Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, Labour and Vocational Training The Minister Landstingsmedlem Esmar Bargstøm (HER) Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit I medfør af Landstingets forretningsordens 36, stk. 1, har du fremsat et spørgsmål vedrørende: Hvor mange nedbrud har Nukissiorfiit haft de sidste tre år? Postboks 1601 a. Hvad skal der til, før man kalder det et nedbrud? 3900 Nuuk Oq/tel b. Hvordan registrerer Nukissiorfiit sine nedbrud? Fax c. Nukissiorfiit siger, at de har en del registrerede strømsvigt, de seneste år. Hvor havde de disse nedbrud, og hvad var årsagen til disse? d. Har nogen af disse nedbrud resulteret i nogen påbud, påtaler, eller andre former for henstillinger fra El-myndigheden i Grønland? e. Hvor mange påbud har Nukissiorfiit fået de sidste 3 år? I. Har Nukissiorfiit formået at efterleve de påbud, de har fået indenfor de angivne tidsfrister? II. Er Landsstyret tilfreds med den måde eventuelle påbud er efterlevet? 1a) Nukissiorfiit opererer ikke med begrebet nedbrud, men med begrebet forsyningssvigt. Der er i perioden fra januar 2004 frem til dato registreret 430 forsyningssvigt. Det skal bemærkes, at alle former for forsyningssvigt registreres og dermed også svigt forsaget af udefra kommende faktorer, såsom påkørsler af lysmaster og overgravning af installationer med videre. 1b) Et forsyningssvigt er defineret som et hvert svigt i forsyningen hos den enkelte forbruger, der skyldes fejl på Nukissiorfiits produktionsanlæg eller distributionsnet. Da stikledninger ejes af forbrugeren, vil der således afgrænses til hovedvandledninger og kabelskabe. 1c) Se bilag: Forsyningssvigt. 1d) Nej 1e) Der har ikke været påbud fra El-myndigheden i den anledning. 1/5

2 2. Hvordan sikrer Landstyret sig, at El-myndigheden og Nukissiorfiit er uafhængige af hinanden? a. Hvem aflønner personalet i El-myndigheden? b. Hvem er El-myndighedens leders nærmeste foresatte, her tænkes ikke på noget Landsstyremedlem? c. Hvor mange er ansat i El-myndigheden? d. Hvem ansætter og afskediger personalet i El-myndigheden? e. Hvordan kontrollerer El-myndigheden Nukissiorfiit? f. Rejser El-myndigheden rundt og syner de enkelte anlæg? I. Hvis ja, så hvor ofte får det enkelte anlæg besøg, og er besøgene anmeldte eller uanmeldte? II. Hvis nej, hvorfor anses det så ikke for at være nødvendigt? g. Har Landsstyret planer om, at udskille El-myndigheden fra Nukissiorfiit? 2) Arbejdsgrundlaget for Elmyndigheden er Landstingsforordning nr. 12 af 3. november Grønlands Elmyndighed er en kontrolfunktion, med direkte reference til Energidirektøren, som varetager el-sikkerheden samt sikringen af at de gældende love og forordninger inden for området bliver overholdt af såvel Nukissiorfiit, som forbrugere og el-installatører i hele Grønland. 2a) Det gør Nukissiorfiit, og det skal praktisk ses i den sammenhæng, at omkostningen ved at drive Elmyndigheden, i dag bliver opkrævet af Nukissiorfiit, hos forbrugerne. Dette er reguleret Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning 2b) se besvarelsen under 2. 2c) 4 personer. 2d) Lederen af Grønlands Elmyndighed ansættes af Nukissiorfiit. Ansatte i Grønlands Elmyndighed ansættes af lederen. 2e) På samme måde som alle andre, der udøver virksomhed med hovedformål at føre kontrol med elektriske installationer, altså ved kontroltilsyn. Dette reguleres iht. Landstingsforordning nr. 12 af 3. november f) Ja alle forsyningsanlæg, installationer med offentlig adgang såsom butikker, forsamlingshuse, fritidsfaciliteter, kirker, kommunekontorer, havneanlæg med videre, samt alle private installationer hvor forbrugeren ønsker det. 2f) Grønlands Elmyndighed stræber efter at opnå en besøgsfrekvens på maksimalt 3 år under normale omstændigheder. Besøgene er normalt altid anmeldte, da der skal være personale til at assistere Grønlands Elmyndighed. 2g) Der sker på nuværende tidspunkt analyse af reorganisering af energiområdet i forbindelse med strukturreformen og forslag om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab. I analysearbejdet indgår overvejelser om placeringen af Grønlands Elmyndighed. De endelige planer for placeringen af Grønlands Elmyndighed afhænger af Landstingets beslutning.

3 3. Hvordan sikrer Landsstyret sig, at Nukissiorfiit anvender de bevilgede anlægsmidler til de formål, som de er bevilget til? a. Nukissiorfiit har fået reduceret personalegruppen, samtidig har de fået flere opgaver; mener Landsstyret at alle opgaver udføres tilfredsstillende? I. Hvis ja, hvilke kriterier vurderer man det så ud fra? II. Hvis nej, hvilke opgaver drejer det sig så om, og hvorfor er opgaverne ikke udført tilfredsstillende? b. Historisk set har Nukissiorfiit aldrig gennemført alle projekter, som de har fået bevilgede anlægsmidler til. Det vil sige, at mange midler er over tid overført til Anlægs- og Renoveringsfonden. Hvilke bevilligede projekter mangler at blive gennemført, samt hvilket år skulle de have været gennemført? c. Hvordan vil Landsstyret sikre sig, at Nukissiorfiit i fremtiden evner at gennemføre de bevilgede anlægsprojekter? 3) Den eksterne revision, Deloitte, har siden år 2000 revideret Nukissiorfiits anlægsprojekter. Nukissiorfiit redegør årligt for anvendelsen af de tildelte anlægsbevillinger. Redegørelsen indgår i Nukissiorfiits årsregnskab, som revideres af den eksterne revision. Anlægsredegørelsen fremlægges desuden på landstingets forårssamling. 3a) Ja, Landsstyret finder den nuværende organisering af det administrative arbejde som værende tilfredsstillende. Landsstyret er bevidst om, at der internt løbende bliver fulgt op på en lang række nøgletal, for at sikre at styring og kontrol med arbejdet i organisationen. Omlægningen har kunnet lade sig gøre ved at omdefinere de interne forretningsgange, så de blev mere smidige og effektive, hvorved der blev frigivet flere ressourcer til at imødegå stigningen i mængden af arbejdsopgaver. 3b) Landsstyret vil gerne gøre opmærksom på, at Nukissiorfiit løbende gennemfører langt hovedparten af de planlagte anlægsprojekter. Der er snarere undtagelsen end reglen, at et anlægsprojekt ikke bliver gennemført indenfor den planlagte tidsplan. Der er hovedsageligt to væsentlig faktorer, der i kombination med hinanden påvirker væsentlig til dette. Bevillingssystemet og kapaciteten i entreprenørbranchen. Nukissiorfiit kan i visse tilfælde være nødsaget til at forsinke et projekt af hensynet til ikke at overophede entreprenørbranchen de enkelte steder. 3c) Landsstyret vil fortsætte med den nuværende praksis som beskrevet i svaret 3) og 3a). I forlængelse heraf kan jeg på Landsstyrets vegne fortælle, at vi løbende er dialog med Nukissiorfiit. Gennem den løbende dialog får vi orientering om evt. forsinkelser eller aflysninger af anlægsprojekter, samt hvad årsagen er eksempelvis overophedning i entreprenørbranchen, strategiske overvejelser i forbindelse med den land sigtede planlægning m.m. 4. Af særlig interesse er hvilke nedbrud, der har været i Paamiut og Sisimiut. Hvor lang tid disse har varet, samt årsagerne til disse? a. Hvor lang levetid forventer man, at elværket i Paamiut har med de nuværende maskiner og belastninger?

4 b. Hvilken betydning vil det få for lokalsamfundet, hvis bare en af maskinerne i Paamiut bryder sammen? c. Har man en løsning klar, såfremt en af elværkets maskiner, bryder sammen, samt hvor lang tid tager det at få byens elforsyning genoprettet i så fald? 4) Antal forsyningssvigt i Paamiut i perioden fra januar 2002 til 25. oktober 2007, udgør 40 med en samlet tid på 1623 minutter. Antal forsyningssvigt i Sisimiut i perioden fra januar 2002 til 25. oktober 2007, udgør 56 med en samlet tid på 2499 minutter. 4a) Der vil, for stadig opretholdelse af Nukissiorfiits strategi for forsyningssikkerhed, med udgangen af indeværende år blive monteret yderligere eet MTU containeraggregat med en ydelseseffekt på 2 MW. Dette vil umiddelbart sikre forsyningen i en periode på 6-8 år, som er MTU containeraggregaternes forventede levetid ved kontinuerlig drift. 4b) Ingen, i det der er etableret den til enhver tid definerede reservekapacitet. 4c) Nukissiorfiit s strategi forsyningssikkerhed opretholdes pt., hvorfor der ved havari på et aggregat, umiddelbart kan genetableres forsyning fra reservekapaciteten. 5. Opdeler man årsagerne til nedbrud i Grønland, i fejl på elværkerne og liniebrud? 5) Registreringen af forsyningssvigt er ikke opdelt som forespurgt, men informationerne indgår naturligt i registreringerne. 6. Hvilke statistiske materialer er man i besiddelse af? a. Det statistiske materiale man måtte have, ønskes tilsendt sammen med besvarelsen../. 6) Se bilag, samt svar på spørgsmål 1. 6a) do. 7. Hvordan sikrer man ensartethed på samtlige af Nukissiorfiits anlæg, både til vand og elforsyning? 7) Det er ikke et mål for Nukissiorfiit at sikre en ensartethed på samtlige anlæg i virksomheden. Der er i stedet fokus på, at sikre at Nukissiorfiit efterlever de til enhver tid gældende krav til produkterne, de enkelte steder, til en så hensigtsmæssig pris om muligt. Dette sker ud fra den vedtagne strategi for forsyningssikkerhed, som udgør grundlaget for dette arbejde i virksomheden. 8. Hvordan vil Landsstyret sikre sig, at Nukissiorfiits egenkontrol er retvisende både mht. el-afbrydelser og vandkvaliteter. 8) Der er i dag en kontrolinstans, som Nukissiorfiit er underlagt, i forhold til elafbrydelser. Det er Grønlands Elmyndighed.

5 I forhold til den mikrobiologiske vandkvalitet udtages prøver af sundhedsvæsnet, som analyseres på DIH. Ved overskridelser af fastsatte grænser reagerer chefdistriktslægerne i samarbejde med Hjemmestyrets ledende dyrlæge. Ang. fysisk og kemisk kvalitetskontrol vil Landstyremedlemmet for Sundhed og Miljø komme med en nærmere besvarelse i starten af næste uge. 9. Generelt iværksætter man regelmæssige råvandsanalyser på samme tid hvert år. Hvad viser disse? a. Mener landsstyret at det ville være mere hensigtsmæssigt, at få foretaget prøverne på andre tidspunkter end i dag, for eksempel hver måned også i islægningsperioden? 9) Landstyremedlemmet for Sundhed og Miljø vil komme med en nærmere besvarelse i starten af næste uge. 10. I oplandet til nogle vandsøer frigives Aluminium fra lerlagene i oplandet, kan landsstyret bekræfte dette? a. I bekræftende fald så hvilke? b. Aluminium er mistænkt for at udløse Alzheimers, kan landsstyret bekræfte dette? 10) Landstyremedlemmet for Sundhed og Miljø vil komme med en nærmere besvarelse i starten af næste uge. 11. Har landstyret andet af interesse at oplyse vedrørende denne sag? 11) Nej Jeg håber med ovenstående, at jeg på Landsstyret vegne har besvaret dine spørgsmål. Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv,

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Tilstede: Landstingsmedlemmer Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, KJ, formand, Atassut Landstingsmedlem Kim Kielsen, KK, Siumut Landstingsmedlem

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. september 2010 EM 2010/21 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for fremsættelse af forslaget er et behov for at få fastsat nogle regler på byggemodningsområdet,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2014 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med udarbejdelse af en modeltilladelse for tilladelse med eneret til forundersøgelse og udnyttelse

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere