BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2003"

Transkript

1 BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2003

2 Bryggerigruppen A/S er Skandinaviens næststørste bryggerikoncern, som består af fire danske og to litauiske bryggerier. De danske bryggerier er Albani Bryggerierne, Ceres Bryggerierne, Faxe Bryggeri og Maribo Bryghus. Bryggerierne i Litauen er Tauras og Kalnapilis. I Norge ejer Bryggerigruppen 25% af Hansa Borg Bryggerierne, som også producerer nogle af Gruppens produkter på licens. Gruppens produkter inden for maltdrikke produceres ligeledes på licens i Caribien og Afrika. I alt beskæftiger Bryggerigruppen ca medarbejdere på verdensplan. Bryggerigruppen eksporterer til ca. 65 lande over hele verden. BRYGGERIGRUPPEN A/S CVR nr Torvegade Faxe Tlf Fax

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Nøgletal 4 Hovedpunkter 5 Ledelse 6 Aktionærforhold 7 Forord 10 Corporate Governance 12 Miljø 15 Ledelsesberetning 18 Ledelses- og revisionspåtegning 37 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse 43 Aktiver 44 Passiver 45 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Noter 48 Ændring af regnskabspraksis Segmentoplysninger Kvartalsvis resultatudvikling Selskabsoversigt 63 Ledelsesprofiler og -hverv 64 Fondsbørsmeddelelser i

4 Nøgletal for Bryggerigruppen A/S (koncernen) Afsætning (mio. hl) 4,1 4,5 4,4 3,8 3,3 Hovedtal (mio. DKK) Resultat Nettoomsætning 2.633, , , , ,9 Resultat af primær drift 282,9 252,4 196,2 128,2 158,9 Resultat før finansielle poster 242,9 265,6 157,6 128,2 158,9 Finansielle poster, netto -20,0-31,4-47,0-0,8 57,4 Resultat før skat 223,0 234,3 110,6 127,4 216,4 Koncernresultat 152,7 157,4 73,5 91,1 166,2 Bryggerigruppen A/S andel af resultat 152,3 157,2 70,4 90,5 166,4 Balance Samlede aktiver 2.448, , , , ,3 Egenkapital 995,8 923,5 734,4 706,8 662,2 Netto rentebærende gæld 621,1 794, ,0 857,4 482,6 Frit cash flow 265,7 248,2 178,2 87,2 5,4 Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (DKK) 23,8 25,0 11,4 14,6 26,8 Cash flow pr. aktie (DKK) 56,0 53,1 47,3 33,7 38,1 Udbytte pr. aktie (DKK) 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 Kurs ultimo pr. aktie 375,0 206,9 198,1 202,6 187,6 Ansatte Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal (mio. DKK) EBIT 242,9 265,6 157,6 128,2 158,9 EBITDA 430,5 438,7 368,7 333,9 287,7 EBITA 257,3 279,4 171,1 141,7 165,7 Nøgletal (i %) Overskudsgrad 10,7 9,1 7,2 5,5 7,8 Afkastningsgrad 12,7 10,8 8,4 6,4 9,8 Aktivernes omsætningshastighed 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 Egenkapitalforrentning efter skat 15,9 19,0 10,2 13,3 28,4 Afkast på investeret kapital 10,1 8,8 7,1 5,4 8,6 Egenkapitalandel 40,7 37,0 28,3 28,5 34,4 Gearing 62,4 86,1 137,8 121,3 72,9 Nøgletalsdefinitioner Netto rentebærende gæld Frit cash flow Resultat pr. aktie (DKK) Cash flow pr. aktie (DKK) EBIT EBITDA EBITA Overskudsgrad Afkastningsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalforrentning efter skat Afkast på investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Gearing Gældsforpligtelser til realkreditinstitutter og kreditinstitutter med fradrag af likvide beholdninger, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender. Pengestrøm fra driftsaktivitet reduceret med netto investeringer i materielle anlægsaktiver og tillagt udbytte fra associerede selskaber. Bryggerigruppen A/S andel af årets resultat / antal cirkulerende aktier. Pengestrøm fra driftsaktivitet / antal cirkulerende aktier. Resultat før finansielle poster og skat. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger på goodwill. Resultat af primær drift i % af nettoomsætning. Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder. Nettoomsætning / aktiver i alt ultimo. Koncernresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Resultat af primær drift reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritetsinteresser + hensættelser + netto rentebærende gæld - finansielle anlægsaktiver). Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver. Netto rentebærende gæld ultimo i % af egenkapitalen ultimo. 4

5 Resultat før skat udgør 223 mio. kr. Korrigeret for Særlige Poster i såvel 2003 (bryggeriet i Randers) som 2002 (Robert Cain & Co. Ltd.) svarer dette til en stigning på 41,9 mio. kr. Det primære driftsresultat er øget med 12% til 283 mio. kr. Overskudsgraden stiger til 10,7% mod 9,1% i 2002 Afkast på den investerede kapital udgør (korrigeret for Særlige Poster ) 10,1% mod 8,8% i 2002 Det fri cash flow udgør 266 mio. kr. mod 248 mio. kr. i 2002 Forventningerne til resultat før skat for 2004 udgør mio. kr. Uændret udbytte på 7,5 kr. pr. aktie foreslås (udlodningsprocent 32%) Selskabet agter at fortsætte aktietilbagekøb 5

6 BESTYRELSE K.E. Borup, direktør (formand) Steen Weirsøe, adm. direktør (næstformand) Henrik Brandt, adm. direktør Ulrik Bülow, adm. direktør Erik Christensen, materielchef* Flemming Hansen, specialarbejder* Niels Chr. Knudsen, professor, dr.oecon. Søren Lorentzen, specialarbejder* Michael Christian Olsen, specialarbejder* Tommy Pedersen, adm. direktør DIREKTION Poul Møller, adm. direktør Connie Astrup-Larsen, international direktør for Øst- og Mellemeuropa Povl Friis, teknisk direktør Leif Rasmussen, salgs- og marketingdirektør Ulrik Sørensen, økonomidirektør *medarbejdervalgt 6

7 Bryggerigruppen har ca navnenoterede aktionærer. Foto: Bjarne Stæhr AKTIONÆRFORHOLD Aktier Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogsfører er Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services HH, Postboks 850, 0900 København C. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeberettiget er enhver aktionær, som er noteret i selskabets aktiebog. Ingen aktionærer kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for et aktiekøb på mere end 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Der er ca navnenoterede aktionærer, hvoraf de er nuværende og tidligere medarbejdere i selskabet. De navnenoterede aktionærer repræsenterede pr. 31. december 2003 en samlet kapital på kr. svarende til 79,85% af aktiekapitalen. Bryggerigruppens aktier blev i årets løb handlet til en højeste kurs på 385,11 kr. og en laveste kurs på 198,00 kr. Handelskoder Københavns Fondsbørs - DK Reuters - BRYG.CO Bloomberg BRYG.DC Omsætning T. AKTIER Plus Portal Fondsbørsen har som noget helt nyt etableret en hjemmeside for de 50 selskaber, som befinder sig i segmenterne MidCap+ og SmallCap+. Hjemmesiden hedder Plus-Portal ( og blev lanceret i februar Formålet med hjemmesiden er at give investorer og pressen et nyt samlingssted, hvor de kan hente alle væsentlige informationer om det enkelte selskab og de to segmenter. Bryggerigruppen, der indgår i MidCap+, er blandt de 25 virksomheder i segmenterne, som har valgt at deltage mere aktivt med nyhedsstof og Investor Relationsinformation på Plus Portalen. Bryggerigruppen har hilst initiativet fra Fondsbørsen velkommen, idet portalen giver selskabet en god mulighed for at styrke dialogen med investorer og pressen samt øge kendskabet til Bryggerigruppen. 7

8 Aktionærsammensætning Følgende aktionærer har, ifølge aktieselskabslovens 28a, anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen: Aktionær Kapitalandel (%) Danske Bank 9,80 Holmens Kanal København K Lønmodtagernes Dyrtidsfond 8,96 Vendersgade 28, Købehavn K ATP 7,03 Kongens Vænge Hillerød Fidelity Investments 6,08 82 Devonshire Street Boston Massachusetts USA Bryggerigruppens aktionærkreds er i øvrigt sammensat som følger: Aktionærkreds Kapitalandel (%) Danske institutionelle investorer 36,08 Udenlandske investorer 25,93 Individuelle danske investorer 25,31 Medarbejderaktionærer 1,83 Ikke-navnenoterede 10,85 I alt 100,00 Finanskalender 2004 Forventet udsendelse af regnskabsmeddelelser: 17. marts 2004: Årsrapport april 2004: Delårsrapport 1. kvartal august 2004: Halvårsrapport november 2004: Delårsrapport 3. kvartal 2004 Generalforsamling og aktionærmøder: 27. april 2004: Ordinær generalforsamling i Faxe 28. april 2004: Aktionærmøde i Århus 04. maj 2004: Aktionærmøde i Odense Investor Relations aktiviteter For direkte eller indirekte at sikre likviditet i Bryggerigruppens aktier tilstræbes det til stadighed at være i nær kontakt med aktiemarkedet ved at holde et informationsniveau, der tilfredsstiller behovet hos investorer og analytikere. Der afholdes årligt en generalforsamling og to aktionærmøder. Desuden afholder Bryggerigruppen både analytiker- og investormøder i ind- og udland i forbindelse med offentliggørelse af halvårs- og årsrapporten. Bryggerigruppen deltog endvidere i Sydbanks arrangement for småinvestorer på Fyn og i Sønderjylland hhv. 7. og 10. april, hvor mange interesserede mødte op, i Egns-Invest s arrangement i København for jyske Sparekasseafdelinger og i Small- og MidCap-seminar arrangeret af Danske Equities. Brygmagasinet, som er Bryggerigruppens aktionærmagasin, udkommer fire gange årligt og sendes til alle navnenoterede aktionærer og andre interessenter. Som et led i Corporate Governance har Bryggerigruppen formuleret en kommuni- Aktierelaterede nøgletal Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (kr.) 23,8 25,0 11,4 14,6 26,8 Cash flow pr. aktie 56,0 53,1 47,3 33,7 38,1 Kurs ultimo pr. aktie 375,0 206,9 198,1 202,6 187,6 Udbytte pr. aktie 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 8

9 kationspolitik, som skal udbygge kendskabet til Gruppen og styrke koncernens image via en proaktiv, ærlig og åben kommunikation og dialog med både interne og eksterne interessenter. Informationer skal formidles rettidigt og medarbejderne skal altid informeres samtidig som offentligheden. Selskabets åbenhed begrænses udelukkende af Fondsbørsens oplysningspligter, hensyn til kunder og medarbejdere samt af konkurrencemæssige hensyn. Aktieperformance Bryggerigruppens aktier sammenlignet med KFX-indekset og Peer-gruppen bestående af Carlsberg, Heineken, Scottish & Newcastle, SABMiller og Interbrew. 200,00 175,00 150,00 125,00 KURSUDVIKLING 01/01/01-25/02/04 (VARIABLE VALUTAKURS) Disponering af årets resultat Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der uændret udbetales udbytte med 7,5 kr. pr. aktie à 10 kr., svarende til en udlodningsprocent på ca. 32%. Den foreslåede udlodning udgør i alt 49,2 mio. kr. Den resterende del af overskuddet 103 mio. kr. foreslår bestyrelsen overført til næste år. Bestyrelsen agter ligeledes at foreslå, at generalforsamlingen den 27. april 2004 bemyndiger bestyrelsen til at erhverve indtil 10% af egne aktier, jf. Aktieselskabslovens 48, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling jf. afsnittet udbytte og aktietilbagekøbspolitik. 100, ,00 50,00 01/01/01 01/04/01 01/07/01 01/10/01 RESULTAT PR. AKTIE (DKK) UDBYTTE PR. AKTIE (DKK) 01/01/02 01/04/02 01/07/02 01/10/02 01/01/03 BRYGGERIGRUPPEN COPENHAGEN KFX PEER GROUP 01/04/03 01/07/03 01/10/03 01/01/04 Analytikere Følgende institutioner følger løbende udviklingen i Bryggerigruppen: Analysehus Analytiker 10 Alfred Berg ABN-Amro Carnegie Jesper Breitenstein Julie Quist 5 Crédit Suisse First Boston Danske Equities Andy Bowley Peter Kondrup Enskilda Securities Hans Gregersen Gudme Raaschou Stig Frederiksen ABG Sundal Collier, Oslo Torgeir Vaage WestLB Panmure, London Stuart Price 9

10 Foto: Steen Brogaard FOKUS PÅ LØNSOMHED OG VÆRDISKABELSE HAR SKABT RESULTAT 2003 var et år præget af spændende udfordringer og et stramt fokus på at skabe lønsomhed og værdiskabelse for at indfri de økonomiske mål, som blev opstillet i forbindelse med Bryggerigruppens strategiplan V8. Og indsatsen har båret frugt. Vi har i 2003 skabt et resultat før skat på knap 223 mio. kr. Korrigeret for særlige poster i 2003 i forbindelse med lukningen af bryggeriet i Randers og i 2002 vedrørende salget af Robert Cain & Co. Ltd. er dette Bryggerigruppens bedste resultat nogensinde. Der er tale om en stigning i resultatet før skat på ca. 42 mio. kr. Det primære driftsresultat er øget med 12% til 283 mio. kr. I de økonomiske mål for V8 lovede vi i 2004 en stigning i henholdsvis afkastet på den investerede kapital (ROIC) og overskudsgraden til over 10% samt at levere et cash flow på over 200 mio. kr. pr. år. I 2003 er afkastet på den investerede kapital steget til 10,1%, overskudsgraden er steget til 10,7% og det fri cash flow udgør 266 mio. kr. Det er således lykkedes os at levere målene for V8 allerede i Resultaterne viser, at vores strategi har været og er rigtig. Vi vil foreslå, at vores aktionærer, som loyalt har støttet Bryggerigruppen i 2003, får et uændret udbytte på 7,5 kr. pr. aktie. Samtidig vil bestyrelsen foreslå, at selskabets aktiekapital nedsættes med egne Adm. direktør Poul Møller - nu sætter vi ekstra turbo på lønsomhed og værdiskabelse. aktier købt i det forløbne år og at opkøbet af egne aktier fortsætter frem til generalforsamlingen i Konkurrenceevnen er styrket 2003 var et år med mange udfordringer. Lukningen af Thor Bryggerierne i Randers forløb som forventet og som forudset betyder lukningen en øget indtjening på 15 mio. kr. fra 2004 og frem. Salget af Thor-øl er opretholdt på samme niveau. På det danske marked har satsningen på Royal som et nationalt mærke været en succes. Royal er i dag Danmarks største mærke inden for guldøl med en markedsandel på over 20% af markedet for guldøl (excl. Grænsehandlen). Nu følges successen op med lancering af Royal Pilsner og Royal Classic. Vi har også lanceret Heineken på det danske marked med et meget tilfredsstillende resultat. Lanceringen har fordoblet salget af udenlandske øl i Danmark, og i dag sidder Heineken alene på halvdelen af markedet for udenlandsk øl. I sommeren 2004 starter vi med at brygge Heineken i Danmark. Øllet er tidligere blevet transporteret fra Holland i tankvogne var også året, hvor vi for alvor intensiverede arbejdet med at optimere vores ressourcer og arbejdsgange. Det har bl.a. resulteret i en forbedret produktionsplanlægning, en reducering i varesortimentet og en styrket indkøbscentralisering. Den lovede besparelse af projekterne på ca. 20 mio. kr. fra 2004 er nået. Nye optimeringsprojekter er allerede igangsat de skal bidrage med yderligere besparelser på 15 mio. kr. pr. år fra Fokus på international strategi Ser vi på vores overordnede strategi for de 10

11 internationale markeder, introducerede vi i 2003 begreberne superliga og første division. Begrebet superliga bliver anvendt til at betegne de markeder, som vi har størst fokus på. Der er seks markeder: Norden, Baltikum, Tyskland, Italien, Afrika og Caribien. Målet med strategien er at øge gennemslagskraften på markederne og dermed øge muligheden for at udnytte markedspotentialer. Det har bl.a. betydet, at vi i 2003 overtog 51% af aktierne i distributionsselskabet Impec Holding. Det gjorde vi for at øge indtjeningen, udbygge vores distributionsnet, sætte større fokus på Bryggerigruppens produkter og fordi vi havde et ønske om at etablere os i Caribien. I den forbindelse har vi etableret eget salgskontor på øen Guadeloupe. Det samme gør sig gældende i Afrika, hvor vi i 2004 åbner et salgskontor i Ghana. Bryggerigruppens position i Italien er blevet yderligere styrket i Vi står for den bedste distribution af øl til HoReCa-segmentet, som er det største segment i Italien. I 2003 lancerede vi Ceres Top på det italienske marked. Vi har nået en distributionsgrad på 30%, hvilket er meget tilfredsstillende. Lanceringen af vores produkter følges op af kreative og innovative reklamekampagner, som vi har stor succes med. I 2004 lanceres Ceres Top på 1 liters dåse. I Litauen igangsatte vi i 2003 en række initiativer i form af etablering af en ny salgsorganisation samt effektiviseringer og omkostningsreduktioner for at vende den nedadgående udvikling på markedet. Initiativerne har resulteret i en klar resultatforbedring i 2. halvår 2003 i forhold til samme periode i Vi forventer at fastholde den positive udvikling og øge Bryggerigruppens indtjening i Litauen markant. Vi er overbeviste om, at der er et uudnyttet potentiale for kvalitetsøl på det litauiske marked, og derfor relancerer vi i 2004 Kalnapilis mærket i den største markedsføringsmæssige indsats i Litauen nogensinde. Målet er, at forbrugerne skal opfatte Kalnapilis som den bedste øl og det mest moderne mærke. I Tyskland har den nye pantlovgivning haft stor indflydelse på vores omsætning på det tyske marked hvis vi lige ser bort fra grænsehandlen. Pantlovgivningen har favoriseret genbrugsflasker, og vi sælger kun dåseøl i Tyskland. Nu er vi imidlertid klar med en ny plasticflaske i høj kvalitet til det tyske marked en flaske der, dels holder øllet mere friskt, dels er udviklet, så de tyske supermarkeder selv kan destruere flaskerne sammen med deres øvrige plast-affald. Vi står også over for at lancere en returnabel glasflaske (66 cl) på det tyske marked. Vi har hele tiden blikket rettet mod de markeder, der skaber de bedste resultater. Det har betydet, at vi i løbet af 2003 har trukket os ud af 10 lande, således at vi i dag er tilstede på 65 markeder. Vi bliver kun på markeder, hvor vi på lang sigt har mulighed for en fornuftig indtjening og den strategi vil vi fortsætte i Vi følger fx tæt op på udviklingen på markederne i første division, som er Canada, Polen, Frankrig og England. Lever markederne op til vores økonomiske krav og forventninger ja, så rykker de op i superligaen ultimo Med henblik på yderligere at styrke vores ledelsesmæssige ressourcer samt øge fokuset og gennemslagskraften på vores hovedområder, udvidede vi i 2003 direktionen med et nyt medlem, som er Connie Astrup-Larsen. Hun er international direktør for Øst- og Mellemeuropa. Ekstra turbo på lønsomhed og værdiskabelse Erhvervslivet generelt og bryggeribranchen står over en lang række udfordringer i de kommende år. For at imødegå den stadig skærpede konkurrence på markedet lancerede Bryggerigruppen i februar 2004 anden halvdel af strategiplanen V8 den har vi valgt at kalde V8 Next. Med V8 Next har vi igangsat otte nye og spændende tiltag, som skal styrke vores position på markedet både nationalt og internationalt. De nye, stærke initiativer skal således sikre en fortsat værdiskabende og positiv udvikling i koncernen, samt at de økonomiske mål for 2004 bliver indfriet. De økonomiske mål er at opnå et afkast på den investerede kapital og en overskudsgrad i niveauet 10,5-11% i 2004 samt et cash flow på over 200 mio. kr. i Vores forventninger til resultatet før skat for 2004 er mio. kr. Vi styrker således yderligere vores indsats for at gøre Bryggerigruppen til en endnu bedre samarbejdspartner, en endnu bedre arbejdsplads og en endnu bedre investering. Poul Møller Adm. direktør 1. Royal-mærket gøres endnu stærkere 2. Samarbejdet med Heineken udvides 3. Relancering af Kalnapilis i Litauen 4. Mere power på markedsføringen 5. Øget fokus på innovation og produktudvikling 6. Øget fokus på medarbejderudvikling 7. Ressourceoptimering 8. Øget satsning på nøglemarkeder 11

12 CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen i Bryggerigruppen foretager løbende vurderinger af selskabets regler, politikker og praksis i relation til det såkaldte Nørby-udvalgs anbefalinger vedrørende Corporate Governance, og det er bestyrelsens opfattelse, at Bryggerigruppen i al væsentlighed følger udvalgets anbefalinger. Forholdet til aktionærerne Bryggerigruppen udvikler og vedligeholder til stadighed sin hjemmeside for aktionærforhold, således at aktionærer og andre interessenter til enhver tid har adgang til ajourført information og let kan komme i kontakt med Gruppens aktionærsekretariat. Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en uges og højest fire ugers varsel, men det er bestyrelsens hensigt så vidt muligt at indkalde Gruppens generalforsamlinger med mindst tre ugers varsel. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes, således at aktionærer får et fyldestgørende billede af de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter begrænses til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Bryggerigruppens vedtægter indeholder en stemmebegrænsning, hvorefter en enkelt aktionær eller en gruppe af aktionærer, der samarbejder, ikke kan stemme for mere end 10% af det samlede antal stemmer. Bestyrelsen anser ikke denne bestemmelse som et værn mod at en eventuel seriøs investor kan overtage kontrollen med selskabet, såfremt dette er i aktionærernes interesse. Men det antages, at bestemmelsen i givet fald kan forhindre overtagelsen af den reelle kontrol på grundlag af en minoritet og i denne situation i stedet vil befordre et samlet bud på en kontrollerende post i selskabet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at varetage alle aktionærernes interesser og vil ikke på egen hånd søge at imødegå et seriøst overtagelsesforsøg, som kan være i aktionærernes interesse, gennem at træffe dispositioner, som afholder aktionærerne fra at tage stilling til et evt. overtagelsesforsøg. Interessenter Bryggerigruppens væsentligste interessenter (stakeholders) er - udover aktionærerne medarbejderne, forbrugerne, kunderne, leverandørerne og samfundet både lokalt og generelt. Forholdet til interessenterne prioriteres højt af Bryggerigruppen, og betydelige ressourcer anvendes til at vedligeholde og videreudvikle disse relationer. De overordnede visioner, mål og strategier er beskrevet yderligere på side 30 i denne årsrapport. Åbenhed Bryggerigruppen er af den overbevisning, at åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærernes og de øvrige interessenters vurdering af selskabet og dets fremtid. Bryggerigruppen ønsker derfor en fortsat udvikling af relationerne til aktionærerne og interessenterne gennem en udbygning af kommunikationen med disse grupper. Gruppens meddelelser til Fondsbørsen udfærdiges på dansk og engelsk og offentliggøres på Gruppens hjemmeside. Der afholdes møder i ind- og udland, dels i forbindelse med Gruppens halv- og helårsrapporter, dels efter behov med selskabets investorer, finansanalytikere og repræsentanter for pressen. Præsentationerne, anvendt på møderne offentliggøres på internettet simultant med præsentationen. Fra 2004 vil Gruppen desuden deltage i mindst to webcasts årligt. Gruppen har siden 1. januar 2000 offentliggjort kvartalsrapporter. Der sker i øjeblikket en glidende implementering af International Financial Reporting Standards (IFRS), således at disse standarder er fuldt implementeret fra 1. januar Bryggerigruppens danske bryggerier offentliggør årligt miljøredegørelser og grønne regnskaber, hvor der redegøres for påvirkningerne af det eksterne miljø og udviklingen i arbejdsmiljøet. Kommunikationspolitik Bryggerigruppen skal udbygge kendskabet til Gruppen og styrke koncernens image via en proaktiv, ærlig og åben kommunikation og dialog med både interne og eksterne interessenter. Informationer skal formidles rettidigt - og medarbejdere 12

13 Foto: Bjarne Stæhr Kendskabet til Bryggerigruppen skal udbygges via en proaktiv, ærlig og åben kommunikation og dialog med alle interessenter. skal altid informeres samtidig som offentligheden. Gruppens åbenhed begrænses udelukkende af Fondsbørsens oplysningspligter, hensyn til kunder og medarbejdere samt af konkurrencemæssige hensyn. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde. Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres regelmæssigt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning Ved sammensætning af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavens løsning. Kandidater til bestyrelsen indstilles til generalforsamlingens valg med bestyrelsens skriftlige begrundelse, baseret på de af bestyrelsen udstukne kriterier. De omfatter bl.a. viden om generel ledelse og kendskab til internationale forhold og forretningsdrift, salg og markedsføring af mærkevarer, finansiering og til produktions- og logistikforhold. Bestyrelsen består for nærværende af seks generalforsamlingsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen mødes årligt til fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er et to-dages seminar primært rettet mod selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. I 2003 afholdt bestyrelsen fem møder. Der anvendes ikke stående bestyrelsesudvalg i Bryggerigruppen, men kun ad hoc udvalg. For Bryggerigruppens bestyrelsesmedlem- 13

14 mer gælder en aldersgrænse på 65 år. Et bestyrelsesmedlem, der ændrer hovederhverv i valgperioden, er i princippet indstillet på at stille sit mandat til rådighed, hvis den øvrige bestyrelse vurderer, at dette er ønskeligt. Der foretages regelmæssigt evaluering af bestyrelsens arbejde. Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres én gang årligt. Bryggerigruppen ønsker en fortsat udvikling af relationerne til aktionærer og andre interessenter Foto: Bjarne Stæhr Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsens medlemmer honoreres med et fast årligt beløb for det løbende bestyrelsesarbejde. I forbindelse med særligt omfattende ad hoc arbejde i udvalg kan bestyrelsen på basis af arbejdets omfang fastsætte et særligt honorar. Det tilstræbes, at honoreringen af bestyrelsen svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Bestyrelsen er ikke omfattet af incitamentsprogrammer som aktieoptionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende. For 2003 er der som fast honorar til bestyrelsen udgiftsført kr. Der er herudover ikke udbetalt særlige honorarer. For direktionen og udvalgte ledende medarbejdere er etableret aktieoptionsprogrammer omfattende regnskabsårene 2003 og For Bryggerigruppens ledergruppe (inkl. direktionen), salgsorganisationerne samt udvalgte medarbejdere er yderligere etableret et bonusaflønningssystem. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende de forskellige risici, som en internationalt opererende virksomhed som Bryggerigruppen, står overfor. De væsentligste risici kan sammenfattes i følgende hovedområder: Finansielle risici (valuta, renter, likviditet) Skades- og ansvarsrisici Kredit risici (finansielle institutioner og kommercielle tilgodehavender) Markedsrisici (indtjeningsfordeling) Miljømæssige risici De finansielle, kredit- og markedsmæssige risici vurderes i forbindelse med Gruppens strategi og budgetteringsprocedurer. Skades- og ansvarsrisici (forsikringsafdækning) gennemgås årligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, mens de miljømæssige risici behandles i forbindelse med selskabets miljørapporter. Bestyrelsen følger yderligere de særlige risici, som kan opstå i forbindelse med selskabets involvering i fremstilling og salg af alkoholholdige drikke. Specifikt for de finansielle risici henvises til beretningens side 29 og for de miljømæssige risici side

15 MILJØ Direkte miljøpåvirkninger Miljøforholdene på bryggerierne er karakteriseret ved, at der produceres under anvendelse af store mængder emballager og vegetabilske råvarer, et væsentligt energiog vandforbrug og anvendelse af lud (NaOH) til rengøring af procesanlæg. Alle bryggerier udleder spildevand indeholdende organisk stof, der problemfrit omsættes og renses i de kommunale rensningsanlæg. Bryggerierne har en meget effektiv kildesortering af affald, hvilket medfører at over 90% af affaldet sendes til genanvendelse eller sælges som biprodukt. De store fraktioner, som sorteres og går til genanvendelse, er glas, aluminium, jern, pap/papir og plastik. Biprodukterne er primært mask og gærfløde. Mask består af skaldele af maltbyg, som bliver frasiet i ølproduktionen. Endelig gælder det specielle forhold, at bryggerierne er placeret i byområder. Støj er derfor en væsentlig miljøfaktor. I relation til bryggeriernes arbejdsmiljø er ulykker prioriteret som et indsatsområde, der sammen med bryggeriernes arbejdspladsvurderinger er i fokus i miljøstyringssystemet. I 2001 har Bryggerigruppens ledelse besluttet, at bryggerierne de næste tre år skal sætte fokus på og arbejde med miljøforbedringer inden for følgende indsatsområder: Reduktion af el Reduktion af varme Reduktion af spildevand Reduktion af COD (udtryk for organisk stof i spildevandet) Reduktion af ulykker Områderne er vigtige, fordi de medfører et stort forbrug, et stort spild, en stor belastning eller er omfattet af et myndighedskrav. Indirekte miljøpåvirkninger De indirekte miljøpåvirkninger er de forhold, som organisationen ikke har fuld kontrol over, og som sker i produktets livscyklus fra vugge til grav. På baggrund af alment anerkendte livscyklusvurderinger om emballager til øl og læskedrikke er de største indirekte miljøpåvirkninger relateret til valget af emballagematerialer, vægten på engangsemballager og anvendelsen af engangsemballager på eksportmarkeder. Yderligere er miljøpåvirkninger hos underleverandører og distribution af varer væsentlige. Bryggerigruppen arbejder med disse indirekte påvirkninger gennem miljøstyringssystemet. Miljøstyring i Bryggerigruppen Tre af Bryggerigruppens danske bryggerier Faxe, Ceres og Albani, blev certificeret efter DS/EN ISO 14001:1996 i henholdsvis januar 1999 og marts Bryggerierne offentliggør årligt en miljøredegørelse efter EU s forordning EF nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). I 2001 blev det besluttet, at der skal være fokus på og arbejdes med miljøforbedringer inden for indsatsområderne: El, varme og spildevand. Det er med tilfredshed, at Gruppen i 2003 fortsat kan fremlægge nye gode resultater omfattende effektiviseringer, investeringer i renere teknologi, el-, varme- og vandbesparende MILJØNØGLETAL 2003 (5 PRODUKTIONSSTEDER) Varmeforbrug pr. produceret hl (Mj/hl) Elforbrug pr. produceret hl (kwh/hl) Vandforbrug pr. produceret hl (hl/hl) Udledt spildevand pr. produceret hl (hl/hl) 15

16 Foto: Jens Bygholm Bryggerigruppen har en meget effektiv affaldssortering - over 90% af affaldet sendes til genanvendelse eller sælges som biprodukt. 16

17 tiltag, minimering af spild, en øget miljøbevidsthed og miljøbevidste indkøb. Alt sammen medvirkende til at fastholde et acceptabelt omkostningsniveau. Maribo Bryghus har i en årrække registreret deres miljømæssige forbrug, og gennem miljømål og miljøhandlingsplaner arbejdes der målrettet med at forbedre udnyttelsesgraden af de anvendte ressourcer samt reducere udledningen til omgivelserne. Oplysningerne er offentliggjort i bryggeriets grønne regnskab. På Bryggerigruppens litauiske bryggerier Tauras og Kalnapilis er der ligeledes fokus på medarbejdernes sikkerhed og minimering af bryggeriernes ressourceforbrug. Bryggerierne arbejder med miljøstyring gennem daglige målinger og overvågning. Der indføres løbende effektiviserende tiltag, optimering af ressource-, vand-, el- og gasforbrug og reduktion af udledninger til miljøet. For Bryggerigruppen er god miljøstyring en konkurrenceparameter, fordi Gruppen gennem miljøarbejdet udnytter ressourcerne mere effektivt. Samtidig er miljøstyring med til at sikre, at alle væsentlige risici på miljøområdet minimeres. Udfordringen fremover er, at Gruppen fortsat gør sit bedste for at være på forkant med udviklingen. Bryggerigruppens miljøredegørelse for 2003 offentliggøres i april Miljøredegørelsen samt Maribo Bryghus grønne regnskab giver yderligere information om, hvordan bryggerierne arbejder med at reducere miljøpåvirkningerne og skabe et sikkert arbejdsmiljø for arbejderne. Miljøredegørelsen samt det grønne regnskab udleveres ved henvendelse til Bryggerigruppen eller kan læses på Gruppens hjemmeside. 400 ENERGIFORBRUG (T.GJ) (4 PRODUKTIONSSTEDER) 2,0 VANDFORBRUG OG UDLEDTE SPILDEVANDSMÆNGDER (PR. MIO. KUBIKMETER) (4 PRODUKTIONSSTEDER) 300 1, , , , Varme El Varme El Varme El Varme El Vand Spildevand Vand Spildevand Vand Spildevand Vand Spildevand 17

18 Foto: Mads Armgaard BERETNING FOR BRYGGERIGRUPPEN 2003 Generelt Bryggerigruppens hovedaktiviteter er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikke med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt- og læskedrikke. Gruppens produkter afsættes på ca. 65 markeder med særlig fokus på Norden, Baltikum, Italien, Tyskland samt markederne for maltdrikke i Afrika og Caribien. I Bryggerigruppen indgår bryggerierne Albani, Ceres, Faxe og Maribo i Danmark samt Kalnapilis og Vilniaus Tauras i Litauen. Arbejdet med V8 Gruppens strategiplan (jf. fondsbørsmeddelelse BG03/2003 af 25. februar 2003) er i 2003 forløbet planmæssigt. I Danmark er Heineken lanceret og Royal er relanceret som en ny stærk nationaløl. Disse og andre initiativer er blevet støttet af intensive markedsføringskampagner. Også projekterne med sigte på optimering af ressourceanvendelsen i Gruppen viser de forventede fremskridt og resultater. Ønsket om en øget fokusering på nøglemarkeder og internationalisering er styrket gennem ansættelsen af Connie Astrup-Larsen som international direktør for Øst- og Mellemeuropa (jf. fondsbørsmeddelelse BG15/2003 af 21. juli 2003). Som et led i strategiplanen blev det i 1. kvartal 2003 besluttet at nedlukke bryggeriet i Randers fra udgangen af 3. kvartal Thor-mærket, der nu brygges i Århus, bliver markedsført aktivt med fortsat stor fokus på Thors markedsområde, mens læskedrikproduktionen er overført til Faxe Bryggeri (jf. fonds- Satsningen på Royal som et nationalt mærke har været en succes. børsmeddelelse BG01/2003 af 11. februar 2003 og BG05/2003 af 19. marts 2003). Afviklingen blev gennemført i overensstemmelse med planerne og er afsluttet med de forventede økonomiske resultater til følge. 18

19 Alternative muligheder for afhændelse af ejendommen vurderes. Med henblik på yderligere at styrke Gruppens position på markederne for maltdrikke i Caribien erhvervede Bryggerigruppen i 4. kvartal % af aktiekapitalen i Impec Holding SAS, der igennem en længere årrække har distribueret Gruppens produkter på Guadeloupe og i Fransk Guyana (jf. fondsbørsmeddelelse BG20/2003 af 27. oktober 2003). Impec Holding SAS har endvidere fra 1. februar 2004 overtaget distributionen på Martinique. Impec Holding SAS konsolideres i Bryggerigruppens regnskab fra 4. kvartal I december 2003 indgik Bryggerigruppen en aftale om at købe de resterende 75% af aktiekapitalen i det polske distributionsselskab Peva Poland Sp. z o.o. Gruppen kontrollerer herefter dette selskab 100% (jf. fondsbørsmeddelelse BG23/2003 af 22. december 2003). I perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2004 var det bestyrelsens hensigt (jf. fondsbørsmeddelelse BG06/2003 af 19. marts 2003) at udnytte en del af Gruppens fri cash flow til at erhverve egne aktier med henblik på yderligere at forøge indtjeningen pr. aktie. Forventningen var at anvende mio. kr. til disse opkøb. Siden generalforsamlingen i april 2003 og indtil 19. februar 2004 er der opkøbt i alt stk. aktier til en samlet kursværdi af cirka 54 mio. kr. Bryggerigruppens samlede beholdning af egne aktier udgør herefter stk. svarende til 3,8% af den totale kapital. Af beholdningen forventes ca stk. at blive anvendt i forbindelse med de eksisterende aktieoptionsordninger for firmaets ledergruppe inkl. den tildeling af aktieoptioner, der vedrører regnskabsåret Regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder inden for EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) ved udarbejdelsen af regnskabet. Som et led i forberedelserne til denne omlægning har Bryggerigruppen besluttet med effekt fra 1. januar 2003 at ændre den regnskabsmæssige behandling af returnable plastkasser, flasker og fustager (jf. fondsbørsmeddelelse BG04/2004 af 12. februar 2004). Hidtil har Bryggerigruppen værdiansat hjemmeværende beholdninger af returnable plastkasser, flasker og fustager til pantpris på anskaffelsestidspunktet, idet værdi over pantpris på nyindkøbte plastkasser og fustager måles til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Indløsningsforpligtelsen vedrørende cirkulerende returnabel emballage, der udlånes mod pant, har hidtil været vist uden for balancen som supplerende oplysninger. Fra og med regnskabet for 2003 vil følgende regnskabspraksis i hovedtræk være gældende: Returnabel emballage behandles fortsat som anlægsaktiv Nyindkøbt returnabel emballage indregnes til kostprisen og afskrives over 6-10 år Under hensatte forpligtelser indregnes indløsningsforpligtelsen vedrørende cirkulerende pantbelagt returnabel emballage Nettoeffekten af praksisændringen er 104 mio. kr., som primo året er fragået egenkapitalen. Resultatet for 2003 er ikke væsentligt påvirket af ændringen. Effekten af den ændrede regnskabspraksis på resultat og egenkapital i perioden fremgår af side

20 Bryggerigruppen fokuserer på at optimere ressourcer og arbejdsgange. Foto: Jens Bygholm Resultat 2003 Korrigeret for de regnskabsmæssige konsekvenser af lukningen af Gruppens bryggeri i Randers, der har påvirket årets resultat negativt med 40 mio. kr., opnåede Bryggerigruppen i 2003 med et resultat før skat på 263 mio. kr. det hidtil bedste resultat i Gruppens historie. Resultatet før skat på 223 mio. kr. er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i årsrapporten for 2002 (jf. fondsbørsmeddelelse BG06/2003 af 19. marts 2003), nemlig et resultat før skat i niveauet mio. kr. Resultatet i 2003 blev opnået på trods af vanskelige forhold på flere markeder. Den RESULTAT FØR SKAT (MIO. DKK) KONCERNRESULTAT (MIO. DKK)

21 AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL (%) af bryggeriet i Randers. Årets fri cash flow udgjorde 266 mio. kr. Resultaterne i 2003 er et væsentligt skridt mod realiseringen af de mål, der blev opstillet i V8-planen: Afkastet på den investerede kapital (ROIC) skal mindst udgøre 10% i Overskudsgraden skal mindst udgøre 10% i Det fri cash flow (pengestrøm fra driftsaktivitet fratrukket nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver og tillagt udbytte fra associerede virksomheder) skal fastholdes over 200 mio. kr. pr. år. Gruppens samlede afsætning i 2003 udgjorde i alt 4,1 mio. hl øl, malt- og læskedrikke, hvilket er en nedgang på 10% i forhold til Heraf skyldes ca. 2 procentpoints afviklingen af bryggeriaktiviteterne hos Robert Cain & Co. Ltd. medio Afsætningen af øl og maltdrikke udgjorde 3,1 mio. hl, hvilket er et fald på 11% i forhold til 2002, mens læskedrikke uændret i forhold til 2002 udgjorde 1 mio. hl. Nettoomsætningen, der udgjorde 2,6 mia. kr., faldt med 5% i forhold til 2002, hvoraf pantproblemer i Tyskland og afhændelsen af Robert Cain-aktiviteterne begge udgør 2 procentpoints. Udviklingen i af- og omsætning fra 2002 til 2003 er: indførte pantordning for engangsemballage i Tyskland, de afsætningsmæssige forhold i Litauen og Polen og afhændelsen af bryggeriaktiviteterne i England medio 2002 betød, at årets omsætning faldt med ca. 5% i forhold til Overskudsgraden, der i 2002 udgjorde 9,1%, steg i 2003 til 10,7%. Dette skyldes primært effekterne af strategiplanen V8, dels i form af forbedret produkt- og markedsmix, dels som resultat af de gennemførte ressourceoptimeringsprojekter, ligesom der har været en positiv udvikling i andre driftsindtægter. Tilsvarende steg afkastet på den investerede kapital (ROIC) fra 8,8% i 2002 til 10,1% i 2003 korrigeret for lukningen CASH FLOW FRA DRIFTSAKTIVITET (MIO. DKK) FRIT CASH FLOW (MIO. DKK) Vesteuropa Østeuropa Øvrige Bryggerigruppen (inkl. diverse markeder i alt omsætning) I alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst Afsætning (t. hl) % % % % Nettoomsætning (mio. kr.) % % % % Årets bruttoresultat udgjorde 52,3% af nettoomsætningen mod 51% i Stigningen i bruttoavancen var væsentligst en følge af V8-handlingsplanens fokus på et forbedret markeds- og produktmix samt de gennemførte ressourceoptimeringsprojekter. Det primære driftsresultat steg med 12% i forhold til 2002 og er på 283 mio. kr. Stigningen skyldes primært en reduktion i Gruppens kapacitetsomkostninger. Overskudgraden udgjorde herefter 10,7% mod 9,1% i Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) udgjorde i mio. kr., hvilket er et fald på 2% i forhold til Korrigeret for Særlige Poster i begge år steg EBITDA med 11% i forhold til Indtægter af kapitalinteresser i associerede virksomheder udgjorde 9,1 mio. kr. i Det er 11,5 mio. kr. lavere end i Udviklingen skyldes hovedsageligt Hansa Borg Bryggerierne ASA, som Bryggerigruppen via Hansa Borg Skandinavisk 21

22 Holding A/S ejer 25% af. I 2002 indgik Hansa Borg ikke i Gruppens regnskab i 1. kvartal. Da resultatet for 1. kvartal typisk er negativt, påvirkede dette Gruppen negativt med ca. 5 mio. kr. i 2003 i forhold til Desuden var indtjeningen i Hansa Borg Bryggerierne ASA i efteråret 2003 ikke tilfredsstillende som følge af skærpet priskonkurrence på det norske marked. Gruppens finansielle nettoudgifter faldt i 2003 som følge af det i året genererede cash flow og fortsat faldende renteniveauer. Gruppens effektive skatteprocent udgjorde for 2003 ca. 32% i overensstemmelse med det forventede. Gruppens resultat før skat udgjorde 223 mio. kr., en stigning på 19% i forhold til 2002, når der er korrigeret for Særlige Poster. Resultat efter skat (koncernresultat) udgjorde 152,7 mio. kr., hvilket er et fald på 5 mio. kr. i forhold til Nedgangen skyldes alene Særlige Poster, dvs. afviklingen af bryggeriet i Randers RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (MIO. DKK) EBITDA (MIO. DKK) Udviklingen i de enkelte markeder Gruppens aktiviteter fordelt på geografiske områder i 2003 er: Øvrige Vesteuropa Østeuropa markeder Ufordelt Gruppe Afsætning (mio. hl) 3,2 0,7 0,2-4,1 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 13,8-8,0 5,1-10,7 Anlægsaktiver (mio. kr.) Forpligtelser (mio. kr.) Vesteuropa Ændring i % Afsætning (mio. hl) 3,2 3,5-8 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 13,8 12,

23 Lanceringen af Heineken har fordoblet salget af udenlandsk øl i Danmark - Heineken alene sidder på halvdelen af markedet. Foto: Stig Stasig Nettoomsætningen i Vesteuropa faldt samlet med 5%. Heraf hidrørte 2 procentpoints fra afhændelsen af aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. ultimo 1. halvår 2002, mens omsætningsnedgangen i Tyskland som følge af pantproblemerne for engangsemballage udgjorde 2 procentpoints. For Danmark vurderes det totale ølmarked (i volumen) i 2003 at være faldet med ca. 2% i forhold til 2002, mens Bryggerigruppens samlede ølafsætning steg med ca. 3% i forhold til Gruppen vandt således markedsandele for øl i Danmark i 2003 svarende til en stigning på ca. 1 procentpoint, hvilket primært skyldes salget af Royal Export og Heineken. Afviklingen af Gruppens bryggeri i Randers er forløbet planmæssigt, og det er lykkedes at holde markedsandelen for Thor-mærket. nes, at læskedrikmarkedet (i volumen) i 2003 viste en tilbagegang på ca. 5%. Bryggerigruppens afsætning af læskedrikke var i 2003 på 0,9 mio. hl og viste en tilsvarende tilbagegang som totalmarkedet. Læskedrikmarkedet i Danmark var også i 2003 kraftigt påvirket af den betydelige illegale import af mærkevareprodukter, som har indflydelse på såvel afsætning som prisdannelse i segmentet. Det skøn- Vesteuropa Realiseret i 2003 Vækst i forhold til 2002 Netto- Nettoomsætning Afsætning omsætning Afsætning (mio. kr.) (1000 hl) i % i % Danmark Italien Tyskland England Tax Free Frankrig Øvrige markeder Vesteuropa i alt

24 I Italien var udviklingen igen i 2003 tilfredsstillende med en samlet stigning i afsætningen på 5%. Gruppens hovedprodukt Strong Ale øgede afsætningen med ca. 7%, mens "Ceres Top steg med 90% i Det skønnes, at det samlede ølforbrug i Italien steg med ca. 7% som følge af den meget varme sommer. Strong Ale er på grund af alkoholstyrken ikke påvirket af vejret i samme grad som pilsnertyperne. Reelt har derfor såvel Strong Ale som Ceres-mærket vundet markedsandele i I Tyskland var året stærkt præget af den pr. 1. januar 2003 indførte pant på engangsemballage for drikkevarer. Manglen på et fungerende retursystem for engangsemballager medførte et betydeligt fald i afsætningen af disse forpakninger. Det påvirkede markant afsætningen af Faxe Premium, der er den størst importerede øl i Tyskland og udelukkende afsættes i dåser. Den samlede tyske afsætning af øl i dåser vurderes at være faldet med ca. 50% i 2003, og det samlede tyske ølforbrug er reduceret med ca. 3% - et fald, der formodentligt ville have været større, hvis ikke sommeren 2003 havde været så gunstig. Det var grundlæggende de samme faktorer, der forårsagede tilbagegangen inden for Tax Free-segmentet, idet handlen på færgerne til og fra Tyskland også led under pantproblematikken. I England er Bryggerigruppens væsentligste aktivitet salget af maltdrikke via datterselskabet Supermalt UK Ltd. Denne aktivitet udviklede sig tilfredsstillende, idet afsætningen af maltdrikke steg med 14% i forhold til Bryggerigruppen vurderes at have en markedsandel på 80-85% af maltdrikkene på det engelske marked. Nedgangen i om- og afsætning i forhold til 2002 skyldes således alene afviklingen af aktiviterne hos Robert Cain & Co. Ltd. Øvrige markeder opnåede samlet en omsætning på samme niveau som i 2002, men på basis af en tilbagegang i Sverige og en stigning på Færøerne og Island AFSÆTNING (MIO. HL) Bryggerigruppens position i Italien blev yderligere styrket i

25 NETTOOMSÆTNING (MIO. DKK) Østeuropa Ændring i % Afsætning (mio. hl) 0,7 0,8-24 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Overskudsgrad (%) -8,0-4, Afsætningen og nettoomsætningen faldt i 2003 med 24% hhv. 23%, hvilket skyldes en faldende eksport fra Danmark til Polen og en tilbagegang i Litauen for lavpris- og eksportprodukter. Resultatet af den primære drift faldt i 2003, primært som følge af en fortsat utilfredsstillende udvikling i Polen. Situationen i Polen gav anledning til, at Bryggerigruppen primo 2004 købte de resterende aktier i Gruppens polske distributør Peva Poland Sp. z o.o. Østeuropa Realiseret i 2003 Vækst i forhold til 2002 Netto- Nettoomsætning Afsætning omsætning Afsætning (mio. kr.) (1000 hl) i % i % Litauen Polen Øvrige områder Øvrige markeder i alt I 2003 blev fusionen mellem bryggerierne Kalnapilis og Tauras i Litauen afsluttet var kendetegnet ved, at Bryggerigruppen mistede en betydelig lønproduktion til en eksportkunde og en tilbagegang for lavprisprodukterne. Tauras-mærket udviklede sig fortsat positivt, mens Kalnapilis-mærket ikke nåede den forventede fremgang. Trods omsætningsnedgangen viste det primære driftsresultat i Litauen med uændrede regnskabsprincipper en fremgang på 3 mio. kr., hvilket primært skyldtes effektiviseringer og omkostningsreduktioner. De ændrede regnskabsprincipper for returnabel emballage påvirkede imidlertid resultatet negativt med 3 mio. kr. De iværksatte initiativer betød, at udviklingen i Litauen i 2. halvår 2003 medførte en betydelig resultatforbedring i forhold til samme periode i I Litauen faldt det totale ølforbrug i 2003 med ca. 8% efter den kraftige stigning i Korrigeret for eksportafsætningen faldt Kalnapilis/Tauras-afsætningen med ca. 15%, hvoraf nedgangen for lavprisprodukterne udgjorde 10 procentpoints. Samlet vurderes, at markedsandelen for mærkevarerne Kalnapilis og Tauras kunne fastholdes i I Polen levede udviklingen i 2003 ikke op til forventningerne, idet afsætningen og omsætningen fortsat faldt. Det er stadig en skærpet konkurrencesituation efter en væsentlig indskrænkning i mulighederne for at reklamere for alkoholiske drikke, der er hovedårsagen til den skuffende udvikling. Resultatet af de polske aktiviteter blev yderligere forringet i 2003 og Bryggerigruppen har, som tidligere omtalt, overtaget de resterende aktier i Gruppens polske distributør med henblik på at styrke Faxe-mærket markedsmæssigt og sikre en rationalisering af forretningsgangene i Polen. 25

26 Øvrige markeder Ændring i % Afsætning (mio. hl) 0,2 0,2 +9 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 5,1 10,2-50 Øvrige markeder Realiseret i 2003 Vækst i forhold til 2002 Netto- Nettoomsætning Afsætning omsætning Afsætning (mio. kr.) (1000 hl) i % i % Caribien USA/Canada Afrika Mellemøsten Andre områder Øvrige markeder i alt Udviklingen på Øvrige markeder blev i 2003 præget af to væsentlige forhold. Dels fortsatte den faldende kurs på USD med negativt at påvirke omsætning og indtjening, dels indgik Impec Holding SAS i konsolideringen fra 4. kvartal 2003, hvilket øgede omsætningen og resultat før skat. Marginen på distributionsaktiviteterne i Impec Holding SAS er lavere end gennemsnittet for Gruppens omsætning i segmentet og medvirker derfor til at reducere overskudsgraden. I Caribien medførte konsolideringen af Impec Holding SAS fra 4. kvartal 2003 en stigning i omsætningen på 27%. Afsætningen i regionen faldt imidlertid med 6% primært som følge af tilbagegang i den amerikanske turisme forårsaget af den svage USD og generel usikkerhed hidrørende fra konflikten i Mellemøsten. På trods af den positive resultateffekt af købet af 51% af aktierne faldt indtjeningen i regionen som følge af den fortsat faldende USD-kurs. I USA og Canada var den stigende afsætning primært drevet af en positiv udvikling i Canada, mens den faldende USDkurs forklarede den stagnerende omsætning. I Afrika var maltafsætningen også i 2003 præget af en forskydning fra eksporterede produkter mod licensproducerede varer, hvilket medførte et fald i nettoomsætningen. I Mellemøsten var udviklingen på trods af indflydelsen fra USD-kursen tilfredsstillende. Balance og pengestrømsanalyse Gruppens egenkapital udgjorde ultimo mio. kr. efter en ændring af regnskabspraksisen vedrørende håndtering af returnabel emballage, der primo 2003 reducerede egenkapitalen med 104 mio. kr. Soliditetsgraden udgør herefter 41% mod 37% ultimo Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er 47 mio. kr. lavere end ved udgangen af Dette skyldes væsentligst et lavt investeringsniveau i Investeringerne i materielle anlægsaktiver udgjorde i mio. kr. mod 110 mio. kr. i Det fri cash flow før akkvisitioner udgjorde i mio. kr. mod 248 mio. kr. i Gruppens likvide beredskab udgør 0,9 mia. kr. inkl. tilsagte ubenyttede kreditfaciliteter. 26

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002

Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002 Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar - 31. marts

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004 Bryggerigruppen A/S Halvårsrapport 2004 1 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Halvårsrapport 2004 6. Forventninger for 2004 7. Økonomiske mål 8. Udbyttepolitik tog

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2004.

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003 Bryggerigruppen A/S Delårsrapport 1.-3. kvartal 2003 Introduktion i Bryggerigruppen er den næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien. i Bryggerigruppen er Skandinaviens største eksportør af øl. i Ceres

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Årsrapport 2002 6. Udbyttepolitik og tilbagekøbsordning 7. Forventninger for 2003 8. Mål 9.

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedpunkter 3 Nøgletal 4 Ledelse 5 Forord 6 Aktionærforhold 8 Corporate Governance 11 Miljø 15 Ledelsesberetning 18 Ledelses- og revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Christian IX s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. juli 2019 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Delårsrapport for januar kvartal 2005

Delårsrapport for januar kvartal 2005 TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Odense, den 26. april 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2005 Delårsrapport for januar kvartal 2005 Resume: VT Holding koncernen har i 1. kvartal 2005 realiseret en omsætning på 286

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003)

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003) Fondsbørs- og pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober 2002 31. marts 2003) Gabriel fastholder strategien i et svagt marked Resumé: 1. halvår 2002/03 blev realiseret med et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatet i 1. kvartal 2019 var 1,5 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 2,0%.

Resultatet i 1. kvartal 2019 var 1,5 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Christian IX s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 29. april 2019 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af årsregnskab 2000 23. marts 2001 Væsentlige hændelser 2000 Overtagelse af 91% af aktierne i Albani Bryggerierne A/S (Albani + Maribo) Resterende aktier i Drinktech Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2009

Delårsrapport for kvartal 2009 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2003

Delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2003 Delårsrapport for 1. halvår 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007. Delårsrapport for 9 måneder 2007

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007. Delårsrapport for 9 måneder 2007 Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Delårsrapport for 9 måneder 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i de første 9 måneder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere