Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem"

Transkript

1 Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur på varmebærer Kompressortyper og kapacitetsregulering CO 2 varmepumpeanlæg Effektivitet af CO 2 varmepumpe Brugsvandopvarmning Anlægsudformning og økonomi Varmedrevne varmepumper Sammenfatning Side 2/15

3 1 Varmepumpens virkemåde En varmepumpe anvendes til at pumpe/hente varme fra et lavere til et højere temperaturniveau. Varmepumpen kan drives af enten varme eller el. I Danmark vil det det i de fleste tilfælde være et eldrevet varmepumpeanlæg, der anvendes i et ATES system. Eldrevet varmepumpe En eldrevet varmepumpe er opbygget på samme måde som et eldrevet køleanlæg og består i grundprincippet af 4 komponenter: kompressor, kondensator, ventil og fordamper. Processen foregår ved 2 forskellige tryk, fordampertrykket og kondenseringstrykket. Ved det lave trykniveau (lav temperatur) optages varme, ved at kølemidlet fordamper og optager varme. Herefter komprimeres det fordampede kølemiddel til det høje trykniveau. Det komprimerede kølemiddel er nu en varm gas der føres til en kondensator, hvor det kondenseres ved bortførsel af varme ved en højere temperatur end da det fordampede. Det er varmen fra kondenseringen, der anvendes til opvarmning i en varmepumpe. Efter at kølemidlet er kondenseret, drøvles det (ensbetydende med et tryk og et temperaturfald) gennem en ventil ned til fordampertrykket, hvor det fordampes på ny ved optagelse af varme. Figur 1. Kredsproces for køleanlæg/varmepumpe. Figur 2. Log(p)-h diagram for kredsproces Til at drive processen bruges energi til kompressoren. Hvor meget energi, der bruges, afhænger primært af de temperaturniveauer, der ønskes ved opvarmningen og kølingen. Ønskes en højere temperatur til opvarmning kræves et højere kondenseringstryk, at komprimere gassen yderligere koster mere energi til kompressoren. Det anvendte kølemiddel og anlægsbestykningen har dog også betydning for effektiviteten af processen. Varmepumpens virkningsgrad Virkningsgraden for en varmepumpe har mange betegnelser i litteraturen, bl.a. effektfaktor og COP (Coefficience Of Performance). I den videre beskrivelse anvendes COP varme når der menes varmepumpens efektivitet og COP anvendes når der refereres til en kølemaskines effektivitet. Side 3/15

4 COP varme er defineret som forholdet mellem varmeeffekt afgivet i kondensatoren Q kondensator og den elektriske effekt optaget i kompressoren W kompressor. COP varme = Q kondensator / W kompressor COP for kølemaskinen er kuldeydelsen Q fordamper divideret med den elektriske effekt W kompressor optaget af kompressoren. COP = Q fordamper / W kompressor Sammenhængen mellem de COP varme og COP kan antages til følgende: COP varme = COP + 1 Når det antages, at der ikke er tab i elmotor og transmission mellem elmotor og kompressor. Ønskes tabet medtaget kan COP varme antages at være følgende: COP varme = COP + 0,9 COP varme giver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet i en driftstilstand. For at få varmepumpens gennemsnitlige effektivitet over sæsonen anvendes SPF (Seasonal Performance Factor). SPF = (kwh varme leveret) / (kwh el til kompressor). Side 4/15

5 2 Valg af kølemiddel Kølemidler der anvendes i varmepumper kan opdeles i 2 grupper, de syntetiske og de naturlige. De syntetiske: HFC: flourerede kølemidler, er skadelige for miljøet De naturlige: HC: kulbrinter, er meget brændbare NH 3 : ammoniak, er giftig CO 2 : kuldioxid, proces ved højt tryk Pr. 1. januar 2007 kom der nye krav til brugen af HFC kølemidler. Det er blandt andet ikke tilladt at sælge køle- og varmepumpesystemer med en fyldning over 10 kg. Dette kan/vil derfor udelukke brugen af HFC kølemidler i større varmepumpeanlæg. I dag er mest anvendte HFC-kølemidler i varmepumper R407C, R134a og R410a. Kølemidlerne betegnes som mere eller mindre "grønne" i relation til deres tilbøjelighed til at påvirke miljøet, hvis de bevæger sig frit i atmosfæren. Som erstatning for HFC kølemidler anvendes i Danmark primært de naturlige kølemidler som kulbrinter, CO 2 og ammoniak. Valget af kølemiddel afgøres bl.a. af hvilke temperaturniveauer, der ønskes opnået. Har man behov for varme ved en høj temperatur (80-90 C af varmebæreren) er det muligt at opnå en høj COP med en varmepumpe med CO 2 som kølemiddel. For ammoniak ligger grænsen på ca. 70 C også med en rimelig høj COP. Skal der opnås så høje temperaturniveauer med kølemidlet R134a bliver COP dårligere end for CO 2 og ammoniak. I skema 1 ses oversigt over de mest anvendte kølemidler i varmepumper. Kølemiddel Kategori Øvre temperaturgrænse for varmebærer [ C] Giftig/ brandfarlig Drivhuseffekt GWP-faktor 1 relativt til CO2 Bemærkning R134a HFC nej/nej Max 10 kg fyldning R407C HFC 50 nej/nej Max 10 kg fyldning R410A HFC <50 nej/nej Max 10 kg fyldning R404A HFC <50 nej/nej Max 10 kg fyldning Ammoniak Naturlig 70 ja/ja (delvis) 0 Teknologi udviklet CO 2 Naturlig nej/nej 1 Højt trykniveau R290 Propan Naturlig 60 nej/ja 3 Eksplosionsfare Skema 1. Fordele og ulemper for forskellige kølemidler. 1 GWP: Global Warming Potential Side 5/15

6 Det bliver formentligt ammoniak og CO 2, der kommer i brug som kølemiddel på meget store varmepumpeanlæg i fremtiden. På mindre anlæg vil det formentlig stadig være HFC kølemidlerne der anvendes. I figur 3 ses en vurdering af valget af kølemiddel efter anlægsstørrelsen. Figur 3. Forventet anvendt kølemiddel efter anlægsstørrelse Side 6/15

7 COP for forskellige kølemidler Figur 4. COP som funktion af kondenseringstemperaturen for forskellige kølemidler. I Figur 4 ses den teoretiske COP som funktion af kondenseringstemperaturen for forskellige kølemidler. Figuren skal illustrere, hvad der kan opnås ved at vælge et kølemiddel frem for et andet. Det ses, at Ammoniak (NH 3 ) er det bedste kølemiddel energimæssigt. Eksempelvis vil et anlæg med ammoniak have en COP på 2,8 ved en kondenseringstemperatur på 60 C. For R407C vil COP være ca. 1,8 ved samme kondenseringstemperatur. Den teoretiske elbesparelse ved at vælge anlægget med ammoniak som varmepumpe beregnes som: ( COP / COP varme (ny) ) 100 % = ((1,8 2,8) / (2,8 + 1)) 100 % = 26 % Ammoniak vil have yderligere fordele i forhold til HFC kølemidlerne på grund af dens gode termofysiske egenskaber. Der kan derfor forventes en besparelse på mellem % ved at anvende en varmepumpe baseret på kølemidlet ammoniak i stedet for HFC. Det skal dog tilføjes, at et anlæg med ammoniak normalt er noget dyrere i anskaffelse og i service. Side 7/15

8 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur på varmebærer Temperaturen af varmebæreren vil typisk ligge 2-5 C under kondenseringstemperaturen når denne forlader kondensatoren. Man bør være opmærksom på at ønsket om en høj fremløbstemperatur på varmebæreren også kræver en høj kondenseringstemperatur. Figur 5. COP som funktion af kondenseringstemperaturen for 1 trins ammoniak anlæg. Underkøling 0 C og overhedning 2 C. η = 0,7. I Figur 5 ses COP for et 1 trins ammoniakanlæg. Figuren er medtaget for at illustrere effektiviteten af varmepumpen i ATES systemer med lavtemperaturopvarmning. Tænkes varmeanlægget dimensioneret så fremløbstemperaturen er 40 C i stedet for 50 C bliver besparelsen til opvarmning med varmepumpen ca. 20 % ved en fordampertemperatur på 5 C. 3 Kompressortyper og kapacitetsregulering I mellemstore varmepumpesystemer anvendes typisk scroll- og stempelkompressorer. I store varmepumpeanlæg er det typisk stempel- og skruekompressorer. Der er stor forskel på, hvor energieffektivt de forskellige typer af kompressorer kapacitetsregulerer. I varmepumpesystemer der står alene med opvarmningen vil der være varierende belastninger og krav til fremløbstemperaturen af varmen, så fremløbstemperaturen på varmebæreren eksempelvis tilpasses efter hvor koldt det er ude. Det er normalt optimalt at regulerer kapaciteten ved at ændre på omdrejningstallet af kompressoren, da en rolig og stabil kørsel giver en energieffektiv drift. En masse start og stop af kompressoren vil resultere i en højere kondenseringstemperatur og en lavere fordampertemperatur, med et forøget energiforbrug til følge. Derudover vil de mange start og stop slide på kompressoren. Side 8/15

9 I et ATES system bør varmepumpesystemet designes efter høj energieffektivitet ved dellast og varierende kondenseringstemperatur. Det optimale varmepumpesystem vil typisk være et system med flere kompressorer, hvoraf minimum en af en af kompressorerne er med VSD (Variable Speed Drive). For specielt stempelkompressorer med VSD vil effektiviteten begynde at stige med faldende last, så den bedste COP ligger i området ved 50 % kapacitet. Dette bør udnyttes, eventuelt ved at vælge 2 frekvensregulerede kompressorer, der kører samtidig med samme belastning. I stedet for en kompressor med VSD anvendes der tit en skruekompressor med gliderregulering. En skruekompressor med gliderregulering vil normalt være meget effektiv ved en høj belastning. Ved en belastning under % af ydelsen begynder effektiviteten at falde markant og man bør overveje en anden løsning, hvis skruekompressoren kører i dette belastningsområde en stor del af tiden. En af skruekompressorens forcer er dens evne til at ramme det ønskede temperatursetpunkt, som kan være meget kritisk ved specielt køleprocesser. Det er i dag muligt, at få kompressorer monteret med VSD fra fabrikanten inden for ammoniak- og HFC-anlæg. For CO 2 -anlæg er udvalget endnu ikke så stort. Man skal formentlig eftermontere en frekvensomformer, hvis der ønskes omdrejningsregulering i et CO 2 anlæg. Side 9/15

10 4 CO 2 varmepumpeanlæg Et CO 2 varmepumpeanlæg adskiller sig fra den tidligere omtalte varmepumpekreds ved ikke at kondensere når varmen afgives i kondensatoren. Kondensatoren kaldes derfor en gaskøler i et CO 2 varmepumpeanlæg. Grunden til at CO 2 ikke kondenserer skyldes, at der ved varmepumpedrift opereres med temperaturer over CO 2 s kritiske punkt (31 C/74 bar). Log p gaskøling P kritisk = 73,77 bar 3 2 T kritisk = 30,98 C Kompression 4 1 Fordamper h Figur 6. Log(p) h diagram for CO2 varmepumpe. Effektivitet af CO 2 varmepumpe CO 2 varmepumpens effektivitet afhænger primært af afgangstemperaturen fra gaskøleren (punkt 3 i Figur 6), jo lavere temperatur jo bedre effektivitet. Afgangstemperaturen på CO 2 fra gaskøleren vil i et vandbåren varmesystem afhænge af returtemperaturen. Er det muligt at få returtemperaturen fra varmesystemet ned på C er det meget aktuelt at overveje en CO 2 varmepumpe. Side 10/15

11 Figur 7. COP varme for CO 2 varmepumpeanlæg. Tal er beregnet med COOLPACK. Der er antaget en temperaturdifferens på 2 C mellem afgang fra gaskøler og tilgang af vand. Virkningsgrad kompressor = 0,7. I figur 7 ses COP varme ved forskellige temperaturer af vand til gaskøleren. Ved at gå fra en returtemperatur af vandet på 30 C til 40 C ses et procentvist fald i effektiviteten på ca. 15 % ved en fordampertemperatur på 0 C. Ved at gå fra en returtemperatur af vandet på 40 C til 50 C ses et procentvis fald i effektiviteten på ca. 30 % ved en fordampertemperatur på 0 C. Side 11/15

12 Figur 8. COP varme for en ammoniak og CO2 varmepumpe. Kilde: ADVANSOR energisystemer. I Figur 8 ses COP varme for varmepumper baseret på kølemidlet CO 2 og ammoniak (NH 3 ). Det ses at effektiviteten af CO 2 varmepumpen forholdsvis er bedre end NH 3 varmepumpen jo højere fremløbstemperatur, der ønskes. Det er derfor en fordel at vælge en CO 2 varmepumpe i det givne scenarie, hvis der ønskes høje fremløbstemperaturer på varmen. Brugsvandopvarmning En CO 2 varmepumpe kan med fordel anvendes til opvarmning af brugsvand. I nogle lande anvendes små CO 2 varmepumper allerede til brugsvandsopvarmning i private husholdninger. COP varme til opvarmning af brugsvand (i et ATES system ) ligger formentligt over 4. Det er tidligere omtalt at CO2 vil være til applikationer større end husholdninger, men netop som brugsvandsvarmepumpe kunne CO 2 varmepumpen i meget små applikationer også blive aktuel i Danmark. I ATES systemer kunne en CO 2 varmepumpe anvendes i kombination med en anden varmepumpe, der anvender et kølemiddel, der er optimalt ved de mest forekommende temperaturniveauer (hvis disse ikke passer til en CO 2 varmepumpe). Det bliver derved muligt at opvarme brugsvandet billigt, og det kan undgås at installere en anden energikilde eksempelvis en gaskedel til brugsvandopvarmning. Side 12/15

13 5 Anlægsudformning og økonomi De fleste anlæg med kølemidlet ammoniak er med oversvømmede fordampere hvor hele fordamperarealet udnyttes effektivt. Disse anlæg har ofte en fordampertemperatur, der ligger tæt på den ønskede fremløbstemperatur af kølevandet, hvilket bl.a. skyldes ammoniakkens gode varmeovergangstal. Dette betyder at den fordampede gas skal komprimeres fra et højere tryk, hvilket giver en bedre COP. Med CO 2 varmepumpeanlæg er det også muligt at opnå de tilsvarende egenskaber. Pladsforhold kan, udover en ønsket temperatur på den varme side, også være afgørende for valget af kølemiddel i anlægget. Her kommer HFC anlæg til at fylde mest pga. af den maksimale fyldning på 10 kg. CO 2 anlæg er normalt de mest kompakte. Erfaringsmæssigt er der følgende specifikke priser for forskellige typer af varmepumpeanlæg. Jo flere kw der installeres jo billigere bliver den specifikke kw pris. Anlægstype kr. pr. kw varmeydelse Te/Tc = 0/35 C Ammoniak HFC HC (kulbrinte) CO Tabel 1. Specifikke priser for varmepumpeanlæg. Udover investeringen i anlægget og energiudgifter vil der være udgifter til service og vedligehold. Der er specielt store udgifter til ammoniakanlæg, mens CO 2 anlæg har meget lave udgifter. I Figur 9 ses flere kriterier der bør overvejes, når der investeres i en varmepumpe. Opnåelse af 10 er godt. Figur 9. Kriterier til valg af varmepumpesystem (Inspiration fra ADVANSOR) Side 13/15

14 6 Varmedrevne varmepumper Det er muligt at lave et varmedrevet varmepumpeanlæg baseret på et absorptionsprincippet. Anlægget tænkes drevet af et solvarmeanlæg kombineret med en anden energikilde eksempelvis fjernvarme. Rentabiliteten af anlægget vil afhænge meget af prisen på fjernvarme. Bemærk yderligere, at solfangerne også kræver et areal uden døre. Et anlæg som dette vil typisk have et varmeforhold på ca. 0,6 ved temperaturniveauerne, som er aktuelle i et ATES system. Dvs. at for hver kw køl, der skal bruges hos køleforbrugeren, skal der betales med næsten dobbelt så meget varme ved den høje temperatur. Anlægget er interessant ved komfortkøling, da størstedelen af kølebehovet normalt ligger i perioden om dagen med sol, hvor solvarmeanlægget kan anvendes. En ulempe ved det viste anlæg kan være en dårlig afkøling af fjernvarmevandet. I mange forsyningsområder vil der være krav til afkølingen og en strafafgift, hvis denne er for lille. Figur 10. Eksempel på varmedrevet absorptionsvarmepumpe. Side 14/15

15 7 Sammenfatning Den ønskede temperatur på varmen fra et varmepumpeanlæg i et ATES system har afgørende indflydelse på valget af kølemiddel og effektiviteten af anlægget. Ved meget høje temperaturer på eksempelvis C kan CO 2 anlæg anvendes, her skal man dog være opmærksom på, at en god effektivitet for anlægget kræver at returtemperaturen efter opvarmning er lav, helst C eller lavere. CO 2 anlæg kan også bruges selv om der ikke ønskes høj en temperatur på C, effektiviteten vil stadig afhænge af temperaturen på afgangen af gaskøleren. Varmepumper med ammoniak er normalt de mest effektive varmepumpeanlæg ved temperaturer op til C på den varme side. Kompressorer til ammoniak findes i dag i alle størrelser monteret fra fabrikken med omdrejningsreguleret motor. Det er derfor muligt at dække mange kapacitetsbehov effektivt. Det er også muligt at vælge løsninger med ammoniak, hvor fyldningen af ammoniak holdes på et minimum. Dette kan gøre, at anlægget kan placeres steder hvor en stor fyldning med ammoniak ellers ville forhindre dette. Ulempen ved et ammoniak anlæg er en dyrere service og vedligehold. Samt sikkerhedsforanstaltningerne. CO 2 varmepumper er meget effektive til opvarmning af brugsvand. I de ATES systemer hvor opvarmningen suppleres med en gaskedel til brugsvandsopvarmning og til at dække peaks på varmebæreren i årets koldeste perioder, kan det overvejes at installere en CO 2 varmepumpe i stedet. De fleste ATES systemer vil have en størrelse, hvor der installeres flere varmepumper. Det mest optimale system fås normalt, når mindst en kompressorerne er med VSD regulering. HFC-anlæg, der opføres i dag, må ikke være påfyldt mere end 10 kg kølemiddel, hvilket betyder at der normalt anvendes flere separate anlæg for at opfylde kapacitetsbehovet i større anlæg. De mange anlæg fordyrer både investeringen og serviceudgifterne, og anlæggene er pladskrævende. Effektiviteten bliver dårligere da små kompressorer normalt har en lavere effektivitet end store kompressorer. Der er lånt illustrationer og tekst fra: Rapport fra Center for Køle- og varmepumpeteknik: MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE-MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER Rapport kan findes på Rapport fra Miljøstyrelsen: CO 2 som kølemiddel i varmepumper Rapport kan findes på Rapport fra Teknologisk Institut: CO 2 -SYSTEMER designmanual Rapport kan findes på Slides fra ADVANSOR Energisystemers oplæg om : Køleanlæg og varmepumper med CO 2 Side 15/15

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager Enopsol ApS DONG Energy A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Cenergia ApS SBI April 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Fredericia Afleveringsdato: Bacheloropgave: Optimeringsprojekt 27 maj 2015 Anslag rapporten:60.000, svarende til 25 normalsider Anslag abstract: 1267, svarende til 0,5

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere