BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16"

Transkript

1 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: _ Med forbehold for ændringer DK

2 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Anvisninger, opbygning og udstyr 1. Sikkerhedsanvisninger / standarder og bestemmelser Generelle anvisninger Oplysninger om varmepumpen Medfølgende dele / bortskaffelse Udstyrskendetegn Opbygning Mål Opstilling og montering 8. Transport og opstillingsanvisninger Montering beklædning Montering brinekreds Udluftning brinekreds Montering varmekreds + varmtvandskreds Montering varmtvandstilslutning...20 Elektrisk tilslutning 14. Elektrisk tilslutning på WPM Tilslutningsskema...23 Tekniske angivelser 16. Tekniske data Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS Resterende løftehøjde - BWS-1-06 til BWS _201212

3 Indholdsfortegnelse Indhold...Side Informationer 23. Idrifttagning, rengøring, fejl, bortskaffelse...31 KONFORMITETSERKLÆRING _

4 1. Sikkerhedsanvisninger Standarder og bestemmelser Sikkerhedsanvisninger I denne beskrivelse anvendes der ved vigtige anvisninger, der vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed, følgende symboler og henvisningsskilte: Angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare eller kommer til skade, og for at forhindre funktionsfejl eller skader på apparatet! Angiver fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Standarder / forskrifter Anlægget samt reguleringstilbehøret opfylder følgende bestemmelser: EF-direktiver 2006/42/EF maskindirektivet 2006/95/EF lavspændingsdirektivet 2004/108/EF EMC-direktivet DIN EN-standarder DIN EN 349 DIN EN 378 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN Nationale standarder / retningslinjer DE: DIN 8901 BGR 500 del 2 VDI 2035 del 1-3 Forordning om drikkevand CH: NEV (SR ) _201212

5 2. Generelle anvisninger Ved installationen, idrifttagningen, vedligeholdelsen, reparationen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Opstilling, installation, montering og idrifttagning af varmepumpeanlægget skal foreta- forskrifter, forordninger, direktiver og monteringsvejledningen. Varmepumpens hældning ved transport må maksimalt være 45. Komponenter og rørføring i kølekredsen, varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål. Af sikkerhedstekniske grunde må varmepumpens og varmepumpestyringens spændingsforsyning heller ikke afbrydes uden for varmeperioden. Grund: manglende overvågning af tryk-hk, tryk-brine, ingen frostbeskyttelse, ingen pumpestilstandsbeskyttelse! Før åbning af anlægget skal alle strømkredse være gjort spændingsfrie. Anlægget skal gøres spændingsfrit ved hjælp af vedligeholdelsesafbryderen og sikres mod gentilkobling (hængelås!) Arbejde på kølekredsen må kun udføres af fagfolk. fare for utætheder. Vedligeholdelseshovedafbryder Efter skylning af kondensatoren med kemisk rensemiddel skal der ubetinget gennemføres neutralisation af restbeholdninger samt en intensiv vandskylning. Ved på- og efterfyldning af vand skal VDI 2035 overholdes. pudsemidler. Varmepumpen skal ved opstillingen installeres positionssikkert, så denne ved drift er sikret mod at skride eller glide. Opstilling kun i tørre rum - kapslingsklasse IP 20 (ingen vandbeskyttelse) Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Defekte komponenter må kun erstattes af originale Wolf-reservedele. Foreskrevne elektriske sikringsværdier skal overholdes (se Tekniske data). Hvis der foretages tekniske ændringer på Wolf-reguleringer, påtager vi os ikke ansvaret for skader, der opstår på grund af dette. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse! OBS Varmepumpeanvendelsen skal oplyses til den lokale energiforsyningsvirksomhed _

6 3. Oplysninger om varmepumpen Anvendelsesområde Den højeffektive brine-/vand-varmepumpe er udelukkende planlagt til opvarmning og varmtvandsopvarmning. Under overholdelse af anvendelsesgrænserne (se Tekniske data ) kan varmepumpen anvendes i nyopførte og eksisterende varmeanlæg. Varmepumpens arbejdsmåde Varmepumpen omdanner den lave varme i jorden til varme med høj temperatur. Til det formål pumpes brine (en blanding af vand og frostbeskyttelsesmiddel) gennem rørslanger i jorden og ledes via varmepumpens fordamper (1). I fordamperen er det dertil nødvendige fordampningsvarme trækkes ud af brinen. Det fordampede arbejdsmiddel suges ind af fortætteren (2) og komprimeres til et højere tryk. Det fortættede, gasformige arbejdsmiddel trykkes ind i kodensatoren (3), hvor det kondenserer ved højt tryk og høj temperatur. Kondenseringsvarmen overføres til opvarmningsvandet, hvis temperatur stiger. Den energi, der overføres til opvarmningsvandet, svarer til den energi, der før blev udtrukket af brinen, plus den mindre andel elektrisk energi, som er nødvendig til fortætningen. Trykket i kondensatoren og foran ekspansionsventilen (4) er høj. Trykket nedbringes temperaturafhængigt via ekspansionsventilen, så trykket og temperaturen falder. Cyklussen starter nu igen forfra. WP Fordamper 2. Fortætter (kompressor) 3. Kondensator 4. Ekspansionsventil luft jord Frostbeskyttelse OBS Ved tilkoblet varmepumpe er der automatisk frostbeskyttelse af anlægget. Frostbeskyttelsesmiddel er ikke tilladt. Ved behov skal anlægget tømmes. Fare for vandskader og funktionsfejl ved indefrysning! Energisparende anvendelse af varmepumpeopvarmningen OBS Med beslutningen om at vælge en varmepumpeopvarmning har De ydet et bidrag til at skåne miljøet ved mindre emissioner og en effektiv primærenergianvendelse. For at det nye varmesystem skal arbejde særligt effektivt, bedes De være opmærksom på følgende punkter: Varmepumpevarmeanlægget skal dimensioneres og installeres omhyggeligt. Undgå unødvendigt høje fremløbstemperaturer. Jo lavere fremløbstemperaturen på varmtvandssiden er, desto mere effektivt arbejder varmepumpen. Vær opmærksom på korrekt regulatorindstilling! Foretræk periodisk ventilation. I forhold til ruder, der konstant står på klem, reducerer denne form for ventilation energiforbruget og er billigere for Dem! _201212

7 3. Oplysninger om varmepumpen Yderligere udstyrskarakteristika Varmtvandsbeholder Vandbehandling OBS OBS I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt varmgastemperaturen og sugegastemperaturen i kølekredsen. I forhold til varmtvandsproduktionen med Wolf-varmepumpe er det nødvendigt med specielle varmtvandsbeholdere, som kan vælges fra Wolf-tilbehørsprogrammet. Vær opmærksom på drikkevandsforordningen! pr. kw varmeeffekt. VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav. Vi anbefaler en ph-værdi for opvarmningsvandet også ved blandingsinstallationer af forskellige materialer mellem 6,5 og 9,0. Ved vandrige anlæg eller sådanne, hvor det er nødvendigt med store mængder efterfyldningsvand (f.eks. ved vandtab), skal følgende værdier overholdes. Tilladt hårdhed i dh 250 l Vandbehandling nødvendig Ingen vandbehandling nødvendig Drift uden varmestav Drift med varmestav Anlægsvolumen i l Vandhårdhed Ved overskridelse af grænsekurven skal en tilsvarende del af anlægsvandet behandles. Eksempel: Drikkevandets samlede hårdhed: 16 dh Anlægsvolumen: 500 l dvs., der skal mindst renses 250 l. Den indstillelige beholdervandstemperatur kan være over 60 C. Ved kortvarig drift over 60 C skal den overvåges for at sikre beskyttelse mod skoldning. Ved konstant drift skal der træffes lignende forholdsregler, som udelukker en aftapningstemperatur over 60 C, f.eks. termostatventil. Som beskyttelse mod tilkalkning må varmtvandstemperaturen fra en samlet hårdhed på 15 dh (2,5 mol/m³) maks. indstilles på 50 C. Fra en samlet hårdhed på over 16,8 dh kræves der til drikkevandsopvarmning i hvert tilfælde en vandbehandling for at forlænge vedligeholdelsesintervallerne. Også ved en vandhårdhed mindre end 16,8 dh kan der lokalt være en øget tilkalkningsrisiko, som kræver en afhærdning. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre for tidlig tilkalkning af anlægget og begrænset varmtvandskomfort. Den ansvarlige autoriserede håndværker skal altid kontrollere det lokale forhold. Korrosionsbeskyttelse _ Sprays, opløsningsmidler, klorholdiige rengørings- og vaskemidler, farver, lakker, lim, strøsalt osv. må ikke anvendes på varmepumpen og dennes omgivelse (rengøring, påføring osv.) eller lagres. Disse stoffer kan under ugunstige omstændigheder føre til korrosion på varmepumpen og andre komponenter i varmeanlægget. Beklædning må kun rengøres med en fugtig klud og mild klorfrit opvaskemiddel. Skal straks tørres til sidst. 7

8 4. Medfølgende dele Medfølgende dele - Højeffektiv varmepumpe på palle - 2 sikkerhedsgrupper - Tilslutningskabel til WPM-1 - Monteringsvejledning Yderligere udstyrskarakteristika I anlægget er der monteret sensorer til registrering af varmtvandsfrem- og returløbstemperatur, sensorer til overvågning af varmekildetemperaturen samt sugegas- og varmgastemperaturen i kølekredsen. Tryksensorer i varmekredsen og brinekredsen til trykovervågning. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpestyringen WPM-1. Funktionsnødvendigt tilbehør - Varmepumpemanager WPM-1 med betjeningsmodul BM - Ekspansionsbeholder til varme- og brinekreds Transport med bæreseler (fås som tilbehør) Bortskaffelse emballage Sørg for, at varmepumpens emballage samt det evt. anvendte tilbehør bortskaffes korrekt _201212

9 5. Udstyrskendetegn BWS-1-06,08,10,12,16 Brine-vandvarmepumpe BWS-1-06,08,10,12,16 monovalent drift mulig Kølemiddel R407C Maks. varmtvandstemperatur på 63 C og minimal brinetemperatur på -5 C Varmemængdetæller integreret - Gennemstrømningsmåling med advarselsmeddelelse - Diagnosemulighed - JAZ-visning mulig, når elmåleren er forbundet med Højeffektiv varmekredspumpe (klasse A) integreret Højeffektiv brinekredspumpe (klasse A) integreret Fuldelektronisk reguleret el-suppleringsvarme svarende til behovet - Effektregulering i E-varmestav efter behov på 1-6 kw - Justerbar spidsbelastafdækning - Justerbar som nøddrift og opvarmning af støbte gulve Kompressor dobbelt svingningsafkoblet Beklædning gennemgående lyd- og varmeisolerende lydisolerende indstillingsfødder elektronisk lydløs start for fortætter (08/10/12/16 kw) Lydtryksniveau < 39 dba (f.eks. BWS-1-06 i rum i 1 m afstand) Svingningsfrakobling af hydraulikken allerede i anlægget Integreret 3-vejs-omskifterventil for varmt vand Sikkerhedsgruppe for brine- og varmekreds inkl. isolering komfortabel serviceposition for styringskassen hurtig, sikker og ukompliceret ledningsføring Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Brine- og vandtryksovervågning - Digital visning og advarselsmeddelelse - Forskrift i nogle regioner Fase- og rotationsfeltovervågning _

10 6. Opbygning Sugegastemperatur Lavtryks-pressostat Sikkerhedsgruppe varmekreds Tryksensor varmekreds Fremløbsføler varmekreds Trevejs-omskifterventil opvarmning - varmt vand Højtryks-pressostat El-varmestav Kondensator Gennemstrømningssensor Varmekredspumpe Scroll-fortætter KFE-hane varmekreds Sikkerhedsgruppe brinekreds Brine udløbstemperaturføler fra juli 2012 Brine indløbstemperaturføler Brine tryksensor Varmgastemperatur Fordamper Brinekredspumpe Ekspansionsventil KFE-hane brinekreds Elektrisk styreenhed _201212

11 7. Mål Mål BWS-1 Brine - indløb Brine - udløb Varmeanlæg - fremløb Varmeanlæg - returløb Varmtvand - returløb Varmtvand - fremløb Enkeltapparat Type BWS-1-06/08/10/12/16 Højde A mm 710 bredde B mm 600 dybde C mm 650 Centralt Type Samlet højde med CEW BWS-1-06/08/10 D mm 1980 Højde sikkerhedsgruppe E mm _

12 8. Transport og opstillingsanvisninger Transport til opstillingssted For at undgå transportskader bør varmepumpen i emballeret tilstand transporteres på træpallen med en løftevogn til det endelige opstillingssted. Transport med løftevogn kun i emballeret tilstand! Pas på - fare for væltning! Transport med sækkevogn Anbring anlæg på siden eller med aftaget frontbeklædning på sækkevognen, og transporter til opstillingsstedet. På grund af tværdrageren anbefaler vi kun den venstre side. Det er ikke tilladt at transportere med sækkevogn på højre side. Varmepumpe på sækkevogn skal sikres mod at glide! For at undgå skader på anlægget må varmepumpens hældning ved transport højst være 45! Komponenter og rørføring i kølekredsen i varmeanlægssiden og varmekildesiden må under ingen omstændigheder benyttes til transportformål! Vær opmærksom på varmepumpens vægt! OBS Benyt bæreseler som transporthjælp (hurtig transport) - Wolf-tilbehør Sikring støttefod Transportsikring på transportpallen fjernes med en stjerneskruetrækker. Der skal mindst være 2 personer til at løfte anlægget af pallen. Stjerneskruetrækker Støttefod _201212

13 8. Transport og opstillingsanvisninger Reguleringsskruer til indstilling fastspændes kontramøtrikkerne. 1: Reguleringsskrue 2: Låsemøtrik 1 2 Støttefødderne er allerede formonteret. På opstillingsstedet fjernes transportsikringen på fortætteren Før idrifttagning skal kompressorens transportsikring fjernes Opstilling praktisk grænseværdi for R407C Anbefalede afstande til loft/væg Ved opstilling i person-/opholdsområdet, som ikke er et særligt maskinrum, skal der overholdes en minimumrumvolumen i overensstemmelse med kølemiddelpåfyldningsmængden. For det anvendte kølemiddel R407C gælder der i overensstemmelse med EN en praktisk grænseværdi på 0,31 kg/m³ kølemiddel pr. kubikmeter rum Type Påfyldningsmængde Rumvolumen BWS ,8 kg > 5,9 m³ BWS ,0 kg > 6,5 m³ BWS ,2 kg > 7,3 m³ BWS ,8 kg > 9,1 m³ BWS ,1 kg > 10 m³ Loft Væg Væg Væg Væg Serviceafstande _

14 9. Montering beklædning Løsn skruer på frontbeklædning Tag frontdæksel af Beklædningsdel Foroven trækkes fremad og tages af Styrekassen hægtes af og hægtes i vedligeholdelsesposition på beklædningspladen i siden _201212

15 10. Montering brinekreds Varmekilde Varmekildetilslutningen (brine) sidder på bagsiden. OBS Overløbsslangen skal føres fra den integrerede sikkerhedsventil til en opsamlingsbeholder. Ved montering på stedet må der under ingen omstændigheder bruges Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Snavssamler Fyldning af anlægget I brinekredsløbet skal der monteres en snavssamler Til brineblandingen skal der bruges Wolf-monoetylenglykol (brinekoncentrat)! Fyldningen af anlægget skal ske i følgende trin: 1. Før idrifttagning af anlægget skal hele systemet kontrolleres med 4,5 bar for tæthed. OBS Sikkerhedsgruppe må først installeres efter trykkontrollen, da sikkerhedsventilen åbner ved 3,0 bar! 2. Skyl de enkelte solfangerkredse og sonderne grundligt. Skylningen bør foregå over en åben beholder. 3. Inden fyldning af solfangeren eller sonderne skal brinen blandes godt. Frostbeskyttelseskoncentrationen kontrolleres med spindlen: 25% brine + 75% vand (frostbeskyttelse ned til ca. -13 C) 4. Fyld og skyl, indtil der ikke længere er luft i systemet. Indstilling af driftstrykket på ca. 1 bar. Brine-tryksensor OBS Der er monteret en tryksensor i brinekredsløbet. Ved et trykfald i brinekredsledningen under 0,5 bar sker der en fejlfrakobling af varmepumpen og visning af en fejlmeddelelse, fejlkode 106 Fejl brinekredstryk i displayet til varmepumpemanager WPM-1. Resterende løftehøjde Membran - ekspansionsbeholder (MAG) til brine-kredsen OBS Varmekilden skal ud fra dens rørs tværsnit og længder dimensioneres således, at den resterende løftehøjde i den integrerede brinepumpe mindst tilvejebringer den krævede brinekapacitet: Anlæg Brinekapacitet Resterende løftehøjde Spredning* BWS ,3 l/min 480 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K BWS ,3 l/min 410 mbar 4K BWS ,6 l/min 550 mbar 4K BWS ,8 l/min 440 mbar 4K * målt ved 0 C brinetemperatur Der anbefales efterfølgende brine-ekspansionsbeholdere (Wolf-tilbehør). BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS liter 12 liter 12 liter 18 liter 18 liter Fortrykket/påfyldningstrykket på MAG skal være ca. 0,5-0,75 bar _

16 11. Udluftning brinekreds Udluftning brinekreds På det højeste punkt i brinekredsen skal der i fremløbet (varmekildeindløb) sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets brine-udløb. I brine-indløbet er der desuden en manuel udluftning. Manuel udluftning i brineindløb Sikkerhedsgruppe brinekreds monteres som ved varmekreds Manuel udluftning i brine-indløb Påfyldnings- og tømningshane brinekreds _201212

17 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Opvarmningsvand Tilslutning Tilslutningen på varmesiden samt tilslutningen til varmtvandsbeholderen sidder bag på anlægget. Sikkerhedsgruppe solvarmekreds Sikkerhedsgruppe varmtvands-/ varmekreds Varmtvand - fremløb Varmtvand - returløb Varmeanlæg - returløb Varmeanlæg - fremløb Brine - udløb Brine - indløb Resterende løftehøjde Til varmekredsen skal følgende punkter iagttages: Anlæg Nominel Resterende Spredning varmvandskapacitet løftehøjde BWS ,6 l/min 580 mbar 5K BWS l/min 510 mbar 5K BWS ,8 l/min 450 mbar 5K BWS ,1 l/min 480 mbar 5K BWS ,3 l/min 440 mbar 5K Varmepumpestyringens tryksensor sidder i varmepumpens fremløbsrør. Da manometeret er anbragt i sikkerhedsgruppen i returløbet, fremkommer der forskellige displayværdier. For at eventuelle urenheder i varmesystemet ikke skal medføre fejl i varmepumpen, skal varmesystemet skylles grundigt inden tilslutning af varmepumpen. - På varmepumpesiden skal frem- og returløb udstyres med afspærringsudstyr, så der kan gennemføres en evt. skylning af kondensatoren. - Varmeanlægget skal dimensioneres således, at den nominelle varmtvandskapacitet kan opnås med den resterende løftehøjde i den integrerede cirkulationspumpe. - Til frem- og returløbsledningerne på stedet må tilslutningstværsnittet ikke reduceres. - Varmekredsekspansionsbeholderen skal installeres på stedet (tilbehør). Indstilling af overstrømningsventilen: Ved montering af en overstrømningsventil på stedet skal denne indstilles, så spredningen mellem frem- og returløb < 10 K. Der er principielt ikke brug for en overstrømningsventil, da gennemstrømningen bliver overvåget konstant. Ved underskridelse af en anlægstypeafhængig minimal gennemstrømning bliver varmepumpen frakoblet _

18 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Der anbefales montering med gaffelnøgle Montering sikkerhedsgruppe varmtvands-/varmekreds på returløb Montering isolering sikkerhedsgruppe _201212

19 12. Montering varmekreds + varmtvandskreds Udluftning af anlægget På det højeste punkt i varmekredsen skal der i fremløbet sættes en udlufter. En udluftning sker automatisk via sikkerhedsmodulet med integreret udluftning i apparatets varmtvands-returløb. Desuden er der i varmefremløbet / -returløbet og varmtvandsfremløbet en manuel udluftning. Automatisk udlufter i varmtvands-returløbet Varmeanlæg - fremløb Påfyldnings- og tømningshane til varmekredsen _

20 13. Montering varmtvandstilslutning Hydraulisk integrering Varmepumpen skal integreres i varmekredsen efter de anbefalede hydraulikskemaer (se hydraulikskemaer i vejledningen varmepumpemanager, på Wolfs hjemmeside og Wolfs planlægningsmateriale hydraulikskemaer). Varmekredsen skal i overensstemmelse med de gældende forskrifter til tryksikring udstyres med en sikkerhedsventil og en trykudligningsbeholder. Desuden skal der installeres påfyldnings- og tømningsudstyr, afspærringsskydere og tilbageslagsventiler. Bufferbeholder Ved brine-/vand-varmepumper med udelukkende gulvvarme kan der i reglen ses bort fra en bufferbeholder. Ved varmeanlæg med radiatorer, enkeltrumsregulering (termostatventiler), med en bufferbeholder! Dimensioneringen skal mindst vælges så stor, at varmepumpen ved nul-belastning kører ca. 20 minutter. Hvis energimængden til spærretider (ikke relevant ved gulvvarmesystemer) skal lagres, skal bufferbeholderens volumen forstørres i overensstemmelse med spærretidernes varighed og hyppighed. Cirkulationspumper Brine- og varmtvandscirkulationspumper er højeffektivpumper i klasse A og er integreret i BWS-1. Varmtvandsproduktion I BWS-1 er en 3-vejs-omskifterventil allerede integreret klar til tilslutning. På bagsiden af varmepumpen er der tilslutninger til en varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholder Snavssamler Til varmtvandsproduktion med varmepumpen er det nødvendigt med specielle varmt- ved en varmtvandsfremløbstemperatur <=55 C overføres med så lille spredning som muligt. Beholdervolumenen skal vælges således, at den krævede varmtvandsmængde også er til rådighed under en EVU-spærretid. Ved installation af varmtvandsbeholderen skal drikkevandsforordningen iagttages. Til beskyttelse af varmepumpen kræves der montering af en snavssamler i anlægsreturløbet. Montering af snavssamlere eller andre ændringer i tilførselsledningen til sikkerhedsventilen er ikke tilladt. Vandbehandling OBS VDI 2035 blad 1 udsender anbefalinger til undgåelse af stendannesler i varmeanlæg. Blad 2 behandler korrosionen på vandsiden. Især ved en udtørring af et støbt gulv med en varmestav skal man sørge for, at den tilladte samlede hårdhed overholdes, da der ellers er fare for tilkalkning og udfald i varmestaven. Den tilladte vandhårdhed er 16,8 dh ved 250 liter anlægsvolumen ved drift med elektrisk varmestav _201212

21 14. Elektrisk tilslutning på WPM-1 Generelle anvisninger Ved installationen / idriftsættelsen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Ved installationen og ved udførelsen af el-arbejde skal de gældende EN- og VDEsikkerhedsforskrifter samt forskrifterne fra forsyningsselskabet iagttages. OBS: Sluk for afbryderen, før du afmonterer beklædningen. Der er ligeledes spænding på forsyningsklemmerne, når afbryderen er slukket. Ved opstilling i Østrig: Forskrifterne og bestemmelserne i ÖVE samt den lokale EVU skal iagttages. Kontrollér, at der er højrerotationsfelt! Ved drift med forkert omdrejningsretning af fortætteren kan der opstå skader på denne. Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 (Wolf Easy Connect System) Den elektriske tilslutning af brine-/vand-varmepumpe BWS-1 på varmepumpestyringen WPM-1 skal foretages med det integrerede 4 m-kabelsæt efter tilslutningsskema BWS-1. Den er forfabrikeret til tilslutning i varmepumpestyringen WPM-1. Detaljer om den elektriske tilslutning fremgår af betjenings- og monteringsvejledningen til varmepumpestyring WPM _

22 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Elektrisk tilslutning BWS-1 på WPM-1 Varmepumpemanager WPM Styreenhed BWS X11 2X10 HCM K X10 T1 Q1 Vedligeholdelseshovedafbryder 3 Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) Q20 * Alarm Forsyning * SMKQ20 1X12 GTS1 GTS2 * F21 K29 HPM Q10,1 Q10,2 3WUV HZ/VV 24V AC (returløb valgfrit eksternt) * Q20 og SMKQ20 ved BWS (=styreenhed type 2) K20 og F21 ved BWS-1-06 (=styreenhed type 1) (GTS2 og SMKQ20 ved BWS fra juni 2012) _201212

23 14. Elektrisk tilslutning (BWS-1) Netfødning Fødning Fortætter 400V/50Hz Fødning E-varmeanlæg 400V/50Hz Styring 230V/50Hz EVU-spærre Tilslutninger på stedet parametrerbar indgang E1 parametrerbar udgang A1 Blandekredspumpe MKP Maks. termostat blander WPM-1 Udeføler AF Blandermotor MM parametrerbar udgang A2 Samlerørsreturløb SAF Varmekredspumpe HKP 3 WUV HZ/VV Wolf Easy Connect System Kabelsæt WPM-1 - BWS-1 4 m (medfølgende, kan tilsluttes via stikkontakten, kan ikke udskiftes) SPF (Beholderføler) Brine-varmepumpe BWS-1 CEW _

24 15. Tekniske data Tekniske data BWS-1 TYPE BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Varmeeffekt / COP B0/W35 iht. EN255 kw / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8 B0/W35 iht. EN14511 kw / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6 B0/W55 iht. EN14511 kw / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8 B5/W35 iht. EN14511 kw / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3 B-5/W45 iht. EN14511 kw / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2 Samlet højde A mm Samlet bredde B mm Samlet dybde C mm Varmefrem-/-returløb, varmtvandsfrem-/ -returløb, brineind-/udløb G (AG) 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau målt i 1 m afstand omkring varmepumpen (i rum) db(a) Temperatur driftsgrænser opvarmningsvand C +20 til til til til til +63 Temperatur driftsgrænser brine C -5 til til til til til +20 Kølemiddeltype / påfyldningsmængde (kølekreds hermetisk lukket) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1 Maksimalt driftstryk kølekreds bar Kølemiddelolie FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S Vandvolumenstrøm minimal (7K) / 12,1 / 16,6 / 22,0 / 30,8 / 24,6 / 34,1 / l/min 17,2 / 24 / 30 nominelt (5K) / maksimalt (4K) 1) 21,6 38,3 43,3 34,4 / 48,3 / 60 Resterende løftehøjde ved DT 5K mbar vejsventil til varmtvandsforsyningskreds integreret integreret integreret integreret integreret Højeffektivpumpe varmekreds Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Brinevolumenstrøm minimalt (5K) / 26,6 / 33,3 / 29,1 / 36,6 / 40,8 / 50,8 / l/min 15 / 18,3 / / 25,8 / 34,3 nominelt (4K) / maksimalt (3K) 1) 44,1 48,3 67,8 Resterende løftehøjde ved DT 4K (30% brine / 0 C) mbar Minimal brinekoncentration / frostbeskyttelse %/ C 25 / / / / / -13 Højeffektivpumpe brinekreds Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Effekt E-varmeanlæg 3 faser 400 V KW 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 1 til 6 Maksimalt strømforbrug E-varmeanlæg A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Maksimal(t) effektforbrug / fortætterstrøm inden for anvendelsesgrænserne kw / A 2,28 / 4,2 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7 Effektforbrug / strømforbrug/ kw / 1,26 / 2,5 / 0,72 1,79 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,4 / 0,76 A/ - 2,55 /4,6 / 0,79 3,65 / 6,9 / 0,76 Varmekredspumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Brinepumpens effektforbrug ved nominel kapacitet W Startstrøm direkte / lydløs start A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 Fortætterstarter maks. 1/h Typ. effektforbrug BWS-1 i standby LP (Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Kapslingsklasse IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Vægt kg Elektrisk tilslutning/sikring (kobler fra på alle poler) Fortætter 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C E-varmeanlæg 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B Styrespænding 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B 1) For at sikre en høj energieffektivitet i varmepumpen bør den nominelle volumenstrøm ikke underskrides. 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A/C De angivelser, der er nævnt i denne tabel, gælder for en ren varmeveksler _201212

25 16. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-06 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

26 17. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-08 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

27 18. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-10 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _

28 19. Varmeeffekt, el. effektforbrug, COP - BWS-1-12 Varmeeffekt Varmeeffekt kw Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C Elektrisk effektforbrug Fremløb 55 C Elektrisk effektforbrug kw Fremløb 45 C Fremløb 35 C Brinetemperatur C COP COP Fremløb 35 C Fremløb 45 C Fremløb 55 C Brinetemperatur C _201212

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere