Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge

2 Udgivelsesdato: Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn og Voksne på børneområdet, er primært målrettet borgerne i Hørsholm Kommune, men også leverandører, myndighedspersoner og andre samarbejdspartere til familien. Center for Børn og Voksne håber, at borgerne med kvalitetsstandarderne - sammen med information på Hørsholm Kommunes hjemmeside - let og tilgængeligt kan tilegne sig oplysninger om, hvilke ydelser Center for Børn og Voksne kan tilbyde børn og unge med særlige behov samt deres familier. Kvalitetsstandarderne indeholder et politisk vedtaget serviceniveau på det specialiserede socialområde. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Kort om Center for Børn og Voksne Center for Børn og Voksne har ansvaret for hele det specialiserede socialområde. Sagsbehandling foretages på børneområdet i henholdsvis børneteamet og ungeteamet. Man kan læse mere om Center for Børn og Voksne på under om kommunen. Metode Hørsholm Kommune bruger sagsstyringssystemet DUBU som sikrer systematik og som bygger på metoden Integrated Children s System (ICS), som sætter barnets behov i centrum. ICS er en socialfaglig metode til analyse af udsatte børn og unges dækkede og udækkede behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. I Kvalitetsstandarderne omsættes følgende principper Der tages udgangspunkt i hvad der er bedst for det enkelte barn og hvad der giver barnet de bedste betingelser for at udvikle sig. Inddragelse af barnet, forældrene og netværk for at sikre at familien og barnet/den unge tager ansvar for eget velfærd og er med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Det er målet, at børn og unge i Hørsholm kommune med behov for særlig støtte tilbydes denne, så snart behovet er konstateret. En tidlig indsats skal medvirke til, at problemet løses i samarbejde med forældrene indenfor normalsystemets rammer eller så tæt på normalsystemets rammer som muligt, så barnet kan forblive i eget hjem og det nære miljø. Tværfagligt samarbejde for at sikre en helhedsorienteret indsats. Fokus på opfølgning og evaluering med henblik på bedst muligt at sikre at målene nås og at indsatsen så vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte. Der skal være en balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der ved en forebyggende foranstaltning eller anbringelse skal være fokus på, at indsatsen så vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved, at der er synlige standarder, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor området.

3 Indhold Kvalitetsstandarder Center for Børn og Voksne har udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser og foranstaltninger på børne- og ungeområdet: Forebyggelse og rådgivning Hjemmetræning Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Ledsagelse til unge over 12 år Børnefaglig undersøgelse Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling og dagbehandling Døgnophold til hele familien Aflastningsophold af hensyn til barnet Kontaktperson Anbringelse uden for hjemmet Formidling af praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson Efterværn Kontakt Majbrit Maag Etgen Jurist Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk 3/47

4 Kvalitetsstandard Forebyggelse og rådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11. Hvem kan modtage ydelsen? Rådgivning: Børn og unge og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung. Forebyggende indsatser, herunder konsulentbistand: 11 stk. 3: Familier, børn og unge, der ikke har så komplekse problemer, at der er behov for særlige foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11 om særlig støtte. Herunder også rådgivning om familieplanlægning til f.eks. enlige og sårbare unge mødre om hele deres situation og deres muligheder for at få hjælp. Økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter: stk Forældremyndighedsindehaverne til børn og unge med behov for særlig støtte. Det er en betingelse at forældremyndighedsindehaveren ikke har tilstrækkelige midler hertil. Kortere rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Stk.7. Børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Familievejlederordningen: Stk. 8. Familier med børn under 18 år, som får konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvad er formålet med ydelsen? Målet er at yde en tidlig og forebyggende indsats i form af rådgivning, undersøgelse og behandling, herunder at yde gratis råd og vejledning og en opsøgende indsats. Rådgivningen kan ydes som et anonymt og åbent tilbud til børn, unge og forældre, der alene søger rådgivning. Hvis det problem barnet eller den unge beskriver, giver anledning til alvorlig bekymring for barnets sikkerhed og udvikling er rådgiveren dog forpligtet til at gribe ind, men der er ikke krav om at barnet/den unge skal opgive navn eller andre data. Rådgivningen har til formål at hjælpe barnet, den unge eller deres 4/47

5 forældre til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. Visitation Ydelsens indhold Serviceniveau Rådgivning foretages i Center for Børn og Voksne. Rådgivning, herunder evt. rådgivning om familieplanlægning, ydelse af konsulentbistand vedrørende konkrete og afgrænsende problemstillinger (f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet), kortere rådgivnings- eller behandlingsforløb, familievejlederordningen samt opsøgende rådgivning. Rådgivning: Råd og vejledningsforløb Konsulentbistand: konkrete forløb vedrørende afgrænsede problemstillinger. Rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Kortere forløb op til 10 timer. Familievejlederordning: rådgivning som udgangspunkt svarende til 1 samtale. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, udgifter ifm konsulentbistand og prævention: Kan ydes, hvor forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler til at afholde udgiften. Opsøgende rådgivning foretages bl.a. i forbindelse med samarbejde mellem skole og kommune, hvor der ydes en målrettet og struktureret indsats i forhold til bekymringer over et barn samt via projektet Familieiværksætterne. Modtagende underretning vedrørende børn med behov for særlig støtte kan ligeledes føre til opsøgende rådgivning. Særlige tilbud Hørsholm Kommune har et tilbud om åben anonym skilsmisserådgivning til børnefamilier op til 5 timer. Hørsholm Kommune har et tilbud om kursus benævnt Familieiværksætterne til førstegangsforældre med henblik på at styrke forældre i de udfordringer man kan møde, i den nye livssituation som børnefamilie. Hvem leverer Center for børn og Voksne. Rådgivning varetages af rådgivere i børne- eller ungeteamet. 5/47

6 ydelsen? Hvad koster ydelsen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Konsulentbistand varetages af Familiehuset. Der er ingen egenbetaling. Da der er tale om kortere forløb, hvad angår rådgivning efter 11 stk. 1, er der som udgangspunkt ikke opfølgning på indsatsen. Opfølgning på en indsats efter 11 kan bestå i, at det undersøges om der skal tilbydes et andet forløb efter 11 eller om der eventuelt er behov for iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse. Der træffes ikke afgørelse om rådgivning/konsulentbistand og dermed er der ikke adgang til at klage over tilbuddet. Der kan klages over afgørelsen efter stk. 7 om rådgivning, undersøgelse og behandlingsforløb indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 6/47

7 Kvalitetsstandard Hjemmetræning Lovgrundlag Lov om Social Service 32 stk. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Ydelsens indhold Visitation Børn og unge inden den skoledygtige alder, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov for støtte og behandling. Barnet skal være berettiget til et særligt dagtilbud for som alternativ til dagtilbuddet, at kunne søge om at få hjemmetræning. Målet er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte, behandling og træning således, at de får gode muligheder for udvikling og trivsel. Endvidere er det målet at sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget aktivt i udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det særlige dagtilbud, der er anvist, kan kommunen på baggrund af en vurdering godkende, at forældre til børn og unge med betydelig varigt nedsat funktionsevne træner deres barn helt eller delvist i hjemmet. Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i Børneteamet i et tæt samarbejde med blandt andet PPR og visitering til institutionsområdet, gennem Center for Dagtilbud og Skole. Der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse. Kommunen skal foretage en udredning, hvor barnet/den unge, forældrene og relevante fagpersoner inddrages. Vurdering af barnets funktionsevne sker efter ICS metoden. Kommunen skal godkende, at hjælpen sker i hjemmet, hvilket kræver: at barnet er visiteret til et særligt dagtilbud. Der skal være foretaget en børnefaglig undersøgelse. Kommunen vurderer om den ønskede hjemmetræning imødekommer barnets behov for særlig støtte. Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare trænings-metoder. Serviceniveau Sagsbehandlingstiden er 4 uger. 7/47

8 Hvem leverer ydelsen? Hvad koster ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Forældre og professionelle med fagspecifikke kompetencer i forhold til den specifikke sag. Hjælp efter en konkret vurdering til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Ved hjemmetræning er der både krav om opfølgninger og tilsyn: Tilsyn skal føres to gange årligt med fokus på barnet eller den unges trivsel. På baggrund af tilsynet udfærdiges tilsynsrapporter med en begrundet stillingtagen til, om hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt ophøre. Opfølgning skal ske fire gange om året. Opfølgningen sker i forhold til træningsindsatsen, hvor barnet observeres og eventuelt testes, herunder med fokus på de opstillede mål i handleplanen. Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 8/47

9 Kvalitetsstandard Merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller indgribende langvarige lidelser. Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen. Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc. Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til ovenstående. At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse. At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden forventes at vare barnealderen ud. En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at dække de udgifter til særlige behov, som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Målet er at medvirke til, at barnet/den unge kan forblive i hjemmet og derved undgå anbringelse familien lever så normalt som muligt på trods af barnets/ den unges lidelse hindre at barnet eller den unges lidelse forværres Visitation Ydelsens indhold Bevilling foretages i Center for Børn og Voksne. Bestemmelsen dækker de ekstra økonomiske udgifter en familie har på grund af barnets særlige behov. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, der svarer til de udgifter, familier med børn normalt har. 9/47

10 Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Samtidig er der krav om at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller af private sundhedsforsikringer. Her følger der en række eksempler på merudgifter, der kan ydes hjælp til: Kost og diætpræparater Tilskudsberettiget medicin og særlige cremer og olier Briller Befordring (til f.eks. dagtilbud, uddannelse, fritidsaktiviteter, behandling og til besøg på sygehus) Drift af bil Handicaprettede kurser Beklædning og fodtøj Vask Aflastning i hjemmet Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de dokumenterede eller sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte ydelsesmodtager. Det vil sige, at der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i det kommende år og fratrækkes den del af udgiften svarer til hvad en familie normalt ville have afholdt. Der kan ikke ydes dækning af merudgifter, hvis de samlede merudgifter er mindre end kr. for et ét år (2015). Merudgiftsydelsen er skattefri og uafhængig af indkomst. Serviceniveau Merudgifter bevilges efter en konkret vurdering af om funktionsnedsættelsen er indgribende i en grad, så det har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets eller den unges funktionsnedsættelse efter ICS metoden. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at merudgiften (medicin, kost eller lign.) er nødvendig på grund af nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge. I vurderingen af merudgiften skal der sammenlignes med, hvad der er forventelige udgifter i familier i almindelighed. Tilskud efter merudgifterne til medicin kan først bevilliges efter alle andre relevante tilskud er ansøgt så som kronikertilskuddet og enkelttilskud, som søges gennem 10/47

11 læge/hospital/psykiater (sundhedslovens kap 42). Ved diabetes ydes hjælp til egen andel af udgiften til insulin m.v. Hørsholm Kommune anvender Diabetesforeningens vejledende takster om merudgifter til diætkost. Lidelser som f.eks. astma og allergi kan ikke kategoriseres som en indgribende funktionsnedsættelse for barnet/den unge, med mindre lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse for familien. Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller, da der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, som skal have briller. Der kan i helt specielle tilfælde ydes hjælp til køb af brille, såfremt barnet lider af en alvorlig øjenlidelse som betyder, at der skal købes briller hyppigere end normalt. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til briller, hvor barnet ofte ødelægger sine briller, og barnet med den nedsatte funktionsevne ikke er i stand til at passe på brillerne, og det samtidig vurderes, at forældrenes tilsyn/ansvar ikke har været tilsidesat. Der kan til brillestel maximalt ydes kr. 800,00 og udgiften til glas efter regning. Merudgiften vurderes i forhold til, at det er normalt, at børn skal have nye briller ca. hvert år. Der kan kun i særlige tilfælde ydes dækning af kontingenter til foreninger, f.eks. diabetes foreningen, ADHD foreningen, Autismeforeningen m.v., hvis barnet/den unge har flere diagnoser, der kræver særskilt viden for at få hverdagen til at fungere i hjemmet. I helt særlige tilfælde kan der som et alternativ eller supplement til tabt arbejdsfortjeneste, bevilges rengøring, f.eks. hvor barnet kræver konstant overvågning, så det er umuligt at nå andre gøremål, eller barnets funktionsnedsættelse medfører et væsentligt større behov for rengøring, end man sædvanligvis kan forvente i familier med børn. Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring af barnet/den unge til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritid. Befordringsydelser efter servicelovens 41 er subsidiære til befordringsydelser efter andre bestemmelser, f.eks. Sundhedsloven. Befordringsgodtgørelsen tager udgangspunkt i billigst mulige transportmiddel, uanset hvilket transportmiddel barnet/den unge anvender, så længe der er taget højde for barnets nedsatte funktionsevne. Der dækkes udgifter til befordring, når det er godtgjort at det er nødvendig kørsel, hvorved der er en merudgift forbundet, som følge af funktionsnedsættelsen. Kørsel i egen bil dækkes efter statens regler med laveste kilometertakst. Familier med et barn med funktionsnedsættelse har som 11/47

12 udgangspunkt ikke merudgifter til drift af bil, alene på grund af barnets nedsatte funktionsevne set i forhold til andre familier med bil. Hovedreglen er derfor, at familien selv skal afholde udgifter, der er forbundet med at have en bevilget handicapbil, som f.eks. forsikring, benzin, reparationer, vask m.v. Der kan dog ydes hjælp til dækning af merudgifter, hvis familien på grund af barnets nedsatte funktionsevne har en ekstraordinær driftsmæssigt dyr bil. Kommunen undersøger, om familien efter eget valg har købt en driftsmæssig dyrere handicapbil, end behovet tilsigter. Merudgifter til hjælper til ferie i helt særlige tilfælde i op til 14 dage. Deltagelse i sommerlejr for børn og unge med handicap efter en individuel konkret vurdering. Merudgifter til handicaprettede kurser f.eks. ved nydiagnosticering eller ved overgang fra barn til teenager, såfremt kurset ud fra en konkret vurdering skønnes at være en forudsætning for, at familien kan håndtere barnets lidelse i hverdagen, og den viden, der opnås ikke kan opnås i sygehussektoren eller via kommunens øvrige tilbud. under helt særlige omstændigheder kan der ske dækning af merudgifter til tøj, som skal udformes på en særlig måde eller på grund af ekstraordinært slid. Tilskud kan ydes ekstraordinært stort vaskeforbrug. Det vurderes, at det er almindeligt for en familie på 2 voksne og 2 børn at vaske 8-10 vaske om ugen. Privat aflastning gives i tilfælde, hvor barnet kontinuerligt er så krævende, at forældrene ikke kan gennemføre aktiviteter med evt. søskende, og hvor der ikke er anden mulighed for aflastning i eller uden for hjemmet. Aflastning i henhold til 41 forudsætter, at mulighederne for hjemmehjælp, hjemmepleje og aflastning jævnfør 83 og 84 af forældre er bragt i anvendelse eller ikke kan benyttes. Privat aflastning kan desuden gives, når det ikke er muligt at gå ned i arbejdstid (barnet /den unge kommer hjem før forældrene, og kan ikke være alene). Aflastning kan kun foregå i eget hjem og uden overnatning. Eksempler på udgifter, som der ikke ydes støtte til i medfør af 41: Der gives ikke støtte til behandling og behandlingsredskaber som en merudgift. Sansemotorisk træning og psykologsamtaler regnes i denne sammenhæng for behandling. Merudgifter, der opstår i forbindelse med uddannelse, ydes 12/47

13 efter Undervisningsministeriets regler. Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier tilbydes i øvrigt i henhold til servicelovens 11 og 52, som vedrører råd, vejledning og tilbud om særlig støtte samt i henhold til Folkeskoleloven m.fl. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger, men kan være længere, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14 dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang Center for Børn og Voksne ved overførsel af beløbet til Nemkonto. Beløb, som afregnes direkte med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud. Egenbetalingen er udgiften svarende til, hvad familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap/en sygdom. Der foretages opfølgning en gang årligt. Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 13/47

14 Kvalitetsstandard Tabt arbejdsfortjeneste 42 Lovgrundlag Lov om Social Service 42 Hvem kan modtage ydelsen? Personer der forsørger et barn under 18 år i hjemmet, hvor barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen. Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc. Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til ovenstående. At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse. At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden forventes at vare barndommen ud. En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen. Ydelsen er i øvrigt betinget af: at det er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, at det er mest hensigtsmæssigt at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller den unge, at den pågældende forsørger helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse, at pågældende har et indtægtstab ved at passe barnet. Hvad er formålet med ydelsen? Målet er at medvirke til, at Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan forblive i hjemmet og derved undgå anbringelse. Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en unges nedsatte funktionsevne eller indgribende 14/47

15 kronisk eller langvarig lidelse. Hindre at barnet eller den unges funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forværres. Visitation Ydelsens indhold Behandling af ansøgning af tabt arbejdsfortjeneste sker i Center for Børn og Voksne af rådgiver i børneteamet vedrørende børn under 16 år og rådgiver fra ungeteamet vedrørende børn fra 16 til 18 år. Bevillingskompetencen ligger hos leder af hhv. børneteamet /ungeteamet, hvis der er tale om løbende tabt arbejdsfortjeneste. Lønkompensation i forbindelse med at forsøger helt eller delvist må ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet/den unge. Hjælpen kan ydes til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt. Beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i tidligere lønindkomst, dog max (2014 takst). Bevillinger der er givet før , vil forsat tage udgangspunkt i tidligere indtægtsgrundlag uanset øvre grænse. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Serviceniveau Tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter en konkret vurdering. Der skal så vidt muligt indgås en aftale med borgeren om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste for en afgrænset periode. Vurdering af støttebehov skal ske på baggrund af den samlede faglige vurdering af barnets funktionsevne. I Hørsholm Kommune anvendes ICS-metoden. Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til enkeltdage skal det være sandsynliggjort, at der skal deltages i nødvendige kontroller/behandling på hospitalet, som overstiger 3 gange årligt. Det skal altid undersøges, om barnet/den unge modtager støttetimer i institution/skole, som kan have betydning for grundlaget for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Sagsbehandlingstiden er 4 uger, men det kan tage længere tid, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14 dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster Center for Børn og Voksne ved kontant udbetaling af beløb. Der fratrækkes udgift til eventuel besparelse af befordring for 15/47

16 ydelsen for personen? Hvordan følges op på ydelsen? Klageadgang forældre samt institutionsbetaling. Som udgangspunkt bevilges tabt arbejdsfortjeneste for en kortere periode, hvorefter der sker en vurdering/ revurdering af behovet. Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 16/47

17 Kvalitetsstandard Ledsagelse Lovgrundlag Lov om Social Service 45. Hvem kan modtage ydelsen? Hjemmeboende unge mellem år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, personer med psykisk udviklingshæmning og lign. Borgeren skal kunne give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og skal være bevidst om indholdet i aktiviteten. Ordningen kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Hvad er formålet med ydelsen? Visitation Ydelsens indhold At medvirke til den unges selvstændiggørelse og integration i samfundet. At yde den unge individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter. At give den unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at skulle være afhængig af hjælp fra familie og venner. At medvirke til, at den unge kan leve på så normale vilkår som muligt trods betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge mellem 16 og 18 år. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af den unges funktionsnedsættelse. Afgørelse træffes efter en konkret vurdering og afgørelse er uafhængig af, hvad ledsagelsen ønskes brugt til. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen til de ønskede aktiviteter og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. at hjælpe med at tage overtøj af og på, samt med kørestol, bære indkøb, kommunikation, toiletbesøg alt afhængig af funktionsnedsættelsen. Ledsagelse omfatter ikke socialpædagogisk støtte. Lønomkostninger imellem de enkelte ledsageopgaver (transporttid) afholdes af kommunalbestyrelsen undtagen ved 17/47

18 transporttid i forbindelse med rejser. Serviceniveau Børnene eller de unge skal tilbydes op til 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad de ønsker at blive ledsaget til. Barnet/den unge kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder efter 6 måneder. I øvrigt gælder vedrørende opsparing: Med mindre, der er truffet aftale om opsparingen falder ikke forbrugte timer automatisk bort. Alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges. Brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder. Ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, såfremt de ikke er blevet anvendt. Ledsagetimer kan ikke bruges på forskud. Ovennævnte indebærer, at barnet eller den unge inden for en 6 måneders periode maksimalt kan disponere over 90 timer til forbrug eller opsparing og således ikke i en given måned kan have mere end 90 timer til rådighed. Opsparingsaftalen kan indgås, når der er behov for det og således også hen over et årsskifte. Sagsbehandlingstiden er 4 uger. Hvem leverer ydelsen? Børnene eller de unge har ret til selv at udpege en ledsager til at udføre opgaven, eller der er mulighed for, at kommunen kan finde en ledsager. Kommunen skal i begge tilfælde godkende og ansætte ledsageren. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse Hvad koster ydelsen for personen? Ingen egenbetaling. Dog skal borgeren betale: egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter. ledsagerens udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter, hvis dennes tilstedeværelse ønskes. Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med faste takster op til 810 kr. (2013-priser) årligt som merudgift efter SL 41. Hvordan følges op på ydelsen? Opfølgning minimum en gang årligt. 18/47

19 Klageadgang Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen. 19/47

20 Kvalitetsstandard Børnefaglig undersøgelse Lovgrundlag Lov om Social Service 50 Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Visitation Børn og unge hvor det på baggrund af foreliggende oplysninger må antages, at barnet/den unge trænger til særlig støtte. Målet er at afdække og vurdere, hvorvidt der foreligger problemer og behov, der bør resultere i iværksættelse af særlig støtte. Center for Børn og Voksne børneteamet vedrørende børn under 16 år og ungetemaet vedrørende unge over 16 år træffer beslutning om iværksættelse og gennemfører undersøgelsen. Relevante fagfolk skal inddrages. Børne- og ungeudvalget kan beslutte at gennemføre en undersøgelse, hvis forældrene og den unge over 15 år modsætter sig undersøgelsen jf. 51. Ydelsens indhold Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Der skal anlægges en helhedsbetragtning, der som udgangspunkt, med mindre det ikke er relevant i det konkrete tilfælde, skal omfatte barnets eller den unges: 1. udvikling og adfærd 2. familieforhold 3. skoleforhold og læring 4. sundhedsforhold 5. fritidsforhold og venskaber 6. Familieforhold - familierelationer Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge. Som udgangspunkt skal der finde en samtale sted med barnet/den unge og den unges synspunkter skal søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Barnet skal tilbydes en besidder. Har barnet/den unge været udsat for vold eller seksuelt overgreb eller der er mistanke herom, skal regionens børnehus inddrages. 20/47

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Østjylland 30.11.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 01 December 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere