BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16"

Transkript

1 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: _ Med forbehold for ændringer DK

2 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Anvisninger, opbygning og udstyr 1. Sikkerhedsanvisninger / standarder og bestemmelser Generelle anvisninger Oplysninger om varmepumpen Medfølgende dele / bortskaffelse Udstyrskendetegn Opbygning Mål Opstilling og montering 8. Transport og opstillingsanvisninger Montering beklædning Montering brinekreds Udluftning brinekreds Montering varmekreds + varmtvandskreds Montering varmtvandstilslutning...20 Elektrisk tilslutning 14. Elektrisk tilslutning på WPM Tilslutningsskema...23 Tekniske angivelser 16. Tekniske data Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Resterende løftehøjde - BWS-1-06 til BWS _201212

3 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Informationer 23. Idrifttagning, rengøring, fejl, bortskaffelse...31 KONFORMITETSERKLÆRING _

4 1. Sikkerhedsanvisninger Standarder og bestemmelser Sikkerhedsanvisninger I denne beskrivelse anvendes der ved vigtige anvisninger, der vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed, følgende symboler og henvisningsskilte: Angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare eller kommer til skade, og for at forhindre funktionsfejl eller skader på apparatet! Angiver fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Standarder / forskrifter Anlægget samt reguleringstilbehøret opfylder følgende bestemmelser: EF-direktiver 2006/42/EF maskindirektivet 2006/95/EF lavspændingsdirektivet 2004/108/EF EMC-direktivet DIN EN-standarder DIN EN 349 DIN EN 378 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN Nationale standarder / retningslinjer DE: DIN 8901 BGR 500 del 2 VDI 2035 del 1-3 Forordning om drikkevand CH: NEV (SR ) _201212

5 2. Generelle anvisninger Ved installationen, idrifttagningen, vedligeholdelsen, reparationen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Opstilling, installation, montering og idrifttagning af varmepumpeanlægget skal foreta- forskrifter, forordninger, direktiver og monteringsvejledningen. Varmepumpens hældning ved transport må maksimalt være 45. Komponenter og rørføring i kølekredsen, varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål. Af sikkerhedstekniske grunde må varmepumpens og varmepumpestyringens spændingsforsyning heller ikke afbrydes uden for varmeperioden. Grund: manglende overvågning af tryk-hk, tryk-brine, ingen frostbeskyttelse, ingen pumpestilstandsbeskyttelse! Før åbning af anlægget skal alle strømkredse være gjort spændingsfrie. Anlægget skal gøres spændingsfrit ved hjælp af vedligeholdelsesafbryderen og sikres mod gentilkobling (hængelås!) Arbejde på kølekredsen må kun udføres af fagfolk. fare for utætheder. Vedligeholdelseshovedafbryder Efter skylning af kondensatoren med kemisk rensemiddel skal der ubetinget gennemføres neutralisation af restbeholdninger samt en intensiv vandskylning. Ved på- og efterfyldning af vand skal VDI 2035 overholdes. pudsemidler. Varmepumpen skal ved opstillingen installeres positionssikkert, så denne ved drift er sikret mod at skride eller glide. Opstilling kun i tørre rum - kapslingsklasse IP 20 (ingen vandbeskyttelse) Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Defekte komponenter må kun erstattes af originale Wolf-reservedele. Foreskrevne elektriske sikringsværdier skal overholdes (se Tekniske data). Hvis der foretages tekniske ændringer på Wolf-reguleringer, påtager vi os ikke ansvaret for skader, der opstår på grund af dette. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse! OBS Varmepumpeanvendelsen skal oplyses til den lokale energiforsyningsvirksomhed _

6 3. Oplysninger om varmepumpen Anvendelsesområde Den højeffektive brine-/vand-varmepumpe er udelukkende planlagt til opvarmning og varmtvandsopvarmning. Under overholdelse af anvendelsesgrænserne (se Tekniske data ) kan varmepumpen anvendes i nyopførte og eksisterende varmeanlæg. Varmepumpens arbejdsmåde Varmepumpen omdanner den lave varme i jorden til varme med høj temperatur. Til det formål pumpes brine (en blanding af vand og frostbeskyttelsesmiddel) gennem rørslanger i jorden og ledes via varmepumpens fordamper (1). I fordamperen er det dertil nødvendige fordampningsvarme trækkes ud af brinen. Det fordampede arbejdsmiddel suges ind af fortætteren (2) og komprimeres til et højere tryk. Det fortættede, gasformige arbejdsmiddel trykkes ind i kodensatoren (3), hvor det kondenserer ved højt tryk og høj temperatur. Kondenseringsvarmen overføres til opvarmningsvandet, hvis temperatur stiger. Den energi, der overføres til opvarmningsvandet, svarer til den energi, der før blev udtrukket af brinen, plus den mindre andel elektrisk energi, som er nødvendig til fortætningen. Trykket i kondensatoren og foran ekspansionsventilen (4) er høj. Trykket nedbringes temperaturafhængigt via ekspansionsventilen, så trykket og temperaturen falder. Cyklussen starter nu igen forfra. WP Fordamper 2. Fortætter (kompressor) 3. Kondensator 4. Ekspansionsventil luft jord Frostbeskyttelse OBS Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse af anlægget. Frostbeskyttelsesmiddel er ikke tilladt. Ved behov skal anlægget tømmes. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Energisparende anvendelse af varmepumpeopvarmningen OBS Med beslutningen om at vælge en varmepumpeopvarmning har De ydet et bidrag til at skåne miljøet ved mindre emissioner og en effektiv primærenergianvendelse. For at det nye varmesystem skal arbejde særligt effektivt, bedes De være opmærksom på følgende punkter: Varmepumpevarmeanlægget skal dimensioneres og installeres omhyggeligt. Undgå unødvendigt høje fremløbstemperaturer. Jo lavere fremløbstemperaturen på varmtvandssiden er, desto mere effektivt arbejder varmepumpen. Vær opmærksom på korrekt regulatorindstilling! Foretræk periodisk ventilation. I forhold til ruder, der konstant står på klem, reducerer denne form for ventilation energiforbruget og er billigere for Dem! _201212

7 3. Oplysninger om varmepumpen Yderligere udstyrskarakteristika Varmtvandsbeholder Vandbehandling OBS OBS I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt varmgastemperaturen og sugegastemperaturen i kølekredsen. I forhold til varmtvandsproduktionen med Wolf-varmepumpe er det nødvendigt med specielle varmtvandsbeholdere, som kan vælges fra Wolf-tilbehørsprogrammet. Vær opmærksom på drikkevandsforordningen! pr. kw varmeeffekt. VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav. Vi anbefaler en ph-værdi for opvarmningsvandet også ved blandingsinstallationer af forskellige materialer mellem 6,5 og 9,0. Ved vandrige anlæg eller sådanne, hvor det er nødvendigt med store mængder efterfyldningsvand (f.eks. ved vandtab), skal følgende værdier overholdes. Tilladt hårdhed i dh 250 l Vandbehandling nødvendig Ingen vandbehandling nødvendig Drift uden varmestav Drift med varmestav Anlægsvolumen i l Vandhårdhed Ved overskridelse af grænsekurven skal en tilsvarende del af anlægsvandet behandles. Eksempel: Drikkevandets samlede hårdhed: 16 dh Anlægsvolumen: 500 l dvs., der skal mindst renses 250 l. Den indstillelige beholdervandstemperatur kan være over 60 C. Ved kortvarig drift over 60 C skal den overvåges for at sikre beskyttelse mod skoldning. Ved konstant drift skal der træffes lignende forholdsregler, som udelukker en aftapningstemperatur over 60 C, f.eks. termostatventil. Som beskyttelse mod tilkalkning må varmtvandstemperaturen fra en samlet hårdhed på 15 dh (2,5 mol/m³) maks. indstilles på 50 C. Fra en samlet hårdhed på over 16,8 dh kræves der til drikkevandsopvarmning i hvert tilfælde en vandbehandling for at forlænge vedligeholdelsesintervallerne. Også ved en vandhårdhed mindre end 16,8 dh kan der lokalt være en øget tilkalkningsrisiko, som kræver en afhærdning. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre for tidlig tilkalkning af anlægget og begrænset varmtvandskomfort. Den ansvarlige autoriserede håndværker skal altid kontrollere det lokale forhold. Korrosionsbeskyttelse _ Sprays, opløsningsmidler, klorholdiige rengørings- og vaskemidler, farver, lakker, lim, strøsalt osv. må ikke anvendes på varmepumpen og dennes omgivelse (rengøring, påføring osv.) eller lagres. Disse stoffer kan under ugunstige omstændigheder føre til korrosion på varmepumpen og andre komponenter i varmeanlægget. Beklædning må kun rengøres med en fugtig klud og mild klorfrit opvaskemiddel. Skal straks tørres til sidst. 7

8 4. Medfølgende dele Medfølgende dele - Højeffektiv varmepumpe på palle - 2 sikkerhedsgrupper - Tilslutningskabel til WPM-1 - Monteringsvejledning Yderligere udstyrskarakteristika I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt sugegas- og varmgastemperaturen i kølekredsen. Tryksensorer i varmekredsen og brinekredsen til trykovervågning. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpestyringen WPM-1. Funktionsnødvendigt tilbehør - Varmepumpemanager WPM-1 med betjeningsmodul BM - Ekspansionsbeholder til varme- og brinekreds Transport med bæreseler (fås som tilbehør) Bortskaffelse emballage Sørg for, at varmepumpens emballage samt det evt. anvendte tilbehør bortskaffes korrekt _201212

9 5. Udstyrskendetegn BWS-1-06,08,10,12,16 Brine-vandvarmepumpe BWS-1-06,08,10,12,16 monovalent drift mulig Kølemiddel R407C Maks. varmtvandstemperatur på 63 C og minimal brinetemperatur på -5 C Varmemængdetæller integreret - Gennemstrømningsmåling med advarselsmeddelelse - Diagnosemulighed - JAZ-visning mulig, når elmåleren er forbundet med Højeffektiv varmekredspumpe (klasse A) integreret Højeffektiv brinekredspumpe (klasse A) integreret Fuldelektronisk reguleret el-suppleringsvarme svarende til behovet - Effektregulering i E-varmestav efter behov på 1-6 kw - Justerbar spidsbelastafdækning - Justerbar som nøddrift og opvarmning af støbte gulve Kompressor dobbelt svingningsafkoblet Beklædning gennemgående lyd- og varmeisolerende lydisolerende indstillingsfødder elektronisk lydløs start for fortætter (08/10/12/16 kw) Lydtryksniveau < 39 dba (f.eks. BWS-1-06 i rum i 1 m afstand) Svingningsfrakobling af hydraulikken allerede i anlægget Integreret 3-vejs-omskifterventil for varmt vand Sikkerhedsgruppe for brine- og varmekreds inkl. isolering komfortabel serviceposition for styringskassen hurtig, sikker og ukompliceret ledningsføring Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Brine- og vandtryksovervågning - Digital visning og advarselsmeddelelse - Forskrift i nogle regioner Fase- og rotationsfeltovervågning _

10 6. Opbygning Sugegastemperatur Lavtryks-pressostat Sikkerhedsgruppe varmekreds Tryksensor varmekreds Fremløbsføler varmekreds Trevejs-omskifterventil opvarmning - varmt vand Højtryks-pressostat El-varmestav Kondensator Gennemstrømningssensor Varmekredspumpe Scroll-fortætter KFE-hane varmekreds Sikkerhedsgruppe brinekreds Brine udløbstemperaturføler fra juli 2012 Brine indløbstemperaturføler Brine tryksensor Varmgastemperatur Fordamper Brinekredspumpe Ekspansionsventil KFE-hane brinekreds Elektrisk styreenhed _201212

11 7. Mål Mål BWS-1 Brine - indløb Brine - udløb Varmeanlæg - fremløb Varmeanlæg - returløb Varmtvand - returløb Varmtvand - fremløb Enkeltapparat Type BWS-1-06/08/10/12/16 Højde A mm 710 bredde B mm 600 dybde C mm 650 Centralt Type Samlet højde med CEW BWS-1-06/08/10 D mm 1980 Højde sikkerhedsgruppe E mm _

12 8. Transport og opstillingsanvisninger Transport til opstillingssted For at undgå transportskader bør varmepumpen i emballeret tilstand transporteres på træpallen med en løftevogn til det endelige opstillingssted. Transport med løftevogn kun i emballeret tilstand! Pas på - fare for væltning! Transport med sækkevogn Anbring anlæg på siden eller med aftaget frontbeklædning på sækkevognen, og transporter til opstillingsstedet. På grund af tværdrageren anbefaler vi kun den venstre side. Det er ikke tilladt at transportere med sækkevogn på højre side. Varmepumpe på sækkevogn skal sikres mod at glide! For at undgå skader på anlægget må varmepumpens hældning ved transport højst være 45! Komponenter og rørføring i kølekredsen i varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål! Vær opmærksom på varmepumpens vægt! OBS Benyt bæreseler som transporthjælp (hurtig transport) - Wolf-tilbehør Sikring støttefod Transportsikring på transportpallen fjernes med en stjerneskruetrækker. Der skal mindst være 2 personer til at løfte anlægget af pallen. Stjerneskruetrækker Støttefod _201212

13 8. Transport og opstillingsanvisninger Reguleringsskruer til indstilling fastspændes kontramøtrikkerne. 1: Reguleringsskrue 2: Låsemøtrik 1 2 Støttefødderne er allerede formonteret. På opstillingsstedet fjernes transportsikringen på fortætteren Før idrifttagning skal kompressorens transportsikring fjernes Opstilling praktisk grænseværdi for R407C Anbefalede afstande til loft/væg Ved opstilling i person-/opholdsområdet, som ikke er et særligt maskinrum, skal der overholdes en minimumrumvolumen i overensstemmelse med kølemiddelpåfyldningsmængden. For det anvendte kølemiddel R407C gælder der i overensstemmelse med EN en praktisk grænseværdi på 0,31 kg/m³ kølemiddel pr. kubikmeter rum Type Påfyldningsmængde Rumvolumen BWS ,8 kg > 5,9 m³ BWS ,0 kg > 6,5 m³ BWS ,2 kg > 7,3 m³ BWS ,8 kg > 9,1 m³ BWS ,1 kg > 10 m³ Loft Væg Væg Væg Væg Serviceafstande _

14 9. Montering beklædning Løsn skruer på frontbeklædning Tag frontdæksel af Beklædningsdel Foroven trækkes fremad og tages af Styrekassen hægtes af og hægtes i vedligeholdelsesposition på beklædningspladen i siden _201212

15 10. Montering brinekreds Varmekilde Varmekildetilslutningen (brine) sidder på bagsiden. OBS Overløbsslangen skal føres fra den integrerede sikkerhedsventil til en opsamlingsbeholder. Ved montering på stedet må der under ingen omstændigheder bruges Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Snavssamler Fyldning af anlægget I brinekredsløbet skal der monteres en snavssamler Til brineblandingen skal der bruges Wolf-monoetylenglykol (brinekoncentrat)! Fyldningen af anlægget skal ske i følgende trin: 1. Før idrifttagning af anlægget skal hele systemet kontrolleres med 4,5 bar for tæthed. OBS Sikkerhedsgruppe må først installeres efter trykkontrollen, da sikkerhedsventilen åbner ved 3,0 bar! 2. Skyl de enkelte solfangerkredse og sonderne grundligt. Skylningen bør foregå over en åben beholder. 3. Inden fyldning af solfangeren eller sonderne skal brinen blandes godt. Frostbeskyttelseskoncentrationen kontrolleres med spindlen: 25% brine + 75% vand (frostbeskyttelse ned til ca. -13 C) 4. Fyld og skyl, indtil der ikke længere er luft i systemet. Indstilling af driftstrykket på ca. 1 bar. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpemanager WPM-1. Resterende løftehøjde Membran - ekspansionsbeholder (MAG) til brine-kredsen OBS Varmekilden skal ud fra dens rørs tværsnit og længder dimensioneres således, at den resterende løftehøjde i den integrerede brinepumpe mindst tilvejebringer den krævede brinekapacitet: Anlæg Brinekapacitet Resterende løftehøjde Spredning* BWS ,3 l/min 480 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K BWS ,3 l/min 410 mbar 4K BWS ,6 l/min 550 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K * målt ved 0 C brinetemperatur Der anbefales efterfølgende brine-ekspansionsbeholdere (Wolf-tilbehør). BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS liter 12 liter 12 liter 18 liter 18 liter Fortrykket/påfyldningstrykket på MAG skal være ca. 0,5-0,75 bar _

16 11. Udluftning brinekreds Udluftning brinekreds På det højeste punkt i brinekredsen skal der i fremløbet (varmekildeindløb) sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets brine-udløb. I brine-indløbet er der desuden en manuel udluftning. Manuel udluftning i brineindløb Sikkerhedsgruppe brinekreds monteres som ved varmekreds Manuel udluftning i brine-indløb Påfyldnings- og tømningshane brinekreds _201212

17 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Opvarmningsvand Tilslutning Tilslutningen på varmesiden samt tilslutningen til varmtvandsbeholderen sidder bag på anlægget. Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Resterende løftehøjde Til varmekredsen skal følgende punkter iagttages: Anlæg Nominel Resterende Spredning varmvandskapacitet løftehøjde BWS ,6 l/min 580 mbar 5K BWS l/min 510 mbar 5K BWS ,8 l/min 450 mbar 5K BWS ,1 l/min 480 mbar 5K BWS ,3 l/min 440 mbar 5K Varmepumpestyringens tryksensor sidder i varmepumpens fremløbsrør. Da manometeret er anbragt i sikkerhedsgruppen i returløbet, fremkommer der forskellige displayværdier. For at eventuelle urenheder i varmesystemet ikke skal medføre fejl i varmepumpen, skal varmesystemet skylles grundigt inden tilslutning af varmepumpen. - På varmepumpesiden skal frem- og returløb udstyres med afspærringsudstyr, så der kan gennemføres en evt. skylning af kondensatoren. - Varmeanlægget skal dimensioneres således, at den nominelle varmtvandskapacitet kan opnås med den resterende løftehøjde i den integrerede cirkulationspumpe. - Til frem- og returløbsledningerne på stedet må tilslutningstværsnittet ikke reduceres. - Varmekredsekspansionsbeholderen skal installeres på stedet (tilbehør). Indstilling af overstrømningsventilen: Ved montering af en overstrømningsventil på stedet skal denne indstilles, så spredningen mellem frem- og returløb < 10 K. Der er principielt ikke brug for en overstrømningsventil, da gennemstrømningen bliver overvåget konstant. Ved underskridelse af en anlægstypeafhængig minimal gennemstrømning bliver varmepumpen frakoblet _

18 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Der anbefales montering med gaffelnøgle Montering sikkerhedsgruppe varmtvands-/varmekreds på returløb Montering isolering sikkerhedsgruppe _201212

19 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Udluftning af anlægget På det højeste punkt i varmekredsen skal der i fremløbet sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets varmtvands-returløb. Desuden er der i varmefremløbet / -returløbet og varmtvandsfremløbet en manuel udluftning. Automatisk udlufter i varmtvands-returløbet Varmeanlæg - fremløb Påfyldnings- og tømningshane til varmekredsen _

20 13. Montering varmtvandstilslutning Hydraulisk integrering Varmepumpen skal integreres i varmekredsen efter de anbefalede hydraulikskemaer (se hydraulikskemaer i vejledningen varmepumpemanager, på Wolfs hjemmeside og Wolfs planlægningsmateriale hydraulikskemaer). Varmekredsen skal i overensstemmelse med de gældende forskrifter til tryksikring udstyres med en sikkerhedsventil og en trykudligningsbeholder. Desuden skal der installeres påfyldnings- og tømningsudstyr, afspærringsskydere og tilbageslagsventiler. Bufferbeholder Ved brine-/vand-varmepumper med udelukkende gulvvarme kan der i reglen ses bort fra en bufferbeholder. Ved varmeanlæg med radiatorer, enkeltrumsregulering (termostatventiler), med en bufferbeholder! Dimensioneringen skal mindst vælges så stor, at varmepumpen ved nul-belastning kører ca. 20 minutter. Hvis energimængden til spærretider (ikke relevant ved gulvvarmesystemer) skal lagres, skal bufferbeholderens volumen forstørres i overensstemmelse med spærretidernes varighed og hyppighed. Cirkulationspumper Brine- og varmtvandscirkulationspumper er højeffektivpumper i klasse A og er integreret i BWS-1. Varmtvandsproduktion I BWS-1 er en 3-vejs-omskifterventil allerede integreret klar til tilslutning. På bagsiden af varmepumpen er der tilslutninger til en varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholder Snavssamler Til varmtvandsproduktion med varmepumpen er det nødvendigt med specielle varmt- ved en varmtvandsfremløbstemperatur <=55 C overføres med så lille spredning som muligt. Beholdervolumenen skal vælges således, at den krævede varmtvandsmængde også er til rådighed under en EVU-spærretid. Ved installation af varmtvandsbeholderen skal drikkevandsforordningen iagttages. Til beskyttelse af varmepumpen kræves der montering af en snavssamler i anlægsreturløbet. Montering af snavssamlere eller andre ændringer i tilførselsledningen til sikkerhedsventilen er ikke tilladt. Vandbehandling OBS VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav _201212

21 14. Elektrisk tilslutning på WPM-1 Generelle anvisninger Ved installationen / idriftsættelsen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Ved installationen og ved udførelsen af el-arbejde skal de gældende EN- og VDEsikkerhedsforskrifter samt forskrifterne fra forsyningsselskabet iagttages. OBS: Sluk for afbryderen, før du afmonterer beklædningen. Der er ligeledes spænding på forsyningsklemmerne, når afbryderen er slukket. Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Kontrollér, at der er højrerotationsfelt! Ved drift med forkert omdrejningsretning af fortætteren kan der opstå skader på denne. Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 (Wolf Easy Connect System) Den elektriske tilslutning af brine-/vand-varmepumpe BWS-1 på varmepumpestyringen WPM-1 skal foretages med det integrerede 4 m-kabelsæt efter tilslutningsskema BWS-1. Den er forfabrikeret til tilslutning i varmepumpestyringen WPM-1. Detaljer om den elektriske tilslutning fremgår af betjenings- og monteringsvejledningen til varmepumpestyring WPM _

22 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 Varmepumpemanager WPM Styreenhed BWS X11 2X10 HCM K X10 T1 Q1 Vedligeholdelseshovedafbryder 3 Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Q20 * Alarm Forsyning * SMKQ20 1X12 GTS1 GTS2 * F21 K29 HPM Q10,1 Q10,2 3WUV HZ/VV 24V AC (returløb valgfrit eksternt) * Q20 og SMKQ20 ved BWS (=styreenhed type 2) K20 og F21 ved BWS-1-06 (=styreenhed type 1) (GTS2 og SMKQ20 ved BWS fra juni 2012) _201212

23 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Netfødning Fødning Fortætter 400V/50Hz Fødning E-varmeanlæg 400V/50Hz Styring 230V/50Hz EVU-spærre Tilslutninger på stedet parametrerbar indgang E1 parametrerbar udgang A1 Blandekredspumpe MKP Maks. termostat blander WPM-1 Udeføler AF Blandermotor MM parametrerbar udgang A2 Samlerørsreturløb SAF Varmekredspumpe HKP 3 WUV HZ/VV Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) SPF (Beholderføler) Brine-varmepumpe BWS-1 CEW _

24 15. Tekniske data Tekniske data BWS-1 TYPE BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Varmeeffekt / COP B0/W35 iht. EN255 kw / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8 B0/W35 iht. EN14511 kw / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6 B0/W55 iht. EN14511 kw / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8 B5/W35 iht. EN14511 kw / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3 B-5/W45 iht. EN14511 kw / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2 Samlet højde A mm Samlet bredde B mm Samlet dybde C mm Varmefrem-/-returløb, varmtvandsfrem-/ -returløb, brineind-/udløb G (AG) 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau målt i 1 m afstand omkring varmepumpen (i rum) db(a) Temperatur driftsgrænser opvarmningsvand C +20 til til til til til +63 Temperatur driftsgrænser brine C -5 til til til til til +20 Kølemiddeltype / påfyldningsmængde (kølekreds hermetisk lukket) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1 Maksimalt driftstryk kølekreds bar Kølemiddelolie FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S Vandvolumenstrøm minimal (7K) / 12,1 / 16,6 / 22,0 / 30,8 / 24,6 / 34,1 / l/min 17,2 / 24 / 30 nominelt (5K) / maksimalt (4K) 1) 21,6 38,3 43,3 34,4 / 48,3 / 60 Resterende løftehøjde ved DT 5K mbar vejsventil til varmtvandsforsyningskreds integreret integreret integreret integreret integreret Højeffektivpumpe varmekreds Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Brinevolumenstrøm minimalt (5K) / 26,6 / 33,3 / 29,1 / 36,6 / 40,8 / 50,8 / l/min 15 / 18,3 / / 25,8 / 34,3 nominelt (4K) / maksimalt (3K) 1) 44,1 48,3 67,8 Resterende løftehøjde ved DT 4K (30% brine / 0 C) mbar Minimal brinekoncentration / frostbeskyttelse %/ C 25 / / / / / -13 Højeffektivpumpe brinekreds Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Effekt E-varmeanlæg 3 faser 400 V KW 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 Maksimalt strømforbrug E-varmeanlæg A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Maksimal(t) effektforbrug / fortætterstrøm inden for anvendelsesgrænserne kw / A 2,28 / 4,2 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7 Effektforbrug / strømforbrug/ kw / 1,26 / 2,5 / 0,72 1,79 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,4 / 0,76 A/ - 2,55 /4,6 / 0,79 3,65 / 6,9 / 0,76 Varmekredspumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Brinepumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Startstrøm direkte / lydløs start A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 Fortætterstarter maks. 1/h Typ. effektforbrug BWS-1 i standby LP (Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Kapslingsklasse IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Vægt kg Elektrisk tilslutning/sikring (kobler fra på alle poler) Fortætter 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C E-varmeanlæg 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B Styrespænding 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B 1) For at sikre en høj energieffektivitet i varmepumpen bør den nominelle volumenstrøm ikke underskrides. 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A/C De angivelser, der er nævnt i denne tabel, gælder for en ren varmeveksler _201212

25 16. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-06 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

26 17. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-08 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

27 18. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-10 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

28 19. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-12 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400

Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400 Monteringsvejledning Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe Teknisk dokumentation Split-varmepumpe BWL-1 S(B)-07/10/14 Wolf split-luft/vand-varmepumper Wolfs split-luft/vand-varmepumper er i stand til at anvende op til 80 % af energien i luften Med en Wolf split-luft/vand-varmepumpe

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Monteringsvejledning. Luft / vand-varmepumpe BWL-1-08 I BWL-1-10 I BWL-1-12 I BWL-1-14 I BWL-1-08 A BWL-1-10 A BWL-1-12 A BWL-1-14 A

Monteringsvejledning. Luft / vand-varmepumpe BWL-1-08 I BWL-1-10 I BWL-1-12 I BWL-1-14 I BWL-1-08 A BWL-1-10 A BWL-1-12 A BWL-1-14 A Monteringsvejledning Luft / vand-varmepumpe NY Wolf Easy Connect System BWL-1-08 I BWL-1-10 I BWL-1-12 I BWL-1-14 I BWL-1-08 A BWL-1-10 A BWL-1-12 A BWL-1-14 A Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst BO/W35 iht. EN 14511 (brine/vand) A2/W35 iht. EN 14511 (luft/vand) Energi fi ndes overalt. Man skal

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Til højeste teknisk effektivitetsværdi BO/W35 iht. EN 14 (brine/vand) Til højeste teknisk effektivitetsværdi

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort Luft til vand-varmepumpe arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort arotherm Intelligent og enkel luft til vand-varmepumpe Tysk kvalitet - stort varmeudbytte

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan frem Installationsplan Tørretumbler PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Split-luft/vand-varmepumpe

Split-luft/vand-varmepumpe Monterings- og betjeningsvejledning Split-luft/vand-varmepumpe BWL-1 S(B)-07/10/14 Anlægslogbog integreret Fra: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. (+49)8751/74-0 Fax

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere