Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel"

Transkript

1 Gå i lu en med Borgernes landsbyprogram for HØRING

2 for Hæ et er udarbejdet i 2011 af Vejle Kommune i samarbejde med Borgerforening Fotos er taget af Vejle Kommune og Pluskontoret Arkitekter, hvor andet ikke er angivet under foto. Kort og lu foto er fra Kort & Matrikelstyrelsen. side 2

3 Oplevelser Indhold Forord 04 Baggrund 05 Grindstedvej og Kastanievej Indledning med læsevejledning 06 Projektbeskrivelser: Oplevelser og ak viteter 9 Velkommen l 14 Projektliste 16 Bilag 18 side 3

4 Forord høring Det du sidder med i hånden, er forslag l, hvordan man via udvikling af landsbymidten, kan styrke som et a rak vt lokalsamfund. Det er Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokra der har taget ini a v l landsbyprogrammet. Det er borgerne i, med borgerforeningen som omdrejningspunkt, der har bearbejdet input og prioriteret mellem en række forslag på et landsbymøde i januar Det er Teknik og Miljø, der har bearbejdet ideer l de udviklingsscenarier du sidder med i hånden. Er du enig i, at disse forslag er de vig gste for at sikre udvikling i med udgangspunkt i landsbymidten, dens udseende og funk on? Har du en kommentar eller forslag l ændringer, kan du kontakte borgerforeningen eller skrive l Vejle Kommune. Mere end 40 borgere deltog i debat og prioritering af planens indhold på landsbymødet. Nu fremlægger Vejle Kommune og borgerforeningen planen i høring. Kommuneplan og Udvikling, Teknik & Miljø / Vejle Kommune side 4

5 FOKUS PÅ LANDSBYKERNEN Baggrund Kommunen kortlagde i 2009 landsbymidter med henblik på at kunne fremlægge konkrete forslag l investeringsog forbedringsmuligheder på kort og lang sigt. Analyse- og udviklingsmuligheder samles i et såkaldt landsbyprogram for hver landsby. Formålet er at understø e en posi v udvikling i kommunens landsbyer. I alt får landsbyer udarbejdet et landsbyprogram i første omgang. Byrådet har fokus på at skabe ligeværdighed mellem land og by i Vejle Kommune. Med fuldt udbyggede landsbyplaner og planer for udvikling af Vejle by og centerbyerne vil der blive skabt sammenhæng i udviklingen af byrum i Vejle Kommune, og der vil komme fokus på de steder, der kan være med l at gøre en forskel i de enkelte bymiljøer. borgere, virksomheder og fra kommunen er en forudsætning for, at de enkelte elementer i planen kan blive gennemført. Foto fra landsbymøde BORGERNES IDÉER Ved at fastlægge rammerne for byfornyelse i ønsker kommunen at skabe retning og rum for kommende investeringer i byfornyelse fra kommune, virksomheder og lokale borgere. Ini a verne kan fungere ua ængigt af hinanden, men er bundet sammen af den overordnede plan. Det er kommunens overbevisning, at byfornyelse i landsbyer forudsæ er lokal medvirken i hele processen fra ide l udførelse. Derfor er arbejdet startet med at lade borgerne drømme og prioritere, før kommunen lægger sig fast på, hvilke ini a ver man vil fremme. Dialog i hele processen og ak v medvirken fra s side 5

6 Indledning De e landsbyprogram tager udgangspunkt i s styrker og kommende udfordringer. Det tager også afsæt i egne ønsker l udviklingen i og Vejle Kommunes ønske om at sæ e fokus på udvikling af landsbykernen. Gennem et halvt år har og Vejle Kommune arbejdet med, hvordan man skaber udvikling i landsbykernen. Sammen har kommune og lokalsamfund prioriteret de vig gste elementer for udvikling af som et stærkt og levende lokalsamfund. Programmet her vil være med l at gøre det l en oplevelse at komme l, ikke mindst hvis man følger Margueritruten. Ideen er at forskønne ankomsten og byrummet og at synliggøre historien om den dligere flyvesta on ( ). En ak v borgergruppe vandt på landsbymødet gehør for at arbejde med et ak vt oplevelsessted, der bygger på områdets historie. Noget der kan lokke flere l at stoppe og opleve. Programmet leger med ideen om, hvad det kan blive l som inspira on l borgergruppen. Programmet peger på mulige placeringer, som skal undersøges nærmere. En eventuel placering må ikke være l gene for kommende erhvervsbyggeri. Programmet lægger op l et grønnere og forskønnelse af hovedgaden med beplantning, særligt hvor den følger Margueritruten. Programmets mål er at styrke de elementer i, som for alvor vil gøre en forskel. Det er nu op l borgerne, lodsejere og kommunen at gå om bord i mulighederne og omsæ e nogle af dem l virkelighed. Om det lige præcis bliver et grønnere, byporte, andre elementer af byforskønnelse eller oplevelser a ænger af dem, der tager ini a vet. Ved at fastlægge rammerne for byfornyelse i landsbyprogrammet for ønsker kommunen at skabe retning og rum for kommende planlægning, lladelser, lskud og investeringer fra kommune, virksomheder, fonde og lokale borgere. Niels Clemmesen Formand for udvalget for lokalsamfund og nærdemokra Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen LANDSBYMØDE LANDSBYMØDE Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen side 6

7 Fotos udlånt af Egnsmuseet i. side 7

8 Oplevelsesområde - mulig placering Handelsplads Oplevelsesområde - mulig placering Skoletorv Oplevelsesområde - mulig placering Bustorv Bytorv side 8

9 Oplevelser og ak viteter Den overordnede ide er at skabe oplevelser og ak viteter, som lokker folk l at stoppe op i. De skal være synlige eller le lgængelige fra omfartsvejen. Oplevelserne kan kobles sammen med s historie fra besæ elsen l afslutningen af den kolde krig. Målgruppen er både børnefamilier og andre, der bor i byen og børnefamilier, der er turister i området, f. eks. på vej l og fra Lalandia og Legoland. Der er peget på tre mulige placeringer af et ak vitetsområde op mod omfartsvejen, men det bør være bundet op på hele byen herunder Egnsmuseet i (under Vejle Museum) og Bunkermuseet, som er et mindre privat museum. Det er en mulighed for, at begge museer udvikles og blive mere synlige. En af ideerne på landsbymødet var at anlægge en række flyverskjul og i dem ops lle fly, militærkøretøjer og lignende historiske genstande. I den ide, som er beskrevet her, er oplevelserne uden egentlige historisk korrekte modeller, men udførelsen a ænger af de ak ve borgere eller projektmagere, som vil tage ideen op. Områdets placering må ikke være l gene for eksisterende eller kommnende erhvervsbyggeri. FOTO FRA VANDEL BUNKERMUSEUM AF TYSK JUNKERS JU 52 SPITFIRE SOM KAN SES PÅ DAN MARKS ENESTE FLYMUSEUM I STAUNING,VESTJYLLAND ANLÆGSARBEJDE PÅ FLYVEPLAD SEN UNDER BESTÆTTELSEN. FOTO FRA VANDEL BUNKERMUSEUM EGNSMUSEET I VANDEL side 9

10 Legepark Der etableres en legepark, der indeholder forskellige iøjnefaldende legeredskaber udformet som f. eks. fly og køretøjer, meget gerne kunstnerisk bearbejdede. Et udsigtstårn udformet som et kontroltårn - kan supplere disse ng. Legeparken kan også indeholde elementer, der kan bruges l ska ng og BMX-cykling. Vi har valgt at placere legeparken på et areal, som kommunen ejer vest for Hans Thomsens Vej og op l tyskervejen Her vil der være god adgang l fods fra byen. Sam dig vil legeparken være synlig fra Billundvej. Uds llings- og madpakkehus I legeparken bygges en pavillon, der kan bruges l madpakkehus og som også rummer rummer en uds lling, der i tekst og billeder fortæller om flyhistorie og/eller 2. verdenskrig. Den konkrete historie om under besæ elses den skal fortsat fortælles på de eksisterende museer. Ideskitse l lege- og skaterpark. Til højre og næste side: Perspek ver fra legeparken. Fotos fra Nørrebroparken i København side 10

11 side 11

12 Ak vitet udeliv Området bør udformes, så man kan være ak v. Det kan være ved at etablere et udendørs mo onsrum, åbne for spejderak viteter, en walk-of-fame tur l fods eller opbygning af legeparken, så man kan bruge skateboard eller BMX cykler og køre på ngene. På Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside kan man se mange eksempler på baner l ska ng, rulleskøjteløb, cykling og parcour. Området skal supplere de nuværende ak tetsmuligheder i. Derfor bør ideen realiseres i samarbejde med børn og unge i og ins tu oner som skole, hal og e erskole. side 12

13 Bunkere Kuns ge bakker med rør kan bruges l at lege krig. Tårn Tårnet er både et landemærke, der ltrækker sig opmærksomhed og sam dig et udsigtstårn. I det indre af tårnet kan der være plancher. Fly og flydele bygget i træ Legeredskaber udformet som fly eller dele af fly der er skudt ned taler l børns fantasi og kan bruges l at klatre på og i. De kan også bruges l opbygning af gynger og svævebaner. Pavillon Pavillonen kan bruges l ophold for voksne mens børnene leger, er, som madpakkehus og som uds lling. Dæk Gamle dæk kan bruges l opbygning af legeredskaber. Plancher Plancherne kan fortælle spændende historier fra flyhistorien og give smagsprøver på, hvad man kan se på Bunkermuseum og Egnsmuseet i side 13

14 Walk of Avia on Fame For at fortælle en historie, der kan inspirere l at opsøge s museer, kunne man lave en Walk of avia on fame inspireret af Hollywoods Walk of Fame. S en kunne gå på den gamle tyskervej fra den nye legeplads og frem l skolen. For hver stjerne kunne der være en enkelt planche, der fortalte om en berømt eller banebrydende pilots eller flypioners liv og levned. Den kan rumme navne som brødrene Wright, (de første der fløj) Louis Bleriot (den første der fløj over Kanalen) Den røde Baron (tysk jagerpilot fra 1. verdenskrig) Charles M. Lindbergh, (den første der fløj over Atlanten) Amelia Earhart, (den første kvinde, der fløj over Atlanten m. m.) Thomas Sneum (dansk flyveofficer der under besæ elsen flygtede l England i et lille todækkerfly) Chuck Yeager (den første der gennembrød lydmuren) AMELIA EARHART FOTOGEN PILOT Ny s forbindelse mellem legeplads og skole med walk of avia on fame WALK OF FAME I HOLLYWOOD side 14

15 Rekrea vt område med bålhy e ved Vestbanevej En gruppe borgere i har gennem længere d arbejdet på at udvikle et område ved Vestbanevej l et rekrea vt område for byens borgere. Området skal bl. a. indeholde en bålhy e som den, man kan se her på siden. Fotoet viser en lsvarende bålhy e, der er bygget af borgerne i Langelund. Opholdsareal ved Vestbanevej side 15

16 Velkommen l Byport Fartdæmpende foranstaltninger Landingslys markerer byport Træer Margueritruten Byporte Beboere og besøgende skal bydes velkommen, når de ankommer l. Ankomsten skal understreges ved brug af byporte, der markerer, at nu kører man ind i - en by med historisk baggrund. Ankomsten ind ad byportene kan f.eks. markeres tydeligt. En sjov ide kunne være en byport med ispira- on fra de gamle landingslys fra Flyveplads for at tydeliggøre, at nu lander man i. For at mindske bilernes has ghed etableres der fartdæmpende foranstaltninger ved byportene, samt ved skolens overgang over Grindstedvej. Gaderummet Gaderummet langs Grindstedvej forskønnes med grønne anlæg. I den grønne landsby plantes træer i vejraba en, der skiller vejen fra den cykels, der ligger nord for vejen. Herved gøres gaderummet smallere og mere kompakt. Poten elle byrum Der er flere steder langs Grindstedvej, der har poten- ale l at blive offentligt lgængelige byrum. Ved de to små pladser, Bytorvet og Bustorvet kan plantes træer, så rummene defineres tydeligere. De små byrum er privat ejede, og en udvikling her kræver samarbejde mellem byen og ejerne. Ved bustorvet er der mulighed for at forbedre stoppestedet f. eks. med læ eller buslomme. side 16

17 Byporte Byportene skal være særlige for. De skal vise, hvad det er for en by, man kører ind l. Det kan ske med inspira- on fra landingsingslysene fra flyvepladsen. Margueritruten Margueritruten går gennem, fra Randbøldal mod Billund. Margueritruten fremhæves som den særlige danske turistrute, der leder gennem Danmarks smukkeste natur. skal med sine byporte og med bearbejdningen af gaderummet langs Grindstedvej være en landsby man husker, at man har besøgt! Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen Fartdæmpning Ved byporte samt ved skolen kan etableres fartdæmpende foranstaltninger. Fartdæmpning kan for eksempel være en hævet flade, der fungerer både som funk onel og visuel fartdæmpning. Grønt gaderum Ved at etablere træer langs Grindstedvej forskønnes gaderummet. Træerne adskiller cykels en fra vejen, så skolebørnene kan cykle adskilt fra morgentrafikken l skolen. Fortov Cykels Fortov Cykels Græsrabat side 17

18 Fartdæmpning og overgang for skolen Byport Byport Bustorv Bytorv Byport side 18

19 Visualisering af byport l. side 19

20 Projektliste De e er samlede uprioriterede projektliste fra landsbymødet den 20. januar Alle de ideer, der kom frem i løbet af a enen, er taget med. De fremmødte borgere blev bedt om at prioritere, hvad der er det vig gste for s frem d. Oplevelser Her er de overordnede projektkategorier oplistet i prioriterede rækkefølge: Grindstedvej og Kastanievej Hans Thomsens Vej Oplevelser Byudvikling S er Da ngene hænger sammen, er landsbyprogrammet kommet rundt om en del emner. Disse er markeret med Grindstedvej og Kastanievej Øvrige projekter fastholdes udelukkende i denne projektliste. side 20

21 Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen Foto: Niels M. Schaiffel-Nielsen LANDSBYMØDE LANDSBYMØDE Grindstedvej og Kastanievej Byporte Bymiljø Fartdæmpning Gøre vejen smallere Etablere græsraba er og vejtræer Sæ e lys i træerne / belyse træerne Forbedre busstoppestedet ved den dligere brugs Etablere en samlet plads ved skole, hal og museum Fly e byskilt ud Etablere cykels og fortov langs Kastanievej Udny e at Margueritruten ligger i nærheden Rundkørsel ved Hans Thomsens Vej og Grindstedvej Etablere springvand der refererer l navnet s betydning (vandskel) S er S erne i området er blevet l veje, så mangler s er Genvejen l Åst bæk skal genåbnes Etablere s på det gamle jernbane-tracé, så Bindeballes en forlænges l Billund Koble s er sammen l sammenhængende forløb Broer over grø er ved den nye vej Hans Thomsens Vej Hans Thomsens Vej skal bruges som lokkevej for at lokke turister ind l byen Ops lle en gammel helikopter ved rundkørslen ved Billundvej for at henvise l, at Flyveplads l sidst var helikopterbase Visuelt skilt skal henvise l Brosten Etablere et flyverskjul langs vejen med uds lling af gamle fly, militært udstyr og militære køretøjer med lknytning l s historie Etablere et udsigtstårn (f.eks. lu meldetårn) Etablere en legeplads/ak vitetsbane Genåbning af Tyskervejen Lave mulighed for rollespil ved de nye ak viteter langs vejen Etablere shelters l undervisning Etablere s er Oplevelser Lave petanquebane ved Vestbanevej Etablere en kælkebakke vha. oprydning Legeplads ved Jagthy en udvides og der opsæ es fodboldmål, borde-bænkesæt og overdækning Belysning på s ved Det gamle hul ved Gl. Sta ons vej Etablere en mountainbike- og skateboardbane ved det gamle renseanlæg Etablere s mellem e erskolen og Brugsen via det gamle renseanlæg Istandsæ e areal foran den gamle købmandsbu k - indre e det l ophold med bænke mv. Byudvikling Etablere et borgerhus med værksteder og lokaler l de unge og de ældre Skabe en bymidte ved Grindstedvej/Hans Thomsens Vej ved at etablere ældreboliger og park Bygge boliger langs Kastanievej Tung industri på flyvepladsen Småerhverv op mod Billundvej Etablere storparceller ved Billundvej Etablere en autocamperplads ved Brugsen Gøre l en mere rund by side 21

22 Leg i skolegården Skole side 22 registrering og analyse

23 Gå i lu en med side 23 registrering og analyse

24 - INFO Indbyggertal 2008 by 771 pers Randbøl sogn 1510 pers Hjemmeside Afstande Vejle 22 km Billund 7 km Offentlig service Fællesforeninger Skole, SFO, børnehave, hal og e erskole. Egnsmuseum og bunkermuseum. Borgerforening Detailhandel Bodega, dagligvarebu k, pølsevogn, tanksta on, auto forhandler, frisør og kro. Thyregod Givskud Gadbjerg N Ny Nørup Bredsten/ Randbøldal Balle Ødsted Gravens/ Ågård Smidstrup Kort og matrikelstyrelsen Skala: 1: registrering og analyse side 24

25 Hovedgaden Lægehus Hovedgaden med tomme arealer side 25 registrering og analyse

26 3. ins tu ons miljø e erskole skole hal bodega kro mekaniker brugs 2. bilforhandler erhverv undervognscenter hovedgade / Grindstedvej flyveplads VANDEL har to helt særlige karakteris ka: Erhvervsudviklingspoten ale og historisk arv fra anden verdenskrig. De to erhvervsområder er et stort ak v for, bl.a. i form af arbejdspladser og detailhandel. s placering ved hovedvej nr. 28, tæt på Billund og den udvikling der sker her, bl.a. inden for turis ndustrien, anses for at være et stort poten ale. er spækket med bunkere og andre levn fra anden verdenskrig. Hvordan skaber man udvikling på baggrund heraf? Iden tet - sted 1. Nyt erhvervsområde og omfartsvej For den udefra kommende gæst er første møde med omfartsvejen og indkørslen l via det nye erhvervsområde. Fra omfartsvejen ses skyline på afstand. De e e erlader et posi vt og unikt indtryk af en hyggelig landsby. Erhvervsområdet er let lgængeligt for den forbipasserende og danner dermed et godt grundlag for at bevare bu kker og erhverv i. 2. Gammel Hovedvej Den gamle hovedvej i specielt ved Grindstedvej, giver indtryk af at være lidt forladt og uddød, selvom der stadig er ak vitet; skole, e erskole, bodega, kro samt mekaniker og autoforhandler er stadig ak ve i gaden. Vejen virker unødigt bred med de få biler, der kører her, e er at omfartsvej og vej l flyvesta onen er etableret. (fortsæ es) registrering og analyse side 26

27 Hangar på Flyveplads (foto: Brugs ved omfartsvejen mellem Vejle og Billund side 27 registrering og analyse

28 3. Ins tu onsmiljø I den vestlige ende af ligger skole, hal, børnehave og museum på den nordlige side af hovedvejen og e erskole med hal på den sydlige side af vejen. De e område har med de to idrætshaller, sportspladser, legepladser og øvrige faciliteter et kæmpe poten ale l at være eller blive en magnet i og hele oplandet. 4. Flyveplads er måske mest kendt for Flyveplads, der er anlagt af tyskerne under 2. verdenskrig og også fungerede under den kolde krig. Flyvepladsen er ikke en egentlig fysisk dominans for bymidten, men imagemæssigt og historisk ligger der en stor iden tet her, og det var en stor arbejdsplads helt frem l Gaderum - bymidte Hovedgaden er skæmmet af tomter, tomrum og uskønne steder langs vejen. Tomterne ved forhenværende savværk, brugs og benzintank står som huller i en tandrække. Forarealerne ved forhenværende erhverv som smed, slagter og bager ligger som tomme asfaltarealer fra fortovskanten l husenes facader. Af bevaringsværdige bygninger i kan nævnes den dligere lægebolig og savværket. Desuden den nuværende lægepraksis, der e er sigende skulle være en gammel militærbygning. Bunkerne og flyhangarerne er et stykke Danmarkshistorie og noget helt særligt for. bunkere og hangarer skæmmende punkter bevaringsværdige bygn. registrering og analyse side 28

29 Foreningsskur ved boldbane Fodboldbane i forfald På grænsen mellem by og åbne marker side 29 registrering og analyse

30 mulig udvidelse af erhvervsområde udvidelse af boligbebyggelse erhverv erhverv boligområde med få virksomheder Erhverv - beboelse Der er i en klar opdeling mellem boligområde og erhvervsområde. Som undtagelse kan nævnes de få virksomheder, der ligger langs den gamle hovedvej. Boligbebyggelsen ligger midt i og bærer præg af stor vækst i 60 erne. Boligområderne er flade parcelhusområder ensartet udlagt uden et bymæssig hierarki. Erhvervsområdet ved omfartsvejen ligger op malt for trafikken mellem Vejle og Billund. Her ligger detailhandel og mindre håndværksprægede erhvervsvirksomheder. Flyveplads ligger ernt fra hovedveje og bebyggelse, fak sk så afsides at det er godkendt l fyrværkerilager. Der er for nylig etableret en ny adgangsvej l flyvepladsen, der leder trafikken udenom bymidten. Erhvervsmæssigt repræsenterer flyvepladsen et kæmpe poten ale, idet der ligger store arealer som kan udny es, hvilket kan medføre udvikling også for landsbyen. Hjemmeside: dk Der er i kommuneplanen udlagt store områder l udvidelse af både boligområder og erhvervsområder. Der l kommer, at der er udlagt et stort perspek vområde l turistressort både syd og nordvest for, hvilket skal ses i sammenhæng med nærheden l Billund lu havn, Legoland og andre a rak oner. registrering og analyse side 30

31 Mindre skønt rod langs hovedgaden Naturen omkring flyvepladsen og dens hangarer side 31 registrering og analyse

32 niveauspring sportspladser åbent landskab Natur - sigtelinjer ligger på overgangen mellem den jyske højderyg og den flade hede. Der går et markant niveauspring gennem den vestlige del af boligbebyggelsen. Der er et markant fravær af naturoplevelser og rekrea ve områder i by. Der ligger et rekrea vt område sydøst for byen. De e er dog ikke vedligeholdt, og virker temmelig forladt. Desuden findes sportspladser ved skolen og e erskolen. De åbne marker mellem omfartsvejen og byen er det mest landskabelige man oplever i, og bør derfor bevares. Desuden er der enkelte kig ud i landskabet mod syd. rekrea vt område i forfald rekrea vt område skov åbent område sigtelinjer / udsigt niveauspring registrering og analyse side 32

33 Hangar på Flyveplads (foto: side 33 registrering og analyse

34

GADBJERG - Hatten lidt på skrå, Gadbjerg går aldrig i stå. Borgernes landsbyprogram for Gadbjerg HØRING. Gadbjerg side 1.

GADBJERG - Hatten lidt på skrå, Gadbjerg går aldrig i stå. Borgernes landsbyprogram for Gadbjerg HØRING. Gadbjerg side 1. GADBJERG - Hatten lidt på skrå, går aldrig i stå Borgernes landsbyprogram for HØRING side 1 for Publikationen er udarbejdet i 2009 for Vejle Kommune i samarbejde med Lokalråd. Publikationen er udført af

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 UDKAST PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Grenaa - Den levende by Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Forord Grenaa har som Norddjurs Kommunes største by en vig g rolle i forhold l at fastholde og ltrække borgere og erhverv l kommunen.

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE

PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE 21. SEPTEMBER 2012 E T U D V I K L I N G S P R O J E K T PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R INDHOLD GRUNDLAGET 03 FORMÅL IDÈ 05 LYD I ET ERHVERVS

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual Borgerinddragelse har l formål at give borgere og private organisa oner muligheden for at kunne deltage i beslutninger, der påvirker dem, og digital borgerinddragelse

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BRUTTOLISTEN - Borgernes/brugernes input til byggeprogram November 2006 Bryghusgrunden Mulighed for udvidelse Nyt på Bryghusgrunden Det kommende byggeri og de nye opholdsarealer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012. hvad skal vi leve af - i provinsen?

Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012. hvad skal vi leve af - i provinsen? Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012 hvad skal vi leve af - i provinsen? 1 indhold 1 disposi on mo va on problemformulering indledning overordnet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre.

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre. Bemærkninger fra debat-café d. 20. maj 2014 på Nibe skole På baggrund af den fremtidige befolkningssammensætning hvilke typer boliger efterspørges så i Nibe? Vi er betænkelige ved, at der planlægges bebyggelse

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 Dag 1 Vi mødes i Københavns Lu havn kl. 11.30 og flyver med Delta Airlines l New York kl. 13.20. Herfra er der en kort flyvetur l Las Vegas,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere