Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Kondenserende oliekedel"

Transkript

1 Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: Vare-nr.: Ret til ændringer forbeholdes 05/09 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Sikkerhedsanvisninger... 3 Anvisninger for opstilling / Serviceanvisninger... 4 Hydrauliske tilslutninger... 5 Betjening af reguleringen... 6 Anvisninger for energibesparende drift Fejl /Fejlkode... 8 Generelle anvisninger Denne kondenserende oliekedel er et kvalitetsprodukt, der sikkerhedsteknisk er på højde med den nyeste tekniske udvikling. Sikkerhedsanvisningerne skal beskytte dig mod mulige farer _0509

3 Sikkerhedsanvisninger SIKKERHEDSANVISNINGER Ved røggaslugt - Sluk for anlægget. - Åbn vinduer og døre. - Kontakt en autoriseret fagmand. OBS - Fare for forgiftning! Ved skift af sikring - Før du skifter en sikring, skal kedlen afbrydes fra el-nettet! Der er også elektrisk spænding på kedlens tilførselsklemmer, når netafbryderen er slået fra. OBS Fare for elektriske stød! Frostsikring Når kedlen er slået til, er der automatisk frostsikring af oliekedlen. Frostbeskyttelsesmidler er ikke tilladt. Tøm om nødvendigt anlægget. OBS Fare for vandskader og funktionsfejl på grund af nedfrysning! Luft-/røggasføring Ved lave udetemperaturer kan det forekomme, at den vanddamp, der findes i røggassen, kondenserer i luft-/røggasføringen og fryser til is. Denne is kan under visse omstændigheder falde ned fra taget og herved forårsage personskade eller beskadige genstande.isen skal forhindres i at falde ned vha. foranstaltninger på stedet, som f.eks. ved at der monteres en snestopper. OBS - Fare for personskade! _0509 3

4 Anvisninger for opstilling / Serviceanvisninger Opstilling/Ændringer - Opstilling samt ændringer på oliekedlen må kun udføres af en autoriseret fagmand, fordi kun fagmanden har den nødvendige viden. - Røggasførende dele må ikke ændres. - Ved rumluftafhængig drift må lufttilførsels- og udluftningsåbninger i døre og vægge ikke lukkes eller gøres mindre, og kedlen må kun tages i drift, hvis røggasrøret er komplet monteret. - Ved rumluftuafhængig drift må kedlen kun sættes i drift, hvis luft-/ røggasføringen er komplet monteret, og vindbeskyttelsesanordningen ikke er tildækket. - Oliekedlen må kun installeres i frostsikre rum. - Afbryd ikke oliekedlen fra el-nettet ved udendørstemperaturer under frysepunktet. I modsat fald er der fare for nedfrysning! - Afløbsrør og sikkerhedsventil må ikke ændres. OBS - overholdes dette ikke, er der brandfare samt fare for ødelæggelse, forgiftning og eksplosion! Eksplosive og letantændelige stoffer som f.eks. benzin, fortynder, maling, papir osv. må ikke anvendes eller opbevares i opstillingsrummet! Korrosionsbeskyttelse Spraydåser, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler- og vaskemidler, maling, lak, lim, strøsalt osv. må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af gaskedlen (rengøring, påføring osv.). Disse stoffer kan under ugunstige forhold medføre korrosion på kedlen og røggasanlægget. Kanalventilationer over tagniveau kan også indeholde korrosive uddunstninger. Pleje Rengør beklædningen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel (uden klor). Tør derefter straks. Kun en autoriseret fagmand må rengøre komponenter i og uden på kedlen. Service OBS kun fagmanden har den nødvendige viden! - I henhold til 10(3) ENEV (tysk energiattest) har den driftsansvarlige pligt til regelmæssigt at få udført service på anlægget for at sikre, at oliekedlen fungerer pålideligt og sikkert. - Der skal udføres service på kedlen hvert år. - Servicen er beskrevet udførligt i monterings- og servicevejledningen. - Afbryd spændingen til kedlen, før der udføres service. - Efter service skal det før idrifttagning af oliekedlen kontrolleres, at alle komponenter, som er afmonteret i forbindelse med servicen, er monteret korrekt igen. - Vi anbefaler, at du opretter en serviceaftale hos en autoriseret fagmand _0509

5 Vær opmærksom på dette før idrifttagning! Hydrauliske tilslutninger Fyldning af anlægget Varmeanlægget skal være helt fyldt med vand. Efterfyld om nødvendigt vand. Spærreanordningerne skal være åbnet, når varmeanlægget fyldes. Trykket i anlægget skal være på 1,5 til 2,5 bar. Den forbindelse mellem drikke- og varmevand, som er nødvendig til fyldning af anlægget, skal fjernes igen efter påfyldningen! I modsat fald er der fare for, at drikkevandet bliver forurenet af varmevandet! OBS Inhibitorer er ikke tilladt. I modsat fald er der fare for skader på kedlen. Fyldning af vandlåsen Vandlåsen skal være monteret og fyldt. I modsat fald er der fare for røggasudslip. Åbning af spærreanordninger Stophanerne i varmefremløb og varmereturløb skal være åbnet. Kontrol af vandstanden Vandstanden skal kontrolleres regelmæssigt. Trykmålerens viser skal stå mellem 1,5 og 2,5 bar. Fagmanden forklarer, hvordan du efterfylder. Bland ikke tilsætningsmidler i varmevandet, da komponenter ellers kan blive angrebet _0509 5

6 Betjening af reguleringen Betjening af reguleringen Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Fejl- og reset-tast Temperaturvalg, varmt vand Termometer Lysring Temperaturvalg, varmt vand Lysring til statusvisning Lysring Blinker grønt Permanent, grønt lys Blinker gult Permanent, gult lys Blinker rødt Betydning Stand-by (el-nettet er aktiveret, brænder kører ikke f.eks. sommerdrift) Vinterdrift: Pumpe kører, brænder kører ikke Skorstensfejerdrift Brænderdrift, flamme Til Fejl Sommerdrift (varme Fra) Vinterdrift Position 2 til 8 Skorstensfejerdrift (lysringen blinker gult) Temperaturvalg varmt vand, varmekedel 1 (15 C)... 9 (65 C) Temperaturvalg, varmt vand 2 (20 C)... 8 (75 C) Bemærk: Betjeningsmodulet BM kan også integreres i kedelreguleringen. Herved foretages alle indstillinger fra kedelreguleringen. Montering og betjening se monterings- og betjeningsvejledningen til betjeningsmodulet BM _0509

7 Anvisninger for energibesparende drift Varmedrift Spar energi med topmoderne varmeteknik: Olieteknik sparer kontanter. Med moderne kondenserende kedelteknik udnyttes også den energi til varme, som i almindelige varmeanlæg afgives uudnyttet til omgivelserne sammen med røggassen. Brug så lidt elektrisk energi som muligt. Hvis anlægget har flertrins-cirkulationspumper, skal pumperne arbejde på det lavest mulige trin. I forbindelse med modulerende pumper er indstilling som regel ikke nødvendig, fordi der sker en automatisk tilpasning. Regelmæssig service af varmeanlægget betaler sig. En tilsmudset brænder eller en dårligt indstillet kedel kan reducere varmeanlæggets virkningsgrad. Regelmæssig service på anlægget udført af en autoriseret fagmand kan hurtigt betale sig. Opvarmning på et lavt energiniveau Lad så vidt muligt varmeanlægget arbejde med en fremløbstemperatur på under 45 C, så du opnår så god en udnyttelse af brændværdien som muligt. En varmeregulering regulerer også varmeudgifterne Når varmeanlægget ikke kører, sparer du energi. En moderne, vejrstyret eller rumtemperaturstyret varmeregulering sørger med automatisk natsænkning og termostatventiler for, at der kun opvarmes, når der er brug for varme. Resten af tiden sparer du kontanter. - Forsyn dit varmeanlæg med et vejrkompenseringsanlægfra Wolf-tilbehøret. Din varmefagmand rådgiver dig gerne om den optimale indstilling. - Udnyt natsænkningsfunktionen sammen med Wolf-reguleringstilbehøret til at tilpasse energiniveauet til det faktiske behov. - Udnyt muligheden for at indstille til sommerdrift. Overopvarm ikke din bolig. Rumtemperaturen skal være indstillet præcist. På denne måde føler beboerne sig godt tilpas, og der bruges ikke energi til en varmeydelse, som ingen har brug for. Skeln mellem de optimale temperaturer til forskellige rum som f.eks. stue og soveværelse. En grad højere rumtemperatur er ensbetydende med et ekstra energiforbrug på ca. 6 procent! - Brug rumtermostater til at tilpasse rumtemperaturen til de forskellige anvendelsesformål. - Få installeret en rumtemperaturføler, og åbn termostatventilen helt i det rum, hvor rumtemperaturføleren sidder. På denne måde opnår du en optimal regulering af varmeanlægget. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation Luften skal kunne cirkulere godt i nærheden af radiatorerne og rumtemperaturfølerne, ellers mister varmeanlægget sin virkning. Lange gardiner eller dårligt placerede møbler kan sluge op til 20 % af varmen! _0509 7

8 Anvisninger for energibesparende drift Lad varmen blive i rummet også om natten! Når du lukker persiennerne og trækker gardinerne for, reducerer du varmetabet i rummet til vinduesfladerne mærkbart. Isolering af radiatornicherne og en lys maling sparer op til 4 % af varmeudgifterne. Også tætte fuger omkring vinduer og døre holder energien inde i rummet. Minimer energiforbruget med fornuftig udluftning Rummene afgiver den varme, der er lagret i vægge og genstande, når du lufter ud i flere timer. Resultat: Du får først et behageligt indeklima igen efter lang tids opvarmning. Kort og grundig udluftning er behageligere og mere effektiv. Udluftning af radiatorerne Udluft regelmæssigt radiatorerne i alle rum. På denne måde sikres det især i de øverste lejligheder i flerfamiliehuse, at radiatorer og termostater fungerer fejlfrit. Radiatoren reagerer hurtigt på et ændret varmebehov. Intelligent anvendelse af cirkulationspumper Slå altid cirkulationspumper til og fra med timere. Programmér timerne ud fra dit behov for varmt vand. Varmtvandsdrift Den optimale varmtvandstemperatur Indstil kun det varme vands eller varmtvandsbeholderens temperatur på den temperatur, som du har brug for. Al yderligere opvarmning koster ekstra energi. Målbevidst omgang med varmt vand Brusebade forbruger kun ca. 1/3 af den vandmængde, der skal bruges til et karbad. Reparer dryppende vandhaner med det samme. Fejl / Fejlkode Hvis statusvisningens lysring blinker rødt, skal du så vidt muligt aflæse fejlkoden på det tilsluttede reguleringstilbehør, og skrive koden op. Kedlen kan tages i brug igen ved at trykke på fejl-tasten. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke kedlen og kontakte VVS-fagmanden. Oliekedler er udstyret med en elektronisk røggastemperaturbegrænser. Hvis røggastemperaturen kommer over 110 C, slukkes kedlen automatisk. Kedlen kan tages i brug igen ved at trykke på fejl-tasten. Hvis dette gentager sig, skal røggasanlægget kontrolleres af VVS-fagmanden. OBS fare for beskadigelse, forgiftning og kvælning! Opbevar denne driftsvejledning på et let tilgængeligt sted i nærheden af oliekedlen. Du kan anbringe den gennemsigtige taske et egnet sted med velcro-lukningen, f.eks. udvendigt på kedlens sidevæg _0509

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere