Skive Jagtforening. Program for året Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:"

Transkript

1 Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød

2 Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l Ml: Næsmd h Thsø, hlmj 44, 7840 Højsl Tl Ml: Kss: Ks ds, Bsøj 19, Gmmlsup 7850 hlm l Fx B: pss Bll K æ: Ads Puls, Fysd 7, 7800 l Ml: Bsylssmdlmm: Nls ø Nls, Hlsbj 454, 7860 pøup l Ml: Tb Kss, Gl. Røbj Vj 8 A, Røbj, 7800 l Ml: Nls Nls, øsøj 18, Dubj, 8800 Vb l Ml: 2

3 Udl - & judl: Udlsmd h Thsø Udlsmdlm Nls ø Nls Udlsmdlm Ads Puls Udlsmdlm sp Puls Udlsmdlm s Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Flmm s Rlsydsudl: Udlsmd Ku Gd Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Kjld Kss Udlsmdlm E A Pds Udlsmdlm d Chss Udlsmdlm O Nls Udlsmdlm Tms Eslds Udlsmdlm V Ads Udlsmdlm d A Mds Udlsmdlm Mds Hlm Udlsmdlm - Hm Mds Udlsmdlm - Hm Pul Pds Udlsmdlm - Røbj Tb Nls Udlsmød på Hm sydb d 26. ms 2008 l Flusydsudl: Udlsmd: Nls ø Nls Udlsmdlm: Phlp Bhl Udlsmdlm: Tb Kss Udlsmdlm: Y Buchup Appl Udlsmdlm: Ads Kjldb Udlsmdlm: Mchl Hy Hududl: Udlsmd Ads Ld Udlsmdlm Hs øs Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Ks Fly

4 Udlsmdlm Chs ws Udlsmdlm K Ls Udlsmdlm s Bch Udlsmdlm Pul øs Udlsmdlm s Ch. øs Råj: Ads Ld Hyudl: Udlsmd h Thsø Udlsmdlm V Ads Udlsmdlm Chs ws Wbms: sp Puls

5 K 2008 Hdbud Ll I l Odæ mdlmsb Fmlmdlmsb Udmsmdlmsb mdlmsb Esdæ mdlmsb Kussmdlmsb D mdlm Dms æbud D 6 m mdlmsb: A. Odæ mdlmsb. B. Fmlmdlmsb: E dæ mdlm bæ å p d hs hm/hd sbd mlmdlmm sm dæ mdlm d ud l l mdlmsbld ÆGER. C. Udmsmdlmsb: Udmsmdlmsb mul dl d å, h dmmd yld 25 å. D. mdlmsb: E sø dæ mdlmm d å, d yld 65, øs l smdlmsb. E. Esdæ mdlmsb: F mdlmm, sm dæ mdlm d ll. Få d l mdlmsbld. F. Kussmdlmsb: Mdlmsb y jæ, sm j 2007/2008. G- D mdlmsb: D påældd mdlm ll j. Md bld ÆGER. K pæs d Dms æbud. 5

6 Ny md Nå j s lb på å d, bø j æ d lds, md d sul d å. løll d ld, d øs bd. V hd sds å l d lll j. D ø l b j- sudl h pæs d sy bjd. Vs y md Ol Rd h dsæ å l s øs dæs. H hld udsl på sdu, hl h byd, d u m duj spmb. V h å udbjd l pm s Bch h så ds pdu d l m dl ps. s Bch så sålds pdu å. Pmms dhld sys j mpd. D m lbud l s mdlmm. H sl bl æs: hudbjd, lsyd, l usyd, j pl m.., bupm Pl, åul, hj, jsusus, lub, jæ usus s. Bud hld mdlmsll s m. D d sudhds. I å 2006 d Mds Hlm Ms B mdsmød md ll j Kmmu. D d mød, sm udld s l d smbjd md Esd-Røbj Hm m lsyd på Hm sydb. D bl så l, l smbjd å på sdhus hs hd. udy, jæ d d, d må øs dl s j, m lm sm æs. Pul d Fu-bu d sds lsml sød d 16/5 l bu. Tl pm d så hs u. H d hld, d å bl udu. V h så h uss md på j på Dsmd. T l D Dss d d smbjd. D så å, h sd md Ku Pds, sm h æ s d md. T l Ku. Vl l hdbsyls så sm øsd d. T Esps bl l. 6

7 Md plj j smm md 6 8 d blæs, æ l jhsblæs på hus l. Ks Du sø læ s p y d. V d øl ll d å s mllm u. D sd plds l y. I s dl j m sd usus, d bl ld Hs Rs Chss. Kusus bl mø på hus l. D så succs s på pmm. - hududl h så mø høspj. V h bu m d m p på d. N lys d, d md d. V h på d bud h lusmød bslud h sæ pj, u d ll bl m l på måd. D så pl, h sl på æbuds pdæs- udsæsusus på Klø. D d æ dsb udsæ høs s ud æd l på måd. Vd d mmd lsml l d æ pl l d, d mød md l s - sdb. D ll d æld, l h s succs md d. I hududl h d så æ hld m pø: Udd ppspø, 2 schwss- pø smbjd md Bl lubb, ll mpø, D mpø, d 22/23 sp. Fuldbuspø d 28. sp. DKKs buspø. mm på ld. M d h sm s h æ sld s m bjd, så d mmd sæs h sø dl p s på l suld. yd h æ ld m sd å. D h æ l Røbj ll j, jsusus, s sl Fly pl, l plbd l p udlå. Tb h md hjælp Nls Kjld h s 3. hld jsuss. D m pls, uss h å d uds h øl s lm. V h så h 3 syd på hjb smm, sm O Nls h ld. Tl åul Kbbshlm d lmld 27 jæ, sm j sd lldls ud l. O dm d 11, d h pp lb l m l 507 sud åu. Ts Fl h æ lds md s hd. M u h l y s på hus ml så b ml d udd hd dø. å sull l æ d hld l s. 7

8 l hmd øs ll lædl jul d yå l ll, d h udø sy bjd båd bsyls, d sll udl d sd. Hls æsmd Pj Ahø (æ øby). Rsul sds ås sls bl 8 hld phøs, sm ll h å yll på. D søs uld på 14, d mds på 6. E udmæ sul. I å h s phøs ud md h 15 yll l, m md dpmd sul. Ku s å yll m på. E høs pød md 6 us yll y l. D d. Kyll l 4-6 d h d bl s ud l øs y uld yll. D bl s 4 hld ud, så smm md udsæ h d sm ldl d uds ul. D h æ øjls bjd md pj. H p. 1. mb d 7 l md 7-20 s. ul, så d bl hld phøs l å, j d lds. M d hæ, h s å m d bl ydd p - sdbsd. Ræ sl så hlds på sd. D sl så æs, å s 16 ælæd shø 4 ud. H m d så yll på d bl h sds på smm suppl md 20 yll. D så bslu, d æs sæs sl ælds udåd æ sm md s. D bl s y løs. å å ul æ mulhd å måd. D små yll h m jd. Fuldbuspø Buspø. D 22. spmb bl d hld uldbuspø på æ. D bl pø 18 hud.all m l ul. D u d h bu 3 sd m. D d pø, m høs m ld, så ll hud hd d l m. Vldpæll 95 høs, 9 s, 2 dy. D 28. spmb bl d hld buspø på æ. D bl pø 22 hud, m md døsd, hd hud sæ d sæ høs. I bl d s m høs, m d bl s d ddd d. T håd m bslu spædd d. l hmd s l ll d h hjulp, båd md æ, pø sm ul. 8

9 Ås j u d. E ml s æ på plds. Dlll sd sd d må s sm udy, d å d. h å 10 y shdss l hudl sm hlsbåd l hud, så shd h å h pd. m y d y juss, d l h å j, md på d øs j. H duc dm ps j sm m hd m pø s på j, båd hld l d s d us l. H uss så å mmls, hd j så. l bd ll m d md d y. D dm d sl æ md l dø. h Thsø 9

10 Hudbjd Tl ll s hudm æs d, hud lpl s d cc d d åd 2 å. D sl d dssus s ls d ul sddl md plys m hud. D ul sddl ås d dssus. Lydhdsdssu hlp uhud: Rdhll på Rudmøllj 83 åb ll hudc. Føs sd d 23/1 l d øld 9 sd md slu d 27/3 Isuø: Hs øs s Bch. Ps: K.300,-. E. plys lmld l Hs øs l ll s Bch l Mæ å: ød d bu. Mødsd: hy l Ps p. hud: 100,-. Tlmld l Ks ds, l / Ll mpø: ød d 2. ms. Mødsd: hy l Ps p. hud: 150,-. Tlmld l pøld Pul øs l / Idu l mmd huddssu: V møds ud hud sd d 1. pl l hy på Bjøj 25. H l hø, hd d jhud, du h, hd du d d mmd åsdssu. V l så h æll m ås dssu- hudæ på søj. Mød p ld s å huds bd l p. Hs d d, h mås så lm. B mød p - ll lm. Uddøs dssu hudæ: På æ d søj 9, Blsup. Ku jhudc. Ps uhud- åblsshud 300,-. Føs sd d. 8. pl l d øld 9 sd md slu d 10. ju. 10

11 Uhud hld lds s Bch K Ls. Åblss hld lds Hs øs Nls Nls. E. plys d Hs øs l ll s Bch l Udd ppsæ, æ l d & slæb, æslæb, m.m.: På æ d søj 9 Fly pl. p d 10. pl l sæ m l smm. Tæ l å sm ælls æ h sd, h mm md ld, m du sl sl hjælp l. D dssuæ, u dlls hud md hbl på dlls pø. Ps: 300. Oplys lmld l Ads Ld Ch. ws ll chwsspø, 3 m 400 m: ød d 15. ju l Mødsd: hy, Bjøj 25, All hudc lm. Aø: Bl lubb. D øbs m mddsmd. Pøld: B zb Pæsådsj 3, Fsup up 9240 Nb l.: Udd ppspø: ød d 29. ju l på æ d søj 9. Pøld: Ks ds. Oplys lmld l pøld ss d 21. ju på l chwsspø, 3 20 m m: ød d 10. uus l Mødsd: hy, Bjøj 25, All hudc lm. Aø: Bl lubb. D øbs m mddsmd. Pøld: B zb Pæsådsj 3, Fsup 9240 Nb l. : Appspø: Tsd d 19. uus l på æ d søj 9. Pøld: s Ch. øs. Oplys lmld l pøld ss d 12. uus på l

12 12 Ll hdl : Ads Ld l.:

13 Gæ: I å d mulhd æ ll hud- c æs. D å hs Nls Nls, øsøj 18, Dubj ls l på l Mæ å: ød d 24. uus. Mødsd: hy l Tsd d 28. uus. Mødsd: hy l Tsd d 4. spmb. Mødsd: hy l Ps p. hud: 100. Tlmld l Ks ds, l / D åsmpø: ød d 7. spmb. Mødsd: hy l Tlmld l pøld Pul øs l /

14 BUKKEPREMIERE POLEN MA 2008 H du løs l pø æ md d pls bu, så h du chc u! h då l m buj Pl s mdlmm. Tlbudd dhld bl.. l.: 3 ds buj l 6 püsch 1:1 - phld md uld plj. Id l lsæb bl ud smm ll så æ på hd sm mul, så m dl jplls md hd. D l sm ud l ådhd, lsm d l æ spyd md på u. I bhø lså æ øs. sppblm. Dl: D dldss mulhd 8-10 dl. Hå: Bupm Pl 11. mj Tsp: D s smøsl, så dls m spud. R l l d sl dl Pl c. 750 m d ds æs. A 11. mj (dl m) md hjmms 14. mj m. møs sm m- püsch. Føs püsch 11. mj m. M dlæ d bu søls D s md 3 bu p. jæ. Fl bu mul, d ms. 5 bu. D dd dlæs lds, hs d øss. Bu lds dlæs j. psls. Ps: 2.995,00. + d. lldls (395,00.) cl. phld, plj, ud l. Hl sl m md md bløb p. d. l øsl ud j (c. 30 p. d p. jæ). Dp d l. Asyd j. psls. Bu på s p. s. Bl: Dpsum. 2700,-. 45 d ø js bls sbløb cl. dpsum 3 bu ( p. bu). D bls u dpsum 3 bu så slm d bsl p l 5 bu. Tlmld ydl plys: E øs l møll pcpp ss 31/ l: Ads Puls, / ll sp Puls, /

15 Glsml Vd s lsml på supp, d byd på sl lsml. Øl d. V s md supp l. 18 øs m sps md, sl m lmld s hs md ss d 2. spmb. M uls sd sød l umld l. 19, å sl lsml byd. FORELØBIG DAGORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORAMLING ONDAG DEN 10. EPTEMBER 2008 I AGTHYTTEN PÅ BØRNEVE 25 - Vl d. - Bsylss b å. - Rsbsb. - Idm sl. - Vl l bsyls. (på l Tb Kss, Nls Nls, h Thsø Ads Puls). - Vl bsylsssuppl. (på l Ld Nls). - Vl s. (på l s O Bæ Chss P Bdhl). - Vl ssuppl. (på l Mds Hlm). - Eul. Flusydsudl: pb. D d på spb ll, d h lys l udd p pø æ md dss ldu. D pl l bds sy håb, å bl y d sm m l b p m. D s på hlm sydc d 27/8, l Ps: 25 p s 35,-. syd 30,-. D øbs øl d. 15

16 yd. Mød p l hyl smæ å bøss! D l æ mulhd øb p, øl d å lu jhs. D 5 syd md d åb l Fly pl d dm l (læ mæ l d y d) sd d 11/6, 25/6, 6/8, 13/8, 20/8. Elys! E d d h mulhd h syd såd, så Nls ø Nls l l yd dud ljs ll hl d. Ps ll hl d 300,-. Ps hl d 500,-. Oplys s l: Wm, l.: Rlsyd. V h å å smbjd sd md Esd Røbj j u så Hm m ælls syd på Hm, mlæs hjbs sydb. D l bd sc s mdlmm l suø, på s æ på. V h så mæsyd smm md Hm Røbj j. D d sd på mlæs sydb. Td: A: d: Osd d. 2/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Osd d. 9/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Osd d. 16/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Md d. 21/4 l Idsyd syd l bus Mlæ sydb Osd d. 23/4. l Idsyd syd l bus Hm sydb Lød d. 26/4 l Mæsyd l bus Mlæ sydb Osd d. 30/4. l Idsyd syd l bus Hm sydb Md d. 8/5. l Idsyd syd l bus Mlæ sydb Tsd d. 15/5 l Idsyd syd l bus Hm ydb 16

17 Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l Ml: Næsmd: h Thsø s, hlmj 44, 7840 Højsl Tl Ml: Kss: Ks ds, Bsøj 19, Gmmlsup 7850 hlm l Fx: B: pss Bll K.: æ: Ads Puls, Fysd 7, 7800 l Ml: APRIL MA UNI T 1 Hud T 1 Hudæ 1 O 2 Rlsyd F 2 M 2 23 T 3 L 3 T 3 Huddssu F 4 4 O 4 L 5 M 5 19 T 5 Hudæ 6 T 6 Huddssu F 6 M 7 15 O 7 L 7 Hyd T 8 Huddssu T 8 Hudæ/Rl 8 O 9 Rlsyd F 9 M 9 24 T 10 Hudæ L 10 T 10 Huddssu F Buj Pl O 11 Flusyd L 12 M T 12 Hudæ 13 T 13 Huddssu F 13 M O 14 L 14 T 15 Huddssu T 15 Hudæ/Rl 15 chwss pø O 16 Rlsyd F 16 Buæ M T 17 Hudæ L 17 T 17 F O 18 L 19 M T T 20 Huddssu F 20 M21 Rlsyd 17 O 21 L 21 T 22 Huddssu T 22 Hudæ 22 O 23 Rlsyd F 23 M T 24 Hudæ L 24 T 24 F O 25 Flusyd L 26 Rlusus M T T 27 Huddssu F 27 M O 28 L 28 T 29 Huddssu T 29 Hudæ 29 Ud. Appsp. O 30 Rlsyd F 30 M L 31 d 21 bjdsd sl. 4 lød 20 bjdsd sl. 5 lød 21 bjdsd sl. 4 lød

18 2008 ULI AUGUT EPTEMBER T 1 F 1 M 1 Hblæs 36 O 2 L 2 T 2 T 3 3 O 3 F 4 M 4 32 T 4 Mæ L 5 T 5 F 5 6 O 6 Flusyd L 6 M 7 28 T 7 7 Ds. Mpø T 8 F 8 M 8 Hblæs 37 O 9 L 9 T 9 T chwsspø O 10 Glsml F 11 M T 11 L 12 T 12 F O 13 Flusyd L 13 M T 14 Hjsyd 14 Hyd T 15 F 15 M 15 Hblæs 38 O 16 L 16 T 16 T O 17 F 18 M T 18 L 19 T 19 Appspø F O 20 Flusyd L 20 M T 21 Hjsyd 21 T 22 F 22 M 22 Hblæs 39 O 23 L 23 T 23 T Mæ O 24 F 25 M T 25 L 26 T 26 F O 27 p L 27 M T 28Mæ/Mæsyd 28 T 29 F 29 M 29 Hblæs 40 O 30 L 30 T 30 T bjdsd sl.4 lød 20 bjdsd sl. 5 lød 21 bjdsd sl. 5 lød

19 Bsylssmdlm: Nls ø Nls, Hlsbj 454, 7860 pøup l Ml: Bsylssmdlm: Tb Kss, Gl. Røbj Vj 8 A, Røbj, 7800 l Ml: Bsylssmdlm: Nls Nls, øsøj 18, Dubj, 8800 Vb l Ml: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER O 1 L 1 M 1 Hblæs 49 T 2 2 Dj T 2 F 3 M 3 Hblæs 45 O 3 L 4 T 4 T 4 5 Dj O 5 F 5 M 6 Hblæs 41 T 6 L 6 T 7 F 7 7 Dj O 8 L 8 M 8 Hblæs 50 T 9 9 T 9 F 10 M 10 Hblæs 46 O 10 L 11 T 11 T O 12 F 12 M 13 Hblæs 42 T 13 L 13 T 14 F O 15 L 15 M 15 Hblæs 51 T Dj T 16 F 17 M 17 Hblæs 47 O 17 L 18 T 18 T Dj O 19 F 19 M 20 Hblæs 43 T 20 L 20 T 21 F O 22 L 22 M T T 23 F 24 M 24 Hblæs 48 O 24 ul L 25 T 25 T 25 uld 26 O 26 F 26 Dj M 27 Hblæs 44 T 27 L 27 T 28 F O 29 L 29 M 29 1 T T 30 F 31 O bjdsd sl. 4 lød 22 bjdsd sl. 4 lød 19 bjdsd sl. 5 lød

20 2008 ANUAR FEBRUAR MART T 1 Nyå 1F 1 L 1 s O 2 L 2 2 Ll Mpø T 3 3 M 3 Hblæs 10 F 4 M 4 Hblæs 6T 4 Ny Kdsmød L 5 T 5 Rsmød O 5 Huddssu 6 O 6 Huddssu T 6 Kusus M 7 Hblæs 2T 7 Kusus F 7 T 8 F 8 L 8 O 9 L 9 9 T M 10 Hblæs 11 F 11 M 11 Hblæs 7T 11 L 12 T 12 O 12 Huddssu 13 O 13 Huddssu T 13 Kusus M 14 Hblæs 3T 14 æ F 14 T 15 F 15 L 15 O 16 L T 17 Kusus 17 Mæ M 17 Hblæs 12 F 18 M 18 Hblæs 8T 18 L 19 T 19 O 19 Huddssu 20 O 20 Huddssu T 20 æsd M 21 Hblæs 4T 21 Kusus F 21 Ld T 22 F 22 L 22 O 23 Huddssu/Kdsm. L Påsd T 24 Kusus 24 Mæ M Påsd 13 F 25 M 25 Hblæs 9T 25 mmd byd L 26 T 26 O 26 Huddssu 27 Hj O 27 Huddssu T 27 M 28 Hblæs 5T 28 Kusus F 28 T 29 F 29 L 29 d O 30 Huddssu 30 Hus Råul T 31 Kusus M 31 Hus y! bjdsd sl.4 lød 21 bjdsd sl. 4 lød 18 bjdsd sl. 5 lød

21 AFI Ny - s åb Vb udl d judsy l jæ Km d s s 300 m2 s bu!!: Blæd: Häl, Fjälæ, Dhu, Ls, Ksd, ld, Nsd, Chl Våb: T, u, Bls, Hym, bb, Lcl, Wchs, Mu, Bw, Hs,,, Esc, Bl K: Zss, wws, Lupld, Hw, Bushll, Amp, N Fdøj: L Css, Chl, Chucc, Al, Mucb, åd d du s: ld, Hw AFI Æøj 21, 8800 Vb, Tl.: Oså j- dsøj l dm Bl H.C. Øsdsj Hdls hd l l l Tl.: Fx.: Hjmmsd: 21

22 yd på Hjb: Tsd d. 14/8 l Idsyd syd l løbd hj Hjb Tsd d. 21/8 l Idsyd syd l løbd hj Hjb Tsd d. 28/8 l Mæsyd l løbd hj Hjb Ps dsyd syd på hjs. Ps p. l, d øss dsud md mx 3 m. D øbs øl / d m pøls. Ø plys d Ku Gud: l.: Rlusus. V h smm md Hm - Hdb - Dølby Esd Røbj smms lusus. Rlus åb ll. D l s pcpp Føs l møll. Kus bl mø æbuds uddd suø sm hjælp bøssm. Kus pdl 3 s: 1 Våblæ dlhldls. 2 yd. 3 yd på sssydb. 22

23 Kuss mål: Vd slu us sl uss u syd l mmum bzmæ dmd æ sl jæ, d å på j. Kus s cl. m s. Kuss sl mdb psl åb + 50 s. p 3 lp, høæ sm sj. Mødsd: hy, Bjøj 25, 7800 Td: 26. pl l Oplys bdd lmld l: Ku Gud l udl: Dj 2008: ød d. 13/1 l ød d. 05/10 l ød d. 19/10 l ød d. 2/11 l ød d. 16/11 l ød d. 7/12 l juld 26/12 l E j d. 13/1 ss d ul æ c. l. 13, ps 50. Mødsd ll j: Hy Bjøj 25, H hlds så s pl. V s md udsy jhy, d bl sydp ms yld j. ydp: 60. l. udsy. På ll j må d mds æsjæ. D d d hdls l md s l l l æs. Mdlmm ds æs på s md 1 s. hud, m u såm hud lmld l ds j ss 8 d ø l h Thsø / All hud sm ø h ød l, bss. Hus: D må bus sålhl Pl. D sl bus sp. Gyld j sl ld mdbs. 23

24 D s pl PAROLEN: D l d pl bl plys: - H hl så d js. - Hd d må syds l d påældd d. - Hm d syø hm d ld hudhld. - D bl plys, h d hlds s pd. - E pl dls d p 2 hld sy. - Hudhld lmld ss 8 d d. Gl ll j: V mød d æs s. D må så æ d, m l dm på pæ måd, j d så bd dm å/d d j. Vl d d, så d p ud hæ bøss på suld, l d å. V må syd md sp: mpc, us bsmu, m sål. Væl s hlsøls l ådy æ. M ss syd s spp md. Ps på md sudsd syd u l dy sdsud. Nå m å på ps, sl m udå uød søj. Id m bl s på ps, h syø plys m y smlssd. Nå m s på ps h hls på s bps, må d lds syds. D må ud msædhd syds d så l løbd ld. D lld syd d så 45 ds l l l yd ld. M ps på md l sud. E du l - så ld æ. D bl blæs 2 l u, å d s. H må d syd md bud ø l l yd ld 45 ds l. D bl blæs 1 l u c. hljs så. H må d syd md m. å blæss md 3 l u ll æ bøss, p ud å l y smlssd. H m sud l ld så læ mæ l ul sud ld, mæ sd mld d l hudl. ud l åld æ søs schwsshud. H m sud, sl p- 24

25 l s l ld hudø ll syø h så. Mdlmm h l sl øb d øs ådy h, h/hu syd (øs h å). D sl ld sæls på u. Vld dl æs sæls så på u. D øs h, d bl sud h å, lld sy, m. KNÆK & BRÆK d: Tæ sm åd d bld u sm mml s. Tæ h h d æsbls d sds p å, så m sd u d æ l å bså æ. å d på l sd. Hudl u d bu l s sy bd udsy ls j. V sl så h ydd ld ls j. å mød p l sd håd md. Du må så ml md. - sudl æ d udsy, å s s å æd. Lød d. 29. ms 2008 l Lød d. 31. mj 2008 l Næm plys hs h Thsø / Tl sl: Fjd l død: Mdl Am: 40. Mdl uds: 30. H. h Thsø / : D sd mul øb s j. Ps 35. p. l s. Køb du l ss md 6 l s ps 200,-. Hdls l é bsylssmdlmm. 25

26 D ps mm du ld hs s Øsd 6, 7800, Tl

27 V d åd Udby smbjd md d ll spss? H d øm d bds mm, så du høs s udby d bjd? Ld s s md y øj på d smhd udspu d hd d øs bh. Us m du h s ll md smhd - d ll ll åd upld døls. Bll Odds

28 Hyd: Vs djl hy sl dlhlds, så d hld m å. Hy ls h d bl bu m. Idd øb s l øshjælp. M udd må sl så dlhldls. D mød p håd md. V sl h ml, l y l by su s. Lød d. 7.ju 2008 l. 10. ød d. 14. spmb l. 10. Næm plys ås hs h Thsø / Råj: Råj d sd j. jls P d. ul sdldd ld. D d u lld jæ, d yld 18 å. Tl åj Kbbshlm må d u ds luæ 5,5 mllm. D Kmmu, m d så ss ld s ø dlæ åu md lubøss. D s s smm ch md hl sm md sll d l syd. M d jæ, d mm s d d syd m åu md lubøss. Oplys lmld l Ads Ld ss d 1. pl 2005 på l Buæ: l busæs 2007 æ æ d m udsy l bupl. H du æ hld m m, så m s, hd du h sud. Hs, så m æl m ms plls ll b d hs. d: hy på Bjøj Td: Tsd d 16. mj l Kusus: Tsd d. 17. ju 2008 l. 19 på hus l sløjdll. 28

29 Uds: Hs Rsb Chss. Kus løb 8. På Kus msll m sl j/sd. Ps p dl: c hæ mll. Mx. dll p. hld: 12 ps. Tlmld l h Thsø, / ss 10. ju æ: I å h ælls jæ smm md Hm Røbj. Td: 14. bu l N. øby Fsmlshus. Ps: 75. p. ps. l. bød. Pm: 1. Fd d Dø Cs p Nls H ms m Klø ud. 2. Publumså d l s bu dl d y mmu. 3. K, Ams l (hdpæm 1 s. jæ. K u ds md yld j). Dsmds V: I smm 2007 hld Dsmds ds V åb hus på Dsmd j, d 18 å sd, Ell D Dss Mds sd md hjælpbjd Øsup. C. 80 ps mød p d bl md d. Bsp Cs Nss æsl. H m bl.. d på, h d hjælp l ød. Nl chuø, sm h ø d m u l bl.. Hdusld, bd m d sll u, pblm md lsbl, l, bsæl ld m h m sb, d håd bl l. I Hdusld h Dsmds sm d V j sl. Bl.. Bs d øs 90é bl y hspl, m s,, møbl, øsl m.m. Dsmds V h l c s m d l hspl. E høl Ps h så hjulp. D h bl.. plæ psl md hjælp høsul Kld Hs, l høpp d hjælpmdl. 29

30 V å sd m d d d djl sd lsbl sd md så m d. Lsbl ø c. 30 u p. å md 10 s u læs. h så yd d Dsmd (Ell, D K) m j syd bu, lsyd på Fu mss d æ l mæ mpø. sø Dsmds V md mdlmsb. D du så ll md øj m.m. Bsø Dsmds V på: hsblæs: D blæss sd på hus l h md. V bld hld ybyd ød. Hs du sull h lys blæs md, du m lmm. Oplys hs Ks Du l s h sl l md: V h ll s md øm/hushldslæ Es Øsåd, sm l hjælp s md lbd ld på l sll måd. V s m mdd md lbd Då- ll dy. V bl dl p 4 5 upp, sm h å l p l. Kl mm s ææll/æs så sull mdd æ l, bd dæ, muslæ slys æd lsm. O så d s md ds m sls. d: hus l Td: 1. ms l.? Mdd l Tlmld ss 1. b. l md 30

31 PAR Dscy håd 50% Us m m smmhus, bl, på du ll på d måd u, bl plls ld m sø hs m h l ådhd. I F å du sup l m BK-4 ls, Nyld hus (md du), dæhd sm p ls ud sl spsmm lyshld. 5 ås. 8x42 ll 10x42 Nml 1999,- NU KUN KR. 999,- PAR Chll håd 1000,- D bds l ps. D mulcd BK-4 ls s pml lyssmss hus yld udå du. K sl md dæ ummm, hl md l sb md sldsæ pdu. Ls md bæm, u lsdæsl. 8x42 ll 10x42 Nml 2999,- NU KUN 1999,- Thd 1, 7800, Tl: , L sd us us Gø, Odds, Røbj Øum x x x x x x Au. lms Vmdsøsl cudlj Blssp Ndbyd phu b l dbydsml, y æ, sålpld lø Epøbjd udøs md d, ms, ummd, ds m Rup E&V & Gø Mølæ Ap Ræupjæj pøup * Åjæsj Rsl l / * /

32 Åbsd: Md - d Lød M m dscu! Nød 38 - /Ds Ld Pds Tdæ d på ll yll Mds ms md yp PVC-du Bsøj 19 DK-7850 hlm Tl

33 NYHED DEIGNPOT udø ls lu. Kysl V Kysls l l, bd- lblys. p ls xcl. sm. Kysl IV Kysl II Kysl III Kysl I Pssl blys PC blys Ap Ulj 12 DK-7800 Tl Fx Købh 33

34 susus: På j md d u jspø. Em: Vlddsb. l bsmmls. Våblæ. Asdsbdømmls. æ smud. I l l 6 mdd på sydb ms-pl. Ps: F ml ususby c ,-, sm sl bls d øs. Dud sl d syds l m. 50 ldu (l)- ps c.. 100,-. Kususs spmb. d: hy på Bjøj 25. Oplys lmld l: Tb Kss l Ml.: uumød: Omådpæs Mds G. Hlm ld l mød m d y suu s måd. Ndlæ måd. Osd d 23. ju 2008, l ll s hus, Vumj 20, Rsl. Ndlæ uæd måd 4 ll 5 sm pls ællsåd j Kmmu. All mdlmm lm. Rsmød. Tsd d 5. bu 2008 l på Bs C. øby. Ndlæ uæd. All mdlmm lm. Ops d y mdjys ds. Tsd d 4. ms 2008 l Aulum Fdsc, Mdsplds 10, 7490 Aulum. D sl æls y dspæs y hdbsylssmdlm, så d, m mød m. Mød åb ll mdlmm. ydl m. æd æ. 34

35 F h å bslu pø y. V h då l md M/ G m é ds hj. Hs du h pø hj u ø, h du lså chc u! D bæs l plds, så d øs l møll pcpp. V sjl md u ud G H jmåd l æ ls md Djuslds ys hh. d syd G. V sd hl d h mulhd syd pmæ Edul, m så - Fløjlsæd mul. Ndl ul lld sy ud ydl b. Hå: 27/ A: 0530 jhy. V sjl ud G H l Ps: 550,-. Tlmld: Bdd lmld ydl plys d Ads Puls * D jmæss hld byd, d sjls. D øs ø (26/1). AGTARTIKLER Våb A pump 12/ A u 12/76 sy Bl / DB 30/ A. Zl BBF d. l KB /u 12/76 m/chs V lux 7 mm m m. Fø NU T 512 BBF d. l T 512 O/U DB d. l y Dw Lux Bu Dll Lux Vlm DB l BBF 12/76 + hjl P. u BBF 16/70 7x57 R Bcl 12/70 O/U B.C. Mu O/U B.R.N.O. BBF 12-7x57R B 686L O/U A. Zl Dll b bll Fbhld yjl Op Håd Ops 8x42 l. 10x Ops 8x Ol 8x42 l. 10x s lsss 8x40 Fø NU Blæd Häl hudøj ø, ø NU Ds Opsspld l hj s. sllslu ddul 440 Cm, hd l. sd, 3x2,4 m 399 TORT UDVALG I LUFTGEVÆRER Håd hd - d s Emhæ p søsu, løs ul 1800 w Tøumbl Kølsb Kmu, 4 pld Fuldums sms 1200 mdj ps psms b bll AGTHUET K. O. A/ æd 2, 7441 Bd Tl & ÅBNINGTIDER: M-s F Lø u

36 Fmd Ads Ld Glyøj Tl: Mbl: Ml:

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere