NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer"

Transkript

1 NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser om klimatilpasning. Uddybet projektbeskrivelse til naturstyrelsen vedrørende ansøgning om støtte til Undersøgelse af kvalitet i skybrudsvand i fælles vandområder Baggrund/ kommissorium Regnvandsforum er et samarbejde på beslutningstagerniveau på tværs af kommuner og forsyninger vedrørende koordinering og implementering af konkrete løsninger for klimatilpasning i de kommunerne der deltager i samarbejdet. Endvidere har Regnvandsforum til formål at medvirke til udvikling af hensigtsmæssige planer og strategier for klimatilpasning på tværs af kommuner og forsyninger i det storkøbenhavnske område, bredt set. Regnvandsforum blev etableret på initiativ af blandt andre parterne i Lynettefælleskabet, på et fælles kommunalt Borgmestermøde den 14. oktober 2011, hvor 17 borgmester fra 16 kommuner besluttede at etablere det fælleskommunale samarbejde Regnvandsforum. Alle 16 kommuner og forsyninger der deltog på borgmestermødet, bakker op om og deltager som partnere i Regnvandsforum. Udgangspunktet for samarbejdet er gennem konkret aktiviteter at fortage vidensdeling, erfaringsudveksling for gensidigt at udvikle og inspirere forummets parter ved initiering, koordination og gennemgang af nye og igangværende projekter på klimatilpasningsområdet. Visionen for Regnvandsforum er, at de kommunale interessenter samt spildevandselskaberne i fællesskab på kort og på langt sigt håndterer ekstrem regn og stigende vandstand optimalt i afløbssystemer, på overfladen og i undergrunden. Visionen søges opnået gennem tæt og tillidsfuldt samarbejde, erfaringsudveksling og gensidigt inspiration af forummets parter herunder koordineret, kvalificeret gennemgang af igangværende projekter, samt at finansiere og iværksætte konkrete samarbejdsprojekter.

2 Partnere For nuværende deltager 16 kommuner samt de forsyningsselskaber, der operer i de deltagende kommuners geografiske område. Det er hensigten at deltagerkredsen udvides løbende så at flest mulige kommuner og forsyningsselskaber med fælles vandopland i det Storkøbenhavnske område, deltager i Regnvandsforum, på lige fod med de nuværende partnere. Regnvandsforums forsyningsselskaber kommunale partnere er: - København - Frederiksberg - Rødovre - Gentofte - Tårnby - Hvidovre - Ishøj - Brøndby - Gladsaxe - Dragør - Ballerup - Vallensbæk - Høje-Tastrup - Albertslund - Herlev - Lyngby-Taabæk - Lynette fællesskabet - Frederiksberg forsyning - Københavns Energi - Nordvand Projekter og aktiviteter. Regnvandsforums primære funktion er at initiere og koordinere samarbejde om klimatilpasning og håndtering af regnvand blandt kommuner og forsyningsselskaber i det Storkøbenhavnske område. En stor del af dette arbejde foregår gennem afholdelse af møder, arrangementer og workshops om relevante temaer. Herudover søges visionen opfyldt ved igangsættelse og finansiering af fælles tværkommunale projekter for klimatilpasning. Det er hensigten med Regnvandsforum at der løbende udvikles og gennemføres individuelle og fælles projekter, med henblik på klimatilpasning og hensigtsmæssig håndtering af regnvand, i de deltagende kommuner og i det fælles vandopland. På nuværende tidspunkt arbejder Regnvandsforum på at undersøge og arbejde videre med mulighederne for at gennemføre nedenstående fælles projekter, der for nuværende udgør det konkrete projektindhold i forummet. Denne ansøgning handler udelukkende om støtte til projektet Undersøgelse af kvalitet i skybrudsvand i fælles vandområder. De øvrige projekter/aktiviteter er endnu ikke beskrevet i detaljer, men forventes at blive konkretiseret i løbet af Igangværende og nye kommende projekter og aktiviteter, vil kontinuert blive diskuteret, initieret og koordineret af partnerne i regnvandsforum. Koordination, drift og udvikling af Regnvandsforum Udvikling og 2

3 koordinering af fællesstrategi for håndtering af spildevand Kommunikation, planlægning og gennemførsel af møder og arrangementer Udvikling af Regnvandsforum, ved gennemførsel af nye projekter aktiviteter Udvikling af Regnvandsforum, gennem udvidelse af deltagerkreds Udvikling og koordinering af fælles strategi for spildevandshåndtering, klimatilpasningsplaner og skybrudsplaner Forbedret varslingssystem for kraftig regn Udvikle strategier og løsninger på havvandsproblematik Drøftelse af koordinering af beredskab Undersøgelse af kvalitet i skybrudsvand i fælles vandområder Møder og arrangementer For at sikre en høj grad af vidensdeling, fælles planlægning og erfaringsudveksling er det hensigten at afholde min 2 møder årligt hvor alle forummets parter deltager samt et antal faglige arrangementer med fokus på klimatilpasning i kommunerne. Nye møder og arrangementer, fastlægges afhængig af hvilke projekter og aktiviteter om de deltagende parter arbejde med individuelt og på tværs af kommuner og organisationer. Det er i den forbindelse en prioriteret opgave, at planlægge og afholde møder og arrangementer med et højt fagligt niveau, med særlig relevans for Regnvandsforum samarbejdet. Der er løbende behov for at udvikle og initiere nye aktiviteter og samarbejdsflader mellem de deltagende parter. Denne opgave vil i det kommende år skulle prioriteres, så at der sikres konkret projekt og aktivitets indhold der imødekommer de behov som opstår blandt samarbejdspartnerne i forbindelse med udviklingen af klimatilpasningsarbejdet rundt om i og imellem de deltagende parter. Endvidere fungerer fælles projekter f.eks. undersøgelsen af vandkvalitet, som et godt afsæt for dialog og videndeling samt sikrer en fremadrettet og positiv sammenhængskraft i Regnvandsforum. Ligeledes søger vi at udbrede videndeling og samarbejde ved løbende at udvide deltagerkredsen så at relevante og interesserede kommuner og forsyningsselskaber kan inddrages i Regnvandsforum samarbejdet. Økonomi og finansiering. Københavns kommuner varetager i en sekretariatsfunktion sammen med Frederiksberg Kommune, Nordvand og Københavns Energi koordinering af Regnvandsforums aktiviteter, møder, arrangementer m.v.. Herudover indgår parterne ligeværdigt i Regnvandsforum. Møder og arrangementer finansieres af de deltagende kommuner i samarbejde med de respektive forsyningsselskaber. Herudover bidrager parterne med medfinansiering i form af arbejdstid fra de deltagende medarbejdere. Endvidere forventes parterne at bidrage finansielt ved gennemførsel af konkrete individuelle og tværkommunale udredningsopgaver og fysiske projekter, der medvirker til opfyldelsen af Regnvandsforums samlede kommissorium og vision, som det er tilfældet med den undersøgelse der søges tilskud om fra naturstyrelsen. Den kommunale medfinansiering fremgår af budgettet. Beregningen af udgifter til undersøgelser af vandkvalitet ved skybrud som Regnvandsforum søger finansiel støtte fra Naturstyrelsen, er lavet i samarbejde med DHI. Det nuværende samlede budget for regnvandsforum 2012/2013 er indsat sidst i dette dokument. 3

4 Organisation: Forsyningsselskaber og kommuner i Regnvandsforum har det til fælles at de har store udfordringer i forhold til at skabe robuste byer og klimatilpassede kommuner. Men der er også store geografiske forskelle, og det er ikke alle kommuner der støder op til hinanden. Derudover er der stor forskel på de løsninger og behov for klimatilpasning der er de enkelte kommuner. For at sikre at det brede samarbejde skaber synergi og ikke barriere, er det naturligt at ikke alle kommuner i samarbejdet deltager i alle projekter og aktiviteter i regi af regnvandsforum, ej heller vil alle kommuner have lige stort udbytte af den enkelte aktivitet eller projekt. For at imødekomme denne situation, organiseres projekter og aktiviteter i arbejdsgrupper, hvor de parter i samarbejdet der har størst nytte eller behov for aktiviteten eller projektet, også er dem der driver, finansiere og organisere de enkelte projekter og aktiviteter. Dette gælder f.eks. etablering af en arbejdsgruppe om Lyngbyvejen, en arbejdsgruppe om havvandsstigninger, m.fl. Grundlæggende er tanken at der løbende etableres relevante arbejdsgrupper under Regnvandsforum med henblik på løsning af konkrete problemstillinger. Arbejds og projektgrupperne, skal i videst muligt omfang inddrage de øvrige partnere i Regnvandsforum i forbindelse med formidling af konkrete resultater, videndeling og erfaringer, opnået ved gennemførsel af den konkrete aktivitet/projekt. Københavns kommune, Frederiksberg Kommune, Nordvand og Københavns Energi varetager sekretariatsarbejdet i tæt samarbejde med forummet øvrige parter. Tidsplan Regnvandsforum er etableret med henblik på udvikling af et permanent samarbejde om klimatilpasning og håndtering af regn - og spildevand, blandt de storkøbenhavnske kommuner og de forsyningsselskaber der opererer i området. Tanken er derfor at Regnvandsforum, bliver en fast del af samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber i mange år fremover. Der er fastlagt et foreløbigt budget for 2012 og Partnerne i samarbejdet vil i starten af 2013 fastlægge et nyt budget og en konkretiseret tidsplan for de efterfølgende år. Undersøgelsen der søges tilskud til forventes igangsat i 2012 og afsluttet i foråret Kort beskrivelse af den aktivitet der søges om tilskud til Et af de første større fælles projekter, som også udgør den største del af budgettet for 2012/1013, er gennemførsel af en analyse og undersøgelse af vandkvaliteten i forbindelse med skybrud. Det er en stor udfordring for det kommunale klimatilpasningsarbejde og som myndighed på vandområdet, at sikre at afledning af store mængder regnvand ikke medvirker til en negativ påvirkning og forurening af recipienter. Problemstillingen er særlig aktuel i forbindelse med afledning af vand under skybrud, men også i forhold til afledning af vand ved mindre regn hændelser. Dette skyldes ud over generelt stigende regnmængder som følge af klimaforandringer, at der er en stigende tendens, blandt partnerne i Regnvandsforum til at søge løsninger, hvor vand i højere grad end i dag, skal håndteres på overfladen. hvilket også er tilfældet i den skybrudsplan som Københavns kommune er ved at udarbejde i samarbejde med Frederiksberg kommune. Med initiativet Undersøgelse af kvalitet af skybrudsvand i fælles vandområder forsøger Regnvandsforum at adressere denne problemstilling ved, i fællesskab, at undersøge forskellige 4

5 muligheder for at analysere og forbedre kvaliteten af primært overflade vand i forbindelse med skybrud. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den problematik der er omkring Lyngbyvejen ved Ryparken station, hvor hele den nordlige indfaldsvej til København har været blokeret på grund af ekstremhændelser både i 2010 og De løsninger der, på nærende tidspunkt, arbejdes med for at håndtere den øgede mængde vand, der under sommerens skybrud har blokeret Lyngbyvejen, kunne være at udlede til nærliggende recipienter før dette kan gøres, er det dog nødvendigt at lave en evaluering af kvaliteten af det vand som eventuelt kan ledes til recipient - hvilke miljøfremmede stoffer er der tale om, hvilke potentielle bakterier, og giver det anledning til problemer i de anvendte recipienter? Med udgangspunkt i de resultater, der kom ud af EU projektet COHIBA som Københavns Kommune, Lynettefællesskabet og Københavns Energi deltog i og de resultater, som forventes at komme ud af projektet Udvikling af renseteknologi til nyttiggørelse af vejvand, som er en del af Vandpartnerskab Nordhavn, er det projektets målsætning at opsætte stofmodeller for oplandet til Lyngbyvejen. Gennem en samlet analyse af de stoffer der erfaringsmæssigt findes i vejvand, tagvand, spildevand mm. og de potentielle klimatilpasningstiltag (dvs. brug af recipienter opstrøms) vil projektet komme med anbefalinger til løsninger: 1) helt konkret ift. problemstillingen omkring Lyngbyvejen. 2) et katalog over sammenhængen mellem stofsammensætning og befæstningsgrader, bebyggelse, mm., og potentielle problemstillinger i forhold til kvaliteten af skybrudsvand. Projektet tænkes udført i samarbejde med DHI, der er i gang med at udvikle software med henblik på beregning af vandkvalitet på overflade vand. Undersøgelsen forventes blandt andet at bidrage til opfyldelsen af Regnvandsforums målsætning, om øget viden om presserende fælles problemstillinger i forbindelse med kommunal klimatilpasning. Resultaterne, viden og erfaringer fra undersøgelsen af konkrete recipienter og vandveje, vil bidrage til en øget viden blandt forummets parter om vandkvalitet ved overfalde løsninger og konsekvenserne af dette i forhold til salte og ferske recipienter. Undersøgelsen vil i første omgang skabe nogle konkrete erfaringer og valid viden om vandkvalitet i udvalgte områder, for senere i fællesskab at udvikle strategier og løsninger der anvender den opnåede viden og erfaring. Udover de konkrete resultater og udbytte af undersøgelsen, er det hensigten med vandkvalitetsundersøgelsen, at sikre fremdrift og understøtte samarbejde og dialog mellem parterne i Regnvandsforum, gennem konkret aktiviteter og projekter. Det er vores overbevisning at det er en forudsætning for udvikling og drift af Regnvandsforum at der afsættes midler til gennemførsel af konkrete relevante projekter og aktiviteter, samt at medarbejdere 5

6 i de kommuner og forsyninger der deltager i samarbejdet, afsætter tid og ressourcer til konkrete aktiviteter for at udvikle og drive samarbejdet. For at sikre en høj grad af videndeling, fælles planlægning og erfaringsudveksling er det hensigten at afholde min 2 møder årligt hvor alle forummet parter deltager samt et antal faglige arrangementer med fokus på klimatilpasning i kommunerne. Det er i den forbindelse en prioriteret opgave, at planlægge og afholde møder og arrangementer med særlig relevans for beslutningstagere i forsyningsselskaber og Kommuner i Regnvandsforum. Der er løbende behov for at udvikle og initiere nye aktiviteter og samarbejdsflader mellem de deltagende kommuner. Denne opgave vil i det kommende år skulle prioriteres, så at der sikres konkret projekt og aktivitets indhold der imødekommer de behov som opstår blandt samarbejdspartnerne i forbindelse med udviklingen af klimatilpasningsarbejdet rundt om, i og imellem de deltagende kommuner. Endvidere fungerer de fælles projekter som et godt afsæt for dialog og videndeling samt sikrer en fremadrettet og positiv sammenhængskraft i Regnvandsforum. Ligeledes søges at udbrede viden og samarbejde ved løbende at udvide deltagerkredsen så at relevante og interesserede kommuner og forsyningsselskaber kan inddrages i Regnvandsforum samarbejdet. 6

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere