Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Poul Henrik Hedeboe (F) Torben Petterson (A) 1 / 36

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 116 Frederikssund Forsyning Takstblad 2014 Sag nr. 117 Sag nr. 118 Sag nr. 119 Turismestrategi Vandplan Høringssvar Stubbevej 25, staldbygning, landzonesag - 35P Østby By Sag nr. 120 Rideskole med hestepension, læskure og lysmaster på Strandvejen 23 Sag nr. 121 Sag nr. 122 Skovnæsvej 9, landzone, opstillingsplads for campingvogne - 13A Gerlev By Femhøjvej 51, Landzonesag - Lovliggørelse af areal til oplag og maskinplads - 5E Landerslev Sag nr. 123 Revideret parkeringsbekendtgørelse 2013 Sag nr. 124 Sag nr. 125 Sag nr. 126 Sag nr. 128 Sag nr. 129 Skiltning i erhvervsområder Projekt Grønne Oplevelser Meddelelser Fjordstien, fra Sønderby til Møllekrogen Ophør af Miljørådet for Roskilde Fjord LUKKET MØDE Sag nr. 127 Hyllestedvejen - sikring af stikrydsning ved ekspropriation af oversigtsareal 2 / 36

3 Journal nr.: Sag nr. 116 Frederikssund Forsyning Takstblad 2014 Lovgrundlag: Vandforsyningslovens 52a og 53 samt 3 stk. 1, 2 og 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Sagsfremstilling: I Frederikssund kommune er der 2 vandværker der leverer mere end m 3 vand årligt. Vandværker over denne størrelse skal have taksterne vurderet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat, der sætter et loft for taksternes størrelse. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende vandforsyningernes takstblad jf. Vandforsyningslovens 52a og 53. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor vandforsyningen hviler i sig selv økonomisk. Vandværkets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen. Forsyningssekretariatet regulerer endvidere taksterne for Frederikssund Forsynings spildevandsaktiviteter. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende spildevandstaksterne for Frederikssund Forsyning, jf. 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor spildevandsområdet hviler i sig selv økonomisk. Selskabets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen. Taksterne skal desuden godkendes af kommunen. Vandforsyningstakster for Nybrovejens Vandværk Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 13,04 kr/m 3 excl. moms. Vandværket må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Nybrovejens Vandværk har vedtaget et takstforslag på 10,73 kr/m 3 excl moms. Taksten er nedsat fra 12,45 kr/m 3 excl moms i Tilslutningsbidraget for en bolig varierer efter de nærmere forhold, men en typisk takst er kr. 3 / 36

4 Vandforsyningstakster for Frederikssund Forsyning Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 21,00 kr/m 3 excl. moms. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Frederikssund Forsyning har vedtaget et takstforslag på 17,67 kr/m 3 incl moms - samme takst som i Desuden har en genberegning af tilslutningsbidraget dannet baggrund for en nedsættelse fra ,25kr til ,00 kr. Ændring af betalingsvedtægt Frederikssund Kommune skal godkende ændringer af betalingsvedtægten for Frederikssund Forsyning, jf. 3 stk. 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Grundet indførelsen af trappemodellen, der giver reducerede afledningsbidrag for virksomheder med stor udledning af spildevand, skal der ændres i den gældende betalingsvedtægt. Frederikssund Forsyning har indstillet at betalingsvedtægten ændres med en supplerende tekst om afledningsbidrag og vejbidrag. Teksten er en standardformulering, udarbejdet af Naturstyrelsen. Trappemodellens udformning er fastsat af staten og medfører en gradvis indførelse af en reduktion af taksterne for virksomheder med stor udledning af spildevand. Frederikssund Forsyning estimerer, at trappemodellen i 2014 vil medføre et fald i indtægterne på ca. 0,5 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2018, når modellen er fuldt indfaset. Indtægtsrammen for 2014 er på ca. 79 mio. kr., dvs. trappemodellen medfører et indtægtstab på ca. 0,6% i 2014, stigende til 3,8% i 2018 (hvis der antages samme indtægtsramme). Trappemodellen kan altså medføre en stigning i de generelle takster på sigt, men indtil videre kan det rummes indenfor selskabets nuværende økonomi. Administrationen vurderer, at det supplerende afsnit til betalingsvedtægten afspejler kravene til indførelsen af trappemodellen. Det skal bemærkes, at selvom betalingsvedtægtens tekst beskriver, at vandafledningsbidraget og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for Frederikssund Spildevand A/S, skal taksterne fortsat også godkendes af kommunen før de er endeligt gældende. Spildevandstakst for Frederikssund Forsyning Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. 4 / 36

5 Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af behandlet spildevand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 50,95 kr/m 3. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Frederikssund Forsyning anslår, at selskabet får en samlet udgift for 2014 på kr., dvs. væsentligt under Forsyningssekretariatets bud. Divideret med mængden af behandlet spildevand giver det en samlet teoretisk takst på 39,60 kr/m 3. Frederikssund Forsyning har valgt at dele taksten i en fast del, betalt per kloakstik, og en variabel del betalt per m 3 spildevand. Med ca kloakstik i kommunen giver det denne takst for 2014 (ekskl. moms): Fast takst 534 kr./stik 574 kr./stik 574 kr./stik Variabel takst 27 kr./m 3 34 kr./m 3 34 kr./m 3 Taksten er uændret fra Takster for tømningsordning Frederikssund Kommune skal godkende taksterne for den obligatoriske fælles tømningsordning for bundfældningstanke i kommunen (drevet af Frederikssund Forsyning), jf. 3 stk. 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal sikre at tømningsordningen hviler i sig selv økonomisk, dvs. ikke påvirker selskabets økonomi i øvrigt. Frederikssund Forsyning havde i 2010 et overskud på driften af tømningsordningen på ca. 1,9 mio. kr. I 2011 og 2012 har der været et underskud på hhv. 0,5 mio. og 0,3 mio. kr. og selskabet forventer at der fortsat vil være underskud fremover med de nuværende takster, således at det oparbejdede overskud vil blive opbrugt i løbet af Bl.a. sendes opgaven med tømning i udbud i 2014 (i samarbejde med Halsnæs Kommune), og det kan forventes at give højere priser pga. højere standarder, nye regler for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø Tømning af bundfældningstank 400 kr. 500 kr. 500 kr. Tillæg (for lille bil eller lang slange) 100 kr. 250 kr. 250 kr. Forgæves tømning pr. gang 200 kr. 275 kr. 275 kr. Alle priser ekskl. moms. Taksterne er uændrede fra Administrationen vurderer, at taksterne er hensigtsmæssige i forhold til sikring af, at tømningsordningen hviler i sig selv økonomisk over en årrække. 5 / 36

6 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Plan- og miljøchefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Takster for drikkevand for Nybrovejens Vandværk godkendes. 2. Takster for drikkevand for Frederikssund Forsyning godkendes. 3. Ændring af betalingsvedtægt for Frederikssund Forsyning vedr. trappemodellen godkendes. 4. Takster for spildevand for Frederikssund Forsyning godkendes. 5. Takster for tømningsordning for bundfældningstanke godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales. Bilag: Brev til kommunen om takster 2014 Prisloftafgørelse - Frederikssund Spildevand PL14 Prisloftafgørelse - Frederikssund Vand PL14 Justering af betalingsregler pgr Trappemodel Opgørelse tømningsordning Prisloft Afgørelse - Nybrovejen Vandværk PL14 docx Nybrovejen Takstblad 2014ny 6 / 36

7 Journal nr.: Sag nr. 117 Turismestrategi Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget godkendte på et udvalgsmøde d. 7. oktober 2013, at forslag til en turismestrategi for Frederikssund Kommune blev sendt i høring. Høringsperioden løb fra 11. oktober til 4. november I høringsperioden deltog interessenter på turismeområdet endvidere i et dialogmøde, hvor forslaget blevet præsenteret og debatteret. Der er modtaget 12 høringssvar til forslaget. Høringssvarene indeholder både kommentarer til indholdet samt forslag til yderligere aktiviteter, der kan sættes i værk. Opsummerende peges der i høringssvarene på: - En undren over ikke at være nævnt i turismestrategien - En efterlysning af konkrete, udvalgte aktiviteter og hertil tilknyttede handlinger, som kommunen vil satse på fremover - En vilje til at investere i turisme - Mulighederne på biblioteker, på diverse turiststeder mv. - Mulighederne i fritidsfiskeriet, havnen, sejlerturismen mv. - En efterlysning af en branding- og markedsføringsstrategi, herunder brugen af sociale medier, kampagner, storytelling mv. - En videreudvikling af visit.frederikssund.dk Det vurderes, at høringssvarene vil kunne rummes i den eksisterende ramme, der er fastlagt i det forslag, der foreligger nu. Det samme er tilfældet for de kommentarer, der blev modtaget på dialogmødet. Forslagene til nye aktiviteter vil blive skrevet ind i det inspirationskatalog, der er udarbejdet. Der efterlyses både på dialogmødet og i høringssvarene målbare mål, der over tid kan følges op på. Det anbefales derfor, at der hurtigst muligt i første del af implementeringen fastlægges måltal for området. 7 / 36

8 Det anbefales samtidig, at der, efter den endelige vedtagelse af turismestrategien, træffes beslutning om implementering af strategien og den kommunale organisering af dialog og modtageapparat fremadrettet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Forslaget til turismestrategi, som det foreligger nu, godkendes af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget 2. Forslaget til turismestrategi sendes til endelig vedtagelse i Byrådet Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales med den bemærkning, at alle interessenter oplyses om det videre arbejde med implementering af strategien. Bilag: Høringssvar - turismestrategi - Endelig Inspirationskatalog - revideret efter høring Høringsudkast Turismestrategi / 36

9 Journal nr.: Sag nr. 118 Vandplan Høringssvar Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Miljømålsloven Naturstyrelsen har sendt forslag til Vandplaner i høring. Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til Vand- og Naturplaner for hele Danmark. Forslaget er inddelt i 23 hovedoplande og Frederikssund Kommune er en del af Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanen dækker perioden og forslaget er sendt i høring d. 23. december Når høringsperioden er overstået vil Miljøministeriet udarbejde den endelige Vandog Naturplan. Planerne har tidligere været i høring hos kommunerne, men på grund af en høringsfejl er planerne i fornyet høring. Vandplanerne har som formål at sikre, at vandet i alle dele af vandkredsløbet er af god kvalitet. Vandplanerne indeholder endvidere detaljerede retningslinier for planlægning og administration af miljølovgivningen, for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande samt miljøfarlige forurenende stoffer. Vandplanerne rummer mange indsatser for at forbedre vandmiljøet og de er finansieret dels gennem brugerbetaling (bl.a. Forsyningsselskaberne) og dels gennem landdistriktsmidler. De indsatser der er planlagt i vandplanerne omfatter ændret vedligeholdelse af vandløb, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløb, udlæg af bræmmer omkring vandløb og alle søer, restriktioner på landbrugets drift og flere efterafgrøder, flytning af kildepladser for grundvandsindvinding og kompenserende udpumpning af vand for at sikre vandføringen i vandløb, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt regulering af regnbetingede udløb gennem etablering af bassiner m.m. Vandplanerne og høringsmaterialet er tilgængeligt på 9 / 36

10 Forvaltningen har gennemgået alle områderne og har udarbejdet et høringssvar der har følgende punkter suppleret med bilag. 1. Regional udvikling og lokalt for Frederikssund, en helt ny by - Vinge. Vinge skal både have vandforsyning og afledning af spildevand. Vandplanerne giver ikke redskaber til at planlægge med nye indvindinger og udledninger. 2. Den definition man har udviklet for bæredygtig vandindvinding, har fjernet den reservekapacitet kommunen har haft til vandforsyning i Hornsherred. Grundvandresursen kortlægges i et samarbejde med Frederikssund Forsyning og HOFOR og der synes at være en væsentlig udnyttelig resurse. 3. Vandplanerne foreskriver et stort antal indsatser for Frederikssund Kommune, herunder reduktioner af overløb og spildevandsrensning i det åbne land. Frederikssund kommune har indarbejdet indsatserne i kommunens spildevandsplan. 4. Grundvandsresurserne deles af flere kommuner og der er for øjeblikket ingen model for, hvordan resursen skal fordeles imellem kommunerne. Vi forventer at kommunerne kan forvalte resursen med gensidig respekt for nabokommunernes behov. 5. Miljømålene for Roskilde Fjord og Isefjord er alene baseret på udbredelsen af ålegræsset. Det ville være ønskeligt med andre miljømål, der reagerer hurtigere på miljøforbedringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Plan og Miljø indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Høringssvaret godkendes og indsendes til Naturstyrelsen. Tidligere beslutninger: 10 / 36

11 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales. Bilag: Indmelding til Naturstyrelsen følgebrev, Frederikssund Kommune Generelt svar Gode Elementer der værdsættes Grundvand Frederikssund kommune Samlebrev med generelle kommentarer Spildevand Kommentarer til Udkast til Vandplan Vandløb og søer Frederikssund Kommunes indmelding (S) 11 / 36

12 Journal nr.: Sag nr. 119 Lovgrundlag: Planloven 35 Stubbevej 25, staldbygning, landzonesag - 35P Østby By Sagsfremstilling: Ansøger har opført en bygning nord for vejen uden tilladelse. Ejer har ad flere omgange søgt om at få bygningen lovliggjort på den nuværende placering. Natur og Miljøklagenævnet har stadfæstet kommunens afslag og en placering nord for Stubbevej er ikke en mulighed. Ansøger har derefter søgt om en placering ca. 50 m SV for stuehuset, udvalget gav afslag til denne ansøgning. Der søges nu om en placering af bygningen i nær tilknytning til ansøgers hus. Ansøger har på et møde fortalt at bygningen ikke længere skal benyttes til stald, men til opbevaring af redskaber mm. Den ansøgte placering af bygningen ligger ca. 3 m fra naboskel. Der står p.t. et mirabellehegn i skellet. For at få plads til en kørevej rundt om bygningen ønsker ansøger at beskære dette hegn på sin side af skellet. Ansøger mener, at der bliver behov for at beskære 2 buske. Ansøgningen er meget kortfattet og består kun at et luftfoto og snittegninger. Ansøger ønsker at udvide dyreholdet og mener derfor at bygningen er nødvendig for driften af ejendommen og derfor ikke kræver en landzonetilladelse. Se bilag. Sagen har været i nabohøring. Naboen er bl.a. bekymret for at bygningen vil komme til at virke dominerende i hans udsigt, da der bygges tættere på skel en tidligere. Naboen mener, at den resterende del af mirabellehegnet om sommeren vil give nogen afskærmning af bygningen, men at om vinteren, når der ikke er blade på træerne, vil der være frit udsyn til bygningen. Naboen mener at dette bliver forstærket når træerne beskæres for at give plads til byggeriet og vejen. Naboen gør også opmærksom på terrænforskellen. Naboens grund ligger ca. 1,5 m lavere end den ønskede placering af bygningen, så bygningen vil komme til at virke høj set fra hans synsvinkel. Naboen er bekymret for om der reelt er plads til vejen eller om terrænet vil skride ned. Naboen foreslår en alternativ placering længere væk fra skel. Se bilag. Naboen henviser i sine bemærkninger til den blå placering fra nabohøringen d. 15. juli Ansøger er ikke interesseret i den blå placering, og har ikke søgt om denne placering. Den blå placering er den teoretisk nærmeste placering som overholder afstandskrav til nabobeboelse hvis bygningen skal bruges til stald. 12 / 36

13 Da ansøger ikke vil bruge bygningen til stald bortfalder kravet om 50 m til nabobeboelse. Natur og Miljøklagenævnet har tidligere udtalt, at den nuværende drift på ejendommen, og den ønskede udvidelse af dyreholdet, har hobby karakter og at bygningen derfor ikke er en driftsmæssig nødvendig bygning. Den er derfor ikke undtaget fra kravet om landzonetilladelse. Da bygningen ikke skal bruges til erhvervsmæssigt landbrug, vil den i forhold til planloven være at betragte som et udhus. Da udhuset er større end 50 m 2 kræver det en landzonetilladelse. Bygningen består af en stålrammekonstruktion og er beklædt med plader og vindnet. Plader og net har ikke samme farve. Det bevirker at bygningen får et flerfarvet udseende og derfor virker mere iøjnefaldende end nødvendigt. Det foreslås derfor at der stilles vilkår om at bygningen males ensfarvet, derved bliver bygningen ikke så dominerende set fra naboen. Det kan fx være en mørk jordfarve eller samme farve som ansøgers stuehus. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives landzonetilladelse til den ansøgte placering med vilkår om, at siderne på skuret males ensfarvet i en mørk jordfarve eller i samme farve som ansøgers stuehus. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Udvalget beslutter, at der gives afslag på den ansøgte placering. I forlængelse af dialog med ansøger beslutter udvalget at meddele tilladelse til placering markeret med gul cirkel i notat af 15. juli I forbindelse med vurderingen af placeringen markeret med gul cirkel lægger udvalget bl.a. vægt på hensyn til driften af den meget smalle grund. Bilag: dokumenter til udvalget 13 / 36

14 Journal nr.: Sag nr. 120 Lovgrundlag: Planlovens 35 Rideskole med hestepension, læskure og lysmaster på Strandvejen 23 Sagsfremstilling: Sagen er opstået på baggrund af et miljøtilsyn på ejendommen, hvor det blev konstateret, at der er opført fire læskure/overdækninger til heste samt opsat høje lysmaster på en ridebane uden tilladelse. Ejer søger om lovliggørende landzonetilladelse til: at anvende eksisterende bygninger på ejendommen til hestepension og rideskole tre læskure og et halvtag til heste 8 lysmaster og et ca. 2,5 m højt plankeværk på ridebanen Ejendommen er en landbrugsejendom på 7,7 ha. På ejendommen er der udover beboelsesbygningen opført en række mindre udhuse, halvtage, hestebokse og læskure til heste. De nuværende ejere fik i 1995 tilladelse fra Frederiksborg Amt til at drive rideskole på ejendommen. Der var dengang indrettet fire hestebokse til ejerens egne heste, og der foregik ikke opstaldning af fremmede heste. Tilladelsen blev givet med vilkår om, at der ikke i forbindelse med rideskoleaktiviteten opføres bygninger og tekniske anlæg, herunder ridehal og lysmaster, på ejendommen. Betingelserne blev tinglyst på ejendommen. I 2003 opførte ejerne, med byggetilladelse fra Skibby Kommunes, en stald på 56 m² med plads til 6 heste. Ifølge ansøgningen er dyrevelfærd nøgleordet for rideskolen og hestene gives mulighed for at komme så tæt på et naturligt liv som muligt. Der undervises i dressur og westernridning året rundt. Undervisningstiden ligger fra kl til af hensyn til eleverne, der skal køre fra det meste af Sjælland efter arbejdstid. Antallet af heste er varierende. Pt. er der 3 heste i pension og 5 rideskoleheste. 14 / 36

15 Det ene læskur og halvtaget på henholdsvis 20 m² og 22 m² er opført 2-14 m fra bebyggelsen. Et læskur på 26 m² er opført ved en hingstefold ca. 30 m fra bebyggelsen. Et nyere læskur på 48 m² er opført på marken ca. 75 m² fra bebyggelsen. Begrundelsen for placeringen er ønsket om at adskille problemheste fra raske heste. Ansøger oplyser, at det vil være forbundet med omkostninger at flytte læskurene. Hvis der ikke kan opnås permanent tilladelse, ønsker ansøger en midlertidig tilladelse, på fx 10 år, til bygningerne. Ridebanen er ca. 40 x 30 m belagt med grus og omkranset af et åbent træhegn på tre sider og et plankeværk mod vest. Der er opsat 8 lysarmaturer på gamle telefonpæle. Ansøger har oplyst, at lyset er blødt og dæmpet og at den belyste ridebane er den vigtigste del af rideskolen. Opsætning af lavere lys vil ifølge ansøger ikke give mening, idet lyset vil lyse op i hovederne på hestene. Hvis der ikke gives mulighed for belysning, som bevirker at der kan foretages undervisning, vil undervisning i vinterhalvåret blive umulig og fjerne grundlaget for virksomhedens eksistens. Hvis der ikke kan opnås permanent tilladelse, ønsker ansøger en midlertidig tilladelse, på fx 10 år, til lysmasterne og plankeværket. Ejendommen ligger i et område, som i kommuneplanen er udpeget til beskyttelsesområde med landskabelige og biologiske interesser og geologi. Landskabskarakterområdet ligger som et større uforstyrret landskab, unikt og relativt uberørt, beskyttet bag Skuldelev Ås. Der er ikke udlagt arealer til fremtidig byudvikling i området. I vores landskabsanalyse strategi anbefales det, at den åbne landbrugsflade med indsigt til Skuldelev Ås bør friholdes for yderligere bevoksning, bebyggelse og tekniske anlæg, som forringer den visuelle oplevelse eller karakteren af området. Efter planlovens 35, stk. 1, må der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Det kræver landzonetilladelse at etablere hestepension i nye og eksisterende bygninger. Baggrunden for planlovens landzonebestemmelser er bl.a. at hindre spredt og uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land. Der gives normalt tilladelse til mindre hestepensioner i eksisterende bygninger og ridebaner, når miljøbestemmelserne er overholdt og de trafikale forhold tillader det. Der gives normalt ikke tilladelse til at placere læskure langt fra de bebyggede arealer eller etablerer høje lysmaster og høje plankeværk på ridebaner. Muligheden for større bygninger og tekniske anlæg til rideskoler kan tilvejebringes gennem en lokalplan. 15 / 36

16 Praksissen er fastlagt med baggrund i landskabelige hensyn. Da der er mange hesteejendomme i kommunen ville en lempeligere praksis medføre et stort antal fritliggende læskure og ridebaner med lysmaster og dermed en forringelse af de landskabelige værdier i kommunen. Der gives normalt tidsbegrænsede tilladelser i tilfælde, hvor behovet for tilladelsen er begrænset til 1-2 år. Tidsbegrænsede tilladelser er vanskelig at håndhæve og ville skulle gives i andre lignede tilfælde. En tilladelse med tidsbegrænsning på 10 år er at sidestille med en permanent tilladelse, fordi ansøger ikke har et midlertidigt behov og fordi en tilladelse med lang tidsbegrænsning vil skabe forventning om at der gives tilladelse igen, når fristen udløber. Det vurderes, at hestepensionen vil skabe et øget tryk i området i form af mere færdsel, trafik og hestearrangementer. En rideskole (uden tekniske anlæg) med hestepension med op til 12 heste vurderes imidlertid at ville give anledning til gener, som området ikke kan bære. Det forudsættes, at parkering til hestepensionen foregår på eksisterende befæstede arealer på ejendommen. Efter planlovens formål og Natur- og Miljønævnets praksis skal bebyggelse i det åbne land, så vidt muligt holdes samlet og opførelse af et læskur uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer forudsætter derfor en særlig begrundelse. Ved i tilknytning til forstår vi inden for en afstand af max 20 meter. Arealet syd for bebyggelsen er præget af beplantning, indhegninger og læskure. Det forholdsvis høje plankeværk og de to læskure længst mod syd bevirker at bebyggelsen synes spredt og uafgrænset. Ønsket om at adskille problemheste fra raske heste - i et rimeligt omfang - kan opnås ved at placere foldene, så læskurene kan opføres i tilknytning til de hidtil bebyggede arealer og at der ikke en nogen særlig begrundelse for at tillade læskure på marken udenfor ejendommens bebyggede arealer. Ridebanen ligger på markfalden foran Skuldelev ås. Anlægget er omgivet af indhegninger, træer og læhegn, men lysmasterne kan ses på afstand på grund af højden. Det er vores vurdering, de høje lysmaster forringer den visuelle oplevelse af området og dermed påvirker landskabet i strid med kommunens (landskabsanalyse) strategi. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. 16 / 36

17 Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at : 1. Der meddeles landzonetilladelse til at drive hestepension med op til samlet 12 pensionsheste/ rideskoleheste samt aflysning af deklaration 2. Der meddeles landzonetilladelse til èt læskur og èt halvtag opført i tilknytning til bebyggelsen. 3. Der meddeles afslag på lovliggørelse af læskure placeret henholdsvis 30 m og 75 m fra bebyggelsen. 4. Der meddeles afslag på høje lysmaster og plankeværk (der kan opsættes lys i en højde på max 1,5 m og et åbent lavt træ hegn eller et levende hegn) Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Ad 1 og 2. Indstillingen tiltrådt. Ad 3. Udvalget meddeler landzonetilladelse til læskur placeret 30 m fra bebyggelsen. Der meddeles afslag på læskur placeret 75 m fra bebyggelsen. Ad 4. Udvalget meddeler landzonetilladelse til eksisterende lysmaster. Administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse vedr. plankeværk efter nærmere dialog med ansøger. Jesper Wittenburg (A) ønsker ikke at meddele landzonetilladelse til eksisterende lysmaster. Bilag: Bilag 1 - foto Bilag 2 - ansøgning og supplerende oplysninger 17 / 36

18 Journal nr.: Sag nr. 121 Skovnæsvej 9, landzone, opstillingsplads for campingvogne - 13A Gerlev By Lovgrundlag: Planloven 35, Campingreglementet og dispensation fra lokalplanen 3 Sagsfremstilling: Frederikssund Golfklub søger om tilladelse til at etablere campingplads for 2-3 campingvogne ved golfklubben. Den ønskede placering er skitseret med rødt på kortbilaget. Ansøger ønsker at plante et læhegn mellem campingpladsen og hovedvejen. Campingpladsen vil bestå af et lille område med en elstander, som eneste tekniske anlæg, hvorfra campisterne kan få strøm til deres vogne. Det er planen, at campisterne kan benytte bad, toilet og lignede faciliteter ved eksisterende bygninger i golfklubben. Tanken er, at golf interesserede turister kan lægge sig ind på campingpladsen og spille golf inden de kører videre. Se ansøgning i bilag. Bemærkninger i forhold til Planloven 35 Et grundlæggende princip i planloven er at hindre spredning af bebyggelse i landzonen. Opførelse af ny bebyggelse skal som hovedregel ske i tilknytning til hidtil bebyggede arealer. Med den ansøgte placering m fra nærmeste bygning, og hele parkeringsarealet mellem campingpladsen og bygningerne, vil campingpladsen ikke blive opfattet som værnende i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Bestemmelser i campingreglementet Kommunen kan som hovedregel kun give tilladelse til campingpladser til min. 100 campingenheder. Kommunen kan kun give tilladelse til mindre campingpladser såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det uproblematisk at tillade en mindre kapacitet. (campingreglementet 2) Som hovedregel kan brugen af en campingplads ikke begrænses til en bestemt brugerkreds. Man kan dog begrænse brugen (fx til golfspillere) såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det uproblematisk, at forbeholde campingpladsen til en bestemt brugerkreds. (campingreglementet 3) 18 / 36

19 Bemærkninger i forhold til campingreglementet Det ansøgte strider således mod 2 hovedprincipper i campingreglementet. Dels pga. størrelsen og dels ved at campingpladsen reelt vil være begrænset til golfspillere. Det vurderes imidlertid, at undtagelserne i campingreglementet kan benyttes her fordi campingpladsen er meget lille og etableres med tilknytning til eksisterende faciliteter. Bemærkninger i forhold til lokalplanen 3 I lokalplanen fastlægges brugen af arealet til golfbane med klub og driftsfaciliteter. Etablering af campingplads er derfor ikke omfattet af lokalplanen. Plan og Miljø har vurderet, at der godt kan gives en dispensation til en mindre campingplads. Samlet vurdering Det vurderes, at en tilladelse til campingplads med 3 pladser bør gives med betingelse om, at campingpladsen skal ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og ikke må udvides. Hvis campingpladsen udvides vil den ikke længere have bagatelagtig karakter, og kommunen vil så have vanskeligt ved afvige fra hovedreglen i campingreglementet. Hvis golf-camping viser sig at være en succes og der opstår et ønske om udvidelse af campingpladsen, vil det være mere problematisk og formentligt kræve at en alternativ placering og lokalplan overvejes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen og Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse til den ansøgte placering af campingpladsen da den ikke ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 2. Udvalget giver forvaltningen kompetence til at give en tilladelse til en evt. ansøgning som ligger fornuftigt og i tilknytning til eksisterende byggeri. Tidligere beslutninger: 19 / 36

20 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Oversigtskort Ansøgning 20 / 36

21 Journal nr.: Sag nr. 122 Lovgrundlag: Planloven 35 Femhøjvej 51, Landzonesag - Lovliggørelse af areal til oplag og maskinplads - 5E Landerslev Sagsfremstilling: Femhøjvej 51 er en beboelses ejendom i landzonen med et samlet areal på ca. 900 m2. Ejerne af Femhøjvej 51, 3630 Jægerspris har købt et stykke jord af naboen. På dette areal har de opført to bygninger og etableret en vende-, oplags- og parkeringsplads for ejers biler, trailere og oplag. Matrikelsagen er endnu ikke gennemført og arealet ligger derfor stadig på naboens matrikel. Bygningerne består af en telthal (ca. 30 m 2 ) og en bygning ejerne betegner som drivhus (ca. 40 m 2 ). I tilknytning til ejendommen er der yderligere et skur på 25 m 2 (Oplysning fra BBR). Se billeder fra bilag. Ansøger har en lille entreprenørvirksomhed. Parkeringsarealet har tidligere været benyttet i forbindelse med virksomheden, men ansøger oplyser, at denne brug nu er ophørt. Ansøger har indgået samarbejdsaftale med en anden entreprenør og maskiner m.m. oplagres hos denne samarbejdspartner. Ansøger oplyser at parkeringsarealet derfor alene bruges til privatbrug. Der søges om at lovliggøre de eksisterende forhold. Dvs. parkeringsareal, ny indkørsel, bygninger og oplag. Se bilag. Ansøger begrunder behovet for parkeringsarealet nord for huset med, at parkeringsarealet foran huset og mod Femhøjvej er for lille til deres behov, og at parkeringen her er forbundet med en væsentlig trafik risiko, fordi der køres hurtigt på Femhøjvej. Ansøger mener ikke, at det er muligt at placere telthallen og drivhuset nærmere boligen uden at genere udsigten fra huset, fordi grunden er lang og smal. 21 / 36

22 Etablering af parkering og oplag til erhverv ved inddragelse af markjord kræver en landzonetilladelse. Det kræver derimod ikke landzonetilladelse at udvide en have ved inddragelse af markjord. Det kræver landzonetilladelse at opføre udhuse og garager mm der er større end 50 m2 eller hvis de opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse i landzone. Lovliggørelse af indkørsel/overkørsel behandles af Vej Trafik og Affald og er ikke omfattet af denne landzonesag. Entreprenørpladser bør etableres i erhvervsområder. Arealerne til parkering og oplag på ejendommen er opgjort ved opmåling på luftfoto. Parkeringsarealet ved huset ud til vejen: ca. 56 m 2 (7 x 8 m) Det tilkøbte areal: Parkeringsareal ca. 330 m 2. Oplag ca. 150 m 2 Bygninger ca. 70 m 2 Indkørsel ca. 170 m 2 Urtehave ca. 130 m 2 Det vurderes, at det ansøgte parkeringsareal er større end hvad der normalt findes på en boligejendom, og større end det der normalt er behov for til privat brug for en familie. Det vurderes, at parkeringsarealet og oplaget har karakter af erhverv og ligger ud over hvad der normalt findes på en boligejendom. Ved sammenligning af luftfotos fra 2009 og 2013 fremgår det, at parkerings- og oplagsarealet er så godt som uændret. Der er derfor ikke tale om et midlertidigt oplag fx i forbindelse med anlæg af en have. Det vurderes derfor, at arealet ikke benyttes til almindelig have eller privat parkering og at lovliggørelse af parkeringsareal og oplag derfor kræver en landzonetilladelse. Se billeder i bilag. De to bygninger er opført ca. 23 og 36 m fra hovedhuset på ejendommen. Det vurderes, at bygningerne, på grund af afstanden til øvrig bebyggelse, ikke bliver opfattet som værende i tilknytning til ejendommens bebyggelse og derfor ikke er fritaget fra kravet om landzonetilladelse efter planloven 36 punkt 7. Det vil derfor kræve en landzonetilladelse at lovliggøre bygningerne. 22 / 36

23 Det er vurderingen, at det er muligt at placere udhus og drivhus til privat brug inden for den nuværende haveafgrænsning og i tilknytning til boligen på ejendommen. Ønsket om at bevare udsigten fra boligen kan ikke begrunde en afvigelse fra hovedreglen i planloven om, at byggeri skal holdes samlet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives afslag på ansøgning om stor parkeringsplads med oplagsplads og påbud om at reetablere området som mark eller som have 2. Der gives afslag og påbud om at fjerne bygningerne. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Dokumenter til udvalget 23 / 36

24 Journal nr.: Sag nr. 123 Revideret parkeringsbekendtgørelse 2013 Lovgrundlag: Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012 Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 Sagsfremstilling: På opfordring af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, har forvaltningen udarbejdet en revideret parkeringsbekendtgørelse, som igen gør det lovligt at parkere med to hjul på fortovet, dog under forudsætning af, at der er tilstrækkelig plads til, at f.eks. barnevogne og kørestole stadig kan passere. Derudover er der foretaget mindre justeringer, blandt andet er der tilføjet en paragraf som giver mulighed for, at man kan parkere en campingvogn / autocamper i 48 timer, i forbindelse med klargøring. Ændringerne i bekendtgørelsen vil imødekomme de borgere som har klaget over, at de har fået afgifter for at holde på almindelige boligveje med to hjul på fortovet. Hensigten med fortovsparkering angives ofte at være en bedre fremkommelighed på vejen, især for renovationsbiler og andre større køretøjer. Til gengæld vil parkering på fortovet reducere tilgængeligheden og trafiksikkerheden for fodgængerne, især folk med barnevogne, rollator, kørestole samt svagtseende. Disse kan blive tvunget ud på kørebanen, hvis der ikke er plads nok på fortovet. Desuden skal der tages højde for, at parkering med to hjul på fortovet udgør en belastning som slider på fortovet, og potentielt øger behovet for renovering. Det skal bemærkes at der d. 31. oktober 2013 i folketinget blev fremsat lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje. Formålet med lovforslaget er dels at forhøje afgifterne for overtrædelse af reglerne om handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel, og dernæst at begrænse kommunernes mulighed for at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser. Lovforslaget har været i 1. behandling, og er nu sendt videre til udvalgsbehandling. Vedtages lovforslaget, kan det betyde at kommunen skal revidere parkeringsbekendtgørelsen endnu engang, i løbet af 2014, således at det tilpasses de nye regler. 24 / 36

25 Bevilling: - Den reviderede parkeringsbekendtgørelse har været sendt i høring hos Parkering Nord, og den er godkendt på indledende niveau hos politiet. Der udestår således et juridisk samtykke fra politiets ledelsessekretariat. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Den reviderede parkeringsbekendtgørelse godkendes. Der tages forbehold for, at bekendtgørelsen opnår samtykke fra politiets ledelsessekretariat. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales med den bemærkning, at ordlyden "og autocampere" udgår i 6. Den reviderede parkeringsbekendtgørelse er godkendt af Nordsjællands Politi den 28. november Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse Eksisterende parkeringsbekendtgørelse 25 / 36

26 Journal nr.: Sag nr. 124 Skiltning i erhvervsområder Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Som et element i Frederikssund Kommunes ønske om en tydeligere erhvervsprofil, er der et ønske om at profilere og støtte de eksisterende erhvervs- og håndværkerområder i kommunen. Både ved at understøtte de enkelte områders identitet og også ved at forbedre kommunens service overfor den enkelte virksomhed i områderne. I foråret 2014 gennemføres en besøgsrunde til kommunens erhvervsområder og større håndværkerområder, så vi kan få en større indsigt i de ønsker erhvervslivet har til kommunen. Afgrænsningen af de enkelte områder følger kommuneplanens rammer. Skibby Nord udpeges som pilotprojekt, og her gennemføres processen umiddelbart efter nytår. De erfaringer der gøres her, sætter rammerne for de øvrige besøg. Ved besøg i de enkelte områder ønskes skiltning, som viser hvilke virksomheder, der ligger områderne ligeledes drøftet. Skiltningen for erhvervs- og håndværkerområder i kommunen er nemlig et forhold, der endnu ikke er blevet samordnet efter kommunesammenlægningen. I praksis betyder det, at skiltningen for de enkelte områder er meget forskelligartede: nogle steder uaktuel nogle steder slet ikke til stede. Ved en gennemgang af kommunens erhvervs- og håndværkerområder kan der umiddelbart peges på i alt 18 områder fordelt på 13 erhvervsområder og 5 håndværkerområder (se bilag 1). Fravalgt er erhvervsområder, der alene indeholder én stor virksomhed, der typisk tydeligt via egen skiltning gør opmærksom på sin tilstedeværelse, og områder, der indeholder mindre end 10 enheder med mindre de er naturligt sammenhørende med et eksisterende større erhvervsområde, hvor til der skiltes. Det anbefales, at der ved indgangen til de enkelte områder opsættes et tydeligt skilt i metal med de enkelte firmaers navne samt et oversigtskort. 26 / 36

27 Grafik og farver skal følge kommunens designlinje og kan suppleres med de enkelte virksomheders logo. Skiltene skal belyses. Eksempel på skilte-type fremgår af bilag 2, 3 og 4. Skiltenes placering i forhold til vejmyndighed, lokalplaner og brugervenlighed vurderes i det enkelte tilfælde. Denne type skiltning kan hurtigt blive uaktuel på grund af til - og fraflytning i området. Det anbefales derfor, at en forudsætning for opsætning af skilte for de enkelte områder er, at der udpeges en ansvarlig i hvert område, som påtager sig ansvaret for at meddele kommunen, når der sker til - og fraflytning. Frederikssund Kommune afholder udgifter til anskaffelse, udskiftning af navneskilte samt drift. Der er indhentet et vejledende tilbud på anskaffelse af skiltene. Det beløber sig til ,- excl. moms. Det anbefales dog, at der indhentes mindst et tilbud yderligere. Den årlige drift håndteres efterfølgende indenfor det eksisterende budget for Vej, Park og Affald. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Evt. øgede udgifter til skiltning fremover skal afholdes inden for udvalgets budgetramme. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der i forbindelse med kommunens virksomhedsbesøg i foråret 2014 igangsættes et projekt med henblik på at opsætte en tydelig skiltning for kommunens større erhvervs- og håndværkerområder. 2. Skiltning for erhvervs- og håndværkerområder finansieres gennem TME's anlægsmidler fordelt med kr. i Driften håndteres indenfor den eksisterende budgetramme for Vej, Trafik og Affald. Tidligere beslutninger: 27 / 36

28 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt med den bemærkning til pkt. 2, at hele beløbet på kr. foreslås finansieret af TME's anlægsmidler for Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 oversigt over områder der medtages Bilag 2 Brochure Safari stander Bilag 3 - forslag til Frederikssund skilt Bilag 4 - ex. på skiltning 28 / 36

29 Journal nr.: Sag nr. 125 Projekt Grønne Oplevelser Lovgrundlag: Lokalplan nr. 15 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej, Frederikssund. Lokalplan nr. 72 for en bebyggelse ved den gamle station. Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr af den 3. november Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 26. juni 2013 blev der meddelt en anlægsbevilling på kr. til Projekt Grønne Oplevelser. På Projekt Grønne Oplevelsers aktivitetsliste indgår en befæstet sti ved Lille Blødevej på det gamle jernbaneterræn, som ønskes anlagt. Det foreslås, at der anlægges en grussti fra Kalvøvej og til Stationsparken jf. Lokalplan 15 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej. Herved skabes der mulighed for at bevæge sig ad mere tilgængelige stier rundt i Frederikssund og komme fra de lokale stier til de regionale stier herunder de nyanlagte stier i Sillebro Ådal. Iflg. redegørelsen i Lokalplan 72 står der anført, at der skal sikres offentlig stiadgang gennem Stationsparkens gadeforløb, således at Sillebro Ådal og havneområdet forbindes i et sammenhængende stinet. Derudover har de samvirkende idrætsorganisationer foreslået en oplyst sti på banelegemet med mulighed for bl.a. rulleskøjteløb og langrendskiløb. Det foreslåede stiforløb kobler sig på de eksisterende stiforbindelser i øst og vest, der bl.a. går igennem Stationsparken. Det vil sige, at del af den private fællesvej Stationsparken kommer til at fungere som offentlig sti. Vej, Trafik og Affald har derfor gennemført en partshøring, da etablering af stien formodes at medføre en øget aktivitet i Stationsparken. Der har været afholdt et møde med Grundejerforeningen Stationen den 12. november Grundejerforeningen Stationen er positiv i forhold til at der etableres en sti på det gamle jernbaneterræn, og at stien forbindes med Stationsparken og stien langs Sillebro Å. Grundejerforeningen gav dog udtryk for en vis bekymring for at knallerter vil benytte stien via Stationsparken - dette spørgsmål drøftes med Politiet. Endvidere mente Grundejerforeningen at kommunen skal bidrage til vedligeholdelsen af Stationsparken når der etableres en offentlig sti på denne. Ud fra den trafikale belastning som fodgængere og cyklister medfører på Stationsparken bør kommunen bidrage til vedligeholdelsen. Dette forudsættes aftalt nærmere. Stien anbefales opbygget med 20 cm bundsikringsgrus, 15 cm stabilt grus og 5 cm slotsgrus. Rabatterne etableres med muldjord og græs. 29 / 36

30 Overskudsjord planeres ud på arealet. Stien udlægges med en bredde på 3,5 m og anlægges med en belægningsbredde på 2,5 m og 2 rabatter med en bredde på 0,5 m. Stien anlægges på nuværende tidspunkt alene med grus. De samlede anlægsudgifter til grusstien beløber sig til ca. kr , finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr En evt. fremtidig asfaltering af stien vil ca. beløbe sig til kr og belysning til ca. kr , men disse beløb er ikke afsat i projektet. Asfalt og belysning vil der blive taget særskilt stilling til på et andet tidspunkt. Den nye sti forventes først at skulle vintervedligeholdes på det tidspunkt, hvor den bliver asfalteret og der bliver opsat belysning. Stien forventes først at kunne anlægges i foråret Til vedligeholdelse af stien anbefales der afsat et beløb på kr pr. år i kommunens driftsbudget til stier. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Der reserveres et beløb på kr kr. til finansiering af stien, af den frigivne anlægsbevilling på kr. der blev givet af Byrådet den 26. juni Da stien først forventes at kunne anlægges i foråret 2014 skal beløbet på kr overføres til Til vedligeholdelse af stien anbefales der afsat et beløb på kr pr. år i kommunens driftsbudget til stier. Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der anlægges en grussti på det gamle jernbaneterræn imellem Kalvøvej og Stationsparken, jf. lokalplan nr Et beløb på kr. reserveres til finansiering af stien, af den frigivne anlægsbevilling på kr. der blev givet af Byrådet den 26. juni Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Ny sti på det gamle jernbaneterræn i Frederikssund. 30 / 36

31 Journal nr.: Sag nr. 126 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Søgårdsvej 8, 3550 Slangerup. Natur og Miljøklagenævnet har givet kommunen delvist medhold i afgørelse om bolig. Beckersvej 43, 4050 Skibby. Natur og Miljøklagenævnet har givet kommunen medhold i afgørelse om hønsehus. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Taget til efterretning. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Afslag - en ekstra bolig kræver en landzonetilladelse Afgørelse fra NMKN - Det er en medhjælperbolig, men det kræver en LZ pga. størrelsen 9. Afgørelse - Afslag på landzonetilladelse NMK / 36

32 Journal nr.: Sag nr. 128 Fjordstien, fra Sønderby til Møllekrogen Lovgrundlag: Vejlovens kap. 5 og 97 Sagsfremstilling: Der blev den 5. november 2012 besluttet i udvalget for Teknik-, Miljø- og Erhverv at færdiggøre Fjordstien fra Østby havn og til Skibby. Strækningen fra Østby havn og til Sønderby er færdig. Team Natur har i samarbejde med vejafdelingen undersøgt alternativ stitrace fra Sønderby og til Møllekrogen der følger Sønderby Bro og Selsøvej. Anlæg af stien vil kræve arealerhvervelser fra 4 lodsejere, enten som frivillige aftaler eller ved ekspropriation. Der er en lang række forhold der skal tages hensyn til ved anlæg af en ny sti langs vejen, herunder: Store jordarbejder hvor den eks. vej ligger i en afgravning. Blødbundsarbejder ved passage af Selsø. Fjernelse af vejtræer. Meget snævre pladsforhold ved Selsø Kirke. Arealerne er fredede og ligger i natura 2000 område Krydsning af sideveje. Evt. skift af tracé ved passage af bygninger der ligger helt ud til vejen. Udgifter til arealerhvervelse vil beløbe sig til ca og det er anslået at anlægsudgifterne vil blive ca. 3,5 mill. Trace er markeret med pink på bilag Team Natur har tidligere foreslået et trace på den private vej Bredviggårdsvej 900 meter og med 140 meter ny sti over matr nr. 8q Sønderby by Selsø,til Selsø Gods jorde, denne løsning ligger uden for fredningen og ikke i natura 2000 område. Traceet er markeret med grønt på bilag. Der kan ikke opnås enighed med 2 lodsejere om en frivillig aftale. Der er indgået aftale med Selsø Gods om trace til Møllekrogen. 32 / 36

33 Alternativ 1 Ekspropriationsudgifter ca anlæg af 140 m ny sti kan afholdes indenfor det allerede givet budget. Alternativ 2 vil kræve en ekstrabevilling på 4 mill. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Valget af alternativ 1 i indstillingen som løsning vil kræve en tillægsbevilling på 4 mio. kr., der skal tiltrædes af byrådet. Delvis finansiering kan tilvejebringes ved at disponere af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje, der udgør 3,529 mio. kr. i Af anlægsbudgettet til fjordstien på 0,841 mio. kr. i 2013 er 0,464 mio. kr. uforbrugt. Der er yderligere afsat et anlægsbudget på 1,327 mio. kr. i 2014 og 0,612 mio. kr. i 2015 til fjordstien. Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervudvalget at: 1. Der arbejdes videre med afklaring og detailprojektering samt forhandling med lodsejere for gennemførelse af Fjordstien ad Sønderby Bro og Selsøvej, eller 2. Der indledes ekspropriationsforretning for gennemførelse af Fjordstien ad Bredviggårdsvej og over matr. 8q sønderby by, Selsø og der udpeges et medlem fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til at lede åstedsforretningen i forbindelse med en ekspropriation. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Udvalget ønsker, at muligheden for en sydligere linjeføring langs Bredvigvej undersøges. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: kort til udvalg den 2.dec / 36

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere