Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EUinitiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke side 2 KOM (2010) 76 - Statusrapport 2. Henstilling om Rådets afgørelse om Den Europæiske Kulturhovedstad for 2014 side 5 KOM (2010) Vedtagelse 3. Kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling side 6 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 4. Et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa: Kulturens og kreativitetens bidrag side 10 KOM-dokument foreligger ikke - Formandskabets orientering - Kommissionens præsentation - Udveksling af synspunkter 5. Europeana: næste skridt side 13 KOM (2009) Rådskonklusioner 6- Lissabon-traktaten og sport side 16 KOM-dokument foreligger ikke - Udveksling af synspunkter Dok. nr

2 Side 2 Ad 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke KOM (2010) 76 - Fremskridtrapport Revideret notat. Ændringer markeret med kursiv/fed. 1. Resumé Kommissionen har den 9. marts 2010 fremlagt sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke. Det foreslås, at der etableres et europæisk kulturarvsmærke i EU-regi, i forlængelse af det europæiske kulturarvsmærke, der allerede eksisterer som mellemstatsligt initiativ. Med forslaget skabes en toleddet procedure for tildeling af mærket, med nationale indstillinger og efterfølgende vurdering i en fælleseuropæisk jury, hvilket vil skabe overordnet sammenhæng og ensartet kvalitet i ordningen. Det foreslås, at der i perioden afsættes 1,35 mio. EUR til ordningen, hvoraf Danmark betaler ca. 2 pct. (ca. 0,2 mio. kr.). Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmøde (ungdom, uddannelse og kultur) maj 2010 med henblik på fremskridtsrapport. 2. Baggrund Ideen om et europæisk kulturarvsmærke blev skabt som et mellemstatsligt initiativ. Planen blev lanceret i april 2006, og indtil nu har 64 steder i 17 medlemsstater og Schweiz fået tildelt mærket. Den 20. november 2008 vedtog Rådet konklusioner, som opfordrede Kommissionen til at forelægge et passende forslag om den Europæiske Unions indførelse af et europæisk kulturarvsmærke med angivelse af, hvordan projektet kan gennemføres i praksis. 3. Hjemmelsgrundlag Kommissionen anfører, at retsgrundlaget for det europæiske kulturarvsmærke er artikel 167 (TEUF), hvorefter EU skal bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. 4. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at deltagelse i den foreslåede ordning vil ske på frivilligt grundlag, og i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget i artikel 167 vil EU s inddragelse i kulturarvsmærket sigte på en styrket koordination mellem medlemsstaterne, ved at EU bidrager til udvikling og korrekt anvendelse af nye fælles, klare og transparente udvælgelseskriterier og overvågningsprocedurer i forhold til tildelingen af mærket. Regeringen kan tilslutte sig Kommissionens vurdering, idet et EU-initiativ på området vil tilføre ordningen merværdi ved at sikre overordnet sammenhæng og ensartet kvalitet og samtidig fremme inddragelsen af tværnationale steder i ordningen. I den forbin-

3 Side 3 delse lægger regeringen bl.a. særlig vægt på, at udviklingen af fælles og klare kriterier på europæisk plan for tildelingen af mærket i væsentlig grad øger mærkets værdi som vejledning for den enkelte kultur- og historieinteresserede borger. 5. Formål og indhold Forslaget har til formål at skabe et europæisk kulturarvsmærke, der kan medvirke til at formidle steder i Europa, der har haft en væsentlig betydning for den europæiske historie og udvikling. Formålet er desuden at give borgerne en bedre forståelse af den fælles europæiske kulturarv og dens mangfoldighed, med særlig vægt på de demokratiske værdier og menneskerettigheder. De steder, der efter forslaget kan tildeles det europæiske kulturarvsmærke, vil først og fremmest blive udvalgt på grund af deres plads i europæisk historie og i mindre grad på grund af de æstetiske værdier. Endelig er formålet med forslaget at øge kulturarvens rolle i en økonomisk bæredygtig udvikling af regionerne, især gennem kulturturisme. Efter forslaget skal steder, der tildeles det europæiske kulturmærke, have en symbolsk europæisk værdi og skal desuden have spillet en afgørende rolle i Den Europæiske Unions historie og opbygning. Det betyder nærmere bestemt, at der ved tildeling af mærket vil blive lagt vægt på et steds tværnationale eller paneuropæiske karakter, stedets plads og rolle i europæisk historie, stedets forbindelse til afgørende europæiske begivenheder, personligheder og bevægelser, samt stedets plads og rolle i udvikling og fremme af de fælles europæiske værdier. Ifølge forslaget vil indstillingen af steder til det europæiske kulturarvsmærke i første række skulle ske på medlemsstatsniveau, hvorefter den endelige udvælgelse skal ske på europæisk niveau via en jury bestående af uafhængige eksperter. Denne fremgangsmåde er bl.a. foreslået med henblik på at sikre en konsekvent og ensartet anvendelse af udvælgelseskriterierne. Forslaget lægger op til, at juryen skal bestå af 12 uafhængige eksperter, med omfattende erfaring og ekspertise inden for områderne kultur, kulturarv, europæisk historie mv. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal efter forslaget hver udpege fire medlemmer. Ifølge forslaget skal kandidater til mærket udarbejde et projekt, der fremmer og synliggør stedets europæiske dimension, og som rummer strategier for, hvorledes kendskabet til stedets europæiske betydning kan øges, gennem brug af moderne teknologi, skiltning og afholdelse af pædagogiske aktiviteter, særligt for børn og unge. Som supplerende kriterium foreslås desuden, at der afholdes kunstneriske og kulturelle aktiviteter i relation til stederne. Ifølge forslaget skal kandidater til mærket herudover fremlægge en forvaltningsplan og herunder en markedsføringsplan, der sikrer en solid forvaltning af stedet.

4 Side 4 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget. Parlamentet har dog tidligere støttet tanken om det europæiske kulturarvsmærke, først i sin beslutning af 29. november 2007 om en ny turismepolitik i EU - Mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme (2006/2129(INI)), og endvidere i beslutningen af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (2007/2211(INI)). 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser Forslaget har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Den foreslåede finansieringsramme for gennemførelse af initiativet i tidsrummet fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 er EUR, hvoraf Danmark betaler ca. 2 pct. (svarende til ca. 0,2 mio. kr.). Udgifter i forbindelse med evt. danske kandidater til mærket afholdes i givet fald inden for eksisterende bevillinger. 9. Høring Forslaget er sendt i høring hos Akademiraadet, Danske Regioner, Danske Turistattraktioner, Den Danske UNESCO-nationalkommission, Kommunernes Landsforening, Kunststyrelsen, Nationalmuseet, Organisationen Danske Museer og VisitDenmark med frist til 26. april Endvidere er EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål blevet hørt med svarfrist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det vigtigt at fremme kendskabet og adgangen til Europas mangfoldige kulturarv. Et europæisk kulturarvsmærke, som supplerer og komplementerer UNESCO s og Europarådets indsats på kulturarvsområdet, kan bidrage til på en konkret måde at fremhæve Europas historie og mangfoldige kulturarv. Regeringen er derfor positiv over for Kommissionens forslag om en ordning til synliggørelse af kulturarven i Europa og vurderer, at ordningen kan medvirke til at øge kendskabet til europæisk historie, kulturarv og værdier ikke mindst blandt børn og unge. Ligeledes er det regeringens vurdering, at ordningen kan bidrage til at fremme kulturturismen i Europa, bl.a. til gavn for en økonomisk bæredygtig udvikling af regionerne. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget er drøftet ved tre møder i Rådets kulturarbejdsgruppe.

5 Side 5 Der er generel opbakning til et EU-initiativ på området, idet der under de indledende drøftelser dog har været udtrykt forskellige ønsker mht. indhold (f.eks. definitioner af kulturarvssteder, antallet af jurymedlemmer) og procedurer (f.eks. udvælgelsesprocedurer) for et initiativ på området. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men udvalget har fået oversendt grundnotat om forslaget af 9. april Ad 2. Henstilling om Rådets afgørelse om Den Europæiske Kulturhovedstad for 2014 KOM (2010) Vedtagelse Nyt notat. 1. Resumé Punktet omfatter valg af Europæisk Kulturhovedstad for 2014 (Umeå i Sverige og Riga i Letland). Punktet forventes vedtaget. 2. Baggrund Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 udpeger Rådet hvert år efter rotationsprincip mellem landene to af de byer i medlemsstaterne, som har ansøgt om at blive Europæisk Kulturhovedstad. Byerne udpeges normalt fire år, før de skal være hovedstad. Valget sker efter en henstilling fra Kommissionen med baggrund i en indstilling fra bedømmelsesjuryen bestående af seks uafhængige eksperter udpeget af den berørte medlemsstat i samråd med Kommissionen. Derudover består juryen af to medlemmer udpeget af Europa-Parlamentet, to af Rådet, to af Kommissionen og et af Regionsudvalget. 3. Hjemmelsgrundlag Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 4. Nærhedsprincippet Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 5. Formål og indhold Ifølge ovennævnte rotationsprincip skal kulturhovedstaden for 2014 være i Sverige og Letland. Med baggrund i juryens indstilling henstiller Kommissionen, at Rådet udpeger Umeå i Sverige og Riga i Letland som Europæisk Kulturhovedstad Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

6 Side 6 Forslaget har ingen konsekvenser. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Udpegningerne har ingen væsentlige statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU s budget. 9. Høring Høring er ikke relevant, da der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tilslutte sig de foreslåede udpegninger. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger De foreslåede udpegninger forventes vedtaget. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men aktiviteten Europæisk Kulturhovedstad har været forelagt ved flere tidligere lejligheder, senest til orientering på mødet den 7. maj 2009, forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj Ad 3. Kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet har bl.a. som led i opfølgningen af Rådets arbejdsplan på kulturområdet ( ) og prioriteringerne i sit arbejdsprogram fremlagt udkast til rådskonklusioner om kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling. Konklusionsudkastet sætter fokus på kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling og oplister fem prioriterede indsatsområder inden for f.eks. politikker for lokal og regional udvikling, fremme af et gunstigt miljø for kulturelle og kreative industrier og af bæredygtig turisme, der kan styrke kulturens bidrag yderligere. Det understreges, at kulturen har en værdi i sig selv, men at kulturområdet og strategiske investeringer i kultur derudover spiller en vigtig rolle for regional og lokal tiltrækningsevne, økonomisk udvikling og samhørighed. På den baggrund opfordres medlemsstater og Kommissionen til at tage de fem oplistede prioriteter i betragtning i forbindelse med nuværende og fremtidige politikker for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik.

7 Side 7 2. Baggrund Forslaget følger bl.a. op på Rådets arbejdsplan på kulturområdet ( ), hvori indgår prioriterede indsatsområder om fremme af adgangen til kultur (igennem f.eks. styrkelse af kulturturisme og kulturarven og synergi med uddannelse) og maksimering af de kulturelle og kreative industriers potentiale, især SMV ernes. Endvidere indgår anvendelse af strukturfonde på kulturområdet og kulturens betydning for den regionale og lokale udvikling som en prioritet i det spanske formandskabs arbejdsprogram. Endelig sætter forslaget fokus på sammenhængen mellem kultur, kreativitet og innovation og det bidrag til sociale og økonomiske fremskridt, som samspillet mellem de tre områder giver. Forslaget peger på den baggrund på, at det er vigtigt at anerkende og konsolidere kulturens, navnlig de kulturelle og kreative industriers, bidrag til Europa 2020-strategien for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmål om hjemmelsgrundlag er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Forslaget til rådskonklusioner har til formål at fremhæve kulturens og de kulturelle og kreative industriers betydning for den lokale og regionale udvikling og tiltrækningsevne. Forslaget peger i den forbindelse på, at kulturen og kulturelle og kreative industrier bidrager til udvikling af bæredygtig turisme, skabelse af nye beskæftigelsesmuligheder, innovative produkter og tjenester samt udvikling af nye færdigheder og kompetencer. For at styrke kulturens bidrag yderligere er det ifølge forslaget vigtigt bl.a. at inddrage kulturen som et strategisk element i de europæiske og nationale politikker for udvikling af regioner og byer i Europa, tilskynde til strategiske investeringer i kultur og kulturelle og kreative industrier, fremme kulturens bidrag til bæredygtig turisme og styrke kulturelle initiativer på tværs af landegrænserne. Konklusionsudkastet oplister på den baggrund fem prioriterede indsatsområder, som medlemsstaterne og Kommissionen inden for deres respektive ansvarsområder opfordres til at tage i betragtning i forbindelse med nuværende og fremtidige strategier for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik: 1. Inddrage kulturen i politikker for lokal og regional udvikling Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Styrke kulturens rolle i tværgående politikker for lokal og regional udvikling

8 Side 8 (infrastruktur, byudvikling, tjenester, entreprenørskab, turisme, forskning innovation mv.), - Fremme synergier mellem kultursektoren og andre sektorer og partnerskaber mellem offentlige og private interessenter, - Fremme kendskabet til rammer for regulering og procedurer inden for samhørighedspolitikområdet, som specifikt involverer kulturelle interessenter, og som kan skabe bevidsthed om den kulturelle dimension over for de ansvarlige for politikker for lokal og regional udvikling. 2. Stimulere et gunstigt miljø for en bedre udvikling af kulturelle og kreative industrier, navnlig SMV erne Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Drage større fordel af instrumenterne inden for samhørighedspolitikken og andre relevante programmer med det formål at optimere støtten til de kulturelle og kreative industrier, herunder ved forbedret adgang til information om støttemuligheder og rådgivning, - undersøge veje til at fremme nye forretningsmodeller og konsolidere kreative klynger og forretningsudviklingscentre ved at udnytte mulighederne ved anvendelse af IKT, Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - fremme kommunikationen mellem kulturelle og kreative industrier og finansielle tjenester ved at opfordre til forretningsledelse, forskning og innovation, videreuddannelse inden for finansiering for virksomheder, arbejdsgivere og beskæftigede i kultursektoren. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at: - Tillægge de kulturelle og kreative industrier større betydning inden for centrale policyinitiativer, relevante strategier og programmer. 3. Styrke kulturens bidrag til bæredygtig turisme Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme udviklingen af kulturturisme som et vigtigt led i bæredygtig turisme og tage behørigt hensyn til beskyttelse af miljøet, kulturarven, landskaber mv. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme kulturelle aktiviteter, som tager hensyn til og respekterer en given regions specifikke forhold, og som fremmer regionens image ved at øge den lokale befolknings inddragelse og deltagelse,

9 Side 9 - Skabe større bevidsthed om nødvendigheden af at beskytte kultur- og naturarven for at tilskynde til ansvarlige holdninger hos turister og beskæftigede inden for turismen. 4. Fremme kreativitet inden for uddannelse og videreuddannelse for at udvikle nye færdigheder til forbedring af menneskelig kapital og fremme af social samhørighed Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme kreativitet og innovation inden for uddannelses- og erhvervslivssektorerne gennem netværk for uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, kulturelle aktører og virksomheder, - styrke båndene mellem kultur-, uddannelses- og erhvervslivssektorerne på lokalt og regionalt niveau for at fremme inddragelse af unge og personer med begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet og give dem kommunikations- og entreprenørskabsfærdigheder, som er nødvendige i et socio-økonomisk miljø under udvikling. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme kunst og uddannelse som et vigtigt led i livslang læring. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at: - Mobilisere eksisterende instrumenter for at støtte læringsmobilitet for den kulturelle og kreative sektor, herunder for unge iværksættere, og tilskynde til nye former for læring som f.eks. grænseoverskridende peer-to-peer-læringsinitiativer. 5. Styrke det tværnationale og interregionale kulturelle samarbejde Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til at: - Fremme det kulturelle samarbejde mellem og mobiliteten af kulturelle aktører fra de forskellige regioner i Europa, - Støtte udviklingen af tværnationale og interregionale kulturelle projekter og aktiviteter, som fremhæver et områdes særlige lokale karakteristika og søger at involvere borgerne. Medlemsstaterne opfordres endvidere bl.a. til at: - Fremme anvendelsen af strukturfonde til at styrke det tværnationale, grænseoverskridende og interregionale samarbejde. Kommissionen opfordres endvidere bl.a. til at:

10 Side 10 - Fortsætte med at støtte kulturelle initiativer gennem instrumenter inden for samhørighedspolitikken, som kan være eksempler for god praksis, udvekslinger og innovation. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Konklusionsudkastet har ingen konsekvenser. Der er tale om opfordringer til at tage fem prioriteter til forbedring af kulturens bidrag i betragtning som led i nuværende og fremtidige politikker for lokal og regional udvikling og den europæiske samhørighedspolitik. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Konklusionsudkastet medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes endvidere for usandsynligt, at den konkrete opfølgning på konklusionerne vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Forslaget til rådskonklusioner er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen hilser formandskabets initiativ til at sætte fokus på kulturens betydning for den lokale og regionale udvikling velkomment. Regeringen kan derfor støtte forslaget, som ligger i god forlængelse af Rådets nuværende arbejdsplan på kulturområdet, formandskabets arbejdsprogram samt nationale indsatser. Bl.a. som led i regeringens strategi Kultur for alle Kultur i hele landet og i statens drøftelser med det lokale og regionale niveau om 4-årige kulturaftaler, hvor parterne i fællesskab opstiller et samlet sæt af målsætninger på kulturområdet for det pågældende geografiske område. Som eksempel kan også nævnes den nationale indsats til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien, herunder styrkelse af samspillet mellem erhvervsliv og kulturliv og vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemslande forventes at kunne støtte det foreliggende forslag. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men emnet vedr. Rådets arbejdsplan på kulturområdet blev senest forelagt på møde den 20. november 2009 forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den november Ad 4. Et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa: Kulturens og kreativitetens bidrag

11 Side 11 KOM-dokument foreligger ikke - Orientering fra formandskabet - Kommissionens præsentation - Udveksling af synspunkter Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet forventes på rådsmødet at gennemføre en udveksling af synspunkter om kulturens og kreativitetens bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtig Europa. Debatten forventes at ske med afsæt i bl.a. formandskabets afrapportering fra det uformelle kulturministermøde den marts 2010 i Barcelona. Endvidere forventes Kommissionen under punktet at præsentere sin endnu ikke offentliggjorte grønbog om de kulturelle og kreative industrier. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt spørgsmål vedr. styrkelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. Alle lande forventes på rådsmødet at deltage i udvekslingen af synspunkter. 2. Baggrund Punktet følger op på tidligere drøftelser om kulturen som katalysator for kreativitet og maksimering af de kulturelle og kreative industriers potentiale, især SMV ernes, som led i den europæiske kulturdagsorden fra 2007 og Rådets arbejdsplan vedr. kultur Endvidere skal punktet ses i forlængelse af det spanske formandskabs arbejdsprograms ønske om at skabe fremdrift i den europæiske kulturdagsorden og styrke de kulturelle og kreative industriers rolle i Europa 2020-strategien. Det uformelle kulturministermøde den marts 2010 havde således til formål at drøfte, hvordan man på EU-niveau kan styrke udviklingen af de kulturelle og kreative industrier i Europa. I formandskabets opsummering fra mødet hedder det, at kulturen er et vigtigt aktiv for Europa ved at bidrage til bevaring af Europas sociale model, til styrkelse af Europas placering i verden og til fremme af overgangen til en konkurrencedygtig, inklusiv og bæredygtig model for økonomisk vækst. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold

12 Side 12 Formålet med punktet er en udveksling af synspunkter om kulturens og de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. Til brug for drøftelsen har formandskabet med henvisning til Europa 2020-strategien, de hidtidige drøftelser om kulturens og de kulturelle og kreative industriers potentiale og bidrag samt Kommissionens kommende grønbog om de kulturelle og kreative industrier fremlagt følgende to spørgsmål: 1) Hvilken merværdi kan kulturen og kreativiteten give Europas fremtid, og hvordan kan kulturens bidrag til økonomisk og social udvikling blive mere effektivt inden for nationale politikker og som led i gennemførelsen af Europa 2020-strategien, navnlig inden for områderne innovation, digitalisering, udvikling af nye færdigheder og social inklusion? 2) Hvordan kan vi drage større fordel af instrumenter inden for samhørighedspolitikken for at optimere støtten til kultur, navnlig kulturelle og kreative industrier, og fremme kreativitet på tværs af regionerne i EU? Endvidere forventes Kommissionen at præsentere sin kommende grønbog om de kulturelle og kreative industrier, som ventes at behandle aktuelle udfordringer for de kulturelle og kreative industrier og indeholde anbefalinger til, hvordan medlemslande kan arbejde på i højere grad at indfri de kulturelle og kreative industriers potentiale. Grønbogen forventes offentliggjort den 27. april Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser Udvekslingen af synspunkter har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Udvekslingen af synspunkter medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes endvidere for usandsynligt, at den konkrete opfølgning på konklusionerne vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Punktet vedr. udvekslingen af synspunkter er blevet sendt i høring i EUspecialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

13 Side Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig positiv over for det spanske formandskabs initiativ til at drøfte kulturens og de kulturelle og kreative industriers bidrag til et konkurrencedygtigt, inklusivt og bæredygtigt Europa. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande ventes at deltage i udvekslingen af synspunkter. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Punktet om udvekslingen af synspunkter har ikke været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men emnet vedr. Rådets arbejdsplan på kulturområdet blev senest forelagt på møde den 20. november 2009 forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den november Ad 5. Europeana - næste skridt KOM (2009) Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé I forlængelse af det hidtidige arbejde med opbygningen af Det Europæiske Digitale Bibliotek, EUROPEANA, har det spanske formandskab fremlagt udkast til rådskonklusioner om Europeana næste skridt. Udkastet understreger behovet for videreudvikling af selve platformen, for et øget og bedre afbalanceret indhold og generelt for en fortsat og styrket digitaliseringsindsats. Udkastet opfordrer endvidere Kommissionen til at fremlægge forslag til en bæredygtig styringsmæssig og finansiel ramme for projektet. 2. Baggrund Som led i i2010-strategien for et europæisk informationssamfund for vækst og beskæftigelse har Kommissionen prioriteret Digitale biblioteker (forstået som strukturerede samlinger af digitalt indhold) som et hovedindsatsområde. I forlængelse heraf, og i forlængelse af rådskonklusioner af 13. november 2006 om digitalisering, online tilgængelighed og digital bevaring og rådskonklusioner af 20. november 2008 om det europæiske digitale bibliotek Europeana, er portalen Europeana blevet udviklet, primært finansieret af Kommissionen, men også delvist ved frivillige bidrag fra enkelte medlemsstater. Europeana giver på nuværende tidspunkt adgang til flere millioner digitaliserede objekter fra europæiske kulturinstitutioner målsætningen er, at antallet inden udgangen af 2010 skal være mindst 10 mio.

14 Side 14 Med Kommissionens meddelelse af 28. august 2009 om Europeana næste skridt gøres opmærksom på behovet for at arbejde videre med en række udfordringer og for at etablere en langsigtet styringsmæssig og finansiel ramme for projektet. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Udkastet til rådskonklusioner vedr. Europeana næste skridt indledes med en henvisning til den fremragende mulighed, som Europeana tilbyder for at synliggøre og give adgang til medlemsstaternes kulturarv, ligesom der mere generelt henvises til, at digitalisering, online tilgængeliggørelse af kulturelt materiale og digital bevaring er essentielle for at fremhæve kulturarven, inspirere til skabelse af nyt kreativt indhold og opmuntre til skabelsen af nye online-tjenesteydelser. Udkastet byder med interesse velkommen til: Kommissionens meddelelse af 28. august 2009 om Europeana næste skridt. Målsætningen om at tilgængeliggøre 10 mio. værker via Europeana inden udgangen af Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2009 om ophavsret i vidensøkonomien. Etableringen af en vismandsgruppe vedrørende digitalisering, der særligt skal se på spørgsmål i forbindelse med offentligt-private partnerskaber. Udkastet noterer sig: Det hidtidige fremskridt, særligt lanceringen af prototypen på Europeana i november At den næste milepæl vil være lanceringen af en ny udgave af Europeana i Udkastet fremhæver: De forskellige udfordringer, som man må håndtere i forbindelse med digitalisering, digital tilgængeliggørelse og digital bevaring samt vigtigheden af, at såvel Kommissionen som medlemsstaterne arbejder videre med disse udfordringer. Vigtigheden af, at Kommissionen, medlemsstaterne og de deltagende institutioner styrker deres indsats for at udvide og berige Europeana. Udkastet understreger at: Europeana bør fortsætte sin udvikling som et samarbejdsprojekt mellem Europas kulturinstitutioner med det formål at imødekomme brugernes behov og forventninger. Den langsigtede konsolidering af styrings- og finansieringsmodellen for Europeana må tage hensyn til projektets særlige formål og organisering.

15 Side 15 Digitaliseringen og den digitale tilgængeliggørelse må finde sted med fuld respekt for den intellektuelle ejendomsret. Udkastet finder, at det med henblik på videreudviklingen af Europeana er nødvendigt at: Forøge antallet af tilgængelige digitale værker, herunder ophavsretligt beskyttede værker. Fortsætte arbejdet på en bedre balance i det tilgængelige materiale, både geografisk og hvad angår materialetyper. Tage højde for vigtigheden af den sproglige mangfoldighed, især ved at arbejde med tværsproglige søgninger og automatisk oversættelse. Sikre brugerens centrale rolle, bl.a. ved at analysere brugernes behov og profiler, opmuntre til interaktivitet og så vidt muligt bruge åbne standarder. Øge opmærksomheden på Europeana blandt kulturinstitutionerne. Være opmærksom på mangfoldigheden i de europæiske kulturinstitutioner. Arbejde videre med alment accepterede standarder for metadata mv. Arbejde mod en styrings- og finansieringsmodel for Europeana som fælles indgang til Europas kulturarv. Se nærmere på den mulige rolle for offentligt-private partnerskaber om digitalisering. Udkastet opfordrer medlemsstaterne til at: Arbejde videre med målsætningerne om nationale strategier for digitalisering og om tilgængeliggørelse af digitaliseret materiale gennem Europeana. Fortsætte og styrke deres støtte til digitaliseringsprojekter på kulturinstitutionerne. Arbejde videre med at øge opmærksomheden om Europeana blandt kulturinstitutionerne. Give Europeana, på frivillig basis, den nødvendige supplerende økonomiske støtte frem til slutningen af Udkastet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at: Bidrage til at øge offentlighedens kendskab til Europeana. Støtte og opmuntre udviklingen af fælles standarder for indholdet i Europeana. Udvikle, inden for rammerne af ekspertgruppen om digitalisering og digital bevaring, anbefalinger for, hvorledes det tilgængelige indhold i Europeana kan forøges. Endelig opfordrer udkastet Kommissionen til, at udarbejde forslag til en bæredygtig styring og finansiering af Europeana efter Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres om sagen. Europa-Parlamentet har med sin beslutning af 27. september 2007 om i2010: mod et europæisk digitalt bibliotek bakket stærkt op om arbejdet med et europæisk digitalt bibliotek.

16 Side Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser. Konklusionsudkastet har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Konklusionerne medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU s budget. Konklusionerne lægger uden at foregribe forhandlingerne om de kommende finansielle perspektiver efter 2013 op til, at Kommissionen senere skal fremlægge forslag til bæredygtig finansiering af Europeana efter 2013, og der vil i den forbindelse skulle tages stilling til evt. statsfinansielle konsekvenser. Der lægges op til, at medlemsstaterne på frivillig basis skal bidrage til finansieringen af Europeana frem til Udgifter til evt. dansk bidrag hertil vil blive afholdt inden for eksisterende bevillinger. 9. Høring Forslaget er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen ser positivt på det foreliggende udkast til rådskonklusioner, der peger på vigtige områder for videreudvikling, hvis Europeana skal fungere som en væsentlig styrkelse af den europæiske kulturarvs tilgængelighed herunder afbalanceret indhold, arbejde med tværsproglighed og udarbejdelse af fælles standarder. Endvidere indeholder udkastet en opfordring til at få udarbejdet forslag til styrings- og finansieringsstruktur for Europeana. Det må på den baggrund vurderes, at udkastet til rådskonklusioner skaber en god platform for det videre arbejde med at konsolidere projektet. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes at tilslutte sig forslaget. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men sagen om Europeana har været forelagt udvalget ved flere tidligere lejligheder, senest til orientering på udvalgets møde den 20. november 2009, forud for rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 27. november Ad 6. Lissabontraktaten og sport KOM-dokument foreligger ikke - Udveksling af synspunkter

17 Side 17 Nyt notat. 1. Resumé Der er med Lissabontraktaten skabt en bestemmelse (TEUF artikel 165) som grundlag for Unionens samarbejde om sport, og det hidtidige uformelle idrætssamarbejde er herved blevet formaliseret. Formandskabet har på rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 lagt op til en første drøftelse af idræt og sport efter etableringen af en specifik EUkompetence på området. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt følgende to spørgsmål vedrørende vigtigste emner og udfordringer, som EU-samarbejdet på sportsområdet står over for: 1. Inden for hvilke specifikke sportspolitiske områder kan en EU-indsats give størst merværdi? 2. Hvad er de 2-3 mest presserende prioriteringer blandt de områder, hvor man kan forvente en EU- indsats? Udvekslingen af synspunkter forventes at bidrage til det videre arbejde med at fastlægge rammerne og indholdet for det nye formelle samarbejdsgrundlag. 2. Baggrund Med Lissabontraktatens ikrafttræden er idræt og sport nu et formelt EU-anliggende. EU s hidtidige uformelle sportssamarbejde har bl.a. taget udgangspunkt i en EUhvidbog om sport fra Hvidbogen behandlede idrætsrelaterede spørgsmål bredt og dens overordnede mål var at opstille strategiske mål for idrættens rolle i EU, at rejse en debat om en række bestemte konkrete spørgsmål som f.eks. dopingbekæmpelse og bedre folkesundhed i EU. Endvidere skulle hvidbogen gøre idræt mere synlig i EU s beslutningsproces og øge befolkningens bevidsthed om de behov og særlige forhold, der kendetegner sektoren. Hvidbogen blev udsendt i bred høring af Kommissionen, og i Danmark hørte regeringen en bred kreds af interessenter inden for idrætten i forbindelse med udarbejdelse af et grundnotat til Folketinget. I grundnotatet af 30. juli 2007 angav regeringen følgende foreløbige generelle holdning: Regeringen forholder sig positiv over for at drøfte de i hvidbogen foreslåede mulige konkrete indsatser. De foreslåede initiativer ligger i god forlængelse af hidtidige indsatser og drøftelser om idrætsområdet både nationalt og i EU-regi. Regeringen finder derfor, at hvidbogen udgør et relevant og nyttigt grundlag for den videre drøftelse af idrætsområdet i EU.

18 Side 18 Regeringen vil tilstræbe, at den fortsatte behandling af idræt i EU-regi i lighed med andre områder respekterer kompetencefordelingen mellem medlemsstater og Fællesskabet, samt at behandlingen af de forskellige forslag, der spænder over mange forskellige politikområder, finder sted i eller efter behørig inddragelse af relevante rådsarbejdsgrupper, således at eksisterende samarbejdsformer respekteres. Med hensyn til den økonomiske dimension af idrætten er det regeringens holdning, at en diskussion af hvidbogens økonomiske aspekter ikke må have indvirkning på den form for finansiering af idrætten, som man har valgt i Danmark. I et høringssvar fra Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg af 29. marts 2008 til Kommissionen før Lissabontraktatens ikrafttræden blev der udtrykt støtte til regeringens holdning og bl.a. peget på, at Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg var enige med Kommissionen i, at idrætten har stor betydning for samfundet. Folketingets Kulturudvalg og Europaudvalg anså ikke idrætsområdet som værende dækket af EUretten. Derfor var det en dansk prioritet, at idrættens egenskaber, finansiering, foreningskultur og organisering kunne fortsætte uændret i fremtiden, så længe Danmark ønsker dette. EU s hvidbog vil formentlig komme til at spille en rolle i fastlæggelsen af de fremtidige rammer for det formelle EU-sportsområde, herunder fastlæggelsen af fokusområder. 3. Hjemmelsgrundlag Artikel 165 (TEUF) om uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, hvorefter: Unionen bidrager til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. Målene for Unionens indsats er - at udvikle sportens europæiske dimension ved at fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og moralske integritet. Der kan ske vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger efter den almindelige lovgivningsprocedure, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Endvidere kan Rådet på forslag af Kommissionen vedtage henstillinger. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Der er med Lissabontraktaten skabt en særlig bestemmelse som grundlag for Unionens samarbejde om sport, og det hidtidige uformelle idrætssamarbejde er herved blevet formaliseret.

19 Side 19 Formandskabet har på rådsmødet (uddannelse, ungdom og kultur) den maj 2010 lagt op til en første drøftelse af idræt og sport efter etableringen af en specifik EUkompetence på området. For at strukturere drøftelsen har formandskabet fremlagt følgende to spørgsmål, vedrørende vigtigste emner og udfordringer, som EU-samarbejdet på sportsområdet står over for: 1. Inden for hvilke specifikke sportspolitiske områder kan en EU-indsats give størst merværdi? 2. Hvad er de 2-3 mest presserende prioriteringer blandt de områder, hvor man kan forvente en EU- indsats? Udvekslingen af synspunkter forventes at bidrage til det videre arbejde med at fastlægge rammerne og indholdet for det nye formelle samarbejdsgrundlag. Det bemærkes, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa og samtidig tage hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. EU s fremtidige sportssamarbejde skal således understøtte medlemslandenes egne idræts- og sportsmodeller. Der er afholdt et første møde i rådsarbejdsgruppen vedr. sport den 6. april Der blev ved den lejlighed ikke taget hul på substansdrøftelser om det fremtidige samarbejde. Kommissionen har erklæret sin intention om at vedtage en meddelelse med forslag til planer og prioriteter for en EU-indsats på sportsområdet, herunder et muligt forslag til et program på området. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Idrætsområdet er kun i begrænset omfang reguleret i dansk lovregulering. Dog er eliteidrætten reguleret i Lov om Eliteidræt fra 2004 (lov nr. 288 af 26. april 2004), antidopingindsatsen er reguleret af Lov om fremme af dopingfri idræt (lov nr af 22. december 2004), mens statslig støtte til idrætten er reguleret af Lovbekendtgørelse om visse spil, lotterier og væddemål (LBK nr. 273 af 17. april 2008). Forslaget har ikke konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien og erhvervslivet Udvekslingen af synspunkter medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Kommissionen har angivet sin intention om at vedtage en meddelelse om en EU-indsats på sportsområdet, herunder et muligt forslag til program.

20 Side Høring Formandskabets oplæg, herunder spørgsmål, til udvekslingen af synspunkter er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter, at EU bidrager til fremme af sport i Europa og arbejder videre inden for rammerne af det høringssvar, der blev afgivet om hvidbogen fra 2007, og på grundlag af artikel 165 (TEUF). Regeringen vil tilstræbe, at EU i fremtiden arbejder for, at idræt og sundhed herunder særligt dopingproblematikken og etik i idræt gøres til centrale elementer i et fremtidigt EU-sportssamarbejde. Med hensyn til den økonomiske dimension af idrætten er det regeringens holdning, at en diskussion af hvidbogens økonomiske aspekter ikke må have indvirkning på den form for finansiering af idrætten, som man har valgt i Danmark. Regeringen vil tilstræbe, at den fortsatte behandling af idræt i EU-regi i lighed med andre områder respekterer kompetencefordelingen mellem medlemsstater og Unionen, samt at behandlingen af de forskellige forslag, der spænder over mange forskellige politikområder, finder sted i eller efter behørig inddragelse af relevante rådsarbejdsgrupper, således at eksisterende samarbejdsformer respekteres. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes positivt at deltage i udvekslingen af synspunkter. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen vedr. udvekslingen af synspunkter om Lissabontraktaten og sport har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men udvalget er blevet orienteret om Kommissionens hvidbog om sport fra 2007 ved grundnotat af 30. juli 2007.

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 22. april 2009 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 11.-12. maj 2009 Kultur 4. Kultur som katalysator for

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 20.-21. maj 2014 2. maj 2014 Kultur og sport 9. Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Europaudvalget uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 3046 uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 3. november 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) Kultur og sport 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2004 2616 - Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2661 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. maj 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

NOTAT. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt. 30. august Til Folketingets Europaudvalg

NOTAT. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt. 30. august Til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 30. august 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens hvidbog om sport

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt Udenrigsministeriet Nordgruppen NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.D.9-16-0 CC: Bilag: Fra: Udenrigsministeriet Dato: 19. november 2008

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3583 - Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: 1708190 Dok. nr.: 479838 Dato: 23-11-2017 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmøde den 9.-10. marts 2011 (forskningsdelen) Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Det Europæiske Semester: Årlig

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Idrætten på dagsordenen i Europa

Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætspolitisk chef, Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund IDAN Konference Idrættens største udfordringer faciliteter, forening og forretning Grundlovene for idrætten i

Læs mere