Landbrug og Gartneri. Indholdsplan Landbrug og Gartneri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri"

Transkript

1 Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem mennesket, samfundet og naturen. at eleven kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig måde. At eleven kan og vil deltage i den offentlige debat om natur og miljøspørgsmål. Mål: At eleverne får en generel indføring inden for fagene landbrug, gartneri, natur og landsskabspleje. At eleverne oplever årstidernes indflydelse på opgavernes indhold. At eleverne gør sig erfaringer med og tilegner sig viden inden for selvforsyning og produktion - fra jord til bord At eleverne lærer at arbejde selvstændigt, i grupper og at eleverne træner udholdenhed, ansvar og problemløsning i forhold til de særlige opgaver, der hører til at arbejde med dyr og planter. (levende væsener) At eleverne får kendskab til regler og sikkerhed inden for fagene. Indhold: Elever undervises i forskellige temaer inden for landbrug, gartneri og landskabspleje. Temaerne kan have forskellig karakter, afhængig af årstiderne og elevens personlige kompetencer med udgangspunkt i følgende temaer: Plantekendskab Dyrekendskab dyrepasning Arbejdsteknikker og arbejdsstillinger Maskinkendskab Planteetablerings teknikker Vedligehold af områder Biavl Høst Evt. Traktorkørekort Frugtpresning - juiceproduktion../juicens dag. Juletræsproduktion, negproduktion Pædagogisk praksis Den praktiske del af undervisningen skal være autentisk så skolens idé om produktion og selvforsyning bliver tydelig i undervisningen. Den praktiske undervisning er både proces og produktorienteret.

2 Eleverne vil rotere mellem opgaver inden for både landbrug og gartneri. Til det fælles bedste Landbrugsopgaver: fordre dyr, muge ud, passe hestene mm. Gartneropgaver: levere frugt og grøntsager til køkkenet mm. Øvrige opgaver: skov, anlægsopgaver, hegn. Almene skolefag: Biologi, Matematik, Dansk og Engelsk Undervisningsplan for grundforløb: 1. Mål: a. At eleverne stifter bekendtskab med og får undervisning i: Staldarbejde (fodre, udmugning, hestepasning, tilse dyr m.v.) Markarbejde (tilse/reparere hegn, optage afgrøder, græsslåning m.v.) Gartneriopgaver (drivhuspasning, renholdelse, optagning og lagring af produkter, levering af produkter til skolens køkken m.v.) Anlægsopgaver (skov, hegn, landskabspleje m.v.) b. At eleverne tilegner sig færdigheder inden for Biologi gennem arbejde med: Dyrenes anatomi Plantens opbygning Plantekending Plantesygdomme Insektlære Skovens træer

3 2 a. Emner i de almene skolefag 1. års-elever: Dyrenes anatomi. Plantekending og sædskifte Insektlære. Grundkursus. Plantens opbygning. 2. års-elever: Skovens træer. Plantesygdomme og planternes egenskaber. Udvidet insektlære og biavl. 2 b. Emner i den praktiske undervisning Emner: Dyrekendskab-dyrepasning Ergonomi i undervisningen Maskinkendskab Traktorkørsel Planteetableringsteknikker Vedligehold af områder Biavl Høst og lagring Landskabspleje Imagepleje og hensyntagen til omgivelserne 3 a. Indhold i de enkelte emner (almene skolefag) Dyrenes anatomi (2 lektioner): - Dyrenes reproduktion - Drøvtygger, enkeltmave dyr. - Dyrenes sociale liv flokdyr, dyr der lever alene - Dyrenes hierarki Plantekending og sædskifte (2 lektioner):

4 - Eleverne bliver præsenteret for de forskellige planter vi dyrker i dansk landbrug, anvendelse og særlige kendetegn. Hvornår sår vi kernerne/frøene, hvordan er vækstforløbet. Eleverne bliver bekendt med begreber som monokultur, vekselkultur og biodiversitet. - Eleverne lærer om vigtigheden af sædskifte i markbruget. Hvordan den ene afgrøde kan være til den efterfølgende og også det omvendte; hvordan en afgrøde kan være til skade for en efterfølgende. Eleverne vil også høre om hvornår monokultur faktisk, i al udbyttemæssigt, kan være en fordel. Insektlære, Grundkursus. (2 lektioner): - Der vil blive undervist i udvalgte insekter. Der vil blive lagt vægt på mere kendte insekter som myre mariehøne, bier og sommerfugle. De udvalgte insekter vil så vidt muligt være at finde i undervisningslokalet døde eller levende. Insekterne vil blive studeret med forstørrelsesglas og mikroskop. Observationerne vil blive ført til elevens personlige logbog så eleven står med et produkt efter forløbet. Plantens opbygning. (2 lektioner): - Fagbegreber (rod, stængel, blade, blomst, frugt/frø). - Anvendelse af de enkelte plantedele fødevare, industri. - Dissekering af planter. Skovens træer (6 lektioner): - Skovens historie i Danmark - De første træ i Danmark - Løvskove / træer og dets anvendelse, samt arts kending. - Nåleskove / træer og dets anvendelse, samt arts kending. Plantesygdomme og planternes egenskaber (6 lektioner): - Eleverne vil i dette forløb lærer noget om de forskellige sygdomme der kan skade planterne og derved høstudbyttet. Det kan være insektangreb og svampeangreb. Elevernes informeres om forskellige bekæmpelses strategier og forebyggelses strategier. Hvordan man anskuer udfordringerne såvel økologisk som konventionel. - Eleverne vil også lærer om hvordan forskellige planters egenskaber kan gavne markens totaludbytte. Udvidet Insektlære og biavl. (12 lektioner) - Udgangspunktet er nyttedyr og skadedyr i relation til grønsags avl og frugtavl. Undervisningen vil også komme ind på de innovative arter som Dræbersneglen og andre insekter. Der vil også blive redegjort for skovflåtens færden og eleven vil blive orienteret om hvilke forholdsregler de skal tage under en tur i skoven. Biavl. Eleven vil gennem teori og observation følge biens liv og færden. I Høsten vil eleven gøre sig erfaring med honningslyngning og vinterklargøring. Humlebien, Hvepsen og svirrefluen ligner alle en bi til forveksling. Der vil blive klarlagt hvad forskellen er både i levevis og udseende. Vigtigheden i biernes arbejde med bestøvning af planter vil blive formidlet og hvilke konsekvenser det vil have, hvis vi ikke havde bier.

5 3 b. Indhold i de enkelte emner i den praktiske undervisning Dyrekendskab og pasning Eleverne får kendskab til de forskellige dyrearter vi har på skolen. Dyrenes karakteristika, hvordan man omgås dyrene, foder tildeling og den øvrige pasning. Eleverne bliver indført i forskellene på eksempelvis klov og hovdyr, enkelt mave dyr og dyr med flere maver. I forbindelse med fodring berøres også emner som kraftfoder og grovfoder - hvad er en foderenhed? Hvordan sikrer man dyrenes energibalance er tilgodeset? Etc. Under emnet dyrenes pasning undervises eleverne blandt i vigtigheden af, at være ansvarlig over for dyrene, holde rent hos dyrenes og generelt, at være opmærksom på dyrenes ve og vel. Ergonomi i undervisningen Landbrug og gartneri er en fysisk hård linje, hvor der forekommer skæve og tunge løft. Undervisning i arbejdsstillinger er derfor en vigtig del af undervisningen. Til linjen er der købt ergonomiske redskaber for at skåne kroppen i det daglige arbejde. Der bliver her lavet en gennemgang af hvordan redskaberne anvendes på en måde, der skåner kroppens led og ryg. Vi har særligt fokus på lugning i grønsagsstykket, udplantning af planter, tunge løft i forbindelse med skovarbejde, arbejdet med traktor og redskaber, staldarbejde og rengøring omkring dyr og arbejdet i marken. Maskinkendskab Vi arbejder med sikkerhed Hvordan de fungerer Af og påsætning Kørsel Så prøve Traktorkørerkort Giver adgang til kørsel af skolens traktorer efter anvisning af en lærer Man tjekker om der er olie og brændstof på traktoren inden kørsel Man starter med masser af nemme rutine kørsel Derefter kører man med forskellige maskiner og øver sig i af og påsætning

6 Planteetableringsteknikker Eleverne skal prøve at så, prikle, ompotte og udplante. I gartneriet laver eleverne selv alle småplanter. Det meste af denne undervisning foregår i drivhuset, men eleverne prøver også at så på friland. Vedligehold af områder Eleverne skal i dagligdagen hjælpe med at få områderne på skolen til at se præsentable ud. Eleverne fejer flisearealer, klipper græsplæner og luger blomsterbede. På skolen anvendes der ikke kemikalier i ukrudtsbekæmpelsen. Al renholdelse foregår mekanisk og manuelt. Eleverne inddrages i undervisningen i betydningen heraf. Biavl. Når eleven efter sommerferien starter på landbrug og gartneri, vil han ofte blive tilbudt at prøve at slynge honning. Biavl på Gødvad Efterskole prøver vi at lave en kronologi så eleven for et helt år hvor han kan iagttage biernes liv. Der er op til elevens første møde blevet undervist i bi teori, den praktiske del er som følger. Gennemgang af bi udstyr, bi slør, røgpuster og hvordan der tændes op i den, rammer med vokstavler, bistader, honning slynge, honning spand, skrællegaffel og halmkube. Januar og februar vinterhi. Marts rengøring og foderkontrol. April det første eftersyn. Maj pasning. Juni pasning, e.v.t forårs honning og observation af sværmning. Juli sommerferie. August høst af sommerens honning. Vinterfodring. September Klargøring til vinter. Oktober, november og december tilsyn Høst og lagring I marken ensileres græs og helsæd. Eleverne undervises i denne proces. I gartneriet optages dagligt afgrøder til forbrug og salg. Overskudsafgrøder vinteropbevares. Eleverne undervises i denne forbindelse om de optimale forhold for opbevaring af grønsager, ligesom de er med til at lægge afgrøderne på lager og igen senere at hente dem frem.

7 Landskabspleje Vi arbejder med beskæring af læhegn Beskæring af frugttræer Klipning af hække Alm. udtynding af stor skov Brænde produktion Imagepleje og hensyntagen til omgivelserne. Eleverne undervises i hvad godt landmandskab er, hvilke regler der gælder for eksempelvis udbringning af husdyr gødning og hvorfor. Eleverne undervises i landbrugets betydning for det øvrige samfund, både økonomisk og som forvaltere af landskab og natur. Undervisningen handler også i helt nære relationer hvorfor vi går i bad inden vi skal spise? hvordan vi mindsker lugt, lyd og støvgener etc. 4. Organisering af undervisningen i de almene skolefag. Eleverne undervises dagligt i almene skolefag kl I dette tidsrum underviser den ene lærer 1. årseleverne og den anden lærer underviser 2. og 3. års-eleverne jvnf. ovenstående plan for emner. 1 lektion svarer til en halv times daglig undervisning i faget. Undervisningen i ovenstående emner foregår mandag til torsdag. Om fredagen foregår der i samme tidsrum undervisning i matematik. Indholdet i denne undervisning er beskrevet under organiseringen af undervisningen i de praktiske skolefag. 5. Organisering af undervisningen i de praktiske skolefag. 1. års-eleverne skal stifte bekendtskab med både landbrugsdelen og gartneridelen i den praktiske undervisning. Dette vil almindeligvis foregå ved, at eleven i den praktiske del af undervisningen er en uge på hver af de 2 dele. For 2. års-eleverne vil der i højere grad blive taget individuelle hensyn (interesse, evner, udviklingsmuligheder m.v.), når eleverne tildeles opgaver på hver af de 2 praktiske dele af linjen. Undervisningen på linjen indledes altid med fælles samling om morgenen, hvor dagens program gennemgås, og hvor der undervises i et fælles teoretisk emne. Herefter undervises eleverne praktisk på hver af de 2 linjedele (landbrug og gartneri).

8 Efter pausen og undervisningen i de almene skolefag undervises der igen på de praktiske dele af linjen. De almene skolefag, primært, dansk, matematik og biologi indgår integreret i den praktiske undervisning, hvor det er naturligt i forhold til løsningen af den praktiske opgave. Om fredagen foregår der altid en halv times undervisning i matematik i tidsrummet kl , hvor der laves beregninger over ugens salg af produkter, indkøb af foder og materialer m.v. Der laves regnskaber for ugen og for længere perioder. 6. Evaluering med eleven Evalueringen foregår mundligt sammen med eleven. Elevens udbytte af undervisningen belyses bl.a. gennem 3 faste spørgsmål: Hvad har du lavet? Hvad har du lært? Kunne du tænke dig at vælge linjen igen?

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4 INDHOLDSPLAN Jord til bord linjen 2014/2015 Lærere: Pia Olsen, Lasse Schmidt, Hanne Jørgensen, Thomas Frederiksen Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Om undervisningens

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Vores målgruppe

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Aktivitetscentrets adresse og beliggenhed:... 3 Målgruppe:... 4 Aktivitetscenter:... 4 Beskrivelse af de aktiviteter der

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere