Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, labour and Vocational Training The Minister Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER) Svar til spørgsmål om effektivisering af energiforbrug 9. februar 2007 J.nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax I medfør af Landstingets forretningsordens 36, stk. 1, har du fremsat en lang række spørgsmål vedrørende effektivisering af energiforbrug. 1. Foreligger, der data om hvor mange huse/boliger, som i dag benytter skibsovne til opvarmning? Hvis muligt ser jeg gerne disse data opført i skemaform gerne fordelt på byer og bygder. SVAR: Der foreligger ikke eksakte data om antal huse/boliger, som i dag benytter skibsovn (refleksovn) til opvarmning, blandt andet fordi der ikke er oplysningspligt herom fra ejeren. Derfor er det ikke muligt at lave en opgørelse over de ønskede data. Det er dog sandsynligt, at langt de fleste fyringsanlæg med skibsovne findes i bygder og de såkaldte yderdistriktsbyer. KANUKOKA er blevet forespurgt om de havde data, eller kunne fremskaffe oplysninger om antal skibsovne i brug, men har telefonisk oplyst, at KANUKOKA ikke har oplysningerne og ikke har mulighed for at fremskaffe disse. I forbindelse med udvikling af det nuværende selvbyggerhus Illorput 2000 i slutningen af 1990 erne, blev projektet udviklet til, at selvbyggerhusene blev leveret med kedel og oliefyr, dvs. et højtryksfyr med centralvarmeanlæg og vandbåren installation. Det kan yderligere oplyses, at de to selvbyggertyper Illorput 43 og Illorput 69, der har været opført indtil 1998, er forberedt til installering af centralvarme. Derimod er der ikke udarbejdet noget standardprojekt for installation af centralvarme i de gamle selvbyggertyper, der blev opført i perioden fra 1973 til Der er ca selvbyggerhuse leveret med skibsovn. Nogle af disse selvbyggere er skiftet over til centralvarmeanlæg, men hvor mange vides ikke. A/S Boligselskabet INI som administrerer langt de fleste af de offentlige udlejningsboliger i Grønland, administrerer ca. 260 boliger med skibsovne. Over halvdelen af disse ligger i bygder. Hjemmestyret ejer kun 22 udlejningsboliger med skibsovne, resten er kommunalt ejede. Se bilag 1 for fordeling. 2. Vil det være forbundet med en fremtidig samfundsøkonomisk fordel, som f.eks. en mindre import af fossile brændstoffer, såfremt alle disse huse/boliger i fremtiden kunne opvarmes med eksempelvis et oliefyr eller via 1/1

2 minikraftvarmeværker? Dette naturligvis sat i forhold til de forbundne anlægsudgifter hermed? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger, der kan vurdere om der er en samfundsøkonomisk fordel herved. Det skal dog bemærkes, at alene anlægsomkostningen til et højtryksfyr med centralvarmeinstallation nemt kan beløbe sig til over kr. En væsentlig del af omkostningerne er udgifter til arbejdsløn og transport, idet kun de færreste bygder har håndværkere, der kan installere (eller servicere) et centralvarmeanlæg. Omvendt er der ingen tvivl om, at en skibsovn er sværere at regulere end et højtryksoliefyr og vil derfor alt andet lige anvende mere brændstof end et højtryksfyr. Ved forsøg har det vist sig at brændstofbesparelsen svinger fra 20% og helt op imod 40% ved at overgå fra skibsovn til højtryksoliefyr. 3. Såfremt Landsstyret kan svare bekræftende på spørgsmål. 2, ønsker jeg et estimat for hvad det vil koste en gennemsnitshusejer at installere et oliefyr? Dersom dette skulle være bekosteligt f. eks kr. vil en sådan omkostning efter min vurdering udelukke, at en del husejere formodentlig fortrinsvist bosat i bygder og mindre byer i selv at finansiere denne udgift via lån i kreditforening eller bank. SVAR: Landsstyret kan oplyse, at Uummannap Kommunia i 2003 opgjorde gennemsnitsomkostningen for at installere et højtryksoliefyr i et Illorput 69 i en bygd til kr. Den samme omkostning til et Illorput 43 i en by blev opgjort til kr. Når man taler om udskiftning af skibsovn til højtryksoliefyr, skal man være opmærksom på, at det ikke kun er et»oliefyr«der skal skiftes ud. Der er typisk også tale om installering af kedelunit, skorsten, radiatoranlæg og rørføring, vandtank eller vandledning inkl. vandinstallation. Der kan således være en del omkostninger i forbindelse med ændring af installation. Selvom der har været fremsat ønske om at kunne installere centralvarme i selvbyggerhusene, bør det overvejes nøjere, om der generelt skal gives mulighed herfor i gamle selvbyggertyper. Afhængigt af alder og tilstand i et gammelt selvbyggerhus bør det overvejes, om det vil blive for dyrt at installere centralvarme i huset, idet udgiften til installering af centralvarme typisk vil ligge mellem og kroner afhængigt af husets størrelse. Samtidig skal man være opmærksom på, at en centralvarmeinstallation er forholdsvis sårbar i drift, f.eks. overfor frost, og derfor har en begrænset levetid, der medfører udgifter til genanskaffelse efter nogle år. Dette har vist sig at være et problem i en række Illorput 2000 byggesæt, der blev leveret for 5-6 år siden. Højtryksoliefyr er meget følsomme og indeholder en del finmekanik. Når et sådan fyr går i stå om vinteren, er der ofte kun få timer til at afhjælpe problemet, inden 2/2

3 huset og den vandbårne varmeinstallation fryser til is og centralvarmeanlægget frostsprænger. Det kræver således både adgang til oliefyrsmekaniker og en vis kapital at have et højtryksoliefyr. a. Ser Landsstyret såfremt ovenstående skulle være tilfældet for mange boligejere, en fordel i at der i en eller anden form kan oprettes en offentlig medfinansieringsordning, der kan medvirke til at afbøde den fulde økonomiske virkning for de borgere, der er forment muligheden for finansiering på det private lånemarked? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at der allerede findes en finansieringsordning. Ifølge 22, stk. 3 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri kan der ydes lån til forbedring af selvbyggerhuse. Forbedringen skal være godkendt af Landsstyret. Ifølge denne hjemmel vil der i givet fald kunne ydes lån til udskiftning af en olieovn og installering af et centralvarmeanlæg. Agter en ejer af et selvbyggerhus at installere centralvarmeanlæg, må en byggetilladelse først indhentes hos kommunen. Byggetilladelse udstedes normalt på grundlag af et projekt bestående af nødvendige tegninger og beskrivelse. Der er ikke krav om et særskilt fyrrum, idet isolerede kedelunits fås til opstilling i beboelsesrum. Olietanken kan ikke placeres indendørs og må ikke uden særlige foranstaltninger anbringes under huset. I koldere egne er det antagelig nødvendigt at supplere olietanken med en indendørs anbragt tank. Bygningsmyndigheden anbefaler, at der i givet fald udarbejdes standardprojekter for hvert enkel selvbyggertype, der kan typegodkendes. Som tidligere nævnt har der gennem tiderne været 12 forskellige hustyper indtil Illoorput 2000, og da de to typer Illorput 43 og Illorput 69 ikke udgør noget problem, vil der i givet fald skulle udarbejdes 10 forskellige projekter til typegodkendelse. Bygningsmyndigheden bemærker iøvrigt, at der i typegodkendelsen vil blive stillet betingelse om, at centralvarme kun er tilladt på steder med stabil strømforsyning og forsvarlige muligheder for levering eller tilkørsel af fyringsolie. Terminsydelsen på et lån til en centralvarmeinstallation er typisk kr. pr. måned. En forudsætning for at kunne installere centralvarme vil være, at der er elinstallation i huset, og terminsydelsen på et el-lån er typisk kr. pr. måned. Desuden vil der være driftsudgifter til opvarmning, elektricitet, forsikring, renovation og vedligeholdelse. Dermed kan de faste udgifter ved at bo i et selvbyggerhus andrage en væsentlig del af husstandsindkomsten. Det er et af grundprincipperne for selvbyggerordningen at tilføre boligtyper med minimale driftsudgifter i de områder, hvor borgerne har begrænsede muligheder for at betale terminsydelser. Jo flere installationer, der indlægges i et selvbyggerhus, jo mere fjerner man sig fra dette grundprincip. 3/3

4 4. Er der indhøstet positive erfaringer, herunder med rentabilitet/energiefficiens i forbindelse med forsøgsetableringen af et minikraftvarmeværk i Ilulissat? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af sådanne oplysninger. Landsstyret har forespurgt herom hos Nukissiorfiit, som meddeler, at de heller ikke har oplysninger herom. 5. Har Landsstyret kendskab til sammenlignelige forsøg fra andre lande med minikraftværker? a. Hvis ja: Vurderer Landsstyret så at disse indhøstede erfaringer på en positiv vis vil kunne indgå i den løbende grønlandske energiplanlægning? SVAR: Nukissiorfiit har overfor Landsstyret oplyst, at de ikke pt. har oplysninger herom. 6. Er olieforbruget i en bolig med en skibsovn sammenlignet med olieforbruget i en bolig med et centralvarmeanlæg større og i givet fald hvor meget? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at i princippet giver en liter olie den samme energi kilojule ved forbrænding. Et højtryksoliefyr med centralvarmeanlæg reagerer langsommere og har mere effektiv forbrænding end en skibsovn, der i sagens natur og på grund af sin udformning har en meget umiddelbar og høj ydeevne. Som allerede anført er det vanskelligt at regulere en skibsovn, idet det foregår manuelt, medens et højtryksoliefyr har automatik og bliver styret af pumper og termostater. Det er ikke systematisk opgjort, hvor meget mere olie, en bolig med skibsovn bruger, sammenlignet med en bolig med et centralvarmeanlæg. Indkøb af olie til opvarmning i enfamiliehuse med skibsovn, sker af privat personer, uanset om det er en leje- eller ejerbolig. Det er svært at sætte tal på olieforbruget, men et klassisk selvbyggerhus med f.eks. 150 mm. isolering, der opvarmes via skibsovn, kan snildt bruge ltr. gasolie om året. Forbruget for et tilsvarende højtryksfyr vil ligge på omkring ltr. gasolie om året. Det skal bemærkes at de konkrete tal er meget afhængige af, i hvilket distrikt huset er beliggende. Det er imidlertid svært at sammenligne forbruget i et centralvarmeanlæg med forbruget med en skibsovn. For et centralvarmeanlæg er gældende: At det typisk producerer varmt vand til bad m.v., hvilket ikke sker i skibsovn. Oliefyr starter automatisk, når der behov for varme samt varmt vand. Dette sker ikke med en skibsovn. Her skal man regulere det manuelt. Et centralvarmanlæg giver en bedre varmefordeling i boligen end en skibsovn, idet radiatorer er placeret rundt omkring i huset under vinduer, og andre steder hvor der ellers vil være kuldetræk. Radiatorerne er oftest monteret med termostatventiler. Dette gør, at behovet for opvarmning ikke vil være så stort, idet tem- 4/4

5 peraturen ikke behøver at være høj, før det er komfortabelt, samt at varmeafgivelsen automatisk vil blive reguleret efter behov. En skibsovn vil ofte være placeret midt i rum og ikke i alle rum af boligen, hvilket kan betyde, at man opvarmer ekstra meget for at modvirke kuldetræk fra vinduer og ydervægge. Dette kan give et større olieforbrug til opvarmning. Et centralvarmeanlæg skal være i drift hele tiden, ellers risikerer man ikke at kunne genopstarte anlægget og risikerer frostsprængninger i anlægget. Dette medvirker til et højere olieforbrug. En skibsovn kan tændes og slukkes efter behov. Dette medvirker til et lavere olieforbrug. Samlet set vurderes en skibsovn dog til at bruge en del mere olie til opvarmning end et centralvarmeanlæg, afhængigt af forbrugsmønster. Det er oplyst, at der i vintermåneder kan anvendes op til 20 ltr. pr. døgn til opvarmning med en skibsovn. Dette svarer til, at den er reguleret op på maksimum, mens forbruget til et centralvarmeanlæg typisk vil være det halve for tilsvarende periode. 7. Hvilken gennemsnitsudgift til brændstof har henholdsvis ejeren af en skibsovn og ejeren af et centralvarmeanlæg pr. anno? SVAR: Med udgangspunkt i det til spm. 6 anførte, kan der årlige besparelse sættes til ltr. gasolie. Ved en literpris på 3,81 kr. kan den samlede besparelse for eksemplet opgøres til ca kr. a. Er det rimeligt at antage, at de personer, hvis bolig opvarmes af en skibsovn, gennemsnitligt har en registeret A-indkomst, der befinder sig på eller under mindsteløns niveau? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af aktuelle oplysninger om hvem der har en bolig med skibsovn eller deres husstandsindkomst. Antagelsen er dog næppe usandsynlig. 8. Er Landsstyret i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt brug af skibsovne til opvarmning af huse kan medføre sundhedsskadelige virkninger f. eks i form af en øget risiko for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at ved korrekt brug og vedligeholdelse af en skibsovn, skulle der ikke være risiko for at pådrage sig sygdomme. Det gælder i øvrigt ved al forbrænding af fossile brændstoffer, at få røgen ud og beholde varmen. Landsstyret er ikke bekendt med, at der skulle være lavet systematiske undersøgelser af brugen af skibsovne og risikoen for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner. a. Hvis ikke, overvejer landsstyret så at undersøge dette? 5/5

6 SVAR: Landsstyret vurderer, at dette vil være en yderst vanskelig undersøgelse, idet årsagerne til luftvejssygdomme kan være mange. Yderligere vil en evt. undersøgelse være meget usikker, idet vi kan forvente at der vil være nogen som i løbet af deres levetid har boet i et hus med skibsovn, og i et andet hus uden skibsovn. Desuden kan der være andre årsager til luftsvejssygdomme såsom rygning, dårligt indeklima af anden årsag mv. 9. Findes der i dag en tilstandvurdering af de skibsovne, som bruges til opvarmning af huse? Hvis ikke, vil Landsstyret i givet fald se det som fordelagtigt at få udarbejdet en sådan tilstandsvurdering evt. med henblik på at få kortlagt hvor stort det akutte behov, for udskiftning er? SVAR: Landsstyret er ikke vidende om, at der er lavet egentlige tilstandvurderinger af skibsovne. Det skal bemærkes at en skibsovn er en forholdsvis ukompliceret forbrændingsaggregat med et brændkammer, brændstofregulator og et afgasrør. Den eneste mekaniske del, er selve regulatoren og denne findes typisk som reservedel i alle bygder og byer. Som opfølgning på A/S Boligselskabet INI s hidtidige aktivitet, besluttede Landsstyret i 2005 at gennemføre en handlingsplan for boligstøtteområdet, hvor samtlige byer og bygder besøges i 2006 til Målene med denne handlingsplan er blandt andet: Alle boligstøttelåntagere med restancer skal tilbydes vejledning om mulighederne for individuel handlingsplan for gældsafvikling. Alle boligstøttelåntagere skal have tilbudt rådgivning om hvorledes de kan få renoveringslån eller tilskud. Herunder vil det være naturligt at berøre mulighederne for udskiftning af skibsovn for de relevante husejere. Både tomme boligstøttehuse og andre tomme huse registreres, og der udarbejdes anbefalinger over, hvilke tiltag der kan gøres, for at få boligerne beboede eller alternativt sanerede. Gennemgang og opfølgning på ikke færdiggjorte selvbyggerhuse med henblik på at nedbringe antallet disse. Det kan oplyses, at der er afsat ressourcer til handlingsplanen og såvel Landsstyrets administration som A/S Boligselskabet INI ser med største alvor på opgaven. Landsstyret har fuld tillid til at den løses til alles tilfredshed. a. Hvis ikke, hvorfor? SVAR: Er besvaret under pkt Er det Landsstyrets intention i de kommende år at iværksætte initiativer med henblik på energieffektivisering, og i forbindelse hermed også fremme 6/6

7 en udskiftning og erstatning af skibsovne som opvarmningskilde i de huse/boliger, der benytter denne? SVAR: Det er vigtigt at fastholde, at der er tale om private ejendomme og Landsstyret skal som sådan også respektere det installationsniveau de enkelte ejere har valgt. Landsstyret finder det imidlertid vigtigt, at skabe de bevillingsmæssige rammer for, at også boligstøttehusejerne kan forbedre og modernisere deres bolig jf. nedenfor. På hovedkonto Istandsættelsestilskud er der i 2007 afsat 9,0 mio. kr. Hovedkontoen omfatter tilskud til de låntagere, der på grund af ringe indtægt ikke kan forrente og afdrage et lån og derfor ikke kan modtage et lån til renovering, forbedring eller særlig vedligehold. På hovedkonto Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold er der i 2007 afsat 5,0 mio. kr. Reparations- og forbedringslån til eksisterende huse i løbende ejerforhold prioriteres således, at der ydes lån til standardforbedringer, såsom etablering af centralvarme, helårsvand, kloak, badeværelse, efterisolering m.v. Der foretages således renovering af boligstøttehuse med henblik på standardforbedring af boligmassen. Der kan ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvor huset er beliggende på lokaliteter, hvor der kan opnås privat realkredit eller bankfinansiering. Der kan som udgangspunkt ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvis den aktuelle skattepligtige husstandsindkomst ligger under kr. Der kan som hovedregel ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, såfremt husets teknisk økonomiske værdi er under kr., eller hvor det ansøgte lån udgør mere end 35% af husets teknisk- økonomiske værdi. a. Eller ser Landsstyret denne opgave som mere forbundet med den fortløbende renoveringsindsats? SVAR: Er besvaret under pkt Ser Landsstyret det i lyset af de høje energipriser og de mulige sundhedsmæssige risici, at der kan argumenteres for, at der bør være en samfundsmæssig opgave at få skibsovne i huse udskiftet til andre og mere samfundsøkonomiske såvel som privatøkonomisk fordelagtige varmekilder? SVAR: Landsstyret finder for det første, at det vi være for vidtgående indgreb i de enkelte husejeres frihed, såfremt de blev tvunget til at udskifte deres nuværende varmekilde til en anden og evt. dyrere varmekilde. For det andet er det et faktum, at der ikke vil være muligt på alle lokaliteter. Landsstyret har som allerede anført, etableret de bevillingsmæssige rammer for, at der kan ske en løbende frivillig udskiftning. 7/7

8 12. Hvor meget energi bruger vi i Grønland til bygningsopvarmning i forhold til energiforbruget til elektricitet? Spørgsmålet bedes besvaret ud fra en opdeling i forskellige sektorer som eksempelvis fiskeindustrien, boliger, fælles forsyning med el og varme m.v. SVAR: I relation til gasolieforbruget og dens anvendelse findes der oplysninger frem til 2003 opdelt i anvendelse af forbruget i forskellige sektorer. Dette illustreres i bilag Har Landsstyret oplysninger om den gennemsnitlige årlige mængde af emission fra henholdsvis et oliefyr og en skibsovn? SVAR: Landsstyret har fået oplyst af Nukissiorfiit og Direktoratet for Miljø og Natur at de ikke har teknisk eller på anden måde oplysninger af årlige emissioner fra henholdsvis oliefyr eller skibsovn. a. Hvis nej, agter Landstyret at indhente en sådan information? Vil oplysninger af en sådan karakter blive tillagt vægt i de kommende års energiplanlægning? SVAR: Grønlands Statistik (GS) har ansvaret for at levere international statistik. Der udarbejdes dog ikke en løbende energi- og emissions-statistik i dag. Grønlandske interessenter har ellers peget på nytten af både en energi- og emissionsstatistik. GS har tidligere lavet en forundersøgelse for at kunne etablere en miljø- og energistatistik. Man fik dengang en statistik for ét år, men der ligger en implementeringsplan klar, hvis der kan bevilges midler til en energistatistik. Det kan godt nævnes, at bevilling til en miljø- og energistatistik er i Landsstyrets overvejelser. 14. Har Landsstyret oplysninger om den samlede mængde af de nuværende skadelige emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne til brug for opvarmning af huse. SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger over emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne. a. Hvis ja er denne udledning på et miljømæssigt acceptabelt niveau? SVAR: Se pkt Kan Landsstyret oplyse andet med hensyn til sine politiske visioner på energieffektiviseringsområdet? SVAR: Landsstyret fremlagde i forårssamling i 2006 sin Energipolitiske perspektivredegørelse. Landsstyret har i redegørelsen fremkommet med deres ønsker 8/8

9 om en bedre og mere effektiv udnyttelse af landets energiressourcer, om øget selvforsyning af energi samt mere brug af vedvarende energi. Målet er blandt andet at reducere forureningen. Landsstyret er dog også opmærksom på, at energiforsyning sker udfra økonomisk og miljømæssig bæredygtighedshensyn. Et af de grundlæggende elementer er energibesparelser, energieffektivitet og omlægninger af energiforsyningen. Målet er, at energibesparelser og energieffektivisering skal målrettes til henholdsvis slutbrugere, producenter, erhvervsliv, institutioner, offentlig forvaltning og handlende. Landsstyret ønsker i den forbindelse at udarbejde en energipolitisk strategi- og handlingsplan herunder indgår energieffektivisering. Dertil vil det være nødvendigt at inddrage alle relevante parter i udarbejdelse af en strategiplan. Jeg håber med ovenstående, at jeg på Landsstyret vegne har besvaret dine spørgsmål. Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser 9/9

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015. EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet

Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015. EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015 EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevej 19 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tornsangervej 21 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2014 Til den 10. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere