Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EUinitiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke side 2 KOM (2010) 76 - Statusrapport 2. Henstilling om Rådets afgørelse om Den Europæiske Kulturhovedstad for 2014 side 5 KOM (2010) Vedtagelse 3. Kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling side 6 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 4. Et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa: Kulturens og kreativitetens bidrag side 10 KOM-dokument foreligger ikke - Formandskabets orientering - Kommissionens præsentation - Udveksling af synspunkter 5. Europeana: næste skridt side 13 KOM (2009) Rådskonklusioner 6- Lissabon-traktaten og sport side 16 KOM-dokument foreligger ikke - Udveksling af synspunkter Dok. nr

2 Side 2 Ad 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke KOM (2010) 76 - Fremskridtrapport Revideret notat. Ændringer markeret med kursiv/fed. 1. Resumé Kommissionen har den 9. marts 2010 fremlagt sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke. Det foreslås, at der etableres et europæisk kulturarvsmærke i EU-regi, i forlængelse af det europæiske kulturarvsmærke, der allerede eksisterer som mellemstatsligt initiativ. Med forslaget skabes en toleddet procedure for tildeling af mærket, med nationale indstillinger og efterfølgende vurdering i en fælleseuropæisk jury, hvilket vil skabe overordnet sammenhæng og ensartet kvalitet i ordningen. Det foreslås, at der i perioden afsættes 1,35 mio. EUR til ordningen, hvoraf Danmark betaler ca. 2 pct. (ca. 0,2 mio. kr.). Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmøde (ungdom, uddannelse og kultur) maj 2010 med henblik på fremskridtsrapport. 2. Baggrund Ideen om et europæisk kulturarvsmærke blev skabt som et mellemstatsligt initiativ. Planen blev lanceret i april 2006, og indtil nu har 64 steder i 17 medlemsstater og Schweiz fået tildelt mærket. Den 20. november 2008 vedtog Rådet konklusioner, som opfordrede Kommissionen til at forelægge et passende forslag om den Europæiske Unions indførelse af et europæisk kulturarvsmærke med angivelse af, hvordan projektet kan gennemføres i praksis. 3. Hjemmelsgrundlag Kommissionen anfører, at retsgrundlaget for det europæiske kulturarvsmærke er artikel 167 (TEUF), hvorefter EU skal bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. 4. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at deltagelse i den foreslåede ordning vil ske på frivilligt grundlag, og i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget i artikel 167 vil EU s inddragelse i kulturarvsmærket sigte på en styrket koordination mellem medlemsstaterne, ved at EU bidrager til udvikling og korrekt anvendelse af nye fælles, klare og transparente udvælgelseskriterier og overvågningsprocedurer i forhold til tildelingen af mærket. Regeringen kan tilslutte sig Kommissionens vurdering, idet et EU-initiativ på området vil tilføre ordningen merværdi ved at sikre overordnet sammenhæng og ensartet kvalitet og samtidig fremme inddragelsen af tværnationale steder i ordningen. I den forbin-

3 Side 3 delse lægger regeringen bl.a. særlig vægt på, at udviklingen af fælles og klare kriterier på europæisk plan for tildelingen af mærket i væsentlig grad øger mærkets værdi som vejledning for den enkelte kultur- og historieinteresserede borger. 5. Formål og indhold Forslaget har til formål at skabe et europæisk kulturarvsmærke, der kan medvirke til at formidle steder i Europa, der har haft en væsentlig betydning for den europæiske historie og udvikling. Formålet er desuden at give borgerne en bedre forståelse af den fælles europæiske kulturarv og dens mangfoldighed, med særlig vægt på de demokratiske værdier og menneskerettigheder. De steder, der efter forslaget kan tildeles det europæiske kulturarvsmærke, vil først og fremmest blive udvalgt på grund af deres plads i europæisk historie og i mindre grad på grund af de æstetiske værdier. Endelig er formålet med forslaget at øge kulturarvens rolle i en økonomisk bæredygtig udvikling af regionerne, især gennem kulturturisme. Efter forslaget skal steder, der tildeles det europæiske kulturmærke, have en symbolsk europæisk værdi og skal desuden have spillet en afgørende rolle i Den Europæiske Unions historie og opbygning. Det betyder nærmere bestemt, at der ved tildeling af mærket vil blive lagt vægt på et steds tværnationale eller paneuropæiske karakter, stedets plads og rolle i europæisk historie, stedets forbindelse til afgørende europæiske begivenheder, personligheder og bevægelser, samt stedets plads og rolle i udvikling og fremme af de fælles europæiske værdier. Ifølge forslaget vil indstillingen af steder til det europæiske kulturarvsmærke i første række skulle ske på medlemsstatsniveau, hvorefter den endelige udvælgelse skal ske på europæisk niveau via en jury bestående af uafhængige eksperter. Denne fremgangsmåde er bl.a. foreslået med henblik på at sikre en konsekvent og ensartet anvendelse af udvælgelseskriterierne. Forslaget lægger op til, at juryen skal bestå af 12 uafhængige eksperter, med omfattende erfaring og ekspertise inden for områderne kultur, kulturarv, europæisk historie mv. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal efter forslaget hver udpege fire medlemmer. Ifølge forslaget skal kandidater til mærket udarbejde et projekt, der fremmer og synliggør stedets europæiske dimension, og som rummer strategier for, hvorledes kendskabet til stedets europæiske betydning kan øges, gennem brug af moderne teknologi, skiltning og afholdelse af pædagogiske aktiviteter, særligt for børn og unge. Som supplerende kriterium foreslås desuden, at der afholdes kunstneriske og kulturelle aktiviteter i relation til stederne. Ifølge forslaget skal kandidater til mærket herudover fremlægge en forvaltningsplan og herunder en markedsføringsplan, der sikrer en solid forvaltning af stedet.

4 Side 4 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget. Parlamentet har dog tidligere støttet tanken om det europæiske kulturarvsmærke, først i sin beslutning af 29. november 2007 om en ny turismepolitik i EU - Mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme (2006/2129(INI)), og endvidere i beslutningen af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (2007/2211(INI)). 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser Forslaget har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Den foreslåede finansieringsramme for gennemførelse af initiativet i tidsrummet fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 er EUR, hvoraf Danmark betaler ca. 2 pct. (svarende til ca. 0,2 mio. kr.). Udgifter i forbindelse med evt. danske kandidater til mærket afholdes i givet fald inden for eksisterende bevillinger. 9. Høring Forslaget er sendt i høring hos Akademiraadet, Danske Regioner, Danske Turistattraktioner, Den Danske UNESCO-nationalkommission, Kommunernes Landsforening, Kunststyrelsen, Nationalmuseet, Organisationen Danske Museer og VisitDenmark med frist til 26. april Endvidere er EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål blevet hørt med svarfrist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det vigtigt at fremme kendskabet og adgangen til Europas mangfoldige kulturarv. Et europæisk kulturarvsmærke, som supplerer og komplementerer UNESCO s og Europarådets indsats på kulturarvsområdet, kan bidrage til på en konkret måde at fremhæve Europas historie og mangfoldige kulturarv. Regeringen er derfor positiv over for Kommissionens forslag om en ordning til synliggørelse af kulturarven i Europa og vurderer, at ordningen kan medvirke til at øge kendskabet til europæisk historie, kulturarv og værdier ikke mindst blandt børn og unge. Ligeledes er det regeringens vurdering, at ordningen kan bidrage til at fremme kulturturismen i Europa, bl.a. til gavn for en økonomisk bæredygtig udvikling af regionerne. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget er drøftet ved tre møder i Rådets kulturarbejdsgruppe.

5 Side 5 Der er generel opbakning til et EU-initiativ på området, idet der under de indledende drøftelser dog har været udtrykt forskellige ønsker mht. indhold (f.eks. definitioner af kulturarvssteder, antallet af jurymedlemmer) og procedurer (f.eks. udvælgelsesprocedurer) for et initiativ på området. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men udvalget har fået oversendt grundnotat om forslaget af 9. april Ad 2. Henstilling om Rådets afgørelse om Den Europæiske Kulturhovedstad for 2014 KOM (2010) Vedtagelse Nyt notat. 1. Resumé Punktet omfatter valg af Europæisk Kulturhovedstad for 2014 (Umeå i Sverige og Riga i Letland). Punktet forventes vedtaget. 2. Baggrund Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 udpeger Rådet hvert år efter rotationsprincip mellem landene to af de byer i medlemsstaterne, som har ansøgt om at blive Europæisk Kulturhovedstad. Byerne udpeges normalt fire år, før de skal være hovedstad. Valget sker efter en henstilling fra Kommissionen med baggrund i en indstilling fra bedømmelsesjuryen bestående af seks uafhængige eksperter udpeget af den berørte medlemsstat i samråd med Kommissionen. Derudover består juryen af to medlemmer udpeget af Europa-Parlamentet, to af Rådet, to af Kommissionen og et af Regionsudvalget. 3. Hjemmelsgrundlag Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 4. Nærhedsprincippet Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 5. Formål og indhold Ifølge ovennævnte rotationsprincip skal kulturhovedstaden for 2014 være i Sverige og Letland. Med baggrund i juryens indstilling henstiller Kommissionen, at Rådet udpeger Umeå i Sverige og Riga i Letland som Europæisk Kulturhovedstad Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

6 Side 6 Forslaget har ingen konsekvenser. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Udpegningerne har ingen væsentlige statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU s budget. 9. Høring Høring er ikke relevant, da der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tilslutte sig de foreslåede udpegninger. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger De foreslåede udpegninger forventes vedtaget. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men aktiviteten Europæisk Kulturhovedstad har været forelagt ved flere tidligere lejligheder, senest til orientering på mødet den 7. maj 2009, forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj Ad 3. Kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet har bl.a. som led i opfølgningen af Rådets arbejdsplan på kulturområdet ( ) og prioriteringerne i sit arbejdsprogram fremlagt udkast til rådskonklusioner om kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling. Konklusionsudkastet sætter fokus på kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling og oplister fem prioriterede indsatsområder inden for f.eks. politikker for lokal og regional udvikling, fremme af et gunstigt miljø for kulturelle og kreative industrier og af bæredygtig turisme, der kan styrke kulturens bidrag yderligere. Det understreges, at kulturen har en værdi i sig selv, men at kulturområdet og strategiske investeringer i kultur derudover spiller en vigtig rolle for regional og lokal tiltrækningsevne, økonomisk udvikling og samhørighed. På den baggrund opfordres medlemsstater og Kommissionen til at tage de fem oplistede prioriteter i betragtning i forbindelse med nuværende og fremtidige politikker for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik.

7 Side 7 2. Baggrund Forslaget følger bl.a. op på Rådets arbejdsplan på kulturområdet ( ), hvori indgår prioriterede indsatsområder om fremme af adgangen til kultur (igennem f.eks. styrkelse af kulturturisme og kulturarven og synergi med uddannelse) og maksimering af de kulturelle og kreative industriers potentiale, især SMV ernes. Endvidere indgår anvendelse af strukturfonde på kulturområdet og kulturens betydning for den regionale og lokale udvikling som en prioritet i det spanske formandskabs arbejdsprogram. Endelig sætter forslaget fokus på sammenhængen mellem kultur, kreativitet og innovation og det bidrag til sociale og økonomiske fremskridt, som samspillet mellem de tre områder giver. Forslaget peger på den baggrund på, at det er vigtigt at anerkende og konsolidere kulturens, navnlig de kulturelle og kreative industriers, bidrag til Europa 2020-strategien for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmål om hjemmelsgrundlag er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Forslaget til rådskonklusioner har til formål at fremhæve kulturens og de kulturelle og kreative industriers betydning for den lokale og regionale udvikling og tiltrækningsevne. Forslaget peger i den forbindelse på, at kulturen og kulturelle og kreative industrier bidrager til udvikling af bæredygtig turisme, skabelse af nye beskæftigelsesmuligheder, innovative produkter og tjenester samt udvikling af nye færdigheder og kompetencer. For at styrke kulturens bidrag yderligere er det ifølge forslaget vigtigt bl.a. at inddrage kulturen som et strategisk element i de europæiske og nationale politikker for udvikling af regioner og byer i Europa, tilskynde til strategiske investeringer i kultur og kulturelle og kreative industrier, fremme kulturens bidrag til bæredygtig turisme og styrke kulturelle initiativer på tværs af landegrænserne. Konklusionsudkastet oplister på den baggrund fem prioriterede indsatsområder, som medlemsstaterne og Kommissionen inden for deres respektive ansvarsområder opfordres til at tage i betragtning i forbindelse med nuværende og fremtidige strategier for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik: 1. Inddrage kulturen i politikker for lokal og regional udvikling Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Styrke kulturens rolle i tværgående politikker for lokal og regional udvikling

8 Side 8 (infrastruktur, byudvikling, tjenester, entreprenørskab, turisme, forskning innovation mv.), - Fremme synergier mellem kultursektoren og andre sektorer og partnerskaber mellem offentlige og private interessenter, - Fremme kendskabet til rammer for regulering og procedurer inden for samhørighedspolitikområdet, som specifikt involverer kulturelle interessenter, og som kan skabe bevidsthed om den kulturelle dimension over for de ansvarlige for politikker for lokal og regional udvikling. 2. Stimulere et gunstigt miljø for en bedre udvikling af kulturelle og kreative industrier, navnlig SMV erne Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Drage større fordel af instrumenterne inden for samhørighedspolitikken og andre relevante programmer med det formål at optimere støtten til de kulturelle og kreative industrier, herunder ved forbedret adgang til information om støttemuligheder og rådgivning, - undersøge veje til at fremme nye forretningsmodeller og konsolidere kreative klynger og forretningsudviklingscentre ved at udnytte mulighederne ved anvendelse af IKT, Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - fremme kommunikationen mellem kulturelle og kreative industrier og finansielle tjenester ved at opfordre til forretningsledelse, forskning og innovation, videreuddannelse inden for finansiering for virksomheder, arbejdsgivere og beskæftigede i kultursektoren. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at: - Tillægge de kulturelle og kreative industrier større betydning inden for centrale policyinitiativer, relevante strategier og programmer. 3. Styrke kulturens bidrag til bæredygtig turisme Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme udviklingen af kulturturisme som et vigtigt led i bæredygtig turisme og tage behørigt hensyn til beskyttelse af miljøet, kulturarven, landskaber mv. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme kulturelle aktiviteter, som tager hensyn til og respekterer en given regions specifikke forhold, og som fremmer regionens image ved at øge den lokale befolknings inddragelse og deltagelse,

9 Side 9 - Skabe større bevidsthed om nødvendigheden af at beskytte kultur- og naturarven for at tilskynde til ansvarlige holdninger hos turister og beskæftigede inden for turismen. 4. Fremme kreativitet inden for uddannelse og videreuddannelse for at udvikle nye færdigheder til forbedring af menneskelig kapital og fremme af social samhørighed Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme kreativitet og innovation inden for uddannelses- og erhvervslivssektorerne gennem netværk for uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, kulturelle aktører og virksomheder, - styrke båndene mellem kultur-, uddannelses- og erhvervslivssektorerne på lokalt og regionalt niveau for at fremme inddragelse af unge og personer med begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet og give dem kommunikations- og entreprenørskabsfærdigheder, som er nødvendige i et socio-økonomisk miljø under udvikling. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme kunst og uddannelse som et vigtigt led i livslang læring. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at: - Mobilisere eksisterende instrumenter for at støtte læringsmobilitet for den kulturelle og kreative sektor, herunder for unge iværksættere, og tilskynde til nye former for læring som f.eks. grænseoverskridende peer-to-peer-læringsinitiativer. 5. Styrke det tværnationale og interregionale kulturelle samarbejde Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme det kulturelle samarbejde mellem og mobiliteten af kulturelle aktører fra de forskellige regioner i Europa, - Støtte udviklingen af tværnationale og interregionale kulturelle projekter og aktiviteter, som fremhæver et områdes særlige lokale karakteristika og søger at involvere borgerne. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme anvendelsen af strukturfonde til at styrke det tværnationale, grænseoverskridende og interregionale samarbejde. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at:

10 Side 10 - Fortsætte med at støtte kulturelle initiativer gennem instrumenter inden for samhørighedspolitikken, som kan være eksempler for god praksis, udvekslinger og innovation. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Konklusionsudkastet har ingen konsekvenser. Der er tale om opfordringer til at tage fem prioriteter til forbedring af kulturens bidrag i betragtning som led i nuværende og fremtidige politikker for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Konklusionsudkastet medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes endvidere for usandsynligt, at den konkrete opfølgning på konklusionerne vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Forslaget til rådskonklusioner er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen hilser formandskabets initiativ til at sætte fokus på kulturens betydning for den lokale og regionale udvikling velkomment. Regeringen kan derfor støtte forslaget, som ligger i god forlængelse af Rådets nuværende arbejdsplan på kulturområdet, formandskabets arbejdsprogram samt nationale indsatser. Bl.a. som led i regeringens strategi Kultur for alle Kultur i hele landet og i statens drøftelser med det lokale og regionale niveau om 4-årige kulturaftaler, hvor parterne i fællesskab opstiller et samlet sæt af målsætninger på kulturområdet for det pågældende geografiske område. Som eksempel kan også nævnes den nationale indsats til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien, herunder styrkelse af samspillet mellem erhvervsliv og kulturliv og vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemslande forventes at kunne støtte det foreliggende forslag. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men emnet vedr. Rådets arbejdsplan på kulturområdet blev senest forelagt på møde den 20. november 2009 forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den november Ad 4. Et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa: Kulturens og kreativitetens bidrag

11 Side 11 KOM-dokument foreligger ikke - Orientering fra formandskabet - Kommissionens præsentation - Udveksling af synspunkter Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet forventes på rådsmødet at gennemføre en udveksling af synspunkter om kulturens og kreativitetens bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtig Europa. Debatten forventes at ske med afsæt i bl.a. formandskabets afrapportering fra det uformelle kulturministermøde den marts 2010 i Barcelona. Endvidere forventes Kommissionen under punktet at præsentere sin endnu ikke offentliggjorte grønbog om de kulturelle og kreative industrier. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt spørgsmål vedr. styrkelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. Alle lande forventes på rådsmødet at deltage i udvekslingen af synspunkter. 2. Baggrund Punktet følger op på tidligere drøftelser om kulturen som katalysator for kreativitet og maksimering af de kulturelle og kreative industriers potentiale, især SMV ernes, som led i den europæiske kulturdagsorden fra 2007 og Rådets arbejdsplan vedr. kultur Endvidere skal punktet ses i forlængelse af det spanske formandskabs arbejdsprograms ønske om at skabe fremdrift i den europæiske kulturdagsorden og styrke de kulturelle og kreative industriers rolle i Europa 2020-strategien. Det uformelle kulturministermøde den marts 2010 havde således til formål at drøfte, hvordan man på EU-niveau kan styrke udviklingen af de kulturelle og kreative industrier i Europa. I formandskabets opsummering fra mødet hedder det, at kulturen er et vigtigt aktiv for Europa ved at bidrage til bevaring af Europas sociale model, til styrkelse af Europas placering i verden og til fremme af overgangen til en konkurrencedygtig, inklusiv og bæredygtig model for økonomisk vækst. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold

12 Side 12 Formålet med punktet er en udveksling af synspunkter om kulturens og de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. Til brug for drøftelsen har formandskabet med henvisning til Europa 2020-strategien, de hidtidige drøftelser om kulturens og de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag samt Kommissionens kommende grønbog om de kulturelle og kreative industrier fremlagt følgende to spørgsmål: 1) Hvilken merværdi kan kulturen og kreativiteten give Europas fremtid, og hvordan kan kulturens bidrag til økonomisk og social udvikling blive mere effektivt inden for nationale politikker og som led i gennemførelsen af Europa 2020-strategien, navnlig inden for områderne innovation, digitalisering, udvikling af nye færdigheder og social inklusion? 2) Hvordan kan vi drage større fordel af instrumenter inden for samhørighedspolitikken for at optimere støtten til kultur, navnlig kulturelle og kreative industrier, og fremme kreativitet på tværs af regionerne i EU? Endvidere forventes Kommissionen at præsentere sin kommende grønbog om de kulturelle og kreative industrier, som ventes at behandle aktuelle udfordringer for de kulturelle og kreative industrier og indeholde anbefalinger til, hvordan medlemslande kan arbejde på i højere grad at indfri de kulturelle og kreative industriers potentiale. Grønbogen forventes offentliggjort den 27. april Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser Udvekslingen af synspunkter har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Udvekslingen af synspunkter medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes endvidere for usandsynligt, at den konkrete opfølgning på konklusionerne vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Punktet vedr. udvekslingen af synspunkter er blevet sendt i høring i EUspecialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

13 Side Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig positiv over for det spanske formandskabs initiativ til at drøfte kulturens og de kulturelle og kreative industriers bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande ventes at deltage i udvekslingen af synspunkter. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Punktet om udvekslingen af synspunkter har ikke været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men emnet vedr. Rådets arbejdsplan på kulturområdet blev senest forelagt på møde den 20. november 2009 forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den november Ad 5. Europeana - næste skridt KOM (2009) Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé I forlængelse af det hidtidige arbejde med opbygningen af Det Europæiske Digitale Bibliotek, EUROPEANA, har det spanske formandskab fremlagt udkast til rådskonklusioner om Europeana næste skridt. Udkastet understreger behovet for videreudvikling af selve platformen, for et øget og bedre afbalanceret indhold og generelt for en fortsat og styrket digitaliseringsindsats. Udkastet opfordrer endvidere Kommissionen til at fremlægge forslag til en bæredygtig styringsmæssig og finansiel ramme for projektet. 2. Baggrund Som led i i2010-strategien for et europæisk informationssamfund for vækst og beskæftigelse har Kommissionen prioriteret Digitale biblioteker (forstået som strukturerede samlinger af digitalt indhold) som et hovedindsatsområde. I forlængelse heraf, og i forlængelse af rådskonklusioner af 13. november 2006 om digitalisering, online tilgængelighed og digital bevaring og rådskonklusioner af 20. november 2008 om det europæiske digitale bibliotek Europeana, er portalen Europeana blevet udviklet, primært finansieret af Kommissionen, men også delvist ved frivillige bidrag fra enkelte medlemsstater. Europeana giver på nuværende tidspunkt adgang til flere millioner digitaliserede objekter fra europæiske kulturinstitutioner målsætningen er, at antallet inden udgangen af 2010 skal være mindst 10 mio.

14 Side 14 Med Kommissionens meddelelse af 28. august 2009 om Europeana næste skridt gøres opmærksom på behovet for at arbejde videre med en række udfordringer og for at etablere en langsigtet styringsmæssig og finansiel ramme for projektet. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Udkastet til rådskonklusioner vedr. Europeana næste skridt indledes med en henvisning til den fremragende mulighed, som Europeana tilbyder for at synliggøre og give adgang til medlemsstaternes kulturarv, ligesom der mere generelt henvises til, at digitalisering, online tilgængeliggørelse af kulturelt materiale og digital bevaring er essentielle for at fremhæve kulturarven, inspirere til skabelse af nyt kreativt indhold og opmuntre til skabelsen af nye online-tjenesteydelser. Udkastet byder med interesse velkommen til: Kommissionens meddelelse af 28. august 2009 om Europeana næste skridt. Målsætningen om at tilgængeliggøre 10 mio. værker via Europeana inden udgangen af Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2009 om ophavsret i vidensøkonomien. Etableringen af en vismandsgruppe vedrørende digitalisering, der særligt skal se på spørgsmål i forbindelse med offentligt-private partnerskaber. Udkastet noterer sig: Det hidtidige fremskridt, særligt lanceringen af prototypen på Europeana i november At den næste milepæl vil være lanceringen af en ny udgave af Europeana i Udkastet fremhæver: De forskellige udfordringer, som man må håndtere i forbindelse med digitalisering, digital tilgængeliggørelse og digital bevaring samt vigtigheden af, at såvel Kommissionen som medlemsstaterne arbejder videre med disse udfordringer. Vigtigheden af, at Kommissionen, medlemsstaterne og de deltagende institutioner styrker deres indsats for at udvide og berige Europeana. Udkastet understreger at: Europeana bør fortsætte sin udvikling som et samarbejdsprojekt mellem Europas kulturinstitutioner med det formål at imødekomme brugernes behov og forventninger. Den langsigtede konsolidering af styrings- og finansieringsmodellen for Europeana må tage hensyn til projektets særlige formål og organisering.

15 Side 15 Digitaliseringen og den digitale tilgængeliggørelse må finde sted med fuld respekt for den intellektuelle ejendomsret. Udkastet finder, at det med henblik på videreudviklingen af Europeana er nødvendigt at: Forøge antallet af tilgængelige digitale værker, herunder ophavsretligt beskyttede værker. Fortsætte arbejdet på en bedre balance i det tilgængelige materiale, både geografisk og hvad angår materialetyper. Tage højde for vigtigheden af den sproglige mangfoldighed, især ved at arbejde med tværsproglige søgninger og automatisk oversættelse. Sikre brugerens centrale rolle, bl.a. ved at analysere brugernes behov og profiler, opmuntre til interaktivitet og så vidt muligt bruge åbne standarder. Øge opmærksomheden på Europeana blandt kulturinstitutionerne. Være opmærksom på mangfoldigheden i de europæiske kulturinstitutioner. Arbejde videre med alment accepterede standarder for metadata mv. Arbejde mod en styrings- og finansieringsmodel for Europeana som fælles indgang til Europas kulturarv. Se nærmere på den mulige rolle for offentligt-private partnerskaber om digitalisering. Udkastet opfordrer medlemsstaterne til at: Arbejde videre med målsætningerne om nationale strategier for digitalisering og om tilgængeliggørelse af digitaliseret materiale gennem Europeana. Fortsætte og styrke deres støtte til digitaliseringsprojekter på kulturinstitutionerne. Arbejde videre med at øge opmærksomheden om Europeana blandt kulturinstitutionerne. Give Europeana, på frivillig basis, den nødvendige supplerende økonomiske støtte frem til slutningen af Udkastet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at: Bidrage til at øge offentlighedens kendskab til Europeana. Støtte og opmuntre udviklingen af fælles standarder for indholdet i Europeana. Udvikle, inden for rammerne af ekspertgruppen om digitalisering og digital bevaring, anbefalinger for, hvorledes det tilgængelige indhold i Europeana kan forøges. Endelig opfordrer udkastet Kommissionen til, at udarbejde forslag til en bæredygtig styring og finansiering af Europeana efter Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres om sagen. Europa-Parlamentet har med sin beslutning af 27. september 2007 om i2010: mod et europæisk digitalt bibliotek bakket stærkt op om arbejdet med et europæisk digitalt bibliotek.

16 Side Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser. Konklusionsudkastet har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Konklusionerne medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU s budget. Konklusionerne lægger uden at foregribe forhandlingerne om de kommende finansielle perspektiver efter 2013 op til, at Kommissionen senere skal fremlægge forslag til bæredygtig finansiering af Europeana efter 2013, og der vil i den forbindelse skulle tages stilling til evt. statsfinansielle konsekvenser. Der lægges op til, at medlemsstaterne på frivillig basis skal bidrage til finansieringen af Europeana frem til Udgifter til evt. dansk bidrag hertil vil blive afholdt inden for eksisterende bevillinger. 9. Høring Forslaget er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen ser positivt på det foreliggende udkast til rådskonklusioner, der peger på vigtige områder for videreudvikling, hvis Europeana skal fungere som en væsentlig styrkelse af den europæiske kulturarvs tilgængelighed herunder afbalanceret indhold, arbejde med tværsproglighed og udarbejdelse af fælles standarder. Endvidere indeholder udkastet en opfordring til at få udarbejdet forslag til styrings- og finansieringsstruktur for Europeana. Det må på den baggrund vurderes, at udkastet til rådskonklusioner skaber en god platform for det videre arbejde med at konsolidere projektet. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes at tilslutte sig forslaget. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men sagen om Europeana har været forelagt udvalget ved flere tidligere lejligheder, senest til orientering på udvalgets møde den 20. november 2009, forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 27. november Ad 6. Lissabontraktaten og sport KOM-dokument foreligger ikke - Udveksling af synspunkter

17 Side 17 Nyt notat. 1. Resumé Der er med Lissabontraktaten skabt en bestemmelse (TEUF artikel 165) som grundlag for Unionens samarbejde om sport, og det hidtidige uformelle idrætssamarbejde er herved blevet formaliseret. Formandskabet har på rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 lagt op til en første drøftelse af idræt og sport efter etableringen af en specifik EUkompetence på området. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt følgende to spørgsmål vedrørende vigtigste emner og udfordringer, som EU-samarbejdet på sportsområdet står over for: 1. Inden for hvilke specifikke sportspolitiske områder kan en EU-indsats give størst merværdi? 2. Hvad er de 2-3 mest presserende prioriteringer blandt de områder, hvor man kan forvente en EU- indsats? Udvekslingen af synspunkter forventes at bidrage til det videre arbejde med at fastlægge rammerne og indholdet for det nye formelle samarbejdsgrundlag. 2. Baggrund Med Lissabontraktatens ikrafttræden er idræt og sport nu et formelt EU-anliggende. EU s hidtidige uformelle sportssamarbejde har bl.a. taget udgangspunkt i en EUhvidbog om sport fra Hvidbogen behandlede idrætsrelaterede spørgsmål bredt og dens overordnede mål var at opstille strategiske mål for idrættens rolle i EU, at rejse en debat om en række bestemte konkrete spørgsmål som f.eks. dopingbekæmpelse og bedre folkesundhed i EU. Endvidere skulle hvidbogen gøre idræt mere synlig i EU s beslutningsproces og øge befolkningens bevidsthed om de behov og særlige forhold, der kendetegner sektoren. Hvidbogen blev udsendt i bred høring af Kommissionen, og i Danmark hørte regeringen en bred kreds af interessenter inden for idrætten i forbindelse med udarbejdelse af et grundnotat til Folketinget. I grundnotatet af 30. juli 2007 angav regeringen følgende foreløbige generelle holdning: Regeringen forholder sig positiv over for at drøfte de i hvidbogen foreslåede mulige konkrete indsatser. De foreslåede initiativer ligger i god forlængelse af hidtidige indsatser og drøftelser om idrætsområdet både nationalt og i EU-regi. Regeringen finder derfor, at hvidbogen udgør et relevant og nyttigt grundlag for den videre drøftelse af idrætsområdet i EU.

18 Side 18 Regeringen vil tilstræbe, at den fortsatte behandling af idræt i EU-regi i lighed med andre områder respekterer kompetencefordelingen mellem medlemsstater og Fællesskabet, samt at behandlingen af de forskellige forslag, der spænder over mange forskellige politikområder, finder sted i eller efter behørig inddragelse af relevante rådsarbejdsgrupper, således at eksisterende samarbejdsformer respekteres. Med hensyn til den økonomiske dimension af idrætten er det regeringens holdning, at en diskussion af hvidbogens økonomiske aspekter ikke må have indvirkning på den form for finansiering af idrætten, som man har valgt i Danmark. I et høringssvar fra Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg af 29. marts 2008 til Kommissionen før Lissabontraktatens ikrafttræden blev der udtrykt støtte til regeringens holdning og bl.a. peget på, at Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg var enige med Kommissionen i, at idrætten har stor betydning for samfundet. Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg anså ikke idrætsområdet som værende dækket af EUretten. Derfor var det en dansk prioritet, at idrættens egenskaber, finansiering, foreningskultur og organisering kunne fortsætte uændret i fremtiden, så længe Danmark ønsker dette. EU s hvidbog vil formentlig komme til at spille en rolle i fastlæggelsen af de fremtidige rammer for det formelle EU-sportsområde, herunder fastlæggelsen af fokusområder. 3. Hjemmelsgrundlag Artikel 165 (TEUF) om uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, hvorefter: Unionen bidrager til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. Målene for Unionens indsats er - at udvikle sportens europæiske dimension ved at fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og moralske integritet. Der kan ske vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger efter den almindelige lovgivningsprocedure, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Endvidere kan Rådet på forslag af Kommissionen vedtage henstillinger. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Der er med Lissabontraktaten skabt en særlig bestemmelse som grundlag for Unionens samarbejde om sport, og det hidtidige uformelle idrætssamarbejde er herved blevet formaliseret.

19 Side 19 Formandskabet har på rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 lagt op til en første drøftelse af idræt og sport efter etableringen af en specifik EUkompetence på området. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt følgende to spørgsmål, vedrørende vigtigste emner og udfordringer, som EU-samarbejdet på sportsområdet står over for: 1. Inden for hvilke specifikke sportspolitiske områder kan en EU-indsats give størst merværdi? 2. Hvad er de 2-3 mest presserende prioriteringer blandt de områder, hvor man kan forvente en EU- indsats? Udvekslingen af synspunkter forventes at bidrage til det videre arbejde med at fastlægge rammerne og indholdet for det nye formelle samarbejdsgrundlag. Det bemærkes, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa og samtidig tage hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. EU s fremtidige sportssamarbejde skal således understøtte medlemslandenes egne idræts- og sportsmodeller. Der er afholdt et første møde i rådsarbejdsgruppen vedr. sport den 6. april Der blev ved den lejlighed ikke taget hul på substansdrøftelser om det fremtidige samarbejde. Kommissionen har erklæret sin intention om at vedtage en meddelelse med forslag til planer og prioriteter for en EU-indsats på sportsområdet, herunder et muligt forslag til et program på området. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Idrætsområdet er kun i begrænset omfang reguleret i dansk lovregulering. Dog er eliteidrætten reguleret i Lov om Eliteidræt fra 2004 (lov nr. 288 af 26. april 2004), antidopingindsatsen er reguleret af Lov om fremme af dopingfri idræt (lov nr af 22. december 2004), mens statslig støtte til idrætten er reguleret af Lovbekendtgørelse om visse spil, lotterier og væddemål (LBK nr. 273 af 17. april 2008). Forslaget har ikke konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Udvekslingen af synspunkter medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Kommissionen har angivet sin intention om at vedtage en meddelelse om en EU-indsats på sportsområdet, herunder et muligt forslag til program.

20 Side Høring Formandskabets oplæg, herunder spørgsmål, til udvekslingen af synspunkter er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter, at EU bidrager til fremme af sport i Europa og arbejder videre inden for rammerne af det høringssvar, der blev afgivet om hvidbogen fra 2007, og på grundlag af artikel 165 (TEUF). Regeringen vil tilstræbe, at EU i fremtiden arbejder for, at idræt og sundhed herunder særligt dopingproblematikken og etik i idræt gøres til centrale elementer i et fremtidigt EU-sportssamarbejde. Med hensyn til den økonomiske dimension af idrætten er det regeringens holdning, at en diskussion af hvidbogens økonomiske aspekter ikke må have indvirkning på den form for finansiering af idrætten, som man har valgt i Danmark. Regeringen vil tilstræbe, at den fortsatte behandling af idræt i EU-regi i lighed med andre områder respekterer kompetencefordelingen mellem medlemsstater og Unionen, samt at behandlingen af de forskellige forslag, der spænder over mange forskellige politikområder, finder sted i eller efter behørig inddragelse af relevante rådsarbejdsgrupper, således at eksisterende samarbejdsformer respekteres. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes positivt at deltage i udvekslingen af synspunkter. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen vedr. udvekslingen af synspunkter om Lissabontraktaten og sport har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men udvalget er blevet orienteret om Kommissionens hvidbog om sport fra 2007 ved grundnotat af 30. juli 2007.

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2006 2729 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2729 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2729 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 18. - 19. maj 2006 Kultur 1. maj 2006 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere