OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS Sønderborg Kommune har egen forside."

Transkript

1 OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Majbølløkke 2, matr. nr. 2, Majbøl, Hørup til udvidelse af dyreholdet fra slagtesvin kg, svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg svarende til 309,77 DE. Der ændres ikke på bygningsmassen idet udvidelsen sker i eksisterende byggeri. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, i beskrivelsen af ejendommen samt i vurderingen af udvidelsen. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. De stillede vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. Husdyrbrugslovens 42. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg samt bedriftens samlede arealer. Gyldighed Udvidelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt. Er produktionen ikke fuldt gennemført til denne dato, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af perioderne eller registreret i løbet af årene. Offentlighed Ansøgningen om miljøgodkendelse blev annonceret på www. sonderborgkommune.dk den 12. juni Der blev desuden orienteret herom i Sønderborg Ugeavis 12. juni Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelsen gennemført en nabohøring af naboer i konsekvensområdet for lugt og ejere af forpagtningsaftaler. Høringssvaret er behandlet i denne godkendelse i afsnit x. Version 2 2

3 Miljøgodkendelsen er meddelt den x. xxxx 201x. Afgørelsen er offentliggjort på www. sonderborgkommune.dk og der er efterfølgende orienteret herom i Sønderborg Ugeavis. Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år eller når EUkommissionen i EU-tidende har offentliggjort en BAT-konklusion der vedrører landbrugets listepunkt (liste 1). Version 2 3

4 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Søren Andreasen Beck Adresse Majbølløkke 2, 6470 Sydals Virksomhedens navn: Stennesgaard Adresse: Majbølløkke 2 Matrikel: 2, Majbøl, Hørup CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Ansøger Direkte telefon: Ejer af ejendommen: Ejer af virksomheden: Søren Andreasen Beck Søren Andreasen Beck Konsulent Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd Adresse: Peberlyk 2 Postnummer: 6200 Aabenraa Telefon: Mobiltelefon: Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsgruppen Natur, Miljø og Byg Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Sussanne Bigum Mortensen Sag nr.: 12/64846 KS: LKAO og JRHS 4 Version 2

5 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Husdyrhold Staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj og vibrationer Version 2

6 5.6 Støv fra anlæg og maskiner Lys Beskrivelse og vurdering af arealerne Harmoniareal Lokalisering og planmæssige forhold Påvirkninger af søer og vandløb Opland til søer og vandløb Påvirkning af fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Beskyttede sten- og jorddiger Kultur- og fortidsminder Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Konklusion Generelt Vilkår GENERELT EGENKONTROL OG DOKUMENTATION HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Version 2 6

7 14.6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE Lovgrundlag Bilag 1. Kort over stalde og afstande 2. Tekniske installationer 3. Afløbsplan 4. Interne transportveje og ventilationsafkast 5. Kort over udbringningsarealer og gylletransportveje 6. Beskyttet natur 7. Planmæssige forhold 8. Overfladevand 9. Grundvand 10. Natura Alle arealer 12. Naturpunkter 13. BAT-beregning 14. Lugtberegning 15. Beredskabsplan Version 2 7

8 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Der ansøges om at udvide slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde på Majbølløkke 2, 6470 Sydals fra slagtesvin kg svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg, svarende til 309,77 DE. Bedriften består ligeledes af husdyrproduktioner på Majbølvej 5, Mommarkvej 369 og Galgebjerg 2, hvor der er tilladelser til svineproduktioner på henholdsvis 185,16 DE, 71,5 DE og 71,5 DE. Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning (nr ) fra Søren A. Beck om miljøgodkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktion Majbølløkke 2. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den Seneste version af ansøgningen, version 3, er modtaget den Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af udvidelsen/ændringen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Ønsket om at udvide produktionen skal ses i sammenhæng med strukturudviklingen i landbruget. Øget konkurrence, øgede omkostninger og faldende priser på landbrugsprodukter samt bortfald af tilskud medfører behov for rationalisering, øget specialisering og større produktioner. Større og mere specialiserede produktionsenheder forbedrer muligheden for at tiltrække og fastholde arbejdskraft på bedriften hvilket igen giver en større fleksibilitet for landmanden, herunder mulighed for at deltage i familieliv og ferie. Udvidelsen er derfor erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og udvikling som landbrugsejendom. Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på Majbølløkke 2, svarende til 309,77 DE slagtesvin kg, samt udbringning af husdyrgødning på 283,0 ha tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: i alt 283 ha. Sønderborg Kommune meddeler godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er beskrevet i Husdyrloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000 områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De efterfølgende vilkår vurderes at kunne begrænse risikoen for forurening og ikkeuvæsentlige gener. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende eller andre uforudsete gener i forbindelse med udvidelsen, kan Sønderborg Kommune foranledige, at generne reduceres, ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger jf. husdyrlovenlovens 42.

9 Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af ejendommen Majbølløkke 2, i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse og Sønderborg Kommunes bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Der ansøges om at udvide slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde på Majbølløkke 2, 6470 Sydals fra slagtesvin kg svarende til 173,56 DE til slagtesvin kg, svarende til 309,77 DE. Der hører i alt 90,13 ha ejet udbringningsareal til bedriften. Der er indgået forpagtningsaftaler for 192,85 ha. Desuden er 1,9 ha indtastet som aftalearealer da disse udelukkende afgræsses af kødkvæg. Se udbringningsarealerne i bilag 11. Udbringningsarealerne ligger på Sydals, omkring Majbøl, nord for Høruphav og ved Mommark. Placering Ejendommen er placeret i landzone, ved landsbyen Majbøl. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet. Anlægget ligger fint placeret i landskabet og der stilles derfor ingen krav om ekstra beplantning ved produktionsanlægget. Lugt, støv og støj Produktionen omlægges i de eksisterende stalde. Nærmeste naboejendom, Majbølløkke 9, som er ejet af ansøger, ligger 56 m fra nærmeste stald. Nærmeste nabo, som ikke er ejet af ansøger og som ikke har landbrugspligt, ligger ca. 141 m fra nærmeste stald. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Mommarkvej 242, som ligger ca. 493 m fra staldanlægget. Den nærmeste byzone er ved Kirke Hørup. Beregningerne viser at geneafstandene er overholdt. Ved levering af foder kan der forekomme støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. Støjen vurderes ikke at kunne genere naboerne. Forholdene vi være uændrede for nudrift til ansøgt drift, bortset fra antallet af transporter. Transporter Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at antallet af transporter øges. Antallet af transporter årligt forventes at stige med ca. 15 %. Det øgede antal transporter skyldes primært større produktion af gylle og dermed flere udkørsler. Da der er tale om en stor del sæsonbetonet kørsel, forventes stigningen ikke at medføre væsentlige gener for de omkringboende. 9

10 Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4,8 km nordvest for staldanlægget. Der er ca. 450 m til nærmeste registrerede 3 beskyttede mose og potentielle ammoniakfølsomme områder, som ligger 450 m nord for staldanlægget. Mose/skoven er valgt nærmeste ammoniakdepositionspunkt. Nærmeste registrerede 3 beskyttede vandhul ligger ca. 30 m fra den gamle klimastald. Vandhullet er en gammel branddam som ligger på Majbølløkke 9, som ejes af ansøger. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Ansøgningen er tilpasset, så BAT-emissionsniveauerne for N og P, det generelle ammoniakreduktionskrav og kravene til maksimalt fosforoverskud overholdes. Endvidere er der marker i opland til deloplandet Sydlige Lillebælt Als-Ærø, der afvander direkte til det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Da disse marker har et kvælstofreduktionspotentiale på 0-50 % fra rodzonen er markerne tvunget i N-klasse 1 jf. Miljøklagenævnets praksis (afgørelse NMK ). En del marker ligger i område, hvor udpegningen Nitratfølsomme indvindingsområder er bortfaldet. Disse marker er tvunget i Ikke grundvand. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Bedste tilgængelige teknologi (BAT) Det vurderes, at ansøger anvender BAT inden for: Vand og energi, da der bl.a. er drikkevandsventiler i foderautomater og der anvendes iblødsætning af stalde inden vask. Foder, da der bl.a. anvendes foder, der er tilpasset dyrenes behov og som ligger inden for de vejledende BAT-niveauer og der endvidere tildeles færre foderenheder pr. kg tilvækst end normen. Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv. Staldindretning, da der bl.a. er stalde med delvis fast gulv (50-75 %). Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderen tømmes hvert år og inspiceres visuelt og er overdækket med et naturligt flydelag. Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal og der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Påvirkninger fra udbringningsarealerne Det vurderes at udbringningen af husdyrgødning på arealerne ikke kommer til at påvirke søer, vandløb, beskyttet natur, beskyttede sten- og jorddiger samt kultur- og fortidsminder. Sønderborg Kommune har stillet vilkår til reduktion i N-kvoten. Det betyder, at kravet til nitratudvaskning til overfladevand bliver overholdt. 2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 10

11 Bilag 1 viser en oversigtsplan med angivelse af anlæggets placering i forhold til omgivelserne. Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra: - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6 er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke tilladt indenfor eller i en afstand af mindre end 50 m fra - eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde - områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt indenfor en afstand af 50 m fra nabobeboelse, se forbudszoner i tabel 1. Tabel 1: Forbudszoner: Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Byzone ca. 1,5 km Fra staldanlægget til byzone i Kirke Hørup 50 m Sommerhusområde ca. 4,9 km Fra staldanlægget til sommerhusområde ved Lambjerglund 50 m Lokalplanlagt område (bolig, erhverv, rekreative formål etc.) ca. 1,7 km Fra staldanlægget til lokalplanlagt område (Lokalplan HØ 6.1 Område til offentlige formål i Hørup) 50 m Nabobeboelse (uanset om det er landbrug eller ej) ca. 56 m Fra stald 1 til Majbølløkke 9 50 m Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 20 skal kommunen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra - samlet bebyggelse - eksisterende eller fremtidigt byzone eller sommerhusområde - lokalplanlagte områder i landzone (boligformål, blandet bolig og erhverv) Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8 må stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg ikke etableres indenfor afstande angivet i tabel 2: Tabel 2: Afstandskrav jf. 8: Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav 11

12 Naboskel ca. 57 m Fra stald 1 til matr. nr. 17 af Majbøl Hørup. 30 m Beboelse på samme ejendom ca. 5 m Fra stald 1 til stuehuset på Majbølløkke 2. Stalden har kun kortvarigt stået tom, hvorfor der ikke skal ansøges om dispensation fra afstandskravet. 15 m Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Kendes ikke, men der er meget mere end 25 m. 25 m Fælles vandindvindingsanlæg ca. 515 m Fra stald 1 til boring til Majbøl Vandværk (DGU-arkiv nr og ). Boringerne er dog sløjfet, da vandværket er nedlagt. 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg ca. 515 m Fra stald 1 til havevandingsboring DGUarkiv nr.: på Mommarkvej m Vandløb ca. 700 m Fra staldanlægget til registreret beskyttet vandløb/grøft nord for ejendommen mellem Mjang og Mjanghøj. 15 m Dræn > 15 m Så vidt der er kendskab til, er der ingen dræn indenfor 15 m fra stalde og gyllebeholder. 15 m Sø ca. 50 m/ ca. 330 m Fra stald 1 til branddam på Majbølløkke 9. Der må dog være tale om en fejludpegning, idet søen er med betonstøbte sider og bund. Nærmeste anden sø ligger ca. 330 m øst for staldanlægget. 15 m Privat fællesvej >> 15 m Det vides ikke, hvor nærmeste private fællesvej ligger, men det må være meget mere end 15 m væk. 15 m Offentlig vej ca. 16 m Fra stald 2 til Majbølløkke. 15 m - Kilde: Danmarks Miljøportal og Jupiterdatabasen (Geus). Det vurderes, at Husdyrlovens 6 og 8 overholdes. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår. Der er mere end 300 meter til nærmeste bolig i samlet bebyggelse. Dermed er ansøgningen ikke omfattet af Husdyrlovens Planmæssige forhold Ifølge Kommuneplan for Sønderborg Kommune ligger virksomheden i planområde L, som er udlagt til landområde. Ifølge Spildvandsplan for Sønderborg Kommune, som omfatter planperioden til år , er området beliggende i separatkloakeret område med nedsivning af overfladevand. Ejendommen forsynes med vand fra Sydals Øst vandforsyning. Sønderborg Kommune vurderer, at udvidelsen af det eksisterende anlæg kan ske uden at der opstår konflikt med planforholdene i Sønderborg Kommune. 12

13 2.2 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Der er ingen bygninger indenfor Særligt næringsfattige naturarealer og Naturområder. Der er ingen bygninger indenfor Område med naturinteresser. Områder med landskabelig værdi: Alle bygninger ligger udenfor Værdifulde kystlandskaber. Uforstyrrede landskaber: Bygningerne ligger indenfor udpegningen. Udpegningen har ingen betydning for almindelig landbrugsdrift og da der er tale om eksisterende lovligt opførte bygninger, har det heller ingen betydning i forhold til bygningsmassen. Områder med særlig geologisk værdi: Der er ingen bygninger indenfor Skovrejsning uønsket pga. geologiske forhold Rekreative interesseområder: Der er ingen bygninger indenfor Fritidsområder, Eksisterende sommerhusområder, Nye sommerhusområder, Arealudlæg til feriefritidsformål, Planlagte arealer til feriefritidsformål og Eksisterende byzone. Værdifulde kulturmiljøer: Der ligger ingen bygninger indenfor udpegningen. Kirkeomgivelser: Bygningerne ligger udenfor udpegningen Kirkelandskaber. Kystnærhedszonen: Bygningerne ligger udenfor udpegningen Kystnærhedszone og Kystnærhedsafgrænsning. Lavbundsarealer: Der er ingen bygninger indenfor VMPII lavbundsarealer og Øvrige lavbundsarealer. Skovrejsningsområder: Der er ingen bygninger indenfor Skovrejsningsområder. Fredede områder: Der er ingen bygninger indenfor Fredede områder, Fredede områder forslag og Fredede fortidsminder. Beskyttede naturarealer ( 3): Der er ingen bygninger indenfor udpegede 3 beskyttede vandløb, enge, heder, moser, overdrev, strandenge, søer eller skove. Strandbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Klitfredningslinje: Der er ingen bygninger indenfor klitfredningslinjen. Skovbyggelinje: Der er ingen bygninger indenfor skovbyggelinjen. Sø- og åbeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. 13

14 Kirkebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor Kirkebyggelinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinje: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Beskyttede sten- og jorddiger: Der er ingen bygninger der grænser op til beskyttede sten- og jorddiger. Sønderborg kommune vurderer at projektet ikke er i strid med udpegninger i forbindelse med bygge- og beskyttelseslinjer. Desuden sker der ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet. På den baggrund vurderer kommunen at der ikke skal stilles vilkår hertil. 2.3 Placering i landskabet Produktionsanlæg på ejendommen Majbølløkke 2 er beliggende i landområde nord vest for landsbyen Majbøl. Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som landbrugsområde Der er tale om et åbent landskab, præget af mindre landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse. En del markskel er markeret med levende hegn, og nord for ligger der skove. Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, ventilationsafkast, vaskeplads, relevante dræn og afløb, vandboringer, siloer, befæstede arealer, adgangs- og transportveje mv. fremgår af bilag 1-4. Der er ingen ensilageplads, møddingsplads eller nedgravede olietanke på ejendommen. Sønderborg Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg fortsat vil fremstå som en driftsmæssig enhed, i det der ikke ændres på bygningsmassen. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår hertil. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet ifølge BBR opgjort til m². Heraf er3.243 m² tagflader og 486 m² befæstet areal. Der er ingen verserende byggesager på ejendommen. Bilag 1 viser en tegning over det samlede husdyrbrug. Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, bygningernes fremtidige anvendelse, m.v. fremgår af tabel 3: Tabel 3. Oversigt over bygninger Bygning Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 14

15 1 Stuehus (1846) BBR 1 2 Lade / maskinhus (1971) 3 ca. 300 m² ca. 8 m ca. 45 º BBR 4 ca. 816 m² ca. 9 m ca. 20 º Svinestald (1971) BBR 5 4 Svinestald / kontor (2001) ca. 306 m² ca. 5,5 m ca. 20 º BBR 7 ca. 896 m² ca. 6,5 m ca. 25 º 5 Svinestald (2001) BBR 8 6 Gyllebeholder (2001) 7 Forbeholder (2001) 8 Ud/indlevering Ca m² ca. 6,5 m ca. 25 º m 3 ca. 400 m² ca. 2 m - ca.21 m 3 Hvidmalede pudsede mursten. Sortglaceret tegltag. Gule mursten / røde metalplader. Tag af grå eternit. Gule mursten og røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) /røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) /røde metalplader på gavle. Tag af grå eternit. Betonelementer (søsten) Stuehus Lade/maskinhus Svinestald Svinestald Svinestald Gyllebeholder ca.3 m 2 Ca. 1 m - Beton Forbeholder (2001) ca. 83 m² ca. 1 m - 9 Ud/indlevering 10 Betonelementer (søsten) Ud/indlevering 1971) ca. 20 m² ca. 2 m - Beton Ud/indlevering Fodersiloer (11 stk.) ca. 21 m 3 ca. 3 m² ca. 6 m - Hvid glasfiber. Står på betonplatforme. Fodersiloer Der er 11 fodersiloer på Majbølløkke 2. Siloerne er alle 6 meter høje, består af hvidt glasfiber og er placeret på betonplatforme. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger på Majbølløkke 2. Det ansøgte kræver derfor ingen bygningsmæssige ændringer. Den nuværende ejer har overtaget virksomheden i Den planlagte ændring forventes påbegyndt i sommeren Der stilles ikke vilkår til bygningerne idet bygningerne, eller anvendelsen af dem, ikke ændres i forbindelse med projektet. Der stilles vilkår om, at godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt. 3.2 Husdyrhold Landbruget drives som en konventionel slagtesvineproduktion med en kontinuerlig produktion. Tabel 4 viser ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter de gældende regler for beregning af dyreenheder før og efter udvidelsen. Numrene i tabellen refererer til ansøg- 15

16 ningsskemaet opdeling i staldafsnit. Bilag 1 viser en situationsplan over anlægget, hvor de enkelte staldafsnit fremgår. Tabel 4. Dyreholdets størrelse nu- og ansøgt drift. Nu driften er, som fremgåraf 19 anmeldelse fra 2013 Staldafsnit Art Nudrift Ansøgt drift Antal/vægt DE Antal/vægt DE ST (stald1) Slagtesvin 0-504/ kg 14,46 ST Slagtesvin 2838 / kg 77, / kg 131,25 (stald2) ST Slagtesvin 3547 / kg 96, / kg 164,06 (stald3) I alt 173,73 309,77 For at kunne kontrollere om godkendelsens vilkår om maksimalt dyrehold overholdes - med hensyn til antal, vægt og sammensætning af dyr stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal. Der stilles desuden vilkår om, at der på ejendommen skal være mulighed for tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med dyreholdets størrelse ved optælling af dyr i stalden. Miljømedarbejderen vil ved tilsyn i staldene overholde gældende karantæneregler i besætningen. Det maksimale antal DE på 309,77 DE må ikke overskrides. Produktionen skal være fordelt jævnt henover året. Der kan dog være situationer (eks. sygdom i besætning, slagteristrejker m.m.), hvor dyreholdet vil være afvigende fra det godkendte. I sådanne situationer skal landmanden kunne dokumentere de særlige omstændigheder overfor tilsynsmyndigheden. Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere, om afvigelser i dyreholdet skyldes overproduktion eller naturlig variation/udsving. Det er blevet muligt jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294/2009 at anmelde ændringer i dyreholdets størrelse og sammensætning indenfor gruppen svin uden at ændringen udløser krav om miljøgodkendelse. Anmeldelsen kan ske under forsætning af, at forureningsparametrene lugt, ammoniak, nitrat og fosfor holdes neutrale. Kommunen henviser til denne anmeldeordning, hvis ansøger ønsker at foretage mindre justeringer i husdyrholdet. 3.3 Staldindretning Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 5. Tabel 5. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype. Stald nr. Indretning og gulvtype Ansøgt stiplad ser Nudrift stipladser Udmugningssystem ST Vakuumsystem ST Vakuumsystem ST Vakuumsystem I alt Delvist spaltegulv % fast gulv Delvist spaltegulv % fast gulv Delvist spaltegulv % fast gulv Staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Staldene udtørres vha. varmekanon. 16

17 Der er overbrusnings- og iblødsætningsanlæg i alle stalde. Ansøger oplyser følgende om bedste tilgængelige staldteknologi: Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der teknologibladene, og dels er der s beregninger. Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder. Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrånende gødningsskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet udbredelse i Danmark. Der findes p.t. 8 teknologiblade for slagtesvineproduktion: Køling af gyllen i svinestalde (2. udgave, 2. udgave, revideret ) Fast overdækning af gyllebeholder (1. udgave, oprettet ) Råprotein i slagtesvinefoder (2. udgave, revideret ) Fosfor i slagtesvinefoder (2. udgave, revideret ) Svovlsyrebehandling af gylle (i slagtesvinestalde) (2. udgave, revideret ) Kemisk luftrensning med syre, slagtesvin (3. udgave, revideret ) Biologisk luftrensning, Dyretype: Slagtesvin (1. udgave revideret ) Delvist fast gulv, slagtesvin (3. udgave revideret ) I tabel 6 fremgår af gulvtyper på staldniveau på Majbølløkke 2. Tabel 6: Gulvtyper i stalde: Staldafsnit Gulvtype BAT ST ST ST Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten Betongulv i knap 2/3 af stien samt betonspalter i resten BAT ifølge teknologiblad BAT ifølge teknologiblad BAT ifølge teknologiblad Anlægget indeholder altså udelukkende stalde med delvis spaltegulve med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle. Hvor ofte hyppig fjernelse er, er ikke nærmere defineret i BREFdokumentet. Der trækkes propper og udsluses gylle ca. hver anden ugen på en hverdag. Beregning af ammoniakemissionsniveauet jf. de nye Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin viser, at ammoniakemissionsniveauet maksimalt må være 3.465,09 kg (se bilag 13). Ifølge skema er ammoniakemissionen fra stald og lager på 3.464,49 kg. 17

18 Da alle stalde i ansøgt drift lever op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for nye stalde, skal der ikke redegøres for fravalg af BAT. Redegørelse for renovering af staldanlægget: De eksisterende bygninger forventes at kunne drives videre de næste ca år uden større renoveringer. Når staldene skal renoveres, vil der blive taget højde for, hvilke muligheder der er for at leve op til det, som på det tidspunkt er BAT for staldsystemer. Ud over BREF-dokumentet og teknologibladene er der s beregninger. Med de angivne tilpasninger kommer systemet til den konklusion, at ammoniakreduktionskravet er overholdt. Ammoniakreduktionskravet er politisk vedtaget og indarbejdet i Miljøstyrelsen har udsendt Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede systemer). Sønderborg Kommune har beregnet emissionsgrænseværdien for det ansøgte projekt ud fra vejledningerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at ansøgningen omfatter en udvidelse af produktionen i de eksisterende stalde. Beregningen fremgår af bilag 13. Beregningen viser, at det ansøgte projekt må have en samlet emissionsgrænseværdi på 3.465,09 kg N/ år. Da projektet har en ammoniakemission på 3.464,49 kg N/år lever det op til BAT. Se nedenstående tabel 7: Tabel 7. Ammoniakemission Emissionsgrænseværdier beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning Beregnet emission i Emissionsgrænseniveauet er overholdt med: Ammoniakemission 3.465,09 kg 3.464,49 kg 0,6 kg Ansøger skal til enhver tid kunne dokumentere, at det vejledende emissionsgrænseniveau for ammoniak for den etablerede produktion er overholdt. Der tages her udgangspunkt i de vejledende emissionsgrænseniveauer gældende på godkendelsestidspunktet. Dokumentationen for dette skal være tilgængeligt ved ordinært tilsyn. Der stilles vilkår hertil. Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at projektet lever op til BAT, og at projektet kan realiseres i de ønskede staldbygninger med den ansøgte indretning, og at ansøger i fornødent omfang har redegjort for implementering af BAT i forhold til staldindretning. 3.4 Ventilation Al ventilation på ejendommen er undertryksventilation. Ventilationstype, maksimal ventilation, antal afkast og højde over kip fremgår af tabel 8. Tabel 8. Oplysninger om ventilation Stald nr. Ventilationstype Maks. venti- Antal afkast Placering af afkast 18

19 lation i m³/h ST Undertryksventilation med vægventiler (Funki) 1 stk. af maks m³/h 1 Afkast i kip, knap 1 m over kip ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 8 stk. af maks m³/h 8 ca. i højde med kip (sidder midt på den skrånende tagflade) ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 10 stk. af maks m³/h 10 Afkast i kip, knap 1 m over kip ST Undertryksventilation med diffust indtag gennem loft (Skov) 1 stk. af maks m³/h 1 Afkast i kip, knap 1 m over kip Staldene er forsynet med undertryksanlæg med indsugningsskorstenene placeret i tagfladen og udsugninger placeret ved kip. Dog er stald ST forsynet med vægeventiler til indtag af luft. Udsugninger er for alle stalde placeret ved kip eller 1 meter herover. Udsugningskapaciteten er fra m 3 /time. Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret. Ansøger oplyser følgende om bedste tilgængelige teknologi for ventilation: Ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde (reducerer modstanden). Ventilationen er i de store stalde (ST og ST ) Skov MultiStep styring (temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget), hvilket giver en årlig strømbesparelse på % sammenlignet med et traditionelt undertrykssystem. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (lavenergibelysning og -ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation). For at sikre at ventilationen til enhver tid fungerer optimalt, herunder har det lavest mulige energiforbrug, stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlæggene. Der stilles også vilkår om, at ventilationen skal rengøres minimum en gang årligt eller efter hvert hold ved holddrift. Datoer for rengøring og service skal noteres i journalen, som skal opbevares i fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende. Sønderborg Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for de omkringboende. På baggrund af ejendommens placering i forhold til naboer, vurderes det, at der ikke skal stilles yderligere vilkår. Det er miljømyndighedens vurdering, at ventilationen af staldene lever op til BAT, når vilkår til rengøring og egenkontrol efterleves. Ændringer af ventilationsarrangementer må kun ske efter forudgående accept fra Sønderborg Kommune. 3.5 Fodring Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved bereg- 19

20 ner på baggrund af normtal. For at opfylde kravet til BAT-emissionsniveauet for fosfor fodres der, så der benyttes færre foderenheder pr. kg tilvækst end normen. Der forventes generelt at blive anvendt foder indeholdende et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer i BAT-foder (jf. BREF), tabel 9. I den nuværende enhedsblanding er der tilsat fytase. Hvis der bliver behov for at benytte flere foderblandinger for at leve op til fodervilkår, vil der blive ændret fra en enhedsblanding til flere blandinger tilpasset dyrenes behov. Tabel 9: Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin Art Faser Indhold af råprotein (% i foder) 1) Samlet fosforindhold (% i foder) 2) Slagtesvin kg ,45-0,55 Slagtesvin kg ,38-0,49 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase I er der indtastet et foderbrug på 2,77 FE pr. kg tilvækst, 156,8 g råprotein og 4,7 g P pr. FE. Fosfor ligger derfor lidt under normen ab dyr, mens råprotein ligger lidt højere. Det er sandsynligt, at der vil kunne reduceres i råprotein andelen, men ansøger har ikke lagt sig fast på et bestemt niveau. BAT for fosfor: I forhold til Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin, er det Miljøstyrelsens udmelding, at emissionsgrænseværdien for fosfor fra slagtesvinegylle er maks. 20,5 kg P/DE ab lager (også angivet som maks. 26 kg P/ha). Med 309,77 DE slagtesvin må der maksimalt være kg P ab lager. For at leve op til den vejledende emissionsgrænse foderkorrigeres. I ansøgningen fremgår det, at med de nævnte indtastninger er niveauet 6286,86 kg P ab lager. Slagtesvinene fodres med tørfoder, som blæses ind i de enkelte siloer ved hver sektion. Siloerne er rørforbundne, så ved indblæsning i en silo vil eventuelt støv opsamles i rørene/de øvrige siloer. Der er intet ensilageoplag. Sønderborg Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlige øget påvirkning af omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at det er BAT-standard med hensyn til fodring for et projekt af den omhandlede størrelse, når foderet ligger indenfor de vejledende BAT-niveauer og når der anvendes fasefodring. Der stilles ikke vilkår til niveauet for råprotein da ansøger ved hjælp af beregninger dokumenterer, at der leves op til BAT. Der stilles vilkår om, at ansøger skal dokumentere foderets indhold af samlet fosforindhold. For at sikre der leves op til BAT-niveau for fosfor, (6350 kg P/ab lager) stilles følgende vilkår: 20

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Jf. 11 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxxx 2014 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts 2014 2. udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39 Indhold Indhold...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere