Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge

2 Udgivelsesdato: Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn og Voksne på børneområdet, er primært målrettet borgerne i Hørsholm Kommune, men også leverandører, myndighedspersoner og andre samarbejdspartere til familien. Center for Børn og Voksne håber, at borgerne med kvalitetsstandarderne - sammen med information på Hørsholm Kommunes hjemmeside - let og tilgængeligt kan tilegne sig oplysninger om, hvilke ydelser Center for Børn og Voksne kan tilbyde børn og unge med særlige behov samt deres familier. Kvalitetsstandarderne indeholder et politisk vedtaget serviceniveau på det specialiserede socialområde. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Kort om Center for Børn og Voksne Center for Børn og Voksne har ansvaret for hele det specialiserede socialområde. Sagsbehandling foretages på børneområdet i henholdsvis børneteamet og ungeteamet. Man kan læse mere om Center for Børn og Voksne på under om kommunen. Metode Hørsholm Kommune bruger sagsstyringssystemet DUBU som sikrer systematik og som bygger på metoden Integrated Children s System (ICS), som sætter barnets behov i centrum. ICS er en socialfaglig metode til analyse af udsatte børn og unges dækkede og udækkede behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. I Kvalitetsstandarderne omsættes følgende principper Der tages udgangspunkt i hvad der er bedst for det enkelte barn og hvad der giver barnet de bedste betingelser for at udvikle sig. Inddragelse af barnet, forældrene og netværk for at sikre at familien og barnet/den unge tager ansvar for eget velfærd og er med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Det er målet, at børn og unge i Hørsholm kommune med behov for særlig støtte tilbydes denne, så snart behovet er konstateret. En tidlig indsats skal medvirke til, at problemet løses i samarbejde med forældrene indenfor normalsystemets rammer eller så tæt på normalsystemets rammer som muligt, så barnet kan forblive i eget hjem og det nære miljø. Tværfagligt samarbejde for at sikre en helhedsorienteret indsats. Fokus på opfølgning og evaluering med henblik på bedst muligt at sikre at målene nås og at indsatsen så vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte. Der skal være en balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der ved en forebyggende foranstaltning eller anbringelse skal være fokus på, at indsatsen så vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved, at der er synlige standarder, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor området.

3 Indhold Kvalitetsstandarder Center for Børn og Voksne har udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser og foranstaltninger på børne- og ungeområdet: Forebyggelse og rådgivning Hjemmetræning Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Ledsagelse til unge over 12 år Børnefaglig undersøgelse Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling og dagbehandling Døgnophold til hele familien Aflastningsophold af hensyn til barnet Kontaktperson Anbringelse uden for hjemmet Formidling af praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson Efterværn Kontakt Majbrit Maag Etgen Jurist Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk 3/47

4 Kvalitetsstandard Forebyggelse og rådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11. Hvem kan modtage ydelsen? Rådgivning: Børn og unge og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung. Forebyggende indsatser, herunder konsulentbistand: 11 stk. 3: Familier, børn og unge, der ikke har så komplekse problemer, at der er behov for særlige foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11 om særlig støtte. Herunder også rådgivning om familieplanlægning til f.eks. enlige og sårbare unge mødre om hele deres situation og deres muligheder for at få hjælp. Økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter: stk Forældremyndighedsindehaverne til børn og unge med behov for særlig støtte. Det er en betingelse at forældremyndighedsindehaveren ikke har tilstrækkelige midler hertil. Kortere rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Stk.7. Børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Familievejlederordningen: Stk. 8. Familier med børn under 18 år, som får konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvad er formålet med ydelsen? Målet er at yde en tidlig og forebyggende indsats i form af rådgivning, undersøgelse og behandling, herunder at yde gratis råd og vejledning og en opsøgende indsats. Rådgivningen kan ydes som et anonymt og åbent tilbud til børn, unge og forældre, der alene søger rådgivning. Hvis det problem barnet eller den unge beskriver, giver anledning til alvorlig bekymring for barnets sikkerhed og udvikling er rådgiveren dog forpligtet til at gribe ind, men der er ikke krav om at barnet/den unge skal opgive navn eller andre data. Rådgivningen har til formål at hjælpe barnet, den unge eller deres 4/47

5 forældre til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. Visitation Ydelsens indhold Serviceniveau Rådgivning foretages i Center for Børn og Voksne. Rådgivning, herunder evt. rådgivning om familieplanlægning, ydelse af konsulentbistand vedrørende konkrete og afgrænsende problemstillinger (f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet), kortere rådgivnings- eller behandlingsforløb, familievejlederordningen samt opsøgende rådgivning. Rådgivning: Råd og vejledningsforløb Konsulentbistand: konkrete forløb vedrørende afgrænsede problemstillinger. Rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Kortere forløb op til 10 timer. Familievejlederordning: rådgivning som udgangspunkt svarende til 1 samtale. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, udgifter ifm konsulentbistand og prævention: Kan ydes, hvor forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler til at afholde udgiften. Opsøgende rådgivning foretages bl.a. i forbindelse med samarbejde mellem skole og kommune, hvor der ydes en målrettet og struktureret indsats i forhold til bekymringer over et barn samt via projektet Familieiværksætterne. Modtagende underretning vedrørende børn med behov for særlig støtte kan ligeledes føre til opsøgende rådgivning. Særlige tilbud Hørsholm Kommune har et tilbud om åben anonym skilsmisserådgivning til børnefamilier op til 5 timer. Hørsholm Kommune har et tilbud om kursus benævnt Familieiværksætterne til førstegangsforældre med henblik på at styrke forældre i de udfordringer man kan møde, i den nye livssituation som børnefamilie. Hvem leverer Center for børn og Voksne. Rådgivning varetages af rådgivere i børne- eller ungeteamet. 5/47

6 ydelsen? Hvad koster ydelsen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Konsulentbistand varetages af Familiehuset. Der er ingen egenbetaling. Da der er tale om kortere forløb, hvad angår rådgivning efter 11 stk. 1, er der som udgangspunkt ikke opfølgning på indsatsen. Opfølgning på en indsats efter 11 kan bestå i, at det undersøges om der skal tilbydes et andet forløb efter 11 eller om der eventuelt er behov for iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse. Der træffes ikke afgørelse om rådgivning/konsulentbistand og dermed er der ikke adgang til at klage over tilbuddet. Der kan klages over afgørelsen efter stk. 7 om rådgivning, undersøgelse og behandlingsforløb indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 6/47

7 Kvalitetsstandard Hjemmetræning Lovgrundlag Lov om Social Service 32 stk. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Ydelsens indhold Visitation Børn og unge inden den skoledygtige alder, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov for støtte og behandling. Barnet skal være berettiget til et særligt dagtilbud for som alternativ til dagtilbuddet, at kunne søge om at få hjemmetræning. Målet er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte, behandling og træning således, at de får gode muligheder for udvikling og trivsel. Endvidere er det målet at sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget aktivt i udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det særlige dagtilbud, der er anvist, kan kommunen på baggrund af en vurdering godkende, at forældre til børn og unge med betydelig varigt nedsat funktionsevne træner deres barn helt eller delvist i hjemmet. Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i Børneteamet i et tæt samarbejde med blandt andet PPR og visitering til institutionsområdet, gennem Center for Dagtilbud og Skole. Der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse. Kommunen skal foretage en udredning, hvor barnet/den unge, forældrene og relevante fagpersoner inddrages. Vurdering af barnets funktionsevne sker efter ICS metoden. Kommunen skal godkende, at hjælpen sker i hjemmet, hvilket kræver: at barnet er visiteret til et særligt dagtilbud. Der skal være foretaget en børnefaglig undersøgelse. Kommunen vurderer om den ønskede hjemmetræning imødekommer barnets behov for særlig støtte. Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare trænings-metoder. Serviceniveau Sagsbehandlingstiden er 4 uger. 7/47

8 Hvem leverer ydelsen? Hvad koster ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Forældre og professionelle med fagspecifikke kompetencer i forhold til den specifikke sag. Hjælp efter en konkret vurdering til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Ved hjemmetræning er der både krav om opfølgninger og tilsyn: Tilsyn skal føres to gange årligt med fokus på barnet eller den unges trivsel. På baggrund af tilsynet udfærdiges tilsynsrapporter med en begrundet stillingtagen til, om hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt ophøre. Opfølgning skal ske fire gange om året. Opfølgningen sker i forhold til træningsindsatsen, hvor barnet observeres og eventuelt testes, herunder med fokus på de opstillede mål i handleplanen. Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 8/47

9 Kvalitetsstandard Merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller indgribende langvarige lidelser. Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen. Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc. Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til ovenstående. At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse. At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden forventes at vare barnealderen ud. En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at dække de udgifter til særlige behov, som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Målet er at medvirke til, at barnet/den unge kan forblive i hjemmet og derved undgå anbringelse familien lever så normalt som muligt på trods af barnets/ den unges lidelse hindre at barnet eller den unges lidelse forværres Visitation Ydelsens indhold Bevilling foretages i Center for Børn og Voksne. Bestemmelsen dækker de ekstra økonomiske udgifter en familie har på grund af barnets særlige behov. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, der svarer til de udgifter, familier med børn normalt har. 9/47

10 Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Samtidig er der krav om at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller af private sundhedsforsikringer. Her følger der en række eksempler på merudgifter, der kan ydes hjælp til: Kost og diætpræparater Tilskudsberettiget medicin og særlige cremer og olier Briller Befordring (til f.eks. dagtilbud, uddannelse, fritidsaktiviteter, behandling og til besøg på sygehus) Drift af bil Handicaprettede kurser Beklædning og fodtøj Vask Aflastning i hjemmet Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de dokumenterede eller sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte ydelsesmodtager. Det vil sige, at der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i det kommende år og fratrækkes den del af udgiften svarer til hvad en familie normalt ville have afholdt. Der kan ikke ydes dækning af merudgifter, hvis de samlede merudgifter er mindre end kr. for et ét år (2015). Merudgiftsydelsen er skattefri og uafhængig af indkomst. Serviceniveau Merudgifter bevilges efter en konkret vurdering af om funktionsnedsættelsen er indgribende i en grad, så det har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets eller den unges funktionsnedsættelse efter ICS metoden. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at merudgiften (medicin, kost eller lign.) er nødvendig på grund af nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge. I vurderingen af merudgiften skal der sammenlignes med, hvad der er forventelige udgifter i familier i almindelighed. Tilskud efter merudgifterne til medicin kan først bevilliges efter alle andre relevante tilskud er ansøgt så som kronikertilskuddet og enkelttilskud, som søges gennem 10/47

11 læge/hospital/psykiater (sundhedslovens kap 42). Ved diabetes ydes hjælp til egen andel af udgiften til insulin m.v. Hørsholm Kommune anvender Diabetesforeningens vejledende takster om merudgifter til diætkost. Lidelser som f.eks. astma og allergi kan ikke kategoriseres som en indgribende funktionsnedsættelse for barnet/den unge, med mindre lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse for familien. Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller, da der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, som skal have briller. Der kan i helt specielle tilfælde ydes hjælp til køb af brille, såfremt barnet lider af en alvorlig øjenlidelse som betyder, at der skal købes briller hyppigere end normalt. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til briller, hvor barnet ofte ødelægger sine briller, og barnet med den nedsatte funktionsevne ikke er i stand til at passe på brillerne, og det samtidig vurderes, at forældrenes tilsyn/ansvar ikke har været tilsidesat. Der kan til brillestel maximalt ydes kr. 800,00 og udgiften til glas efter regning. Merudgiften vurderes i forhold til, at det er normalt, at børn skal have nye briller ca. hvert år. Der kan kun i særlige tilfælde ydes dækning af kontingenter til foreninger, f.eks. diabetes foreningen, ADHD foreningen, Autismeforeningen m.v., hvis barnet/den unge har flere diagnoser, der kræver særskilt viden for at få hverdagen til at fungere i hjemmet. I helt særlige tilfælde kan der som et alternativ eller supplement til tabt arbejdsfortjeneste, bevilges rengøring, f.eks. hvor barnet kræver konstant overvågning, så det er umuligt at nå andre gøremål, eller barnets funktionsnedsættelse medfører et væsentligt større behov for rengøring, end man sædvanligvis kan forvente i familier med børn. Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring af barnet/den unge til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritid. Befordringsydelser efter servicelovens 41 er subsidiære til befordringsydelser efter andre bestemmelser, f.eks. Sundhedsloven. Befordringsgodtgørelsen tager udgangspunkt i billigst mulige transportmiddel, uanset hvilket transportmiddel barnet/den unge anvender, så længe der er taget højde for barnets nedsatte funktionsevne. Der dækkes udgifter til befordring, når det er godtgjort at det er nødvendig kørsel, hvorved der er en merudgift forbundet, som følge af funktionsnedsættelsen. Kørsel i egen bil dækkes efter statens regler med laveste kilometertakst. Familier med et barn med funktionsnedsættelse har som 11/47

12 udgangspunkt ikke merudgifter til drift af bil, alene på grund af barnets nedsatte funktionsevne set i forhold til andre familier med bil. Hovedreglen er derfor, at familien selv skal afholde udgifter, der er forbundet med at have en bevilget handicapbil, som f.eks. forsikring, benzin, reparationer, vask m.v. Der kan dog ydes hjælp til dækning af merudgifter, hvis familien på grund af barnets nedsatte funktionsevne har en ekstraordinær driftsmæssigt dyr bil. Kommunen undersøger, om familien efter eget valg har købt en driftsmæssig dyrere handicapbil, end behovet tilsigter. Merudgifter til hjælper til ferie i helt særlige tilfælde i op til 14 dage. Deltagelse i sommerlejr for børn og unge med handicap efter en individuel konkret vurdering. Merudgifter til handicaprettede kurser f.eks. ved nydiagnosticering eller ved overgang fra barn til teenager, såfremt kurset ud fra en konkret vurdering skønnes at være en forudsætning for, at familien kan håndtere barnets lidelse i hverdagen, og den viden, der opnås ikke kan opnås i sygehussektoren eller via kommunens øvrige tilbud. under helt særlige omstændigheder kan der ske dækning af merudgifter til tøj, som skal udformes på en særlig måde eller på grund af ekstraordinært slid. Tilskud kan ydes ekstraordinært stort vaskeforbrug. Det vurderes, at det er almindeligt for en familie på 2 voksne og 2 børn at vaske 8-10 vaske om ugen. Privat aflastning gives i tilfælde, hvor barnet kontinuerligt er så krævende, at forældrene ikke kan gennemføre aktiviteter med evt. søskende, og hvor der ikke er anden mulighed for aflastning i eller uden for hjemmet. Aflastning i henhold til 41 forudsætter, at mulighederne for hjemmehjælp, hjemmepleje og aflastning jævnfør 83 og 84 af forældre er bragt i anvendelse eller ikke kan benyttes. Privat aflastning kan desuden gives, når det ikke er muligt at gå ned i arbejdstid (barnet /den unge kommer hjem før forældrene, og kan ikke være alene). Aflastning kan kun foregå i eget hjem og uden overnatning. Eksempler på udgifter, som der ikke ydes støtte til i medfør af 41: Der gives ikke støtte til behandling og behandlingsredskaber som en merudgift. Sansemotorisk træning og psykologsamtaler regnes i denne sammenhæng for behandling. Merudgifter, der opstår i forbindelse med uddannelse, ydes 12/47

13 efter Undervisningsministeriets regler. Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier tilbydes i øvrigt i henhold til servicelovens 11 og 52, som vedrører råd, vejledning og tilbud om særlig støtte samt i henhold til Folkeskoleloven m.fl. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger, men kan være længere, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14 dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Center for Børn og Voksne ved overførsel af beløbet til Nemkonto. Beløb, som afregnes direkte med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud. Egenbetalingen er udgiften svarende til, hvad familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap/en sygdom. Der foretages opfølgning en gang årligt. Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 13/47

14 Kvalitetsstandard Tabt arbejdsfortjeneste 42 Lovgrundlag Lov om Social Service 42 Hvem kan modtage ydelsen? Personer der forsørger et barn under 18 år i hjemmet, hvor barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen. Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc. Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til ovenstående. At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse. At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden forventes at vare barndommen ud. En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen. Ydelsen er i øvrigt betinget af: at det er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, at det er mest hensigtsmæssigt at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller den unge, at den pågældende forsørger helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse, at pågældende har et indtægtstab ved at passe barnet. Hvad er formålet med ydelsen? Målet er at medvirke til, at Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan forblive i hjemmet og derved undgå anbringelse. Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en unges nedsatte funktionsevne eller indgribende 14/47

15 kronisk eller langvarig lidelse. Hindre at barnet eller den unges funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forværres. Visitation Ydelsens indhold Behandling af ansøgning af tabt arbejdsfortjeneste sker i Center for Børn og Voksne af rådgiver i børneteamet vedrørende børn under 16 år og rådgiver fra ungeteamet vedrørende børn fra 16 til 18 år. Bevillingskompetencen ligger hos leder af hhv. børneteamet /ungeteamet, hvis der er tale om løbende tabt arbejdsfortjeneste. Lønkompensation i forbindelse med at forsøger helt eller delvist må ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet/den unge. Hjælpen kan ydes til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt. Beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i tidligere lønindkomst, dog max (2014 takst). Bevillinger der er givet før , vil forsat tage udgangspunkt i tidligere indtægtsgrundlag uanset øvre grænse. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Serviceniveau Tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter en konkret vurdering. Der skal så vidt muligt indgås en aftale med borgeren om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste for en afgrænset periode. Vurdering af støttebehov skal ske på baggrund af den samlede faglige vurdering af barnets funktionsevne. I Hørsholm Kommune anvendes ICS-metoden. Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til enkeltdage skal det være sandsynliggjort, at der skal deltages i nødvendige kontroller/behandling på hospitalet, som overstiger 3 gange årligt. Det skal altid undersøges, om barnet/den unge modtager støttetimer i institution/skole, som kan have betydning for grundlaget for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Sagsbehandlingstiden er 4 uger, men det kan tage længere tid, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14 dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster Center for Børn og Voksne ved kontant udbetaling af beløb. Der fratrækkes udgift til eventuel besparelse af befordring for 15/47

16 ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang forældre samt institutionsbetaling. Som udgangspunkt bevilges tabt arbejdsfortjeneste for en kortere periode, hvorefter der sker en vurdering/ revurdering af behovet. Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 16/47

17 Kvalitetsstandard Ledsagelse Lovgrundlag Lov om Social Service 45. Hvem kan modtage ydelsen? Hjemmeboende unge mellem år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, personer med psykisk udviklingshæmning og lign. Borgeren skal kunne give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og skal være bevidst om indholdet i aktiviteten. Ordningen kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Hvad er formålet med ydelsen? Visitation Ydelsens indhold At medvirke til den unges selvstændiggørelse og integration i samfundet. At yde den unge individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter. At give den unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at skulle være afhængig af hjælp fra familie og venner. At medvirke til, at den unge kan leve på så normale vilkår som muligt trods betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge mellem 16 og 18 år. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af den unges funktionsnedsættelse. Afgørelse træffes efter en konkret vurdering og afgørelse er uafhængig af, hvad ledsagelsen ønskes brugt til. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen til de ønskede aktiviteter og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. at hjælpe med at tage overtøj af og på, samt med kørestol, bære indkøb, kommunikation, toiletbesøg alt afhængig af funktionsnedsættelsen. Ledsagelse omfatter ikke socialpædagogisk støtte. Lønomkostninger imellem de enkelte ledsageopgaver (transporttid) afholdes af kommunalbestyrelsen undtagen ved 17/47

18 transporttid i forbindelse med rejser. Serviceniveau Børnene eller de unge skal tilbydes op til 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad de ønsker at blive ledsaget til. Barnet/den unge kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder efter 6 måneder. I øvrigt gælder vedrørende opsparing: Med mindre, der er truffet aftale om opsparingen falder ikke forbrugte timer automatisk bort. Alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges. Brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder. Ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, såfremt de ikke er blevet anvendt. Ledsagetimer kan ikke bruges på forskud. Ovennævnte indebærer, at barnet eller den unge inden for en 6 måneders periode maksimalt kan disponere over 90 timer til forbrug eller opsparing og således ikke i en given måned kan have mere end 90 timer til rådighed. Opsparingsaftalen kan indgås, når der er behov for det og således også hen over et årsskifte. Sagsbehandlingstiden er 4 uger. Hvem leverer ydelsen? Børnene eller de unge har ret til selv at udpege en ledsager til at udføre opgaven, eller der er mulighed for, at kommunen kan finde en ledsager. Kommunen skal i begge tilfælde godkende og ansætte ledsageren. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse Hvad koster ydelsen for personen? Ingen egenbetaling. Dog skal borgeren betale: egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter. ledsagerens udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter, hvis dennes tilstedeværelse ønskes. Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med faste takster op til 810 kr. (2013-priser) årligt som merudgift efter SL 41. Hvordan følges op på ydelsen? Opfølgning minimum en gang årligt. 18/47

19 Klageadgang Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 19/47

20 Kvalitetsstandard Børnefaglig undersøgelse Lovgrundlag Lov om Social Service 50 Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Visitation Børn og unge hvor det på baggrund af foreliggende oplysninger må antages, at barnet/den unge trænger til særlig støtte. Målet er at afdække og vurdere, hvorvidt der foreligger problemer og behov, der bør resultere i iværksættelse af særlig støtte. Center for Børn og Voksne børneteamet vedrørende børn under 16 år og ungetemaet vedrørende unge over 16 år træffer beslutning om iværksættelse og gennemfører undersøgelsen. Relevante fagfolk skal inddrages. Børne- og ungeudvalget kan beslutte at gennemføre en undersøgelse, hvis forældrene og den unge over 15 år modsætter sig undersøgelsen jf. 51. Ydelsens indhold Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Der skal anlægges en helhedsbetragtning, der som udgangspunkt, med mindre det ikke er relevant i det konkrete tilfælde, skal omfatte barnets eller den unges: 1. udvikling og adfærd 2. familieforhold 3. skoleforhold og læring 4. sundhedsforhold 5. fritidsforhold og venskaber 6. Familieforhold - familierelationer Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge. Som udgangspunkt skal der finde en samtale sted med barnet/den unge og den unges synspunkter skal søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Barnet skal tilbydes en besidder. Har barnet/den unge været udsat for vold eller seksuelt overgreb eller der er mistanke herom, skal regionens børnehus inddrages. 20/47

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere