Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel"

Transkript

1 Gå i lu en med Borgernes landsbyprogram for HØRING

2 for Hæ et er udarbejdet i 2011 af Vejle Kommune i samarbejde med Borgerforening Fotos er taget af Vejle Kommune og Pluskontoret Arkitekter, hvor andet ikke er angivet under foto. Kort og lu foto er fra Kort & Matrikelstyrelsen. side 2

3 Oplevelser Indhold Forord 04 Baggrund 05 Grindstedvej og Kastanievej Indledning med læsevejledning 06 Projektbeskrivelser: Oplevelser og ak viteter 9 Velkommen l 14 Projektliste 16 Bilag 18 side 3

4 Forord høring Det du sidder med i hånden, er forslag l, hvordan man via udvikling af landsbymidten, kan styrke som et a rak vt lokalsamfund. Det er Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokra der har taget ini a v l landsbyprogrammet. Det er borgerne i, med borgerforeningen som omdrejningspunkt, der har bearbejdet input og prioriteret mellem en række forslag på et landsbymøde i januar Det er Teknik og Miljø, der har bearbejdet ideer l de udviklingsscenarier du sidder med i hånden. Er du enig i, at disse forslag er de vig gste for at sikre udvikling i med udgangspunkt i landsbymidten, dens udseende og funk on? Har du en kommentar eller forslag l ændringer, kan du kontakte borgerforeningen eller skrive l Vejle Kommune. Mere end 40 borgere deltog i debat og prioritering af planens indhold på landsbymødet. Nu fremlægger Vejle Kommune og borgerforeningen planen i høring. Kommuneplan og Udvikling, Teknik & Miljø / Vejle Kommune side 4

5 FOKUS PÅ LANDSBYKERNEN Baggrund Kommunen kortlagde i 2009 landsbymidter med henblik på at kunne fremlægge konkrete forslag l investeringsog forbedringsmuligheder på kort og lang sigt. Analyse- og udviklingsmuligheder samles i et såkaldt landsbyprogram for hver landsby. Formålet er at understø e en posi v udvikling i kommunens landsbyer. I alt får landsbyer udarbejdet et landsbyprogram i første omgang. Byrådet har fokus på at skabe ligeværdighed mellem land og by i Vejle Kommune. Med fuldt udbyggede landsbyplaner og planer for udvikling af Vejle by og centerbyerne vil der blive skabt sammenhæng i udviklingen af byrum i Vejle Kommune, og der vil komme fokus på de steder, der kan være med l at gøre en forskel i de enkelte bymiljøer. borgere, virksomheder og fra kommunen er en forudsætning for, at de enkelte elementer i planen kan blive gennemført. Foto fra landsbymøde BORGERNES IDÉER Ved at fastlægge rammerne for byfornyelse i ønsker kommunen at skabe retning og rum for kommende investeringer i byfornyelse fra kommune, virksomheder og lokale borgere. Ini a verne kan fungere ua ængigt af hinanden, men er bundet sammen af den overordnede plan. Det er kommunens overbevisning, at byfornyelse i landsbyer forudsæ er lokal medvirken i hele processen fra ide l udførelse. Derfor er arbejdet startet med at lade borgerne drømme og prioritere, før kommunen lægger sig fast på, hvilke ini a ver man vil fremme. Dialog i hele processen og ak v medvirken fra s side 5

6 Indledning De e landsbyprogram tager udgangspunkt i s styrker og kommende udfordringer. Det tager også afsæt i egne ønsker l udviklingen i og Vejle Kommunes ønske om at sæ e fokus på udvikling af landsbykernen. Gennem et halvt år har og Vejle Kommune arbejdet med, hvordan man skaber udvikling i landsbykernen. Sammen har kommune og lokalsamfund prioriteret de vig gste elementer for udvikling af som et stærkt og levende lokalsamfund. Programmet her vil være med l at gøre det l en oplevelse at komme l, ikke mindst hvis man følger Margueritruten. Ideen er at forskønne ankomsten og byrummet og at synliggøre historien om den dligere flyvesta on ( ). En ak v borgergruppe vandt på landsbymødet gehør for at arbejde med et ak vt oplevelsessted, der bygger på områdets historie. Noget der kan lokke flere l at stoppe og opleve. Programmet leger med ideen om, hvad det kan blive l som inspira on l borgergruppen. Programmet peger på mulige placeringer, som skal undersøges nærmere. En eventuel placering må ikke være l gene for kommende erhvervsbyggeri. Programmet lægger op l et grønnere og forskønnelse af hovedgaden med beplantning, særligt hvor den følger Margueritruten. Programmets mål er at styrke de elementer i, som for alvor vil gøre en forskel. Det er nu op l borgerne, lodsejere og kommunen at gå om bord i mulighederne og omsæ e nogle af dem l virkelighed. Om det lige præcis bliver et grønnere, byporte, andre elementer af byforskønnelse eller oplevelser a ænger af dem, der tager ini a vet. Ved at fastlægge rammerne for byfornyelse i landsbyprogrammet for ønsker kommunen at skabe retning og rum for kommende planlægning, lladelser, lskud og investeringer fra kommune, virksomheder, fonde og lokale borgere. Niels Clemmesen Formand for udvalget for lokalsamfund og nærdemokra Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen LANDSBYMØDE LANDSBYMØDE Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen side 6

7 Fotos udlånt af Egnsmuseet i. side 7

8 Oplevelsesområde - mulig placering Handelsplads Oplevelsesområde - mulig placering Skoletorv Oplevelsesområde - mulig placering Bustorv Bytorv side 8

9 Oplevelser og ak viteter Den overordnede ide er at skabe oplevelser og ak viteter, som lokker folk l at stoppe op i. De skal være synlige eller le lgængelige fra omfartsvejen. Oplevelserne kan kobles sammen med s historie fra besæ elsen l afslutningen af den kolde krig. Målgruppen er både børnefamilier og andre, der bor i byen og børnefamilier, der er turister i området, f. eks. på vej l og fra Lalandia og Legoland. Der er peget på tre mulige placeringer af et ak vitetsområde op mod omfartsvejen, men det bør være bundet op på hele byen herunder Egnsmuseet i (under Vejle Museum) og Bunkermuseet, som er et mindre privat museum. Det er en mulighed for, at begge museer udvikles og blive mere synlige. En af ideerne på landsbymødet var at anlægge en række flyverskjul og i dem ops lle fly, militærkøretøjer og lignende historiske genstande. I den ide, som er beskrevet her, er oplevelserne uden egentlige historisk korrekte modeller, men udførelsen a ænger af de ak ve borgere eller projektmagere, som vil tage ideen op. Områdets placering må ikke være l gene for eksisterende eller kommnende erhvervsbyggeri. FOTO FRA VANDEL BUNKERMUSEUM AF TYSK JUNKERS JU 52 SPITFIRE SOM KAN SES PÅ DAN MARKS ENESTE FLYMUSEUM I STAUNING,VESTJYLLAND ANLÆGSARBEJDE PÅ FLYVEPLAD SEN UNDER BESTÆTTELSEN. FOTO FRA VANDEL BUNKERMUSEUM EGNSMUSEET I VANDEL side 9

10 Legepark Der etableres en legepark, der indeholder forskellige iøjnefaldende legeredskaber udformet som f. eks. fly og køretøjer, meget gerne kunstnerisk bearbejdede. Et udsigtstårn udformet som et kontroltårn - kan supplere disse ng. Legeparken kan også indeholde elementer, der kan bruges l ska ng og BMX-cykling. Vi har valgt at placere legeparken på et areal, som kommunen ejer vest for Hans Thomsens Vej og op l tyskervejen Her vil der være god adgang l fods fra byen. Sam dig vil legeparken være synlig fra Billundvej. Uds llings- og madpakkehus I legeparken bygges en pavillon, der kan bruges l madpakkehus og som også rummer rummer en uds lling, der i tekst og billeder fortæller om flyhistorie og/eller 2. verdenskrig. Den konkrete historie om under besæ elses den skal fortsat fortælles på de eksisterende museer. Ideskitse l lege- og skaterpark. Til højre og næste side: Perspek ver fra legeparken. Fotos fra Nørrebroparken i København side 10

11 side 11

12 Ak vitet udeliv Området bør udformes, så man kan være ak v. Det kan være ved at etablere et udendørs mo onsrum, åbne for spejderak viteter, en walk-of-fame tur l fods eller opbygning af legeparken, så man kan bruge skateboard eller BMX cykler og køre på ngene. På Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside kan man se mange eksempler på baner l ska ng, rulleskøjteløb, cykling og parcour. Området skal supplere de nuværende ak tetsmuligheder i. Derfor bør ideen realiseres i samarbejde med børn og unge i og ins tu oner som skole, hal og e erskole. side 12

13 Bunkere Kuns ge bakker med rør kan bruges l at lege krig. Tårn Tårnet er både et landemærke, der ltrækker sig opmærksomhed og sam dig et udsigtstårn. I det indre af tårnet kan der være plancher. Fly og flydele bygget i træ Legeredskaber udformet som fly eller dele af fly der er skudt ned taler l børns fantasi og kan bruges l at klatre på og i. De kan også bruges l opbygning af gynger og svævebaner. Pavillon Pavillonen kan bruges l ophold for voksne mens børnene leger, er, som madpakkehus og som uds lling. Dæk Gamle dæk kan bruges l opbygning af legeredskaber. Plancher Plancherne kan fortælle spændende historier fra flyhistorien og give smagsprøver på, hvad man kan se på Bunkermuseum og Egnsmuseet i side 13

14 Walk of Avia on Fame For at fortælle en historie, der kan inspirere l at opsøge s museer, kunne man lave en Walk of avia on fame inspireret af Hollywoods Walk of Fame. S en kunne gå på den gamle tyskervej fra den nye legeplads og frem l skolen. For hver stjerne kunne der være en enkelt planche, der fortalte om en berømt eller banebrydende pilots eller flypioners liv og levned. Den kan rumme navne som brødrene Wright, (de første der fløj) Louis Bleriot (den første der fløj over Kanalen) Den røde Baron (tysk jagerpilot fra 1. verdenskrig) Charles M. Lindbergh, (den første der fløj over Atlanten) Amelia Earhart, (den første kvinde, der fløj over Atlanten m. m.) Thomas Sneum (dansk flyveofficer der under besæ elsen flygtede l England i et lille todækkerfly) Chuck Yeager (den første der gennembrød lydmuren) AMELIA EARHART FOTOGEN PILOT Ny s forbindelse mellem legeplads og skole med walk of avia on fame WALK OF FAME I HOLLYWOOD side 14

15 Rekrea vt område med bålhy e ved Vestbanevej En gruppe borgere i har gennem længere d arbejdet på at udvikle et område ved Vestbanevej l et rekrea vt område for byens borgere. Området skal bl. a. indeholde en bålhy e som den, man kan se her på siden. Fotoet viser en lsvarende bålhy e, der er bygget af borgerne i Langelund. Opholdsareal ved Vestbanevej side 15

16 Velkommen l Byport Fartdæmpende foranstaltninger Landingslys markerer byport Træer Margueritruten Byporte Beboere og besøgende skal bydes velkommen, når de ankommer l. Ankomsten skal understreges ved brug af byporte, der markerer, at nu kører man ind i - en by med historisk baggrund. Ankomsten ind ad byportene kan f.eks. markeres tydeligt. En sjov ide kunne være en byport med ispira- on fra de gamle landingslys fra Flyveplads for at tydeliggøre, at nu lander man i. For at mindske bilernes has ghed etableres der fartdæmpende foranstaltninger ved byportene, samt ved skolens overgang over Grindstedvej. Gaderummet Gaderummet langs Grindstedvej forskønnes med grønne anlæg. I den grønne landsby plantes træer i vejraba en, der skiller vejen fra den cykels, der ligger nord for vejen. Herved gøres gaderummet smallere og mere kompakt. Poten elle byrum Der er flere steder langs Grindstedvej, der har poten- ale l at blive offentligt lgængelige byrum. Ved de to små pladser, Bytorvet og Bustorvet kan plantes træer, så rummene defineres tydeligere. De små byrum er privat ejede, og en udvikling her kræver samarbejde mellem byen og ejerne. Ved bustorvet er der mulighed for at forbedre stoppestedet f. eks. med læ eller buslomme. side 16

17 Byporte Byportene skal være særlige for. De skal vise, hvad det er for en by, man kører ind l. Det kan ske med inspira- on fra landingsingslysene fra flyvepladsen. Margueritruten Margueritruten går gennem, fra Randbøldal mod Billund. Margueritruten fremhæves som den særlige danske turistrute, der leder gennem Danmarks smukkeste natur. skal med sine byporte og med bearbejdningen af gaderummet langs Grindstedvej være en landsby man husker, at man har besøgt! Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen Fartdæmpning Ved byporte samt ved skolen kan etableres fartdæmpende foranstaltninger. Fartdæmpning kan for eksempel være en hævet flade, der fungerer både som funk onel og visuel fartdæmpning. Grønt gaderum Ved at etablere træer langs Grindstedvej forskønnes gaderummet. Træerne adskiller cykels en fra vejen, så skolebørnene kan cykle adskilt fra morgentrafikken l skolen. Fortov Cykels Fortov Cykels Græsrabat side 17

18 Fartdæmpning og overgang for skolen Byport Byport Bustorv Bytorv Byport side 18

19 Visualisering af byport l. side 19

20 Projektliste De e er samlede uprioriterede projektliste fra landsbymødet den 20. januar Alle de ideer, der kom frem i løbet af a enen, er taget med. De fremmødte borgere blev bedt om at prioritere, hvad der er det vig gste for s frem d. Oplevelser Her er de overordnede projektkategorier oplistet i prioriterede rækkefølge: Grindstedvej og Kastanievej Hans Thomsens Vej Oplevelser Byudvikling S er Da ngene hænger sammen, er landsbyprogrammet kommet rundt om en del emner. Disse er markeret med Grindstedvej og Kastanievej Øvrige projekter fastholdes udelukkende i denne projektliste. side 20

21 Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen LANDSBYMØDE LANDSBYMØDE Grindstedvej og Kastanievej Byporte Bymiljø Fartdæmpning Gøre vejen smallere Etablere græsraba er og vejtræer Sæ e lys i træerne / belyse træerne Forbedre busstoppestedet ved den dligere brugs Etablere en samlet plads ved skole, hal og museum Fly e byskilt ud Etablere cykels og fortov langs Kastanievej Udny e at Margueritruten ligger i nærheden Rundkørsel ved Hans Thomsens Vej og Grindstedvej Etablere springvand der refererer l navnet s betydning (vandskel) S er S erne i området er blevet l veje, så mangler s er Genvejen l Åst bæk skal genåbnes Etablere s på det gamle jernbane-tracé, så Bindeballes en forlænges l Billund Koble s er sammen l sammenhængende forløb Broer over grø er ved den nye vej Hans Thomsens Vej Hans Thomsens Vej skal bruges som lokkevej for at lokke turister ind l byen Ops lle en gammel helikopter ved rundkørslen ved Billundvej for at henvise l, at Flyveplads l sidst var helikopterbase Visuelt skilt skal henvise l Brosten Etablere et flyverskjul langs vejen med uds lling af gamle fly, militært udstyr og militære køretøjer med lknytning l s historie Etablere et udsigtstårn (f.eks. lu meldetårn) Etablere en legeplads/ak vitetsbane Genåbning af Tyskervejen Lave mulighed for rollespil ved de nye ak viteter langs vejen Etablere shelters l undervisning Etablere s er Oplevelser Lave petanquebane ved Vestbanevej Etablere en kælkebakke vha. oprydning Legeplads ved Jagthy en udvides og der opsæ es fodboldmål, borde-bænkesæt og overdækning Belysning på s ved Det gamle hul ved Gl. Sta ons vej Etablere en mountainbike- og skateboardbane ved det gamle renseanlæg Etablere s mellem e erskolen og Brugsen via det gamle renseanlæg Istandsæ e areal foran den gamle købmandsbu k - indre e det l ophold med bænke mv. Byudvikling Etablere et borgerhus med værksteder og lokaler l de unge og de ældre Skabe en bymidte ved Grindstedvej/Hans Thomsens Vej ved at etablere ældreboliger og park Bygge boliger langs Kastanievej Tung industri på flyvepladsen Småerhverv op mod Billundvej Etablere storparceller ved Billundvej Etablere en autocamperplads ved Brugsen Gøre l en mere rund by side 21

22 Leg i skolegården Skole side 22 registrering og analyse

23 Gå i lu en med side 23 registrering og analyse

24 - INFO Indbyggertal 2008 by 771 pers Randbøl sogn 1510 pers Hjemmeside Afstande Vejle 22 km Billund 7 km Offentlig service Fællesforeninger Skole, SFO, børnehave, hal og e erskole. Egnsmuseum og bunkermuseum. Borgerforening Detailhandel Bodega, dagligvarebu k, pølsevogn, tanksta on, auto forhandler, frisør og kro. Thyregod Givskud Gadbjerg N Ny Nørup Bredsten/ Randbøldal Balle Ødsted Gravens/ Ågård Smidstrup Kort og matrikelstyrelsen Skala: 1: registrering og analyse side 24

25 Hovedgaden Lægehus Hovedgaden med tomme arealer side 25 registrering og analyse

26 3. ins tu ons miljø e erskole skole hal bodega kro mekaniker brugs 2. bilforhandler erhverv undervognscenter hovedgade / Grindstedvej flyveplads VANDEL har to helt særlige karakteris ka: Erhvervsudviklingspoten ale og historisk arv fra anden verdenskrig. De to erhvervsområder er et stort ak v for, bl.a. i form af arbejdspladser og detailhandel. s placering ved hovedvej nr. 28, tæt på Billund og den udvikling der sker her, bl.a. inden for turis ndustrien, anses for at være et stort poten ale. er spækket med bunkere og andre levn fra anden verdenskrig. Hvordan skaber man udvikling på baggrund heraf? Iden tet - sted 1. Nyt erhvervsområde og omfartsvej For den udefra kommende gæst er første møde med omfartsvejen og indkørslen l via det nye erhvervsområde. Fra omfartsvejen ses skyline på afstand. De e e erlader et posi vt og unikt indtryk af en hyggelig landsby. Erhvervsområdet er let lgængeligt for den forbipasserende og danner dermed et godt grundlag for at bevare bu kker og erhverv i. 2. Gammel Hovedvej Den gamle hovedvej i specielt ved Grindstedvej, giver indtryk af at være lidt forladt og uddød, selvom der stadig er ak vitet; skole, e erskole, bodega, kro samt mekaniker og autoforhandler er stadig ak ve i gaden. Vejen virker unødigt bred med de få biler, der kører her, e er at omfartsvej og vej l flyvesta onen er etableret. (fortsæ es) registrering og analyse side 26

27 Hangar på Flyveplads (foto: Brugs ved omfartsvejen mellem Vejle og Billund side 27 registrering og analyse

28 3. Ins tu onsmiljø I den vestlige ende af ligger skole, hal, børnehave og museum på den nordlige side af hovedvejen og e erskole med hal på den sydlige side af vejen. De e område har med de to idrætshaller, sportspladser, legepladser og øvrige faciliteter et kæmpe poten ale l at være eller blive en magnet i og hele oplandet. 4. Flyveplads er måske mest kendt for Flyveplads, der er anlagt af tyskerne under 2. verdenskrig og også fungerede under den kolde krig. Flyvepladsen er ikke en egentlig fysisk dominans for bymidten, men imagemæssigt og historisk ligger der en stor iden tet her, og det var en stor arbejdsplads helt frem l Gaderum - bymidte Hovedgaden er skæmmet af tomter, tomrum og uskønne steder langs vejen. Tomterne ved forhenværende savværk, brugs og benzintank står som huller i en tandrække. Forarealerne ved forhenværende erhverv som smed, slagter og bager ligger som tomme asfaltarealer fra fortovskanten l husenes facader. Af bevaringsværdige bygninger i kan nævnes den dligere lægebolig og savværket. Desuden den nuværende lægepraksis, der e er sigende skulle være en gammel militærbygning. Bunkerne og flyhangarerne er et stykke Danmarkshistorie og noget helt særligt for. bunkere og hangarer skæmmende punkter bevaringsværdige bygn. registrering og analyse side 28

29 Foreningsskur ved boldbane Fodboldbane i forfald På grænsen mellem by og åbne marker side 29 registrering og analyse

30 mulig udvidelse af erhvervsområde udvidelse af boligbebyggelse erhverv erhverv boligområde med få virksomheder Erhverv - beboelse Der er i en klar opdeling mellem boligområde og erhvervsområde. Som undtagelse kan nævnes de få virksomheder, der ligger langs den gamle hovedvej. Boligbebyggelsen ligger midt i og bærer præg af stor vækst i 60 erne. Boligområderne er flade parcelhusområder ensartet udlagt uden et bymæssig hierarki. Erhvervsområdet ved omfartsvejen ligger op malt for trafikken mellem Vejle og Billund. Her ligger detailhandel og mindre håndværksprægede erhvervsvirksomheder. Flyveplads ligger ernt fra hovedveje og bebyggelse, fak sk så afsides at det er godkendt l fyrværkerilager. Der er for nylig etableret en ny adgangsvej l flyvepladsen, der leder trafikken udenom bymidten. Erhvervsmæssigt repræsenterer flyvepladsen et kæmpe poten ale, idet der ligger store arealer som kan udny es, hvilket kan medføre udvikling også for landsbyen. Hjemmeside: dk Der er i kommuneplanen udlagt store områder l udvidelse af både boligområder og erhvervsområder. Der l kommer, at der er udlagt et stort perspek vområde l turistressort både syd og nordvest for, hvilket skal ses i sammenhæng med nærheden l Billund lu havn, Legoland og andre a rak oner. registrering og analyse side 30

31 Mindre skønt rod langs hovedgaden Naturen omkring flyvepladsen og dens hangarer side 31 registrering og analyse

32 niveauspring sportspladser åbent landskab Natur - sigtelinjer ligger på overgangen mellem den jyske højderyg og den flade hede. Der går et markant niveauspring gennem den vestlige del af boligbebyggelsen. Der er et markant fravær af naturoplevelser og rekrea ve områder i by. Der ligger et rekrea vt område sydøst for byen. De e er dog ikke vedligeholdt, og virker temmelig forladt. Desuden findes sportspladser ved skolen og e erskolen. De åbne marker mellem omfartsvejen og byen er det mest landskabelige man oplever i, og bør derfor bevares. Desuden er der enkelte kig ud i landskabet mod syd. rekrea vt område i forfald rekrea vt område skov åbent område sigtelinjer / udsigt niveauspring registrering og analyse side 32

33 Hangar på Flyveplads (foto: side 33 registrering og analyse

34

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 SORØ FJENNESLEV RINGSTED PLACERING I BY- OG LANDSKABS-KONTEKST 5km Sorø 8 min Korsør 38 min Sorø-Odense 48 min

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

GADBJERG - Hatten lidt på skrå, Gadbjerg går aldrig i stå. Borgernes landsbyprogram for Gadbjerg HØRING. Gadbjerg side 1.

GADBJERG - Hatten lidt på skrå, Gadbjerg går aldrig i stå. Borgernes landsbyprogram for Gadbjerg HØRING. Gadbjerg side 1. GADBJERG - Hatten lidt på skrå, går aldrig i stå Borgernes landsbyprogram for HØRING side 1 for Publikationen er udarbejdet i 2009 for Vejle Kommune i samarbejde med Lokalråd. Publikationen er udført af

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

VESTBYEN. Baggrund og vision

VESTBYEN. Baggrund og vision VESTBYEN Baggrund og vision Vestbyen indgår i perlerækken af byområder, der ligger a rak vt ved Lim- orden. Den har sam dig en meget tæt forbindelse l Aalborg Midtby, større grønne rekrea ve arealer vest

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

AUNING OMRÅDEFORNYELSE

AUNING OMRÅDEFORNYELSE AUNING OMRÅDEFORNYELSE PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er vig g at fastholde

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

AUNING OMRÅDEFORNYELSE

AUNING OMRÅDEFORNYELSE AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er vig g

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE IDÉOPLÆG PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND december 2012 ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID INDHOLD ODDESUND - I DAG OG I FREMTIDEN 03 områdets karakteris ka og poten aler TEMA - NATUR 05 naturværdier

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer BEVÆGELSESSTRATEGI - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer Hillerød Kommune 2012 Midler digt projekt på Bryggernes Plads hvor en vejstribe

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Oplæg fra Silkeborg Kommune Byansvarlig Mette Geertsen Hvem er jeres byansvarlig og hvad går hun og laver? Hvad vil det sige at Them, Salten og Knudlund

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Høringsfase i februar

Høringsfase i februar 1 Forsyningens hjemmeside: Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Mandø turisme på stedest præmisser

Mandø turisme på stedest præmisser Mandø turisme på stedest præmisser Hvorfor er projektet vigtigt? (hvad er målene) Stedets præmisser: - et godt sted at bo - sikre og forbedre eksistens grundlaget - tiltrække flere besøgende og forbedre

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

m² Kontor. Kuglegården, Danneskiold Samsøes Allé København K

m² Kontor. Kuglegården, Danneskiold Samsøes Allé København K 60-15.240 m² Kontor Beliggenhed Byggeselskab Mogens de Linde A/S er stolt af at kunne præsentere og lbyde Kuglegården i København for nye lejere, som vægter en charmerende ejendom med en fantas sk beliggenhed

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere