Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, labour and Vocational Training The Minister Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER) Svar til spørgsmål om effektivisering af energiforbrug 9. februar 2007 J.nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax I medfør af Landstingets forretningsordens 36, stk. 1, har du fremsat en lang række spørgsmål vedrørende effektivisering af energiforbrug. 1. Foreligger, der data om hvor mange huse/boliger, som i dag benytter skibsovne til opvarmning? Hvis muligt ser jeg gerne disse data opført i skemaform gerne fordelt på byer og bygder. SVAR: Der foreligger ikke eksakte data om antal huse/boliger, som i dag benytter skibsovn (refleksovn) til opvarmning, blandt andet fordi der ikke er oplysningspligt herom fra ejeren. Derfor er det ikke muligt at lave en opgørelse over de ønskede data. Det er dog sandsynligt, at langt de fleste fyringsanlæg med skibsovne findes i bygder og de såkaldte yderdistriktsbyer. KANUKOKA er blevet forespurgt om de havde data, eller kunne fremskaffe oplysninger om antal skibsovne i brug, men har telefonisk oplyst, at KANUKOKA ikke har oplysningerne og ikke har mulighed for at fremskaffe disse. I forbindelse med udvikling af det nuværende selvbyggerhus Illorput 2000 i slutningen af 1990 erne, blev projektet udviklet til, at selvbyggerhusene blev leveret med kedel og oliefyr, dvs. et højtryksfyr med centralvarmeanlæg og vandbåren installation. Det kan yderligere oplyses, at de to selvbyggertyper Illorput 43 og Illorput 69, der har været opført indtil 1998, er forberedt til installering af centralvarme. Derimod er der ikke udarbejdet noget standardprojekt for installation af centralvarme i de gamle selvbyggertyper, der blev opført i perioden fra 1973 til Der er ca selvbyggerhuse leveret med skibsovn. Nogle af disse selvbyggere er skiftet over til centralvarmeanlæg, men hvor mange vides ikke. A/S Boligselskabet INI som administrerer langt de fleste af de offentlige udlejningsboliger i Grønland, administrerer ca. 260 boliger med skibsovne. Over halvdelen af disse ligger i bygder. Hjemmestyret ejer kun 22 udlejningsboliger med skibsovne, resten er kommunalt ejede. Se bilag 1 for fordeling. 2. Vil det være forbundet med en fremtidig samfundsøkonomisk fordel, som f.eks. en mindre import af fossile brændstoffer, såfremt alle disse huse/boliger i fremtiden kunne opvarmes med eksempelvis et oliefyr eller via 1/1

2 minikraftvarmeværker? Dette naturligvis sat i forhold til de forbundne anlægsudgifter hermed? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger, der kan vurdere om der er en samfundsøkonomisk fordel herved. Det skal dog bemærkes, at alene anlægsomkostningen til et højtryksfyr med centralvarmeinstallation nemt kan beløbe sig til over kr. En væsentlig del af omkostningerne er udgifter til arbejdsløn og transport, idet kun de færreste bygder har håndværkere, der kan installere (eller servicere) et centralvarmeanlæg. Omvendt er der ingen tvivl om, at en skibsovn er sværere at regulere end et højtryksoliefyr og vil derfor alt andet lige anvende mere brændstof end et højtryksfyr. Ved forsøg har det vist sig at brændstofbesparelsen svinger fra 20% og helt op imod 40% ved at overgå fra skibsovn til højtryksoliefyr. 3. Såfremt Landsstyret kan svare bekræftende på spørgsmål. 2, ønsker jeg et estimat for hvad det vil koste en gennemsnitshusejer at installere et oliefyr? Dersom dette skulle være bekosteligt f. eks kr. vil en sådan omkostning efter min vurdering udelukke, at en del husejere formodentlig fortrinsvist bosat i bygder og mindre byer i selv at finansiere denne udgift via lån i kreditforening eller bank. SVAR: Landsstyret kan oplyse, at Uummannap Kommunia i 2003 opgjorde gennemsnitsomkostningen for at installere et højtryksoliefyr i et Illorput 69 i en bygd til kr. Den samme omkostning til et Illorput 43 i en by blev opgjort til kr. Når man taler om udskiftning af skibsovn til højtryksoliefyr, skal man være opmærksom på, at det ikke kun er et»oliefyr«der skal skiftes ud. Der er typisk også tale om installering af kedelunit, skorsten, radiatoranlæg og rørføring, vandtank eller vandledning inkl. vandinstallation. Der kan således være en del omkostninger i forbindelse med ændring af installation. Selvom der har været fremsat ønske om at kunne installere centralvarme i selvbyggerhusene, bør det overvejes nøjere, om der generelt skal gives mulighed herfor i gamle selvbyggertyper. Afhængigt af alder og tilstand i et gammelt selvbyggerhus bør det overvejes, om det vil blive for dyrt at installere centralvarme i huset, idet udgiften til installering af centralvarme typisk vil ligge mellem og kroner afhængigt af husets størrelse. Samtidig skal man være opmærksom på, at en centralvarmeinstallation er forholdsvis sårbar i drift, f.eks. overfor frost, og derfor har en begrænset levetid, der medfører udgifter til genanskaffelse efter nogle år. Dette har vist sig at være et problem i en række Illorput 2000 byggesæt, der blev leveret for 5-6 år siden. Højtryksoliefyr er meget følsomme og indeholder en del finmekanik. Når et sådan fyr går i stå om vinteren, er der ofte kun få timer til at afhjælpe problemet, inden 2/2

3 huset og den vandbårne varmeinstallation fryser til is og centralvarmeanlægget frostsprænger. Det kræver således både adgang til oliefyrsmekaniker og en vis kapital at have et højtryksoliefyr. a. Ser Landsstyret såfremt ovenstående skulle være tilfældet for mange boligejere, en fordel i at der i en eller anden form kan oprettes en offentlig medfinansieringsordning, der kan medvirke til at afbøde den fulde økonomiske virkning for de borgere, der er forment muligheden for finansiering på det private lånemarked? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at der allerede findes en finansieringsordning. Ifølge 22, stk. 3 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri kan der ydes lån til forbedring af selvbyggerhuse. Forbedringen skal være godkendt af Landsstyret. Ifølge denne hjemmel vil der i givet fald kunne ydes lån til udskiftning af en olieovn og installering af et centralvarmeanlæg. Agter en ejer af et selvbyggerhus at installere centralvarmeanlæg, må en byggetilladelse først indhentes hos kommunen. Byggetilladelse udstedes normalt på grundlag af et projekt bestående af nødvendige tegninger og beskrivelse. Der er ikke krav om et særskilt fyrrum, idet isolerede kedelunits fås til opstilling i beboelsesrum. Olietanken kan ikke placeres indendørs og må ikke uden særlige foranstaltninger anbringes under huset. I koldere egne er det antagelig nødvendigt at supplere olietanken med en indendørs anbragt tank. Bygningsmyndigheden anbefaler, at der i givet fald udarbejdes standardprojekter for hvert enkel selvbyggertype, der kan typegodkendes. Som tidligere nævnt har der gennem tiderne været 12 forskellige hustyper indtil Illoorput 2000, og da de to typer Illorput 43 og Illorput 69 ikke udgør noget problem, vil der i givet fald skulle udarbejdes 10 forskellige projekter til typegodkendelse. Bygningsmyndigheden bemærker iøvrigt, at der i typegodkendelsen vil blive stillet betingelse om, at centralvarme kun er tilladt på steder med stabil strømforsyning og forsvarlige muligheder for levering eller tilkørsel af fyringsolie. Terminsydelsen på et lån til en centralvarmeinstallation er typisk kr. pr. måned. En forudsætning for at kunne installere centralvarme vil være, at der er elinstallation i huset, og terminsydelsen på et el-lån er typisk kr. pr. måned. Desuden vil der være driftsudgifter til opvarmning, elektricitet, forsikring, renovation og vedligeholdelse. Dermed kan de faste udgifter ved at bo i et selvbyggerhus andrage en væsentlig del af husstandsindkomsten. Det er et af grundprincipperne for selvbyggerordningen at tilføre boligtyper med minimale driftsudgifter i de områder, hvor borgerne har begrænsede muligheder for at betale terminsydelser. Jo flere installationer, der indlægges i et selvbyggerhus, jo mere fjerner man sig fra dette grundprincip. 3/3

4 4. Er der indhøstet positive erfaringer, herunder med rentabilitet/energiefficiens i forbindelse med forsøgsetableringen af et minikraftvarmeværk i Ilulissat? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af sådanne oplysninger. Landsstyret har forespurgt herom hos Nukissiorfiit, som meddeler, at de heller ikke har oplysninger herom. 5. Har Landsstyret kendskab til sammenlignelige forsøg fra andre lande med minikraftværker? a. Hvis ja: Vurderer Landsstyret så at disse indhøstede erfaringer på en positiv vis vil kunne indgå i den løbende grønlandske energiplanlægning? SVAR: Nukissiorfiit har overfor Landsstyret oplyst, at de ikke pt. har oplysninger herom. 6. Er olieforbruget i en bolig med en skibsovn sammenlignet med olieforbruget i en bolig med et centralvarmeanlæg større og i givet fald hvor meget? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at i princippet giver en liter olie den samme energi kilojule ved forbrænding. Et højtryksoliefyr med centralvarmeanlæg reagerer langsommere og har mere effektiv forbrænding end en skibsovn, der i sagens natur og på grund af sin udformning har en meget umiddelbar og høj ydeevne. Som allerede anført er det vanskelligt at regulere en skibsovn, idet det foregår manuelt, medens et højtryksoliefyr har automatik og bliver styret af pumper og termostater. Det er ikke systematisk opgjort, hvor meget mere olie, en bolig med skibsovn bruger, sammenlignet med en bolig med et centralvarmeanlæg. Indkøb af olie til opvarmning i enfamiliehuse med skibsovn, sker af privat personer, uanset om det er en leje- eller ejerbolig. Det er svært at sætte tal på olieforbruget, men et klassisk selvbyggerhus med f.eks. 150 mm. isolering, der opvarmes via skibsovn, kan snildt bruge ltr. gasolie om året. Forbruget for et tilsvarende højtryksfyr vil ligge på omkring ltr. gasolie om året. Det skal bemærkes at de konkrete tal er meget afhængige af, i hvilket distrikt huset er beliggende. Det er imidlertid svært at sammenligne forbruget i et centralvarmeanlæg med forbruget med en skibsovn. For et centralvarmeanlæg er gældende: At det typisk producerer varmt vand til bad m.v., hvilket ikke sker i skibsovn. Oliefyr starter automatisk, når der behov for varme samt varmt vand. Dette sker ikke med en skibsovn. Her skal man regulere det manuelt. Et centralvarmanlæg giver en bedre varmefordeling i boligen end en skibsovn, idet radiatorer er placeret rundt omkring i huset under vinduer, og andre steder hvor der ellers vil være kuldetræk. Radiatorerne er oftest monteret med termostatventiler. Dette gør, at behovet for opvarmning ikke vil være så stort, idet tem- 4/4

5 peraturen ikke behøver at være høj, før det er komfortabelt, samt at varmeafgivelsen automatisk vil blive reguleret efter behov. En skibsovn vil ofte være placeret midt i rum og ikke i alle rum af boligen, hvilket kan betyde, at man opvarmer ekstra meget for at modvirke kuldetræk fra vinduer og ydervægge. Dette kan give et større olieforbrug til opvarmning. Et centralvarmeanlæg skal være i drift hele tiden, ellers risikerer man ikke at kunne genopstarte anlægget og risikerer frostsprængninger i anlægget. Dette medvirker til et højere olieforbrug. En skibsovn kan tændes og slukkes efter behov. Dette medvirker til et lavere olieforbrug. Samlet set vurderes en skibsovn dog til at bruge en del mere olie til opvarmning end et centralvarmeanlæg, afhængigt af forbrugsmønster. Det er oplyst, at der i vintermåneder kan anvendes op til 20 ltr. pr. døgn til opvarmning med en skibsovn. Dette svarer til, at den er reguleret op på maksimum, mens forbruget til et centralvarmeanlæg typisk vil være det halve for tilsvarende periode. 7. Hvilken gennemsnitsudgift til brændstof har henholdsvis ejeren af en skibsovn og ejeren af et centralvarmeanlæg pr. anno? SVAR: Med udgangspunkt i det til spm. 6 anførte, kan der årlige besparelse sættes til ltr. gasolie. Ved en literpris på 3,81 kr. kan den samlede besparelse for eksemplet opgøres til ca kr. a. Er det rimeligt at antage, at de personer, hvis bolig opvarmes af en skibsovn, gennemsnitligt har en registeret A-indkomst, der befinder sig på eller under mindsteløns niveau? SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af aktuelle oplysninger om hvem der har en bolig med skibsovn eller deres husstandsindkomst. Antagelsen er dog næppe usandsynlig. 8. Er Landsstyret i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt brug af skibsovne til opvarmning af huse kan medføre sundhedsskadelige virkninger f. eks i form af en øget risiko for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner? SVAR: Landsstyret kan oplyse, at ved korrekt brug og vedligeholdelse af en skibsovn, skulle der ikke være risiko for at pådrage sig sygdomme. Det gælder i øvrigt ved al forbrænding af fossile brændstoffer, at få røgen ud og beholde varmen. Landsstyret er ikke bekendt med, at der skulle være lavet systematiske undersøgelser af brugen af skibsovne og risikoen for at pådrage sig diverse luftvejsygdomme som en følge af mulige emissioner. a. Hvis ikke, overvejer landsstyret så at undersøge dette? 5/5

6 SVAR: Landsstyret vurderer, at dette vil være en yderst vanskelig undersøgelse, idet årsagerne til luftvejssygdomme kan være mange. Yderligere vil en evt. undersøgelse være meget usikker, idet vi kan forvente at der vil være nogen som i løbet af deres levetid har boet i et hus med skibsovn, og i et andet hus uden skibsovn. Desuden kan der være andre årsager til luftsvejssygdomme såsom rygning, dårligt indeklima af anden årsag mv. 9. Findes der i dag en tilstandvurdering af de skibsovne, som bruges til opvarmning af huse? Hvis ikke, vil Landsstyret i givet fald se det som fordelagtigt at få udarbejdet en sådan tilstandsvurdering evt. med henblik på at få kortlagt hvor stort det akutte behov, for udskiftning er? SVAR: Landsstyret er ikke vidende om, at der er lavet egentlige tilstandvurderinger af skibsovne. Det skal bemærkes at en skibsovn er en forholdsvis ukompliceret forbrændingsaggregat med et brændkammer, brændstofregulator og et afgasrør. Den eneste mekaniske del, er selve regulatoren og denne findes typisk som reservedel i alle bygder og byer. Som opfølgning på A/S Boligselskabet INI s hidtidige aktivitet, besluttede Landsstyret i 2005 at gennemføre en handlingsplan for boligstøtteområdet, hvor samtlige byer og bygder besøges i 2006 til Målene med denne handlingsplan er blandt andet: Alle boligstøttelåntagere med restancer skal tilbydes vejledning om mulighederne for individuel handlingsplan for gældsafvikling. Alle boligstøttelåntagere skal have tilbudt rådgivning om hvorledes de kan få renoveringslån eller tilskud. Herunder vil det være naturligt at berøre mulighederne for udskiftning af skibsovn for de relevante husejere. Både tomme boligstøttehuse og andre tomme huse registreres, og der udarbejdes anbefalinger over, hvilke tiltag der kan gøres, for at få boligerne beboede eller alternativt sanerede. Gennemgang og opfølgning på ikke færdiggjorte selvbyggerhuse med henblik på at nedbringe antallet disse. Det kan oplyses, at der er afsat ressourcer til handlingsplanen og såvel Landsstyrets administration som A/S Boligselskabet INI ser med største alvor på opgaven. Landsstyret har fuld tillid til at den løses til alles tilfredshed. a. Hvis ikke, hvorfor? SVAR: Er besvaret under pkt Er det Landsstyrets intention i de kommende år at iværksætte initiativer med henblik på energieffektivisering, og i forbindelse hermed også fremme 6/6

7 en udskiftning og erstatning af skibsovne som opvarmningskilde i de huse/boliger, der benytter denne? SVAR: Det er vigtigt at fastholde, at der er tale om private ejendomme og Landsstyret skal som sådan også respektere det installationsniveau de enkelte ejere har valgt. Landsstyret finder det imidlertid vigtigt, at skabe de bevillingsmæssige rammer for, at også boligstøttehusejerne kan forbedre og modernisere deres bolig jf. nedenfor. På hovedkonto Istandsættelsestilskud er der i 2007 afsat 9,0 mio. kr. Hovedkontoen omfatter tilskud til de låntagere, der på grund af ringe indtægt ikke kan forrente og afdrage et lån og derfor ikke kan modtage et lån til renovering, forbedring eller særlig vedligehold. På hovedkonto Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold er der i 2007 afsat 5,0 mio. kr. Reparations- og forbedringslån til eksisterende huse i løbende ejerforhold prioriteres således, at der ydes lån til standardforbedringer, såsom etablering af centralvarme, helårsvand, kloak, badeværelse, efterisolering m.v. Der foretages således renovering af boligstøttehuse med henblik på standardforbedring af boligmassen. Der kan ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvor huset er beliggende på lokaliteter, hvor der kan opnås privat realkredit eller bankfinansiering. Der kan som udgangspunkt ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, hvis den aktuelle skattepligtige husstandsindkomst ligger under kr. Der kan som hovedregel ikke ydes lån til ejere af boligstøttehuse, såfremt husets teknisk økonomiske værdi er under kr., eller hvor det ansøgte lån udgør mere end 35% af husets teknisk- økonomiske værdi. a. Eller ser Landsstyret denne opgave som mere forbundet med den fortløbende renoveringsindsats? SVAR: Er besvaret under pkt Ser Landsstyret det i lyset af de høje energipriser og de mulige sundhedsmæssige risici, at der kan argumenteres for, at der bør være en samfundsmæssig opgave at få skibsovne i huse udskiftet til andre og mere samfundsøkonomiske såvel som privatøkonomisk fordelagtige varmekilder? SVAR: Landsstyret finder for det første, at det vi være for vidtgående indgreb i de enkelte husejeres frihed, såfremt de blev tvunget til at udskifte deres nuværende varmekilde til en anden og evt. dyrere varmekilde. For det andet er det et faktum, at der ikke vil være muligt på alle lokaliteter. Landsstyret har som allerede anført, etableret de bevillingsmæssige rammer for, at der kan ske en løbende frivillig udskiftning. 7/7

8 12. Hvor meget energi bruger vi i Grønland til bygningsopvarmning i forhold til energiforbruget til elektricitet? Spørgsmålet bedes besvaret ud fra en opdeling i forskellige sektorer som eksempelvis fiskeindustrien, boliger, fælles forsyning med el og varme m.v. SVAR: I relation til gasolieforbruget og dens anvendelse findes der oplysninger frem til 2003 opdelt i anvendelse af forbruget i forskellige sektorer. Dette illustreres i bilag Har Landsstyret oplysninger om den gennemsnitlige årlige mængde af emission fra henholdsvis et oliefyr og en skibsovn? SVAR: Landsstyret har fået oplyst af Nukissiorfiit og Direktoratet for Miljø og Natur at de ikke har teknisk eller på anden måde oplysninger af årlige emissioner fra henholdsvis oliefyr eller skibsovn. a. Hvis nej, agter Landstyret at indhente en sådan information? Vil oplysninger af en sådan karakter blive tillagt vægt i de kommende års energiplanlægning? SVAR: Grønlands Statistik (GS) har ansvaret for at levere international statistik. Der udarbejdes dog ikke en løbende energi- og emissions-statistik i dag. Grønlandske interessenter har ellers peget på nytten af både en energi- og emissionsstatistik. GS har tidligere lavet en forundersøgelse for at kunne etablere en miljø- og energistatistik. Man fik dengang en statistik for ét år, men der ligger en implementeringsplan klar, hvis der kan bevilges midler til en energistatistik. Det kan godt nævnes, at bevilling til en miljø- og energistatistik er i Landsstyrets overvejelser. 14. Har Landsstyret oplysninger om den samlede mængde af de nuværende skadelige emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne til brug for opvarmning af huse. SVAR: Landsstyret er ikke i besiddelse af oplysninger over emissioner fra henholdsvis oliefyr og skibsovne. a. Hvis ja er denne udledning på et miljømæssigt acceptabelt niveau? SVAR: Se pkt Kan Landsstyret oplyse andet med hensyn til sine politiske visioner på energieffektiviseringsområdet? SVAR: Landsstyret fremlagde i forårssamling i 2006 sin Energipolitiske perspektivredegørelse. Landsstyret har i redegørelsen fremkommet med deres ønsker 8/8

9 om en bedre og mere effektiv udnyttelse af landets energiressourcer, om øget selvforsyning af energi samt mere brug af vedvarende energi. Målet er blandt andet at reducere forureningen. Landsstyret er dog også opmærksom på, at energiforsyning sker udfra økonomisk og miljømæssig bæredygtighedshensyn. Et af de grundlæggende elementer er energibesparelser, energieffektivitet og omlægninger af energiforsyningen. Målet er, at energibesparelser og energieffektivisering skal målrettes til henholdsvis slutbrugere, producenter, erhvervsliv, institutioner, offentlig forvaltning og handlende. Landsstyret ønsker i den forbindelse at udarbejde en energipolitisk strategi- og handlingsplan herunder indgår energieffektivisering. Dertil vil det være nødvendigt at inddrage alle relevante parter i udarbejdelse af en strategiplan. Jeg håber med ovenstående, at jeg på Landsstyret vegne har besvaret dine spørgsmål. Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser 9/9

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. I medfør af 1, 9 og 13 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.; 1, 4 og 13 i lov for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsø Park 62 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-004927 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stigårdsvej 2 2680 Solrød Strand Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. september 2015 Til den 8. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport K. Christensens Vej 38 9200 Aalborg SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. februar 2015 Til den 17. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Damparken 51 6520 Toftlund Bygningernes energimærke: Gyldig fra 3. marts 2016 Til den 3. marts 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egetoften 15 4281 Gørlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bredekærs Vænge 154 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-003879 Energikonsulent: Ole Børs Petersson Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere