BESKRIVELSE AF APPARATET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF APPARATET"

Transkript

1 DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående udtryk vil blive anvendt, gentagne gange, på de næste sider. A Knap til valg af espressokaffe eller damp B Damp kontrollampe C Kontrollampe espressokaffe tændt D Kontrollampe OK til espressokaffe eller damp E Tast filterkaffe tændt/slukket F Kontrollampe filterkaffe tændt/slukket G Display H Lysende knap AUTO I Tast til valg forsinket tænding J Tast til at ændre minuttallene K Tast til at ændre timetallene L Tast til valg af funktion 1-5 kopper M Lysende knap 1-5 kopper N Vandbeholder til espressokaffe O Vandbeholder til filterkaffe O1 Hylster til klorfilter (kun på visse modeller) O2 Klorfilter (kun på visse modeller) P Valgknap til Flavour System filterkaffe Q Vandbeholderens låg R Filterholder til filterkaffe R1 Permanent filter (kun på visse modeller) S Flavour Saver T Opvarmningsplade til filterkaffe U Presseanordning V Dråbeopsamlingsbakke W Kopholderbakke til espressokaffe X Dampudledningsrør Y Cappuccinoadapter Z Dyse Z1 Stråledanner til espressokaffe Z2 Dampbetjeningsknap til cappuccino Z3 Stort filter til 2 kopper pulverkaffe Z4 Filterholder til espressokaffe Z5 Lille filter til 1 kop pulverkaffe eller engangsportioner (kun på visse modeller) Z6 Måleske til kaffe Z7 Kande til filterkaffe SIKKERHEDSANVISNINGER Denne maskine er beregnet til at brygge espressokaffe samt til at opvarme drikke : pas på ikke at skolde dig på vandstrålerne eller på dampstrålerne eller ved at anvende apparatet forkert. Berør aldrig de ophedede komponenter. Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand. Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke. Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder. Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn. Sørg for at børn ikke kan lege med apparatet. Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, skal det slukkes ved at man tager stikket ud. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center for at undgå enhver form for risiko. VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE. Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds. 62

2 INSTALLATION Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vaske. Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikket med en egnet type. Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0 C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade). KLORFILTER (KUN PÅ VISSE MODELLER) Filteret fjerner afsmagen af kloren i vandet. For at installere det, skal man gå frem på følgende måde: Tag klorfilteret ud af plastikposen og skyl det under vandhanen. Løft vandbeholderens låg, tag hylsteret ud af dets sæde ved at trække det opad. Åbn hylsteret ved at trykke på de steder, hvor der står PUSH, og anbring forsigtigt filteret i dets plads som angivet i fig. 1. Luk hylsteret og sæt det ind igen i dets sæde og tryk det helt ned. Efter 80 cyklusser, og under alle omstændigheder efter et halvt års funktion, skal klorfilteret udskiftes. SÅLEDES TILBEREDES FILTERKAFFE SÅDAN STILLES URET Straks efter at man har sluttet maskinen til el-nettet i hjemmet, kommer cifrene 00:00 frem på displayet og står og blinker. Gå frem på følgende måde for at indstille det nøjagtige klokkeslæt: 1. Tryk på tast HOUR (fig. 2) i cirka 2 sekunder, indtil timetallet stiger på displayet; 2. Inden displayet holder op med at blinke (cirka 5 sekunder), skal man indstille det ønskede klokkeslæt ved at trykke gentagne gange på tast HOUR. 3. Stil minutterne ved at trykke gentagne gange på tast MIN. (Denne operation kan udføres hurtigt ved at man holder tasten nede). 4. Når klokkeslættet er blevet indstillet, vent i 5 sekunder, indtil displayet holder op med at blinke, nu er det programmerede klokkeslæt blevet gemt. Hvis det er nødvendigt at genindstille klokkeslættet, tryk på tast HOUR i cirka to sekunder, og foretag derefter en ny indstilling, som beskrevet fra punkt 2. Det indstillede klokkeslæt bliver ikke husket i hukommelsen, hvis der er midlertidigt strømsvigt. SÅDAN PROGRAMMERES AUTOMATISK TÆNDING Man kan indstille en programmering til at tilberede filterkaffe automatisk. Kontroller at klokkeslættet er korrekt indstillet. For at programmere forsinket start (det klokkeslæt, man ønsker at forberede kaffen på), skal man gå frem på følgende måde: 1. Tryk på tast AUTO (fig. 3) i cirka 2 sekunder, indtil displayet viser 00:00, der står og blinker; 2. Inden displayet holder op med at blinke (cirka 5 sekunder), skal man stille på det ønskede klokkeslæt ved at trykke gentagne gange på tast HOUR. 3. Indstil minutterne ved at trykke gentagne gange på tast MIN. 4. Efter 5 sekunder holder displayet op med at blinke, og det programmerede klokkeslæt bliver gemt; 5. Efter at have programmeret maskinen på denne måde, er det tilstrækkeligt hver gang at på trykke på tast AUTO (kontrollampen på tasten tændes) for at få kaffe på det indstillede klokkeslæt. Hvis man vil ændre klokkeslættet for den forsinkede start, når start tidspunktet allerede er indstillet, tryk på tast AUTO i cirka to sekunder, og foretag derefter en ny indstilling, som beskrevet fra punkt 2. Husk at på det indstillede tidspunkt begynder maskinen kun at brygge filterkaffe, men den tænder ikke espressokaffe maskinen. HVOR LÆNGE MAN KAN HOLDE KAFFEN VARM (AUTO SHUT OFF TIME) Maskinen er programmeret af fabrikanten til at holde kaffen varm i 2 timer, efter at maskinen er tændt. Det er dog muligt at ændre denne tid ved at gå frem på denne måde: 1. Tryk på tast ON/OFF kaffe (fig. 4) i cirka 2 sekunder indtil displayet viser 2:00, der står og blinker; 2. Ændr det ønskede klokkeslæt ved at trykke gentagne gange på tast HOUR (og hvis man ønsker, også på tast MIN); 3. Efter at have indstillet klokkeslættet, vent i 5 sekunder; når displayet holder op med at blinke, bliver det valgte klokkeslæt blevet gemt; BEMÆRK: Hvis man indstiller 0:00 holder maskinen kaffen varm i ubegrænset tid. INDSTILLING TIL 1-5 KOPPER For at gøre kaffeudvindingen og aromaen bedre, når 63

3 man brygger mindre end 6 kopper, tryk på tast 1-5 kopper kaffe (fig. 5). Kontrollampen 1-5 kopper på tasten tændes. TILBEREDNING AF FILTERKAFFE Løft låget og træk vandbeholderen (fig. 6), der sidder til højre, ud. Fyld beholderen med frisk og rent vand indtil angivelsen af niveauet, der svarer til det antal kopper, man vil brygge, men pas på ikke at overstige angivelsen MAX (fig. 7). Sæt beholderen i maskinen igen med et let tryk, således at ventilen, der sidder på bunden af beholderen, åbnes. Hvis man vil, kan man lade vandbeholderen sidde i og bruge kanden til drip coffee, hvor niveauet er angivet, til at fylde beholderen (fig. 8). Åbn filterholderen lågen ved at dreje den til højre (fig. 9). Anbring det permanente filter (kun på visse modeller) (eller et papirfilter) i filterholderen (fig. 10). Fyld den malede kaffe i filteret med den medleverede måleske og fordel det jævnt (fig. 11). Som hovedregel skal man beregne en strøgen måleske malet kaffe (cirka 7 gram) til hver kop (f.eks. 10 måleskeer til at brygge 10 kopper). Mængden af malet kaffe, der skal bruges, kan dog variere efter smag og behag. Brug malet kaffe af god kvalitet, som er melllemfint malet og beregnet til filterkaffemaskiner. Luk filterholderlågen og stil kanden med låget sat i på opvarmningspladen. Vælg den ønskede aroma som angivet i paragraf "HVORDAN MAN VÆLGER FILTERKAFFENS AROMA" Nota: kaffemaskinen har en flavour saver anordning inde i filterholderen til drip coffee, som forlænger kaffens trækketid, men forbedrer udvindingen af kaffen. Kaffen, man har brygget på denne måde, har en fyldig og intens smag. Tryk på tast FILTERKAFFE TÆNDT/SLUKKET (fig. 4), den lysende kontrollampe ON på selve tasten tændes og maskinen begynder at brygge kaffen. (For at brygge kaffe på det programmerede klokkeslæt, tryk på tast AUTO (fig. 3) den lysende kontrollampe AUTO på selve tasten tændes). Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få sekunders forløb. Det er ganske normalt, at det damper lidt fra apparatet, mens kaffen løber igennem. For at holde kaffen varm efter at den er løbet igennem, skal man stille kanden på opvarmningspladen og lade maskinen være tændt (kontrollampe filterkaffe tændt): 64 kaffen i kanden bliver holdt varm på den ideelle temperatur. Tryk på afbryder FILTERKAFFE TÆNDT/SLUKKET for at slukke maskinen. HVORDAN MAN VÆLGER FILTERKAFFENS AROMA Med Flavour Systemet er det muligt at vælge filterkaffens aroma efter smag og behag. Ved at dreje knappen til regulering af filterkaffens aroma (fig. 12), kan man indstille maskinen til at opnå en stærk eftersmag (position STRONG) eller let eftersmag (position LIGHT). Flavour System anordningen ændrer kaffens eftersmag, mere eller mindre stærk, mens den egentlige smag bliver ved at være den samme. HVORDAN MAN BRYGGER ESPRESSOKAFFE FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN Tag låget af vandbeholderen, og tag derefter beholderen, der sidder til venstre (fig. 13), ud, ved at trække den opad. Fyld vandbeholderen med koldt, rent vand. Sæt beholderen på plads igen med et let tryk, således at ventilen, som er anbragt i bunden af selve beholderen, åbnes. Det er også muligt at fylde beholderen ved, ganske enkelt, at hælde vand direkte i den med en kande. BEMÆRK: sæt aldrig apparatet i gang hvis der ikke er vand i beholderen og husk altid at fylde den op, når vandstanden er et par centimeter fra bunden FORVARMNING AF KAFFE ENHEDEN For at kunne brygge espressokaffe ved den rigtige temperatur, anbefaler vi at du forvarmer maskinen: tænd den ved at dreje valgknappen i position (fig. 14) mindst en halv time inden du laver kaffen, men du skal sikre dig, at filterholderen er sat i maskinen (kontroller altid at dampbetjeningen er lukket). For at sætte filterholderen på, sættes den under vandvarmerens stråledanner med håndgrebet drejet mod venstre (fig. 15), tryk opad og drej samtidig håndtaget mod højre; og drej altid helt i bund. Når den halve time er gået, kan kaffen brygges ved at følge anvisningerne i næste kapitel. Alternativt, hvis du har behov for at forvarme maskinen hurtigt, kan du følge denne metode: 1.Tænd for maskinen ved at dreje valgknappen i position (fig. 14) og sæt filterholderen i maskinen uden at fylde den malede kaffe i. 2.Anbring en kop under filterholderen. Anvend samme kop som skal bruges til kaffen således at også den bliver forvarmet. 3.Afvent at kontrollampen OK bliver tændt (fig. 16) og

4 drej straks derefter valgknappen i position (fig. 17), lad vand strømme ud indtil kontrollampen OK slukkes, hvorefter valgknappen drejes i position (fig. 14) for at afbryde kaffebrygningen. 4.Tøm koppen, vent på at kontrollampen OK tændes igen og gentag samme operation en gang til. (Det er normalt hvis der høres en lille hvislelyd og der afledes lidt damp, når filterholderen tages af). HVORDAN MAN TILBEREDER ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE 1.Efter at have udført forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, sættes filteret til malet kaffe i filterholderen. Vær sikker på at tappen er sat korrekt i, på sin plads som vist i fig. 18. Til de maskiner der er udstyret med 2 filtrer, bruges det lille filter, hvis der skal brygges 1 kop kaffe, og det store filter, hvis der brygges 2 kopper kaffe. 2.Hvis der kun skal brygges en kop kaffe, fyldes der en strøget måleske malet kaffe i filteret, 7 gr. (fig. 19). Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, fyldes der to små måleskeer malet kaffe i filteret (cirka 6+6gr). Fyld filteret op med små doser af gangen så den ikke bliver overfyldt. VIGTIGT: for at få korrekt funktion, skal man, inden man kommer den malede kaffe i filterholderen, altid kontrollere, at filteret ikke er snavset af malet kaffe fra den foregående brygning. Bemærk: man skal bruge kaffe af god kvalitet, der er mellemfint malet til espressokaffemaskiner VIGTIGT: for at få korrekt funktion, skal man, inden man kommer malet kaffe i filterholderen, altid kontrollere, at filteret ikke er snavset af malet kaffe fra den foregående brygning. 3.Fordel den malede kaffe jævnt og tryk det let med stemplet (fig. 20). BEMÆRK: det er meget vigtigt at presse den malede kaffe for at lave en god espressokaffe. Hvis du trykker for hårdt, løber kaffen langsomt ud og cremen vil få en mørk farve. Hvis du derimod trykker for lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud og få en lys farve. 4.Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen: drej den helt i bund (fig. 15) for at undgå at der løber vand ud. 5.Placer koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 21), det er bedst hvis de forvarmes, ved at holde dem under varmt vand. 6.Kontroller at espresso kontrollampen OK (fig. 16) er tændt (hvis den er slukket, skal man vente til den tændes), og vælg derefter (fig. 17), indtil man opnår den ønskede mængde. For at afbryde stilles valgknappen i position (fig. 14). 7.Drej håndgrebet fra højre til venstre for at fjerne filterholderen. PAS PÅ: for at undgå sprøjt fra maskinen, må man aldrig fjerne filterholderen, mens maskinen brygger. 8.Den brugte kaffe fjernes fra filterholderen ved at holde filteret blokeret med låseknappen, der findes på håndgrebet, og banke kaffen ud af den nedadvendte filterholder (fig. 22). 9.For at slukke maskinen, drej valgknappen i position O (fig. 23) PAS PÅ: første gang man bruger maskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb af, og brygge kaffe mindst fem gange uden malet kaffe. TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED ENGANGSPORTIONER (KUN PÅ DE MASKINER DER ER UDSTYRET MED 2 FILTRER) 1. Udfør forvarmningen af maskinen som beskrevet i afsnittet FORVARMNING AF KAFFE-DELEN. Kontroller at filterholderen er sat i maskinen. På denne måde får man den varmeste kaffe. BEMÆRK: anvend engangsportioner, som overholder standarden ESE: sidstnævnte angives på pakningerne med følgende mærke: Standarden ESE er et system, som er godkendt af de førende producenter af kaffe i engangspakninger og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en nem og hygiejnisk måde. 2.Sæt det lille filter til en kop eller engangsportioner i filterholderen, kontroller at tappen er sat korrekt i, på dens plads som vist i fig Anbring engangsportionen så centralt som muligt over filteret (fig. 24). Følg altid anvisningerne på engangsportionernes pakke, ang. korrekt placering på filtret. 4.Sæt filterholderen i maskinen, den skal drejes helt i bund (fig. 15). 5.Gå videre som beskrevet i punkterne 5,6 og 7 i det foregående afsnit. 65

5 HVORDAN MAN TILBEREDER CAPPUCCINOKAFFE 1.Tilbered espressokaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper. 2.Drej valgknappen hen i position (fig. 26): damp kontrollampen tændes (fig. 26). 3.Vent på at kontrollampe "OK" (fig. 27) tændes, som angiver, at vandvarmeren har nået den ideelle temperatur til dampfremstilling. 4.I mellemtiden fyldes cirka 100 gram mælk, for hver cappuccino man vil lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!). Husk på at mælkens omfang forøges 2 3 gange, når du vælger beholderen. BEMÆRK: det anbefales at anvende letmælk ved køleskabstemperatur. 5.Træk cappuccinoadapteren ud ved at trække den fremad og dreje den til venstre (fig. 28): under denne operation skal man passe på ikke at komme til at røre ved kedlens stråledanner, der er varm. Placer derefter beholderen med mælken under cappuccinoadapteren. 6.Sænk cappuccinoadapteren cirka 2 cm ned i mælken og drej dampbetjenings knappen mod uret, fig. 29 (ved at dreje mere eller mindre på knappen er det muligt at variere mængden af damp, der kommer ud af adapteren). På dette punkt begynder mælken af svulme op og den får et cremet udseende. 7.Når den ønskede temperatur er nået (den ideelle værdi er 60 C), afbrydes dampudledningen ved at dreje dampbetjenings knappen med uret. 8.Hæld mælkeemulsionen i kopperne der indeholder den espressokaffe, der er lavet i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis man synes, kan der drysses kakaopulver på skummet. Bemærk: hvis man vil tilberede flere kopper cappuccino, skal man først brygge kaffen til alle kopperne og først til sidst tilberede den opskummede mælk til alle cappuccinoerne. VIGTIGT: gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug. Dette gøres på følgende måde: 1. Lad lidt damp slippe ud i et par sekunder ved at dreje på dampbetjeningsknappen (fig. 29). 2. Bloker den øverste del med den ene hånd, mens du med den anden hånd skruer cappuccinoadapteren af ved at dreje den med uret og tager den af dysen (fig. 30). 3. Tag dampdysen af dampudledningens rør 4. Vask omhyggeligt cappuccinoadapteren og dampdysen med lunkent vand. 5. Kontroller at de to huller, der er vist i fig. 31, ikke er tilstoppede. Om nødvendigt rengøres de med en nål. 6. Monter dampens dyse igen, ved at sætte den på damprøret så pilen A anbringes udfor hakket B, som vist i fig Monter cappuccinoadapteren igen ved at sætte den på og dreje den mod uret (fig. 33). VARMTVANDSPRODUKTION 1.Tænd maskinen ved at dreje valgknappen i position (fig. 14). 2.Placer en beholder under cappuccinoadapteren; 3.Når kontrollampen OK tændes, drejes dampbetjeningsknappen i position (fig. 17) og samtidig drejes dampbetjeningsknappen mod uret (fig. 29): der begynder at komme varmt vand ud af cappuccinoadapteren; 4.Udstrømningen af varmt vand afbrydes ved at dreje dampbetjeningen med uret og stille valgknappen på 0. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud. 2. Gør regelmæssigt filterholderskålen, filtrene, dråbeopsamlingsbakken og vandbeholderen rent. PAS PÅ: sæt aldrig maskinen i vand, i forbindelse med rengøringen: husk på at det er et elektrisk apparat. RENGØRING AF FLAVOUR SAVER ANORDNINGEN For at gøre Flavour Saver anordningen lettere rent, er det muligt at trække den ud af filterholderen (R) ved at trække den opad (fig. 34). For at sætte den på plads igen, skal man blot stikke Flavour Saver anordningen ind i dens skinner, der sidder på den inderste side af filterholderen til filterkaffe. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF FILTERET For hver 300 kopper kaffe cirka og når kaffen kun kommer dryppende ud af filterholderen eller slet ikke kommer ud, rengøres filterholderen for malet kaffe på følgende måde: Tag filteret ud af filterholderen. Skru proppen af filteret (fig. 35) i den retning pilen viser på selve proppen. Cremeopskummeren tages ud af beholderen ved at skubbe den ud gennem prophullet. Fjern pakningen (fig. 38). Skyl alle delene og rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe det med en 66

6 børste (fig. 36). Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppede ellers skal de renses med en nål (se fig. 37). Sæt filteret og pakningen på plastikpladen igen som vist på fig. 38. Vær opmærksom på at sætte plastikpladens tap ind i hullet i pakningen, dette vises af pilen i fig. 38. Sæt hele samlingen ind i filterets stålbeholder igen (fig. 39), og vær opmærksom på at tappen sidder ind i hullet på støtten (se pilen på fig. 39). Tilsidst skrues proppen på (fig. 40). Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt. RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER For hver 300 kopper kaffe cirka, er det nødvendigt at rengøre espresso vandvarmeren på følgende måde: Kontroller at kaffemaskinen ikke er varm og at elstikket er taget ud af stikkontakten. Ved hjælp af en skruetrækker, skrues skruerne der holder vandvarmerens stråledanners filter af (fig. 41). Rens stråledannerens filter omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe med en børste. Kontroller at hullerne ikke er tilstoppede, ellers skal de renses ved hjælp af en nål. Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt. AFKALKNING AF ESPRESSOKAFFE ENHEDEN Det anbefales at foretage afkalkning af maskinen, hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe. Det tilrådes at bruge specifikke afkalkningsmidler til at fjerne kalken fra espressokaffemaskiner, som findes i handelen. Hvis man ikke kan få disse produkter, er det muligt at følge denne fremgangsmåde: 1.Fyld 1 liter vand i espressokaffe vandbeholderen 2.Opløs 2 spiseskefulde citronsyre (cirka 30 g) i vandet. (Citronsyren kan fås på apoteket eller i kolonialhandler); 3.Drej valgknappen i position og vent indtil kontrollampen OK tændes. 4.Kontroller, at filterholderen er sat på og anbring en beholder under maskinens stråledanner; 5.Drej valgknappen hen i position (fig. 17) og lad halvdelen af opløsningen i vandbeholderen løbe ud. Afbryd derefter udtømningen ved at dreje valgknappen hen i position O (fig. 23). 6.Lad opløsningen virke i min. 15 minutter, genoptag derefter udtømningen, indtil vandbeholderen er helt tømt. 7.Skyl beholderen grundigt for at fjerne eventuelle rester af opløsningen samt kalk, og fyld beholderen med rent vand og anbring den på dens plads. 8.Drej valgknappen hen i position og lad alt vandet løbe ud af beholderen. 9.Drej valgknappen hen i position og gentag hvad der står i punkt 7 og 8 endnu en gang. Reparationer af kaffemaskinen, der skyldes kalkproblemer, dækkes ikke af garantien, hvis den ovenfor beskrevne afkalkning ikke er blevet foretaget regelmæssigt. AFKALKNING AF FILTERKAFFE ENHEDEN Kalken der er indholdt i vandet giver med tiden tilstopninger, der kan blive skyld i, at apparatet ikke længere fungerer korrekt. Kaffemaskinen er udstyret med en anordning til kontrol af kalkens mængde. Når der er for meget kalk, vil den lysende knap kaffe ON/OFF begynde at blinke: det vil sige, at man skal foretage afkalkning. Det tilrådes at foretage afkalkning af maskinen med specifikke afkalkningsmidler til filterkaffe maskiner, som findes i handelen. Hvis man ikke kan få disse produkter, er det muligt at følge denne fremgangsmåde: 1. Hæld 4 kopper vand i kanden; 2. Opløs 2 spiseskefulde (cirka 30 gram) citronsyre (der kan fås på apoteket eller i kolonialhandler) i det og hæld denne opløsning i vandbeholder til filterkaffe 3. Stil kanden på opvarmningspladen; 4. Tryk på afbryderen filterkaffe tændt/slukket, lad så meget væske, der svarer til en kop, løbe igennem og sluk derefter apparatet; 5. Lad opløsningen virke i 15 minutter. Gentag hvad der står i punkt 4 og 5 endnu en gang. 6. Tænd for maskinen og lad resten af opløsningen løbe ud indtil vandbeholderen er helt tømt. 7. Skyl og lad apparatet virke alene med vand mindst 3 gange (3 fulde vandbeholdere). Garantien dækker ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke er blevet foretaget regelmæssigt. 67

7 PROBLEM MULIGE ÅRSAGER LØSNING Filterkaffens gennemløbstid er blevet længere Filterkaffen eller espressokaffen smager surt Filterkaffekanden skal afkalkes Afskylningen efter afkalkningen har ikke været tilstrækkelig grundig Foretag afkalkning som beskrevet i paragraf Afkalkning af filterkaffe enheden Skyl apparatet som beskrevet i kapitlet Afkalkning af filterkaffe enheden eller Afkalkning af espressokaffe enheden. Espressokaffen er kold Der kommer ikke længere espressokaffe ud Kontrollampen Ok espresso er ikke tændt i det øjeblik, hvor man vælger kaffebrygning Der er ikke foretaget forvarmning af maskinen. Kopperne er ikke blevet forvarmet Der mangler vand i vandbeholderen Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede Vent på at kontrollampen OK espresso tændes Foretag forvarmning som beskrevet i paragraf Forvarmning af espressokaffe enheden Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand Fyld vandbeholderen Rens hanernes huller Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hullerne Filterholderen sidder ikke rigtigt. Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk. Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede. Sæt filterholder korrekt i og drej den helt i bund. Få udskiftet vandvarmerens pakning på et Service og Assistance center. Rens hanernes huller Høj støj fra pumpen Vandbeholderen er tom Fyld beholderen Espressokaffens creme er lys (kaffen løber for hurtigt ud af hanen) Den malede kaffe er ikke trykket tilstrækkelig hårdt. Der er for lidt malet kaffe. Pres den malede kaffe noget mere Kom mere kaffe i Kaffen er malet for groft Brug kun kaffe, der er malet til espressokaffe maskiner Espressokaffens creme er mørk (kaffen løber for langsomt ud af hanen) Den malede kaffe er for hårdt trykket Der er for meget malet kaffe Espresso vandvarmerens stråledanner er tilstoppet Kaffen er for fint malet Tryk den malede kaffe lidt mindre Fyld mindre malet kaffe på Foretag rengøring som beskrevet i kapitel Rengøring af espresso vandvarmerens stråledanner Brug kun malet kaffe, der er malet til espressokaffemaskiner Der dannes ikke mælkeskum, mens der laves cappuccino Mælken er ikke tilstrækkelig kold Cappuccinoadapteren er snavset Brug altid mælk, der har køleskabstemperatur Rens omhyggeligt hullerne i cappuccinoadapteren som angivet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren 68

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere