Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening"

Transkript

1 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

2 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende veje, kloak- og rensningsanlæg, vand- og elektriske ledninger, vejbelysning, påtale med hensyn til deklarationer m.v., samt andre fælles opgaver af enhver art på det areal, som foreningen omfatter. Foreningen har ingen politisk tilknytning. 3 Enhver, der har endeligt eller betinget skøde på en ejendom udstykket af matr. nr. 4b Hjortshøj by og sogn, skal være medlem af foreningen. Skulle andre ønske optagelse i foreningen, afgøres dette ved almindelig generalforsamlingsbeslutning, dog skal en eventuel optagelsesbegæring være et selvstændigt punkt på dagsordenen. 4 Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen, som skal indbetales på foreningens postgirokonto helårsvis forud inden 1. Maj (girokort fremsendes). Et medlem, der har flere parceller, betaler kontingent for det antal grunde, vedkommende ejer. Det samme gælder, hvis flere medlemmer i forening er ejere af én eller flere parceller. Ændring i kontingentets størrelse kan ske ved almindelig generalforsamlingsbeslutning. Ved ejerskifte har et udtrædende medlem intet krav mod foreningen på tilbagebetaling af nogen del af det af medlemmet erlagte kontingent, eller nogen del af foreningens formue. Nye medlemmer har krav på at få et eksemplar af foreningens vedtægter. Restance med betalingen til foreningen udover forfaldsmåneden medfører bortfald af alle medlemsrettigheder, herunder stemmeret for det pågældende medlem, indtil restancen er betalt. Foreningen er berettiget til, eventuelt ad retslig vej hos restanten, at opkræve det skyldige beløb, med tillæg af omkostningerne ved inddrivelsen. 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ved enhver generalforsamling er stemmeret betinget af, at man ikke er i restance med forfalden ydelse i henhold til 4. I tvivlstilfælde er kvittering fra postvæsenet ene afgørende. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med lovligt varsel, er uanset de mødtes antal, beslutningsdygtig med hensyn til de i dagsordenen anførte emner. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvad der skal behandles på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden April måneds udgang. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne. Sager, som af medlemmer ønskes forelagt for den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sager eller forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt omdeles til alle medlemmer senest 2 dage før generalforsamlingen.

3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen, og skal i så fald indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne. Endvidere kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter skriftlig begæring af mindst 1/6 af medlemmerne, i hvilket tilfælde bestyrelsen inden 8 dage efter sådan begærings modtagelse, skal indkalde den ekstraordinære generalforsamling med 8 dages skriftligt varsel til medlemmerne. 3 6 På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle procedure-spørgsmål. Der skal over forhandlingerne optages referat. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af ét af de tilstedeværende medlemmer. Hver parcel har på generalforsamlingen 1 stemme. Man kan stemme pr. fuldmagt. En person kan max. komme med 1 fuldmagt 7 På enhver generalforsamling afgøres de forelagte sager ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af foreningens samlede stemmetal repræsenteret, og at forslaget om vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Er ikke mindst 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På en ekstraordinær generalforsamling kan ændringer vedtages med simpelt flertal. 8 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for to år på den ordinære generalforsamling. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer ( formand og bestyrelsesmedlem ) I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer ( Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem ) Dog således at formand og kasserer ikke afgår samme år. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted ( også af ikke tilstedeværende, når skriftligt tilsagn foreligger fra disse ). Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. I tilfælde af frafald i bestyrelsen, indkaldes suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv, gældende til næste ordinære generalforsamling. 9 Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal minimum indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. 4. Indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget med forslag om kontingent og bidrag til vejfonden for indeværende år. 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter jf Eventuelt.

4 4 10 Formanden forestår den daglige ledelse af foreningen i henhold til vedtægterne og forretningsordenen, samt i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen, efter vedtagelse i bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 11 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved bestyrelsesmøderne optages et referat, der underskrives af deltagerne i mødet. Der udsendes referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger til foreningens medlemmer. 12 Kassereren fører foreningens regnskaber. Alle ind- og udbetalinger sker over foreningens postgiro eller pengeinstitut, på hvilket foreningens midler skal indestå. Efter bemyndigelse fra generalforsamlingen, kan bestyrelsen købe værdipapirer for vejfondens midler. Kassereren kan alene have en kontant beholdning efter bestyrelsens bestemmelse. Udbetaling af foreningens midler foretages af kassereren eller, i dennes forfald, formanden. Kassereren er pligtig på hver ordinær generalforsamling at forelægge det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 13 Alene asfaltbelægning på samtlige private veje kan finansieres af vejfondens midler efter en generalforsamlingsbeslutning. De løbende udgifter til vedligeholdelse af de private veje, skal tages af den daglige drift. 14 Revisorerne er berettiget, til enhver tid, at foretage eftersyn af foreningens økonomi. Revisorerne er endvidere pligtige til at foretage eftersyn, når det forlanges af kassereren. Findes regnskabet og beholdningen i orden, giver revisorerne regnskabsbøgerne og regnskabet påtegning herom. Kan regnskabet derimod ikke godkendes, skal bestyrelsen straks underrettes derom. 15 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens reviderede regnskab og budget udsendes til medlemmerne, samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 16 Hvert medlem er pligtig til at holde den om bygningen beliggende have vedlige, i det mindste som græsplæne. Bestyrelsen har påtaleret overfor misligholdelse af parcellerne.

5 5 17 Hvert medlem er pligtig til, ud for sin ejendom, omhyggeligt at sørge for kloakrensning, fortovs- og gadefejning, samt snerydning og grusning indtil vejens midterlinie. Medlemmerne er underkastet politivedtægten samt den for Århus kommune gældende lov for private veje. 18 Enhver klage til bestyrelsen, skal ske skriftligt. 19 Opløsningen af foreningen kan kun vedtages, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af disse stemmer for opløsning af foreningen. 20 Foreningens midler kan ikke deles mellem medlemmerne, så længe foreningen består. Foreningen kan kun ophæves i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes 19, og først efter at medlemmernes økonomiske forpligtelser overfor foreningen er afviklet. Eventuelle overskydende midler deles ligeligt mellem grundejerne. Nærværende vedtægter er vedtaget på Hjortshøj Grundejerforenings ekstraordinære generalforsamling den 19. maj Ændring af 12 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 10. maj Ændring af 4 og 5 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 28. november 2005

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere