SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA"

Transkript

1 Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående udtryk vil blive anvendt gentagne gange på de næste sider. A TÆND-/SLUK-knap med indbygget kontrollampe B Kaffeudløbsknap med indbygget kontrollampe kaffe klar C Dampfunktionsknap med indbygget kontrollampe damp klar D Varmeflade til kopper E Udtagelig vandbeholder med låg F Dampbetjeningsknap G Damp/varmtvandsudløb H Cappuccinoadapter I Cappuccinoadapterens dyse J Kaffeudløb K Kopbakke L Vandniveauindikator i dryppebakke M Dryppebakke N Filter til 1 kop med malet kaffe eller engangsportion O Filter til 2 kopper med malet kaffe P Filterholderskål Q Måleske med stempel TEKNISKE DATA Netspænding: Effektforbrug: Tryk: Vandbeholderens rumindhold: Mål LxHxB Vægt V~50/60Hz 1100W 15 bar 1,05 liter 208x330x380 mm 4,8 kg Apparatet opfylder kravene i følgende EUdirektiver: 73/23/EØF af d Lavspændingsdirektiv, inkl. det ændrede direktiv 93/68/EØF. 89/336/EØF af d EMV-direktiv, inkl. det ændrede direktiv 92/31/EØF. SIKKERHEDSANVISNINGER Denne maskine er beregnet til at brygge espressokaffe samt til at opvarme drikke : pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af apparatet. Berør aldrig de ophedede komponenter. Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand. Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke. Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder. Skulle apparatet vise tegn på fejl eller ikke fungere ordentligt, skal det slukkes, og man må ikke selv prøve at reparere det. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service- og Assistancecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse anvisninger tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets elledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko. Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet. De materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i EU-Forordningen 1935/2004. DK 89

2 INSTALLATION Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vaske. Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10 A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes manglende jordforbindelse af elanlægget. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikket med en af egnet type. Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0 C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade). TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN Tag låget af vandbeholderen (fig. 1), og tag derefter beholderen ud ved at trække den op af (fig. 2). Fyld vandbeholderen op med koldt, rent vand. Pas på, at det ikke overstiger MAX angivelsen (fig. 3). Sæt beholderen i igen med et let tryk, så ventilen i bunden af selve beholderen åbner sig. Beholderen kan fyldes op på ganske enkel vis, uden at tage den ud, idet vandet hældes direkte i ved hjælp af en kande. GIV AGT: Det er helt normalt, at der vil komme vand i rummet under beholderen, derfor skal dette rum en gang imellem tørres af med en ren svamp. BEMÆRK: Tænd aldrig for apparatet, hvis der ikke er vand i beholderen, og husk altid at fylde vand på, når vandniveauet kommer ned til et par centimeter over bunden FORVARMNING AF KAFFE-DELEN For at kunne brygge espressokaffe med den rigtige temperatur, anbefales det at forvarme maskinen på denne måde: 1.Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND-/SLUKknappen (knappen begynder at lyse) (fig. 4), og sæt filterholderen i maskinen. Der skal ikke kommes malet kaffe i (fig. 5). 2.Placér en kop under filterholderen. Brug den kop der skal brygges kaffe i, så den opvarmes inden brug. 3.Vent til kontrollampen kaffe klar (fig. 6) på kaffeudløbsknappen tændes, hvorefter der straks trykkes på denne knap; lad vandet løbe ud, indtil kontrollampen slukkes, og afbryd derefter udløbet ved at trykke på knappen én gang til. 4.Tøm koppen, vent indtl kontrollampen kaffe klar tændes igen, og gentag derefter hele operationen en gang til. TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE 1.Efter at have udført forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, sættes filteret til malet kaffe i filterholderen. Vær sikker på at tappen er sat korrekt i, på sin plads som vist på fig. 7. Til de maskiner der er udstyret med 2 filtre, bruges det lille filter, hvis der skal brygges 1 kop kaffe, og det store filter, hvis der brygges 2 kopper kaffe. 2.Hvis der kun skal brygges en kop kaffe, fyldes der en strøget måleske malet kaffe i filteret, ca. 7 g (fig. 8). Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, fyldes der knap to måleskeer malet kaffe i filteret (cirka 6+6 g). Fyld filteret op med små doser af gangen, så den malede kaffe ikke falder ud. VIGTIGT: For at sikre korrekt funktion skal man, inden man kommer den malede kaffe i filteret, altid kontrollere, at filteret ikke er snavset til med malet kaffe fra den foregående brygning. 3.Fordel den malede kaffe jævnt og tryk det let med stemplet (fig. 9). BEMÆRK: Det er meget vigtigt at presse den malede kaffe på den rigtige måde for at lave en god espressokaffe. Hvis der trykkes for hårdt, løber kaffen langsomt ud, og cremen vil få en mørk farve. Hvis der derimod trykkes for lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud, og cremen vil få en lys farve. 4.Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen: drej håndtaget med fast hånd (fig. 5) for at undgå, at der løber vand ud. 5.Sæt koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 10). Det anbefales at forvarme kopperne ved at skylle dem med varmt vand, inden der brygges kaffe i dem. De kan også forvarmes på den øverste varmepladen til kopper i mindst minutter (fig. 11). 6.Kontrollér, at kontrollampen kaffe klar (fig. 6) er tændt (hvis ikke, vent til den tændes), derefter trykkes der på den tilsvarende knap. Når man har fået den ønskede mængde kaffe, trykkes der på den samme knap én gang til (fig. 6). 7.Drej håndtaget fra højre mod venstre for at tage filterholderen af. PAS PÅ: For at undgå sprøjt fra maskinen, må man aldrig fjerne filterholderen, mens maskinen brygger kaffe. 90

3 8.Den brugte malede kaffe fjernes ved at blokere filteret med låseknappen der findes på håndtaget, og banke kaffen ud af den nedadvendte filterholder (fig. 12). 9.Der slukkes for maskinen ved at trykke på TÆND- /SLUK-knappen (fig. 4). PAS PÅ: Første gang man bruger maskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb af, og brygge kaffe mindst fem gange uden malet kaffe. TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED ENGANGSPORTIONER (MED FILTER TIL 1 KOP) 1.Udfør forvarmningen af maskinen som beskrevet i afsnittet FORVARMNING AF KAFFE- DELEN.Kontrollér, at filterholderen er sat i maskinen. På denne måde får man den varmeste kaffe. BEMÆRK: Anvend engangsportioner, som overholder standarden ESE: sidstnævnte angives på pakningerne med følgende mærke: Standarden ESE er et system, som er godkendt af de førende producenter af kaffe i engangspakninger og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en nem og hygiejnisk måde. 2.Sæt det lille filter til 1 kop eller engangsportioner i filterholderen, kontroller at tappen er sat korrekt i, på dens plads som vist på fig Anbring engangsportionen så centralt som muligt over filteret (fig. 13). Følg altid anvisningerne angående korrekt placering på filtret, angivet på engangsportionernes pakke. 4.Sæt filterholderen i maskinen, den skal altid drejes helt i bund (fig. 5). 5.Gå videre som beskrevet i punkterne 5,6 og 7 i det foregående afsnit. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO 1.Tilbered espressokaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper. 2.Tryk på dampknappen (fig. 14). 3.I mellemtiden fyldes ca. 100 gram mælk for hver cappuccino man ønsker at lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!). Når der vælges beholder, så husk på at mælkens volumen forøges ca. 2 til 3 gange under tilberedningen. BEMÆRK: Det anbefales at bruge letmælk, der har køleskabstemperatur. 4.Anbring beholderen med mælk under cappuccinoadapteren. 5.Vent, indtil kontrollampen damp klar på knappen tændes. Kontrollampen tændes for at vise, at vandvarmeren har nået den ideelle temperatur til at producere damp. 6.Sænk cappuccinoadapteren ca. 5 mm ned i mælken, og drej dampbetjeningsknappen mod uret, fig. 15. Nu begynder mælkens volumen at forøges, og den får et cremet udseende. 7.Når mælkens volumen er blevet fordoblet, sænkes cappuccinoadapteren helt ned i bunden og der fortsættes med at varme mælken. Når den ønskede temperatur nås (den ideelle temperatur er 60 C), skal dampudstrømningen afbrydes ved at dreje dampbetjeningsknappen med uret og trykke på dampknappen. Der slukkes for maskinen ved at trykke på TÆND- /SLUK-knappen (fig. 4) (den indbyggede kontrollampe slukkes). 8.Hæld den skummende mælk i kopperne med den allerede tilberedte espressokaffe. Cappuccinoen er klar. Kom sukker i efter behag og, hvis man ønsker, kan der drysses lidt kakaopulver på toppen af skummet. Bemærk: Hvis man ønsker at tilberede kaffen efter piskning af mælken, skal man vente, indtil apparatet afkøles, hvilket signaleres af den samtidigt tændte kontrollamper og damp klar, da der ellers vil strømme brændt kaffe ud. Det afkøles ved at placere en beholder under stråledanneren, trykke på kaffeudløbsknappen og lade vandet strømme ud, indtil kontrollampen damp klar slukkes. Vandudstrømningen afbrydes ved at trykke på knappen én gang til. OBS. Det anbefales at lade dampen strømme ud i højst 60 sekunder VIGTIGT: Rens altid cappuccinoadapteren efter brug. Dette gøres på følgende måde: 1.Lad lidt damp strømme ud i et par sekunder ved at dreje på dampbetjeningsknappen (fig. 15). 2.Skru cappuccinoadapteren af ved at dreje den mod uret (fig. 16), og rens den grundigt med lunkent vand. 3.Kontrollér, at de to huller i cappuccinoadapteren, vist på fig. 17, ikke er tilstoppede. Rens dem om nødvendigt ved hjælp af en nål. 4.Rengør dampudløbsrøret, men vær opmærksom på, at der er fare for at brænde sig. 5.Skru cappuccinoadapteren på igen. 91 DK

4 OPVARMNING AF VAND 1.Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND-/SLUKknappen (knappen begynder at lyse) (fig. 4). 2.Anbring en beholder under cappuccinoadapteren; 3.Når kontrollampen kaffe klar tændes, trykkes der på den tilsvarende knap (fig. 6), og samtidig drejes dampbetjeningsknappen mod uret (fig. 15): Der vil nu løbe varmt vand ud af cappuccinoadapteren. 4.For at afbryde udløbet af varmt vand, drejes dampbetjeningsknappen med uret, og der trykkes på kaffeudløbsknappen igen. Der slukkes for maskinen ved at slukke for TÆND- /SLUK-knappen (knappen bliver mørk) (fig. 4). OBS: Dampen bør ikke strømme ud i over 60 s. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Før der fortages hvilken som helst rengøring på maskinens yderside, skal den slukkes ved at tage stikket ud af stikkontakten, og den skal være afkølet. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF FILTRET For hver 300 kopper kaffe cirka - samt når kaffen kommer ud af filterholderen i dråber eller overhovedet ikke strømmer ud - er det nødvendigt at rengøre filterholderen og filtrene til malet kaffe på følgende måde: Tag filtret ud af filterholderen. Skru proppen af filteret (fig. 18) i den retning, som pilen viser på selve proppen. Cremeopskummeren tages ud af beholderen ved at skubbe den ud gennem prophullet. Fjern pakningen. Skyl alle delene og rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe det med en børste (fig. 19). Kontrollér, at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppede; ellers skal de renses med en nål (jf. fig. 20). Sæt filteret og pakningen på plastikpladen igen som vist på fig. 21. Vær opmærksom på at sætte plastikpladens tap ind i hullet i pakningen, dette vises af pilen på fig. 21. Sæt hele samlingen ind i filterets stålbeholder igen (fig. 22), og vær opmærksom på at tappen sidder ind i hullet på støtten (se pilen på fig. 22). Skru til sidst proppen fast. Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt. RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER For hver 300 kopper kaffe cirka, er det nødvendigt at rengøre vandvarmeren på følgende måde: Kontrollér, at kaffemaskinen ikke er varm, og at elstikket er taget ud af stikkontakten; Ved hjælp af en skruetrækker fjernes skruerne, der holder vandvarmerens stråledanner (fig. 23); Rens vandvarmeren med en blød klud (fig. 24); Rens stråledanneren omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe med en børste. Kontrollér, at hullerne ikke er tilstoppede, ellers skal de renses ved hjælp af en nål (fig. 20). Skyl stråledanneren under hanen, idet man bliver ved med at gnide på den. Genmontér vandvarmerens stråledanner, og sørg for, at pakningen anbringes rigtigt. Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt. ANDEN RENGØRING 1.Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller ætsende rengøringsmidler til rengøringen af maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud. 2.Rens filterholderskålen, filtrene, dryppebakken og vandbeholderen med jævne mellemrum. Dryppebakken er forsynet med en rød indikator, der kommer til syne, når bakken skal tømmes. Tømningen foretages ved at fjerne kopstøtteristen (fig. 25), fjerne vandet og rense bakken med en klud: Derefter samles dyppebakken igen, hvorved man skal sørge for, at indikatoren er placeret rigtigt. Rens beholderen vha. en tynd børste for at komme ned til bunden. GIV AGT: Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand ifm. rengøringen: Det er et elapparat. AFKALKNING Det anbefales at afkalke maskinen efter hver cirka 200 kopper kaffe. Det anbefales at anvende de specielle afkalkningsprodukter til espressokaffe maskiner, der kan fås i handlen. Hvis disse produkter ikke er til at få fat i, er det muligt at afkalke på følgende måde: 1.Fyld vandbeholderen med 1 liter vand; 2.Opløs 2 spiseskeer (ca. 30 gram) citronsyre (findes på apoteket eller i specialforretninger) i vandet; 3.Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND-/SLUKknappen (knappen begynder at lyse) (fig. 4), og vent, indtil kontrollampen tændes. 92

5 4.Kontrollér, at filterholderen ikke sidder i maskinen, og anbring en beholder under maskinens stråledanner; 5.Tryk på kaffeudløbsknappen (fig. 6), og lad halvdelen af blandingen i beholderen løbe igennem. Tryk derefter på kaffeudløbsknappen igen. 6.Lad blandingen virke i ca. 15 minutter, og genoptag derefter udløbet, indtil beholderen er helt tom. 7.Rester af blanding og kalk fjernes ved at skylle beholderen grundigt. Fyld den op med rent vand, og sæt den på plads igen. 8.Tryk på kaffeudløbsknappen (fig. 6), og lad det løbe ud, indtil beholderen er helt tom. 9.Tryk derefter på kaffeudløbsknappen (fig. 6) igen, og gentag trin 7 og 8 én gang til. Reparation af skader på kaffemaskinen, der skyldes problemer med kalk, dækkes ikke af garantien, hvis afkalkningen ikke er foretaget regelmæssigt som beskrevet ovenfor. Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE. Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds. DK 93

6 PROBLEM MULIGE ÅRSAGER LØSNING Espressokaffen løber ikke igennem Der mangler vand i beholderen Kaffeudløbshullerne i filterholderen er tilstoppede Espresso vandvarmerens stråledanner er tilstoppet Fyld vandbeholderen Rens hullerne i filterholderens haner Foretag rengøringen ifølge anvisningerne i afsnittet Rengøring af vandvarmerens stråledanner Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hullerne Filterholderen sidder ikke rigtigt; Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk Kaffeudløbshullerne i filterholderen er tilstoppede Sæt filterholderen korrekt i, og drej den med fast hånd helt i bund Få skiftet espresso vandvarmerens pakning på et Servicecenter. Rens kaffeudløbshullerne Espressokaffen er kold Kontrollampen kaffe klar er ikke tændt, i det øjeblik der trykkes på kaffeudløbsknappen. Der er ikke foretaget forvarmning. Kopperne er ikke blevet forvarmede. Vent til kontrollampen OK tændes. Foretag forvarmning som beskrevet i afsnittet Forvarmning af maskinen. Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Høj støj fra pumpen Vandbeholderen er tom. Fyld beholderen. Espressokaffens creme er lys (den løber hurtigt ud af hanen) Den malede kaffe er ikke presset tilstrækkelig hårdt Der er anvendt for lidt malet kaffe Kaffen er malet for groft Pres den malede kaffe noget mere Kom mere kaffe i Brug kun malet kaffe der er beregnet til espressokaffe maskiner Espressokaffens creme er mørk (den løber langsomt ud af hanen) Den malede kaffe er for hårdt presset Der er for meget malet kaffe i Espresso vandvarmerens stråledanner er tilstoppet. Kaffen er malet for fint Pres kaffen mindre Kom ikke så meget malet kaffe i Foretag rengøring som beskrevet i afsnittet Rengøring af vandvarmerens stråledanner. Brug kun malet kaffe der er beregnet til espressokaffe maskiner Kaffen har en sur smag Der dannes ikke mælkeskum, mens der laves cappuccino Det var ikke tilstrækkeligt med én skylning efter afkalkningen. Mælken er ikke tilstrækkelig kold Cappuccinoadapteren er snavset Efter afkalkningen skal apparatet skylles ifølge anvisningerne i afsnittet Afkalkning. Brug altid mælk, der har køleskabstemperatur Rens cappuccinoadapterens huller omhyggeligt. 94

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

sikkerhed Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Giv agt: Fare! Giv agt: Giv agt! Fare for Forbrænding! Fare for Forbrænding!

sikkerhed Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Giv agt: Fare! Giv agt: Giv agt! Fare for Forbrænding! Fare for Forbrænding! Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Advarslerne er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter. Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SIKKERHED. Fare! Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser pga. elektrisk stød, med fare for livet.

SIKKERHED. Fare! Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser pga. elektrisk stød, med fare for livet. FORORD Tak for at have valgt vores kaffemaskine. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Brug venligst en smule af din tid for at læse disse brugsanvisninger. De vil være dig til hjælp for at

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 DANSK

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere