Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem"

Transkript

1 Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur på varmebærer Kompressortyper og kapacitetsregulering CO 2 varmepumpeanlæg Effektivitet af CO 2 varmepumpe Brugsvandopvarmning Anlægsudformning og økonomi Varmedrevne varmepumper Sammenfatning Side 2/15

3 1 Varmepumpens virkemåde En varmepumpe anvendes til at pumpe/hente varme fra et lavere til et højere temperaturniveau. Varmepumpen kan drives af enten varme eller el. I Danmark vil det det i de fleste tilfælde være et eldrevet varmepumpeanlæg, der anvendes i et ATES system. Eldrevet varmepumpe En eldrevet varmepumpe er opbygget på samme måde som et eldrevet køleanlæg og består i grundprincippet af 4 komponenter: kompressor, kondensator, ventil og fordamper. Processen foregår ved 2 forskellige tryk, fordampertrykket og kondenseringstrykket. Ved det lave trykniveau (lav temperatur) optages varme, ved at kølemidlet fordamper og optager varme. Herefter komprimeres det fordampede kølemiddel til det høje trykniveau. Det komprimerede kølemiddel er nu en varm gas der føres til en kondensator, hvor det kondenseres ved bortførsel af varme ved en højere temperatur end da det fordampede. Det er varmen fra kondenseringen, der anvendes til opvarmning i en varmepumpe. Efter at kølemidlet er kondenseret, drøvles det (ensbetydende med et tryk og et temperaturfald) gennem en ventil ned til fordampertrykket, hvor det fordampes på ny ved optagelse af varme. Figur 1. Kredsproces for køleanlæg/varmepumpe. Figur 2. Log(p)-h diagram for kredsproces Til at drive processen bruges energi til kompressoren. Hvor meget energi, der bruges, afhænger primært af de temperaturniveauer, der ønskes ved opvarmningen og kølingen. Ønskes en højere temperatur til opvarmning kræves et højere kondenseringstryk, at komprimere gassen yderligere koster mere energi til kompressoren. Det anvendte kølemiddel og anlægsbestykningen har dog også betydning for effektiviteten af processen. Varmepumpens virkningsgrad Virkningsgraden for en varmepumpe har mange betegnelser i litteraturen, bl.a. effektfaktor og COP (Coefficience Of Performance). I den videre beskrivelse anvendes COP varme når der menes varmepumpens efektivitet og COP anvendes når der refereres til en kølemaskines effektivitet. Side 3/15

4 COP varme er defineret som forholdet mellem varmeeffekt afgivet i kondensatoren Q kondensator og den elektriske effekt optaget i kompressoren W kompressor. COP varme = Q kondensator / W kompressor COP for kølemaskinen er kuldeydelsen Q fordamper divideret med den elektriske effekt W kompressor optaget af kompressoren. COP = Q fordamper / W kompressor Sammenhængen mellem de COP varme og COP kan antages til følgende: COP varme = COP + 1 Når det antages, at der ikke er tab i elmotor og transmission mellem elmotor og kompressor. Ønskes tabet medtaget kan COP varme antages at være følgende: COP varme = COP + 0,9 COP varme giver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet i en driftstilstand. For at få varmepumpens gennemsnitlige effektivitet over sæsonen anvendes SPF (Seasonal Performance Factor). SPF = (kwh varme leveret) / (kwh el til kompressor). Side 4/15

5 2 Valg af kølemiddel Kølemidler der anvendes i varmepumper kan opdeles i 2 grupper, de syntetiske og de naturlige. De syntetiske: HFC: flourerede kølemidler, er skadelige for miljøet De naturlige: HC: kulbrinter, er meget brændbare NH 3 : ammoniak, er giftig CO 2 : kuldioxid, proces ved højt tryk Pr. 1. januar 2007 kom der nye krav til brugen af HFC kølemidler. Det er blandt andet ikke tilladt at sælge køle- og varmepumpesystemer med en fyldning over 10 kg. Dette kan/vil derfor udelukke brugen af HFC kølemidler i større varmepumpeanlæg. I dag er mest anvendte HFC-kølemidler i varmepumper R407C, R134a og R410a. Kølemidlerne betegnes som mere eller mindre "grønne" i relation til deres tilbøjelighed til at påvirke miljøet, hvis de bevæger sig frit i atmosfæren. Som erstatning for HFC kølemidler anvendes i Danmark primært de naturlige kølemidler som kulbrinter, CO 2 og ammoniak. Valget af kølemiddel afgøres bl.a. af hvilke temperaturniveauer, der ønskes opnået. Har man behov for varme ved en høj temperatur (80-90 C af varmebæreren) er det muligt at opnå en høj COP med en varmepumpe med CO 2 som kølemiddel. For ammoniak ligger grænsen på ca. 70 C også med en rimelig høj COP. Skal der opnås så høje temperaturniveauer med kølemidlet R134a bliver COP dårligere end for CO 2 og ammoniak. I skema 1 ses oversigt over de mest anvendte kølemidler i varmepumper. Kølemiddel Kategori Øvre temperaturgrænse for varmebærer [ C] Giftig/ brandfarlig Drivhuseffekt GWP-faktor 1 relativt til CO2 Bemærkning R134a HFC nej/nej Max 10 kg fyldning R407C HFC 50 nej/nej Max 10 kg fyldning R410A HFC <50 nej/nej Max 10 kg fyldning R404A HFC <50 nej/nej Max 10 kg fyldning Ammoniak Naturlig 70 ja/ja (delvis) 0 Teknologi udviklet CO 2 Naturlig nej/nej 1 Højt trykniveau R290 Propan Naturlig 60 nej/ja 3 Eksplosionsfare Skema 1. Fordele og ulemper for forskellige kølemidler. 1 GWP: Global Warming Potential Side 5/15

6 Det bliver formentligt ammoniak og CO 2, der kommer i brug som kølemiddel på meget store varmepumpeanlæg i fremtiden. På mindre anlæg vil det formentlig stadig være HFC kølemidlerne der anvendes. I figur 3 ses en vurdering af valget af kølemiddel efter anlægsstørrelsen. Figur 3. Forventet anvendt kølemiddel efter anlægsstørrelse Side 6/15

7 COP for forskellige kølemidler Figur 4. COP som funktion af kondenseringstemperaturen for forskellige kølemidler. I Figur 4 ses den teoretiske COP som funktion af kondenseringstemperaturen for forskellige kølemidler. Figuren skal illustrere, hvad der kan opnås ved at vælge et kølemiddel frem for et andet. Det ses, at Ammoniak (NH 3 ) er det bedste kølemiddel energimæssigt. Eksempelvis vil et anlæg med ammoniak have en COP på 2,8 ved en kondenseringstemperatur på 60 C. For R407C vil COP være ca. 1,8 ved samme kondenseringstemperatur. Den teoretiske elbesparelse ved at vælge anlægget med ammoniak som varmepumpe beregnes som: ( COP / COP varme (ny) ) 100 % = ((1,8 2,8) / (2,8 + 1)) 100 % = 26 % Ammoniak vil have yderligere fordele i forhold til HFC kølemidlerne på grund af dens gode termofysiske egenskaber. Der kan derfor forventes en besparelse på mellem % ved at anvende en varmepumpe baseret på kølemidlet ammoniak i stedet for HFC. Det skal dog tilføjes, at et anlæg med ammoniak normalt er noget dyrere i anskaffelse og i service. Side 7/15

8 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur på varmebærer Temperaturen af varmebæreren vil typisk ligge 2-5 C under kondenseringstemperaturen når denne forlader kondensatoren. Man bør være opmærksom på at ønsket om en høj fremløbstemperatur på varmebæreren også kræver en høj kondenseringstemperatur. Figur 5. COP som funktion af kondenseringstemperaturen for 1 trins ammoniak anlæg. Underkøling 0 C og overhedning 2 C. η = 0,7. I Figur 5 ses COP for et 1 trins ammoniakanlæg. Figuren er medtaget for at illustrere effektiviteten af varmepumpen i ATES systemer med lavtemperaturopvarmning. Tænkes varmeanlægget dimensioneret så fremløbstemperaturen er 40 C i stedet for 50 C bliver besparelsen til opvarmning med varmepumpen ca. 20 % ved en fordampertemperatur på 5 C. 3 Kompressortyper og kapacitetsregulering I mellemstore varmepumpesystemer anvendes typisk scroll- og stempelkompressorer. I store varmepumpeanlæg er det typisk stempel- og skruekompressorer. Der er stor forskel på, hvor energieffektivt de forskellige typer af kompressorer kapacitetsregulerer. I varmepumpesystemer der står alene med opvarmningen vil der være varierende belastninger og krav til fremløbstemperaturen af varmen, så fremløbstemperaturen på varmebæreren eksempelvis tilpasses efter hvor koldt det er ude. Det er normalt optimalt at regulerer kapaciteten ved at ændre på omdrejningstallet af kompressoren, da en rolig og stabil kørsel giver en energieffektiv drift. En masse start og stop af kompressoren vil resultere i en højere kondenseringstemperatur og en lavere fordampertemperatur, med et forøget energiforbrug til følge. Derudover vil de mange start og stop slide på kompressoren. Side 8/15

9 I et ATES system bør varmepumpesystemet designes efter høj energieffektivitet ved dellast og varierende kondenseringstemperatur. Det optimale varmepumpesystem vil typisk være et system med flere kompressorer, hvoraf minimum en af en af kompressorerne er med VSD (Variable Speed Drive). For specielt stempelkompressorer med VSD vil effektiviteten begynde at stige med faldende last, så den bedste COP ligger i området ved 50 % kapacitet. Dette bør udnyttes, eventuelt ved at vælge 2 frekvensregulerede kompressorer, der kører samtidig med samme belastning. I stedet for en kompressor med VSD anvendes der tit en skruekompressor med gliderregulering. En skruekompressor med gliderregulering vil normalt være meget effektiv ved en høj belastning. Ved en belastning under % af ydelsen begynder effektiviteten at falde markant og man bør overveje en anden løsning, hvis skruekompressoren kører i dette belastningsområde en stor del af tiden. En af skruekompressorens forcer er dens evne til at ramme det ønskede temperatursetpunkt, som kan være meget kritisk ved specielt køleprocesser. Det er i dag muligt, at få kompressorer monteret med VSD fra fabrikanten inden for ammoniak- og HFC-anlæg. For CO 2 -anlæg er udvalget endnu ikke så stort. Man skal formentlig eftermontere en frekvensomformer, hvis der ønskes omdrejningsregulering i et CO 2 anlæg. Side 9/15

10 4 CO 2 varmepumpeanlæg Et CO 2 varmepumpeanlæg adskiller sig fra den tidligere omtalte varmepumpekreds ved ikke at kondensere når varmen afgives i kondensatoren. Kondensatoren kaldes derfor en gaskøler i et CO 2 varmepumpeanlæg. Grunden til at CO 2 ikke kondenserer skyldes, at der ved varmepumpedrift opereres med temperaturer over CO 2 s kritiske punkt (31 C/74 bar). Log p gaskøling P kritisk = 73,77 bar 3 2 T kritisk = 30,98 C Kompression 4 1 Fordamper h Figur 6. Log(p) h diagram for CO2 varmepumpe. Effektivitet af CO 2 varmepumpe CO 2 varmepumpens effektivitet afhænger primært af afgangstemperaturen fra gaskøleren (punkt 3 i Figur 6), jo lavere temperatur jo bedre effektivitet. Afgangstemperaturen på CO 2 fra gaskøleren vil i et vandbåren varmesystem afhænge af returtemperaturen. Er det muligt at få returtemperaturen fra varmesystemet ned på C er det meget aktuelt at overveje en CO 2 varmepumpe. Side 10/15

11 Figur 7. COP varme for CO 2 varmepumpeanlæg. Tal er beregnet med COOLPACK. Der er antaget en temperaturdifferens på 2 C mellem afgang fra gaskøler og tilgang af vand. Virkningsgrad kompressor = 0,7. I figur 7 ses COP varme ved forskellige temperaturer af vand til gaskøleren. Ved at gå fra en returtemperatur af vandet på 30 C til 40 C ses et procentvist fald i effektiviteten på ca. 15 % ved en fordampertemperatur på 0 C. Ved at gå fra en returtemperatur af vandet på 40 C til 50 C ses et procentvis fald i effektiviteten på ca. 30 % ved en fordampertemperatur på 0 C. Side 11/15

12 Figur 8. COP varme for en ammoniak og CO2 varmepumpe. Kilde: ADVANSOR energisystemer. I Figur 8 ses COP varme for varmepumper baseret på kølemidlet CO 2 og ammoniak (NH 3 ). Det ses at effektiviteten af CO 2 varmepumpen forholdsvis er bedre end NH 3 varmepumpen jo højere fremløbstemperatur, der ønskes. Det er derfor en fordel at vælge en CO 2 varmepumpe i det givne scenarie, hvis der ønskes høje fremløbstemperaturer på varmen. Brugsvandopvarmning En CO 2 varmepumpe kan med fordel anvendes til opvarmning af brugsvand. I nogle lande anvendes små CO 2 varmepumper allerede til brugsvandsopvarmning i private husholdninger. COP varme til opvarmning af brugsvand (i et ATES system ) ligger formentligt over 4. Det er tidligere omtalt at CO2 vil være til applikationer større end husholdninger, men netop som brugsvandsvarmepumpe kunne CO 2 varmepumpen i meget små applikationer også blive aktuel i Danmark. I ATES systemer kunne en CO 2 varmepumpe anvendes i kombination med en anden varmepumpe, der anvender et kølemiddel, der er optimalt ved de mest forekommende temperaturniveauer (hvis disse ikke passer til en CO 2 varmepumpe). Det bliver derved muligt at opvarme brugsvandet billigt, og det kan undgås at installere en anden energikilde eksempelvis en gaskedel til brugsvandopvarmning. Side 12/15

13 5 Anlægsudformning og økonomi De fleste anlæg med kølemidlet ammoniak er med oversvømmede fordampere hvor hele fordamperarealet udnyttes effektivt. Disse anlæg har ofte en fordampertemperatur, der ligger tæt på den ønskede fremløbstemperatur af kølevandet, hvilket bl.a. skyldes ammoniakkens gode varmeovergangstal. Dette betyder at den fordampede gas skal komprimeres fra et højere tryk, hvilket giver en bedre COP. Med CO 2 varmepumpeanlæg er det også muligt at opnå de tilsvarende egenskaber. Pladsforhold kan, udover en ønsket temperatur på den varme side, også være afgørende for valget af kølemiddel i anlægget. Her kommer HFC anlæg til at fylde mest pga. af den maksimale fyldning på 10 kg. CO 2 anlæg er normalt de mest kompakte. Erfaringsmæssigt er der følgende specifikke priser for forskellige typer af varmepumpeanlæg. Jo flere kw der installeres jo billigere bliver den specifikke kw pris. Anlægstype kr. pr. kw varmeydelse Te/Tc = 0/35 C Ammoniak HFC HC (kulbrinte) CO Tabel 1. Specifikke priser for varmepumpeanlæg. Udover investeringen i anlægget og energiudgifter vil der være udgifter til service og vedligehold. Der er specielt store udgifter til ammoniakanlæg, mens CO 2 anlæg har meget lave udgifter. I Figur 9 ses flere kriterier der bør overvejes, når der investeres i en varmepumpe. Opnåelse af 10 er godt. Figur 9. Kriterier til valg af varmepumpesystem (Inspiration fra ADVANSOR) Side 13/15

14 6 Varmedrevne varmepumper Det er muligt at lave et varmedrevet varmepumpeanlæg baseret på et absorptionsprincippet. Anlægget tænkes drevet af et solvarmeanlæg kombineret med en anden energikilde eksempelvis fjernvarme. Rentabiliteten af anlægget vil afhænge meget af prisen på fjernvarme. Bemærk yderligere, at solfangerne også kræver et areal uden døre. Et anlæg som dette vil typisk have et varmeforhold på ca. 0,6 ved temperaturniveauerne, som er aktuelle i et ATES system. Dvs. at for hver kw køl, der skal bruges hos køleforbrugeren, skal der betales med næsten dobbelt så meget varme ved den høje temperatur. Anlægget er interessant ved komfortkøling, da størstedelen af kølebehovet normalt ligger i perioden om dagen med sol, hvor solvarmeanlægget kan anvendes. En ulempe ved det viste anlæg kan være en dårlig afkøling af fjernvarmevandet. I mange forsyningsområder vil der være krav til afkølingen og en strafafgift, hvis denne er for lille. Figur 10. Eksempel på varmedrevet absorptionsvarmepumpe. Side 14/15

15 7 Sammenfatning Den ønskede temperatur på varmen fra et varmepumpeanlæg i et ATES system har afgørende indflydelse på valget af kølemiddel og effektiviteten af anlægget. Ved meget høje temperaturer på eksempelvis C kan CO 2 anlæg anvendes, her skal man dog være opmærksom på, at en god effektivitet for anlægget kræver at returtemperaturen efter opvarmning er lav, helst C eller lavere. CO 2 anlæg kan også bruges selv om der ikke ønskes høj en temperatur på C, effektiviteten vil stadig afhænge af temperaturen på afgangen af gaskøleren. Varmepumper med ammoniak er normalt de mest effektive varmepumpeanlæg ved temperaturer op til C på den varme side. Kompressorer til ammoniak findes i dag i alle størrelser monteret fra fabrikken med omdrejningsreguleret motor. Det er derfor muligt at dække mange kapacitetsbehov effektivt. Det er også muligt at vælge løsninger med ammoniak, hvor fyldningen af ammoniak holdes på et minimum. Dette kan gøre, at anlægget kan placeres steder hvor en stor fyldning med ammoniak ellers ville forhindre dette. Ulempen ved et ammoniak anlæg er en dyrere service og vedligehold. Samt sikkerhedsforanstaltningerne. CO 2 varmepumper er meget effektive til opvarmning af brugsvand. I de ATES systemer hvor opvarmningen suppleres med en gaskedel til brugsvandsopvarmning og til at dække peaks på varmebæreren i årets koldeste perioder, kan det overvejes at installere en CO 2 varmepumpe i stedet. De fleste ATES systemer vil have en størrelse, hvor der installeres flere varmepumper. Det mest optimale system fås normalt, når mindst en kompressorerne er med VSD regulering. HFC-anlæg, der opføres i dag, må ikke være påfyldt mere end 10 kg kølemiddel, hvilket betyder at der normalt anvendes flere separate anlæg for at opfylde kapacitetsbehovet i større anlæg. De mange anlæg fordyrer både investeringen og serviceudgifterne, og anlæggene er pladskrævende. Effektiviteten bliver dårligere da små kompressorer normalt har en lavere effektivitet end store kompressorer. Der er lånt illustrationer og tekst fra: Rapport fra Center for Køle- og varmepumpeteknik: MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE-MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER Rapport kan findes på Rapport fra Miljøstyrelsen: CO 2 som kølemiddel i varmepumper Rapport kan findes på Rapport fra Teknologisk Institut: CO 2 -SYSTEMER designmanual Rapport kan findes på Slides fra ADVANSOR Energisystemers oplæg om : Køleanlæg og varmepumper med CO 2 Side 15/15

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Absoprtionsvarmepumpe se

Absoprtionsvarmepumpe se Absoprtionsvarmepumpe se Den italienske absorptionsvarmepumpe Robur virker ved gas som energikilde. Hvis opstillingen optager energi i lunken vand som er 8 c som køles til 3 c vil opstillingen kunne afsætte

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 586 2001 CO2 som kølemiddel i varmepumper Teknologisk Institut, Vesttherm, A/S Vestfrost Group og Lodam Elektronik A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager Enopsol ApS DONG Energy A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Cenergia ApS SBI April 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker En gennemgang af nyligt installerede varmepumper Energi og Klima Køle- og Varmepumpeteknik Bjarke Paaske, Teknologisk Institut Bastiaan Pijnenburg, Teknologisk

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AU2ADEMY. Dimensionering af hjælpesystemer til et mejerianlæg. Anders Krone Anders.Krone@gmail.com

AU2ADEMY. Dimensionering af hjælpesystemer til et mejerianlæg. Anders Krone Anders.Krone@gmail.com AU2ADEMY Dimensionering af hjælpesystemer til et mejerianlæg Anders Krone Anders.Krone@gmail.com Titelblad Studerende: Anders Krone, M10766 Fagområde: Køleteknik/termodynamik Emne: Dimensionering af hjælpesystemet

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5 AC-Sun en revolution i klimadebatten Klimaanlæg er i dag den hurtigst voksende el-forbrugende komponent i verden. Enhver bestræbelse på at mindske dette el-forbrug vil være af stor betydning for den fremtidige

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov. Chef for fjernkøling fra HOFOR 20-5-2015. Erfa-træfom energibesparelser. Fjernvarmens Hus, Kolding

Henrik Lorentsen Bøgeskov. Chef for fjernkøling fra HOFOR 20-5-2015. Erfa-træfom energibesparelser. Fjernvarmens Hus, Kolding Henrik Lorentsen Bøgeskov Chef for fjernkøling fra HOFOR 20-5-2015 Erfa-træfom energibesparelser Fjernvarmens Hus, Kolding AGENDA Hvad er fjernkøling Hvordan er fjernkøling organiseret i HOFOR Hvilke faktorer

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere