Skive Jagtforening. Program for året Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:"

Transkript

1 Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød

2 Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l Ml: Næsmd h Thsø, hlmj 44, 7840 Højsl Tl Ml: Kss: Ks ds, Bsøj 19, Gmmlsup 7850 hlm l Fx B: pss Bll K æ: Ads Puls, Fysd 7, 7800 l Ml: Bsylssmdlmm: Nls ø Nls, Hlsbj 454, 7860 pøup l Ml: Tb Kss, Gl. Røbj Vj 8 A, Røbj, 7800 l Ml: Nls Nls, øsøj 18, Dubj, 8800 Vb l Ml: 2

3 Udl - & judl: Udlsmd h Thsø Udlsmdlm Nls ø Nls Udlsmdlm Ads Puls Udlsmdlm sp Puls Udlsmdlm s Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Flmm s Rlsydsudl: Udlsmd Ku Gd Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Kjld Kss Udlsmdlm E A Pds Udlsmdlm d Chss Udlsmdlm O Nls Udlsmdlm Tms Eslds Udlsmdlm V Ads Udlsmdlm d A Mds Udlsmdlm Mds Hlm Udlsmdlm - Hm Mds Udlsmdlm - Hm Pul Pds Udlsmdlm - Røbj Tb Nls Udlsmød på Hm sydb d 26. ms 2008 l Flusydsudl: Udlsmd: Nls ø Nls Udlsmdlm: Phlp Bhl Udlsmdlm: Tb Kss Udlsmdlm: Y Buchup Appl Udlsmdlm: Ads Kjldb Udlsmdlm: Mchl Hy Hududl: Udlsmd Ads Ld Udlsmdlm Hs øs Udlsmdlm Nls Nls Udlsmdlm Ks Fly

4 Udlsmdlm Chs ws Udlsmdlm K Ls Udlsmdlm s Bch Udlsmdlm Pul øs Udlsmdlm s Ch. øs Råj: Ads Ld Hyudl: Udlsmd h Thsø Udlsmdlm V Ads Udlsmdlm Chs ws Wbms: sp Puls

5 K 2008 Hdbud Ll I l Odæ mdlmsb Fmlmdlmsb Udmsmdlmsb mdlmsb Esdæ mdlmsb Kussmdlmsb D mdlm Dms æbud D 6 m mdlmsb: A. Odæ mdlmsb. B. Fmlmdlmsb: E dæ mdlm bæ å p d hs hm/hd sbd mlmdlmm sm dæ mdlm d ud l l mdlmsbld ÆGER. C. Udmsmdlmsb: Udmsmdlmsb mul dl d å, h dmmd yld 25 å. D. mdlmsb: E sø dæ mdlmm d å, d yld 65, øs l smdlmsb. E. Esdæ mdlmsb: F mdlmm, sm dæ mdlm d ll. Få d l mdlmsbld. F. Kussmdlmsb: Mdlmsb y jæ, sm j 2007/2008. G- D mdlmsb: D påældd mdlm ll j. Md bld ÆGER. K pæs d Dms æbud. 5

6 Ny md Nå j s lb på å d, bø j æ d lds, md d sul d å. løll d ld, d øs bd. V hd sds å l d lll j. D ø l b j- sudl h pæs d sy bjd. Vs y md Ol Rd h dsæ å l s øs dæs. H hld udsl på sdu, hl h byd, d u m duj spmb. V h å udbjd l pm s Bch h så ds pdu d l m dl ps. s Bch så sålds pdu å. Pmms dhld sys j mpd. D m lbud l s mdlmm. H sl bl æs: hudbjd, lsyd, l usyd, j pl m.., bupm Pl, åul, hj, jsusus, lub, jæ usus s. Bud hld mdlmsll s m. D d sudhds. I å 2006 d Mds Hlm Ms B mdsmød md ll j Kmmu. D d mød, sm udld s l d smbjd md Esd-Røbj Hm m lsyd på Hm sydb. D bl så l, l smbjd å på sdhus hs hd. udy, jæ d d, d må øs dl s j, m lm sm æs. Pul d Fu-bu d sds lsml sød d 16/5 l bu. Tl pm d så hs u. H d hld, d å bl udu. V h så h uss md på j på Dsmd. T l D Dss d d smbjd. D så å, h sd md Ku Pds, sm h æ s d md. T l Ku. Vl l hdbsyls så sm øsd d. T Esps bl l. 6

7 Md plj j smm md 6 8 d blæs, æ l jhsblæs på hus l. Ks Du sø læ s p y d. V d øl ll d å s mllm u. D sd plds l y. I s dl j m sd usus, d bl ld Hs Rs Chss. Kusus bl mø på hus l. D så succs s på pmm. - hududl h så mø høspj. V h bu m d m p på d. N lys d, d md d. V h på d bud h lusmød bslud h sæ pj, u d ll bl m l på måd. D så pl, h sl på æbuds pdæs- udsæsusus på Klø. D d æ dsb udsæ høs s ud æd l på måd. Vd d mmd lsml l d æ pl l d, d mød md l s - sdb. D ll d æld, l h s succs md d. I hududl h d så æ hld m pø: Udd ppspø, 2 schwss- pø smbjd md Bl lubb, ll mpø, D mpø, d 22/23 sp. Fuldbuspø d 28. sp. DKKs buspø. mm på ld. M d h sm s h æ sld s m bjd, så d mmd sæs h sø dl p s på l suld. yd h æ ld m sd å. D h æ l Røbj ll j, jsusus, s sl Fly pl, l plbd l p udlå. Tb h md hjælp Nls Kjld h s 3. hld jsuss. D m pls, uss h å d uds h øl s lm. V h så h 3 syd på hjb smm, sm O Nls h ld. Tl åul Kbbshlm d lmld 27 jæ, sm j sd lldls ud l. O dm d 11, d h pp lb l m l 507 sud åu. Ts Fl h æ lds md s hd. M u h l y s på hus ml så b ml d udd hd dø. å sull l æ d hld l s. 7

8 l hmd øs ll lædl jul d yå l ll, d h udø sy bjd båd bsyls, d sll udl d sd. Hls æsmd Pj Ahø (æ øby). Rsul sds ås sls bl 8 hld phøs, sm ll h å yll på. D søs uld på 14, d mds på 6. E udmæ sul. I å h s phøs ud md h 15 yll l, m md dpmd sul. Ku s å yll m på. E høs pød md 6 us yll y l. D d. Kyll l 4-6 d h d bl s ud l øs y uld yll. D bl s 4 hld ud, så smm md udsæ h d sm ldl d uds ul. D h æ øjls bjd md pj. H p. 1. mb d 7 l md 7-20 s. ul, så d bl hld phøs l å, j d lds. M d hæ, h s å m d bl ydd p - sdbsd. Ræ sl så hlds på sd. D sl så æs, å s 16 ælæd shø 4 ud. H m d så yll på d bl h sds på smm suppl md 20 yll. D så bslu, d æs sæs sl ælds udåd æ sm md s. D bl s y løs. å å ul æ mulhd å måd. D små yll h m jd. Fuldbuspø Buspø. D 22. spmb bl d hld uldbuspø på æ. D bl pø 18 hud.all m l ul. D u d h bu 3 sd m. D d pø, m høs m ld, så ll hud hd d l m. Vldpæll 95 høs, 9 s, 2 dy. D 28. spmb bl d hld buspø på æ. D bl pø 22 hud, m md døsd, hd hud sæ d sæ høs. I bl d s m høs, m d bl s d ddd d. T håd m bslu spædd d. l hmd s l ll d h hjulp, båd md æ, pø sm ul. 8

9 Ås j u d. E ml s æ på plds. Dlll sd sd d må s sm udy, d å d. h å 10 y shdss l hudl sm hlsbåd l hud, så shd h å h pd. m y d y juss, d l h å j, md på d øs j. H duc dm ps j sm m hd m pø s på j, båd hld l d s d us l. H uss så å mmls, hd j så. l bd ll m d md d y. D dm d sl æ md l dø. h Thsø 9

10 Hudbjd Tl ll s hudm æs d, hud lpl s d cc d d åd 2 å. D sl d dssus s ls d ul sddl md plys m hud. D ul sddl ås d dssus. Lydhdsdssu hlp uhud: Rdhll på Rudmøllj 83 åb ll hudc. Føs sd d 23/1 l d øld 9 sd md slu d 27/3 Isuø: Hs øs s Bch. Ps: K.300,-. E. plys lmld l Hs øs l ll s Bch l Mæ å: ød d bu. Mødsd: hy l Ps p. hud: 100,-. Tlmld l Ks ds, l / Ll mpø: ød d 2. ms. Mødsd: hy l Ps p. hud: 150,-. Tlmld l pøld Pul øs l / Idu l mmd huddssu: V møds ud hud sd d 1. pl l hy på Bjøj 25. H l hø, hd d jhud, du h, hd du d d mmd åsdssu. V l så h æll m ås dssu- hudæ på søj. Mød p ld s å huds bd l p. Hs d d, h mås så lm. B mød p - ll lm. Uddøs dssu hudæ: På æ d søj 9, Blsup. Ku jhudc. Ps uhud- åblsshud 300,-. Føs sd d. 8. pl l d øld 9 sd md slu d 10. ju. 10

11 Uhud hld lds s Bch K Ls. Åblss hld lds Hs øs Nls Nls. E. plys d Hs øs l ll s Bch l Udd ppsæ, æ l d & slæb, æslæb, m.m.: På æ d søj 9 Fly pl. p d 10. pl l sæ m l smm. Tæ l å sm ælls æ h sd, h mm md ld, m du sl sl hjælp l. D dssuæ, u dlls hud md hbl på dlls pø. Ps: 300. Oplys lmld l Ads Ld Ch. ws ll chwsspø, 3 m 400 m: ød d 15. ju l Mødsd: hy, Bjøj 25, All hudc lm. Aø: Bl lubb. D øbs m mddsmd. Pøld: B zb Pæsådsj 3, Fsup up 9240 Nb l.: Udd ppspø: ød d 29. ju l på æ d søj 9. Pøld: Ks ds. Oplys lmld l pøld ss d 21. ju på l chwsspø, 3 20 m m: ød d 10. uus l Mødsd: hy, Bjøj 25, All hudc lm. Aø: Bl lubb. D øbs m mddsmd. Pøld: B zb Pæsådsj 3, Fsup 9240 Nb l. : Appspø: Tsd d 19. uus l på æ d søj 9. Pøld: s Ch. øs. Oplys lmld l pøld ss d 12. uus på l

12 12 Ll hdl : Ads Ld l.:

13 Gæ: I å d mulhd æ ll hud- c æs. D å hs Nls Nls, øsøj 18, Dubj ls l på l Mæ å: ød d 24. uus. Mødsd: hy l Tsd d 28. uus. Mødsd: hy l Tsd d 4. spmb. Mødsd: hy l Ps p. hud: 100. Tlmld l Ks ds, l / D åsmpø: ød d 7. spmb. Mødsd: hy l Tlmld l pøld Pul øs l /

14 BUKKEPREMIERE POLEN MA 2008 H du løs l pø æ md d pls bu, så h du chc u! h då l m buj Pl s mdlmm. Tlbudd dhld bl.. l.: 3 ds buj l 6 püsch 1:1 - phld md uld plj. Id l lsæb bl ud smm ll så æ på hd sm mul, så m dl jplls md hd. D l sm ud l ådhd, lsm d l æ spyd md på u. I bhø lså æ øs. sppblm. Dl: D dldss mulhd 8-10 dl. Hå: Bupm Pl 11. mj Tsp: D s smøsl, så dls m spud. R l l d sl dl Pl c. 750 m d ds æs. A 11. mj (dl m) md hjmms 14. mj m. møs sm m- püsch. Føs püsch 11. mj m. M dlæ d bu søls D s md 3 bu p. jæ. Fl bu mul, d ms. 5 bu. D dd dlæs lds, hs d øss. Bu lds dlæs j. psls. Ps: 2.995,00. + d. lldls (395,00.) cl. phld, plj, ud l. Hl sl m md md bløb p. d. l øsl ud j (c. 30 p. d p. jæ). Dp d l. Asyd j. psls. Bu på s p. s. Bl: Dpsum. 2700,-. 45 d ø js bls sbløb cl. dpsum 3 bu ( p. bu). D bls u dpsum 3 bu så slm d bsl p l 5 bu. Tlmld ydl plys: E øs l møll pcpp ss 31/ l: Ads Puls, / ll sp Puls, /

15 Glsml Vd s lsml på supp, d byd på sl lsml. Øl d. V s md supp l. 18 øs m sps md, sl m lmld s hs md ss d 2. spmb. M uls sd sød l umld l. 19, å sl lsml byd. FORELØBIG DAGORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORAMLING ONDAG DEN 10. EPTEMBER 2008 I AGTHYTTEN PÅ BØRNEVE 25 - Vl d. - Bsylss b å. - Rsbsb. - Idm sl. - Vl l bsyls. (på l Tb Kss, Nls Nls, h Thsø Ads Puls). - Vl bsylsssuppl. (på l Ld Nls). - Vl s. (på l s O Bæ Chss P Bdhl). - Vl ssuppl. (på l Mds Hlm). - Eul. Flusydsudl: pb. D d på spb ll, d h lys l udd p pø æ md dss ldu. D pl l bds sy håb, å bl y d sm m l b p m. D s på hlm sydc d 27/8, l Ps: 25 p s 35,-. syd 30,-. D øbs øl d. 15

16 yd. Mød p l hyl smæ å bøss! D l æ mulhd øb p, øl d å lu jhs. D 5 syd md d åb l Fly pl d dm l (læ mæ l d y d) sd d 11/6, 25/6, 6/8, 13/8, 20/8. Elys! E d d h mulhd h syd såd, så Nls ø Nls l l yd dud ljs ll hl d. Ps ll hl d 300,-. Ps hl d 500,-. Oplys s l: Wm, l.: Rlsyd. V h å å smbjd sd md Esd Røbj j u så Hm m ælls syd på Hm, mlæs hjbs sydb. D l bd sc s mdlmm l suø, på s æ på. V h så mæsyd smm md Hm Røbj j. D d sd på mlæs sydb. Td: A: d: Osd d. 2/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Osd d. 9/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Osd d. 16/4 l Idsyd syd l bus Hm sydb Md d. 21/4 l Idsyd syd l bus Mlæ sydb Osd d. 23/4. l Idsyd syd l bus Hm sydb Lød d. 26/4 l Mæsyd l bus Mlæ sydb Osd d. 30/4. l Idsyd syd l bus Hm sydb Md d. 8/5. l Idsyd syd l bus Mlæ sydb Tsd d. 15/5 l Idsyd syd l bus Hm ydb 16

17 Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l Ml: Næsmd: h Thsø s, hlmj 44, 7840 Højsl Tl Ml: Kss: Ks ds, Bsøj 19, Gmmlsup 7850 hlm l Fx: B: pss Bll K.: æ: Ads Puls, Fysd 7, 7800 l Ml: APRIL MA UNI T 1 Hud T 1 Hudæ 1 O 2 Rlsyd F 2 M 2 23 T 3 L 3 T 3 Huddssu F 4 4 O 4 L 5 M 5 19 T 5 Hudæ 6 T 6 Huddssu F 6 M 7 15 O 7 L 7 Hyd T 8 Huddssu T 8 Hudæ/Rl 8 O 9 Rlsyd F 9 M 9 24 T 10 Hudæ L 10 T 10 Huddssu F Buj Pl O 11 Flusyd L 12 M T 12 Hudæ 13 T 13 Huddssu F 13 M O 14 L 14 T 15 Huddssu T 15 Hudæ/Rl 15 chwss pø O 16 Rlsyd F 16 Buæ M T 17 Hudæ L 17 T 17 F O 18 L 19 M T T 20 Huddssu F 20 M21 Rlsyd 17 O 21 L 21 T 22 Huddssu T 22 Hudæ 22 O 23 Rlsyd F 23 M T 24 Hudæ L 24 T 24 F O 25 Flusyd L 26 Rlusus M T T 27 Huddssu F 27 M O 28 L 28 T 29 Huddssu T 29 Hudæ 29 Ud. Appsp. O 30 Rlsyd F 30 M L 31 d 21 bjdsd sl. 4 lød 20 bjdsd sl. 5 lød 21 bjdsd sl. 4 lød

18 2008 ULI AUGUT EPTEMBER T 1 F 1 M 1 Hblæs 36 O 2 L 2 T 2 T 3 3 O 3 F 4 M 4 32 T 4 Mæ L 5 T 5 F 5 6 O 6 Flusyd L 6 M 7 28 T 7 7 Ds. Mpø T 8 F 8 M 8 Hblæs 37 O 9 L 9 T 9 T chwsspø O 10 Glsml F 11 M T 11 L 12 T 12 F O 13 Flusyd L 13 M T 14 Hjsyd 14 Hyd T 15 F 15 M 15 Hblæs 38 O 16 L 16 T 16 T O 17 F 18 M T 18 L 19 T 19 Appspø F O 20 Flusyd L 20 M T 21 Hjsyd 21 T 22 F 22 M 22 Hblæs 39 O 23 L 23 T 23 T Mæ O 24 F 25 M T 25 L 26 T 26 F O 27 p L 27 M T 28Mæ/Mæsyd 28 T 29 F 29 M 29 Hblæs 40 O 30 L 30 T 30 T bjdsd sl.4 lød 20 bjdsd sl. 5 lød 21 bjdsd sl. 5 lød

19 Bsylssmdlm: Nls ø Nls, Hlsbj 454, 7860 pøup l Ml: Bsylssmdlm: Tb Kss, Gl. Røbj Vj 8 A, Røbj, 7800 l Ml: Bsylssmdlm: Nls Nls, øsøj 18, Dubj, 8800 Vb l Ml: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER O 1 L 1 M 1 Hblæs 49 T 2 2 Dj T 2 F 3 M 3 Hblæs 45 O 3 L 4 T 4 T 4 5 Dj O 5 F 5 M 6 Hblæs 41 T 6 L 6 T 7 F 7 7 Dj O 8 L 8 M 8 Hblæs 50 T 9 9 T 9 F 10 M 10 Hblæs 46 O 10 L 11 T 11 T O 12 F 12 M 13 Hblæs 42 T 13 L 13 T 14 F O 15 L 15 M 15 Hblæs 51 T Dj T 16 F 17 M 17 Hblæs 47 O 17 L 18 T 18 T Dj O 19 F 19 M 20 Hblæs 43 T 20 L 20 T 21 F O 22 L 22 M T T 23 F 24 M 24 Hblæs 48 O 24 ul L 25 T 25 T 25 uld 26 O 26 F 26 Dj M 27 Hblæs 44 T 27 L 27 T 28 F O 29 L 29 M 29 1 T T 30 F 31 O bjdsd sl. 4 lød 22 bjdsd sl. 4 lød 19 bjdsd sl. 5 lød

20 2008 ANUAR FEBRUAR MART T 1 Nyå 1F 1 L 1 s O 2 L 2 2 Ll Mpø T 3 3 M 3 Hblæs 10 F 4 M 4 Hblæs 6T 4 Ny Kdsmød L 5 T 5 Rsmød O 5 Huddssu 6 O 6 Huddssu T 6 Kusus M 7 Hblæs 2T 7 Kusus F 7 T 8 F 8 L 8 O 9 L 9 9 T M 10 Hblæs 11 F 11 M 11 Hblæs 7T 11 L 12 T 12 O 12 Huddssu 13 O 13 Huddssu T 13 Kusus M 14 Hblæs 3T 14 æ F 14 T 15 F 15 L 15 O 16 L T 17 Kusus 17 Mæ M 17 Hblæs 12 F 18 M 18 Hblæs 8T 18 L 19 T 19 O 19 Huddssu 20 O 20 Huddssu T 20 æsd M 21 Hblæs 4T 21 Kusus F 21 Ld T 22 F 22 L 22 O 23 Huddssu/Kdsm. L Påsd T 24 Kusus 24 Mæ M Påsd 13 F 25 M 25 Hblæs 9T 25 mmd byd L 26 T 26 O 26 Huddssu 27 Hj O 27 Huddssu T 27 M 28 Hblæs 5T 28 Kusus F 28 T 29 F 29 L 29 d O 30 Huddssu 30 Hus Råul T 31 Kusus M 31 Hus y! bjdsd sl.4 lød 21 bjdsd sl. 4 lød 18 bjdsd sl. 5 lød

21 AFI Ny - s åb Vb udl d judsy l jæ Km d s s 300 m2 s bu!!: Blæd: Häl, Fjälæ, Dhu, Ls, Ksd, ld, Nsd, Chl Våb: T, u, Bls, Hym, bb, Lcl, Wchs, Mu, Bw, Hs,,, Esc, Bl K: Zss, wws, Lupld, Hw, Bushll, Amp, N Fdøj: L Css, Chl, Chucc, Al, Mucb, åd d du s: ld, Hw AFI Æøj 21, 8800 Vb, Tl.: Oså j- dsøj l dm Bl H.C. Øsdsj Hdls hd l l l Tl.: Fx.: Hjmmsd: 21

22 yd på Hjb: Tsd d. 14/8 l Idsyd syd l løbd hj Hjb Tsd d. 21/8 l Idsyd syd l løbd hj Hjb Tsd d. 28/8 l Mæsyd l løbd hj Hjb Ps dsyd syd på hjs. Ps p. l, d øss dsud md mx 3 m. D øbs øl / d m pøls. Ø plys d Ku Gud: l.: Rlusus. V h smm md Hm - Hdb - Dølby Esd Røbj smms lusus. Rlus åb ll. D l s pcpp Føs l møll. Kus bl mø æbuds uddd suø sm hjælp bøssm. Kus pdl 3 s: 1 Våblæ dlhldls. 2 yd. 3 yd på sssydb. 22

23 Kuss mål: Vd slu us sl uss u syd l mmum bzmæ dmd æ sl jæ, d å på j. Kus s cl. m s. Kuss sl mdb psl åb + 50 s. p 3 lp, høæ sm sj. Mødsd: hy, Bjøj 25, 7800 Td: 26. pl l Oplys bdd lmld l: Ku Gud l udl: Dj 2008: ød d. 13/1 l ød d. 05/10 l ød d. 19/10 l ød d. 2/11 l ød d. 16/11 l ød d. 7/12 l juld 26/12 l E j d. 13/1 ss d ul æ c. l. 13, ps 50. Mødsd ll j: Hy Bjøj 25, H hlds så s pl. V s md udsy jhy, d bl sydp ms yld j. ydp: 60. l. udsy. På ll j må d mds æsjæ. D d d hdls l md s l l l æs. Mdlmm ds æs på s md 1 s. hud, m u såm hud lmld l ds j ss 8 d ø l h Thsø / All hud sm ø h ød l, bss. Hus: D må bus sålhl Pl. D sl bus sp. Gyld j sl ld mdbs. 23

24 D s pl PAROLEN: D l d pl bl plys: - H hl så d js. - Hd d må syds l d påældd d. - Hm d syø hm d ld hudhld. - D bl plys, h d hlds s pd. - E pl dls d p 2 hld sy. - Hudhld lmld ss 8 d d. Gl ll j: V mød d æs s. D må så æ d, m l dm på pæ måd, j d så bd dm å/d d j. Vl d d, så d p ud hæ bøss på suld, l d å. V må syd md sp: mpc, us bsmu, m sål. Væl s hlsøls l ådy æ. M ss syd s spp md. Ps på md sudsd syd u l dy sdsud. Nå m å på ps, sl m udå uød søj. Id m bl s på ps, h syø plys m y smlssd. Nå m s på ps h hls på s bps, må d lds syds. D må ud msædhd syds d så l løbd ld. D lld syd d så 45 ds l l l yd ld. M ps på md l sud. E du l - så ld æ. D bl blæs 2 l u, å d s. H må d syd md bud ø l l yd ld 45 ds l. D bl blæs 1 l u c. hljs så. H må d syd md m. å blæss md 3 l u ll æ bøss, p ud å l y smlssd. H m sud l ld så læ mæ l ul sud ld, mæ sd mld d l hudl. ud l åld æ søs schwsshud. H m sud, sl p- 24

25 l s l ld hudø ll syø h så. Mdlmm h l sl øb d øs ådy h, h/hu syd (øs h å). D sl ld sæls på u. Vld dl æs sæls så på u. D øs h, d bl sud h å, lld sy, m. KNÆK & BRÆK d: Tæ sm åd d bld u sm mml s. Tæ h h d æsbls d sds p å, så m sd u d æ l å bså æ. å d på l sd. Hudl u d bu l s sy bd udsy ls j. V sl så h ydd ld ls j. å mød p l sd håd md. Du må så ml md. - sudl æ d udsy, å s s å æd. Lød d. 29. ms 2008 l Lød d. 31. mj 2008 l Næm plys hs h Thsø / Tl sl: Fjd l død: Mdl Am: 40. Mdl uds: 30. H. h Thsø / : D sd mul øb s j. Ps 35. p. l s. Køb du l ss md 6 l s ps 200,-. Hdls l é bsylssmdlmm. 25

26 D ps mm du ld hs s Øsd 6, 7800, Tl

27 V d åd Udby smbjd md d ll spss? H d øm d bds mm, så du høs s udby d bjd? Ld s s md y øj på d smhd udspu d hd d øs bh. Us m du h s ll md smhd - d ll ll åd upld døls. Bll Odds

28 Hyd: Vs djl hy sl dlhlds, så d hld m å. Hy ls h d bl bu m. Idd øb s l øshjælp. M udd må sl så dlhldls. D mød p håd md. V sl h ml, l y l by su s. Lød d. 7.ju 2008 l. 10. ød d. 14. spmb l. 10. Næm plys ås hs h Thsø / Råj: Råj d sd j. jls P d. ul sdldd ld. D d u lld jæ, d yld 18 å. Tl åj Kbbshlm må d u ds luæ 5,5 mllm. D Kmmu, m d så ss ld s ø dlæ åu md lubøss. D s s smm ch md hl sm md sll d l syd. M d jæ, d mm s d d syd m åu md lubøss. Oplys lmld l Ads Ld ss d 1. pl 2005 på l Buæ: l busæs 2007 æ æ d m udsy l bupl. H du æ hld m m, så m s, hd du h sud. Hs, så m æl m ms plls ll b d hs. d: hy på Bjøj Td: Tsd d 16. mj l Kusus: Tsd d. 17. ju 2008 l. 19 på hus l sløjdll. 28

29 Uds: Hs Rsb Chss. Kus løb 8. På Kus msll m sl j/sd. Ps p dl: c hæ mll. Mx. dll p. hld: 12 ps. Tlmld l h Thsø, / ss 10. ju æ: I å h ælls jæ smm md Hm Røbj. Td: 14. bu l N. øby Fsmlshus. Ps: 75. p. ps. l. bød. Pm: 1. Fd d Dø Cs p Nls H ms m Klø ud. 2. Publumså d l s bu dl d y mmu. 3. K, Ams l (hdpæm 1 s. jæ. K u ds md yld j). Dsmds V: I smm 2007 hld Dsmds ds V åb hus på Dsmd j, d 18 å sd, Ell D Dss Mds sd md hjælpbjd Øsup. C. 80 ps mød p d bl md d. Bsp Cs Nss æsl. H m bl.. d på, h d hjælp l ød. Nl chuø, sm h ø d m u l bl.. Hdusld, bd m d sll u, pblm md lsbl, l, bsæl ld m h m sb, d håd bl l. I Hdusld h Dsmds sm d V j sl. Bl.. Bs d øs 90é bl y hspl, m s,, møbl, øsl m.m. Dsmds V h l c s m d l hspl. E høl Ps h så hjulp. D h bl.. plæ psl md hjælp høsul Kld Hs, l høpp d hjælpmdl. 29

30 V å sd m d d d djl sd lsbl sd md så m d. Lsbl ø c. 30 u p. å md 10 s u læs. h så yd d Dsmd (Ell, D K) m j syd bu, lsyd på Fu mss d æ l mæ mpø. sø Dsmds V md mdlmsb. D du så ll md øj m.m. Bsø Dsmds V på: hsblæs: D blæss sd på hus l h md. V bld hld ybyd ød. Hs du sull h lys blæs md, du m lmm. Oplys hs Ks Du l s h sl l md: V h ll s md øm/hushldslæ Es Øsåd, sm l hjælp s md lbd ld på l sll måd. V s m mdd md lbd Då- ll dy. V bl dl p 4 5 upp, sm h å l p l. Kl mm s ææll/æs så sull mdd æ l, bd dæ, muslæ slys æd lsm. O så d s md ds m sls. d: hus l Td: 1. ms l.? Mdd l Tlmld ss 1. b. l md 30

31 PAR Dscy håd 50% Us m m smmhus, bl, på du ll på d måd u, bl plls ld m sø hs m h l ådhd. I F å du sup l m BK-4 ls, Nyld hus (md du), dæhd sm p ls ud sl spsmm lyshld. 5 ås. 8x42 ll 10x42 Nml 1999,- NU KUN KR. 999,- PAR Chll håd 1000,- D bds l ps. D mulcd BK-4 ls s pml lyssmss hus yld udå du. K sl md dæ ummm, hl md l sb md sldsæ pdu. Ls md bæm, u lsdæsl. 8x42 ll 10x42 Nml 2999,- NU KUN 1999,- Thd 1, 7800, Tl: , L sd us us Gø, Odds, Røbj Øum x x x x x x Au. lms Vmdsøsl cudlj Blssp Ndbyd phu b l dbydsml, y æ, sålpld lø Epøbjd udøs md d, ms, ummd, ds m Rup E&V & Gø Mølæ Ap Ræupjæj pøup * Åjæsj Rsl l / * /

32 Åbsd: Md - d Lød M m dscu! Nød 38 - /Ds Ld Pds Tdæ d på ll yll Mds ms md yp PVC-du Bsøj 19 DK-7850 hlm Tl

33 NYHED DEIGNPOT udø ls lu. Kysl V Kysls l l, bd- lblys. p ls xcl. sm. Kysl IV Kysl II Kysl III Kysl I Pssl blys PC blys Ap Ulj 12 DK-7800 Tl Fx Købh 33

34 susus: På j md d u jspø. Em: Vlddsb. l bsmmls. Våblæ. Asdsbdømmls. æ smud. I l l 6 mdd på sydb ms-pl. Ps: F ml ususby c ,-, sm sl bls d øs. Dud sl d syds l m. 50 ldu (l)- ps c.. 100,-. Kususs spmb. d: hy på Bjøj 25. Oplys lmld l: Tb Kss l Ml.: uumød: Omådpæs Mds G. Hlm ld l mød m d y suu s måd. Ndlæ måd. Osd d 23. ju 2008, l ll s hus, Vumj 20, Rsl. Ndlæ uæd måd 4 ll 5 sm pls ællsåd j Kmmu. All mdlmm lm. Rsmød. Tsd d 5. bu 2008 l på Bs C. øby. Ndlæ uæd. All mdlmm lm. Ops d y mdjys ds. Tsd d 4. ms 2008 l Aulum Fdsc, Mdsplds 10, 7490 Aulum. D sl æls y dspæs y hdbsylssmdlm, så d, m mød m. Mød åb ll mdlmm. ydl m. æd æ. 34

35 F h å bslu pø y. V h då l md M/ G m é ds hj. Hs du h pø hj u ø, h du lså chc u! D bæs l plds, så d øs l møll pcpp. V sjl md u ud G H jmåd l æ ls md Djuslds ys hh. d syd G. V sd hl d h mulhd syd pmæ Edul, m så - Fløjlsæd mul. Ndl ul lld sy ud ydl b. Hå: 27/ A: 0530 jhy. V sjl ud G H l Ps: 550,-. Tlmld: Bdd lmld ydl plys d Ads Puls * D jmæss hld byd, d sjls. D øs ø (26/1). AGTARTIKLER Våb A pump 12/ A u 12/76 sy Bl / DB 30/ A. Zl BBF d. l KB /u 12/76 m/chs V lux 7 mm m m. Fø NU T 512 BBF d. l T 512 O/U DB d. l y Dw Lux Bu Dll Lux Vlm DB l BBF 12/76 + hjl P. u BBF 16/70 7x57 R Bcl 12/70 O/U B.C. Mu O/U B.R.N.O. BBF 12-7x57R B 686L O/U A. Zl Dll b bll Fbhld yjl Op Håd Ops 8x42 l. 10x Ops 8x Ol 8x42 l. 10x s lsss 8x40 Fø NU Blæd Häl hudøj ø, ø NU Ds Opsspld l hj s. sllslu ddul 440 Cm, hd l. sd, 3x2,4 m 399 TORT UDVALG I LUFTGEVÆRER Håd hd - d s Emhæ p søsu, løs ul 1800 w Tøumbl Kølsb Kmu, 4 pld Fuldums sms 1200 mdj ps psms b bll AGTHUET K. O. A/ æd 2, 7441 Bd Tl & ÅBNINGTIDER: M-s F Lø u

36 Fmd Ads Ld Glyøj Tl: Mbl: Ml:

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F du 2,5 log få d c us + ch us f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( udvds

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F d 2,5 log få d c s + ch s f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( dvds l

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

24 cm = dm 131 cm = dm. 42 cm = dm 87 cm = dm. 178 cm = dm 147 cm = dm. 137 cm = dm 191 cm = dm. 159 cm = dm 100 cm = dm. 60 cm = dm 63 cm = dm

24 cm = dm 131 cm = dm. 42 cm = dm 87 cm = dm. 178 cm = dm 147 cm = dm. 137 cm = dm 191 cm = dm. 159 cm = dm 100 cm = dm. 60 cm = dm 63 cm = dm Navn: Klasse: 24 cm = dm 131 cm = dm 42 cm = dm 87 cm = dm 178 cm = dm 147 cm = dm 137 cm = dm 191 cm = dm 159 cm = dm 100 cm = dm 60 cm = dm 63 cm = dm 46 cm = dm 62 cm = dm 72 cm = dm 199 cm = dm 172

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

SvenØvr :59628404 NYPRI

SvenØvr :59628404 NYPRI V a1 am Kon an 595 udg p md 2 Udb a 30 B N udg 2 982 2 333 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 Sag 240 2 4 1952 1 213 121 0771440161 Kon a SnØ ndommæg ogva uamde T 59628404 Ema n o @danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere