Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer."

Transkript

1

2 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring af staldbygningen på adressen Nedervej 31. Dyreholdet ændres fra slagtesvin kg (105,3 DE) til slagtesvin fra kg (107,87 DE). Ændringen og udvidelsen vil kræve bygningsmæssige ændringer i form af en ny gyllebeholder, men for selve staldbygningen på Nedervej 31, er det udelukkende ændringer af staldgulvet der skal foretages. Ændringen og udvidelsen vil blive udført så snart tilladelsen foreligger. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Godkendelsen er udarbejdet på grundlag af version 5 af virksomhedens ansøgning modtaget første gang den 22. juni 2010 fra Landbrugsrådgivning Syd, Rikke Kyhn, samt supplerende oplysninger modtaget fra Kenn Paulsen, i perioden maj august Fremover er der godkendelse til en produktion på slagtesvin fra kg svarende til 107,87 DE på adressen Nedervej 29-31, 6430 Nordborg. Gyldighed Ændringen og udvidelsen skal være påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. Offentlighed Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en nabohøring i perioden 26. september til 17. oktober Et udkast til godkendelsen har i samme periode været i høring hos ansøger Kenn Paulsen og rådgiver Rikke Kyhn. Høringen gav ingen kommentarer fra andre end ansøger. Ansøgers kommentarer er indarbejdet i denne godkendelse. Afgørelsen er offentliggjort i Sønderborg Ugeavis 26. oktober 2011 og på www. sonderborgkommune.dk. 2

3 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Kenn Paulsen Adresse Nedervej 31, 6430 Nordborg Telefon: Adresse: Matrikel: CVR-nr.: CHR-nr.: og Nedervej 31, 6430 Norborg 8, Notmark, Hundslev Direkte telefon: Ejer af ejendommen: Kenn Paulsen Ejer af virksomheden: Kenn Paulsen Ansøgningsskema nr.: 16569, version nr. 5. Konsulent: Rikke Kyhn, Landbrugsrådgivning Syd Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsafdelingen Teknik og Miljø Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Sussanne Bigum Mortensen Sag nr.: 10/38095 KS: LKAO og VRKN 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning Ikke teknisk resumé Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Bygninger Staldindretning og drift Ventilation Fodring Råvarer og hjælpestoffer Spildevand herunder regnvand Affald Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper, mængder og opbevaring Udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transporter Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Beskrivelse og vurdering af arealerne Udbringningsarealerne

5 7.2 Lokalisering og planmæssige forhold Harmoniareal Påvirkninger af søer og vandløb Påvirkning af fjord & hav Nitrat til grundvand Beskyttet natur Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Natura Beskyttede sten- og jorddiger Kultur- og fortidsminder Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger? og 0-alternativet Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Konklusion Generelt VILKÅR GENERELT HUSDYRHOLDET, STALDANLÆG OG DRIFT GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING Husdyrgødning FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Støj fra anlægget og maskiner PÅVIRKNING FRA AREALERNE

6 Bilag 1. Situationsplan 2. Afløbsplan 3. Beskyttet natur 4. Grundvand 5. Natura Natur 7. Arealer tilhørende Nedervej Oversigt over transportruter med husdyrgødning 9. Overfladevand 10. Planmæssige forhold 11. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 12. Bræmme på mark 4-0a 13. Bræmme på mark 1-0a 14. Liste over berørte parter 15. BAT-beregning 16. Lovgrundlag 6

7 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning Sønderborg Kommune har modtaget en miljøansøgning, ansøgnings nr , fra Kenn Paulsen. Der søges om godkendelse til at ændre stalden på Nedervej 31 fra dybstrøelsesstald til stald med % fast gulv og spalter. Derudover ønskes der opført en ny gyllebeholder på 2400 m3, for at kunne opnå tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Dyreholdet ændres fra slagtesvin ( kg) svarende til 105,3 DE til slagtesvin ( kg) svarende til 107,87 DE. Der søges om godkendelse til ændrer staldanlægget og til at øge antallet af produceret svin fra til Det er version 5 af ansøgningen, der danner det endelige grundlag for miljøgodkendelsen. Hvor det er fundet relevant, har Sønderborg Kommune vurderet på konsekvenserne af ændringen og udvidelsen, samt givet begrundelse for de opstillede vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning og en række supplerende oplysninger. Ansøgningen om godkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er indsendt til Sønderborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen er indsendt første gang d. 22. juni Beregningsgrundlaget for ammoniakreduktion er Byggeriet vil blive påbegyndt når den endelige godkendelse foreligger og der er indhentet byggetilladelse. Der forventes en byggeperiode på ca. 4 måneder, hvor man starter med opførsel af gyllebeholder og evt. samtidigt påbegynder ændring i stalden. 1.2 Ikke teknisk resumé Sønderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring af stalden til slagtesvineproduktionen på Nedervej 29 og 31, 6430 Nordborg i henhold til reglerne i Bekendtgørelse om lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4.dec Godkendelsen er udarbejdet på grundlag af virksomhedens ansøgning ansøgningsskema modtaget første gang 22. juni 2010, samt supplerende oplysninger modtaget løbende. Den endelige godkendelse er baseret på versions nummer 5 af ansøgningsskemaet modtaget den Miljøgodkendelsen er betinget af de fastsatte vilkår og forudsætninger. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse og kommunens vurdering af ændringen og udvidelsen og dens miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer. Produktion og arealer Slagtesvinestalden på Nedervej 31 ændres fra dybstrøelsesstald til stald med delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv). Dyreholdet ændres fra slagtesvin kg svarende til i alt 105,3 DE til slagtesvin ( kg) svarende til 107,87 DE. I forbindelse med ændringen af dybstrøelsesstald til gyllesystem, ønskes opført en ny gyllebeholder på 2400 m 3 for at opnå tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Udbringningsarealerne ligger forholdsvist samlet omkring Mjels på Nordals. Ejendommen Nedervej 31 drives sammen med Nedervej 29, og en del af produktionen af slagtesvin er opstaldet på Nedervej 29, i en dybstrøelsesstald. Produktionerne hænger derfor sammen produktionsmæssigt og der søges derfor om miljøgodkendelse samlet for ejendommene. 7

8 Kravet om 25 % reduktion i ammoniakfordampningen i forhold til referencestaldsystemet er overholdt. Ændringen og udvidelsen i staldsystem medfører et fald i ammoniakfordampningen fra anlægget. Placering Ejendommene er beliggende i landzone på det nordlige Als. Anlægget er placeret, så afstandskravene til bl.a. byzone, vandløb, søer og veje er overholdt. Staldindretning Stalden ændres fra dybstrøelse til delvist spaltegulv, % fat gulv. Under spaltearealet etableres gyllekumme. Stierne indrettes desuden med mulighed for 2-klima. Bygningen vil blive indrettet med 3 sektioner, og ca. 343 stipladser/sektion. Der vil være naturlig ventilation i stalden. Lugt Ansøgningen overholder lugtgeneafstandene til samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt ligger ca. 135 meter fra ejendommen Nedervej 29. Genekriteriet er dermed overholdt, idet den korrigerede geneafstand er kortere end- eller lig med geneafstanden i nudrift, og den vægtede gennemsnitsafstand er længere end 50 % af den korrigerede geneafstand. Se afsnit 6.1. Sønderborg Kommune vurderer, at geneafstanden overholdes og at der kan gives godkendelse til ændringen og udvidelsen. Transporter Ved udbringning af gylle til bedriftens arealer foregår transport ad interne veje, hvor der kun passeres enkeltbeboelser. Der vil så vidt muligt ikke være transport gennem samlet bebyggelse. Der hensyn til omkringboende ved gylletransport. Der vil i forbindelse med ændringerne ske et fald i antallet af transporter til og fra ejendommen, primært fordi der ændres fra dybstrøelse til gyllesystem. En samlet opgørelse over transport til og fra ejendommen viser at der før ændringen og udvidelsen er ca transporter og efter ca. 330 transporter. Da transporterne sker af offentlig vej vurderer Sønderborg Kommune, at antallet af transporter er foreneligt med hensynet til omgivelserne. Transportvejene fremgår af bilag 8. Foder Der anvendes reduceret indhold af råprotein (141,5 g råprotein/fe) og 0,4 g benzosyre pr FE for at overholde Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau for ammoniak. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes et 7 areal inden for en afstand af 730 m fra anlægget. 7 arealet vurderes ikke at blive påvirket negativt af projektet. Ammoniakberegningen på anlægget viser, at produktionsændringen og udvidelsen lever op til lovgivningens krav om ammoniakreduktion. Der et fald i ammoniakemissionen i ansøgt drift i forhold til nudrift. Nærmeste 3 areal er en mose beliggende ca. 210 meter nord for ejendommene. I området kan der potentielt være Bilag IV-arter såsom flagermus, padder tilstede, idet der er søer, moser, strandenge og skov i nærområdet. Der stilles vilkår til bræmmer omkring søerne på lokaliteterne 2126 og 2136, se bilag 12 og 13. Det vurderes at pågældende projekt, ved overholdelse af vilkåret om bræmmer, ikke har væsentligt indvirkning på pattedyr, insekter, padder, krybdyr, mv. fra Bilag IV. 8

9 Habitatområderne H83 og H200 ligger mere end 9.5 km fra anlægget og vurderes ikke at blive påvirket i negativ retning af projektet idet depositionen er faldende. Den minimale deposition aftager endvidere hurtigt ind i habitatområdet pga. skovens ruhed og den deraf afledte øgede depositionshastighed samt øget opblanding i luften som funktion af afstanden fra kilden. Således er det teoretisk set ikke muligt at påvise nogen negativ effekt på naturtypernes integritet som følge af det ansøgte projekt på Nedervej 29 og 31. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Ingen af arealerne afvander ikke til terrestriske eller marine habitatområder. Arealerne afvander til Als Fjord. Bedriftens udbringningsarealer ligger udenfor nitratklasser og udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Der anvendes et sædskifte med over 15 % vinterraps og 14 % efterafgrøder på det lette jord og sædskifte med op til 15 % vinterraps og 14 % efter afgrøder på de lidt tungere jord, og der forventes ikke at ske ændringer ved dette. Dermed bliver den reelle udvaskning fra arealerne 62,6 kg N/ha, som er under den maksimale tilladte udvaskning på 62,9 kg N/ha. Fosforoverskuddet overholdes med 3,7 kg P/ha/år. Bræmmer til beskyttede vandløb og søer overholdes. Andre miljøpåvirkninger Den nye gyllebeholder, der opføres i forbindelse med ændringen og udvidelsen vil blive overdækket. Overdækningen bevirker at de lovmæssige krav til ammoniakreduktion overholdes. Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Det vurderes at ændringen og udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IVarter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister omkring ejendommen, når vilkårene i denne godkendelse overholdes. Bedst tilgængelige teknik Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer med de fastsatte vilkår. Alt i alt vurderer Sønderborg Kommune, at husdyrbruget efter ændringen og udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse og forudsætningerne i ansøgningsmaterialet overholdes. Høring Der er i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelse gennemført en 3 ugers nabohøring indenfor konsekvensområdet for lugt, som har en radius på 420 m samt en partshøring af berørte parter. Høringen gav ingen kommentarer udover kommentar fra ansøger, der er indarbejdet i denne godkendelse. Denne miljøgodkendelse meddeles i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4.dec Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bilag 11 angiver anlæggets placering. 2.1 Planmæssige forhold 9

10 Ifølge regionplanen for Sønderjyllands Amt ligger ejendommen og dens jorder i landzone, indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde, inden for kystnærhedszonen og inden for et område med drikkevandsinteresser. Jorderne afvander til Als Fjord via Stegsvig, se desuden arealdelen af godkendelsen. Ifølge Sønderborg Kommuneplan ligger virksomheden i Planområde 106A03 området Oksbøl og Mjels. Mjels er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Afgrænsningen er foretaget ud fra planlovens bestemmelser om afgrænsning af landsbyer i landzone. Ifølge Spildevandsplan for Sønderborg Kommune er området separatkloakeret. Sanitært spildvand ledes til septiktank, der er tilmeldt kommunens tømningsordning. Spildevand fra stalden afledes til gyllebeholder. Regnvand samt tagvand afledes til Stegsvig. Ejendommen forsynes med vand fra privat boring. Staldbygningen er beliggende i landzone, vest for Mjels. Afstanden fra virksomheden til de lokaliteter, som nævnt i 6, 8 og 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fremgår af tabel 1. Tabel 1: Afstandskrav Afstand til nærmeste: Aktuel afstand Beskrivelse Gældende afstandskrav Nabo ca. 72 m Nedervej 29A. 50 m Naboskel ca. 60 m Der er tale om et skel mod vest. 30 m Beboelse på samme ejendom (stuehus Nedervej 29/31) ca. 10/70 m Afstanden fra stald til stuehus på Nedervej 31 vurderes til at være ca. 70 meter og afstand fra staldanlæg til stuehus på Nedervej 29 er ca. 10 meter. Der er tale om en eksisterende produktion, der ikke ændres. 15 m Levnedsvirksomhed Mere end 5000 m Kendes ikke 25 m Samlet bebyggelse i landzone 190,81 190,81 m* Byzone ca. 2,5 km Nærmeste byzone er ved Mjels 328,5 m* Sommerhusområde 6,5 km Fra staldanlægget til sommerhusområde ved Købingsmark 328,5 m 10

11 Fælles vandindvindingsanlæg ca. 2,7 km Nærmeste ligger i Mjels. 50 m Enkelt vandindvindingsanlæg ca. 73 m Der er en privat vandboring på ejendommen. Boringen ligger sydvest for staldanlægget og øst for stuehuset. 25 m Vandløb ca. 250 m Nærmeste vandløb ligger nord for ejendommen. 15 m Dræn ca. 15 m 15 m Sø ca. 300 m Fra stald, bygning 2, til sø i mosen syd for ejendommen 15 m Privat vej >> 25 m Kendes ikke 15 m Offentlig vej ca. 15 m Fra eksisterende stald 15 m De generelle afstandskrav er overholdt. Ejendommen Nedervej er beliggende på Nordals ved Stegsvig. Ejendommen er beliggende i landzone i Sønderborg Kommune, ca. 2,5 km vest for Mjels by. Nærmeste større by er Nordborg, beliggende ca. 5 km nordøst for ejendommen. Området ejendommen er beliggende i, er forholdsvis kuperet terræn, med spredte levende hegn langs markskellene. Der er en del beskyttede sten- og jorddiger i området. Afstand til kysten er ca. 375 meter. Bygningerne der hører til ejendommen Nedervej 31, består af et stuehus, en anden beboelsesbygning, en garage + fyrrum, en ældre stald sammenbygget med en lade/maskinhus, et ældre maskinhus samt en nyere staldbygning og et nyt maskinhus, se bilag 1. Den nyere stald ligger for sig selv, ca. 70 meter øst for stuehuset og ved siden af denne, mod øst, er det nyere maskinhus placeret. Stakladen ved siden af stalden er opført uden side beklædning. Den vil evt. blive beklædt med lysegrå plader. Der er stålplader på taget og taghældning på ca. 20 grader. Omkring stuehus og haven der ligger syd og øst for stuehuset er der en del beplantning, og langs hegn i mellem markerne er, der også en del beplantning. Området er kuperet. Ejendommen ligger i kystnærhedszonen. Der er enkelte større husdyrbrug i området, og øvrige bebyggelser ligger spredt, med enkelt mindre ejendom uden husdyrproduktion. Der er dog generelt godt naboskab. Ansøger anser godt landmandskab for en del af et godt forhold til naboer og omkringboende. Ca. 5,5 km vest for ejendommen ligger et særlig følsomt overdrev. Anlægget ligger lige op til et område med naturinteresser, værdifulde kystlandskab. 11

12 Ejendommen ligger i særlig værdifuldt landbrugsområde, Områder med landskabelig værdi og Uforstyrrede landskaber. Anlægget og dets udbringningsarealer ligger i området som er udpeget som større uforstyrrede landskab. Der er ingen udpegning af værdifulde kulturmiljøer eller bevaringsværdige landsbyer i nærheden af ejendommen. Der er dog et beliggende nord for ca meter på den anden side af Stegsvig. Nærmeste kirkelandskab er beliggende ved Oksbøl ca meter vest for ejendommen. Omkring kirken ligger en 300 meters kirkebyggeline. Anlægget ligger indenfor kystnærhedszonen og afstanden til kysten er ca. 375 meter. Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering Ejendommen og dens udbringningsarealer ligger udenfor lavbundsarealer. Der er ingen eller kun klasse IV okker klassificering på arealerne. Ejendommen ligger ikke indenfor et skovrejsningsområde. Der er ingen fredede områder i nærområdet af ejendommen. Nærmeste fredede område er beliggende på den anden side af Als Fjord. Afstanden til dette område er ca meter og det er beliggende vest fra anlægget. Miljømyndighedens vurdering Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel m.v. i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt. Afstanden til beboelse på samme ejendom er overholdt, da stalden er lovligt etableret under en tidligere lovgivning, derfor har kravet om 15 meter ingen betydning. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til ovenstående, idet der ikke ændres på bygningsmassen i forbindelse med ændringen og udvidelsen. 3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 3.1 Bygninger Ejendommens bebyggede erhvervsareal er på ansøgningstidspunktet for både Nedervej 29 og Nedervej 31, ifølge BBR opgjort til 2902 m². Bilag 1 viser en tegning over den samlede virksomhed. Oplysninger om bygningernes grundplan samt afledning af overfladevand, fremgår af tabel 2 og bilag 2. Tabel 2: Oversigt over bygninger Bygning Grundplan Taghældning samt højde Materialer Overfladevand ledes til Stuehus Nedervej m 2 Taghældning ca. 60 grader. Højde til kip ca. 5,5 meter Sider af teglsten, hvidmalet. Tag af sort skiffer. Halvdelen (nordside) ledes til grøft og dræn, der ledes nord om ud på mark, resten ledes ud på jorden 12

13 Lade Nedervej 29 Gl. svinestald Nedervej 29 Stuehus Nedervej m m 2 98 m 2 Taghældning ca. 60 grader. Højde til kip ca. 5,5 meter Taghældning ca. 50 grader. Højde til kip ca. 6 meter. Sidehøjde 3 meter Taghældning ca. 60 grader. Højde til kip ca. 6 meter Sider mod øst og nord er af teglsten, hvidmalet. Sider mod syd og vest er af gule stålplader. Tag er grå stålplader Sider af gule teglsten. Tag af grå eternit. Sider af teglsten, hvidmalet. Tag af sort eternit. På jorden På jorden Ledes til grøft og dræn, der ledes nord om ud på marken Garage 80 m 2 Fladt tag. Højde 2,8 meter Sider af lecablokke, hvidmalet. Tag af sorte stålplader Ledes til grøft og dræn, der ledes nord om ud på marken Svinestald der ombygges fra m 2 Halm Lade 410 m 2 Lade på modsat side af vej 234 m 2 Maskinhus 100 m 2 Taghældningen er på ca. 25 grader, sidehøjde på 3,5 meter Taghældning ca. 60 grader. Højde til kip 8 meter. Taghældning ca. 30 grader. Sidehøjde 4 meter. Taghældning ca. 30 grader. Sidehøjde 4 meter. Beklædt med lysegrå stålplader. I gavlende er der opsat gul stålplade, i det øverste stykke. På taget er der lysegrå eternitplader, en række lysplader og overdækket kip Sider af fundablokke. Tag af hvide stålplader. Når bygningen er færdig, skal den beklædes med stålplader, så den ligner stalden. 3 sider af grønne stålplader. 1 side hvide stålplader. Tag af grå eternit. Det er meningen at den skal renoveres, så alle sider bliver hvide. Sider af grå stålplader. Tag af grå eternit. Ledes til grøft og dræn der ledes nord om ud på marken Ledes til grøft Ledes til grøft og dræn, der ledes nord om ud på marken På jorden Gl. kostald + gl. svinestald anvendes til depot Taghældning ca. 30 grader. Sidehøjde 2,5 meter. Blokke, med gråt eternit tag. Bygningen der ligger nord/syd er af teglsten, hvidmalet, og med grå stålplader som tagbygningen der ligger øst/vest er af En del ledes ud på jord og noget ledes til grøft og dræn, der ledes nord om ud på mark 13

14 Bygningen er fjernet Befæstet plads 60 m 2 15 cm. Armeret beton Gl. lade 80 m 2 leca Ledes til ajlebeholder der ligger ved befæstet plads På jorden Ny gyllebeholder 2400 m 2 - Ny fyldeplads Ledes til fortank og pumpes i gyllebeholder I forbindelse med Miljøgodkendelsen søges der om ændringer af eksisterende dybstrøelsesstald. På siden af bygningen er der porte ind, så det er mulig at muge dybstrøelsen ud. Portene vil blive ændret til fast beklædning, når staldindretningen ændres. Der vil evt. blive opsat en fodersilo mere ved stalden, så der vil være 3 siloer. Den vil placeret på nordsiden af stalden på Nedervej 31, ud mod vejen op af de eksisterende siloer. Der søges om ændring af den nyere stald. Bygningen indrettes med et spalteareal, miljøspalte og fast gulv, ca % fast gulv. Under spaltearealet etableres gyllekumme. Stierne indrettes desuden med mulighed for 2-klima. Der etableres træk og slip system. Bygningen vil blive indrettet med 3 sektioner, á ca. 343 stipladser/sektion. Der ændres ikke på ventilationssystem, der fortsat vil være naturlig ventilation. Indretningen i stalden på Nedervej 29, er med store dybstrøelsestier, hvor der er fast gulv. Der er ca. 210 stipladser i denne bygning og bygningen ændres ikke. Idet staldsystemet i den nyere stald ændres fra dybstrøelse til spaltegulv med gyllesystem, skal der opføres ny gyllebeholder på 2400 m 3 for at opfylde kapacitetsbehovet og opbevaringskrav. Den nye gyllebeholder, der skal opføres i forbindelse med ændringen og udvidelsen, ønskes placeret sydvest for stalden. Her er den ikke er synlig fra vejen og placeres i umiddelbar nærhed af stalden. Terrænet bagved er højere end beholderen, så den skjules af de eksisterende bygninger og landskabet. Da den bliver placeret mindre end 300 meter fra nabo, vil den blive etableret med overdækning Miljømyndighedens vurdering Da der ændres på bygningens udseende, stilles der vilkår til at farvevalget for ændringerne af porte til faste vægge, skal udføres i samme farve og materiale som den eksisterende væg. Gyllebeholderen skal opføres som beskrevet ovenfor, og eventuelt overskudsjord skal bortskaffes efter gældende regler. Ændres terrænet med mere end 1 meter, skal kommunen underrettes om dette. Opføres en silo i forbindelse med projektet, skal denne være af samme dimension som de eksisterende siloer. Siloen skal placeres ved siden af de eksisterende siloer på Nedervej 31, ud mod vejen. Da der ikke sker yderligere ændringer på bygningsmassen, vurderes det, at der ikke er behov for yderligere vilkår til bygningerne. 3.2 Staldindretning og drift 14

15 Landbruget drives som et konventionelt landbrug med en fremtidig årlig husdyrproduktion på slagtesvin fra 30 til 102 kg. Husdyrholdets størrelse i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 3. Tabel 3: Dyreholdets størrelse Art Før ændring Efter ændring antal DE antal DE Slagtesvin kg 105, kg 107,87 Fra stalden på Nedervej 31 udsluses gylle til forbeholder, hvorfra gyllen pumpes til gyllebeholder. Produktion af slagtesvin foregår kontinuerligt over året. De tungeste dyr tages ud af stierne til slagteriet, når de når slagtevægten, således der bliver øget plads til de langsomt voksende dyr. Staldbygninger, stipladser og ventilation fremgår af tabel 4. placering af gyllebeholder og staldbygning er også angivet i bilag 1. Tabel 4: Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem, ventilation og gulvtype Nr. Bygninger Staldsystem, type Antal stipladser Ventilations - system 2 Stald Nedervej 29 Dybstrøelse 60 Naturlig 1 Stald Nedervej 31 Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) 1030 Naturlig Ejendommens bebyggede areal vil fremover være på 2902 m 2, opgjort ifølge BBR samt ansøgningsmaterialet. Her til den nye gyllebeholder på ca. 580 m 2. Stalden på Nedervej 31 indrettes med delvist spaltegulv og % fastgulv. Under spaltearealet etableres gyllekumme gyllekummer etableres i de eksisterende dybstrøelseskummer. Stierne indrettes desuden med mulighed for 2-klima. Der etableres træk og slip system. Bygningen vil blive indrettet med 3 sektioner, og ca. 343 stipladser. Der ændres ikke på ventilations system så der fortsat vil være naturlig ventilation. Den nuværende stald er ikke isoleret. Stalden vil i forbindelse med ombygning blive isoleret i både tag og i vægge. Den eksisterende stald på Nedervej 29 er indrettet med faste gulve der strøes. Denne stald ændres ikke. Dybstrøelse herfra køres i markstak eller direkte ud, hvis det er muligt. Der er naturlig ventilation i denne stald. 15

16 Staldsystemet på Nedervej 29 er ikke BAT Den eksisterende stald skal udelukkende bruges til syge og buffer stald. Der er i ansøgningen kun oprettet 60 stipladser heri. Der er ikke planer om at ændre staldsystemet foreløbigt. Staldene rengøres mellem hvert hold grise. Rengøring foretages med iblødsætning og højtryksrenser for at spare på vand og rengøringsmidler. Efter vask af stalde desinficeres de med et desinfektionsmiddel. Af hensyn til dyrevelfærd vil der blive installeret overbrusningsanlæg i stalden på Nedervej 31. Det vil sikre, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. God drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirker til at kontrollere dyrenes gødeadfærd og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes både lugtgener og ammoniaktab, og muligheden for udklækning af fluelarver reduceres. Endvidere har overbrusningsanlægget en positiv effekt på mængden af støv i stalden. Det er vurderet af ansøger, at de desinficeringsmidler der anvendes på nuværende tidspunkt på bedst tænkelige måde kombinerer krav til bedre miljø og tilstrækkelig rengøring. Overbrusningsanlægget anvendes efter behov. BAT på staldanlæg Med hensyn til BAT og staldsystemer så er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der BAT-byggebladene og dels er der s beregninger. I BREF står der, at følgende staldsystemer er BAT: et fuldspaltet gulv med et vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder Ifølge Dansk Svineproduktion er de 2 sidstnævnte staldtyper hollandske typer, som ikke har fundet udbredelse herhjemme. Et delvist spaltegulv med reducerede gødningskanaler med hældende vægge og et vakuumsystem vil etableres på Nedervej 31. Endvidere findes på teknologilisten BAT-blade og Teknologiblade. Teknologilisten er en vejledende oversigt over landbrugsteknologier og -teknikker, der har en dokumenteret miljøeffekt samt er testet driftssikre. Listen er en supplerende vejledning til ansøgere og kommunens sagsbehandlere i forbindelse med udarbejdelsen og behandlingen af miljøgodkendelser af husdyrbrug. Listen udarbejdes og opdateres af Miljøstyrelsen. 16

17 Det vurderes, at BAT-byggeblad Luftvasker med syre, rensning af 60 % afgangsluft ( ) er uaktuelt efter udgivelsen af BAT-blad Luftvasker med syre. Den eksisterende dybstrøelsesstald ombygges så der etableres ca. 3 sektioner med 343 stipladser/sektion.. I stalden vil andelen af fast gulv i stierne udgøre mindre end halvdelen af stiens gulvareal (25-49 % fast gulv), mens der er spalter i resten. Grunden til at stalden indrettes med spalter i 2/3 dele af stien er at der være større risiko for svineri på det faste gulv i perioder med højere temperatur. Herved større arbejde med at holde stiernes faste gulve rene. Ved svineri på det faste gulv er der risiko for at reduktionen i ammoniak ikke kan overholdes. Da andre har draget gode erfaringer med det valgte staldsystem, er det vurderet af ansøger som værende mere sikkert at satse på denne staldtype. Dybstrøelseskummen i den eksisterende stald vil blive anvendt til gyllekumme. En del af stien opføres med fast gulv. Indvendigt opbygges vægge til ca. 1 meter med fundablokke og resten af væggen beklædes med vandfast plade og ventilationsklapper for naturlig ventilation. I den gamle dybstrøelsesstald på Nedervej 29, ændres der ikke på staldindretningen. Det samlede anlæg overholder kravet om ammoniakreduktion, ved at der etableres overdækning på gyllebeholder samt anvendelse af benzosyre og fasefodring (141,5 g råprotein/fe og 0,4 g benzosyre pr FE) % fast gulv er valgt, fordi det tilgodeser dyrenes velfærd og giver mulighed for at tildele dyrene rode- og beskæftigelsesmateriale. Det er dog vigtigt med styring af temperaturen (2 klima) så grisenes gødeadfærd styres, så der ikke opstår uhygiejnisk stimiljø. Med denne indretning, nedsættes risikoen for kontakt med gødning og dermed er der reduceret smitterisiko. Da emissionen ifølge er 1276,77 kg N, lever ansøgningen op til Miljøstyrelsens udmeldte BAT-niveau, som er beregnet til 1290,25 kg N/år. Uddrag af Korte nyheder nr. 7 fra 22. september 2010: For eksisterende anlægsdele kan Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlægsdele derimod ikke direkte lægges til grund uden en konkret vurdering, som tager hensyn til karakteren af det konkrete, eksisterende anlæg. Dette skyldes, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg er baseret på en vurdering af, hvad der som minimum vil kunne opnås teknisk og økonomisk på eksisterende anlægsdele uanset alder og udformning. Denne sidste del af vurderingen som inddrager det eksisterende anlægs karakter, og begrunder hvad der er teknisk og økonomisk opnåeligt, vil derfor fortsat skulle foretages af kommunerne. Fravalg af BAT BAT-niveauet for den ansøgte produktion er beregnet til 1290,25 kg N. Dette niveau er søgt opnået ved bl.a. overdækning af den nye gyllebeholder, delvist spaltegulv, % fast gulv, 75 % af dybstrøelse udbringes direkte samt ved tildeling af 0,4 % benzosyre i foderet. Med disse tiltag opnås en samlet emission på 1276,77 kg N/år i ansøgningen. Havde hele 17

18 produktionen skulle beregnes som værende i nye stalde skulle der yderligere reduceres med 58 kg N. Øvrige tekniske tiltag er fravalgt, jf. nedenstående. Luftrensning Lugtrensning er en dyr og ressourcekrævende teknologi. Luftvaskere er effektive til fjernelse af ammoniak, men er vanskelige at installere i eksisterende staldanlæg, da der er krav til nuværende ventilation samt krav til deres placering. Samtidig er det en relativ stor investering, der derfor bedst egner sig til opsætning i større bedrifter. Der er planer om at beholde den naturlig ventilation i stalden og derfor kan der ikke anvendes luftrensere. Da der er tale om ændring af mindre produktion i et eksisterende staldanlæg, er det med baggrund i ovenstående vurderet, at investeringen i rensere ikke er proportionelt med ammoniakemissionseffekten, hvorfor teknikken er fravalgt. Meromkostningerne pr. produceret slagtesvin svinger fra 14 til 36 kr. pr. produceret slagtesvin og meromkostninger pr kg N reduceret svinger fra 58 til 106 kr. Med den planlagte udvidelse/ændring i eksisterende stalde, vurderes investeringerne og meromkostningerne pr. produceret slagtesvin ikke at være BAT. Da der er tale om produktion i eksisterende stalde, vil ovenstående omkostninger derfor heller ikke holde i den konkrete sag. Dertil kommer, at der stadig er tekniske problemer med anlæggene, og at der skal påregnes et vist tidsforbrug til overvågning. Denne teknologi er derfor fravalgt. Gyllekøling Gyllekøling kan ifølge BAT-byggebladet reducere ammoniakemissionen med op til 30 %. BAT skal ses som en opvejning af samtlige miljøforhold og ikke kun effekten på ammoniakemissionen. For at teknikken er BAT kræves det, at den producerede varme kan genanvendes, idet der er et uforholdsmæssigt energiforbrug forbundet med teknikken. På Nedervej er der ikke umiddelbar mulighed for genanvendelse af varmen i produktionen og gyllekanal etableres i den eksisterende dybstrøelseskumme. Der er kun slagtesvin på ejendommen og sygestier bliver i den eksisterende dybstrøelsesstald, hvor der ikke er nogen effekt ved at anvende varmen. Desuden er teknikken dyr at etablere i eksisterende stalde, da det kræver, at gulvet skal lægges om. Ansøger henviser til BAT-bladet Køling af gyllen i svinestalde, hvor der står, at gyllekøling ikke umiddelbart kan etableres i eksisterende stalde. Det er muligt at clipse varmeslanger fast på gulvet i de eksisterende gyllekummer, men der er risiko for, at gylleudslusningen herefter ikke kan foregå optimalt, da kager af gylle kan sætte sig fast på slangerne. Gyllekøling fravælges derfor. Gylleforsuring Gylleforsuring er effektiv til tilbageholdelse af ammoniak i gyllen. Etableringsomkostningerne er dog forholdsmæssigt høje, ligesom teknikken er relativ dyr i drift. Etablering af forsuring i et tilsvarende nyt anlæg vil koste ca. 1,25 million kr. i investering og årlige omkostninger på ca kr. (jf. notat om forudsætninger for de økonomiske beregninger af BAT teknologier af maj 2009). Formodentligt vil det være dyrere, at etablere forsuring på det eksisterende anlæg, da der skal ske en tilpasning, bl.a. skal eksisterende gulv sikres at kunne tåle syrepåvirkningen Svovlsyretilsætning til gylle kan have negative konsekvenser for holdbarheden ved nogle typer af beton på grund af en sulfatreaktion. Landbrugets Byggeblad nr

19 "Vejledning i valg af betonkvalitet i forbindelse med forsuring af gylle" (2003), skal følges i forhold til valg af beton. Da det er en eksisterende stald, der skal ombygges, er der ingen sikkerhed for at betonen kan holde til syrepåvirkningen. Teknologien er fravalgt særligt på baggrund af dette og på baggrund af de høje omkostninger i forhold til udvidelsens størrelse, og der dermed ikke er proportionalitet mellem investering og reduktion i ammoniakemission. Separering Bedriftens harmoni mellem gødningsproduktion og arealer er en væsentlig faktor når der overvejes gylleseparering. I praksis vil stort set ingen husdyrproducenter vælge at separere gyllen, hvis det er muligt at afsætte gyllen i nærområdet. Det er forholdsmæssigt dyrere at separere gyllen på mindre bedrifter. Årsagen er hovedsagelig, at de mindre anlæg til gylleseparering ikke er driftsikre, og at anlæggene til gylleseparering alle har en så stor kapacitet, at de kan separere gyllen selv ved meget store bedrifter. Dvs. at udnyttelsesgraden på mindre bedrifter er for ringe. For den ansøgte ejendom er der tilstrækkeligt harmoniareal til rådighed, og der er også muligheder for at indgå gylleaftaler i nærheden, så derfor kan investering i et separationsanlæg betragtes som mere omkostningsfuld end nødvendigt. Det vurderes i denne sag, at det ikke er BAT at etablere gylleseparering i forbindelse med en ændring af staldsystemet i den eksisterende produktion. Ud over BREF og BAT-bladene/byggebladene er der s beregninger. Med de angivne fodertilpasninger, kommer systemet til den konklusion, at ammoniakreduktionskravet er overholdt. Ammoniakreduktionskravet er politisk vedtaget og indarbejdet i Miljømyndighedens vurdering For at kunne kontrollere om godkendelsens vilkår om maksimalt dyrehold overholdes - med hensyn til antal, vægt og sammensætning af dyr stilles der vilkår om, at der skal føres en driftsjournal. Der stilles vilkår til at stalden på Nedervej 31 indrettes med delvist spaltegulv og % fast gulv. En ændring af produktionen fra slagtesvin ( kg) til slagtesvin ( kg), sker i eksisterende stald og medfører ændringer i staldsystemet i stalden på Nedervej 31, således at ammoniakudledningen falder markant og miljøforholdende forbedres. Der vil i den nye stald blive etableret delvist spaltegulv, med % fast gulv. Ejendommen lever op til BAT ved, at ændre gulvet fra dybstrøelse til delvist spaltegulv, at anvende en foderkorrektion på maximalt 141,5 g råprotein/fe samt ved brug af 0,4 % benzoesyre i foderet, se afsnit 3. Ved næste gennemgribende renovering vil stalden blive pålagt indførelse af den tids gældende BAT-niveau. Ansøger har redegjort for, at fravalget sker af praktiske og økonomiske hensyn. Kommunen vurderer, at det ikke er proportionalt at kræve luftrensning forsuring eller gyllekøling for at opnå samme niveau som havde produktionen udelukkende været etableret 19

20 i nye stalde. Det vurderes at luftrensning og køling er svær at integrere i en eksisterende stald. Der vil derfor være en ringe/ingen miljøforbedrende effekt i forhold til en stor investering. Endvidere vil etablering af et forsuringsanlæg eller et separationsanlæg ikke være proportionalt, idet ændringen og udvidelsen ikke er i en størrelsesorden, der kan indtjene udgifterne til sådanne anlæg indenfor en periode, hvori der er proportionalitet. Sønderborg Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet kan realiseres i den ønskede staldbygning med den ansøgte indretning, og at ansøger i fornødent omfang har redegjort for implementering af BAT i forhold til staldindretning. Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau for en sådan produktion er opnået. Se beregning i bilag 15. Da ændringen og udvidelsen foregår i eksisterende byggeri, stilles der ikke yderligere vilkår til staldindretning. 3.3 Ventilation På Nedervej 31 er der en eksisterende stald med dybstrøelseskumme som ændres til % fast gulv. I stalden er der naturlig ventilation. Stalden er fra Der ændres ikke på ventilationssystemet, der fortsat vil være naturlig ventilation. Der indsættes nye ventilkasser i siden (når gælleplader og porte fjernes). I staldanlægget på Nedervej 29 er der store dybstrøelsesstier. Ved ændringen og udvidelsen anvendes overbrusning i stalden på Nedervej 31. Overbrusning sænker temperaturen og reducere ventilationsbehovet. Al ventilation er naturlig og der anvendes dermed ikke energi på dette. Der er p.t. ikke planer om at ændre for meget på ventilationssystemet i staldene. Bliver der behov for det, vil der blive valgt et strømbesparende system, såfremt det er foreneligt med ventilationsbehovet i stalden. Bedste tilgængelige teknik for ventilation: Sønderborg Kommune vurderer, at følgende er BAT vedr. ventilation: Ventilation af nye stalde: Anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt Ved at: udforme bygning og stier korrekt Fremme luftstrømmen ved at placere bygninger under hensyntagen til fremherskende vindretninger Ansøger oplyser følgende om bedste tilgængelige teknik for ventilation: Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der naturlig ventilation i slagtesvinestaldene, hvilket er BAT. Miljømyndighedens vurdering Staldende er naturligt ventilerede og lever derfor ifølge BREFF op til BAT. 20

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts 2014 2. udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39 Indhold Indhold...

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Jf. 11 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxxx 2014 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0037 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere