Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til"

Transkript

1 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 31 Afdelingsnr Kommunenr. 751 Boligkontoret Århus 26 Vestre Ringgade Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Gustav Wieds Vej 11 Alment Byggeri Vestre Ringgade Kalkværksvej Aarhus N Aarhus C CVR Århus C Lejemål Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål á lejemåls enheder Antal lejemålsenheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt af 10

2 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Matrikel: 117vg Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus Nej Opvarmning Fjernvarme Særskilt selskabs-og mødelokale Ja Fælles vaskeri Ja Vaskemaskine i de enkelte boliger Forbrugsmåling Tostrenget vandsystem Nej Vandmåling Individuel Regnvand (nedsivning/genanvendelse) Nej Varmemåling Individuel Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Elmåling Individuel Kildesortering af affald indenfor/udenfor Nej/Nej Nej Lejeoplysninger Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 635,97 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m² Forhøjelse pct. Årsbasis 12,47 2,00% af 10

3 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse 4.800, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 9.975, Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 1.122, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , af 10

4 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto , ) 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag 9.690, , Andre renter: 3. Diverse renter , , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt , af 10

5 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter 0, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.207, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 3.542, Ekstraordinære indtægter i alt 3.542, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , af 10

6 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.572, * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , af 10

7 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit 0, , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 9.790, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 0, * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje 9.803, * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , af 10

8 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,98 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 2.525, Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden ,00 Nettokapitaludgifter i alt , Administrationsbidrag: 114 Renholdelse: Boliger 32 lejemålsenheder à ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser 4.800,00 Administrationsbidrag i alt , Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.505, Trappevask , Anden renholdelse 4.375, Leje af containere 4.497, Snerydning, saltning 4.673, Almindelig vedligeholdelse: ,75 1. Terræn 9.482,63 2. Bygning, klimaskærm ,89 3. Bygning, boliger ,18 5. Bygning, tekniske installationer 7.143,60 6. Materiel 4.722, ,70 8 af 10

9 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 119 Diverse udgifter: 1. Terræn 6.365,54 2. Bygning, klimaskærm ,82 3. Bygning, boliger ,90 5. Bygning, tekniske installationer ,58 6. Materiel 187, ,93 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,93 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,15 Indtægter , ,65 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 1.122,82 Indtægter 1.207,50-84,68 1. Kontingent BL 4.022,51 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb ,95 Beboermøder 4.000,00 Aktiviteter , ,21 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 6.104, Korrektion vedr. tidligere år: Forbedringsarbejder: 0, ,30 Konvertering lån 954,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 2.587, ,30 Primo saldo ,40 Tilgang i året , Afdrag i året ,48 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Antenneregnskab 1.572,11 9 af 10

10 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Forsikringssager ,00 Tilgodehavende hos lejere m.m. 320, Forudbetalte omkostninger ,88 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,77 Årets forbrug (konto 116.9) ,93 Årets henlæggelse (konto 120) ( 200,18 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 405 Tab ved fraflytning 407 Opsamlet resultat Primo saldo ,01 Årets forbrug (konto 117.2) ,55 Ultimo saldo ,46 Primo saldo ,14 Ultimo saldo ,14 Saldo primo ,61 - Årets overskud (konto 140) ,52 Overført til drift (203.6) ,29 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele ,30 Kreditorer ,02 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,32 Forudbetalt leje 3.694,50 Deposita/boligandel 6.109, Afsluttede forbrugsregnskaber: 9.803,50 Varmeregnskab ,47 Vandregnskab 3.395, ,53 10 af 10

11 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 7.116, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

12 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , Dækket af dispositionsfonden , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , * Beboerrådgiver m.v , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

13 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Særlige forhøjelser , , * Renter 6.413, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.600, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

14 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

15 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Byggeskader m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån , Anden langfristet gæld: 1. Banklån , Lån Landsbyggefonden , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

16 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,16 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Administrationsbidrag: Boliger 195 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring , Trappevask , Anden renholdelse 6.529, Leje af containere , Snerydning, saltning 8.342, Almindelig vedligeholdelse: ,36 1. Terræn ,68 2. Bygning, klimaskærm ,65 3. Bygning, boliger ,31 4. Bygning, fælles indvendig ,99 5. Bygning, tekniske installationer ,09 6. Materiel , ,92

17 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,25 2. Bygning, klimaskærm ,90 3. Bygning, boliger ,29 4. Bygning, fælles indvendig ,00 5. Bygning, tekniske installationer ,79 6. Materiel , ,23 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,19 Indtægter , ,72 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 7.116,71 Indtægter 3.600, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL ,21 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.463,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet ,54 Beboermøder ,08 Aktiviteter , ,57 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,86 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , ,40 0, ,18 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 6.279,99 Andre renter 133, Beboerrådgiver: 6.413, Udgifter aktivitetshus , Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,14

18 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo ,29 Tilgang i året , Afdrag i året ,84 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,55 Indeksregulering ,61 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,96 Vandregnskab , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,71 Primo saldo ,03 Årets forbrug (konto 116.9) ,23 Årets henlæggelse (konto 120) ( 247,02 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,72 Årets forbrug (konto 117.2) ,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 7,57 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,00 Årets forbrug (konto 130) ,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 4,10 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,28 - Årets overskud (konto 140) ,76 Overført til drift (203.6) ,72 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,00 Vandregnskab , ,00

19 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger ,14 Periodisering terminsydelse ,70 Kreditorer ,62 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,46 Forudbetalt leje ,27 Deposita/boligandel 6.064, Afsluttede forbrugsregnskaber: ,27 Antenneregnskab ,72

20 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 6.125, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

21 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved lejeledighed m.v. -411, Dækkes af dispositionsfonden 411, , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

22 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Kældre m.v , Særlige forhøjelser , , * Renter 3.124, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler , * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , * Korrektioner vedr. tidligere år 5.257, Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

23 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso ,40 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

24 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit 0, Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 2. Byggeskader m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån , Anden langfristet gæld: 1. Banklån , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

25 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,30 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Administrationsbidrag: Boliger 216 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere , Snerydning, saltning 2.557, Almindelig vedligeholdelse: ,64 1. Terræn 5.513,23 2. Bygning, klimaskærm ,49 3. Bygning, boliger ,22 4. Bygning, fælles indvendig ,38 5. Bygning, tekniske installationer ,94 6. Materiel , ,19

26 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,45 2. Bygning, klimaskærm ,58 3. Bygning, boliger ,44 4. Bygning, fælles indvendig ,79 5. Bygning, tekniske installationer ,13 6. Materiel , ,56 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,46 Indtægter , ,09 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 6.125,22 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL ,98 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.617,61 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet ,75 Beboermøder 1.594,00 Aktiviteter ,65 Inventar 8.614, ,44 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 4.187,71 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , ,31 0, ,34 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 2.942,95 Andre renter 181, Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: 3.124,42 Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån , , Korrektion vedr. tidligere år: Konvertering lån 134,09 Indgået tidligere afskrevne debitorer 5.123, ,36

27 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo ,35 Tilgang i året , Afdrag i året ,97 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,12 Indeksregulering ,45 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,64 Vandregnskab , Andre debitorer ,00 Forsikringssager ,80 Tilgodehavende hos lejere m.m , Forudbetalte omkostninger ,11 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,07 Årets forbrug (konto 116.9) ,56 Årets henlæggelse (konto 120) ( 141,98 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,36 Årets forbrug (konto 117.2) ,91 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,02 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,08 Årets forbrug (konto 130) ,39 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 3,62 pr. m²) ,00 Ultimo saldo ,69

28 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 407 Opsamlet resultat Saldo primo ,20 Årets overskud (konto 140) ,57 Overført til drift (203.6) ,44 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,00 Vandregnskab , Skyldige omkostninger: ,00 Skyldige omkostninger og boligandele ,15 Kreditorer ,56 Feriepengeforpligtelse ,00 Mellemregning med byggesager m.m , Deposita og forudbetalt leje: ,11 Forudbetalt leje ,20

29 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

30 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Heraf dækket af offentlige tilskud , , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved lejeledighed m.v , Dækkes af dispositionsfonden , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , Dækket af dispositionsfonden , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , * Korrektioner vedr. tidligere år 386, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

31 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Erhverv m.v , Institutioner , Garager/carporte , Særlige forhøjelser , , * Renter 356, Andre ordinære indtægter: * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.800, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

32 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) , Særstøttelån , Andre driftsstøttelån , , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , Beboerindskud , Fraflytninger , heraf til incasso ,48 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

33 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning 0, * Anden henlæggelse , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Byggeskader m.v , Ombygning , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån , Særstøttelån , Andre driftsstøttelån , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

34 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,63 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) ,68 Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,83 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,84 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) ,96 Nettokapitaludgifter i alt , Administrationsbidrag: Boliger 266 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.674, Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere , Snerydning, saltning 2.307, Almindelig vedligeholdelse: ,60 1. Terræn 7.025,00 2. Bygning, klimaskærm ,10 3. Bygning, boliger ,99 4. Bygning, fælles indvendig ,17 5. Bygning, tekniske installationer ,39 6. Materiel , ,79

35 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,36 2. Bygning, klimaskærm ,94 3. Bygning, boliger ,02 4. Bygning, fælles indvendig 1.719,30 5. Bygning, tekniske installationer ,01 6. Materiel , ,36 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,25 Indtægter 0, ,25 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,96 Indtægter 4.800, , Diverse udgifter: 1. Kontingent BL ,80 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.490,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 960,50 Beboermøder 3.130,50 Aktiviteter , ,00 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,48 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , , Korrektion vedr. tidligere år: 202 Renter: 0, ,76 Regulering kreditorer 386,75 Andre renter 356, Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån , , Korrektion vedr. tidligere år: Regulering byggesag, vand og varme ,86 Konvertering lån 2.425,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 4.912, ,10

36 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo , Afdrag i året ,59 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,84 Indeksregulering ,27 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald ,76 Øvrige driftslån , Andre debitorer ,34 Forsikringssager ,98 Tilgodehavende hos lejere m.m , Forudbetalte omkostninger ,85 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,32 Årets forbrug (konto 116.9) ,36 Årets henlæggelse (konto 120) ( 202,14 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,51 Årets forbrug (konto 117.2) ,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 14,27 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,52 Årets forbrug (konto 130) ,52 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,38 pr. m²) ,00 Ultimo saldo 0, Anden henlæggelse Reguleringskonto primo ,00 Tilgang ,00 Afgang ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,22 - Årets overskud (konto 140) ,56 Overført til drift (203.6) ,84 Saldo ultimo ,94

37 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger ,75 Periodisering terminsydelse ,00 Kreditorer ,38 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,13 Forudbetalt leje ,80 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,94 Varmeregnskab ,59 Vandregnskab ,25 Antenneregnskab , ,24

38 Regnskab for afdeling 30 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 8.335, Andel af fællesfaciliteters drift , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

39 Regnskab for afdeling 30 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Tab ved lejeledighed m.v , Dækkes af dispositionsfonden , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , , Andre renter: 3. Diverse renter , * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 65 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24 Afdeling 25 Gammel Bro 24 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 104 01.07.2013-30.06.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Tendrupvej. Regnskab for året 2014 Tendrupvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 6 Noter 8 Påtegning 11 BOLIGSELSKAB AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 962 LBF-afdelingsnr.

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Kallesbjergvej 30A-32H

Kallesbjergvej 30A-32H Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 LBF boligorg.nr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 3 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 8 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 58 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 25 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 214 Regnskabsperioden 1.1.214-31.12.214 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 48 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 214 Regnskabsperioden 1.1.214-31.12.214 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 34 Kommunenr. 746 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 26 Regnskabsperioden..26-3.2.26 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 97 Afdelingsnr. 52 Kommunenr. 75 CVR-nr. (SE-nr.)

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 213 Regnskabsperioden 1.1.213-31.12.213 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 54 Kommunenr. 746 CVR-nr.

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 12 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 34 Kommunenr. 746 CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-1 Bofællesskabet Glasværket Odense

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 37 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 11 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening såret 25 sperioden..25-3.2.25 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 97 Afdelingsnr. Kommunenr. 75 CVR-nr. (SE-nr.) 495487 Arbejdernes

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 213 Regnskabsperioden 1.1.213-31.12.213 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 3 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening såret 25 sperioden..25-3.2.25 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 97 Afdelingsnr. 2 Kommunenr. 75 CVR-nr. (SE-nr.) 495487 Arbejdernes

Læs mere

Kallesbjergvej 20A-28K

Kallesbjergvej 20A-28K Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 LBF boligorg.nr.

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl. Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB Regnskabsår 213 Regnskabsperiode fra 1-1-213 Regnskabsperiode til 31-12-213 OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB BOLIGORGANISATION Boligorganisationsnr. D.A.B. "Region Midtjylland" v/ DEAS A/S Skibbrogade 3 9

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening såret 26 sperioden..26-3.2.26 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 97 Afdelingsnr. 8 Kommunenr. 75 CVR-nr. (SE-nr.) 495487 Arbejdernes

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 911 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-87 Sedenparken Odense

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 212 Regnskabsperioden 1.1.212-31.12.212 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 24 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 214 Regnskabsperioden 1.1.214-31.12.214 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 19 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 137 01.07.2013-30.06.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1591 Kommunenr. 41 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-59 Ejby Ældrecenter Middelfart

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1481 Kommunenr. 45 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-48 Egevang - Ullerslev Nyborg

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 214 Regnskabsperioden 1.1.214-31.12.214 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 2 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 225 01.07.2013-30.06.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1811 Kommunenr. 45 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 4 Kommunenr. 751 CVR-nr.

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 411 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-4 Korsløkkeparken K

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening Arbejdernes Andels Boligforening såret 25 sperioden..25-3.2.25 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 97 Afdelingsnr. Kommunenr. 75 CVR-nr. (SE-nr.) 495487 Arbejdernes

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 441 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 16801 Kommunenr. 430 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-68 Åparken Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 08901 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-89 Tolderlundsvej,

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 191 Kommunenr. 44 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-9 Syvstjernen Kerteminde

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 14901 Kommunenr. 479 Fyns almennyttige Boligselskab 01-49 Sydfyn Svendborg

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 11801 Kommunenr. 480 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-18 Det gamle mejeri

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 16701 Kommunenr. 440 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-67 Kongshøj Kerteminde

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Regnskab 2016 Regnskabsperioden 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 02301 Kommunen 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38 20 43 19 Afd.

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 91 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-73 Ridderhatten - Institution

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 10701 Kommunenr. 450 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-7 Højvangen

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 921 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-91 Skovbrynet Odense

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 0901 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-73 Ridderhatten -

Læs mere

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03101 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1921 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-92 Trinekær Odense

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1631 Kommunenr. 48 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-63 Gartnerpladsen Nordfyns Kommune

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 1 Nr.Ringv.-Bakkev.-Sneppev.-Vifdam-Kikkenborgv.-Søgade

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 1 Nr.Ringv.-Bakkev.-Sneppev.-Vifdam-Kikkenborgv.-Søgade Afdeling 1 Nr.Ringv.-Bakkev.-Sneppev.-Vifdam-Kikkenborgv.-Søgade Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 155 Kommunenr. 42 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-55 Vissenbjerg Assens Kommune

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Regnskab 2017 Regnskabsperioden 01.01.2017-31.12.2017 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 02301 Kommunen 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38 20 43 19 Afd.

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 04101 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-40 Korsløkkeparken

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 136 Kommunenr. 48 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-36 Bogense Nordfyns Kommune Vestre

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 1721 Kommunenr. 45 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-72 Hindemaevej - Ullerslev Nyborg

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 711 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ Regnskab 2015/2016 01.07.2015-30.06.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 08801 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-88 Tolderlundsvej

Læs mere

Almene ungdomsboliger 542 19. Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 542 19

Almene ungdomsboliger 542 19. Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 542 19 REGNSKAB 2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03301 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 33 Navn ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI

Læs mere

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/ 215/216 1.7.215-3.6.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr. 91 Kommunenr. 461 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-9 Odense Havn Odense Kommune

Læs mere

Regnskab 2014/

Regnskab 2014/ 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 09001 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-90 Odense Havn Odense

Læs mere