IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011"

Transkript

1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 Udarbejdet for CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION 1 LTD Rapport nr. EHE2108 RPS Energy Forfatter(e) Dr. Shtepenko HSE og Risk Management J. Crawford 1 st Floor, 14 Cornhill London, EC3V 3ND Tel +44 (0) Fax +44 (0) Godkendt : S. Danton E Dato : Juni 2011 Web

2

3 3D seismisk foreløbig VVM, Sydgrønland rev: 00 i

4

5 3D seismisk foreløbig VVM, Sydgrønland rev: 00 INDLEDNING Dette dokument omfatter det ikke-tekniske resumé af den foreløbige Vurdering af Virkningen på Miljøet ved en 3D seismisk undersøgelse og tilhørende aktiviteter i Saqqamiut og undersøgelsesområdet i Sydgrønland. Formålet med dokumentet er at give en kort beskrivelse af projektet og præsentere konklusionerne i forhold til de udvalgte løsninger og deres alternativer, opsummere de potentielle virkninger og egnede risikoreducerende foranstaltninger. 1

6 3D seismisk VVM, Sydgrønland PROJEKTRESUMÉ Capricorn Greenland Exploration 1 Limited (Capricorn) er indehaver af Kulbrinte efterforsknings- og udvindingslicenser for blokkene Kingittoq, Saqqamiut, Salliit and Uummannarsuaq og en Efterforskningslicens for efterforskningsområdet som ligger op til disse blokke. Licens- og efterforskningsområdet omfatter det sydøstlige Davisstræde og det nordøstlige Labradorhav og dækker et areal på ca. 63,540 km 2 kontinentalsokkel med vanddybder, som spænder fra 50 til 3500 meter. Capricorn har siden 2008 udført et antal seismiske undersøgelser i de grønlandske blokke i havet ud for Sydgrønland. På basis af de analyserede 2D data ansøges der nu om tilladelse til at udføre en 3D seismisk undersøgelse over et område på 1490 kvadratkilometer på vanddybder fra meter i havet ud for Sydgrønland, 50 kilometer fra kysten. Operationerne forventes at begynde i juni-august 2011 og udføres af fartøjet MV Ramform Challenger, som indsamler data i 6-7 uger. Hovedformålet med undersøgelsen er at indhente 3D seismiske profiler af havbundsgeologien i Saqqamiut og undersøgelsesområderne i havet ud for Sydgrønland. Kortene, som udarbejdes på baggrund af bearbejdelse og fortolkning af de seismiske data, vil lette identifikationen af områder, hvor der findes kulbrintefælder eller gasfyldte geologiske strukturer. Den geofysiske undersøgelsesmetode, som normalt anvendes, kaldes seismisk refleksion. Teknikken, som anvendes, frembringer akustisk energi i form af impulser langs bestemte linjer. Energien trænger gennem underjordiske klippelag og reflekteres tilbage til overfladen, hvor den optages af akustiske transformere (hydrofoner). Gennem analysen af seismiske refleksioner udarbejdes en profil over de underjordiske klippelag, og eventuelle konfigurationer, som er gunstige for ophobning af kulbrinte, kan identificeres. I nogle tilfælde er det muligt at registrere anomalier, som kan svare til faktiske kulbrintedepoter. Til havs udføres seismiske undersøgelser typisk fra et fartøj, hvor lydkanoner, der anvendes som akustisk energikilde, er anbragt. Et seismisk kabel (streamer) med hydrofoner lægges ud bag fartøjet, og kan være adskillige kilometer langt. En undersøgelse er normalt baseret på et gittermønster, hvor der langs hver linje er fastlagt affyringspunkter, hvor lyd udsendes. 2

7 3D seismisk foreløbig VVM, Sydgrønland rev: 00 ALTERNATIVER TIL PROJEKTET Et vigtigt element i VVM-processen er vurderingen af alternativer til det foreslåede seismiske undersøgelsesprogram ud fra operative, temporale og fysisk parametre. Til dags dato er der ikke udviklet en mere præcis og tidseffektiv metode til geologiske dybhavsundersøgelser, som også har lavere virkning på miljøet, end brugen af kablede lydkanoner og seismiske hydrofonkabler. Forud for udviklingen af luftkanoner blev dynamit anvendt til seismiske undersøgelser, hvilket resulterede i en betydelig fiskedød i nærheden af eksplosionen. Denne metode blev opgivet af den geologiske industri for mere end 30 år siden. De vigtigste undersøgelsesparametre som linjeposition, linjelængde, linjeafstand, interval mellem affyringspunkter og seismisk kabellængde bestemmes forud for undersøgelsen af geofysikere ud fra undersøgelsens formål. Parametrene for fx. luftkanonens sammensætning og de seismiske kablers dybde kan eventuelt modificeres ved undersøgelsens start for at optimere datakvaliteten. Kanontype, konfiguration og kabeltype er begrænset til udstyret, som det pågældende fartøj råder over, og kan derfor kun vanskeligt ændres. Programmets specifikke timing afhænger af flere faktorer, herunder fartøjets disponibilitet, vejrforhold, timing og andre forhold, som er underlagt biologiske og socioøkonomiske begrænsninger. Fx. kan risikoreducerende foranstaltninger med henblik på at afbøde virkningerne bestå i en ændring af tidsrummet for operationerne i de specifikke områder. Følgende alternativer er blevet vurderet og taget i anvendelse med henblik på at reducere den seismiske 3D-undersøgelses potentielle virkninger: Stor spredning af undersøgelsen så tiden for opholdet på stedet reduceres til mindst muligt Anvendelse af den sidste nye kabelteknologi for at optimere effektiviteten og reducere opholdet på stedet Kildestørrelse svarende til hvad der antages at være den mindst mulige for at opnå en tilstrækkelig høj opløsning Anvendelse af solid-streamer teknologi for at udgå petroleumsudslip. Reduktion af yderligere nødvendige data gennem inddragelse virkningen fra dækningen af Fresnel-zonerne. 3

8 3D seismisk VVM, Sydgrønland DISKUSSION AF VIRKNINGER OG RISIKOREDUCERENDE FORANSTALTNINGER Virkningen af Vurdering på Miljøet som er udarbejdet af RPS Energy vurderes de potentielle virkninger på de lokale omgivelser, som kan opstå i forbindelse med den foreslåede 3D seismikundersøgelse. De vigtigste forhold og miljømæssige begrænsninger, som er identificeret i projektområdet der kan påvirkes, omfatter fiskearter, hjemmehørende og trækkende havfugle og havpattedyr. Skibstrafik, fiskeri og hvalfangst finder højst sandsynligt sted på eller i nærheden af undersøgelsesområdet. Farvandene, som ligger op til og er omfattet af projektområdet, er beboet af et antal nationalt og internationalt fredede arter (IUCN og Grønlands røde liste). De fleste pattedyr og havfugle, som findes på og nær ved undersøgelsesområdet, er opført på en liste i bilag IV til EF Naturtypedirektivet og bilag II til Bonn-konventionen (Populationer i Nordsøen og Det baltiske hav). Alle hvaler (hvaler og delfiner) er opført på listen i bilag A til EF Rådets forordning 338/97. De miljømæssige aspekter af de seismiske operationer, der er blevet vurderet som havende potentiel middelstor eller stor virkning og kræver risikoreducerende foranstaltninger, omfatter: undervandsstøj fra undersøgelsens udstyr, fartøjers og udstyrs fysiske tilstedeværelse, store brændstofudslip som følge af fartøjskollision og affaldshåndtering. Vigtige påvirkninger fra de ansøgte operationer kan omfatte forurening af det marine miljø og forstyrrelser for dyrelivet (overvejende hvaler og sæler). Disse aspekter, deres potentielle virkninger og de foreslåede risikoreducerende foranstaltninger er anført i den nedenstående tabel: Resumé af virkningerne på dyrelivet som følge af undervandsstøj Virkning Forstyrrelse af havpattedyr Forstyrrelser af fiskeøkologien Skader/dødelighed hos bentiske organismer. Vurdering af miljøpåvirkningen Generelt undgås adfærdsændringer inden for en afstand af ca. 1,1 km fra kilden. Det gælder også hvalbarder, som menes at bruge undersøgelsesområdet som fødehabitat. Fysisk skade på hvaler og sæler kan forekomme ved afstande på mindre end 100 m fra luftkanonerne, men kan afværges hvorved sandsynligheden for at det sker, kan reduceres. Ingen andre havpattedyr (isbjørn, narhval eller hvalros forventes at befinde sig området under den foreslåede undersøgelse. Mellemstor virkning Potentielle betydningsfulde virkninger på havpattedyr, særlig hvalbarders adfærd. Stor betydning: potentielt betydelige virkninger, især på hvalbarder, som dog kan afbødes og reduceres. Påvirkninger af adfærden (herunder undvigelsesadfærd) inden for ca. 3 km fra luftkanonerne. Høreskader kan forventes i den umiddelbare nærhed af luftkanonerne (~100 m fra luftkanonerne). Skader på fiskeæg og -larver kan opstå inden for en afstand af få meter fra kilden. Lav virkning: Ubetydelige, kortvarige virkninger på adfærden i en afstand på mere end 3 km fra luftkanonerne. Området er lokaliseret inden for havdybder på meter. Der forventes derfor kun ubetydelige virkninger på bentiske habitater. Risikoreducerende foranstaltninger Overholdelse af de grønlandske miljømyndigheders retningslinjer (2010) om anvendelse af MMSO ere og PAM (Passive Acoustic Monitoring) for at sikre, at der ikke befinder sig havpattedyr i umiddelbar nærhed af luftkanonerne. Blød starter for at minimere risikoen for skader og adfærdsændringer. Blød start for at minimere risikoen for fysiske skader på voksne fisk. Igen risikoreducerende foranstaltninger for fiskeæg/-larver 4

9 3D seismisk foreløbig VVM, Sydgrønland rev: 00 Virkninger på fiskeri og hvalfangst Lav virkning: Ubetydelig Fiskeri på områder, som ligger inden for eller tæt ved zonerne for mulig adfærdsændring (ca. 3 km fra kilden) kan eventuelt undergå en midlertidig ændring i fangsten. Reje- og kammuslingefiskeri er koncentreret inden for 60 km fra kysten og har mindre sandsynlighed for at blive påvirket. Hvalfangst forekommer mindre hyppigt, og en kortvarig forskydning af vågehvalen vil ikke have nogen betydelig virkning. Lav virkning: Kortvarig, lokaliseret forskydning af målarter fra undersøgelsesområdet Fiskeri og hvalfangerbåde vil blive advaret om at fjerne sig fra undersøgelsesområdet. Resumé af virkningerne fra rutinemæssige og ikke-rutinemæssige operative udledninger Virkning Marin forurening fra udledning af spilde- og kloakvand Marin forurening fra udledning af lænsevand Forurening fra udledning af madaffald Marin forurening fra udledning af brændstof Marin forurening fra mindre olieudslip Forstyrrelse af havbundens habitat pga. tab af seismisk kabel. Vurdering af miljøpåvirkningen Der udledes forholdsvis små mængder; høje fortyndingsfaktorer. Kort varighed. Lav til mellem intensitet. Der udledes små mængder; høje fortyndingsfaktorer. Kort varighed. Lav til mellem intensitet. Der udledes små mængder; høje fortyndingsfaktorer. Kort varighed. Stor virkning på marine miljøer: potentielt betydelige virkninger, som dog kan afbødes og reduceres til mindre betydning. Lav virkning på kystlinjen fra MGO-udslip inden for undersøgelsesområdet. Stor virkning på kystlinjen fra MGO-udslip nær havnen i Narsaq. Der udledes små mængder; høje fortyndingsfaktorer. Kort varighed. Lav til mellem intensitet. Lokaliseret fysisk virkning på havbunden. Lav sandsynlighed og lav intensitet. Risikoreducerende foranstaltninger Kloakvand behandles inden udledningen på linje med MARPOL-konventionen 73/78. En olie-vand separator bør anvendes for at sikre, at olieindholdet i udledt lænsevand ikke overskrider 15 ppm i overensstemmelse med MARPOLkonventionen 73/78. Madaffald skal udblødes inden det bortskaffes i overensstemmelse med kravene i MARPOLkonventionen 73/78, bilag V. Maritim navigation og kommunikationsforanstaltninger sikrer fartøjer mod kollisionsrisiko eller grundstødning. Strenge procedurer for optankning, som skal udføres langt fra sensitive ressourcer. Undgå optankning i Narsaq havn. Brugen af følgebåde for at forhindre indblanding med anden skibstrafik eller fysiske forhindringer (fx. isbjerge). SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) ombord på alle fartøjer. Besætning trænet i bekæmpelse af udslip. Rutinemonitorering af det seismiske kabel. Brugen af følgebåde for at forhindre indblanding med anden skibstrafik eller fysiske forhindringer (fx. isbjerge). Resumé af virkningerne fra udledninger til luften 5

10 3D seismisk VVM, Sydgrønland Virkning Vurdering af miljøpåvirkningen Risikoreducerende f t lt i Nedsættelse af luftkvaliteten pga. udledning af CO, NO x, N 2O, SO x, VOC og partikler. Stigning i den globale opvarmning pga. udledning af drivhusgasser (CO 2 og CH 4). Udledningerne vil hurtigt spredes. Lokaliseret, kortvarig effekt med lav intensitet.. Lav intensitet men kumulativ effekt. Mellemstor virkning: potentielt betydelige virkninger, som ikke kan afbødes og reduceres til mindre betydning. Motor-, generator- og kompressorvedligeholdelse skal være i orden, så deres effektivitet er maksimal. Brug af brændselsolie med lavt svovlindhold (<1,5%) Ingen Resumé af virkningerne på miljøet fra produceret solidt affald Virkning Marin forurening fra forkert affaldshåndtering. Forurening fra udledning af madaffald. Visuel virkning, forurening af jord og grundvand pga. ophobning på kysten Vurdering af miljøpåvirkningen Tab af affald i havet kan lede til fysisk og toksisk skadelige effekter af lav til høj intensitet. Fra kort til lang varighed, men lav sandsynlighed. Mellemstor virkning: potentielt betydelige virkninger, som kan afbødes og reduceres til mindre betydning. Der udledes små mængder; høje fortyndingsfaktorer. Kort varighed. Fra lokaliseret kortvarig til permanent effekt. Mellemstor virkning: potentielt betydelige virkninger, som kan afbødes og reduceres til mindre betydning. Risikoreducerende foranstaltninger I henhold til MARPOLkonventionen 73/78 bilag V kræves det, at fartøjer har en affaldshåndteringsplan om bord og et affaldsregister, hvor affaldsvolumen, typer og bortskaffelsesvej er optegnet. Affaldssortering og indeslutning af affald. Madaffald skal udblødes inden det bortskaffes i overensstemmelse med kravene i MARPOLkonventionen 73/78, bilag V. Sikre at affaldsbehandlingsfaciliteterne er autoriserede og korrekt håndteret; organisere afskibning og bortskaffelse gennem specialiserede og registrerede affaldsentreprenører. Resumé af virkningerne fra fysisk tilstedeværelse Virkning Forsinkelser for skibstrafikken Forstyrrelse af fiskeri og hvalfangst Vurdering af miljøpåvirkningen Nogen kortvarig og lokaliseret virkning for fragt- eller færgetrafik er mulig. Kortvarig, direkte effekt, lav til mellemstor sandsynlighed, lav intensitet inden for et begrænset Risikoreducerende foranstaltninger Konsultation og underretning. Regelmæssig kommunikation med fartøjer og havn. Brug af følgebåde til at advare mindre fartøjer. Konsultation og underretning. Regelmæssig kommunikation med 6

11 3D seismisk foreløbig VVM, Sydgrønland rev: 00 Æstetiske/visuelle virkninger (lokal) rækkevidde Ingen virkning fiskeri og havn. Brug af følgebåde til at advare mindre fiskerkuttere. Fiskeriaktiviteter (herunder net) skal fjernes fra undersøgelsesområdets linjer. Ingen Som ved alle projekter, er miljøpræstation og risikohåndtering i vidt omfang afhængig af ansvarlige og erfarne operatører. Capricorn prioriterer implementeringen af omfattende forureningsbeskyttende programmer for effektivt af beskytte Grønlands miljø og reducere de ovenfor identificerede virkninger til lavere og acceptable betydningsniveauer. Capricorn vil sikre, at entreprenøren for seismiske undersøgelse (PGS) anvender den bedste miljømæssige praksis så som effektiv og affalds- og spildevandshåndtering, strenge optankningsprocedurer, overholdelse af Retningslinjerne fra Danmarks Miljøundersøgelser for at reducere den akustiske forstyrrelse af havpattedyr i forbindelse med seismiske undersøgelser, anvendelsen af kvalificerede havpattedyrsobservatører samt personale med kendskab til miljøspørgsmål og uddannet i forureningsforebyggelse og nødberedskab. Følgebåde vil blive anvendt for sikre, at afspærringen af området omkring det seismiske fartøj overholdes, og at indblanding med anden skibstrafik eller fysiske forhindringer (fx. isbjerge) ikke finder sted. Til dette formål er der udarbejdet risikoreducerende foranstaltninger samt en miljøbeskyttelsesplan, alle med det formål at lette den endelige planlægning, implementeringen og followup aktiviteterne, som er forbundet med de foreslåede operationer. Capricorn monitorerer entreprenørens præstation og måler deres praksis ved hjælp af aktive programmer, som revideres med jævne mellemrum. Dette medvirker til at sikre, at operationerne udføres med den lavest mulige risiko for miljøet på en miljømæssigt acceptabel måde, og at de resterende virkninger fra de foreslåede aktiviteter er af lavere betydning som følge af implementeringen af forebyggende og reducerende foranstaltninger. 7

12 3D seismisk VVM, Sydgrønland USIKKERHEDSFAKTORER Det sydgrønlandske offshore-miljø er stadig relativt uudforsket på trods af konstant forskning fra organisationer som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Grønlands Naturinstitut (GNI). Hvor der er identificeret usikkerhedsfaktorer, som kan have betydelig indflydelse på vurderingen af virkningerne, er forsigtighedsprincippet anvendt. 8

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N JUNI 2014 MAERSK OIL Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr 62341-A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Til Havvind Århus Bugt (HÅB) Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Juli 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Revision 05 Dato 2012-07-30 Udarbejdet af JCXS, MBK,

Læs mere

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING 3 1.1 VVM-processen 3 1.2 Projektet 4 1.3 Scoping workshops 4 1.4 Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Bilag Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Skatteministeriet Miljø- og Energiministeriet Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...

Læs mere

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A.

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A. Havmøllepark ved Rødsand Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM-redegørelse Juli 2000 Udarbejdet for: Energi E2 A/S Lautruphøj 5 2750 Ballerup Tlf.: + 45 44 80 60 00 Fax.: +45 44 80 60 10 e-mail-adr.:

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Til Selvstyret, Departementet for Miljø og Natur (APN) Dato November 2013 UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Revision 06 Dato 2013-11-29 Udarbejdet af

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: Alf Skovgaard og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen NaturErhverstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Stig Prüssing Rev. 17. marts 2015 Ansøgning om

Læs mere

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010 LI. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM redegørelse Januar 2010 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Professor Richard Steiner, University of Alaska (pens.), olieudslipsekspert 20. august 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Baggrund... 6 3. Metode... 10 3.1 Bindings- og afvejningsområder...

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed

Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING A: ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed UNDERSØGELSE Resumé I

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs.

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs. Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Indholdsfortegnelse 1. Indledning, definitioner, afgrænsning og sammenfatning....5

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Bilag 7. Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN

Bilag 7. Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN Bilag 7 Københavns Kommune KRAFTVÆRKSHALVØEN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN 1 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere