2 1 PlAR Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr. 9 for elsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Jensen & Kjeldskov AIS, København.

2 , Mtr. nr., ejerlav, sogn: (1 København kvarter) eller (1 de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. j: 'd1, &-/. (,M 63-6: Qm44/0,(j A4 g000, Anmelder: elsinge byråd. Ramløse by oe soen i Ramløse Sand. - elsinge kommune. Oplysningsblad vedr. tinglyste deklarationer m.v. pr. maj Inden for byplanområdet er tinglyst følgende deklarationer med byplanmæssigt indhold: I deklarationer af , , , , , og er der langs landevej 503 pålagt oversigtsservitutter i h.t; de af ministeriet for off. arbejders vejregler om oversigtsargaler (målt langs kørebanekanter) med absolut højdebegrænsning 1 m, samt bestemt, at der opsættes ubrudt hegn i skel mod landevej 503. Disse bestemmelser er pålagt følgende ejendomme: matr. nr. 30 i, 25 q, 14 k, (oversigt 25 x80 m), matr. nr. 18 p, 18 r, 16 o, (oversigt 15 x 60 m), matr. nr. 6 h, 6 q, 6 e, (oversigt ca. 10 x 40 m). Vejbyggelinier jfr. lov nr. 275 af (10 m fra vejmidte) er pålagt samtlige ejendomme langs landevej 503. Vejbestemmelser tinglyst i h.t. lov nr. 95 af , 35, er pålagt samtlige ejendomme langs landevej 503, med henvisning til nærmere oplysninger i Frederiksborg Amts Vejinspektorat. Særlige bebyggelsesbestemmelser er pålagt følgende ejendomme: Matr. nr. 25 q, 25 ab, 25 ac, 14 r, 14 o og 14 p: deklaration af :. vedr. bebyggelse, benyttelse, grundejerforeninger m.v. hvoraf bemærkes: bebyggelse i max. 13 etage med max. 3,5 højde og i retning efter adgangsvejen, forbud mod erhverv - undtagen for parcel 22 og 23 af matr. nr. 25 q, hvor grundsælger kan meddele dispensationer. Deklaration af vedr. matr. nr. 16 n, bebyggelse og benyttelse m.v. hvoraf bemærkes: ret til mindre udsalgssteder og lign. U max. o,2, bygningshøjde max. 3,2 m. På matr. nr. 16 q er bl. a. bestemmelser om, at stamparcellens friareal syd for adgangsvejen ikke må bebygget. Forbud mod udstykning er tinglyst på følgende større ejendomme: matr. nr. 28 i ( den ), matr. nr. 19 e og 7 f (den ). Deklaration af : vedr. fredning af et 25 m bredt areal langs Arresø, vedr. matr. nr. 27 f. Jensen & Kjeldskov A/S, København.

3 Mtr. nr., ejerlav, sogn; Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (I København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr. 9 for elsinge kommune. - Området ved Ramt se Sand. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. febr. 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område af RamlØse by, elsinge kommune Område. 1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag:, mod Øst af Arresø, mod syd af sognegrænsen til Tibirke sogn, mod vest af sognegrænsen til Tibirke sogn (St. Ryvej), mod nord af sognegrænsen til Tibirke sogn. 2. Området omfatter følgende matr. nre.: 1 b, 1 c, 1 d, 4 d, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 5 r, 6 e, 6 h, 6 i, 6 k, 6 1, 6 m, 6 n, 6 o, 6 p, 6 q, 6 bø, 7 f, 711, 7 p, 7 q, 7 r, 8 f, 8 h, 8 k, 8 1, 8 m, 8 n, 8 s, 8 bp, 9 f, 9 h, 9 p, 9 q, 9 r, 10 c, 10 p, 10 q, 10 r, 10 s, 10 t, 10 u, 10 v, 10 y, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 12 h, 12 i, 12 k, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g, 14 k, 14 n, 14 o, 14 p, 14 q, 14 r, 14 s, 14 t, 14 u, 14 v, 14 x, 15 f, 16 c, 16 d, 16 g, 16 h, 16 k, 16 1, 16 m, 16 n, 16 o, 16 p, 16 q, 16 r, 16 s, 16 t, 16 u, 16 v, 17 e, 17 f, 17 g, 17 k, 17 1, 17 m, 17nn, 17 o, 17 p, 17 q, 18 k, 18 n, 18 m, 18 o, 18 p, 18 q, 18 r, 18 s, 19 e, 20 f, 20 m, 20 o, 20 p, 20 q, 20 r, 20 s, 21 b (3 lodder), 21 f, 21 g, 21 i, 21 k, 21 1, 21 m (vejareal), 21 n, 21 o, 21 p, 21 q, 21 r, 21 s, 21 t, 21 u, 21 v, 21 x (vejareal), 21 y, 21 z, 21 æ, 21 Ø, 21 aa, 22 i, 22 k, 22 1, 22 n, 22 o, 23 e, 23 g, 24 o, 24 q, 24 r, 24 s, 24 t, 24 u, 24 v, 25 q, 25 ab, 25 ac, 25 ag, 25 ah, 25 ai, 25 ak, 25 al, 25 am, 26 g, 26 h, 26 i, 26 k, 26 1, 26 m, 26 dk, 27 f, 28 c, 28 e, 28 d, 28 f, 28 g, 28 h, 28 i, 28 k, 28 1, 28 m, 28 n, 30 Ø, 30 g, 30 h, 30 i, 30 k (vejareal), 30 1, 30 u, 30 v, 30 x, 30 y ( vejareal), 30 z, 30 æ, 30 aa, 30 ab, 30 ac, 30 ad, alle af RamlØse by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1. juli 1970 udstykkes fra de nævnte ejendomme Områdets anvendelse. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-ends og lign. Byrådet kan tillade, at der på enkelte ejendomme indrettes feriekolonier, sommerpensionater og lign. Jensen & Kjeldskov AIS, København.

4 t ȯ ø o E T: O f2 o ^ r4 -E d ' 0 -o 21 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, Anmelder: elsinge kommune. 2. På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres een enkelt beboelse. Byrådet kan tillade, at der på hver enkelt ejendom udover den nævnte beboelse opføres en gæstehytte el. lign., som dog ikke må gøres til genstand for særskilt udleje. 3. For det på kortbilaget viste areal (matr. nr. 16 d,. 16 h, 16 1, 16 m, 16 n, 16 k) bestemmes, at der, uanset foranstående bestemmelser efter byrådets nærmere godkendelse kan tillades opført mindre udsalgssteder og mindre reparationsværksteder, der er nødvendige til opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder, samt helårsbeboelse i forbindelse med en sådan bebyggelse. 4. På hver af de i stk. 3 anførte parceller skal der ved erhvervsbebyggelse sikres de fornødne arealer til egen- og kundeparkering: 1 bilplads + 1 bilplads pr. 12,5 m 2 erhvervsareal. Byrådet kan kræve, at der ved en fremtidig erhvervsbebyggelse på arealet, gennemføres en samlet plan for parkering med henblik på den mest hensigtsmæssige ordning af parkerings- og tilkørselsforhold. 5. Inden for området kan opføres transformerstationer til områdets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 3. Vejforhold. 1. Der udlægges areal til udvidelse af "st. Ryvej" til 12 m s bredde, af "Søtoften" til 10 ms bredde og af "Ll. Ryvej" til 10 m s bredde. Udvidelsesarealet skal falde (beregnes) ligeligt på vejenes to sider: 2. Nye veje og stier skal udlægges i en bredde af mindst henholdsvis 8 m og 4 m. Den endelige beliggemhed og bredderne af nye færdselsarealer vil om fornødent blive optaget i et tillæg til nærværende byplanvedtægt. 4. Udstykning. Inden for byplanområdet må der ikke udstykkes byggegrunde,medeninettostørrelse mindre end: nord for landevej 503: 1600 m 2, syd for landevej 503: 2500 m Bebyggelsens omfang og placering: A: Omfang: 1. Inden for byplanens område må udnyttelsesgraden på nogen selvstændig matrikuleret ejendom ikke overstige o,l. I det på vedhæftede kortbilag angivne til serviceerhverv udlagte område vil udnyttelsesgraden kunne tillades udvi- Jensen & Kjeldskov A/S, København.

5 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, Anmelder: elsinge byrål. det til max. 0,2, såfremt der foreligger en af byrådet godkendt samlet plan for området. 2-. Nord for landevej 503 må ingen bygning opføres med mere end een etage, og syd for landevejen med mere end een etage og udnyttet tagetage. 3. Bygningshøjden må ikke overstige 3 m målt fra middelterræn ved bygninger til skæringslinien mellem facade og tagflade(bortset fra gavltrekanter). 4. Nord for landevej 503 må ingen bygnings taghældning overstige 30 og syd for landevejen 45 d med vandret plan. 5. Intet sommerhus må have et bebygget areal, der er mindre end 45 m 2. B: Placering: 1. Inden for byplanens område skal enhver bebyggelse placeres i en afstand ag mindst 5 m fra skel mod veje og naboskel iøvrigt. (se fodnote x).. 2. Dog kan enkelte garager og udhuse opføres nærmere skel mod nabogrund (indtil 2,5 m) efter bygningsreglementets almindelige bestemmelser herom (kap. 13,3). 3. Al bebyggelse i sommerhusområdet skal placeres med hovedydermure og tagrygninger parallelt med eller vinkelret på den vej, hvortil grunden har vejadgang. I tvivlstilfælde skal bygningsretningen - efter byrådets skøn - fastlægges således; at der opnås størst mulig harmoni for kvarteret som helhed Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Medmindre andet godkendes af byrådet må udvendige bygningssider kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne ( okker, terra-di-siena, umbra, engelsk-rødt, dodenkop), eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, sort eller gråt. Til døre, vinduesrammer, skodder og lign. mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 2: Alle tage, der ikke dækkes af tegl, strå eller andet naturprodukt, skal fremtræde med sorte eller mørkegrå farver. 3. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Der vil dog på ejendomme, der er udlagt til serviceerhverv jfr. 2, stk. 3, efter byrådets særlige tilladelse kunne etableres skiltning i det efter byrådets skøn fornødne omfang. fodnote x: opmærksomheden henledes på bygningsreglementets bestemmelser (kap. 3.3.) om særlige brandmæssige bygningsafstande. Jensen & Kjeldskov A/S, København.

6 4, Mtr. nr., ejerlav, sogn; København kvarter) eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel : kr. øre Akt: Skab nr. Anmelder: elsinge byråd. 1. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 5. Vecir Clet i 2, stk. 3 nævnte område bestemmes, at ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse el.lign. skal gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og affald m.m. skal overholdes egn. 1. egn må i både naboskel og vejskel kun etableres ved beplantning eller murværk. 2. Raftehegn og lign. må inden for sommerhusområdet kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der, medmindre byrådet ansøges om godkendelse ih.t. bygningslovgivningen, forelægges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres st0trelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at byrådet kan påse overensstemmelse med byplanvedtægten Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtililovligt gjorte brug af en ejendom. 2. Udvidelse ved om-eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene elsinge byråd Lempelse og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 2. Ændringer af byplanvedtægten kan ske efter byrådets vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af elsinge byråd den 11. februar Jensen & Kjeldskov A/S, København. Chr. GrØnkjær borgmester.

7 Indført i dagbogen for retten i elsinge, den -Vj /923 Lyst lingb. 2,, Akt..6 lir; fj,.5, 1,?/ L> /314. /? 0/ 9Q;/ / fij -//1 ( a:/ > Oenpaiatms iked bekræftes.

8 Å k 2f g byplanvedttegtens x x afgrcensning. :M of formål ejendomme for lokal service jfr. 2 stk. 3 Arrest) 20?- IT 29 r f 2,0, 8f 8 8?1' 81 ponek i rn p', ZaC)1( Y ! x X N t J 12 X-- (il a- 1,51) --X X X X X X BYPLANVEDTÆGT NR. 9 for området RAM LØS! SAND ELSINGE KOMMUNE I I juni 1970, mål ca 1:6000 bo jein

9 r r<ifi 24 "Nrrk- fm?triffirdwf"»zdy.v dt..

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ 27 06 ~9 10 10 ~booo5oo i 094666:Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere