BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16"

Transkript

1 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: _ Med forbehold for ændringer DK

2 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Anvisninger, opbygning og udstyr 1. Sikkerhedsanvisninger / standarder og bestemmelser Generelle anvisninger Oplysninger om varmepumpen Medfølgende dele / bortskaffelse Udstyrskendetegn Opbygning Mål Opstilling og montering 8. Transport og opstillingsanvisninger Montering beklædning Montering brinekreds Udluftning brinekreds Montering varmekreds + varmtvandskreds Montering varmtvandstilslutning...20 Elektrisk tilslutning 14. Elektrisk tilslutning på WPM Tilslutningsskema...23 Tekniske angivelser 16. Tekniske data Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Resterende løftehøjde - BWS-1-06 til BWS _201212

3 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Informationer 23. Idrifttagning, rengøring, fejl, bortskaffelse...31 KONFORMITETSERKLÆRING _

4 1. Sikkerhedsanvisninger Standarder og bestemmelser Sikkerhedsanvisninger I denne beskrivelse anvendes der ved vigtige anvisninger, der vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed, følgende symboler og henvisningsskilte: Angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare eller kommer til skade, og for at forhindre funktionsfejl eller skader på apparatet! Angiver fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Standarder / forskrifter Anlægget samt reguleringstilbehøret opfylder følgende bestemmelser: EF-direktiver 2006/42/EF maskindirektivet 2006/95/EF lavspændingsdirektivet 2004/108/EF EMC-direktivet DIN EN-standarder DIN EN 349 DIN EN 378 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN Nationale standarder / retningslinjer DE: DIN 8901 BGR 500 del 2 VDI 2035 del 1-3 Forordning om drikkevand CH: NEV (SR ) _201212

5 2. Generelle anvisninger Ved installationen, idrifttagningen, vedligeholdelsen, reparationen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Opstilling, installation, montering og idrifttagning af varmepumpeanlægget skal foreta- forskrifter, forordninger, direktiver og monteringsvejledningen. Varmepumpens hældning ved transport må maksimalt være 45. Komponenter og rørføring i kølekredsen, varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål. Af sikkerhedstekniske grunde må varmepumpens og varmepumpestyringens spændingsforsyning heller ikke afbrydes uden for varmeperioden. Grund: manglende overvågning af tryk-hk, tryk-brine, ingen frostbeskyttelse, ingen pumpestilstandsbeskyttelse! Før åbning af anlægget skal alle strømkredse være gjort spændingsfrie. Anlægget skal gøres spændingsfrit ved hjælp af vedligeholdelsesafbryderen og sikres mod gentilkobling (hængelås!) Arbejde på kølekredsen må kun udføres af fagfolk. fare for utætheder. Vedligeholdelseshovedafbryder Efter skylning af kondensatoren med kemisk rensemiddel skal der ubetinget gennemføres neutralisation af restbeholdninger samt en intensiv vandskylning. Ved på- og efterfyldning af vand skal VDI 2035 overholdes. pudsemidler. Varmepumpen skal ved opstillingen installeres positionssikkert, så denne ved drift er sikret mod at skride eller glide. Opstilling kun i tørre rum - kapslingsklasse IP 20 (ingen vandbeskyttelse) Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Defekte komponenter må kun erstattes af originale Wolf-reservedele. Foreskrevne elektriske sikringsværdier skal overholdes (se Tekniske data). Hvis der foretages tekniske ændringer på Wolf-reguleringer, påtager vi os ikke ansvaret for skader, der opstår på grund af dette. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse! OBS Varmepumpeanvendelsen skal oplyses til den lokale energiforsyningsvirksomhed _

6 3. Oplysninger om varmepumpen Anvendelsesområde Den højeffektive brine-/vand-varmepumpe er udelukkende planlagt til opvarmning og varmtvandsopvarmning. Under overholdelse af anvendelsesgrænserne (se Tekniske data ) kan varmepumpen anvendes i nyopførte og eksisterende varmeanlæg. Varmepumpens arbejdsmåde Varmepumpen omdanner den lave varme i jorden til varme med høj temperatur. Til det formål pumpes brine (en blanding af vand og frostbeskyttelsesmiddel) gennem rørslanger i jorden og ledes via varmepumpens fordamper (1). I fordamperen er det dertil nødvendige fordampningsvarme trækkes ud af brinen. Det fordampede arbejdsmiddel suges ind af fortætteren (2) og komprimeres til et højere tryk. Det fortættede, gasformige arbejdsmiddel trykkes ind i kodensatoren (3), hvor det kondenserer ved højt tryk og høj temperatur. Kondenseringsvarmen overføres til opvarmningsvandet, hvis temperatur stiger. Den energi, der overføres til opvarmningsvandet, svarer til den energi, der før blev udtrukket af brinen, plus den mindre andel elektrisk energi, som er nødvendig til fortætningen. Trykket i kondensatoren og foran ekspansionsventilen (4) er høj. Trykket nedbringes temperaturafhængigt via ekspansionsventilen, så trykket og temperaturen falder. Cyklussen starter nu igen forfra. WP Fordamper 2. Fortætter (kompressor) 3. Kondensator 4. Ekspansionsventil luft jord Frostbeskyttelse OBS Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse af anlægget. Frostbeskyttelsesmiddel er ikke tilladt. Ved behov skal anlægget tømmes. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Energisparende anvendelse af varmepumpeopvarmningen OBS Med beslutningen om at vælge en varmepumpeopvarmning har De ydet et bidrag til at skåne miljøet ved mindre emissioner og en effektiv primærenergianvendelse. For at det nye varmesystem skal arbejde særligt effektivt, bedes De være opmærksom på følgende punkter: Varmepumpevarmeanlægget skal dimensioneres og installeres omhyggeligt. Undgå unødvendigt høje fremløbstemperaturer. Jo lavere fremløbstemperaturen på varmtvandssiden er, desto mere effektivt arbejder varmepumpen. Vær opmærksom på korrekt regulatorindstilling! Foretræk periodisk ventilation. I forhold til ruder, der konstant står på klem, reducerer denne form for ventilation energiforbruget og er billigere for Dem! _201212

7 3. Oplysninger om varmepumpen Yderligere udstyrskarakteristika Varmtvandsbeholder Vandbehandling OBS OBS I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt varmgastemperaturen og sugegastemperaturen i kølekredsen. I forhold til varmtvandsproduktionen med Wolf-varmepumpe er det nødvendigt med specielle varmtvandsbeholdere, som kan vælges fra Wolf-tilbehørsprogrammet. Vær opmærksom på drikkevandsforordningen! pr. kw varmeeffekt. VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav. Vi anbefaler en ph-værdi for opvarmningsvandet også ved blandingsinstallationer af forskellige materialer mellem 6,5 og 9,0. Ved vandrige anlæg eller sådanne, hvor det er nødvendigt med store mængder efterfyldningsvand (f.eks. ved vandtab), skal følgende værdier overholdes. Tilladt hårdhed i dh 250 l Vandbehandling nødvendig Ingen vandbehandling nødvendig Drift uden varmestav Drift med varmestav Anlægsvolumen i l Vandhårdhed Ved overskridelse af grænsekurven skal en tilsvarende del af anlægsvandet behandles. Eksempel: Drikkevandets samlede hårdhed: 16 dh Anlægsvolumen: 500 l dvs., der skal mindst renses 250 l. Den indstillelige beholdervandstemperatur kan være over 60 C. Ved kortvarig drift over 60 C skal den overvåges for at sikre beskyttelse mod skoldning. Ved konstant drift skal der træffes lignende forholdsregler, som udelukker en aftapningstemperatur over 60 C, f.eks. termostatventil. Som beskyttelse mod tilkalkning må varmtvandstemperaturen fra en samlet hårdhed på 15 dh (2,5 mol/m³) maks. indstilles på 50 C. Fra en samlet hårdhed på over 16,8 dh kræves der til drikkevandsopvarmning i hvert tilfælde en vandbehandling for at forlænge vedligeholdelsesintervallerne. Også ved en vandhårdhed mindre end 16,8 dh kan der lokalt være en øget tilkalkningsrisiko, som kræver en afhærdning. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre for tidlig tilkalkning af anlægget og begrænset varmtvandskomfort. Den ansvarlige autoriserede håndværker skal altid kontrollere det lokale forhold. Korrosionsbeskyttelse _ Sprays, opløsningsmidler, klorholdiige rengørings- og vaskemidler, farver, lakker, lim, strøsalt osv. må ikke anvendes på varmepumpen og dennes omgivelse (rengøring, påføring osv.) eller lagres. Disse stoffer kan under ugunstige omstændigheder føre til korrosion på varmepumpen og andre komponenter i varmeanlægget. Beklædning må kun rengøres med en fugtig klud og mild klorfrit opvaskemiddel. Skal straks tørres til sidst. 7

8 4. Medfølgende dele Medfølgende dele - Højeffektiv varmepumpe på palle - 2 sikkerhedsgrupper - Tilslutningskabel til WPM-1 - Monteringsvejledning Yderligere udstyrskarakteristika I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt sugegas- og varmgastemperaturen i kølekredsen. Tryksensorer i varmekredsen og brinekredsen til trykovervågning. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpestyringen WPM-1. Funktionsnødvendigt tilbehør - Varmepumpemanager WPM-1 med betjeningsmodul BM - Ekspansionsbeholder til varme- og brinekreds Transport med bæreseler (fås som tilbehør) Bortskaffelse emballage Sørg for, at varmepumpens emballage samt det evt. anvendte tilbehør bortskaffes korrekt _201212

9 5. Udstyrskendetegn BWS-1-06,08,10,12,16 Brine-vandvarmepumpe BWS-1-06,08,10,12,16 monovalent drift mulig Kølemiddel R407C Maks. varmtvandstemperatur på 63 C og minimal brinetemperatur på -5 C Varmemængdetæller integreret - Gennemstrømningsmåling med advarselsmeddelelse - Diagnosemulighed - JAZ-visning mulig, når elmåleren er forbundet med Højeffektiv varmekredspumpe (klasse A) integreret Højeffektiv brinekredspumpe (klasse A) integreret Fuldelektronisk reguleret el-suppleringsvarme svarende til behovet - Effektregulering i E-varmestav efter behov på 1-6 kw - Justerbar spidsbelastafdækning - Justerbar som nøddrift og opvarmning af støbte gulve Kompressor dobbelt svingningsafkoblet Beklædning gennemgående lyd- og varmeisolerende lydisolerende indstillingsfødder elektronisk lydløs start for fortætter (08/10/12/16 kw) Lydtryksniveau < 39 dba (f.eks. BWS-1-06 i rum i 1 m afstand) Svingningsfrakobling af hydraulikken allerede i anlægget Integreret 3-vejs-omskifterventil for varmt vand Sikkerhedsgruppe for brine- og varmekreds inkl. isolering komfortabel serviceposition for styringskassen hurtig, sikker og ukompliceret ledningsføring Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Brine- og vandtryksovervågning - Digital visning og advarselsmeddelelse - Forskrift i nogle regioner Fase- og rotationsfeltovervågning _

10 6. Opbygning Sugegastemperatur Lavtryks-pressostat Sikkerhedsgruppe varmekreds Tryksensor varmekreds Fremløbsføler varmekreds Trevejs-omskifterventil opvarmning - varmt vand Højtryks-pressostat El-varmestav Kondensator Gennemstrømningssensor Varmekredspumpe Scroll-fortætter KFE-hane varmekreds Sikkerhedsgruppe brinekreds Brine udløbstemperaturføler fra juli 2012 Brine indløbstemperaturføler Brine tryksensor Varmgastemperatur Fordamper Brinekredspumpe Ekspansionsventil KFE-hane brinekreds Elektrisk styreenhed _201212

11 7. Mål Mål BWS-1 Brine - indløb Brine - udløb Varmeanlæg - fremløb Varmeanlæg - returløb Varmtvand - returløb Varmtvand - fremløb Enkeltapparat Type BWS-1-06/08/10/12/16 Højde A mm 710 bredde B mm 600 dybde C mm 650 Centralt Type Samlet højde med CEW BWS-1-06/08/10 D mm 1980 Højde sikkerhedsgruppe E mm _

12 8. Transport og opstillingsanvisninger Transport til opstillingssted For at undgå transportskader bør varmepumpen i emballeret tilstand transporteres på træpallen med en løftevogn til det endelige opstillingssted. Transport med løftevogn kun i emballeret tilstand! Pas på - fare for væltning! Transport med sækkevogn Anbring anlæg på siden eller med aftaget frontbeklædning på sækkevognen, og transporter til opstillingsstedet. På grund af tværdrageren anbefaler vi kun den venstre side. Det er ikke tilladt at transportere med sækkevogn på højre side. Varmepumpe på sækkevogn skal sikres mod at glide! For at undgå skader på anlægget må varmepumpens hældning ved transport højst være 45! Komponenter og rørføring i kølekredsen i varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål! Vær opmærksom på varmepumpens vægt! OBS Benyt bæreseler som transporthjælp (hurtig transport) - Wolf-tilbehør Sikring støttefod Transportsikring på transportpallen fjernes med en stjerneskruetrækker. Der skal mindst være 2 personer til at løfte anlægget af pallen. Stjerneskruetrækker Støttefod _201212

13 8. Transport og opstillingsanvisninger Reguleringsskruer til indstilling fastspændes kontramøtrikkerne. 1: Reguleringsskrue 2: Låsemøtrik 1 2 Støttefødderne er allerede formonteret. På opstillingsstedet fjernes transportsikringen på fortætteren Før idrifttagning skal kompressorens transportsikring fjernes Opstilling praktisk grænseværdi for R407C Anbefalede afstande til loft/væg Ved opstilling i person-/opholdsområdet, som ikke er et særligt maskinrum, skal der overholdes en minimumrumvolumen i overensstemmelse med kølemiddelpåfyldningsmængden. For det anvendte kølemiddel R407C gælder der i overensstemmelse med EN en praktisk grænseværdi på 0,31 kg/m³ kølemiddel pr. kubikmeter rum Type Påfyldningsmængde Rumvolumen BWS ,8 kg > 5,9 m³ BWS ,0 kg > 6,5 m³ BWS ,2 kg > 7,3 m³ BWS ,8 kg > 9,1 m³ BWS ,1 kg > 10 m³ Loft Væg Væg Væg Væg Serviceafstande _

14 9. Montering beklædning Løsn skruer på frontbeklædning Tag frontdæksel af Beklædningsdel Foroven trækkes fremad og tages af Styrekassen hægtes af og hægtes i vedligeholdelsesposition på beklædningspladen i siden _201212

15 10. Montering brinekreds Varmekilde Varmekildetilslutningen (brine) sidder på bagsiden. OBS Overløbsslangen skal føres fra den integrerede sikkerhedsventil til en opsamlingsbeholder. Ved montering på stedet må der under ingen omstændigheder bruges Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Snavssamler Fyldning af anlægget I brinekredsløbet skal der monteres en snavssamler Til brineblandingen skal der bruges Wolf-monoetylenglykol (brinekoncentrat)! Fyldningen af anlægget skal ske i følgende trin: 1. Før idrifttagning af anlægget skal hele systemet kontrolleres med 4,5 bar for tæthed. OBS Sikkerhedsgruppe må først installeres efter trykkontrollen, da sikkerhedsventilen åbner ved 3,0 bar! 2. Skyl de enkelte solfangerkredse og sonderne grundligt. Skylningen bør foregå over en åben beholder. 3. Inden fyldning af solfangeren eller sonderne skal brinen blandes godt. Frostbeskyttelseskoncentrationen kontrolleres med spindlen: 25% brine + 75% vand (frostbeskyttelse ned til ca. -13 C) 4. Fyld og skyl, indtil der ikke længere er luft i systemet. Indstilling af driftstrykket på ca. 1 bar. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpemanager WPM-1. Resterende løftehøjde Membran - ekspansionsbeholder (MAG) til brine-kredsen OBS Varmekilden skal ud fra dens rørs tværsnit og længder dimensioneres således, at den resterende løftehøjde i den integrerede brinepumpe mindst tilvejebringer den krævede brinekapacitet: Anlæg Brinekapacitet Resterende løftehøjde Spredning* BWS ,3 l/min 480 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K BWS ,3 l/min 410 mbar 4K BWS ,6 l/min 550 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K * målt ved 0 C brinetemperatur Der anbefales efterfølgende brine-ekspansionsbeholdere (Wolf-tilbehør). BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS liter 12 liter 12 liter 18 liter 18 liter Fortrykket/påfyldningstrykket på MAG skal være ca. 0,5-0,75 bar _

16 11. Udluftning brinekreds Udluftning brinekreds På det højeste punkt i brinekredsen skal der i fremløbet (varmekildeindløb) sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets brine-udløb. I brine-indløbet er der desuden en manuel udluftning. Manuel udluftning i brineindløb Sikkerhedsgruppe brinekreds monteres som ved varmekreds Manuel udluftning i brine-indløb Påfyldnings- og tømningshane brinekreds _201212

17 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Opvarmningsvand Tilslutning Tilslutningen på varmesiden samt tilslutningen til varmtvandsbeholderen sidder bag på anlægget. Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Resterende løftehøjde Til varmekredsen skal følgende punkter iagttages: Anlæg Nominel Resterende Spredning varmvandskapacitet løftehøjde BWS ,6 l/min 580 mbar 5K BWS l/min 510 mbar 5K BWS ,8 l/min 450 mbar 5K BWS ,1 l/min 480 mbar 5K BWS ,3 l/min 440 mbar 5K Varmepumpestyringens tryksensor sidder i varmepumpens fremløbsrør. Da manometeret er anbragt i sikkerhedsgruppen i returløbet, fremkommer der forskellige displayværdier. For at eventuelle urenheder i varmesystemet ikke skal medføre fejl i varmepumpen, skal varmesystemet skylles grundigt inden tilslutning af varmepumpen. - På varmepumpesiden skal frem- og returløb udstyres med afspærringsudstyr, så der kan gennemføres en evt. skylning af kondensatoren. - Varmeanlægget skal dimensioneres således, at den nominelle varmtvandskapacitet kan opnås med den resterende løftehøjde i den integrerede cirkulationspumpe. - Til frem- og returløbsledningerne på stedet må tilslutningstværsnittet ikke reduceres. - Varmekredsekspansionsbeholderen skal installeres på stedet (tilbehør). Indstilling af overstrømningsventilen: Ved montering af en overstrømningsventil på stedet skal denne indstilles, så spredningen mellem frem- og returløb < 10 K. Der er principielt ikke brug for en overstrømningsventil, da gennemstrømningen bliver overvåget konstant. Ved underskridelse af en anlægstypeafhængig minimal gennemstrømning bliver varmepumpen frakoblet _

18 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Der anbefales montering med gaffelnøgle Montering sikkerhedsgruppe varmtvands-/varmekreds på returløb Montering isolering sikkerhedsgruppe _201212

19 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Udluftning af anlægget På det højeste punkt i varmekredsen skal der i fremløbet sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets varmtvands-returløb. Desuden er der i varmefremløbet / -returløbet og varmtvandsfremløbet en manuel udluftning. Automatisk udlufter i varmtvands-returløbet Varmeanlæg - fremløb Påfyldnings- og tømningshane til varmekredsen _

20 13. Montering varmtvandstilslutning Hydraulisk integrering Varmepumpen skal integreres i varmekredsen efter de anbefalede hydraulikskemaer (se hydraulikskemaer i vejledningen varmepumpemanager, på Wolfs hjemmeside og Wolfs planlægningsmateriale hydraulikskemaer). Varmekredsen skal i overensstemmelse med de gældende forskrifter til tryksikring udstyres med en sikkerhedsventil og en trykudligningsbeholder. Desuden skal der installeres påfyldnings- og tømningsudstyr, afspærringsskydere og tilbageslagsventiler. Bufferbeholder Ved brine-/vand-varmepumper med udelukkende gulvvarme kan der i reglen ses bort fra en bufferbeholder. Ved varmeanlæg med radiatorer, enkeltrumsregulering (termostatventiler), med en bufferbeholder! Dimensioneringen skal mindst vælges så stor, at varmepumpen ved nul-belastning kører ca. 20 minutter. Hvis energimængden til spærretider (ikke relevant ved gulvvarmesystemer) skal lagres, skal bufferbeholderens volumen forstørres i overensstemmelse med spærretidernes varighed og hyppighed. Cirkulationspumper Brine- og varmtvandscirkulationspumper er højeffektivpumper i klasse A og er integreret i BWS-1. Varmtvandsproduktion I BWS-1 er en 3-vejs-omskifterventil allerede integreret klar til tilslutning. På bagsiden af varmepumpen er der tilslutninger til en varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholder Snavssamler Til varmtvandsproduktion med varmepumpen er det nødvendigt med specielle varmt- ved en varmtvandsfremløbstemperatur <=55 C overføres med så lille spredning som muligt. Beholdervolumenen skal vælges således, at den krævede varmtvandsmængde også er til rådighed under en EVU-spærretid. Ved installation af varmtvandsbeholderen skal drikkevandsforordningen iagttages. Til beskyttelse af varmepumpen kræves der montering af en snavssamler i anlægsreturløbet. Montering af snavssamlere eller andre ændringer i tilførselsledningen til sikkerhedsventilen er ikke tilladt. Vandbehandling OBS VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav _201212

21 14. Elektrisk tilslutning på WPM-1 Generelle anvisninger Ved installationen / idriftsættelsen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Ved installationen og ved udførelsen af el-arbejde skal de gældende EN- og VDEsikkerhedsforskrifter samt forskrifterne fra forsyningsselskabet iagttages. OBS: Sluk for afbryderen, før du afmonterer beklædningen. Der er ligeledes spænding på forsyningsklemmerne, når afbryderen er slukket. Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Kontrollér, at der er højrerotationsfelt! Ved drift med forkert omdrejningsretning af fortætteren kan der opstå skader på denne. Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 (Wolf Easy Connect System) Den elektriske tilslutning af brine-/vand-varmepumpe BWS-1 på varmepumpestyringen WPM-1 skal foretages med det integrerede 4 m-kabelsæt efter tilslutningsskema BWS-1. Den er forfabrikeret til tilslutning i varmepumpestyringen WPM-1. Detaljer om den elektriske tilslutning fremgår af betjenings- og monteringsvejledningen til varmepumpestyring WPM _

22 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 Varmepumpemanager WPM Styreenhed BWS X11 2X10 HCM K X10 T1 Q1 Vedligeholdelseshovedafbryder 3 Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Q20 * Alarm Forsyning * SMKQ20 1X12 GTS1 GTS2 * F21 K29 HPM Q10,1 Q10,2 3WUV HZ/VV 24V AC (returløb valgfrit eksternt) * Q20 og SMKQ20 ved BWS (=styreenhed type 2) K20 og F21 ved BWS-1-06 (=styreenhed type 1) (GTS2 og SMKQ20 ved BWS fra juni 2012) _201212

23 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Netfødning Fødning Fortætter 400V/50Hz Fødning E-varmeanlæg 400V/50Hz Styring 230V/50Hz EVU-spærre Tilslutninger på stedet parametrerbar indgang E1 parametrerbar udgang A1 Blandekredspumpe MKP Maks. termostat blander WPM-1 Udeføler AF Blandermotor MM parametrerbar udgang A2 Samlerørsreturløb SAF Varmekredspumpe HKP 3 WUV HZ/VV Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) SPF (Beholderføler) Brine-varmepumpe BWS-1 CEW _

24 15. Tekniske data Tekniske data BWS-1 TYPE BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Varmeeffekt / COP B0/W35 iht. EN255 kw / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8 B0/W35 iht. EN14511 kw / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6 B0/W55 iht. EN14511 kw / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8 B5/W35 iht. EN14511 kw / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3 B-5/W45 iht. EN14511 kw / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2 Samlet højde A mm Samlet bredde B mm Samlet dybde C mm Varmefrem-/-returløb, varmtvandsfrem-/ -returløb, brineind-/udløb G (AG) 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau målt i 1 m afstand omkring varmepumpen (i rum) db(a) Temperatur driftsgrænser opvarmningsvand C +20 til til til til til +63 Temperatur driftsgrænser brine C -5 til til til til til +20 Kølemiddeltype / påfyldningsmængde (kølekreds hermetisk lukket) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1 Maksimalt driftstryk kølekreds bar Kølemiddelolie FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S Vandvolumenstrøm minimal (7K) / 12,1 / 16,6 / 22,0 / 30,8 / 24,6 / 34,1 / l/min 17,2 / 24 / 30 nominelt (5K) / maksimalt (4K) 1) 21,6 38,3 43,3 34,4 / 48,3 / 60 Resterende løftehøjde ved DT 5K mbar vejsventil til varmtvandsforsyningskreds integreret integreret integreret integreret integreret Højeffektivpumpe varmekreds Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Brinevolumenstrøm minimalt (5K) / 26,6 / 33,3 / 29,1 / 36,6 / 40,8 / 50,8 / l/min 15 / 18,3 / / 25,8 / 34,3 nominelt (4K) / maksimalt (3K) 1) 44,1 48,3 67,8 Resterende løftehøjde ved DT 4K (30% brine / 0 C) mbar Minimal brinekoncentration / frostbeskyttelse %/ C 25 / / / / / -13 Højeffektivpumpe brinekreds Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Effekt E-varmeanlæg 3 faser 400 V KW 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 Maksimalt strømforbrug E-varmeanlæg A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Maksimal(t) effektforbrug / fortætterstrøm inden for anvendelsesgrænserne kw / A 2,28 / 4,2 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7 Effektforbrug / strømforbrug/ kw / 1,26 / 2,5 / 0,72 1,79 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,4 / 0,76 A/ - 2,55 /4,6 / 0,79 3,65 / 6,9 / 0,76 Varmekredspumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Brinepumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Startstrøm direkte / lydløs start A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 Fortætterstarter maks. 1/h Typ. effektforbrug BWS-1 i standby LP (Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Kapslingsklasse IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Vægt kg Elektrisk tilslutning/sikring (kobler fra på alle poler) Fortætter 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C E-varmeanlæg 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B Styrespænding 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B 1) For at sikre en høj energieffektivitet i varmepumpen bør den nominelle volumenstrøm ikke underskrides. 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A/C De angivelser, der er nævnt i denne tabel, gælder for en ren varmeveksler _201212

25 16. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-06 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

26 17. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-08 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

27 18. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-10 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

28 19. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-12 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst BO/W35 iht. EN 14511 (brine/vand) A2/W35 iht. EN 14511 (luft/vand) Energi fi ndes overalt. Man skal

Læs mere

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Til højeste teknisk effektivitetsværdi BO/W35 iht. EN 14 (brine/vand) Til højeste teknisk effektivitetsværdi

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Split-luft/vand-varmepumpe

Split-luft/vand-varmepumpe Monterings- og betjeningsvejledning Split-luft/vand-varmepumpe BWL-1 S(B)-07/10/14 Anlægslogbog integreret Fra: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. (+49)8751/74-0 Fax

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig.

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig. Luft/vandvarmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig. geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Udnyt energien i jorden til opvarmning Effektive jordvarmepumper med 10 års garanti på kompressoren

Udnyt energien i jorden til opvarmning Effektive jordvarmepumper med 10 års garanti på kompressoren Jordvarmepumper 17 Udnyt energien i jorden til opvarmning Effektive jordvarmepumper med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Lad jorden og solen levere energien til din

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere