VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN"

Transkript

1 Grundejerforeningen Møllemosen 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllemosen. Dens hjemsted er Måløv. Dens værneting er Ballerup Ret. 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle de fællesanliggender, der omhandles i Lokalplan 009 tinglyst 11.oktober 1979 og deklaration af 6.december 1978 og senere, som er tinglyst på ejendommen matr.nr. 4 eg m.fl. af Måløv By (nedenfor alene betegnet som forpligtelserne). Såfremt der måtte opstå interesse for at inddrage flere fællesanliggender end de i forpligtelserne omhandlende under foreningens område, kræver dette vedtagelse efter reglerne for vedtægtsændringer i 8. 1

2 3 Medlemsforhold Alle ejere af parcellerne i foreningens område er medlem af grundejerforeningen. De enkelte grundejere indtræder via deres medlemskab i Grundejerforeningen i Antenneforeningen Kratvej, der har til formål at drive fællesantenneanlægget for ejendomme omfattet af Lokalplanerne 008, 009 og 016,1. Der henvises til særskilte vedtægter for Antenneforeningen Kratvej. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling hvert års 1. juni. Hver parcel har to stemmer. Hvis et medlem skylder kontingent eller andet til foreningen mere end to måneder efter påkrav, jf. 4, bortfalder vedkommendes medlemsrettigheder. Stemmeafgivning kan ske ved personligt fremmøde eller ved behørig fuldmagt. Fuldmagt kan kun meddeles et andet medlem eller en advokat, og intet medlem må repræsentere mere end eet andet medlem. 4 Ydelser til foreningen Alle ydelser skal ske til foreningens kasserer efter dennes anvisning. Alle ydelser skal betales inden 14 dage efter påkrav. Hvis beløbet ikke er betalt, kan sagen gå via advokat til inkasso. Dermed forbundne omkostninger dækkes af skyldneren. 2

3 5 Adresseforandring og ejerskifte Såfremt et medlem skifter adresse, er han pligtig at anmelde den nye adresse til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytningen. Ved ejerskifte skal formanden eller kassereren oplyses om navn og adresse på køberen, og restancer til foreningen skal omgående betales. 6 Ordinær generalforsamling Den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. 5. Indkomne forslag 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Dagsorden for antenneforeningen ifølge vedtægterne Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 15.marts. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom ledsaget af motivering af den eller de spørgsmål, der ønskes behandlet Indkaldelse Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem indeholdende specificeret dagsorden. Herunder indkomne forslag fra medlemmerne, samt forslag fra bestyrelsen. 3

4 8 Generalforsamlingen Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde uden hensyn til fremmødte. De spørgsmål der bliver forelagt afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Hvis et bestyrelsesmedlem eller mindst 5 medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Vedtægtsændringer Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende inden for en måned afholdte generalforsamlinger stemmer for forslagene. Indkaldelse til anden generalforsamling må først foretages, når den første er afholdt, og det skal i indkaldelsen angives, hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet. Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod forpligtelserne i Lokalplan 009 med mindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Ballerup Kommune. Honorarer Der kan kun tillægges bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer honorar efter forudgående vedtagelse på generalforsamlingen, der tillige bestemmer honorarets størrelse. Tegningsberettigede Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem Til optagelse af lån og til køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke, og dokumenterne herom skal underskrives af den samlede bestyrelse. Referat 4

5 Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsesreferater underskrives af sekretæren, og generalforsamlingsreferater af dirigenten. Forretningsorden Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser: Møde afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan den øvrige bestyrelse beslutte, at vedkommende må udtræde som medlem af bestyrelsen og 1.suppleant indtræder i vedkommendes sted. 9 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab Regnskabet føres af kassereren. i en af bestyrelsen godkendt form. Såfremt kassebeholdningen overstiger 500,- kr skal det overskydende beløb indsættes i bank eller sparekasse. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening. Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne. Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab og forslag til budget for grundejerforening og antenneforening til medlemmerne. 10 Revision Revisionen foretages alene af de af generalforsamlingen valgte revisorer. 5

6 11 Medlemmerne hæftelse og foreningens formue For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne kun i forhold til den eller de parceller, vedkommende medlem ejer. Intet medlem har ved udtrædelse af foreningen (salg af parcel) eller på noget andet tidspunkt krav på andel af foreningens formue. 12 Opløsning Foreningen kan kun opløses med godkendelse af kommunalbestyrelsen for Ballerup Kommune og kun såfremt ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor, og alle foreningens økonomiske forbindelser er afviklede, og samtlige medlemmers forpligtelser over for foreningen er dækkede. Såfremt der ved foreningens opløsning er formue i behold, vil denne være at udloddes til foreningens medlemmer efter reglerne for disses hæftelse, jf. 11, stk. 1. 6

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere