Kabelhåndbogen. AC-kabelanlæg kv. Vi forbinder energi og mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabelhåndbogen. AC-kabelanlæg 132-400 kv. Vi forbinder energi og mennesker"

Transkript

1 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg kv Vi forbinder energi og mennesker

2

3 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg på kv Sat op af Simon Dalsgård Svendsen og Unnur Stella Guðmundsdóttir Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia December 2013

4 Kabelhåndbogen AC-kabelanlæg på kv Copyright Energinet.dk, 2013 Udskrevet i Danmark af Energinet.dk, Fredericia December 2013, 1. udgivelse ISBN Energinet.dk Eltransmission, Ledninger Tonne Kjærsvej Fredericia

5 Indledning I 2003 blev der udgivet en kabelhåndbog for transmissionskabler i Jylland og på Fyn. Kabelhåndbogen fra 2006 har titlen "150 kv og 400 kv PEX-kabelanlæg" og indeholder en beskrivelse af, hvordan et kabelanlæg etableres, drives og vedligeholdes, hvordan overføringsevnen for et kabelanlæg beregnes, samt en beskrivelse af impedanser for et kabelanlæg. Siden 2006 er der sket en række afgørende ændringer: Energinet.dk er blevet dannet og ejer i dag alle transmissionskabler. Derfor indeholder den nye kabelhåndbog alle kabler fra og med 132 kv til og med 400 kv. I 2009 besluttede Folketingets partier, at alle 132 kv- og 150 kv-transmissionslinjer i Danmark skulle kabellægges inden Energinet.dk blev bedt om at udarbejde en plan for dette, og derfor blev Kabelhandlingsplanen udarbejdet [1]. Ud over kabellægning af 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet blev det besluttet at forskønne 400 kv-transmissionsnettet, hvor seks forskellige 400 kv-strækninger skal kabellægges [2]. Generelt er det blevet mere besværligt at få lov hos myndighederne til at etablere luftledninger. Derfor er der et større behov for kabellægning, end der var før, og efter beslutningen med Kabelhandlingsplanen og Forskønnelsesprojekterne er der et større pres på, at nye transmissionsstrækninger kabellægges. På grund af den øgede fokus på kabler i forhold til luftledninger og på baggrund af beslutningen med, at hele 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet skal kabellægges, blev forskningsprojektet DANPAC (DANish Power system with Ac Cables) igangsat. DANPAC er opdelt i to dele: Systemdelen og Komponentdelen. I Systemdelen undersøges nettet som en helhed, og det analyseres, hvordan et netværk af kabelanlæg skal være, mens kablet og dets tilbehør er i fokus i Komponentdelen. Samtidigt har der været et stort behov for at beskrive og fastsætte ensartet forståelse for, hvad et kabelanlæg skal indeholde, definition af kabelanlægget, dimensionering, installation, drift og vedligehold, samt afvikling af sådan et anlæg. Derfor, som en del af DANPAC-komponentdelen, er Kabelhåndbogen blevet opdateret, hvor forskningsresultater og nye metoder ved nye kabelanlæg er blevet inkluderet. Gruppen, som har stået for den nye Kabelhåndbog, har haft følgende deltagere: Mogens Pedersen Per Berg Jacobsen Jonas Fabricius Nielsen Hans Jørgen Jørgensen Unnur Stella Gudmundsdóttir Simon Dalsgård Svendsen Jakob Kessel Súsanna Pétursdóttir Vestjyske Net FynsNet SEAS-NVE Dansk Energi Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Det blev besluttet at fokusere på PEX-kabler, eftersom oliekabler ikke anvendes til AC-nyanlæg længere. Derudover inkluderes søkabler, eftersom der etableres flere havmølleparker med lange PEX AC-kabelstrækninger. Det er valgt ikke at inkludere DC-kabelstrækninger, men disse strækninger er som regel i dag udført af enten PEX- eller MIND-kabler. Der er kun en mindre forskel på DC- og AC-kabler, og dimen-

6 sionering, installation, drift og vedligehold samt afvikling foregår i princippet identisk med det, som i Kabelhåndbogen er beskrevet for PEX AC-kabler. Denne kabelhåndbog har tre formål: Kabelhåndbogen er tænkt som undervisningsmateriale for nyansatte eller andre, som har behov for en dybere forståelse af kablet og dets tilbehør. Kabelhåndbogen skal anvendes ved modtagelse af nye medarbejdere inden for kabeldelen i Energinet.dk, eftersom den giver et overblik over, hvilke metoder der anvendes ved nye kabelanlæg. Kabelhåndbogen er et opslagsmateriale, hvor en kabelspecialist eller ingeniør kan finde oplysninger om forskellige afgrænsede emner angående kabelanlæg. For at opfylde ovenstående formål er Kabelhåndbogen opdelt i nedenstående afsnit: Komponentbeskrivelse. Her er kablet og alle de komponenter, der bruges i et kabelanlæg, beskrevet, samt test og prøver af kabler. Afsnittet indeholder endvidere beskrivelse af kablernes tilbehør, så som muffer, linkbokse, lysledere, spændingstransformere, jordtråde, jordingsanlæg, udstyr til temperaturovervågning m.m. Behovet for og udnyttelsen af udvalgte tilbehør beskrives ydereligere i afsnittene omkring Systemdesign og Drift. Myndighedsbehandling. Her er processen for myndighedsbehandling og arbejdsmiljø beskrevet. Den myndighedsproces, som skal opfyldes for hvert nyt kabelanlæg, er diskuteret, og det er forklaret, hvornår og hvorfor de rigtige tilladelser skal søges. Systemdesign. Her fokuseres der på de tekniske forudsætninger for et kabelanlæg. Hvordan et kabel dimensioneres, og hvilke beregninger der ligger bag hvert nyt kabelanlægsprojekt. Derudover forklares impedanser for et kabel, samt reaktiv effektkompensering og nærføring. Installation. Her forklares metoder og principper for installation af et kabel. Dette dækker både land- og søkabelinstallation. Drift. Her beskrives generel drift af transmissionsnettet. Vedligehold. Generelt vedligehold defineres i dette afsnit, samt at procedurer ved fejl i et kabelsystem diskuteres. Som det sidste i kablets livscyklus forklares ydereligere, hvordan et kabelanlæg skal afvikles. Bilag. Ud over bilagene til overstående afsnit inkluderer det sidste afsnit både normer for kabelanlæg og et eksempel for processen i et 400 kv-kabelanlægsprojekt. Kabelhåndbogen skal være et levende dokument, hvor forudsætninger og metoder skal opdateres. For at simplificere opdateringen af Kabelhåndbogen er det muligt at opdatere kun et af de ovenstående afsnit ad gangen. Hver gang, et afsnit opdateres, skal datoen øverst på siderne i det pågældende afsnit opdateres, og dokumentets historik skal opdateres. Historikken findes i Bilagssektionen bagerst i dokumentet. Kabelhåndbogen er et offentligt tilgængeligt dokument, dog kan der forekomme henvisninger til interne Energinet.dk dokumenter, som ikke er offentligt tilgængelige. Alle eksterne referencer er listet i referencelisten.

7 Indholdsfortegnelse 1 Komponentbeskrivelse Kabelkonstruktion Nominelle spændinger Kabelopbygning Leder Lederskærm og isolationsskærm Isolation Metallisk skærm Kabelkappe og kabelmærkning Kabelarmering (søkabler) Tilbehør Samlemuffer Linkbokse Linkkabler Endeafslutninger Spændingstransformere Parallel jordtråd Jordingsanlæg ved kabelanlæg Temperaturovervågning Kabelprøvning Prækvalifikationstest Typetest Sampletest Rutinetest Deltagelse i kabelafprøvninger Fejl under kabelafprøvning Myndighedsbehandling Projektmodel Overordnede godkendelser og tilladelser Godkendelse efter 4 i Lov om Energinet.dk Planlovens bestemmelser med tilhørende VVM-bekendtgørelse Tilladelse til etablering af et søkabel Rettighedserhvervelse Dispensationer og tilladelser Gravetilladelser LER Magnetfelter Arkæologiske interesser og undersøgelser Arbejdsmiljø Corporate Social Responsibility Politik Systemdesign Dimensioneringsgrundlag Belastningsanalyser Krav til overføringsevne Forudsætninger Ledertemperatur Kappetemperatur Belastningsfaktor Fejlstrømme 3-4

8 3.2.5 Jordtemperatur Nedgravningsdybde Termisk jordresistivitet Layout for kabelsystem Forlægning Skærmkobling Sluttet skærm Åben skærm Krydskobling Blandet skærmkobling Transponering Beregninger af kabeloverføringsevne Nominel belastning Korttidsbelastning Overbelastning/nødbelastning Teknisk optimal løsning Teknisk-økonomisk optimal Dimensionering af havmølleparker Impedanser for kv-ac-kabelanlæg Synkronimpedansen Nulimpedansen Bølgeimpedansen Isolationskoordination Isolationskoordinationsprocessen Reaktiv effektkompensering Behov for reaktiv effektkompensering Spændingsstigning for kabler i tomgang Effektoverføringsforhold for kabler Systemmæssig behov Reaktorer Fasttilkoblet reaktor Kobbelbare reaktorer Variable reaktorer Zero-miss Spændingsspring ved kobling Maksimal størrelse for fasttilkoblede reaktorer Maksimal størrelse for kobbelbare reaktorer Maksimal størrelse for variable reaktorer Reguleringsområde for variable reaktorer Maksimal kabellængde Økonomi og tab Tab i reaktorer Kabeltab Systemtab Nærføring med parallelle kabelsystemer Nærføringsproblematikken Håndtering af nærførte kabelsystemer Nærføring med andre ledende materialer Beregning af inducerede spændinger Hængekøjekurve Foranstaltninger mod for høje inducerede spændinger 3-39

9 4 Installation Landkabelinstallation Arbejdsareal Oplagspladser Åben grav Gravekasse Kontrolleret genopfyldning Kabelgrav Rørlægning Kabeludlægning Udtrækningsudstyr Tromler/dellængder Tromler og tromlevogne Lyslederrør Forlægning af lysleder til temperaturovervågning Placering af parallel jordtråd Muffegrav Grundvand Bortskaffelse af (forurenet) jord Beplantning langs tracé Afdækning og beskyttelse Ledningsregistrering og markering Søkabelinstallation Fastlæggelse af tracé Surveys Forgravning Udlægning og ilandføring Muffearbejde Nedspuling Idriftsættelsesprøvning Kappeprøvning før idriftsættelse Spændingsprøve timers prøve AC spændingsprøve PD-måling Impedansmålinger TDR virgin print Målinger af bølgehastighed Validering af overføringsevne Andre prøver Drift Overføringsevnen i driftsmæssig sammenhæng Kendskab til kablet og dets omgivelser Beregning af referenceoverføringsevne for kabelanlæg Fastlæggelse af forudgående belastning Anvendelse af korttidsbelastningsevnen i driftsmæssig sammenhæng Drive kabler baseret på temperatur Vedligehold Eftersyn af kabeltracé Eftersyn af jordingsanlæg Kappeprøvning af idriftsatte kabelanlæg 6-2

10 6.4 Eftersyn af endemuffer Påfyldning af gasendemuffer i drift Eftersyn af linkbokse Kabelfejltyper og reparationsprocedurer Fejltyper i kabelanlæg Reparationsprocedure for landkabler Reparationsprocedure for søkabler Reparationsprocedurer for nærførte anlæg Reservedele Utilgængelighed og beredskab for transmissionskabelanlæg Utilgængelighed Beredskab for kabelanlæg i transmissionsnettet Afvikling af et kabelanlæg Oliekabler PEX-kabler Kabler i sand Kabler i underboringer Kabler i weakmix Søkabler Skrotning af kabelanlæg Bilag 7-1 A Dokumentets opdatering og historik 7-1 B Normer 7-3 C Anvendte kabelkonstanter 7-5 D Tilladte træer over et højspændingskabel 7-7 D.1 Løvtræarter 7-7 D.2 Nåletræarter 7-8 D.3 Buskarter 7-8 E Kabelkøb 7-9 E.1 Et eksempel på processen i et kabelkøb 400 kv 7-9 E.2 Forprojekt/udviklingsprojekt 7-10 E.3 Gennemførelse af kabeludbud 7-14 E.4 Drift af kabelprojekt 7-15 E.5 Installation land/sø 7-15 E.6 Overdragelse af anlæg til Vedligehold 7-16 E.7 Evaluering og opfølgning 7-16

11 1 Komponentbeskrivelse Afsnittet komponentbeskrivelser giver en grundig beskrivelse af højspændingskablet, som bruges i et AC-kabelanlæg, samt beskrivelse af alle de tilbehørs komponenter, som er en del af det samlede kabelanlæg. Afsnittet omhandler også krav til test og prøver af et kabel og dets tilbehør.

12 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) 1.1 Kabelkonstruktion Dette afsnit handler om kablets opbygning, hvilke materialer der anvendes, samt de vigtigste normer, rekommandationer og afprøvningsstandarder for kabler på 132 kv og op til 400 kv i det danske transmissionsnet Nominelle spændinger Kabler og andre vekselstrømssystemer er opdelt i forskellige spændingsklasser, og for hver klasse er der specificeret forskellige testniveauer, som er de samme for alle kabler i den spændingsklasse. Spændingsniveauerne, der anvendes i det danske transmissionsnet, er listet i Tabel 1-1, og er omhandlet i IEC og IEC Nominel spænding for kabler og tilbehør U 0 [kv] Nominel systemspænding U [kv] Maksimal tilladelig spænding for materiel U m [kv] Tabel 1-1 Nominelle spændingsforhold for elektriske systemer. Disse spændingsniveauer er tilsvarende defineret i netdimensioneringsreglerne, som udgives af Energinet.dk [1-1]. I samme publikation findes også øvre og nedre grænser for driftsspændinger for de forskellige spændinger i det danske transmissionsnet. I de tilfælde, hvor kabler drives ved højere spænding end nominel systemspænding, skal leverandøren informeres allerede i udbuddet, eftersom kablerne ikke bør, ifølge standarderne, drives kontinuert ved maksimalspænding. Transmissionskabler i Danmark er ofte drevet ved, eller tæt ved, maksimalspænding (Um), og i disse tilfælde designes kablet til dette formål Kabelopbygning I Tabel 1-2 listes generelle fysiske egenskaber for forskellige dele af højspændingskabler. Landkablerne deles i tre kolonner efter de overordnede spændingsniveauer i det danske transmissionsnet. For søkabler listes egenskaber kun i tilfælde af, at der er nogen specielle krav ud over dem for landkabler ved samme spænding. Det vil sige, at hvor intet listes for søkabler, gælder det samme som for landkabler ved tilsvarende spænding. 1-2

13 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Spænding i kv U (U m ) Ledermateriale Ledertype 132/150 kv (145/170) Landkabel 220 kv (245) Aluminium (Al) Kobber (Cu) Massiv Runde tråde/komprimeret Profiltråde Segmenteret/Milliken 400 kv (420) Søkabel Lederskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale - Isolation Ekstruderet PEX - Isolationsskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale - Metallisk skærm Langsgående vandtætning Kappe Fyld (3-faset søkabel) Al-/Cu-tråde i modspiral mod lederens tråde Foldet Al-laminat til radial vandtæthed (Svejset eller limet, kan erstatte tråde) Kvældbånd under og eller over skærmtrådende Ekstruderet PE, som regel med et ydre halvledende lag, med markering (tekst) Armering (sø) - Yderkappe (sø) - Tabel 1-2 Oversigt af kabelopbygning Oftest: Ekstruderet bly Sjældent: Korrugeret Al eller Cu - - Polypropylene garn, plastprofiler Ståltråde evt. rustfri Cu-tråde Plastiktråde Polypropylene garn, sort med farvet stribe 1-3

14 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Landkabel Et typisk PEX-højspændingskabel er opbygget af følgende lag: Leder Lederskærm Isolation Isolationsskærm Metalliskskærm Yderkappe Materialerne, der anvendes til de forskellige dele af kablet listes i Tabel 1-2 og er beskrevet i afsnittene Figur kv-landkabel med komprimeret Al-leder og skærm af både Cu-tråde og Al-folie Søkabel Anvendelsen af søkabler i det danske transmissionsnet er steget i forbindelse med øget tilslutning af havmølleparker i de danske farvande. Figur 1-2 (a) 1-faset (a) og 3-faset (b) søkabler. (b) Søkabler er i princippet (for den elektriske del) udført som et landkabel, men hvor metalskærmen uden om kablet oftest er en blykappe, som også fungerer som radial vandtætning og sikrer, at kablet holdes tørt inden for skærmen. Ekstruderet bly er mere korrosionsresistent end aluminium, men kan have en negativ påvirkning på miljøet hvis det ikke håndteres korrekt. Med bare 20-års forventet driftstid kan en radial vandtætning af aluminium og kobbertråd skærm være et billigere alternativ. Dette giver dog et lettere kabel, hvilket kan være en udfordring i forbindelse med nedspuling af kablerne. For søkabler kræves der en armering som mekanisk beskyttelse af kablet under håndteringen ved udlægning samt under drift som beskyttelse mod mindre ankre og fiskeudrustning, på dybere vand 1-4

15 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) end der forekommer i indre danske farvande er den også nødvendig som trækarmering under udlægning. Derudover bør der også anvendes såkaldt marine grade kvældbånd til langsgående vandtætning, da det skal kunne modstå større tryk, samt saltvand. Søkabler, der bliver lagt i stor dybde, udstyres med en beskyttelsesarmering af f.eks. ståltråde og vikling af blandt andet garn og tjære yderst. For 132/150 kv-søkabler på lav dybde kan der nøjes med en ekstra tyk PE-kappe uden om kablet, hvor den mekaniske belastning ikke nødvendigvis er så høj. På grund af normalt forholdsvis lange søkabler (og at kappen normalt holdes våd i saltvand), vil der altid anvendes sluttet skærm. Åben skærm er for lange kabler ikke en reel mulighed på grund af størrelsen på inducerede spændinger i skærmen, som er proportional med længden af kablerne. Søkabler laves enten som 1-lederkabler ligesom landkabler, eller som 3-lederkabler. 3-lederkabler kan i dag leveres på spændinger helt op til 400 kv (Lillebæltskablerne). På grund af begrænsninger i udlægningsfartøjernes lasteevne (vægt/volumen) kan 1-lederkablerne installeres over længere afstande end 3-lederkabler uden brug af offshore samlemuffer, men kræver samtidig tre udlægninger og efterfølgende beskyttelse i havbunden. 1-faset søkabler Ved denne opstilling bruges der tre 1-ledersøkabler i flad forlægning, der danner et 3-faset kabelsystem. De tre kabler har en afstand på minimum ca m for at undgå, at eventuelle skader forårsaget af ankre rammer så få kabler som muligt. En betydelig afstand mellem de enkelte kabler gør også, at risikoen for skade på et kabel minimeres ved beskyttelse af et andet kabel. Disse kabler kan også bruges som strandkabler, det vil sige i områder på land med meget våd jord og som en overgang fra søkabel til landkabel. I enkelte tilfælde kan 1-fasede søkabler uden armering også bruges som strandkabel. Særligt for 1-fasede søkabler er, at for at de skal have rimelig overføringsevne og overkommelige tab, så skal de have en samlet resistans af skærm og armering på ca. samme størrelse som lederen. Derfor anvendes oftest kobberarmering med samme tværsnit som lederen (som grov tommelfingerregel), hvilket dog også bevirker, at dette er en relativt dyr løsning i forhold til 3-fasede søkabler hvilket yderligere fordyres af en mere omfangsrig installationsindsats. En 1-leder løsning vil trods kobberarmering stadig have højere tab end en 3-leder løsning. 3-fasede kabler På grund af blandt andet højere omkostninger for udlægning/nedgravning af søkabler end for landkabler udføres søkabler ofte som et enkelt 3-fasekabel i stedet for tre 1-fasekabler. Figur 1-3 Billede af 3-fasede søkabler. Til venstre: fyldmateriale af plastik, til højre: fyldmateriale af garn. 1-5

16 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) 3-fasekablerne består af tre 1-kabelkorer, hver med ekstruderet blykappe. Imellem kablerne er et fyldmateriale af PP-garn eller af plastprofiler, der sikrer, at kablet bliver rundt, så den fælles armering rundt om hele kablet lægger sig pænt, og så punkttrykket på de enkelt faser jævnes ud. Fordi kablerne ligger i tæt trækant, reduceres skærm- og armeringstabene væsentligt i forhold til tre kabler i flad forlægning. Både søkablerne for Rødsand 1-2 (132 kv), Horns Rev 1-2 (150 kv) Anholt Havmøllepark (220 kv) og Lillebæltskablerne (400 kv) er af denne type. De væsentligste fordele og ulemper ved både 1-fase- og 3-fasesøkabler listes i Tabel leder 3-leder Fordele Større nominel strøm Længere leverancelængder (afhængigt af kabelskib) Færre on site-samlinger Lavere reparationsomkostninger Øget sikkerhed - et fjerde kabel kan senere tilføjes Flere leverandører med erfaring Fordele Øget tyngde Kun en udlægningsomgang Én "trench" i havbunden og dermed billigere installation Balanceret magnetisk felt Lave skærmstrømme Lavere tab Lavere beskyttelsesomkostninger Muligt at integrere fiberkabel Ulemper Ulemper Højere kabel pris Lavere nominel strøm Lettere kabel Kortere leverance længder Tre udlægningsomgange) Flere on site-samlinger Kræver tre "trench" i havbunden Større reparationsomkostninger Højere magnetisk felt Sikkerhed af kabelsystem formindskes Højere skærmstrømme alle tre faser skal repareres efter fejl Højere tab Færre leverandører med erfaring Højere beskyttelsesomkostninger Ikke muligt at integrere fiberkabel Tabel fase- vs. 3-fasesøkabler. Baseret på tabel på side 12 i [1-3] Leder Selve lederen i en kabelkore kan være af forskellig opbygning og materialer. Hver type har forskellige egenskaber som f.eks. vægt, bøjningsradius og overføringsevne, der alle indgår i det endelige valg af leder Materiale Ledermaterialet er altid kobber eller aluminium. Valg af ledermateriale er baseret på flere faktorer, blandt andet behov for overføringsevne, ledermaterialets pris, tab på grund af AC-resistivitet, materialets styrke og vægt osv. Der findes derfor ikke et ensidigt svar på, om kobber eller aluminium altid skal bruges under visse forhold, men det er altid en vurdering ud fra flere parametre og for hvert enkelt kabelprojekt. Kobber er et forholdsvis tungt metal med en massefylde på 8,94 g/cm 3. Dette gør, at for kabler med leder af kobber kan det være vægten, som er begrænsende for leverancelængder. Kobber har også en lav elektrisk resistivitet (0,0175 µω m), hvilket enten resulterer i en større overføringsevne på grund af mindre tab i lederen end i en aluminiumleder af samme størrelse, eller at der anvendes et mindre ledertværsnit med samme tabsgrad end ved brug af en aluminiumleder. 1-6

17 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) En kobberleder anvendes som massiv leder kun op til mm². Prisen på kobber er steget meget de seneste 7-8 år (ref. 2013), og den svinger meget, hvilket gør, at der kan forekomme store ændringer i priser, fra kabeludbud udsendes, og indtil en eventuel aftale indgås. Aluminium har en højere resistivitet end kobber (0,0282 µω m) og derved højere elektrisk tab. På grund af prisforskellen mellem kobber og aluminium er de fleste nye kabler pr installeret med aluminiumleder. Aluminium har endvidere den fordel, at det er meget lettere end kobber med en massefylde på kun 2,70 g/cm 3, og kan derfor bidrage til længere maksimal kabellængde pr. kabeltromle, hvor det er produktionslængden, der er den begrænsende faktor for leverancelængder. En aluminiumleder kan fås som massiv, som i sig selv er langsgående vandtæt op til i hvert tilfælde mm², det er dog ikke alle leverandører, der har massive ledere i deres sortiment Design Kabelledere er i princippet alle opbygget af aluminium- eller kobbertråde, hvor antal, størrelse og form kan variere fra kabel til kabel. Lederne kan inddeles i følgende fire hovedkategorier: Massiv leder, trådleder, profiltrådsleder og segmenteret leder. Massiv leder Oval leder Hul leder Tråd- eller kompakteret leder Profiltrådsleder Hul profiltrådsleder Segmenteret, hul segmenteret eller milliken leder Figur 1-4 Forskellige lederdesigns. Massiv leder er, som navnet antyder, lavet af en enkelt massiv, rund metaltråd. Dette er en enkelt opbygning og er forholdsvis nem at lave. Ulemper ved brug af en massiv leder er, at de er meget stive, især ved tværsnit over mm² for aluminium og 240 mm² for kobber. Desuden er de udsatte for en strømfortrængning (skineffekt), der formindsker kablets overføringsevne og fra magnetfelter fra nærliggende ledere (næreffekt), herunder de andre faser af samme AC-system. 1-7

18 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Trådleder er lavet af koncentriske lag, af runde tråde, der bliver snoet helisk sammen. Denne konfiguration giver en mere fleksibel leder, der er nemmere at bøje. Da trådene er runde, vil der være hulrum imellem trådene, der formindsker lederens fyldfaktor og gør, at kabellederens yderdiameter for fastholdt kvadrat bliver større, hvilket gør det sværere at gøre kablet vandtæt, da vand vil kunne sive langt ind i kablet via disse hulrum. For at minimere disse hulrum bliver lederen trykket sammen undervejs i produktionsprocessen, og så kaldes det en komprimeret trådleder. En komprimeret trådleder er som massiv leder udsat for strømfortrængning. En trådleder er dyrere at producere end en massiv leder. Profiltrådsleder er en ledertype, hvor trådene ikke er runde, men formet således, at rummet mellem nærtliggende tråde minimeres, derved opnås øget effektivt ledertværsnit. Ved denne type bliver hule ledere til tyndolie kabler mere stabile, da profiltrådene støtter op ad hinanden, og der er mindre risiko for kollaps med isolationen. Denne type er ganske dyr og anvendes hovedsageligt på oliekabler, hvor man vil begrænse oliemængden mest muligt, eller for DC-kabler, hvor kablets diameter er af stor betydning for dets produktionspris. Også produktionsmæssige begrænsninger hos leverandørerne kan gøre, at de foretrækker denne leder. Segmenteret leder (milliken) er en trådleder, hvor lederens tråde er delt op i segmenter (normalt 4-6 segmenter), der isoleres fra hinanden med bånd eller papirvikling. Desuden er hvert segment snoet rundt, og de enkelte lag kan på specielt kobberledere også isoleres med bånd eller papir. Denne konstruktion sikrer, at lederens strømfortrængning og næreffekt minimeres, og overføringsevnen øges for større tværsnit. Disse ledere er selv ved store tværsnit fleksible. Den største ulempe er, at produktionen af disse ledere er en lidt mere kompliceret proces, og de er dermed dyrere at producere end andre ledertyper, hvilket gør, at de ikke anvendes så ofte. Figur 1-5 Segmenteret leder (Milliken). Massiv leder Kompakteret trådleder Profiltrådsleder Fyldfaktor 100 % Ca. 95 % Ca. 98 % <90 % Langsgående vandtæthed 100 % Skal have kvældbånd/ kvældpulver/ tråde Normalt kun i oliekabler Relativ omkostning Lav Middel Høj Høj Segmenteret leder (Milliken) Skal have kvældbånd/ kvældpulver/tråde Strømfortrængning Betydelig Cu:>1000 Betydelig Cu:>1000 Betydelig Cu:>1000 Reduceret for store tværsnit Al: >1600 Al: >1600 Al: >1600 Konstruktion Enkelt Enkelt Kompliceret Meget kompliceret Tabel 1-4 Egenskaber for forskellige ledertyper, baseret på [1-4]. 1-8

19 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Lederskærm og isolationsskærm Inderst ved selve lederen ligger lederskærmen, et tyndt lag af halvledende polymer, der sørger for at udglatte eventuelle ujævnheder af lederens overflade. Derved opnås en homogen fordeling af det elektriske felt i overgangen mellem leder og PEX-isolation. Yderst, over selve isolationen, ligger isolationsskærmen som et tyndt lag udenom PEX-isolationen. Isolationsskærmen er ligesom lederskærmen lavet af halvledende polymer, som ekstruderes og krydsbindes sammen med isolationen for at sikre en jævn feltfordeling mellem isolation og skærm. Til forskel fra kabler ved lavere spændinger er isolationsskærmen på højspændingskabler altså fast bundet til isolationen og ikke stripbar Isolation HVAC-kabler fremstilles i dag næsten udelukkende med krydsbundet polyethylen (PEX) isolation. På engelsk kaldes denne isolation for XLPE (Cross Linked Polyethylene). Denne type isolation har været brugt i Danmark til elektriske kabler siden slutningen af 1970'erne. Oprindeligt blev PEXkabler kun brugt til 10 kv og 20 kv, men i dag findes PEX-kabler op til 500 kv [1-4]. Fordelen ved brug af PEX-isolation er de lave dielektriske tab i isolationen samt, at omfanget af vedligehold er mindre end f.eks. for olieisolerede kabler. Desuden er PEX-kabler oliefrie, hvilket gør dem mere attraktive ud fra et miljømæssigt synspunkt. HVDC- og søkabler fremstilles stadig med MI-isolation (Mass Impregnated paper), men også på disse områder er PEX blevet brugt på spændinger op til 320 kv. Derfor er der valgt kun at behandle PEX-isolation i dette afsnit PEX-isolation Figur 1-6 PEX-isolerede kabler [1-2]. Isolationen i PEX-kabler ekstruderes på lederen med leder- og isolationsskærmene i én proces kaldet triple ekstrudering. Rundt om lederskærmen findes selve PEX-isoleringen. Krydsbindingen af polyethylen-materialet gør, at det ikke er termoplastisk, hvilket bevirker, at materialet ikke bliver flydende ved opvarmning, og derved kan der tillades en ledertemperatur på 90 C for PEX-kabler ved varig drift og 250 C ved kortslutning. 1-9

20 Komponentbeskrivelse (opdateret september 2013) Under produktionen af PEX-kabler påføres kablet et eksternt tryk, der opretholdes, indtil kablet er tilstrækkeligt afkølet. Dette sikrer, at der ikke dannes hulrum i isolationen, men gør også, at alle biprodukter fra krydsbindingen, f.eks. metangas, fordeles uniformt i isolationen. For at komme af med disse biprodukter skal kablet igennem en afgasningsproces. Dette gøres ved at afgasse kablet, før en eventuel metallisk skærm påføres, i et rum ved høj temperatur, 50 C til 80 C, i nogle dage [1-5]. Selve isolationsmaterialet findes i forskellige kategorier, der beskriver renhedsgraden af materialet. For PEX-producenten Borealis benævnes disse kategorier "superclean standard-grade compound" og "superclean EHV-grade compound" [1-6]. Andre fabrikanter benytter andre kategorier og benævnelser. I grunden er begge materialer af samme sammensætning, men kvalitetssikringen er noget højere ved EHV-materialet. Under produktionen af PEX-materiale sker der en screening hos producenten, der udelukker urenheder større end 100 µm. Når standardmaterialet screenes, tages 0,5 pct. af det færdiglavede materiale ud til inspektion. Ved screening af EHV-materialet tages 2 pct. af det færdiglavede materiale ud til inspektion. Forskellen mellem de to typer er altså ikke nødvendigvis væsentligt, idet f.eks. filtrering af PEX-materialet i forbindelse med ekstruderingen faktisk kan være et mere væsentligt kvalitetssikringstrin. Derudover tilføjes EHV-materialet et tilsætningsstof, der øger gasningen under selve produktionen. PEX-materialet afgasses dog altid efter produktion. Dermed er der ikke stor forskel på gasindholdet i det endelige resultat af forskellige materialer. Der findes ingen regel for, hvilke materialer der skal vælges for bestemte spændinger, men dette er ofte afhængigt af prisforskellen mellem de to materialer og producentens anbefalinger. En forudsætning for at vælge et lavere subjektivt kvalitetsniveau er dog, at alle langtidstests er udført med samme materiale Metallisk skærm Skærmen fungerer både som en mekanisk og en elektrisk beskyttelse af kablet. Skærmens funktioner er: At returnere kablets kapacitive ladestrøm under driftsforhold uden at overstige det tilladelige spændingsfald langs skærmen. At lede fejlstrøm i tilfælde af jordfejl på kablet, indtil kablet frakobles, uden at overstige den maks. tilladelige kortslutningstemperatur for den pågældende kabeltype. At reducere den elektriske indflydelse af kablets omgivelser i tilfælde af f.eks. jordfejl. Mekanisk beskyttelse af isolationen. Skærmen, sammen med kvældbånd/kvældpulver, fungerer også som radial og langsgående vandtæthed af kablet. De første tre punkter, især kablets egenskaber i fejltilfælde, kræver et bestemt minimumstværsnit af skærmen. Her designes skærmen som regel ud fra kortslutningsstrømmen 40 ka i 500 ms. Der anvendes forskellige skærmtyper i højspændingskabler, og disse listes nedenfor. Trådskærm, af aluminium eller kobber, er snoet langs kablet, men yder en begrænset beskyttelse mod mekanisk skade. Trådskærmen bruges som regel sammen med et sammenlimet laminat, normalt af aluminium og PE, der sikrer radial vandtæthed af kablet. 1-10

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km ELLX-HF-A Apparatkabel 0,5 mm Apparat/ tlf. installations kabel til indendørs brug, oplægning på kabelbakker, kabelstiger, på væg eller som tilslutnings kabel. Kablet er opbygget på følgende måde: massiv

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Vi kan ikke gøre arbejdet for dig, Men vi kan gøre det tre gange

Vi kan ikke gøre arbejdet for dig, Men vi kan gøre det tre gange Vi kan ikke gøre arbejdet for dig, Men vi kan gøre det tre gange nemmere Completing the picture 02 nkt cables KÆRE EL-INSTALLATØR Undskyld vi forstyrrer. Du har sikkert travlt, og tid er som bekendt penge.

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Koblingsanlæg ETS-51-03-01 Rev. 0 teknisk standard Dokument nr. 24689/10, sag 10/5371- ETS-51-03-01 v. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24689/10 Version Forfatter

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Teknisk-økonomisk model og analyse for kabellægning af 60 kv luftledninger

Teknisk-økonomisk model og analyse for kabellægning af 60 kv luftledninger Teknisk-økonomisk model og analyse for kabellægning af 60 kv luftledninger P2 Projekt Gruppe B223 INS Basis, Energiteknik Aalborg Universitet 25. maj 2009 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energiteknik

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 Glasbrudsdetektorer GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 samt limsæt GDK 100 Installationsvejledning Side 2 Glasbrudsdetektorer og tilbehør Generelt Glasbrudsdetektorerne fra Alarmcom er udstyrede med

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere