the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK"

Transkript

1 the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør Features Betjening Inden første ibrugtagning Første ibrugtagning Programmering af vandets hårdhedsgrad Betjening af kværnen Automatisk maling, dosering & stampning Mælketeksturering Long black Programmerbare funktioner Avancerede features Alarmer Transportering og opbevaring Gode råd til kaffebrygning Automatisk maling, dosering & stampning Kaffebrygning Automatisk, berøringsfri mælketeksturering Manuel mælketeksturering Rengøring og vedligeholdelse Rengøringscyklus Rengøring af konisk kværn Rengøring af damprøret Rengøring af filterholder og filterholderhåndtag Gennemskylning af bryggehovedet Rengøring af drypbakke og opbevaringsrum Rengøring af ydersiden og varmepladen Afkalkning Problemløsning Kaffevarianter Garanti Service

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Hos Sage by Heston Blumenthal er vi meget sikkerhedsbevidste. Vi designer og producerer husholdningsprodukter, hvor din sikkerhed vægtes højt. Med det i mente beder vi dig fortsat udøve en vis forsigtighed ved brug af ethvert elektrisk apparat og overholde nedenstående forholdsregler. Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden the Oracle tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på maskinen. Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis the Oracle overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge maskinen og gives til den nye ejer. Teknisk sikkerhed Før the Oracle tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem. Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om the Oracle er beskadiget. Hvis the Oracle er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om den har en skade, skal man kontakte den butik, hvor maskinen er købt. The Oracle må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor maskinen er købt. Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. Maskinen må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Din Sage by Heston Blumenthal maskine skal tilsluttes en jordforbunden stikkontakt, 13 amp. Den skal være lettilgængelig, så maskinens forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Maskinen er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Brug den ikke i igangværende køretøjer, på både eller udendørs. Benyt den ikke til andet, end den er beregnet til. Maskinen er ikke beregnet til kommerciel brug. Overholdes dette ikke, er der risiko for produktskade. 4

5 SIKKERHEDSANVISNINGER Maskinen må ikke betjenes/rengøres af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af maskinen, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med maskinen. Brug ikke maskinen nær kanten af en bordplade eller et bord. Sørg for at overfladen er jævn, ren og fri for vand. Vær opmærksom på, at vibrationer under brug kan forårsage, at maskinen flytter sig. For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket eller maskinen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Når maskinens forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke bøjes eller vrides og undgå kontakt med varmekilder. Undgå at ledningen hænger ud over et bord etc. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Benyt aldrig maskinen, hvis ledningen eller stikket sidder løs eller er beskadiget. Kontakt en fagmand, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ledningen. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Reparationer, indgreb i maskinen og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. Kontroller jævnligt ledning, stik og selve maskinen for eventuelle skader. Ved beskadiget dele må maskinen under ingen omstændigheder benyttes. Kontakt butikken, hvor maskinen er købt. Sørg for at holde maskinen og tilbehøret rent. Følg rengøringsinstruktionerne i manualen. Yderligere rengøring / service, som ikke er nævnt i manualen bør udelukkende ske af aut. fagmand. Fare for person-/ og/eller produktskade. 5

6 SIKKERHEDSANVISNINGER Espressosikkerhed Maskinen er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Brug den ikke i igangværende køretøjer, på både eller udendørs. Benyt den ikke til andet, end den er beregnet til. Maskinen er ikke beregnet til kommerciel brug. Overholdes dette ikke, er der risiko for produktskade. Hvis maskinen: o Efterlades uden opsigt o Skal rengøres o Skal flyttes o Skal samles o Skal opbevares Afbrydes strømmen ved at trykke på tænd-/sluk-knappen, og stikket trækkes ud af kontakten. Kontroller at maskinen er korrekt samlet inden ibrugtagning. Benyt udelukkende koldt drikkevand fra hanen. Det kan ikke anbefales at bruge stærkt filtreret, demineraliseret eller destilleret vand, idet det kan påvirke kaffens smag og maskinens funktionalitet. Kontroller at filteholderhåndtaget korrekt isat og låst fast i bryggehovedet inden start. Start aldrig maskinen uden filterholderhåndtaget. Vær forsigtig ikke at berøre varme overflader. Lad maskinen afkøle inden rengøring. Vær forsigtig efter brug af automatisk rengøring, idet der kan udskilles varm damp, når damprøret nedsænkes. Vær forsigtig metaloverfladerne kan blive meget varme under brug. Vær forsigtig ved afkalkning. Varm damp kan undslippe. Sørg for at drypbakken er tømt inden afkalkning. Se side 45 for yderligere information om afkalkning. 6

7 MILJØBESKYTTELSE Gør maskinen ubrugelig. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Maskinen indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle maskiner skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. 7

8 OVERIGT OVER THE ORACLE 8

9 OVERIGT OVER THE ORACLE A. Integreret konisk kværn Med 280g bønnebeholder. B. Aftagelig vandtank, 2,5 liter Med integreret vandfilter og oplyst vandindikatorvindue. C. Knap til valg af malingsgrad Vælg den malingsgrad, der passer til din kaffe. D. Kværn LCD Viser valgt indstilling på kværnen. E. Espresso LCD Viser valgt indstilling og letter programmeringen. F. Knap til 1 kop og 2 kopper Med forudindstillet bryggevarighed, manuel overstyring, og programmerbar bryggevarighed og mængde. G. Bønneudløb Med automatisk maling, dosering og stampning. H. Temperaturstyret 58 mm bryggehoved I. 58 mm filterholder i rustfrit stål J. Aktiveringsknap til hjul Løfter maskinen for let og hurtig manøvrering. K. Opvarmet varmeplade L. Varmtvandsknap Tryk for at starte og stoppe vand fra vandudløbet. M. Long Black knap Med forudindstillede og programmerbare indstillinger. N. Damphåndtag Auto mælketeksturering (nedad position) og manuel mælketeksturering (opad position). O. Damp LCD Viser valgt mælketemperatur og tekstureringsindstilling. P. SELECT (Funktionsvælger) Vælg ønsket mælketemperatur og tekstur. Bruges også sammen med MENU-knappen til programmering. Q. Cool touch damprør Med integreret temperatursensor. R. Vandudløb Varmt vand til Long Black og forvarmede kopper. S. Adgang til afkalkning T. Tilbehørsopbevaring Praktisk opbevaring til tilbehøret, når dette ikke benyttes. U. Aftagelig drypbakke Med indikator for tømning. 9

10 TILBEHØR A. Mælkekande i rustfrit stål B. Vandfilterholder med vandfilter C. Filterholder D. Rengøringsværktøj til bryggehoved E. Kaffebeholder F. Børste til rengøring af konisk kværn G. Børste til rengøring af kværnafløb og magnet til afmontering af stamperen H. Rengøringsværktøj til damphovedet I. Unbrakonøgler J. Rengøringsmiddel til damprør K. Espresso rengøringstabletter L. Strips til test af vandets hårdhedsgrad IKKE AFBILLEDET M. Reservedele til damprør damphoved, vakuumring, pakning 10

11 FEATURES Berøringsfri og automatisk maling, dosering og stampning Automatisk maling, dosering og stampning af kaffen. Knap til valg af malingsgrad Justerbar malingsgrad fra fin til grov for optimal kaffenydelse. Konisk kværn i rustfri stål Maksimerer overfladeområdet for malet kaffe for maksimal smag. Berøringsfri og automatisk mælketeksturering Automatisk mælketeksturering til valgt temperatur og design fra silkeblød latté til cremet cappuccino. Fjerner automatisk overskydende mælk fra damprøret, når denne sættes på plads. Kaffe og damp samtidigt Espresso- og dampkedler i rustfrit stål giver samtidig mælketeksturering og kaffebrygning. Præcis kontrol: Elektronisk PID temperaturkontrol Elektronisk temperaturkontrol giver præcis vandtemperatur til den optimale espressosmag. Justerbar. Bryggehoved Standardstørrelse bryggehoved på 58 mm med indbygget element for styring af temperaturen under brygning. Reguleret bryggetryk Overtryksventilen (OPV) begrænser maksimal tryk for optimal kaffesmag. Lavtryk pre-infusion Øger gradvist vandtrykket for forsigtig udvidelse af bønner for en jævn kaffebrygning. Justerbar. Dual pumper Espresso og dampkedelpumper. Programmerbar bryggetemperatur Juster vandtemperatur for at opnå optimal kaffesmag afhængig af bønnernes oprindelsesland og malingsgrad. YDERLIGERE FUNKTIONER One Touch Long Black Hælder varmt vand ned i koppen efter bønnerne. Forprogrammeret og justerbar. Bryggetimer Viser bryggevarigheden. Auto Start Tænder maskinen på et indstillet tidspunkt. Auto Sluk Slukker maskinen efter et specificeret tidsrum mellem 5-20 minutter. 11

12 BETJENING INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING Maskinforberedelse Før the Oracle tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at alle dele og tilbehør er fundet, inden emballagen smides væk. Afmonter vandtanken, placeret bag på maskinen, ved at trække ned på håndtaget til vandtanken. Afmonter plastikposen indeholdende vandfilter og vandfilterholder. Rengør dele og tilbehør (vandtank, filterholderhåndtag, filterholder, mælkekande) i varmt vand tilsat en smule opvaskemiddel. Skyl efter og tør grundigt tør. TIP For let manøvrering af din maskine bruges aktiverknappen til hjulene, som sidder under drypbakken. Når denne drejes til UNLOCK sænkes hjulene og maskinen løftes op, hvilket letter manøvrering samt adgang til vandtanken. Installation af vandfilter Tag vandfiltret og vandfilterholderen ud af posen. Blødgør filtret i en kop vand i 5 minutter, og skyl herefter filtret grundigt under rindende koldt vand. Vask filterholderen i koldt vand. Vær særlig opmærksom på stålnettet. Sæt filteret i filterholderen Blødgør i 5 min. Skyl filter og net Isæt filtret mellem de to dele af filterholderen. 12

13 BETJENING Isæt den samlede enhed bestående af filterholder og filter i vandtanken. Juster basen af filterholderen med adapteren inde i vandtanken. Skub ned og lås på plads. Fyld vandtanken med koldt vand, inden den placeres og låses på plads i maskinen. BEMÆRK Benyt aldrig stærkt filtreret, demineraliseret eller destilleret vand, idet det kan påvirke kaffens smag og maskinens funktionalitet. BEMÆRK Skift filtret hver anden måned. Kontakt butikken, hvor maskinen er købt for køb af nye vandfiltre. FØRSTE IBRUGTAGNING 1. Sørg for at vandtanken er fyldt med koldt vand. Dette gøres ved at åbne låget (skub for at åbne) og fylde vand i tanken, eller afmontere tanken bag på maskinen. 2. Tryk på POWER på maskinen. 3. Espresso LCD en viser Hrd3, hvilket betyder, at vandets hårdhedsgrad skal angives. Programmering af vandets hårdhedsgrad bestemmer hyppigheden af afkalkning og udskiftning af filter. 13

14 BETJENING Programmering af vandets hårdhedsgrad Tag den medfølgende strip ud af emballagen. Dyb teststripsen i vandet i vandtanken. Vent et minut. Vandets hårdhedsgrad indikeres med antallet af viste røde firkanter på teststripsen (f.eks. 3 røde firkanter betyder indstilling 3 under vandets hårdhedsgrad). Drej på knappen SELECT (funktionsvælgeren) til den påkrævede indstilling fra Hrd1 (blødeste vand) til Hrd5 (hårdeste vand). Tryk på SELECT for at bekræfte. Der høres et bip, som bekræfter indstillingen. 4. En pumpe/vibrationslyd høres som indikation for, at de tomme kedler fyldes med vand for første gang. Espresso LCD en viser kedeltemperaturen og HEATING. 5. Efter ca. 5 minutter når maskinen driftstemperaturen på +93 C og 6 knapper lyser. Maskinen er nu i Standby-mode og klar til næste skridt: Maskinen skylles igennem. Maskinen skylles igennem 1. Tryk på 2 Kopper knappen for at lade vandet løbe gennem bryggehovedet i 30 sekunder. 2. Tryk på HOT WATER knappen for at lade varmt vand løbe gennem varmtvandsudløbet. Tryk på HOT WATER knappen igen efter 30 sekunder for at stoppe vandet. 3. Løft damphåndtaget til MANUAL position og frigør damp gennem damprøret. Efter 30 sekunder sættes damphåndtaget på OFF position. 4. Gentag trin 1-3 to gange. 5. Genfyld vandtanken og tøm drypbakken, hvis nødvendigt. 14

15 BETJENING MANUAL blinker i LCD-displayet Maskinen kan ikke opnå driftstemperatur (Standby-mode), hvis damphåndtaget står på MANUAL position. Damp LCD en viser MANUAL. Sænk damphåndtaget til OFF position. BEMÆRK Det er ikke muligt at vælge 1 Kop, 2 Kopper, Long Black eller få adgang til rengøringsfunktionerne i menuen, inden maskinen har nået driftstemperaturen (Standby-mode). Maskinen bipper 3 gange, hvis en af disse funktioner vælges. BETJENING AF KVÆRNEN Isæt bønnebeholderen øverst på maskinen. Drej på knappen for at låse den på plads. Fyld beholderen med friske bønner. TIP Vi anbefaler at bruge 100 % Arabica-bønner med en ristet dato, ikke en bedst inden eller sidste anvendelsesdato. Kaffebønnerne er optimale mellem 5-20 dage efter ristet datoen. Kværnet kaffe kan løbe for hurtigt gennem filtret og smage bittert og vandet. VÆLG MALINGSGRAD Der er 45 espresso malingsgrader (nr. 1 finest nr. 45 grovest), hvilket giver dig muligheden for at vælge præcis den malingsgrad, der matcher bønnerne for den optimale kaffesmag. For at vælge malingsgrad drejes knappen til valg af malingsgrad mod uret for grov maling, og med uret for fin maling af bønnerne. Vi anbefaler at starte ved nr. 30 og justere efter behov. 15

16 BETJENING AUTOMATISK MALING, DOSERING & STAMPNING Placer filterholderhåndtaget ud for INSERT positionen på kværnen. Løft for at indsætte filterholderhåndtaget i kværnen og drej til midterposition. For at påbegynde automatisk maling, dosering og stampning, trækkes filterholderhåndtaget til højre og forsigtigt tilbage til midterpositionen. Malingen igangsættes. Når auto male-, dosering- og stampefunktionen er fuldendt, drejes filterholderhåndtaget til INSERT position og sænkes for at afmonteres. KAFFEBRYGNING Placer filterholderhåndtaget ud for INSERT på bryggehovedet. Løft for at indsætte filterholderhåndtaget i bryggehovedet. Drej til LOCK TIGHT positionen, til du møder modstand. BRYGGEGUIDE Knappen til 1 kop og knappen til 2 kopper afhænger af bryggevarighed til kontrol af kaffemængden. Bryggevarigheden er forudindstillet, men kan ændres (se afsnittet Programmering af bryggemængde / varighed, side 23). Se alternativt under Avancerede features, hvis du ønsker at kontrollere via volumen i stedet for varighed (se afsnittet Bryggemetode, side 30). 16

17 BETJENING KNAP TIL 1 KOP Tryk på knappen til 1 Kop én gang for at brygge en enkelt kop kaffe ved forudindstillet varighed (20 sekunder). Brygningen starter med lavtryks preinfusion. Maskinen stopper efter 1 kop varighed og returnerer til Standby-mode. KNAP TIL 2 KOPPER Tryk på knappen til 2 Kopper én gang for at brygge en dobbelt kaffe ved forudindstillet varighed (30 sekunder). Brygningen starter med lavtryks preinfusion. Maskinen stopper efter 2 kopper varighed og returnerer til Standby-mode. MANUEL OVERSTYRING Tryk og hold enten knappen til 1 Kop eller til 2 Kopper nede for at påbegynde pre-infusion. Når den påkrævede tid til pre-infusion er nået, slippes knappen for at påbegynde fuld pumpetryk. Tryk igen på knappen for at stoppe brygningen efter ønsket bryggevarighed. MÆLKETEKSTURERING SELECT knappen (funktionsvælgeren) bruges til at bestemme mælketemperatur og tekstur. Tryk på knappen for at vælge mellem mælketemperatur og tekstur. Den blinkende værdi kan ændres ved at dreje på knappen. 17

18 BETJENING JUSTERING AF MÆLKETEMPERATUR Tryk på SELECT knappen (funktionsvælgeren), indtil mælketemperatur blinker. Drej på knappen for at øge eller sænke mælketemperaturen. Den valgte temperatur vises på damp LCD en. Den ideelle temperatur for mælk ligger mellem 55 C og 65 C og indikeres med et smiley-symbol. JUSTERING AF MÆLKETEKSTUREN Tryk på SELECT knappen (funktionsvælgeren), indtil mælketekstur-trekanten blinker. Drej mod CAPP for mere tekstur eller LATTE for mindre tekstur. Den valgte tekstur vises på damp LCD en. Forskellige mærker og mælketyper kan variere i tekstur. Det kan være nødvendigt at justere løbende. BEMÆRK Inden udførelse af mælketeksturering klargøres damprøret ved at trykke ned på damphåndtaget. 18

19 BETJENING AUTOMATISK MÆLKETEKSTURERING Start med frisk kold mælk. Fyld mælkekanden iht. illustrationen. Løft damprøret og indsæt mælkekanden. Sænk damprøret. Kontroller at det er sænket helt ned. Mælkekanden skal hvile på drypbakken, og mælken skal dække markeringen på damprøret. For at starte trykkes damphåndtaget ned. LCD en viser mælketemperaturen i takt med, at mælken opvarmes. Mælketeksturering stopper automatisk, når den valgte mælketemperatur er nået. Løft damprøret for at flytte mælkekanden. Brug en fugtig klud til at rengøre damprøret. Sænk damprøret, og damprøret udfører en automatisk rengøring. MANUEL MÆLKETEKSTURERING Automatisk mælketeksturering og automatisk stop deaktiveres under manuel mælketekstureringsmode. Isæt damprøret i mælkekanden. Løft damphåndtaget for at aktivere manuel dampfunktion. Når den ønskede mælketekstur og temperatur er opnået, skubbes damphåndtaget til midterposition / OFF. Brug en fugtig klud til at rengøre damprøret. Sænk damprøret, og damprøret udfører en automatisk rengøring. ADVARSEL! Fare for personskade Varm damp kan fortsat frigives fra damprøret, også efter maskinen er blevet slukket. 19

20 BETJENING Sørg for at holde børn under opsyn, når de er i nærheden af maskinen. BEMÆRK Hvis maskinen kører kontinuerligt i 30 minutter, skal maskinen køle 5 minutter inden hver ibrugtagning. FORUDINDSTILLET LONG BLACK Der er 3 forudindstillede Long Black indstillinger small, medium og large. Aktivering af Long Black indstillingerne: 1. Fyld filterholderhåndtaget via automatisk maling, dosering og stampning. 2. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. 3. Placer koppen, så filterholderhåndtagets åbninger og varmtvandsudløbet peger ned i koppen. 4. Drej Long Black knappen til den ønskede kopstørrelse. Forudindstillet kopstørrelse Small Medium Large Bryggemængde Ca. 180 ml Ca. 240 ml Ca. 355 ml Bryggemængden er kun vejledende. Faktisk mængde varierer afhængig af bønneristning, type, friskhed og valgt malingsgrad. Disse faktorer påvirker bryggemængden. 5. Start brygning ved at trykke på Long Black knappen. Kaffen løber fra filterholderhåndtagets åbninger og varmt vand løber fra varmtvandsudløbet. BEMÆRK Tryk på Long Black knappen for at kontrollere indstillingen under brygning. Ved at trykke på Long Black knappen under kaffeudløbet stoppes udløbet af kaffe og varmtvandsudløbet starter. Ved at trykke på Long Black knappen under varmtvandsudløbet stoppes udløbet af varmt vand. 20

21 BETJENING TIP Hvis den forudindstillede Long Black indstilling ikke møder dine krav til styrke, er der 6 brugerdefinerede indstillinger. Når dette programmeres, vil denne indstilling vises efter de 3 forudindstillede programmer. Se afsnittet Long Black justering Programmering af brugerdefinerede indstillinger, side 26. MANUEL LONG BLACK Med denne funktion har du den fulde kontrol over Long Black processen: preinfusion varighed, bryggemængde og varmtvandsmængde. I manual Long Black funktionen vil LCD en vise en kop i bevægelse. Tryk og hold Long Black knappen inde for at aktivere pre-infusionen. Slip knappen for at påbegynde kaffeudløb. Tryk på Long Black knappen for at stoppe kaffeudløbet og påbegynde varmtvandsudløbet. Tryk igen på Long Black knappen for at stoppe varmtvandsudløbet. TIP Du kan vælge at lave en manuel Long Black hver gang eller programmere indstillingen. Når dette programmeres, vil denne indstilling vises efter de 3 forudindstillede programmer. Se afsnittet Long Black justering Programmering af brugerdefinerede indstillinger. 21

22 BETJENING VARMT VAND Varmtvandsknappen (HOT WATER) kan bruges til at forvarme kopper og til at tilsætte vand manuelt. Tryk på HOT WATER knappen for at starte og stoppe det varme vand. For at sikre den korrekte temperatur på det varme vand, løber vandet i 30 sekunder, hvorefter det stopper. Afhængig af kopstørrelsen kan det være nødvendigt at trykke på HOT WATER knappen to gange. BEMÆRK Det er muligt samtidigt at brygge kaffe og lade det varme vand løbe. PROGRAMMERBARE FUNKTIONER Tryk på MENU knappen for adgang til de programmerbare funktioner. Drej på SELECT knappen (funktionsvælgeren) til valg af det ønskede program. Følgende programmer kan programmeres: Bryggevolumen Bryggetemperatur Rengøringscyklus Klokkeslæt Auto Start Auto Sluk Stampning Pre-infusion Long Black justering Tryk på MENU knappen for at gå ud af menuen. 22

23 BETJENING BEMÆRK Det er ikke muligt at tilgå menuen, når maskinen brygger kaffe og udsender varmt vand. PROGRAMMERING AF BRYGGEMÆNGE/VARIGHED Fyld filterholderhåndtaget med automatisk maling, dosering og stampning. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. Når SHOT VOL vises i LCD-displayet, drejes SELECT knappen til 1 Kop for at programmere 1 Kop knappen, eller 2 Kopper til programmering af 2 Kopper knappen. Tryk på SELECT knappen for at påbegynde brygning. Tryk på SELECT knappen når den ønskede mængde/varighed er opnået for at stoppe brygning. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. BEMÆRK 1 Kop og 2 kopper knapperne bruger varighed til at kontrollere mængden. Gå ind i Avancerede features, hvis du ønsker at kontrollere via volumen i stedet for varighed (se afsnittet Bryggemetode, side 30). BRYGGETEMPERATUR Tryk på SELECT knappen, når SHOT TEMP vises i LCD-displayet. Den nuværende temperatur blinker. Drej på SELECT knappen for at ændre temperaturen og tryk igen på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte temperaturen. 23

24 BETJENING RENGØRINGSCYKLUS Rengøringsprogrammet laver en gennemskylning af bryggehovedet. Vælg denne funktion, når CLEAN ME vises i LCDdisplayet. Se afsnittet Rengøringscyklus på side 40. KLOKKESLÆT Indstilling af klokkeslæt er valgfrit. Tryk på SELECT knappen, når SET CLOCK vises i LCD-displayet. Klokkeslættet blinker eller viser fabriksindstilling: AM, hvis klokkeslættet endnu ikke er indstillet. Drej SELECT knappen til højre eller venstre for at justere klokkeslættet. Tryk på SELECT knappen, når klokkeslættet er indstillet. Maskinen bipper én gang for at bekræfte klokkeslættet. Se side 30 for valget mellem 12 og 24 timers urvisning. AUTO START Auto Start er valgfrit. Med denne funktion kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor maskinen automatisk tænder. Med denne programmering skal du ikke vente på, at maskinen varmer op. Vi anbefaler, at programmere maskinen til at tænde 30 minutter inden brug. BEMÆRK Klokkeslæt skal være indstillet inden Auto Start kan programmeres. Hvis du forsøger at programmere Auto Start og klokkeslættet ikke er indstillet, bipper maskinen 3 gange. 24

25 BETJENING Tryk på SELECT knappen, når AUTO START lyser i LCD-displayet. Drej til On eller Off. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Drej SELECT knappen til højre eller venstre for at vælge Auto Start tidspunktet. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte tidspunktet. Et lille ur-symbol vises i LCDdisplayet, som bekræfter indstilling af Auto Start. AUTO SLUK Med denne funktion indstilles længden hvorpå, maskinen skal forblive tændt efter Auto Start. Den kan indstilles til 5 min., 10 min., eller 20 min. Tryk på SELECT knappen, når AUTO OFF lyser i LCD-displayet. Drej SELECT knappen til den ønskede længde. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. STAMPNING Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Justering af stampeparametrene tillader en finindstilling af kaffestampnings-styrken og poleringsvarigheden. Tryk på SELECT knappen, når TAMP SET lyser i LCDdisplayet. Stampningsstyrken blinker i LCD-displayet. Drej på SELECT knappen for at vælge mellem indstillingerne

26 BETJENING Tryk på SELECT knappen og poleringsvarigheden blinker. Drej SELECT knappen for at vælge 2-10 sekunder. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. PRE-INFUSION Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Lavtryks pre-infusion giver mulighed for kontrollere tryk og varighed på kaffebrygningens pre-infusionsfase. Tryk på SELECT knappen, når PRE INFUSE lyser i LCD-displayet. Pumpestyrkeindstillingen blinker. Drej på SELECT knappen for at øge eller reducere pre-infusionstrykket. Tryk på SELECT knappen og pre-infusionsvarighed blinker i LCD-displayet. Drej SELECT knappen for at vælge sekunder. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. LONG BLACK JUSTERING PROGRAMMERING AF BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER Maskinen er udstyret med 6 Long Black brugerdefinerede indstillinger til justering af kopstørrelse og smagsstyrke. Sådan justeres Long Black: 1. Fyld filterholderhåndtaget via automatisk maling, dosering og stampning. 2. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. 3. Placer koppen, så filterholderhåndtagets åbninger og varmtvandsudløbet peger ned i koppen. 4. Tryk på MENU knappen. Drej SELECT knappen til LONG BLACK ADJUST og tryk på SELECT knappen. 26

27 BETJENING 5. Tryk på SELECT knappen for programmering Set 1 til Set 6. Allerede indstillede programmer vises med et kopsymbol. IKKE PROGRAMMERET PROGRAMMERET 6. Tryk på SELECT knappen for at påbegynde programmering. LCD-displayet viser en kop i bevægelse, og kaffe løber gennem filterhåndtagets åbninger. Tryk på SELECT knappen, når den ønskede mængde er brygget for at stoppe kaffeudløbet og starte varmtvandsudløbet. Tryk på SELECT knappen for at stoppe varmtvandsudløbet. LCD-displayet viser et kopsymbol, og maskinen bipper for at bekræfte indstillingen. Long Black indstillingen er programmeret. PROGRAMMERET 7. Drej på LONG BLACK knappen for at bruge din Long Black indstilling. Din indstilling ligger efter small, medium og largeindstillingerne. Tryk på LONG BLACK knappen for at påbegynde brygning. BEMÆRK De brugerdefinerede Long Black indstillinger kan omprogrammeres med indstillingerne 1-6. AVANCEREDE FEATURES Disse funktioner bør kun tilgås af erfarne brugere. Aktivering af Avancerede features gøres fra en slukket maskine: Tryk på og hold 1 Kop knappen inde samtidigt med POWER knappen i 3 sekunder. Drej SELECT knappen til ønsket funktion. Tryk på SELECT knappen for at vælge. 27

28 BETJENING Tryk på MENU knappen for at gå ud af Avancerede features. BEMÆRK Maskinen går automatisk ud af Avancerede features, hvis der ingen indstillinger laves i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på POWER eller MENU knappen. NULSTILLING AF BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER Med denne funktion nulstilles alle brugerdefinerede programmer, og maskinen returnerer til fabriksindstilling. Maskinen er udstyret med følgende fabriksindstillinger: 1. Bryggetemperatur: 93 C 2. Lavtryks pre-infusion: PP60, PT7 sek. 3. Mælketemperatur 60 C 4. Auto Start: Slukket (8:00 AM) 5. Auto Sluk: 20 min. 6. Klokkeslæt: 12:00 AM 7. 1 Kop bryggevarighed: 20 sek Kopper varighed: 30 sek. Tryk på SELECT knappen, når rset lyser i LCD-displayet for at nulstille brugerdefinerede indstillinger. Hrd3 lyser i LCD-displayet. Maskinen er nu i vandets hårdhedsmode. Se afsnittet: Vandets hårdhedsgrad Hrd3 for indstilling. Afkalkning (desc) Vælg denne funktion for at tilgå afkalkningsprocessen trin for trin på LCDdisplayet. Se afsnittet: "Afkalkning på side 45 for yderligere oplysninger. 28

29 BETJENING Vandets hårdhedsgrad (Hrd3) Bestem vandets hårdhedsgrad med den medleverede teststrip. Se afsnittet: Programmering af vandets hårdhedsgrad side 14. Drej på SELECT knappen til den påkrævede indstilling fra Hrd1 (blødeste vand) til Hrd5 (hårdeste vand). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Indstillingen af vandets hårdhedsgrad bestemmer hyppigheden på afkalkning og filterskift. Enheder (SEt) Indstil enheder til metriske eller imperial. Drej på SELECT knappen til den ønskede enhed. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. LCD-belysning (Lcd) Justering af LCD-displayets lysstyrke / kontrast. Drej SELECT knappen til ønsket lysstyrke. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Spotlights (SPot) Lysstyrkejustering af LED-lyset i drypbakkeområdet. Drej SELECT knappen til ønsket lysstyrke. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Damptemperatur (StEA) Juster temperaturen i dampkedlen, som kontrollerer damptrykket. Drej SELECT knappen til den ønskede temperatur. Fabriksindstillingen er 130 C. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 29

30 BETJENING Luftpumpeforskydning (Air) Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Forsink driften af luftpumpen under automatisk mælketeksturering. Drej SELECT knappen til ønsket forskydning. Fabriksindstillingen er 02 sekunder. Tryk på SELECT for at bekræfte valget. Den forudindstillede temperatur, som luftpumpen slukker, vises. Drej SELECT knappen til den ønskede temperatur. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Lyd (Snd) Justering af akustiske lydsignaler. Drej SELECT knappen til ønsket indstilling. Vælg mellem: slukket (OFF), lav (Lo) eller høj (Hi). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Afhængig af valg bipper maskinen én gang for at bekræfte indstillingen. Ventilatorstyring (FAn) Juster hastigheden på køleblæseren. Drej SELECT knappen til den ønskede hastighed. Vælg mellem: stille (SILt), standard (StNd) eller kold (CooL). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Deaktiver CLEAN ME påmindelser (Cln) Drej SELECT knappen til tændt (ON) eller slukket (OFF). Fabriksindstillingen er tændt (ON). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 12 eller 24 timer urvisning (CLoC) Viser klokken i 12 eller 24 timer. Drej SELECT knappen til ønsket indstilling. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Bryggemetode (VoL) Vælg mellem mængde (FLo) eller varighed (SEc) for kaffedosering. Drej SELECT knappen til ønsket metode. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 30

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere