Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng"

Transkript

1 Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i området omfattet af Lokalplan 95. Med hjemmel i lokalplanens bestemmelser stiftes herved grundejerforeningen med følgende vedtægter: 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Nordre Eng. 2 Lokalplan m.v. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelser herom i Lokalplan 95 af 22. juni Foreningens geografiske område er afgrænset af lokalplanens grænser. 3 Hjemsted og værneting Grundejerforeningens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens værneting er Retten i Tårnby. 4 Medlemsskab Alle nuværende og kommende ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Medlemspligten indtræder ved foreningens stiftelse og ved senere ejerskifte ved tinglysning af endeligt skøde. Ethvert medlem er med virkning fra overtagelsesdagen i henhold til medlemmets adkomstdokument pligtig at bidrage til grundejerforeningens udgifter og skal senest 1 måned efter overdragelsen give besked til foreningens kasserer. Et udtrædende medlem har ikke krav overfor foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af andele i foreningens formue og er først frigjort fra sine forpligtelser i henhold til vedtægterne fra overtagelsesdagen, hvor det tiltrædende medlems adkomst er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og hvor eventuelle restancer til grundejerforeningen er betalt. Et tiltrædende medlem hæfter over for grundejerforeningen for det udtrædende medlems eventuelle restancer. Dersom en ejendom ejes af flere i forening anses disses medlemskab som eet medlemskab.

2 5 Bestemmelser for området fastsat i Lokalplan 95 Et mindre grønt areal, som angivet på kortbilag 2 i Lokalplan 95, kan indrettes til ophold og leg for børn. Parkeringslommerne kan ligeledes indrettes så de kan anvendes til opholds- og legeområder. Der må ikke opsættes affaldscontainere og lignende på vejarealer og i parkeringslommerne. De armerede græsrabatter skal holdes i en høj standard. De skal friholdes for anden beplantning, dog kan der plantes enkeltstående mindre træer. Plantevalget skal dog godkendes af grundejerforeningen. Rabatterne skal endvidere friholdes for oplag. Alle hegn skal være levende hegn. Levende hegn kan eventuelt understøttes af et trådhegn eller et stakit i maksimum 1 meters højde, som skal placeres tilbagerykket 30 cm i forhold til skel. Der må ikke opbevares lastbiler, uindregistrerede køretøjer, herunder uindregistrerede campingvogne samt større både og lignende(højdegrænse bestemmelserne for småhuse, ved tvivlspørgsmål, vurderes det i bestyrelsen) på de enkelte grunde og fælles p-pladser, som kun må benyttes til gæsteparkering. Det indendørs støjniveau i beboelsesrum må ikke overstige 30 db (A). Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og fælles p-pladser, græsrabatter mellem veje og private grunde, samt fælles friarealer og beplantninger. Husdyrhold På de enkelte parceller må der ikke holdes dyr, bortset fra almindelige mindre husdyr så som hunde, katte, kaniner og lignende, og et omfang, som ikke er til gene for de omkringboende. I den forbindelse betragtes andre dyr i udendørs terrarier/volierer, høns, gæs, ænder, fasaner og lignende ikke som almindelige dyr husdyr. Ved tvivlstilfælde vurderes det af bestyrelsen. 6 Hæftelse over for tredjemand I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. 7 Udgifter og medlemsbidrag Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne.

3 Generalforsamlingen træffer på grundlag af det godkendte budget beslutning om medlemsbidragets størrelse. Ved forsinket betaling af skyldige bidrag skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger med tillæg af rente fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens bestemmelser, samt efter generalforsamlingens eventuelle bestemmelser herom et fastsat påkravsgebyr. 8 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Medmindre der på en anden generalforsamling er besluttet andet, afholdes generalforsamlingen i Tårnby. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne til den i medlemsprotokollen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge dagsorden. Sammen med indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling skal endvidere medfølge det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab, forsynet med revisorpåtegning samt forslag til budget for det kommende regnskabsår. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen, således at det kan udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og bemærkninger vedrørende indeværende år. 3. Forelæggelse af det underskrevne og reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag samt eventuelt påkravsgebyr. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 7. Valg af revisor og revisor suppleant. 8. Eventuelt. 9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, dog med min. 2 og max. 4 ugers varsel, afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det ønskeligt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger fra begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

4 10 Dirigentens rolle Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes sagsbehandlingsmåde og stemmeafgivning. 11 Restancer Et medlem der er i restance til foreningen eller har betalt sin restance senere end 7 dage før generalforsamlingen kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen. 12 stemmeflertal Alle medlemmer har hver een stemme. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelse af flertallet. Dog kræver beslutning af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af grundejerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er det nødvendige antal grundejere ikke repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutningen anses som vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede grundejere. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt, der skal forevises på generalforsamlingen. Alle vedtægtsændringer skal forelægges Tårnby Kommune til godkendelse i medfør af de angivne lokalplaner og er alene gyldige med sådanne godkendelser. 13 Referat Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat der underskrives af referenten, dirigenten og foreningens formand. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet til hvert enkelt medlem. 14 Tegningsregler Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse er bestyrelsen bemyndiget til, at tegne grundejerforeningen vedrørende ethvert forhold der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

5 Grundejerforeningen tegnes over for tredjemand af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog kan bestyrelsen af afgrænsede områder give tegningsret til et enkelt bestyrelsesmedlem, f.eks. for at varetage det løbende mellemværende med et pengeinstitut. 15 Valg til bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage ledelsen af foreningen, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens aktiver, og i øvrigt udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaverne imellem sig. Der skal være en formand, en kasserer og en sekretær. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Valget gælder for 2 år, og 2 medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved den stiftende generalforsamling vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år. Derudover vælges een suppleant, der vælges for eet år ad gangen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen hvis et valgt bestyrelsesmedlem får forfald. En enkelt husstand kan maksimalt være repræsenteret af én person i bestyrelsen og der kan heller ikke være husstands sammenfald med hvervet som revisor eller revisor suppleant. Alle hverv er ulønnede, men de valgte kan få personligt afholdte bestyrelsesudgifter godtgjort efter bilag. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer, se paragraf 16. Sekretæren fører protokol vedrørende forhandlinger og beslutninger foretaget på bestyrelsesmøderne. Kassereren fører kassebog samt medlemsprotokol. Bestyrelsesreferater offentliggøres, når disse er godkendt af bestyrelsen, dog offentliggøres ikke person følsomme oplysninger. 16 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt, og indkaldelse udsendes så vidt muligt med 7 dages varsel. Over det i bestyrelsens forhandlinger passerede skrives et referat, som skal underskrives af bestyrelsen senest på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer inkl. suppleant for at være funktionsdygtig. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgenes medlemmer behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen, dog skal formanden for udvalget altid være et bestyrelsesmedlem. 17 Regnskabsår, revisor og revisorsuppleant Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er dog fra stiftelsesdagen og indtil 31. december.

6 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Regnskabet skal foreligge afsluttet og revideret senest 15, marts og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 18 Opløsning af grundejerforeningen Opløsning af grundejerforeningen sker ved likvidation og skal forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator. Foreningen kan kun opløses efter de for vedtægtsændringer gældende regler. Opløsning kan kun ske med samtykke af Tårnby Kommune. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld udloddes den resterende formue til de til den tid værende medlemmer. -oo0oo- Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling d.21. April I bestyrelsen: Formand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem:

Sølodden, 19. marts 2012

Sølodden, 19. marts 2012 Forslag til vedtægtsændringer Da det altid har været en stor opgave at få valgt en formand på generalforsamlingerne har bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen konstituerer sig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere