Kabelhåndbogen. AC-kabelanlæg kv. Vi forbinder energi og mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabelhåndbogen. AC-kabelanlæg 132-400 kv. Vi forbinder energi og mennesker"

Transkript

1 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg kv Vi forbinder energi og mennesker

2

3 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg på kv Sat op af Simon Dalsgård Svendsen og Unnur Stella Guðmundsdóttir Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia December 2013

4 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg på kv Copyright Energinet.dk, 2013 Udskrevet i Danmark af Energinet.dk, Fredericia December 2013, 1. udgivelse ISBN Energinet.dk Eltransmission, Ledninger Tonne Kjærsvej Fredericia

5 Indledning I 2003 blev der udgivet en kabelhåndbog for transmissionskabler i Jylland og på Fyn. Kabelhåndbogen fra 2006 har titlen "150 kv og 400 kv PEX-kabelanlæg" og indeholder en beskrivelse af, hvordan et kabelanlæg etableres, drives og vedligeholdes, hvordan overføringsevnen for et kabelanlæg beregnes, samt en beskrivelse af impedanser for et kabelanlæg. Siden 2006 er der sket en række afgørende ændringer: Energinet.dk er blevet dannet og ejer i dag alle transmissionskabler. Derfor indeholder den nye kabelhåndbog alle kabler fra og med 132 kv til og med 400 kv. I 2009 besluttede Folketingets partier, at alle 132 kv- og 150 kv-transmissionslinjer i Danmark skulle kabellægges inden Energinet.dk blev bedt om at udarbejde en plan for dette, og derfor blev Kabelhandlingsplanen udarbejdet [1]. Ud over kabellægning af 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet blev det besluttet at forskønne 400 kv-transmissionsnettet, hvor seks forskellige 400 kv-strækninger skal kabellægges [2]. Generelt er det blevet mere besværligt at få lov hos myndighederne til at etablere luftledninger. Derfor er der et større behov for kabellægning, end der var før, og efter beslutningen med Kabelhandlingsplanen og Forskønnelsesprojekterne er der et større pres på, at nye transmissionsstrækninger kabellægges. På grund af den øgede fokus på kabler i forhold til luftledninger og på baggrund af beslutningen med, at hele 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet skal kabellægges, blev forskningsprojektet DANPAC (DANish Power system with Ac Cables) igangsat. DANPAC er opdelt i to dele: Systemdelen og Komponentdelen. I Systemdelen undersøges nettet som en helhed, og det analyseres, hvordan et netværk af kabelanlæg skal være, mens kablet og dets tilbehør er i fokus i Komponentdelen. Samtidigt har der været et stort behov for at beskrive og fastsætte ensartet forståelse for, hvad et kabelanlæg skal indeholde, definition af kabelanlægget, dimensionering, installation, drift og vedligehold, samt afvikling af sådan et anlæg. Derfor, som en del af DANPAC-komponentdelen, er Kabelhåndbogen blevet opdateret, hvor forskningsresultater og nye metoder ved nye kabelanlæg er blevet inkluderet. Gruppen, som har stået for den nye Kabelhåndbog, har haft følgende deltagere: Mogens Pedersen Per Berg Jacobsen Jonas Fabricius Nielsen Hans Jørgen Jørgensen Unnur Stella Gudmundsdóttir Simon Dalsgård Svendsen Jakob Kessel Súsanna Pétursdóttir Vestjyske Net FynsNet SEAS-NVE Dansk Energi Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Det blev besluttet at fokusere på PEX-kabler, eftersom oliekabler ikke anvendes til AC-nyanlæg længere. Derudover inkluderes søkabler, eftersom der etableres flere havmølleparker med lange PEX AC-kabelstrækninger. Det er valgt ikke at inkludere DC-kabelstrækninger, men disse strækninger er som regel i dag udført af enten PEX- eller MIND-kabler. Der er kun en mindre forskel på DC- og AC-kabler, og dimen-

6 sionering, installation, drift og vedligehold samt afvikling foregår i princippet identisk med det, som i Kabelhåndbogen er beskrevet for PEX AC-kabler. Denne kabelhåndbog har tre formål: Kabelhåndbogen er tænkt som undervisningsmateriale for nyansatte eller andre, som har behov for en dybere forståelse af kablet og dets tilbehør. Kabelhåndbogen skal anvendes ved modtagelse af nye medarbejdere inden for kabeldelen i Energinet.dk, eftersom den giver et overblik over, hvilke metoder der anvendes ved nye kabelanlæg. Kabelhåndbogen er et opslagsmateriale, hvor en kabelspecialist eller ingeniør kan finde oplysninger om forskellige afgrænsede emner angående kabelanlæg. For at opfylde ovenstående formål er Kabelhåndbogen opdelt i nedenstående afsnit: Komponentbeskrivelse. Her er kablet og alle de komponenter, der bruges i et kabelanlæg, beskrevet, samt test og prøver af kabler. Afsnittet indeholder endvidere beskrivelse af kablernes tilbehør, så som muffer, linkbokse, lysledere, spændingstransformere, jordtråde, jordingsanlæg, udstyr til temperaturovervågning m.m. Behovet for og udnyttelsen af udvalgte tilbehør beskrives ydereligere i afsnittene omkring Systemdesign og Drift. Myndighedsbehandling. Her er processen for myndighedsbehandling og arbejdsmiljø beskrevet. Den myndighedsproces, som skal opfyldes for hvert nyt kabelanlæg, er diskuteret, og det er forklaret, hvornår og hvorfor de rigtige tilladelser skal søges. Systemdesign. Her fokuseres der på de tekniske forudsætninger for et kabelanlæg. Hvordan et kabel dimensioneres, og hvilke beregninger der ligger bag hvert nyt kabelanlægsprojekt. Derudover forklares impedanser for et kabel, samt reaktiv effektkompensering og nærføring. Installation. Her forklares metoder og principper for installation af et kabel. Dette dækker både land- og søkabelinstallation. Drift. Her beskrives generel drift af transmissionsnettet. Vedligehold. Generelt vedligehold defineres i dette afsnit, samt at procedurer ved fejl i et kabelsystem diskuteres. Som det sidste i kablets livscyklus forklares ydereligere, hvordan et kabelanlæg skal afvikles. Bilag. Ud over bilagene til overstående afsnit inkluderer det sidste afsnit både normer for kabelanlæg og et eksempel for processen i et 400 kv-kabelanlægsprojekt. Kabelhåndbogen skal være et levende dokument, hvor forudsætninger og metoder skal opdateres. For at simplificere opdateringen af Kabelhåndbogen er det muligt at opdatere kun et af de ovenstående afsnit ad gangen. Hver gang, et afsnit opdateres, skal datoen øverst på siderne i det pågældende afsnit opdateres, og dokumentets historik skal opdateres. Historikken findes i Bilagssektionen bagerst i dokumentet. Kabelhåndbogen er et offentligt tilgængeligt dokument, dog kan der forekomme henvisninger til interne Energinet.dk dokumenter, som ikke er offentligt tilgængelige. Alle eksterne referencer er listet i referencelisten.

7 Indholdsfortegnelse 1 Komponentbeskrivelse Kabelkonstruktion Nominelle spændinger Kabelopbygning Leder Lederskærm og isolationsskærm Isolation Metallisk skærm Kabelkappe og kabelmærkning Kabelarmering (søkabler) Tilbehør Samlemuffer Linkbokse Linkkabler Endeafslutninger Spændingstransformere Parallel jordtråd Jordingsanlæg ved kabelanlæg Temperaturovervågning Kabelprøvning Prækvalifikationstest Typetest Sampletest Rutinetest Deltagelse i kabelafprøvninger Fejl under kabelafprøvning Myndighedsbehandling Projektmodel Overordnede godkendelser og tilladelser Godkendelse efter 4 i Lov om Energinet.dk Planlovens bestemmelser med tilhørende VVM-bekendtgørelse Tilladelse til etablering af et søkabel Rettighedserhvervelse Dispensationer og tilladelser Gravetilladelser LER Magnetfelter Arkæologiske interesser og undersøgelser Arbejdsmiljø Corporate Social Responsibility Politik Systemdesign Dimensioneringsgrundlag Belastningsanalyser Krav til overføringsevne Forudsætninger Ledertemperatur Kappetemperatur Belastningsfaktor Fejlstrømme 3-4

8 3.2.5 Jordtemperatur Nedgravningsdybde Termisk jordresistivitet Layout for kabelsystem Forlægning Skærmkobling Sluttet skærm Åben skærm Krydskobling Blandet skærmkobling Transponering Beregninger af kabeloverføringsevne Nominel belastning Korttidsbelastning Overbelastning/nødbelastning Teknisk optimal løsning Teknisk-økonomisk optimal Dimensionering af havmølleparker Impedanser for kv-ac-kabelanlæg Synkronimpedansen Nulimpedansen Bølgeimpedansen Isolationskoordination Isolationskoordinationsprocessen Reaktiv effektkompensering Behov for reaktiv effektkompensering Spændingsstigning for kabler i tomgang Effektoverføringsforhold for kabler Systemmæssig behov Reaktorer Fasttilkoblet reaktor Kobbelbare reaktorer Variable reaktorer Zero-miss Spændingsspring ved kobling Maksimal størrelse for fasttilkoblede reaktorer Maksimal størrelse for kobbelbare reaktorer Maksimal størrelse for variable reaktorer Reguleringsområde for variable reaktorer Maksimal kabellængde Økonomi og tab Tab i reaktorer Kabeltab Systemtab Nærføring med parallelle kabelsystemer Nærføringsproblematikken Håndtering af nærførte kabelsystemer Nærføring med andre ledende materialer Beregning af inducerede spændinger Hængekøjekurve Foranstaltninger mod for høje inducerede spændinger 3-39

9 4 Installation Landkabelinstallation Arbejdsareal Oplagspladser Åben grav Gravekasse Kontrolleret genopfyldning Kabelgrav Rørlægning Kabeludlægning Udtrækningsudstyr Tromler/dellængder Tromler og tromlevogne Lyslederrør Forlægning af lysleder til temperaturovervågning Placering af parallel jordtråd Muffegrav Grundvand Bortskaffelse af (forurenet) jord Beplantning langs tracé Afdækning og beskyttelse Ledningsregistrering og markering Søkabelinstallation Fastlæggelse af tracé Surveys Forgravning Udlægning og ilandføring Muffearbejde Nedspuling Idriftsættelsesprøvning Kappeprøvning før idriftsættelse Spændingsprøve timers prøve AC spændingsprøve PD-måling Impedansmålinger TDR virgin print Målinger af bølgehastighed Validering af overføringsevne Andre prøver Drift Overføringsevnen i driftsmæssig sammenhæng Kendskab til kablet og dets omgivelser Beregning af referenceoverføringsevne for kabelanlæg Fastlæggelse af forudgående belastning Anvendelse af korttidsbelastningsevnen i driftsmæssig sammenhæng Drive kabler baseret på temperatur Vedligehold Eftersyn af kabeltracé Eftersyn af jordingsanlæg Kappeprøvning af idriftsatte kabelanlæg 6-2

10 6.4 Eftersyn af endemuffer Påfyldning af gasendemuffer i drift Eftersyn af linkbokse Kabelfejltyper og reparationsprocedurer Fejltyper i kabelanlæg Reparationsprocedure for landkabler Reparationsprocedure for søkabler Reparationsprocedurer for nærførte anlæg Reservedele Utilgængelighed og beredskab for transmissionskabelanlæg Utilgængelighed Beredskab for kabelanlæg i transmissionsnettet Afvikling af et kabelanlæg Oliekabler PEX-kabler Kabler i sand Kabler i underboringer Kabler i weakmix Søkabler Skrotning af kabelanlæg Bilag 7-1 A Dokumentets opdatering og historik 7-1 B Normer 7-3 C Anvendte kabelkonstanter 7-5 D Tilladte træer over et højspændingskabel 7-7 D.1 Løvtræarter 7-7 D.2 Nåletræarter 7-8 D.3 Buskarter 7-8 E Kabelkøb 7-9 E.1 Et eksempel på processen i et kabelkøb 400 kv 7-9 E.2 Forprojekt/udviklingsprojekt 7-10 E.3 Gennemførelse af kabeludbud 7-14 E.4 Drift af kabelprojekt 7-15 E.5 Installation land/sø 7-15 E.6 Overdragelse af anlæg til Vedligehold 7-16 E.7 Evaluering og opfølgning 7-16

11 1 Komponentbeskrivelse Afsnittet komponentbeskrivelser giver en grundig beskrivelse af højspændingskablet, som bruges i et AC-kabelanlæg, samt beskrivelse af alle de tilbehørs komponenter, som er en del af det samlede kabelanlæg. Afsnittet omhandler også krav til test og prøver af et kabel og dets tilbehør.

12 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) 1.1 Kabelkonstruktion Dette afsnit handler om kablets opbygning, hvilke materialer der anvendes, samt de vigtigste normer, rekommandationer og afprøvningsstandarder for kabler på 132 kv og op til 400 kv i det danske transmissionsnet Nominelle spændinger Kabler og andre vekselstrømssystemer er opdelt i forskellige spændingsklasser, og for hver klasse er der specificeret forskellige testniveauer, som er de samme for alle kabler i den spændingsklasse. Spændingsniveauerne, der anvendes i det danske transmissionsnet, er listet i Tabel 1-1, og er omhandlet i IEC og IEC Nominel spænding for kabler og tilbehør U 0 [kv] Nominel systemspænding U [kv] Maksimal tilladelig spænding for materiel U m [kv] Tabel 1-1 Nominelle spændingsforhold for elektriske systemer. Disse spændingsniveauer er tilsvarende defineret i netdimensioneringsreglerne, som udgives af Energinet.dk [1-1]. I samme publikation findes også øvre og nedre grænser for driftsspændinger for de forskellige spændinger i det danske transmissionsnet. I de tilfælde, hvor kabler drives ved højere spænding end nominel systemspænding, skal leverandøren informeres allerede i udbuddet, eftersom kablerne ikke bør, ifølge standarderne, drives kontinuert ved maksimalspænding. Transmissionskabler i Danmark er ofte drevet ved, eller tæt ved, maksimalspænding (Um), og i disse tilfælde designes kablet til dette formål Kabelopbygning I Tabel 1-2 listes generelle fysiske egenskaber for forskellige dele af højspændingskabler. Landkablerne deles i tre kolonner efter de overordnede spændingsniveauer i det danske transmissionsnet. For søkabler listes egenskaber kun i tilfælde af, at der er nogen specielle krav ud over dem for landkabler ved samme spænding. Det vil sige, at hvor intet listes for søkabler, gælder det samme som for landkabler ved tilsvarende spænding. 1-2

13 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Spænding i kv U (U m ) Ledermateriale Ledertype 132/150 kv (145/170) Landkabel 220 kv (245) Aluminium (Al) Kobber (Cu) Massiv Runde tråde/komprimeret Profiltråde Segmenteret/Milliken 400 kv (420) Søkabel Lederskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale - Isolation Ekstruderet PEX - Isolationsskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale - Metallisk skærm Langsgående vandtætning Kappe Fyld (3-faset søkabel) Al-/Cu-tråde i modspiral mod lederens tråde Foldet Al-laminat til radial vandtæthed (Svejset eller limet, kan erstatte tråde) Kvældbånd under og eller over skærmtrådende Ekstruderet PE, som regel med et ydre halvledende lag, med markering (tekst) Armering (sø) - Yderkappe (sø) - Tabel 1-2 Oversigt af kabelopbygning Oftest: Ekstruderet bly Sjældent: Korrugeret Al eller Cu - - Polypropylene garn, plastprofiler Ståltråde evt. rustfri Cu-tråde Plastiktråde Polypropylene garn, sort med farvet stribe 1-3

14 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Landkabel Et typisk PEX-højspændingskabel er opbygget af følgende lag: Leder Lederskærm Isolation Isolationsskærm Metalliskskærm Yderkappe Materialerne, der anvendes til de forskellige dele af kablet listes i Tabel 1-2 og er beskrevet i afsnittene Figur kv-landkabel med komprimeret Al-leder og skærm af både Cu-tråde og Al-folie Søkabel Anvendelsen af søkabler i det danske transmissionsnet er steget i forbindelse med øget tilslutning af havmølleparker i de danske farvande. Figur 1-2 (a) 1-faset (a) og 3-faset (b) søkabler. (b) Søkabler er i princippet (for den elektriske del) udført som et landkabel, men hvor metalskærmen uden om kablet oftest er en blykappe, som også fungerer som radial vandtætning og sikrer, at kablet holdes tørt inden for skærmen. Ekstruderet bly er mere korrosionsresistent end aluminium, men kan have en negativ påvirkning på miljøet hvis det ikke håndteres korrekt. Med bare 20-års forventet driftstid kan en radial vandtætning af aluminium og kobbertråd skærm være et billigere alternativ. Dette giver dog et lettere kabel, hvilket kan være en udfordring i forbindelse med nedspuling af kablerne. For søkabler kræves der en armering som mekanisk beskyttelse af kablet under håndteringen ved udlægning samt under drift som beskyttelse mod mindre ankre og fiskeudrustning, på dybere vand 1-4

15 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) end der forekommer i indre danske farvande er den også nødvendig som trækarmering under udlægning. Derudover bør der også anvendes såkaldt marine grade kvældbånd til langsgående vandtætning, da det skal kunne modstå større tryk, samt saltvand. Søkabler, der bliver lagt i stor dybde, udstyres med en beskyttelsesarmering af f.eks. ståltråde og vikling af blandt andet garn og tjære yderst. For 132/150 kv-søkabler på lav dybde kan der nøjes med en ekstra tyk PE-kappe uden om kablet, hvor den mekaniske belastning ikke nødvendigvis er så høj. På grund af normalt forholdsvis lange søkabler (og at kappen normalt holdes våd i saltvand), vil der altid anvendes sluttet skærm. Åben skærm er for lange kabler ikke en reel mulighed på grund af størrelsen på inducerede spændinger i skærmen, som er proportional med længden af kablerne. Søkabler laves enten som 1-lederkabler ligesom landkabler, eller som 3-lederkabler. 3-lederkabler kan i dag leveres på spændinger helt op til 400 kv (Lillebæltskablerne). På grund af begrænsninger i udlægningsfartøjernes lasteevne (vægt/volumen) kan 1-lederkablerne installeres over længere afstande end 3-lederkabler uden brug af offshore samlemuffer, men kræver samtidig tre udlægninger og efterfølgende beskyttelse i havbunden. 1-faset søkabler Ved denne opstilling bruges der tre 1-ledersøkabler i flad forlægning, der danner et 3-faset kabelsystem. De tre kabler har en afstand på minimum ca m for at undgå, at eventuelle skader forårsaget af ankre rammer så få kabler som muligt. En betydelig afstand mellem de enkelte kabler gør også, at risikoen for skade på et kabel minimeres ved beskyttelse af et andet kabel. Disse kabler kan også bruges som strandkabler, det vil sige i områder på land med meget våd jord og som en overgang fra søkabel til landkabel. I enkelte tilfælde kan 1-fasede søkabler uden armering også bruges som strandkabel. Særligt for 1-fasede søkabler er, at for at de skal have rimelig overføringsevne og overkommelige tab, så skal de have en samlet resistans af skærm og armering på ca. samme størrelse som lederen. Derfor anvendes oftest kobberarmering med samme tværsnit som lederen (som grov tommelfingerregel), hvilket dog også bevirker, at dette er en relativt dyr løsning i forhold til 3-fasede søkabler hvilket yderligere fordyres af en mere omfangsrig installationsindsats. En 1-leder løsning vil trods kobberarmering stadig have højere tab end en 3-leder løsning. 3-fasede kabler På grund af blandt andet højere omkostninger for udlægning/nedgravning af søkabler end for landkabler udføres søkabler ofte som et enkelt 3-fasekabel i stedet for tre 1-fasekabler. Figur 1-3 Billede af 3-fasede søkabler. Til venstre: fyldmateriale af plastik, til højre: fyldmateriale af garn. 1-5

16 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) 3-fasekablerne består af tre 1-kabelkorer, hver med ekstruderet blykappe. Imellem kablerne er et fyldmateriale af PP-garn eller af plastprofiler, der sikrer, at kablet bliver rundt, så den fælles armering rundt om hele kablet lægger sig pænt, og så punkttrykket på de enkelt faser jævnes ud. Fordi kablerne ligger i tæt trækant, reduceres skærm- og armeringstabene væsentligt i forhold til tre kabler i flad forlægning. Både søkablerne for Rødsand 1-2 (132 kv), Horns Rev 1-2 (150 kv) Anholt Havmøllepark (220 kv) og Lillebæltskablerne (400 kv) er af denne type. De væsentligste fordele og ulemper ved både 1-fase- og 3-fasesøkabler listes i Tabel leder 3-leder Fordele Større nominel strøm Længere leverancelængder (afhængigt af kabelskib) Færre on site-samlinger Lavere reparationsomkostninger Øget sikkerhed - et fjerde kabel kan senere tilføjes Flere leverandører med erfaring Fordele Øget tyngde Kun en udlægningsomgang Én "trench" i havbunden og dermed billigere installation Balanceret magnetisk felt Lave skærmstrømme Lavere tab Lavere beskyttelsesomkostninger Muligt at integrere fiberkabel Ulemper Ulemper Højere kabel pris Lavere nominel strøm Lettere kabel Kortere leverance længder Tre udlægningsomgange) Flere on site-samlinger Kræver tre "trench" i havbunden Større reparationsomkostninger Højere magnetisk felt Sikkerhed af kabelsystem formindskes Højere skærmstrømme alle tre faser skal repareres efter fejl Højere tab Færre leverandører med erfaring Højere beskyttelsesomkostninger Ikke muligt at integrere fiberkabel Tabel fase- vs. 3-fasesøkabler. Baseret på tabel på side 12 i [1-3] Leder Selve lederen i en kabelkore kan være af forskellig opbygning og materialer. Hver type har forskellige egenskaber som f.eks. vægt, bøjningsradius og overføringsevne, der alle indgår i det endelige valg af leder Materiale Ledermaterialet er altid kobber eller aluminium. Valg af ledermateriale er baseret på flere faktorer, blandt andet behov for overføringsevne, ledermaterialets pris, tab på grund af AC-resistivitet, materialets styrke og vægt osv. Der findes derfor ikke et ensidigt svar på, om kobber eller aluminium altid skal bruges under visse forhold, men det er altid en vurdering ud fra flere parametre og for hvert enkelt kabelprojekt. Kobber er et forholdsvis tungt metal med en massefylde på 8,94 g/cm 3. Dette gør, at for kabler med leder af kobber kan det være vægten, som er begrænsende for leverancelængder. Kobber har også en lav elektrisk resistivitet (0,0175 µω m), hvilket enten resulterer i en større overføringsevne på grund af mindre tab i lederen end i en aluminiumleder af samme størrelse, eller at der anvendes et mindre ledertværsnit med samme tabsgrad end ved brug af en aluminiumleder. 1-6

17 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) En kobberleder anvendes som massiv leder kun op til mm². Prisen på kobber er steget meget de seneste 7-8 år (ref. 2013), og den svinger meget, hvilket gør, at der kan forekomme store ændringer i priser, fra kabeludbud udsendes, og indtil en eventuel aftale indgås. Aluminium har en højere resistivitet end kobber (0,0282 µω m) og derved højere elektrisk tab. På grund af prisforskellen mellem kobber og aluminium er de fleste nye kabler pr installeret med aluminiumleder. Aluminium har endvidere den fordel, at det er meget lettere end kobber med en massefylde på kun 2,70 g/cm 3, og kan derfor bidrage til længere maksimal kabellængde pr. kabeltromle, hvor det er produktionslængden, der er den begrænsende faktor for leverancelængder. En aluminiumleder kan fås som massiv, som i sig selv er langsgående vandtæt op til i hvert tilfælde mm², det er dog ikke alle leverandører, der har massive ledere i deres sortiment Design Kabelledere er i princippet alle opbygget af aluminium- eller kobbertråde, hvor antal, størrelse og form kan variere fra kabel til kabel. Lederne kan inddeles i følgende fire hovedkategorier: Massiv leder, trådleder, profiltrådsleder og segmenteret leder. Massiv leder Oval leder Hul leder Tråd- eller kompakteret leder Profiltrådsleder Hul profiltrådsleder Segmenteret, hul segmenteret eller milliken leder Figur 1-4 Forskellige lederdesigns. Massiv leder er, som navnet antyder, lavet af en enkelt massiv, rund metaltråd. Dette er en enkelt opbygning og er forholdsvis nem at lave. Ulemper ved brug af en massiv leder er, at de er meget stive, især ved tværsnit over mm² for aluminium og 240 mm² for kobber. Desuden er de udsatte for en strømfortrængning (skineffekt), der formindsker kablets overføringsevne og fra magnetfelter fra nærliggende ledere (næreffekt), herunder de andre faser af samme AC-system. 1-7

18 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Trådleder er lavet af koncentriske lag, af runde tråde, der bliver snoet helisk sammen. Denne konfiguration giver en mere fleksibel leder, der er nemmere at bøje. Da trådene er runde, vil der være hulrum imellem trådene, der formindsker lederens fyldfaktor og gør, at kabellederens yderdiameter for fastholdt kvadrat bliver større, hvilket gør det sværere at gøre kablet vandtæt, da vand vil kunne sive langt ind i kablet via disse hulrum. For at minimere disse hulrum bliver lederen trykket sammen undervejs i produktionsprocessen, og så kaldes det en komprimeret trådleder. En komprimeret trådleder er som massiv leder udsat for strømfortrængning. En trådleder er dyrere at producere end en massiv leder. Profiltrådsleder er en ledertype, hvor trådene ikke er runde, men formet således, at rummet mellem nærtliggende tråde minimeres, derved opnås øget effektivt ledertværsnit. Ved denne type bliver hule ledere til tyndolie kabler mere stabile, da profiltrådene støtter op ad hinanden, og der er mindre risiko for kollaps med isolationen. Denne type er ganske dyr og anvendes hovedsageligt på oliekabler, hvor man vil begrænse oliemængden mest muligt, eller for DC-kabler, hvor kablets diameter er af stor betydning for dets produktionspris. Også produktionsmæssige begrænsninger hos leverandørerne kan gøre, at de foretrækker denne leder. Segmenteret leder (milliken) er en trådleder, hvor lederens tråde er delt op i segmenter (normalt 4-6 segmenter), der isoleres fra hinanden med bånd eller papirvikling. Desuden er hvert segment snoet rundt, og de enkelte lag kan på specielt kobberledere også isoleres med bånd eller papir. Denne konstruktion sikrer, at lederens strømfortrængning og næreffekt minimeres, og overføringsevnen øges for større tværsnit. Disse ledere er selv ved store tværsnit fleksible. Den største ulempe er, at produktionen af disse ledere er en lidt mere kompliceret proces, og de er dermed dyrere at producere end andre ledertyper, hvilket gør, at de ikke anvendes så ofte. Figur 1-5 Segmenteret leder (Milliken). Massiv leder Kompakteret trådleder Profiltrådsleder Fyldfaktor 100 % Ca. 95 % Ca. 98 % <90 % Langsgående vandtæthed 100 % Skal have kvældbånd/ kvældpulver/ tråde Normalt kun i oliekabler Relativ omkostning Lav Middel Høj Høj Segmenteret leder (Milliken) Skal have kvældbånd/ kvældpulver/tråde Strømfortrængning Betydelig Cu:>1000 Betydelig Cu:>1000 Betydelig Cu:>1000 Reduceret for store tværsnit Al: >1600 Al: >1600 Al: >1600 Konstruktion Enkelt Enkelt Kompliceret Meget kompliceret Tabel 1-4 Egenskaber for forskellige ledertyper, baseret på [1-4]. 1-8

19 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Lederskærm og isolationsskærm Inderst ved selve lederen ligger lederskærmen, et tyndt lag af halvledende polymer, der sørger for at udglatte eventuelle ujævnheder af lederens overflade. Derved opnås en homogen fordeling af det elektriske felt i overgangen mellem leder og PEX-isolation. Yderst, over selve isolationen, ligger isolationsskærmen som et tyndt lag udenom PEX-isolationen. Isolationsskærmen er ligesom lederskærmen lavet af halvledende polymer, som ekstruderes og krydsbindes sammen med isolationen for at sikre en jævn feltfordeling mellem isolation og skærm. Til forskel fra kabler ved lavere spændinger er isolationsskærmen på højspændingskabler altså fast bundet til isolationen og ikke stripbar Isolation HVAC-kabler fremstilles i dag næsten udelukkende med krydsbundet polyethylen (PEX) isolation. På engelsk kaldes denne isolation for XLPE (Cross Linked Polyethylene). Denne type isolation har været brugt i Danmark til elektriske kabler siden slutningen af 1970'erne. Oprindeligt blev PEXkabler kun brugt til 10 kv og 20 kv, men i dag findes PEX-kabler op til 500 kv [1-4]. Fordelen ved brug af PEX-isolation er de lave dielektriske tab i isolationen samt, at omfanget af vedligehold er mindre end f.eks. for olieisolerede kabler. Desuden er PEX-kabler oliefrie, hvilket gør dem mere attraktive ud fra et miljømæssigt synspunkt. HVDC- og søkabler fremstilles stadig med MI-isolation (Mass Impregnated paper), men også på disse områder er PEX blevet brugt på spændinger op til 320 kv. Derfor er der valgt kun at behandle PEX-isolation i dette afsnit PEX-isolation Figur 1-6 PEX-isolerede kabler [1-2]. Isolationen i PEX-kabler ekstruderes på lederen med leder- og isolationsskærmene i én proces kaldet triple ekstrudering. Rundt om lederskærmen findes selve PEX-isoleringen. Krydsbindingen af polyethylen-materialet gør, at det ikke er termoplastisk, hvilket bevirker, at materialet ikke bliver flydende ved opvarmning, og derved kan der tillades en ledertemperatur på 90 C for PEX-kabler ved varig drift og 250 C ved kortslutning. 1-9

20 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Under produktionen af PEX-kabler påføres kablet et eksternt tryk, der opretholdes, indtil kablet er tilstrækkeligt afkølet. Dette sikrer, at der ikke dannes hulrum i isolationen, men gør også, at alle biprodukter fra krydsbindingen, f.eks. metangas, fordeles uniformt i isolationen. For at komme af med disse biprodukter skal kablet igennem en afgasningsproces. Dette gøres ved at afgasse kablet, før en eventuel metallisk skærm påføres, i et rum ved høj temperatur, 50 C til 80 C, i nogle dage [1-5]. Selve isolationsmaterialet findes i forskellige kategorier, der beskriver renhedsgraden af materialet. For PEX-producenten Borealis benævnes disse kategorier "superclean standard-grade compound" og "superclean EHV-grade compound" [1-6]. Andre fabrikanter benytter andre kategorier og benævnelser. I grunden er begge materialer af samme sammensætning, men kvalitetssikringen er noget højere ved EHV-materialet. Under produktionen af PEX-materiale sker der en screening hos producenten, der udelukker urenheder større end 100 µm. Når standardmaterialet screenes, tages 0,5 pct. af det færdiglavede materiale ud til inspektion. Ved screening af EHV-materialet tages 2 pct. af det færdiglavede materiale ud til inspektion. Forskellen mellem de to typer er altså ikke nødvendigvis væsentligt, idet f.eks. filtrering af PEX-materialet i forbindelse med ekstruderingen faktisk kan være et mere væsentligt kvalitetssikringstrin. Derudover tilføjes EHV-materialet et tilsætningsstof, der øger gasningen under selve produktionen. PEX-materialet afgasses dog altid efter produktion. Dermed er der ikke stor forskel på gasindholdet i det endelige resultat af forskellige materialer. Der findes ingen regel for, hvilke materialer der skal vælges for bestemte spændinger, men dette er ofte afhængigt af prisforskellen mellem de to materialer og producentens anbefalinger. En forudsætning for at vælge et lavere subjektivt kvalitetsniveau er dog, at alle langtidstests er udført med samme materiale Metallisk skærm Skærmen fungerer både som en mekanisk og en elektrisk beskyttelse af kablet. Skærmens funktioner er: At returnere kablets kapacitive ladestrøm under driftsforhold uden at overstige det tilladelige spændingsfald langs skærmen. At lede fejlstrøm i tilfælde af jordfejl på kablet, indtil kablet frakobles, uden at overstige den maks. tilladelige kortslutningstemperatur for den pågældende kabeltype. At reducere den elektriske indflydelse af kablets omgivelser i tilfælde af f.eks. jordfejl. Mekanisk beskyttelse af isolationen. Skærmen, sammen med kvældbånd/kvældpulver, fungerer også som radial og langsgående vandtæthed af kablet. De første tre punkter, især kablets egenskaber i fejltilfælde, kræver et bestemt minimumstværsnit af skærmen. Her designes skærmen som regel ud fra kortslutningsstrømmen 40 ka i 500 ms. Der anvendes forskellige skærmtyper i højspændingskabler, og disse listes nedenfor. Trådskærm, af aluminium eller kobber, er snoet langs kablet, men yder en begrænset beskyttelse mod mekanisk skade. Trådskærmen bruges som regel sammen med et sammenlimet laminat, normalt af aluminium og PE, der sikrer radial vandtæthed af kablet. 1-10

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende:

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende: 1. Kabel- og anlægsdata 1.1 400 kilovolt kabeldata 400 kilovolt landkablerne er opbygget af følgende: Faktaboks med følgende oplysninger: 1. Vandtæt komprimeret aluminiumsleder med et tværsnitsareal på

Læs mere

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg Kapitel 13 Magnetiske felter ved kabelanlæg En vurdering af, hvor store magnetfelter der kan forventes ved nedgravede kabler, vil bygge på to forhold. Dels størrelsen af de strømme der løber i kablerne,

Læs mere

Rekommandation 22. 10-60 kv PEX-kabler. 2. udgave. Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rosenørns Allé 9. 1970 Frederiksberg C. Tlf.

Rekommandation 22. 10-60 kv PEX-kabler. 2. udgave. Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rosenørns Allé 9. 1970 Frederiksberg C. Tlf. Rekommandation 22 10-60 kv PEX-kabler 2. udgave Dansk Energi Forskning og Udvikling Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C lf.: 35 300 400 Fax: 35 300 401 E-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dansk

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

1. De tre kabelsektioner 14,5 kilometer af forbindelsen kabellægges fordelt på tre strækninger.

1. De tre kabelsektioner 14,5 kilometer af forbindelsen kabellægges fordelt på tre strækninger. 1. De tre kabelsektioner 14,5 kilometer af forbindelsen kabellægges fordelt på tre strækninger. 1.1 Tebbestrup-Hornbæk (Gudenådalen) Et par km syd for Gudenåen ved Randers etableres en kabelovergangsstation

Læs mere

Reka-kabler til vind power teknologi

Reka-kabler til vind power teknologi Vind power kabler Reka-kabler til vind power teknologi Vindmølle parker, der er placeret i store åbne områder, er ideelle til produktion af ren, vedvarende vindenergi. Disse steder kan findes inde i landet

Læs mere

PEX-kablers isolationstilstand og kabelfejlstatistikker. Hans Jørgen Jørgensen DEFU

PEX-kablers isolationstilstand og kabelfejlstatistikker. Hans Jørgen Jørgensen DEFU PEX-kablers isolationstilstand og kabelfejlstatistikker Hans Jørgen Jørgensen DEFU Oversigt Baggrund PEX-kablers isolationstilstand Ældningsmekanisme Målemetode og vurdering af måleresultat Resultater

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Kapacitive Spændingstransformere ETS-50-06-10 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24394/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Produktkatalog Elforsyning. 1 Reka Elforsyning 011

Produktkatalog Elforsyning. 1 Reka Elforsyning 011 Produktkatalog Elforsyning 1 Reka Elforsyning 011 1961-2011 NOTATER Reka Elforsyning 2011 Indholdsfortegnelse Forsyningskabler 1kV PEX-M-AL 0,6/1 kv 4 NAHH-O 0,6/1 kv 5 N2XH-O 0,6/1 kv 6 NAHCH-O-S 0,6/1

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Produktkatalog Elforsyning

Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Elforsyning 2010 Completing the picture nkt cables Forord nkt cables' produktkatalog 2010 indeholder et bredt program af forsynings- og distributionskabler. Kataloget indeholder oplysninger

Læs mere

Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler. Jens Zoëga Hansen DEFU

Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler. Jens Zoëga Hansen DEFU Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler Jens Zoëga Hansen DEFU Program Baggrund Fejlstatistik Partielle udladninger Off-line PD målinger On-line PD målinger Baggrund Forsat omkring 15.000

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

PEM1077DK 2011-06 DANSK VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL 3-LEDERKABLER HJ33.12 OG HJ33.24 INSTALLATIONSVEJLEDNING

PEM1077DK 2011-06 DANSK VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL 3-LEDERKABLER HJ33.12 OG HJ33.24 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING PEM1077DK 2011-06 VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL 3-LEDERKABLER DANSK 2/8 PEM1077DK 2011-06 GENEREL INFORMATION - Kontroller at sættet kan anvendes til den pågældende kabeltype - Kontroller

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet Jylland-Fyn Kabel - anlægsarbejdet 1 Eksempel på arbejdsbælte under anlægsarbejdet. Arbejdsbæltet ved kabellægning i Jylland Fyn kabel projektet er som udgangspunkt 15 meter. Eksempel på tværsnit gennem

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

PEM1091DK 2011-02 DANSK VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL ENLEDERKABLER HJ11.12 OG HJ11.24 INSTALLATIONSVEJLEDNING

PEM1091DK 2011-02 DANSK VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL ENLEDERKABLER HJ11.12 OG HJ11.24 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING PEM1091DK 2011-02 VARMEKRYMPET SAMLEMUFFE TIL ENLEDERKABLER DANSK 2/8 PEM1091DK 2011-02 GENEREL INFORMATION - Kontroller at sættet kan anvendes til den pågældende kabeltype - Kontroller

Læs mere

SIENOPYR. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

SIENOPYR. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. IKKE ALLE KABLER SIENOPYR Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. ER ENS Top fiksering Røglem gennemtræk 5m 3 /min Kabelprøve Gasbrænder Propangas brænder Brandtest for enkelte

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

ALUMINIUMKABLER. Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS

ALUMINIUMKABLER. Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS ALUMINIUMKABLER Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS Aluminium vs. kobber Mange installatører forstår udemærket omkostningsforskellen mellem kobber- og aluminiumkabler,

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

PEM1076DK 2011-03 DANSK

PEM1076DK 2011-03 DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING PEM1076DK 2011-03 VARMEKRYMPET ENDEAFSLUTNING TIL 3-LEDERKABLER INDENDØRS ENDEAFSLUTNING UDENDØRS ENDEAFSLUTNING DANSK 2/12 PEM1076DK 2011-03 GENEREL INFORMATION - Kontroller at

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Bornholm Havmøllepark Projekt- og anlægsbeskrivelse - anlæg på land

Bornholm Havmøllepark Projekt- og anlægsbeskrivelse - anlæg på land Bornholm Havmøllepark Projekt- og anlægsbeskrivelse - anlæg på land Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here. Bornholm Havmøllepark Projekt- og anlægsbeskrivelse,

Læs mere

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger Kapitel 6 Elektrisk felt fra kabler og luftledninger Kabler Da højspændingskabler normalt er nedgravet i jorden, som er en forholdsvis god elektrisk leder, vil der ved jordoverfladen ikke kunne måles et

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning - A-Ramme søgning 2 Index Baggrund... 3 Hvordan fejl med jordretur opstår... 3 Generelt før der kabelfejlsøges... 3 Fejllokaliseringsteori... 3 Opsætning af transmitter... 4 Opsætning af modtager og A-ramme...

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode EMC HALT Af Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist, DELTA Introduktion Ud over de traditionelle miljøtest såsom vibrations- og fugtighedstest tilbydes nu også miljø-halt (Highly Accelerated

Læs mere

Kriegers Flak Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land. Revideret den 03-06-2015. Dok. 14-23177-28

Kriegers Flak Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land. Revideret den 03-06-2015. Dok. 14-23177-28 Kriegers Flak Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land Revideret den 03-06-2015. Dok. 14-23177-28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for projektet... 3 1.2 Anlæg på land... 3 2.

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Udgivet af Energinet.dk Rev. nr. 2 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Bygningsarbejder ETS-51-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24692/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

BRANDSIKRE KABLER. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

BRANDSIKRE KABLER. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. BRANDSIKRE KABLER Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. Vigtigheden af brandsikkerhed Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere

Læs mere

VINKELSTIK FOR INTERFACE C (630 A)

VINKELSTIK FOR INTERFACE C (630 A) Publikation nr. 04 / DK / 0115 VINKELSTIK FOR INTERFACE C (30 A) Type 430TB/G med kabeladaptor 430CA K430TB/G for max 24 kv og M430TB/G for max. 3 kv driftsspænding for PEX- og EPR-isolerede kabler Vigtigt!

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for for PFISTERER Højspændingsviser 1. Generelt Spændingsviseren er et sikkerhedsværktøj for brugeren. Nedenstående betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal nøje overholdes. Spændingsviseren overholder

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

FUNKTIONSSIKRE KABLER. Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

FUNKTIONSSIKRE KABLER. Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. FUNKTIONSSIKRE KABLER Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. IKKE ALLE KABLER ER ENS Vigtigheden af funktionssikkerhed Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest

Læs mere

Elforsyning. Produktkatalog

Elforsyning. Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Indhold: Produkter til elforsyning: Side 1 kv sortiment Prysmian 4-leder PEX-M-L 1 kv halogenfri... Prysmian 4-leder HIK-L-M 1 kv 1 kv halogenfri... 8 10 MV sortiment Prysmian

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg.

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. DESITEK A/S Jordingsanlæg i praksis Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. www.desitek.dk JORDINGSANLÆG I PRAKSIS Denne publikation omhandler flg. områder: Hvordan

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Er superledning fremtiden for fusion?

Er superledning fremtiden for fusion? Er superledning fremtiden for fusion? Drømmen om fusionsenergi er ikke nem at nå. I kampen for at fremtidens fusionskraftværker nogensinde skal blive en realitet, står videnskabsmænd over for et stort

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Kabelprojekt Thy-Mors-Salling

Kabelprojekt Thy-Mors-Salling Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Natur Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive Kabelprojekt Thy-Mors-Salling 2. februar 2015 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

SIXTY-SPEED MUFFE. Til 72 kv med koldkrympsteknologi

SIXTY-SPEED MUFFE. Til 72 kv med koldkrympsteknologi SIXTY-SPEED MUFFE Til 72 kv med koldkrympsteknologi Hvad er koldkrymp Der findes til 72,5 kv forskellige muffeteknologier, hvoraf de vigtigste er varmkrymp, pre-moulded og koldkrymp. I en varmkrymp muffe

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

10. april 2014. Horns Rev 3. Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land. Dok. 13-93461-38

10. april 2014. Horns Rev 3. Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land. Dok. 13-93461-38 10. april 2014 Horns Rev 3 Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land Dok. 13-93461-38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for projektet... 3 1.2 Projektet og afgrænsning af projektområde...

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Projekt - og anlægsbeskrivelse for Forskønnelsesprojekt Lillebælt

Projekt - og anlægsbeskrivelse for Forskønnelsesprojekt Lillebælt Projekt - og anlægsbeskrivelse for Forskønnelsesprojekt Lillebælt 8. november 2011 XTBH/XTBH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Eksisterende anlæg... 2 3. Kabellægning på land... 3 3.1 Kabelstrækningen...

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning En dansk virksomhed oplevede gang på gang, at deres elektroniske udstyr brød ned. Det kunne ske op til 6-7 gange om

Læs mere

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m)

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m) Kapitel 10 Beregning af magnetiske felter For at beregne det magnetiske felt fra højspændingsledninger/kabler, skal strømmene i alle ledere (fase-, jord- og eventuelle skærmledere) kendes. Den inducerede

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere