OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS Sønderborg Kommune har egen forside."

Transkript

1 OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Majbølløkke 2, matr. nr. 2, Majbøl, Hørup til udvidelse af dyreholdet fra slagtesvin kg, svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg svarende til 309,77 DE. Der ændres ikke på bygningsmassen idet udvidelsen sker i eksisterende byggeri. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg samt bedriftens samlede arealer. Gyldighed Udvidelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt. Er produktionen ikke fuldt gennemført til denne dato, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Offentlighed Ansøgningen om miljøgodkendelse blev annonceret på www. sonderborgkommune.dk den 12. juni Der blev desuden orienteret herom i Sønderborg Ugeavis 12. juni Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelsen gennemført en nabohøring af naboer i konsekvensområdet for lugt og ejere af forpagtningsaftaler. Høringssvaret er behandlet i denne godkendelse i afsnit x. Version 2 2

3 Miljøgodkendelsen er meddelt den x. xxxx 201x. Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk og der er efterfølgende orienteret herom i Sønderborg Ugeavis. Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år eller når EUkommissionen i EU-tidende har offentliggjort en BAT-konklusion der vedrører landbrugets listepunkt (liste 1). Version 2 3

4 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Søren Andreasen Beck Adresse Majbølløkke 2, 6470 Sydals Virksomhedens navn: Stennesgaard Adresse: Majbølløkke 2 Matrikel: 2, Majbøl, Hørup CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Ansøger Direkte telefon: Ejer af ejendommen: Ejer af virksomheden: Søren Andreasen Beck Søren Andreasen Beck Konsulent Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd Adresse: Peberlyk 2 Postnummer: 6200 Aabenraa Telefon: Mobiltelefon: Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsgruppen Natur, Miljø og Byg Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Sussanne Bigum Mortensen Sag nr.: 12/64846 KS: LKAO og JRHS 4 Version 2

5 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold Staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj og vibrationer Version 2

6 5.6 Støv fra anlæg og maskiner Lys Beskrivelse og vurdering af arealerne Harmoniareal Lokalisering og planmæssige forhold Påvirkninger af søer og vandløb Opland til søer og vandløb Påvirkning af fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Beskyttede sten- og jorddiger Kultur- og fortidsminder Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT EGENKONTROL OG DOKUMENTATION HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Version 2 6

7 14.6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE Lovgrundlag Bilag 1. Kort over stalde og afstande 2. Tekniske installationer 3. Afløbsplan 4. Interne transportveje og ventilationsafkast 5. Kort over udbringningsarealer og gylletransportveje 6. Beskyttet natur 7. Planmæssige forhold 8. Overfladevand 9. Grundvand 10. Natura Alle arealer 12. Naturpunkter 13. BAT-beregning 14. Lugtberegning 15. Beredskabsplan Version 2 7

8 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Der ansøges om at udvide slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde på Majbølløkke 2, 6470 Sydals fra slagtesvin kg svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg, svarende til 309,77 DE. Bedriften består ligeledes af husdyrproduktioner på Majbølvej 5, Mommarkvej 369 og Galgebjerg 2, hvor der er tilladelser til svineproduktioner på henholdsvis 185,16 DE, 71,5 DE og 71,5 DE. Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning (nr ) fra Søren A. Beck om miljøgodkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktion Majbølløkke 2. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den Seneste version af ansøgningen, version 3, er modtaget den Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Ønsket om at udvide produktionen skal ses i sammenhæng med strukturudviklingen i landbruget. Øget konkurrence, øgede omkostninger og faldende priser på landbrugsprodukter samt bortfald af tilskud medfører behov for rationalisering, øget specialisering og større produktioner. Større og mere specialiserede produktionsenheder forbedrer muligheden for at tiltrække og fastholde arbejdskraft på bedriften hvilket igen giver en større fleksibilitet for landmanden, herunder mulighed for at deltage i familieliv og ferie. Udvidelsen er derfor erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og udvikling som landbrugsejendom. Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på Majbølløkke 2, svarende til 309,77 DE slagtesvin kg, samt udbringning af husdyrgødning på 283,0 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: i alt 283 ha. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De efterfølgende vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikkeuvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. husdyrlovenlovens 42.

9 Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af ejendommen Majbølløkke 2, i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse og Sønderborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Der ansøges om at udvide slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde på Majbølløkke 2, 6470 Sydals fra slagtesvin kg svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg, svarende til 309,77 DE. Der hører i alt 90,13 ha ejet udbringningsareal til bedriften. Der er indgået forpagtningsaftaler for 192,85 ha. Desuden er 1,9 ha indtastet som aftalearealer da disse udelukkende afgræsses af kødkvæg. Se udbringningsarealerne i bilag 11. Udbringningsarealerne ligger på Sydals, omkring Majbøl, nord for Høruphav og ved Mommark. Placering Ejendommen er placeret i landzone, ved landsbyen Majbøl. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet. Anlægget ligger fint placeret i landskabet og der stilles derfor ingen krav om ekstra beplantning ved produktionsanlægget. Lugt, støv og støj Produktionen omlægges i de eksisterende stalde. Nærmeste naboejendom, Majbølløkke 9, som er ejet af ansøger, ligger 56 m fra nærmeste stald. Nærmeste nabo, som ikke er ejet af ansøger og som ikke har landbrugspligt, ligger ca. 141 m fra nærmeste stald. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Mommarkvej 242, som ligger ca. 493 m fra staldanlægget. Den nærmeste byzone er ved Kirke Hørup. Beregningerne viser at geneafstandene er overholdt. Ved levering af foder kan der forekomme støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. Støjen vurderes ikke at kunne genere naboerne. Forholdene vi være uændrede for nudrift til ansøgt drift, bortset fra antallet af transporter. Transporter Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at antallet af transporter øges. Antallet af transporter årligt forventes at stige med ca. 15 %. Det øgede antal transporter skyldes primært større produktion af gylle og dermed flere udkørsler. Da der er tale om en stor del sæsonbetonet kørsel, forventes stigningen ikke at medføre væsentlige gener for de omkringboende. 9

10 Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4,8 km nordvest for staldanlægget. Der er ca. 450 m til nærmeste registrerede 3 beskyttede mose og potentielle ammoniakfølsomme områder, som ligger 450 m nord for staldanlægget. Mose/skoven er valgt nærmeste ammoniakdepositionspunkt. Nærmeste registrerede 3 beskyttede vandhul ligger ca. 30 m fra den gamle klimastald. Vandhullet er en gammel branddam som ligger på Majbølløkke 9, som ejes af ansøger. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Ansøgningen er tilpasset, så BAT-emissionsniveauerne for N og P, det generelle ammoniakreduktionskrav og kravene til maksimalt fosforoverskud overholdes. Endvidere er der marker i opland til deloplandet Sydlige Lillebælt Als-Ærø, der afvander direkte til det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Da disse marker har et kvælstofreduktionspotentiale på 0-50 % fra rodzonen er markerne tvunget i N-klasse 1 jf. Miljøklagenævnets praksis (afgørelse NMK ). En del marker ligger i område, hvor udpegningen Nitratfølsomme indvindingsområder er bortfaldet. Disse marker er tvunget i Ikke grundvand. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Bedste tilgængelige teknologi (BAT) Det vurderes, at ansøger anvender BAT inden for: Vand og energi, da der bl.a. er drikkevandsventiler i foderautomater og der anvendes iblødsætning af stalde inden vask. Foder, da der bl.a. anvendes foder, der er tilpasset dyrenes behov og som ligger inden for de vejledende BAT-niveauer og der endvidere tildeles færre foderenheder pr. kg tilvækst end normen. Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv. Staldindretning, da der bl.a. er stalde med delvis fast gulv (50-75 %). Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderen tømmes hvert år og inspiceres visuelt og er overdækket med et naturligt flydelag. Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal og der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Påvirkninger fra udbringningsarealerne Det vurderes at udbringningen af husdyrgødning på arealerne ikke kommer til at påvirke søer, vandløb, beskyttet natur, beskyttede sten- og jorddiger samt kultur- og fortidsminder. Sønderborg Kommune har stillet vilkår til reduktion i N-kvoten. Det betyder, at kravet til nitratudvaskning til overfladevand bliver overholdt. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 10

11 Bilag 1 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggets placering i forhold til omgivelserne. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra: - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt indenfor en afstand af 50 m fra nabobeboelse, se forbudszoner i tabel 1. Tabel 1: Forbudszoner: Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone ca. 1,5 km Fra staldanlægget til byzone i Kirke Hørup 50 m Sommerhusområde ca. 4,9 km Fra staldanlægget til sommerhusområde ved Lambjerglund 50 m Lokalplanlagt område (bolig, erhverv, rekreative formål etc.) ca. 1,7 km Fra staldanlægget til lokalplanlagt område (Lokalplan HØ 6.1 Område til offentlige formål i Hørup) 50 m Nabobeboelse (uanset om det er landbrug eller ej) ca. 56 m Fra stald 1 til Majbølløkke 9 50 m Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 20 skal kommunen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra - samlet bebyggelse - eksisterende eller fremtidigt byzone eller sommerhusområde - lokalplanlagte områder i landzone (boligformål, blandet bolig og erhverv) Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8 må stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg ikke etableres indenfor afstande angivet i tabel 2: Tabel 2: Afstandskrav jf. 8: Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav 11

12 Naboskel ca. 57 m Fra stald 1 til matr. nr. 17 af Majbøl Hørup. 30 m Beboelse på samme ejendom ca. 5 m Fra stald 1 til stuehuset på Majbølløkke 2. Stalden har kun kortvarigt stået tom, hvorfor der ikke skal ansøges om dispensation fra afstandskravet. 15 m Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Kendes ikke, men der er meget mere end 25 m. 25 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 515 m Fra stald 1 til boring til Majbøl Vandværk (DGU-arkiv nr og ). Boringerne er dog sløjfet, da vandværket er nedlagt. 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg ca. 515 m Fra stald 1 til havevandingsboring DGUarkiv nr.: på Mommarkvej m Vandløb ca. 700 m Fra staldanlægget til registreret beskyttet vandløb/grøft nord for ejendommen mellem Mjang og Mjanghøj. 15 m Dræn > 15 m Så vidt der er kendskab til, er der ingen dræn indenfor 15 m fra stalde og gyllebeholder. 15 m Sø ca. 50 m/ ca. 330 m Fra stald 1 til branddam på Majbølløkke 9. Der må dog være tale om en fejludpegning, idet søen er med betonstøbte sider og bund. Nærmeste anden sø ligger ca. 330 m øst for staldanlægget. 15 m Privat fællesvej >> 15 m Det vides ikke, hvor nærmeste private fællesvej ligger, men det må være meget mere end 15 m væk. 15 m Offentlig vej ca. 16 m Fra stald 2 til Majbølløkke. 15 m - Kilde: Danmarks Miljøportal og Jupiterdatabasen (Geus). Det vurderes, at Husdyrlovens 6 og 8 overholdes. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår. Der er mere end 300 meter til nærmeste bolig i samlet bebyggelse. Dermed er ansøgningen ikke omfattet af Husdyrlovens Planmæssige forhold Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i planområde L, som er udlagt til landområde. Ifølge Spildvandsplan for Sønderborg Kommune, som omfatter planperioden til år , er området beliggende i separatkloakeret område med nedsivning af overfladevand. Ejendommen forsynes med vand fra Sydals Øst vandforsyning. Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen af det eksisterende anlæg kan ske uden at der opstår konflikt med planforholdene i Sønderborg Kommune. 12

13 2.2 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Der er ingen bygninger indenfor Særligt næringsfattige naturarealer og Naturområder. Der er ingen bygninger indenfor Område med naturinteresser. Områder med landskabelig værdi: Alle bygninger ligger udenfor Værdifulde kystlandskaber. Uforstyrrede landskaber: Bygningerne ligger indenfor udpegningen. Udpegningen har ingen betydning for almindelig landbrugsdrift og da der er tale om eksisterende lovligt opførte bygninger, har det heller ingen betydning i forhold til bygningsmassen. Områder med særlig geologisk værdi: Der er ingen bygninger indenfor Skovrejsning uønsket pga. geologiske forhold Rekreative interesseområder: Der er ingen bygninger indenfor Fritidsområder, Eksisterende sommerhusområder, Nye sommerhusområder, Arealudlæg til feriefritidsformål, Planlagte arealer til feriefritidsformål og Eksisterende byzone. Værdifulde kulturmiljøer: Der ligger ingen bygninger indenfor udpegningen. Kirkeomgivelser: Bygningerne ligger udenfor udpegningen Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Bygningerne ligger udenfor udpegningen Kystnærhedszone og Kystnærhedsafgrænsning. Lavbundsarealer: Der er ingen bygninger indenfor VMPII lavbundsarealer og Øvrige lavbundsarealer. Skovrejsningsområder: Der er ingen bygninger indenfor Skovrejsningsområder. Fredede områder: Der er ingen bygninger indenfor Fredede områder, Fredede områder forslag og Fredede fortidsminder. Beskyttede naturarealer ( 3): Der er ingen bygninger indenfor udpegede 3 beskyttede vandløb, enge, heder, moser, overdrev, strandenge, søer eller skove. Strandbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Klitfredningslinje: Der er ingen bygninger indenfor klitfredningslinjen. Skovbyggelinje: Der er ingen bygninger indenfor skovbyggelinjen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. 13

14 Kirkebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor Kirkebyggelinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Der er ingen bygninger der grænser op til beskyttede sten- og jorddiger. Sønderborg kommune vurderer at projektet ikke er i strid med udpegninger i forbindelse med bygge- og beskyttelseslinjer. Desuden sker der ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet. På den baggrund vurderer kommunen at der ikke skal stilles vilkår hertil. 2.3 Placering i landskabet Produktionsanlæg på ejendommen Majbølløkke 2 er beliggende i landområde nord vest for landsbyen Majbøl. Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som landbrugsområde Der er tale om et åbent landskab, præget af mindre landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse. En del markskel er markeret med levende hegn, og nord for ligger der skove. Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, ventilationsafkast, vaskeplads, relevante dræn og afløb, vandboringer, siloer, befæstede arealer, adgangs- og transportveje mv. fremgår af bilag 1-4. Der er ingen ensilageplads, møddingsplads eller nedgravede olietanke på ejendommen. Sønderborg Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg fortsat vil fremstå som en driftsmæssig enhed, i det der ikke ændres på bygningsmassen. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår hertil. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m². Heraf er3.243 m² tagflader og 486 m² befæstet areal. Der er ingen verserende byggesager på ejendommen. Bilag 1 viser en tegning over det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, bygningernes fremtidige anvendelse, m.v. fremgår af tabel 3: Tabel 3. Oversigt over bygninger Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 14

15 1 Stuehus (1846) BBR 1 2 Lade / maskinhus (1971) 3 ca. 300 m² ca. 8 m ca. 45 º BBR 4 ca. 816 m² ca. 9 m ca. 20 º Svinestald (1971) BBR 5 4 Svinestald / kontor (2001) ca. 306 m² ca. 5,5 m ca. 20 º BBR 7 ca. 896 m² ca. 6,5 m ca. 25 º 5 Svinestald (2001) BBR 8 6 Gyllebeholder (2001) 7 Forbeholder (2001) 8 Ud/indlevering Ca m² ca. 6,5 m ca. 25 º m 3 ca. 400 m² ca. 2 m - ca.21 m 3 Hvidmalede pudsede mursten. Sortglaceret tegltag. Gule mursten / røde metalplader. Tag af grå eternit. Gule mursten og røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) /røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) /røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) Stuehus Lade/maskinhus Svinestald Svinestald Svinestald Gyllebeholder ca.3 m 2 Ca. 1 m - Beton Forbeholder (2001) ca. 83 m² ca. 1 m - 9 Ud/indlevering 10 Betonelementer (søsten) Ud/indlevering 1971) ca. 20 m² ca. 2 m - Beton Ud/indlevering Fodersiloer (11 stk.) ca. 21 m 3 ca. 3 m² ca. 6 m - Hvid glasfiber. Står på betonplatforme. Fodersiloer Der er 11 fodersiloer på Majbølløkke 2. Siloerne er alle 6 meter høje, består af hvidt glasfiber og er placeret på betonplatforme. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger på Majbølløkke 2. Det ansøgte kræver derfor ingen bygningsmæssige ændringer. Den nuværende ejer har overtaget virksomheden i Den planlagte ændring forventes påbegyndt i sommeren Der stilles ikke vilkår til bygningerne idet bygningerne, eller anvendelsen af dem, ikke ændres i forbindelse med projektet. Der stilles vilkår om, at godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt. 3.2 Husdyrhold Landbruget drives som en konventionel slagtesvineproduktion med en kontinuerlig produktion. Tabel 4 viser ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter de gældende regler for beregning af dyreenheder før og efter udvidelsen. Numrene i tabellen refererer til ansøg- 15

16 ningsskemaet opdeling i staldafsnit. Bilag 1 viser en situationsplan over anlægget, hvor de enkelte staldafsnit fremgår. Tabel 4. Dyreholdets størrelse nu- og ansøgt drift. Nu driften er, som fremgåraf 19 anmeldelse fra 2013 Staldafsnit Art Nudrift Ansøgt drift Antal/vægt DE Antal/vægt DE ST (stald1) Slagtesvin 0-504/ kg 14,46 ST Slagtesvin 2838 / kg 77, / kg 131,25 (stald2) ST Slagtesvin 3547 / kg 96, / kg 164,06 (stald3) I alt 173,73 309,77 For at kunne kontrollere om godkendelsens vilkår om maksimalt dyrehold overholdes - med hensyn til antal, vægt og sammensætning af dyr stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal. Der stilles desuden vilkår om, at der på ejendommen skal være mulighed for tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med dyreholdets størrelse ved optælling af dyr i stalden. Miljømedarbejderen vil ved tilsyn i staldene overholde gældende karantæneregler i besætningen. Det maksimale antal DE på 309,77 DE må ikke overskrides. Produktionen skal være fordelt jævnt henover året. Der kan dog være situationer (eks. sygdom i besætning, slagteristrejker m.m.), hvor dyreholdet vil være afvigende fra det godkendte. I sådanne situationer skal landmanden kunne dokumentere de særlige omstændigheder overfor tilsynsmyndigheden. Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere, om afvigelser i dyreholdet skyldes overproduktion eller naturlig variation/udsving. Det er blevet muligt jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294/2009 at anmelde ændringer i dyreholdets størrelse og sammensætning indenfor gruppen svin uden at ændringen udløser krav om miljøgodkendelse. Anmeldelsen kan ske under forsætning af, at forureningsparametrene lugt, ammoniak, nitrat og fosfor holdes neutrale. Kommunen henviser til denne anmeldeordning, hvis ansøger ønsker at foretage mindre justeringer i husdyrholdet. 3.3 Staldindretning Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 5. Tabel 5. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype. Stald nr. Indretning og gulvtype Ansøgt stiplad ser Nudrift stipladser Udmugningssystem ST Vakuumsystem ST Vakuumsystem ST Vakuumsystem I alt Delvist spaltegulv % fast gulv Delvist spaltegulv % fast gulv Delvist spaltegulv % fast gulv Staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Staldene udtørres vha. varmekanon. 16

17 Der er overbrusnings- og iblødsætningsanlæg i alle stalde. Ansøger oplyser følgende om bedste tilgængelige staldteknologi: Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der teknologibladene, og dels er der s beregninger. Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder. Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrånende gødningsskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet udbredelse i Danmark. Der findes p.t. 8 teknologiblade for slagtesvineproduktion: Køling af gyllen i svinestalde (2. udgave, 2. udgave, revideret ) Fast overdækning af gyllebeholder (1. udgave, oprettet ) Råprotein i slagtesvinefoder (2. udgave, revideret ) Fosfor i slagtesvinefoder (2. udgave, revideret ) Svovlsyrebehandling af gylle (i slagtesvinestalde) (2. udgave, revideret ) Kemisk luftrensning med syre, slagtesvin (3. udgave, revideret ) Biologisk luftrensning, Dyretype: Slagtesvin (1. udgave revideret ) Delvist fast gulv, slagtesvin (3. udgave revideret ) I tabel 6 fremgår af gulvtyper på staldniveau på Majbølløkke 2. Tabel 6: Gulvtyper i stalde: Staldafsnit Gulvtype BAT ST ST ST Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten BAT ifølge teknologiblad BAT ifølge teknologiblad BAT ifølge teknologiblad Anlægget indeholder altså udelukkende stalde med delvis spaltegulve med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle. Hvor ofte hyppig fjernelse er, er ikke nærmere defineret i BREFdokumentet. Der trækkes propper og udsluses gylle ca. hver anden ugen på en hverdag. Beregning af ammoniakemissionsniveauet jf. de nye Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin viser, at ammoniakemissionsniveauet maksimalt må være 3.465,09 kg (se bilag 13). Ifølge skema er ammoniakemissionen fra stald og lager på 3.464,49 kg. 17

18 Da alle stalde i ansøgt drift lever op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for nye stalde, skal der ikke redegøres for fravalg af BAT. Redegørelse for renovering af staldanlægget: De eksisterende bygninger forventes at kunne drives videre de næste ca år uden større renoveringer. Når staldene skal renoveres, vil der blive taget højde for, hvilke muligheder der er for at leve op til det, som på det tidspunkt er BAT for staldsystemer. Ud over BREF-dokumentet og teknologibladene er der s beregninger. Med de angivne tilpasninger kommer systemet til den konklusion, at ammoniakreduktionskravet er overholdt. Ammoniakreduktionskravet er politisk vedtaget og indarbejdet i Miljøstyrelsen har udsendt Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede systemer). Sønderborg Kommune har beregnet emissionsgrænseværdien for det ansøgte projekt ud fra vejledningerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at ansøgningen omfatter en udvidelse af produktionen i de eksisterende stalde. Beregningen fremgår af bilag 13. Beregningen viser, at det ansøgte projekt må have en samlet emissionsgrænseværdi på 3.465,09 kg N/ år. Da projektet har en ammoniakemission på 3.464,49 kg N/år lever det op til BAT. Se nedenstående tabel 7: Tabel 7. Ammoniakemission Emissionsgrænseværdier beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning Beregnet emission i Emissionsgrænseniveauet er overholdt med: Ammoniakemission 3.465,09 kg 3.464,49 kg 0,6 kg Ansøger skal til enhver tid kunne dokumentere, at det vejledende emissionsgrænseniveau for ammoniak for den etablerede produktion er overholdt. Der tages her udgangspunkt i de vejledende emissionsgrænseniveauer gældende på godkendelsestidspunktet. Dokumentationen for dette skal være tilgængeligt ved ordinært tilsyn. Der stilles vilkår hertil. Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at projektet lever op til BAT, og at projektet kan realiseres i de ønskede staldbygninger med den ansøgte indretning, og at ansøger i fornødent omfang har redegjort for implementering af BAT i forhold til staldindretning. 3.4 Ventilation Al ventilation på ejendommen er undertryksventilation. Ventilationstype, maksimal ventilation, antal afkast og højde over kip fremgår af tabel 8. Tabel 8. Oplysninger om ventilation Stald nr. Ventilationstype Maks. venti- Antal afkast Placering af afkast 18

19 lation i m³/h ST Undertryksventilation med vægventiler (Funki) 1 stk. af maks m³/h 1 Afkast i kip, knap 1 m over kip ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 8 stk. af maks m³/h 8 ca. i højde med kip (sidder midt på den skrånende tagflade) ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 10 stk. af maks m³/h 10 Afkast i kip, knap 1 m over kip ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 1 stk. af maks m³/h 1 Afkast i kip, knap 1 m over kip Staldene er forsynet med undertryksanlæg med indsugningsskorstenene placeret i tagfladen og udsugninger placeret ved kip. Dog er stald ST forsynet med vægeventiler til indtag af luft. Udsugninger er for alle stalde placeret ved kip eller 1 meter herover. Udsugningskapaciteten er fra m 3 /time. Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret. Ansøger oplyser følgende om bedste tilgængelige teknologi for ventilation: Ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde (reducerer modstanden). Ventilationen er i de store stalde (ST og ST ) Skov MultiStep styring (temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget), hvilket giver en årlig strømbesparelse på % sammenlignet med et traditionelt undertrykssystem. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (lavenergibelysning og -ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation). For at sikre at ventilationen til enhver tid fungerer optimalt, herunder har det lavest mulige energiforbrug, stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlæggene. Der stilles også vilkår om, at ventilationen skal rengøres minimum en gang årligt eller efter hvert hold ved holddrift. Datoer for rengøring og service skal noteres i journalen, som skal opbevares i fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for de omkringboende. På baggrund af ejendommens placering i forhold til naboer, vurderes det, at der ikke skal stilles yderligere vilkår. Det er miljømyndighedens vurdering, at ventilationen af staldene lever op til BAT, når vilkår til rengøring og egenkontrol efterleves. Ændringer af ventilationsarrangementer må kun ske efter forudgående accept fra Sønderborg Kommune. 3.5 Fodring Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved bereg- 19

20 ner på baggrund af normtal. For at opfylde kravet til BAT-emissionsniveauet for fosfor fodres der, så der benyttes færre foderenheder pr. kg tilvækst end normen. Der forventes generelt at blive anvendt foder indeholdende et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer i BAT-foder (jf. BREF), tabel 9. I den nuværende enhedsblanding er der tilsat fytase. Hvis der bliver behov for at benytte flere foderblandinger for at leve op til fodervilkår, vil der blive ændret fra en enhedsblanding til flere blandinger tilpasset dyrenes behov. Tabel 9: Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin Art Faser Indhold af råprotein (% i foder) 1) Samlet fosforindhold (% i foder) 2) Slagtesvin kg ,45-0,55 Slagtesvin kg ,38-0,49 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase I er der indtastet et foderbrug på 2,77 FE pr. kg tilvækst, 156,8 g råprotein og 4,7 g P pr. FE. Fosfor ligger derfor lidt under normen ab dyr, mens råprotein ligger lidt højere. Det er sandsynligt, at der vil kunne reduceres i råprotein andelen, men ansøger har ikke lagt sig fast på et bestemt niveau. BAT for fosfor: I forhold til Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin, er det Miljøstyrelsens udmelding, at emissionsgrænseværdien for fosfor fra slagtesvinegylle er maks. 20,5 kg P/DE ab lager (også angivet som maks. 26 kg P/ha). Med 309,77 DE slagtesvin må der maksimalt være kg P ab lager. For at leve op til den vejledende emissionsgrænse foderkorrigeres. I ansøgningen fremgår det, at med de nævnte indtastninger er niveauet 6286,86 kg P ab lager. Slagtesvinene fodres med tørfoder, som blæses ind i de enkelte siloer ved hver sektion. Siloerne er rørforbundne, så ved indblæsning i en silo vil eventuelt støv opsamles i rørene/de øvrige siloer. Der er intet ensilageoplag. Sønderborg Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlige øget påvirkning af omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at det er BAT-standard med hensyn til fodring for et projekt af den omhandlede størrelse, når foderet ligger indenfor de vejledende BAT-niveauer og når der anvendes fasefodring. Der stilles ikke vilkår til niveauet for råprotein da ansøger ved hjælp af beregninger dokumenterer, at der leves op til BAT. Der stilles vilkår om, at ansøger skal dokumentere foderets indhold af samlet fosforindhold. For at sikre der leves op til BAT-niveau for fosfor, (6350 kg P/ab lager) stilles følgende vilkår: 20

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Majbølløkke 2, matr. nr. 2, Majbøl, Hørup til udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten 12 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Kværsløkke 18, 6300 Gråsten Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer.

Offentlighed Ansøgningen blev annonceret i Sønderborg Ugeavis den 6. april 2011. Annonceringen gav ingen kommentarer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 950 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,3 kg, 28.500 smågrise 7,3 32 kg, 450 slagtesvin (polte) 60 107 kg, 1 hest under

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Bojskovskov 26, 6400 Sønderborg, matr. nr. 7, Bojskov Ejerlav, Ullerup sogn til udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 7.979 slagtesvin 31-107 kg svarende til 206,13 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 7.979 slagtesvin 31-107 kg svarende til 206,13 DE. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 26. april 2006 af husdyrbruget Langbro 2A, 6400 Sønderborg efter 40 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen

12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Skovvej 36, 6430 Nordborg Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Erhverv & Affald Sønderborg Kommune Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg

Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg 12 Miljøgodkendelse af skrabeægsproduktion Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Erhverv & Affald Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere