Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, labour and Vocational Training The Minister Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER) Svar til spørgsmål om effektivisering af energiforbrug 9. februar 2007 J.nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax I medfør af Landstingets forretningsordens 36, stk. 1, har du fremsat en lang række spørgsmål vedrørende effektivisering af energiforbrug. 1. Foreligger, der data om hvor mange huse/boliger, som i dag benytter skibsovne til opvarmning? Hvis muligt ser jeg gerne disse data opført i skemaform gerne fordelt på byer og bygder. SVAR: Der foreligger ikke eksakte data om antal huse/boliger, som i dag benytter skibsovn (refleksovn) til opvarmning, blandt andet fordi der ikke er oplysningspligt herom fra ejeren. Derfor er det ikke muligt at lave en opgørelse over de ønskede data. Det er dog sandsynligt, at langt de fleste fyringsanlæg med skibsovne findes i bygder og de såkaldte yderdistriktsbyer. KANUKOKA er blevet forespurgt om de havde data, eller kunne fremskaffe oplysninger om antal skibsovne i brug, men har telefonisk oplyst, at KANUKOKA ikke har oplysningerne og ikke har mulighed for at fremskaffe disse. I forbindelse med udvikling af det nuværende selvbyggerhus Illorput 2000 i slutningen af 1990 erne, blev projektet udviklet til, at selvbyggerhusene blev leveret med kedel og oliefyr, dvs. et højtryksfyr med centralvarmeanlæg og vandbåren installation. Det kan yderligere oplyses, at de to selvbyggertyper Illorput 43 og Illorput 69, der har været opført indtil 1998, er forberedt til installering af centralvarme. Derimod er der ikke udarbejdet noget standardprojekt for installation af centralvarme i de gamle selvbyggertyper, der blev opført i perioden fra 1973 til Der er ca selvbyggerhuse leveret med skibsovn. Nogle af disse selvbyggere er skiftet over til centralvarmeanlæg, men hvor mange vides ikke. A/S Boligselskabet INI som administrerer langt de fleste af de offentlige udlejningsboliger i Grønland, administrerer ca. 260 boliger med skibsovne. Over halvdelen af disse ligger i bygder. Hjemmestyret ejer kun 22 udlejningsboliger med skibsovne, resten er kommunalt ejede. Se bilag 1 for fordeling. 2. Vil det være forbundet med en fremtidig samfundsøkonomisk fordel, som f.eks. en mindre import af fossile brændstoffer, såfremt alle disse huse/boliger i fremtiden kunne opvarmes med eksempelvis et oliefyr eller via 1/1

2 minikraftvarmeværker? Dette naturligvis sat i forhold til de forbundne anlægsudgifter hermed? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger, der kan vurdere om der er en samfundsøkonomisk fordel herved. Det skal dog bemærkes, at alene anlægsomkostningen til et højtryksfyr med centralvarmeinstallation nemt kan beløbe sig til over kr. En væsentlig del af omkostningerne er udgifter til arbejdsløn og transport, idet kun de færreste bygder har håndværkere, der kan installere (eller servicere) et centralvarmeanlæg. Omvendt er der ingen tvivl om, at en skibsovn er sværere at regulere end et højtryksoliefyr og vil derfor alt andet lige anvende mere brændstof end et højtryksfyr. Ved forsøg har det vist sig at brændstofbesparelsen svinger fra 20% og helt op imod 40% ved at overgå fra skibsovn til højtryksoliefyr. 3. Såfremt Landsstyret kan svare bekræftende på spørgsmål. 2, ønsker jeg et estimat for hvad det vil koste en gennemsnitshusejer at installere et oliefyr? Dersom dette skulle være bekosteligt f. eks kr. vil en sådan omkostning efter min vurdering udelukke, at en del husejere formodentlig fortrinsvist bosat i bygder og mindre byer i selv at finansiere denne udgift via lån i kreditforening eller bank. SVAR: Landsstyret kan oplyse, at Uummannap Kommunia i 2003 opgjorde gennemsnitsomkostningen for at installere et højtryksoliefyr i et Illorput 69 i en bygd til kr. Den samme omkostning til et Illorput 43 i en by blev opgjort til kr. Når man taler om udskiftning af skibsovn til højtryksoliefyr, skal man være opmærksom på, at det ikke kun er et»oliefyr«der skal skiftes ud. Der er typisk også tale om installering af kedelunit, skorsten, radiatoranlæg og rørføring, vandtank eller vandledning inkl. vandinstallation. Der kan således være en del omkostninger i forbindelse med ændring af installation. Selvom der har været fremsat ønske om at kunne installere centralvarme i selvbyggerhusene, bør det overvejes nøjere, om der generelt skal gives mulighed herfor i gamle selvbyggertyper. Afhængigt af alder og tilstand i et gammelt selvbyggerhus bør det overvejes, om det vil blive for dyrt at installere centralvarme i huset, idet udgiften til installering af centralvarme typisk vil ligge mellem og kroner afhængigt af husets størrelse. Samtidig skal man være opmærksom på, at en centralvarmeinstallation er forholdsvis sårbar i drift, f.eks. overfor frost, og derfor har en begrænset levetid, der medfører udgifter til genanskaffelse efter nogle år. Dette har vist sig at være et problem i en række Illorput 2000 byggesæt, der blev leveret for 5-6 år siden. Højtryksoliefyr er meget følsomme og indeholder en del finmekanik. Når et sådan fyr går i stå om vinteren, er der ofte kun få timer til at afhjælpe problemet, inden 2/2

3 huset og den vandbårne varmeinstallation fryser til is og centralvarmeanlægget frostsprænger. Det kræver således både adgang til oliefyrsmekaniker og en vis kapital at have et højtryksoliefyr. a. Ser Landsstyret såfremt ovenstående skulle være tilfældet for mange boligejere, en fordel i at der i en eller anden form kan oprettes en offentlig medfinansieringsordning, der kan medvirke til at afbøde den fulde økonomiske virkning for de borgere, der er forment muligheden for finansiering på det private lånemarked? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at der allerede findes en finansieringsordning. Ifølge 22, stk. 3 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri kan der ydes lån til forbedring af selvbyggerhuse. Forbedringen skal være godkendt af Landsstyret. Ifølge denne hjemmel vil der i givet fald kunne ydes lån til udskiftning af en olieovn og installering af et centralvarmeanlæg. Agter en ejer af et selvbyggerhus at installere centralvarmeanlæg, må en byggetilladelse først indhentes hos kommunen. Byggetilladelse udstedes normalt på grundlag af et projekt bestående af nødvendige tegninger og beskrivelse. Der er ikke krav om et særskilt fyrrum, idet isolerede kedelunits fås til opstilling i beboelsesrum. Olietanken kan ikke placeres indendørs og må ikke uden særlige foranstaltninger anbringes under huset. I koldere egne er det antagelig nødvendigt at supplere olietanken med en indendørs anbragt tank. Bygningsmyndigheden anbefaler, at der i givet fald udarbejdes standardprojekter for hvert enkel selvbyggertype, der kan typegodkendes. Som tidligere nævnt har der gennem tiderne været 12 forskellige hustyper indtil Illoorput 2000, og da de to typer Illorput 43 og Illorput 69 ikke udgør noget problem, vil der i givet fald skulle udarbejdes 10 forskellige projekter til typegodkendelse. Bygningsmyndigheden bemærker iøvrigt, at der i typegodkendelsen vil blive stillet betingelse om, at centralvarme kun er tilladt på steder med stabil strømforsyning og forsvarlige muligheder for levering eller tilkørsel af fyringsolie. Terminsydelsen på et lån til en centralvarmeinstallation er typisk kr. pr. måned. En forudsætning for at kunne installere centralvarme vil være, at der er elinstallation i huset, og terminsydelsen på et el-lån er typisk kr. pr. måned. Desuden vil der være driftsudgifter til opvarmning, elektricitet, forsikring, renovation og vedligeholdelse. Dermed kan de faste udgifter ved at bo i et selvbyggerhus andrage en væsentlig del af husstandsindkomsten. Det er et af grundprincipperne for selvbyggerordningen at tilføre boligtyper med minimale driftsudgifter i de områder, hvor borgerne har begrænsede muligheder for at betale terminsydelser. Jo flere installationer, der indlægges i et selvbyggerhus, jo mere fjerner man sig fra dette grundprincip. 3/3

4 4. Er der indhøstet positive erfaringer, herunder med rentabilitet/energiefficiens i forbindelse med forsøgsetableringen af et minikraftvarmeværk i Ilulissat? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af sådanne oplysninger. Landsstyret har forespurgt herom hos Nukissiorfiit, som meddeler, at de heller ikke har oplysninger herom. 5. Har Landsstyret kendskab til sammenlignelige forsøg fra andre lande med minikraftværker? a. Hvis ja: Vurderer Landsstyret så at disse indhøstede erfaringer på en positiv vis vil kunne indgå i den løbende grønlandske energiplanlægning? SVAR: Nukissiorfiit har overfor Landsstyret oplyst, at de ikke pt. har oplysninger herom. 6. Er olieforbruget i en bolig med en skibsovn sammenlignet med olieforbruget i en bolig med et centralvarmeanlæg større og i givet fald hvor meget? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at i princippet giver en liter olie den samme energi kilojule ved forbrænding. Et højtryksoliefyr med centralvarmeanlæg reagerer langsommere og har mere effektiv forbrænding end en skibsovn, der i sagens natur og på grund af sin udformning har en meget umiddelbar og høj ydeevne. Som allerede anført er det vanskelligt at regulere en skibsovn, idet det foregår manuelt, medens et højtryksoliefyr har automatik og bliver styret af pumper og termostater. Det er ikke systematisk opgjort, hvor meget mere olie, en bolig med skibsovn bruger, sammenlignet med en bolig med et centralvarmeanlæg. Indkøb af olie til opvarmning i enfamiliehuse med skibsovn, sker af privat personer, uanset om det er en leje- eller ejerbolig. Det er svært at sætte tal på olieforbruget, men et klassisk selvbyggerhus med f.eks. 150 mm. isolering, der opvarmes via skibsovn, kan snildt bruge ltr. gasolie om året. Forbruget for et tilsvarende højtryksfyr vil ligge på omkring ltr. gasolie om året. Det skal bemærkes at de konkrete tal er meget afhængige af, i hvilket distrikt huset er beliggende. Det er imidlertid svært at sammenligne forbruget i et centralvarmeanlæg med forbruget med en skibsovn. For et centralvarmeanlæg er gældende: At det typisk producerer varmt vand til bad m.v., hvilket ikke sker i skibsovn. Oliefyr starter automatisk, når der behov for varme samt varmt vand. Dette sker ikke med en skibsovn. Her skal man regulere det manuelt. Et centralvarmanlæg giver en bedre varmefordeling i boligen end en skibsovn, idet radiatorer er placeret rundt omkring i huset under vinduer, og andre steder hvor der ellers vil være kuldetræk. Radiatorerne er oftest monteret med termostatventiler. Dette gør, at behovet for opvarmning ikke vil være så stort, idet tem- 4/4

5 peraturen ikke behøver at være høj, før det er komfortabelt, samt at varmeafgivelsen automatisk vil blive reguleret efter behov. En skibsovn vil ofte være placeret midt i rum og ikke i alle rum af boligen, hvilket kan betyde, at man opvarmer ekstra meget for at modvirke kuldetræk fra vinduer og ydervægge. Dette kan give et større olieforbrug til opvarmning. Et centralvarmeanlæg skal være i drift hele tiden, ellers risikerer man ikke at kunne genopstarte anlægget og risikerer frostsprængninger i anlægget. Dette medvirker til et højere olieforbrug. En skibsovn kan tændes og slukkes efter behov. Dette medvirker til et lavere olieforbrug. Samlet set vurderes en skibsovn dog til at bruge en del mere olie til opvarmning end et centralvarmeanlæg, afhængigt af forbrugsmønster. Det er oplyst, at der i vintermåneder kan anvendes op til 20 ltr. pr. døgn til opvarmning med en skibsovn. Dette svarer til, at den er reguleret op på maksimum, mens forbruget til et centralvarmeanlæg typisk vil være det halve for tilsvarende periode. 7. Hvilken gennemsnitsudgift til brændstof har henholdsvis ejeren af en skibsovn og ejeren af et centralvarmeanlæg pr. anno? SVAR: Med udgangspunkt i det til spm. 6 anførte, kan der årlige besparelse sættes til ltr. gasolie. Ved en literpris på 3,81 kr. kan den samlede besparelse for eksemplet opgøres til ca kr. a. Er det rimeligt at antage, at de personer, hvis bolig opvarmes af en skibsovn, gennemsnitligt har en registeret A-indkomst, der befinder sig på eller under mindsteløns niveau? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af aktuelle oplysninger om hvem der har en bolig med skibsovn eller deres husstandsindkomst. Antagelsen er dog næppe usandsynlig. 8. Er Landsstyret i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt brug af skibsovne til opvarmning af huse kan medføre sundhedsskadelige virkninger f. eks i form af en øget risiko for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at ved korrekt brug og vedligeholdelse af en skibsovn, skulle der ikke være risiko for at pådrage sig sygdomme. Det gælder i øvrigt ved al forbrænding af fossile brændstoffer, at få røgen ud og beholde varmen. Landsstyret er ikke bekendt med, at der skulle være lavet systematiske undersøgelser af brugen af skibsovne og risikoen for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner. a. Hvis ikke, overvejer landsstyret så at undersøge dette? 5/5

6 SVAR: Landsstyret vurderer, at dette vil være en yderst vanskelig undersøgelse, idet årsagerne til luftvejssygdomme kan være mange. Yderligere vil en evt. undersøgelse være meget usikker, idet vi kan forvente at der vil være nogen som i løbet af deres levetid har boet i et hus med skibsovn, og i et andet hus uden skibsovn. Desuden kan der være andre årsager til luftsvejssygdomme såsom rygning, dårligt indeklima af anden årsag mv. 9. Findes der i dag en tilstandvurdering af de skibsovne, som bruges til opvarmning af huse? Hvis ikke, vil Landsstyret i givet fald se det som fordelagtigt at få udarbejdet en sådan tilstandsvurdering evt. med henblik på at få kortlagt hvor stort det akutte behov, for udskiftning er? SVAR: Landsstyret er ikke vidende om, at der er lavet egentlige tilstandvurderinger af skibsovne. Det skal bemærkes at en skibsovn er en forholdsvis ukompliceret forbrændingsaggregat med et brændkammer, brændstofregulator og et afgasrør. Den eneste mekaniske del, er selve regulatoren og denne findes typisk som reservedel i alle bygder og byer. Som opfølgning på A/S Boligselskabet INI s hidtidige aktivitet, besluttede Landsstyret i 2005 at gennemføre en handlingsplan for boligstøtteområdet, hvor samtlige byer og bygder besøges i 2006 til Målene med denne handlingsplan er blandt andet: Alle boligstøttelåntagere med restancer skal tilbydes vejledning om mulighederne for individuel handlingsplan for gældsafvikling. Alle boligstøttelåntagere skal have tilbudt rådgivning om hvorledes de kan få renoveringslån eller tilskud. Herunder vil det være naturligt at berøre mulighederne for udskiftning af skibsovn for de relevante husejere. Både tomme boligstøttehuse og andre tomme huse registreres, og der udarbejdes anbefalinger over, hvilke tiltag der kan gøres, for at få boligerne beboede eller alternativt sanerede. Gennemgang og opfølgning på ikke færdiggjorte selvbyggerhuse med henblik på at nedbringe antallet disse. Det kan oplyses, at der er afsat ressourcer til handlingsplanen og såvel Landsstyrets administration som A/S Boligselskabet INI ser med største alvor på opgaven. Landsstyret har fuld tillid til at den løses til alles tilfredshed. a. Hvis ikke, hvorfor? SVAR: Er besvaret under pkt Er det Landsstyrets intention i de kommende år at iværksætte initiativer med henblik på energieffektivisering, og i forbindelse hermed også fremme 6/6

7 en udskiftning og erstatning af skibsovne som opvarmningskilde i de huse/boliger, der benytter denne? SVAR: Det er vigtigt at fastholde, at der er tale om private ejendomme og Landsstyret skal som sådan også respektere det installationsniveau de enkelte ejere har valgt. Landsstyret finder det imidlertid vigtigt, at skabe de bevillingsmæssige rammer for, at også boligstøttehusejerne kan forbedre og modernisere deres bolig jf. nedenfor. På hovedkonto Istandsættelsestilskud er der i 2007 afsat 9,0 mio. kr. Hovedkontoen omfatter tilskud til de låntagere, der på grund af ringe indtægt ikke kan forrente og afdrage et lån og derfor ikke kan modtage et lån til renovering, forbedring eller særlig vedligehold. På hovedkonto Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold er der i 2007 afsat 5,0 mio. kr. Reparations- og forbedringslån til eksisterende huse i løbende ejerforhold prioriteres således, at der ydes lån til standardforbedringer, såsom etablering af centralvarme, helårsvand, kloak, badeværelse, efterisolering m.v. Der foretages således renovering af boligstøttehuse med henblik på standardforbedring af boligmassen. Der kan ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvor huset er beliggende på lokaliteter, hvor der kan opnås privat realkredit eller bankfinansiering. Der kan som udgangspunkt ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvis den aktuelle skattepligtige husstandsindkomst ligger under kr. Der kan som hovedregel ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, såfremt husets teknisk økonomiske værdi er under kr., eller hvor det ansøgte lån udgør mere end 35% af husets teknisk- økonomiske værdi. a. Eller ser Landsstyret denne opgave som mere forbundet med den fortløbende renoveringsindsats? SVAR: Er besvaret under pkt Ser Landsstyret det i lyset af de høje energipriser og de mulige sundhedsmæssige risici, at der kan argumenteres for, at der bør være en samfundsmæssig opgave at få skibsovne i huse udskiftet til andre og mere samfundsøkonomiske såvel som privatøkonomisk fordelagtige varmekilder? SVAR: Landsstyret finder for det første, at det vi være for vidtgående indgreb i de enkelte husejeres frihed, såfremt de blev tvunget til at udskifte deres nuværende varmekilde til en anden og evt. dyrere varmekilde. For det andet er det et faktum, at der ikke vil være muligt på alle lokaliteter. Landsstyret har som allerede anført, etableret de bevillingsmæssige rammer for, at der kan ske en løbende frivillig udskiftning. 7/7

8 12. Hvor meget energi bruger vi i Grønland til bygningsopvarmning i forhold til energiforbruget til elektricitet? Spørgsmålet bedes besvaret ud fra en opdeling i forskellige sektorer som eksempelvis fiskeindustrien, boliger, fælles forsyning med el og varme m.v. SVAR: I relation til gasolieforbruget og dens anvendelse findes der oplysninger frem til 2003 opdelt i anvendelse af forbruget i forskellige sektorer. Dette illustreres i bilag Har Landsstyret oplysninger om den gennemsnitlige årlige mængde af emission fra henholdsvis et oliefyr og en skibsovn? SVAR: Landsstyret har fået oplyst af Nukissiorfiit og Direktoratet for Miljø og Natur at de ikke har teknisk eller på anden måde oplysninger af årlige emissioner fra henholdsvis oliefyr eller skibsovn. a. Hvis nej, agter Landstyret at indhente en sådan information? Vil oplysninger af en sådan karakter blive tillagt vægt i de kommende års energiplanlægning? SVAR: Grønlands Statistik (GS) har ansvaret for at levere international statistik. Der udarbejdes dog ikke en løbende energi- og emissions-statistik i dag. Grønlandske interessenter har ellers peget på nytten af både en energi- og emissionsstatistik. GS har tidligere lavet en forundersøgelse for at kunne etablere en miljø- og energistatistik. Man fik dengang en statistik for ét år, men der ligger en implementeringsplan klar, hvis der kan bevilges midler til en energistatistik. Det kan godt nævnes, at bevilling til en miljø- og energistatistik er i Landsstyrets overvejelser. 14. Har Landsstyret oplysninger om den samlede mængde af de nuværende skadelige emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne til brug for opvarmning af huse. SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger over emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne. a. Hvis ja er denne udledning på et miljømæssigt acceptabelt niveau? SVAR: Se pkt Kan Landsstyret oplyse andet med hensyn til sine politiske visioner på energieffektiviseringsområdet? SVAR: Landsstyret fremlagde i forårssamling i 2006 sin Energipolitiske perspektivredegørelse. Landsstyret har i redegørelsen fremkommet med deres ønsker 8/8

9 om en bedre og mere effektiv udnyttelse af landets energiressourcer, om øget selvforsyning af energi samt mere brug af vedvarende energi. Målet er blandt andet at reducere forureningen. Landsstyret er dog også opmærksom på, at energiforsyning sker udfra økonomisk og miljømæssig bæredygtighedshensyn. Et af de grundlæggende elementer er energibesparelser, energieffektivitet og omlægninger af energiforsyningen. Målet er, at energibesparelser og energieffektivisering skal målrettes til henholdsvis slutbrugere, producenter, erhvervsliv, institutioner, offentlig forvaltning og handlende. Landsstyret ønsker i den forbindelse at udarbejde en energipolitisk strategi- og handlingsplan herunder indgår energieffektivisering. Dertil vil det være nødvendigt at inddrage alle relevante parter i udarbejdelse af en strategiplan. Jeg håber med ovenstående, at jeg på Landsstyret vegne har besvaret dine spørgsmål. Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser 9/9

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012

Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012 Grønlands Selvstyre Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012 September 2009 EM 2009/127 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING...5 RESUMÉ...7 1 BAGGRUND FOR GRØNLANDS

Læs mere

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN Juni 213 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN ISBN Elektronisk udgave: 978-87-9371-14-8 1 Indledning og sammenfatning Tilskudsordningen skrot dit oliefyr gav boligejere mulighed

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug Udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende landbrugets økonomi,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering i fire bygningssegmenter. Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering i fire bygningssegmenter. Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen 31. januar 2013 Notat Bygningsstyrelsen ANALYSE AF PRAKTISKE ERFARINGER MED

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister Marts 2003 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SAMFUNDSMÆSSIG NYTTE VED AT ETABLERE ET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Økonomiske Midler Til Byggerier I Nuuk VEJLEDER: Vibeke Kragh FORFATTER: Andreas Kold Larsen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere