Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Poul Henrik Hedeboe (F) Torben Petterson (A) 1 / 36

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 116 Frederikssund Forsyning Takstblad 2014 Sag nr. 117 Sag nr. 118 Sag nr. 119 Turismestrategi Vandplan Høringssvar Stubbevej 25, staldbygning, landzonesag - 35P Østby By Sag nr. 120 Rideskole med hestepension, læskure og lysmaster på Strandvejen 23 Sag nr. 121 Sag nr. 122 Skovnæsvej 9, landzone, opstillingsplads for campingvogne - 13A Gerlev By Femhøjvej 51, Landzonesag - Lovliggørelse af areal til oplag og maskinplads - 5E Landerslev Sag nr. 123 Revideret parkeringsbekendtgørelse 2013 Sag nr. 124 Sag nr. 125 Sag nr. 126 Sag nr. 128 Sag nr. 129 Skiltning i erhvervsområder Projekt Grønne Oplevelser Meddelelser Fjordstien, fra Sønderby til Møllekrogen Ophør af Miljørådet for Roskilde Fjord LUKKET MØDE Sag nr. 127 Hyllestedvejen - sikring af stikrydsning ved ekspropriation af oversigtsareal 2 / 36

3 Journal nr.: Sag nr. 116 Frederikssund Forsyning Takstblad 2014 Lovgrundlag: Vandforsyningslovens 52a og 53 samt 3 stk. 1, 2 og 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Sagsfremstilling: I Frederikssund kommune er der 2 vandværker der leverer mere end m 3 vand årligt. Vandværker over denne størrelse skal have taksterne vurderet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat, der sætter et loft for taksternes størrelse. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende vandforsyningernes takstblad jf. Vandforsyningslovens 52a og 53. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor vandforsyningen hviler i sig selv økonomisk. Vandværkets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen. Forsyningssekretariatet regulerer endvidere taksterne for Frederikssund Forsynings spildevandsaktiviteter. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende spildevandstaksterne for Frederikssund Forsyning, jf. 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor spildevandsområdet hviler i sig selv økonomisk. Selskabets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen. Taksterne skal desuden godkendes af kommunen. Vandforsyningstakster for Nybrovejens Vandværk Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 13,04 kr/m 3 excl. moms. Vandværket må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Nybrovejens Vandværk har vedtaget et takstforslag på 10,73 kr/m 3 excl moms. Taksten er nedsat fra 12,45 kr/m 3 excl moms i Tilslutningsbidraget for en bolig varierer efter de nærmere forhold, men en typisk takst er kr. 3 / 36

4 Vandforsyningstakster for Frederikssund Forsyning Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 21,00 kr/m 3 excl. moms. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Frederikssund Forsyning har vedtaget et takstforslag på 17,67 kr/m 3 incl moms - samme takst som i Desuden har en genberegning af tilslutningsbidraget dannet baggrund for en nedsættelse fra ,25kr til ,00 kr. Ændring af betalingsvedtægt Frederikssund Kommune skal godkende ændringer af betalingsvedtægten for Frederikssund Forsyning, jf. 3 stk. 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Grundet indførelsen af trappemodellen, der giver reducerede afledningsbidrag for virksomheder med stor udledning af spildevand, skal der ændres i den gældende betalingsvedtægt. Frederikssund Forsyning har indstillet at betalingsvedtægten ændres med en supplerende tekst om afledningsbidrag og vejbidrag. Teksten er en standardformulering, udarbejdet af Naturstyrelsen. Trappemodellens udformning er fastsat af staten og medfører en gradvis indførelse af en reduktion af taksterne for virksomheder med stor udledning af spildevand. Frederikssund Forsyning estimerer, at trappemodellen i 2014 vil medføre et fald i indtægterne på ca. 0,5 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2018, når modellen er fuldt indfaset. Indtægtsrammen for 2014 er på ca. 79 mio. kr., dvs. trappemodellen medfører et indtægtstab på ca. 0,6% i 2014, stigende til 3,8% i 2018 (hvis der antages samme indtægtsramme). Trappemodellen kan altså medføre en stigning i de generelle takster på sigt, men indtil videre kan det rummes indenfor selskabets nuværende økonomi. Administrationen vurderer, at det supplerende afsnit til betalingsvedtægten afspejler kravene til indførelsen af trappemodellen. Det skal bemærkes, at selvom betalingsvedtægtens tekst beskriver, at vandafledningsbidraget og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for Frederikssund Spildevand A/S, skal taksterne fortsat også godkendes af kommunen før de er endeligt gældende. Spildevandstakst for Frederikssund Forsyning Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på kr. 4 / 36

5 Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for Udgiften divideres med mængden af behandlet spildevand (i 2012) på m 3, hvilket giver en samlet maksimal takst på 50,95 kr/m 3. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette. Frederikssund Forsyning anslår, at selskabet får en samlet udgift for 2014 på kr., dvs. væsentligt under Forsyningssekretariatets bud. Divideret med mængden af behandlet spildevand giver det en samlet teoretisk takst på 39,60 kr/m 3. Frederikssund Forsyning har valgt at dele taksten i en fast del, betalt per kloakstik, og en variabel del betalt per m 3 spildevand. Med ca kloakstik i kommunen giver det denne takst for 2014 (ekskl. moms): Fast takst 534 kr./stik 574 kr./stik 574 kr./stik Variabel takst 27 kr./m 3 34 kr./m 3 34 kr./m 3 Taksten er uændret fra Takster for tømningsordning Frederikssund Kommune skal godkende taksterne for den obligatoriske fælles tømningsordning for bundfældningstanke i kommunen (drevet af Frederikssund Forsyning), jf. 3 stk. 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal sikre at tømningsordningen hviler i sig selv økonomisk, dvs. ikke påvirker selskabets økonomi i øvrigt. Frederikssund Forsyning havde i 2010 et overskud på driften af tømningsordningen på ca. 1,9 mio. kr. I 2011 og 2012 har der været et underskud på hhv. 0,5 mio. og 0,3 mio. kr. og selskabet forventer at der fortsat vil være underskud fremover med de nuværende takster, således at det oparbejdede overskud vil blive opbrugt i løbet af Bl.a. sendes opgaven med tømning i udbud i 2014 (i samarbejde med Halsnæs Kommune), og det kan forventes at give højere priser pga. højere standarder, nye regler for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø Tømning af bundfældningstank 400 kr. 500 kr. 500 kr. Tillæg (for lille bil eller lang slange) 100 kr. 250 kr. 250 kr. Forgæves tømning pr. gang 200 kr. 275 kr. 275 kr. Alle priser ekskl. moms. Taksterne er uændrede fra Administrationen vurderer, at taksterne er hensigtsmæssige i forhold til sikring af, at tømningsordningen hviler i sig selv økonomisk over en årrække. 5 / 36

6 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Plan- og miljøchefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Takster for drikkevand for Nybrovejens Vandværk godkendes. 2. Takster for drikkevand for Frederikssund Forsyning godkendes. 3. Ændring af betalingsvedtægt for Frederikssund Forsyning vedr. trappemodellen godkendes. 4. Takster for spildevand for Frederikssund Forsyning godkendes. 5. Takster for tømningsordning for bundfældningstanke godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales. Bilag: Brev til kommunen om takster 2014 Prisloftafgørelse - Frederikssund Spildevand PL14 Prisloftafgørelse - Frederikssund Vand PL14 Justering af betalingsregler pgr Trappemodel Opgørelse tømningsordning Prisloft Afgørelse - Nybrovejen Vandværk PL14 docx Nybrovejen Takstblad 2014ny 6 / 36

7 Journal nr.: Sag nr. 117 Turismestrategi Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget godkendte på et udvalgsmøde d. 7. oktober 2013, at forslag til en turismestrategi for Frederikssund Kommune blev sendt i høring. Høringsperioden løb fra 11. oktober til 4. november I høringsperioden deltog interessenter på turismeområdet endvidere i et dialogmøde, hvor forslaget blevet præsenteret og debatteret. Der er modtaget 12 høringssvar til forslaget. Høringssvarene indeholder både kommentarer til indholdet samt forslag til yderligere aktiviteter, der kan sættes i værk. Opsummerende peges der i høringssvarene på: - En undren over ikke at være nævnt i turismestrategien - En efterlysning af konkrete, udvalgte aktiviteter og hertil tilknyttede handlinger, som kommunen vil satse på fremover - En vilje til at investere i turisme - Mulighederne på biblioteker, på diverse turiststeder mv. - Mulighederne i fritidsfiskeriet, havnen, sejlerturismen mv. - En efterlysning af en branding- og markedsføringsstrategi, herunder brugen af sociale medier, kampagner, storytelling mv. - En videreudvikling af visit.frederikssund.dk Det vurderes, at høringssvarene vil kunne rummes i den eksisterende ramme, der er fastlagt i det forslag, der foreligger nu. Det samme er tilfældet for de kommentarer, der blev modtaget på dialogmødet. Forslagene til nye aktiviteter vil blive skrevet ind i det inspirationskatalog, der er udarbejdet. Der efterlyses både på dialogmødet og i høringssvarene målbare mål, der over tid kan følges op på. Det anbefales derfor, at der hurtigst muligt i første del af implementeringen fastlægges måltal for området. 7 / 36

8 Det anbefales samtidig, at der, efter den endelige vedtagelse af turismestrategien, træffes beslutning om implementering af strategien og den kommunale organisering af dialog og modtageapparat fremadrettet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Forslaget til turismestrategi, som det foreligger nu, godkendes af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget 2. Forslaget til turismestrategi sendes til endelig vedtagelse i Byrådet Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales med den bemærkning, at alle interessenter oplyses om det videre arbejde med implementering af strategien. Bilag: Høringssvar - turismestrategi - Endelig Inspirationskatalog - revideret efter høring Høringsudkast Turismestrategi / 36

9 Journal nr.: Sag nr. 118 Vandplan Høringssvar Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Miljømålsloven Naturstyrelsen har sendt forslag til Vandplaner i høring. Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til Vand- og Naturplaner for hele Danmark. Forslaget er inddelt i 23 hovedoplande og Frederikssund Kommune er en del af Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanen dækker perioden og forslaget er sendt i høring d. 23. december Når høringsperioden er overstået vil Miljøministeriet udarbejde den endelige Vandog Naturplan. Planerne har tidligere været i høring hos kommunerne, men på grund af en høringsfejl er planerne i fornyet høring. Vandplanerne har som formål at sikre, at vandet i alle dele af vandkredsløbet er af god kvalitet. Vandplanerne indeholder endvidere detaljerede retningslinier for planlægning og administration af miljølovgivningen, for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande samt miljøfarlige forurenende stoffer. Vandplanerne rummer mange indsatser for at forbedre vandmiljøet og de er finansieret dels gennem brugerbetaling (bl.a. Forsyningsselskaberne) og dels gennem landdistriktsmidler. De indsatser der er planlagt i vandplanerne omfatter ændret vedligeholdelse af vandløb, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløb, udlæg af bræmmer omkring vandløb og alle søer, restriktioner på landbrugets drift og flere efterafgrøder, flytning af kildepladser for grundvandsindvinding og kompenserende udpumpning af vand for at sikre vandføringen i vandløb, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt regulering af regnbetingede udløb gennem etablering af bassiner m.m. Vandplanerne og høringsmaterialet er tilgængeligt på 9 / 36

10 Forvaltningen har gennemgået alle områderne og har udarbejdet et høringssvar der har følgende punkter suppleret med bilag. 1. Regional udvikling og lokalt for Frederikssund, en helt ny by - Vinge. Vinge skal både have vandforsyning og afledning af spildevand. Vandplanerne giver ikke redskaber til at planlægge med nye indvindinger og udledninger. 2. Den definition man har udviklet for bæredygtig vandindvinding, har fjernet den reservekapacitet kommunen har haft til vandforsyning i Hornsherred. Grundvandresursen kortlægges i et samarbejde med Frederikssund Forsyning og HOFOR og der synes at være en væsentlig udnyttelig resurse. 3. Vandplanerne foreskriver et stort antal indsatser for Frederikssund Kommune, herunder reduktioner af overløb og spildevandsrensning i det åbne land. Frederikssund kommune har indarbejdet indsatserne i kommunens spildevandsplan. 4. Grundvandsresurserne deles af flere kommuner og der er for øjeblikket ingen model for, hvordan resursen skal fordeles imellem kommunerne. Vi forventer at kommunerne kan forvalte resursen med gensidig respekt for nabokommunernes behov. 5. Miljømålene for Roskilde Fjord og Isefjord er alene baseret på udbredelsen af ålegræsset. Det ville være ønskeligt med andre miljømål, der reagerer hurtigere på miljøforbedringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Plan og Miljø indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Høringssvaret godkendes og indsendes til Naturstyrelsen. Tidligere beslutninger: 10 / 36

11 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales. Bilag: Indmelding til Naturstyrelsen følgebrev, Frederikssund Kommune Generelt svar Gode Elementer der værdsættes Grundvand Frederikssund kommune Samlebrev med generelle kommentarer Spildevand Kommentarer til Udkast til Vandplan Vandløb og søer Frederikssund Kommunes indmelding (S) 11 / 36

12 Journal nr.: Sag nr. 119 Lovgrundlag: Planloven 35 Stubbevej 25, staldbygning, landzonesag - 35P Østby By Sagsfremstilling: Ansøger har opført en bygning nord for vejen uden tilladelse. Ejer har ad flere omgange søgt om at få bygningen lovliggjort på den nuværende placering. Natur og Miljøklagenævnet har stadfæstet kommunens afslag og en placering nord for Stubbevej er ikke en mulighed. Ansøger har derefter søgt om en placering ca. 50 m SV for stuehuset, udvalget gav afslag til denne ansøgning. Der søges nu om en placering af bygningen i nær tilknytning til ansøgers hus. Ansøger har på et møde fortalt at bygningen ikke længere skal benyttes til stald, men til opbevaring af redskaber mm. Den ansøgte placering af bygningen ligger ca. 3 m fra naboskel. Der står p.t. et mirabellehegn i skellet. For at få plads til en kørevej rundt om bygningen ønsker ansøger at beskære dette hegn på sin side af skellet. Ansøger mener, at der bliver behov for at beskære 2 buske. Ansøgningen er meget kortfattet og består kun at et luftfoto og snittegninger. Ansøger ønsker at udvide dyreholdet og mener derfor at bygningen er nødvendig for driften af ejendommen og derfor ikke kræver en landzonetilladelse. Se bilag. Sagen har været i nabohøring. Naboen er bl.a. bekymret for at bygningen vil komme til at virke dominerende i hans udsigt, da der bygges tættere på skel en tidligere. Naboen mener, at den resterende del af mirabellehegnet om sommeren vil give nogen afskærmning af bygningen, men at om vinteren, når der ikke er blade på træerne, vil der være frit udsyn til bygningen. Naboen mener at dette bliver forstærket når træerne beskæres for at give plads til byggeriet og vejen. Naboen gør også opmærksom på terrænforskellen. Naboens grund ligger ca. 1,5 m lavere end den ønskede placering af bygningen, så bygningen vil komme til at virke høj set fra hans synsvinkel. Naboen er bekymret for om der reelt er plads til vejen eller om terrænet vil skride ned. Naboen foreslår en alternativ placering længere væk fra skel. Se bilag. Naboen henviser i sine bemærkninger til den blå placering fra nabohøringen d. 15. juli Ansøger er ikke interesseret i den blå placering, og har ikke søgt om denne placering. Den blå placering er den teoretisk nærmeste placering som overholder afstandskrav til nabobeboelse hvis bygningen skal bruges til stald. 12 / 36

13 Da ansøger ikke vil bruge bygningen til stald bortfalder kravet om 50 m til nabobeboelse. Natur og Miljøklagenævnet har tidligere udtalt, at den nuværende drift på ejendommen, og den ønskede udvidelse af dyreholdet, har hobby karakter og at bygningen derfor ikke er en driftsmæssig nødvendig bygning. Den er derfor ikke undtaget fra kravet om landzonetilladelse. Da bygningen ikke skal bruges til erhvervsmæssigt landbrug, vil den i forhold til planloven være at betragte som et udhus. Da udhuset er større end 50 m 2 kræver det en landzonetilladelse. Bygningen består af en stålrammekonstruktion og er beklædt med plader og vindnet. Plader og net har ikke samme farve. Det bevirker at bygningen får et flerfarvet udseende og derfor virker mere iøjnefaldende end nødvendigt. Det foreslås derfor at der stilles vilkår om at bygningen males ensfarvet, derved bliver bygningen ikke så dominerende set fra naboen. Det kan fx være en mørk jordfarve eller samme farve som ansøgers stuehus. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives landzonetilladelse til den ansøgte placering med vilkår om, at siderne på skuret males ensfarvet i en mørk jordfarve eller i samme farve som ansøgers stuehus. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Udvalget beslutter, at der gives afslag på den ansøgte placering. I forlængelse af dialog med ansøger beslutter udvalget at meddele tilladelse til placering markeret med gul cirkel i notat af 15. juli I forbindelse med vurderingen af placeringen markeret med gul cirkel lægger udvalget bl.a. vægt på hensyn til driften af den meget smalle grund. Bilag: dokumenter til udvalget 13 / 36

14 Journal nr.: Sag nr. 120 Lovgrundlag: Planlovens 35 Rideskole med hestepension, læskure og lysmaster på Strandvejen 23 Sagsfremstilling: Sagen er opstået på baggrund af et miljøtilsyn på ejendommen, hvor det blev konstateret, at der er opført fire læskure/overdækninger til heste samt opsat høje lysmaster på en ridebane uden tilladelse. Ejer søger om lovliggørende landzonetilladelse til: at anvende eksisterende bygninger på ejendommen til hestepension og rideskole tre læskure og et halvtag til heste 8 lysmaster og et ca. 2,5 m højt plankeværk på ridebanen Ejendommen er en landbrugsejendom på 7,7 ha. På ejendommen er der udover beboelsesbygningen opført en række mindre udhuse, halvtage, hestebokse og læskure til heste. De nuværende ejere fik i 1995 tilladelse fra Frederiksborg Amt til at drive rideskole på ejendommen. Der var dengang indrettet fire hestebokse til ejerens egne heste, og der foregik ikke opstaldning af fremmede heste. Tilladelsen blev givet med vilkår om, at der ikke i forbindelse med rideskoleaktiviteten opføres bygninger og tekniske anlæg, herunder ridehal og lysmaster, på ejendommen. Betingelserne blev tinglyst på ejendommen. I 2003 opførte ejerne, med byggetilladelse fra Skibby Kommunes, en stald på 56 m² med plads til 6 heste. Ifølge ansøgningen er dyrevelfærd nøgleordet for rideskolen og hestene gives mulighed for at komme så tæt på et naturligt liv som muligt. Der undervises i dressur og westernridning året rundt. Undervisningstiden ligger fra kl til af hensyn til eleverne, der skal køre fra det meste af Sjælland efter arbejdstid. Antallet af heste er varierende. Pt. er der 3 heste i pension og 5 rideskoleheste. 14 / 36

15 Det ene læskur og halvtaget på henholdsvis 20 m² og 22 m² er opført 2-14 m fra bebyggelsen. Et læskur på 26 m² er opført ved en hingstefold ca. 30 m fra bebyggelsen. Et nyere læskur på 48 m² er opført på marken ca. 75 m² fra bebyggelsen. Begrundelsen for placeringen er ønsket om at adskille problemheste fra raske heste. Ansøger oplyser, at det vil være forbundet med omkostninger at flytte læskurene. Hvis der ikke kan opnås permanent tilladelse, ønsker ansøger en midlertidig tilladelse, på fx 10 år, til bygningerne. Ridebanen er ca. 40 x 30 m belagt med grus og omkranset af et åbent træhegn på tre sider og et plankeværk mod vest. Der er opsat 8 lysarmaturer på gamle telefonpæle. Ansøger har oplyst, at lyset er blødt og dæmpet og at den belyste ridebane er den vigtigste del af rideskolen. Opsætning af lavere lys vil ifølge ansøger ikke give mening, idet lyset vil lyse op i hovederne på hestene. Hvis der ikke gives mulighed for belysning, som bevirker at der kan foretages undervisning, vil undervisning i vinterhalvåret blive umulig og fjerne grundlaget for virksomhedens eksistens. Hvis der ikke kan opnås permanent tilladelse, ønsker ansøger en midlertidig tilladelse, på fx 10 år, til lysmasterne og plankeværket. Ejendommen ligger i et område, som i kommuneplanen er udpeget til beskyttelsesområde med landskabelige og biologiske interesser og geologi. Landskabskarakterområdet ligger som et større uforstyrret landskab, unikt og relativt uberørt, beskyttet bag Skuldelev Ås. Der er ikke udlagt arealer til fremtidig byudvikling i området. I vores landskabsanalyse strategi anbefales det, at den åbne landbrugsflade med indsigt til Skuldelev Ås bør friholdes for yderligere bevoksning, bebyggelse og tekniske anlæg, som forringer den visuelle oplevelse eller karakteren af området. Efter planlovens 35, stk. 1, må der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Det kræver landzonetilladelse at etablere hestepension i nye og eksisterende bygninger. Baggrunden for planlovens landzonebestemmelser er bl.a. at hindre spredt og uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land. Der gives normalt tilladelse til mindre hestepensioner i eksisterende bygninger og ridebaner, når miljøbestemmelserne er overholdt og de trafikale forhold tillader det. Der gives normalt ikke tilladelse til at placere læskure langt fra de bebyggede arealer eller etablerer høje lysmaster og høje plankeværk på ridebaner. Muligheden for større bygninger og tekniske anlæg til rideskoler kan tilvejebringes gennem en lokalplan. 15 / 36

16 Praksissen er fastlagt med baggrund i landskabelige hensyn. Da der er mange hesteejendomme i kommunen ville en lempeligere praksis medføre et stort antal fritliggende læskure og ridebaner med lysmaster og dermed en forringelse af de landskabelige værdier i kommunen. Der gives normalt tidsbegrænsede tilladelser i tilfælde, hvor behovet for tilladelsen er begrænset til 1-2 år. Tidsbegrænsede tilladelser er vanskelig at håndhæve og ville skulle gives i andre lignede tilfælde. En tilladelse med tidsbegrænsning på 10 år er at sidestille med en permanent tilladelse, fordi ansøger ikke har et midlertidigt behov og fordi en tilladelse med lang tidsbegrænsning vil skabe forventning om at der gives tilladelse igen, når fristen udløber. Det vurderes, at hestepensionen vil skabe et øget tryk i området i form af mere færdsel, trafik og hestearrangementer. En rideskole (uden tekniske anlæg) med hestepension med op til 12 heste vurderes imidlertid at ville give anledning til gener, som området ikke kan bære. Det forudsættes, at parkering til hestepensionen foregår på eksisterende befæstede arealer på ejendommen. Efter planlovens formål og Natur- og Miljønævnets praksis skal bebyggelse i det åbne land, så vidt muligt holdes samlet og opførelse af et læskur uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer forudsætter derfor en særlig begrundelse. Ved i tilknytning til forstår vi inden for en afstand af max 20 meter. Arealet syd for bebyggelsen er præget af beplantning, indhegninger og læskure. Det forholdsvis høje plankeværk og de to læskure længst mod syd bevirker at bebyggelsen synes spredt og uafgrænset. Ønsket om at adskille problemheste fra raske heste - i et rimeligt omfang - kan opnås ved at placere foldene, så læskurene kan opføres i tilknytning til de hidtil bebyggede arealer og at der ikke en nogen særlig begrundelse for at tillade læskure på marken udenfor ejendommens bebyggede arealer. Ridebanen ligger på markfalden foran Skuldelev ås. Anlægget er omgivet af indhegninger, træer og læhegn, men lysmasterne kan ses på afstand på grund af højden. Det er vores vurdering, de høje lysmaster forringer den visuelle oplevelse af området og dermed påvirker landskabet i strid med kommunens (landskabsanalyse) strategi. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. 16 / 36

17 Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at : 1. Der meddeles landzonetilladelse til at drive hestepension med op til samlet 12 pensionsheste/ rideskoleheste samt aflysning af deklaration 2. Der meddeles landzonetilladelse til èt læskur og èt halvtag opført i tilknytning til bebyggelsen. 3. Der meddeles afslag på lovliggørelse af læskure placeret henholdsvis 30 m og 75 m fra bebyggelsen. 4. Der meddeles afslag på høje lysmaster og plankeværk (der kan opsættes lys i en højde på max 1,5 m og et åbent lavt træ hegn eller et levende hegn) Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Ad 1 og 2. Indstillingen tiltrådt. Ad 3. Udvalget meddeler landzonetilladelse til læskur placeret 30 m fra bebyggelsen. Der meddeles afslag på læskur placeret 75 m fra bebyggelsen. Ad 4. Udvalget meddeler landzonetilladelse til eksisterende lysmaster. Administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse vedr. plankeværk efter nærmere dialog med ansøger. Jesper Wittenburg (A) ønsker ikke at meddele landzonetilladelse til eksisterende lysmaster. Bilag: Bilag 1 - foto Bilag 2 - ansøgning og supplerende oplysninger 17 / 36

18 Journal nr.: Sag nr. 121 Skovnæsvej 9, landzone, opstillingsplads for campingvogne - 13A Gerlev By Lovgrundlag: Planloven 35, Campingreglementet og dispensation fra lokalplanen 3 Sagsfremstilling: Frederikssund Golfklub søger om tilladelse til at etablere campingplads for 2-3 campingvogne ved golfklubben. Den ønskede placering er skitseret med rødt på kortbilaget. Ansøger ønsker at plante et læhegn mellem campingpladsen og hovedvejen. Campingpladsen vil bestå af et lille område med en elstander, som eneste tekniske anlæg, hvorfra campisterne kan få strøm til deres vogne. Det er planen, at campisterne kan benytte bad, toilet og lignede faciliteter ved eksisterende bygninger i golfklubben. Tanken er, at golf interesserede turister kan lægge sig ind på campingpladsen og spille golf inden de kører videre. Se ansøgning i bilag. Bemærkninger i forhold til Planloven 35 Et grundlæggende princip i planloven er at hindre spredning af bebyggelse i landzonen. Opførelse af ny bebyggelse skal som hovedregel ske i tilknytning til hidtil bebyggede arealer. Med den ansøgte placering m fra nærmeste bygning, og hele parkeringsarealet mellem campingpladsen og bygningerne, vil campingpladsen ikke blive opfattet som værnende i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Bestemmelser i campingreglementet Kommunen kan som hovedregel kun give tilladelse til campingpladser til min. 100 campingenheder. Kommunen kan kun give tilladelse til mindre campingpladser såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det uproblematisk at tillade en mindre kapacitet. (campingreglementet 2) Som hovedregel kan brugen af en campingplads ikke begrænses til en bestemt brugerkreds. Man kan dog begrænse brugen (fx til golfspillere) såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det uproblematisk, at forbeholde campingpladsen til en bestemt brugerkreds. (campingreglementet 3) 18 / 36

19 Bemærkninger i forhold til campingreglementet Det ansøgte strider således mod 2 hovedprincipper i campingreglementet. Dels pga. størrelsen og dels ved at campingpladsen reelt vil være begrænset til golfspillere. Det vurderes imidlertid, at undtagelserne i campingreglementet kan benyttes her fordi campingpladsen er meget lille og etableres med tilknytning til eksisterende faciliteter. Bemærkninger i forhold til lokalplanen 3 I lokalplanen fastlægges brugen af arealet til golfbane med klub og driftsfaciliteter. Etablering af campingplads er derfor ikke omfattet af lokalplanen. Plan og Miljø har vurderet, at der godt kan gives en dispensation til en mindre campingplads. Samlet vurdering Det vurderes, at en tilladelse til campingplads med 3 pladser bør gives med betingelse om, at campingpladsen skal ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og ikke må udvides. Hvis campingpladsen udvides vil den ikke længere have bagatelagtig karakter, og kommunen vil så have vanskeligt ved afvige fra hovedreglen i campingreglementet. Hvis golf-camping viser sig at være en succes og der opstår et ønske om udvidelse af campingpladsen, vil det være mere problematisk og formentligt kræve at en alternativ placering og lokalplan overvejes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen og Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse til den ansøgte placering af campingpladsen da den ikke ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 2. Udvalget giver forvaltningen kompetence til at give en tilladelse til en evt. ansøgning som ligger fornuftigt og i tilknytning til eksisterende byggeri. Tidligere beslutninger: 19 / 36

20 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Oversigtskort Ansøgning 20 / 36

21 Journal nr.: Sag nr. 122 Lovgrundlag: Planloven 35 Femhøjvej 51, Landzonesag - Lovliggørelse af areal til oplag og maskinplads - 5E Landerslev Sagsfremstilling: Femhøjvej 51 er en beboelses ejendom i landzonen med et samlet areal på ca. 900 m2. Ejerne af Femhøjvej 51, 3630 Jægerspris har købt et stykke jord af naboen. På dette areal har de opført to bygninger og etableret en vende-, oplags- og parkeringsplads for ejers biler, trailere og oplag. Matrikelsagen er endnu ikke gennemført og arealet ligger derfor stadig på naboens matrikel. Bygningerne består af en telthal (ca. 30 m 2 ) og en bygning ejerne betegner som drivhus (ca. 40 m 2 ). I tilknytning til ejendommen er der yderligere et skur på 25 m 2 (Oplysning fra BBR). Se billeder fra bilag. Ansøger har en lille entreprenørvirksomhed. Parkeringsarealet har tidligere været benyttet i forbindelse med virksomheden, men ansøger oplyser, at denne brug nu er ophørt. Ansøger har indgået samarbejdsaftale med en anden entreprenør og maskiner m.m. oplagres hos denne samarbejdspartner. Ansøger oplyser at parkeringsarealet derfor alene bruges til privatbrug. Der søges om at lovliggøre de eksisterende forhold. Dvs. parkeringsareal, ny indkørsel, bygninger og oplag. Se bilag. Ansøger begrunder behovet for parkeringsarealet nord for huset med, at parkeringsarealet foran huset og mod Femhøjvej er for lille til deres behov, og at parkeringen her er forbundet med en væsentlig trafik risiko, fordi der køres hurtigt på Femhøjvej. Ansøger mener ikke, at det er muligt at placere telthallen og drivhuset nærmere boligen uden at genere udsigten fra huset, fordi grunden er lang og smal. 21 / 36

22 Etablering af parkering og oplag til erhverv ved inddragelse af markjord kræver en landzonetilladelse. Det kræver derimod ikke landzonetilladelse at udvide en have ved inddragelse af markjord. Det kræver landzonetilladelse at opføre udhuse og garager mm der er større end 50 m2 eller hvis de opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse i landzone. Lovliggørelse af indkørsel/overkørsel behandles af Vej Trafik og Affald og er ikke omfattet af denne landzonesag. Entreprenørpladser bør etableres i erhvervsområder. Arealerne til parkering og oplag på ejendommen er opgjort ved opmåling på luftfoto. Parkeringsarealet ved huset ud til vejen: ca. 56 m 2 (7 x 8 m) Det tilkøbte areal: Parkeringsareal ca. 330 m 2. Oplag ca. 150 m 2 Bygninger ca. 70 m 2 Indkørsel ca. 170 m 2 Urtehave ca. 130 m 2 Det vurderes, at det ansøgte parkeringsareal er større end hvad der normalt findes på en boligejendom, og større end det der normalt er behov for til privat brug for en familie. Det vurderes, at parkeringsarealet og oplaget har karakter af erhverv og ligger ud over hvad der normalt findes på en boligejendom. Ved sammenligning af luftfotos fra 2009 og 2013 fremgår det, at parkerings- og oplagsarealet er så godt som uændret. Der er derfor ikke tale om et midlertidigt oplag fx i forbindelse med anlæg af en have. Det vurderes derfor, at arealet ikke benyttes til almindelig have eller privat parkering og at lovliggørelse af parkeringsareal og oplag derfor kræver en landzonetilladelse. Se billeder i bilag. De to bygninger er opført ca. 23 og 36 m fra hovedhuset på ejendommen. Det vurderes, at bygningerne, på grund af afstanden til øvrig bebyggelse, ikke bliver opfattet som værende i tilknytning til ejendommens bebyggelse og derfor ikke er fritaget fra kravet om landzonetilladelse efter planloven 36 punkt 7. Det vil derfor kræve en landzonetilladelse at lovliggøre bygningerne. 22 / 36

23 Det er vurderingen, at det er muligt at placere udhus og drivhus til privat brug inden for den nuværende haveafgrænsning og i tilknytning til boligen på ejendommen. Ønsket om at bevare udsigten fra boligen kan ikke begrunde en afvigelse fra hovedreglen i planloven om, at byggeri skal holdes samlet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der gives afslag på ansøgning om stor parkeringsplads med oplagsplads og påbud om at reetablere området som mark eller som have 2. Der gives afslag og påbud om at fjerne bygningerne. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Dokumenter til udvalget 23 / 36

24 Journal nr.: Sag nr. 123 Revideret parkeringsbekendtgørelse 2013 Lovgrundlag: Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012 Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 Sagsfremstilling: På opfordring af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, har forvaltningen udarbejdet en revideret parkeringsbekendtgørelse, som igen gør det lovligt at parkere med to hjul på fortovet, dog under forudsætning af, at der er tilstrækkelig plads til, at f.eks. barnevogne og kørestole stadig kan passere. Derudover er der foretaget mindre justeringer, blandt andet er der tilføjet en paragraf som giver mulighed for, at man kan parkere en campingvogn / autocamper i 48 timer, i forbindelse med klargøring. Ændringerne i bekendtgørelsen vil imødekomme de borgere som har klaget over, at de har fået afgifter for at holde på almindelige boligveje med to hjul på fortovet. Hensigten med fortovsparkering angives ofte at være en bedre fremkommelighed på vejen, især for renovationsbiler og andre større køretøjer. Til gengæld vil parkering på fortovet reducere tilgængeligheden og trafiksikkerheden for fodgængerne, især folk med barnevogne, rollator, kørestole samt svagtseende. Disse kan blive tvunget ud på kørebanen, hvis der ikke er plads nok på fortovet. Desuden skal der tages højde for, at parkering med to hjul på fortovet udgør en belastning som slider på fortovet, og potentielt øger behovet for renovering. Det skal bemærkes at der d. 31. oktober 2013 i folketinget blev fremsat lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje. Formålet med lovforslaget er dels at forhøje afgifterne for overtrædelse af reglerne om handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel, og dernæst at begrænse kommunernes mulighed for at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser. Lovforslaget har været i 1. behandling, og er nu sendt videre til udvalgsbehandling. Vedtages lovforslaget, kan det betyde at kommunen skal revidere parkeringsbekendtgørelsen endnu engang, i løbet af 2014, således at det tilpasses de nye regler. 24 / 36

25 Bevilling: - Den reviderede parkeringsbekendtgørelse har været sendt i høring hos Parkering Nord, og den er godkendt på indledende niveau hos politiet. Der udestår således et juridisk samtykke fra politiets ledelsessekretariat. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Den reviderede parkeringsbekendtgørelse godkendes. Der tages forbehold for, at bekendtgørelsen opnår samtykke fra politiets ledelsessekretariat. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Anbefales med den bemærkning, at ordlyden "og autocampere" udgår i 6. Den reviderede parkeringsbekendtgørelse er godkendt af Nordsjællands Politi den 28. november Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse Eksisterende parkeringsbekendtgørelse 25 / 36

26 Journal nr.: Sag nr. 124 Skiltning i erhvervsområder Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Som et element i Frederikssund Kommunes ønske om en tydeligere erhvervsprofil, er der et ønske om at profilere og støtte de eksisterende erhvervs- og håndværkerområder i kommunen. Både ved at understøtte de enkelte områders identitet og også ved at forbedre kommunens service overfor den enkelte virksomhed i områderne. I foråret 2014 gennemføres en besøgsrunde til kommunens erhvervsområder og større håndværkerområder, så vi kan få en større indsigt i de ønsker erhvervslivet har til kommunen. Afgrænsningen af de enkelte områder følger kommuneplanens rammer. Skibby Nord udpeges som pilotprojekt, og her gennemføres processen umiddelbart efter nytår. De erfaringer der gøres her, sætter rammerne for de øvrige besøg. Ved besøg i de enkelte områder ønskes skiltning, som viser hvilke virksomheder, der ligger områderne ligeledes drøftet. Skiltningen for erhvervs- og håndværkerområder i kommunen er nemlig et forhold, der endnu ikke er blevet samordnet efter kommunesammenlægningen. I praksis betyder det, at skiltningen for de enkelte områder er meget forskelligartede: nogle steder uaktuel nogle steder slet ikke til stede. Ved en gennemgang af kommunens erhvervs- og håndværkerområder kan der umiddelbart peges på i alt 18 områder fordelt på 13 erhvervsområder og 5 håndværkerområder (se bilag 1). Fravalgt er erhvervsområder, der alene indeholder én stor virksomhed, der typisk tydeligt via egen skiltning gør opmærksom på sin tilstedeværelse, og områder, der indeholder mindre end 10 enheder med mindre de er naturligt sammenhørende med et eksisterende større erhvervsområde, hvor til der skiltes. Det anbefales, at der ved indgangen til de enkelte områder opsættes et tydeligt skilt i metal med de enkelte firmaers navne samt et oversigtskort. 26 / 36

27 Grafik og farver skal følge kommunens designlinje og kan suppleres med de enkelte virksomheders logo. Skiltene skal belyses. Eksempel på skilte-type fremgår af bilag 2, 3 og 4. Skiltenes placering i forhold til vejmyndighed, lokalplaner og brugervenlighed vurderes i det enkelte tilfælde. Denne type skiltning kan hurtigt blive uaktuel på grund af til - og fraflytning i området. Det anbefales derfor, at en forudsætning for opsætning af skilte for de enkelte områder er, at der udpeges en ansvarlig i hvert område, som påtager sig ansvaret for at meddele kommunen, når der sker til - og fraflytning. Frederikssund Kommune afholder udgifter til anskaffelse, udskiftning af navneskilte samt drift. Der er indhentet et vejledende tilbud på anskaffelse af skiltene. Det beløber sig til ,- excl. moms. Det anbefales dog, at der indhentes mindst et tilbud yderligere. Den årlige drift håndteres efterfølgende indenfor det eksisterende budget for Vej, Park og Affald. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Evt. øgede udgifter til skiltning fremover skal afholdes inden for udvalgets budgetramme. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der i forbindelse med kommunens virksomhedsbesøg i foråret 2014 igangsættes et projekt med henblik på at opsætte en tydelig skiltning for kommunens større erhvervs- og håndværkerområder. 2. Skiltning for erhvervs- og håndværkerområder finansieres gennem TME's anlægsmidler fordelt med kr. i Driften håndteres indenfor den eksisterende budgetramme for Vej, Trafik og Affald. Tidligere beslutninger: 27 / 36

28 Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt med den bemærkning til pkt. 2, at hele beløbet på kr. foreslås finansieret af TME's anlægsmidler for Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 oversigt over områder der medtages Bilag 2 Brochure Safari stander Bilag 3 - forslag til Frederikssund skilt Bilag 4 - ex. på skiltning 28 / 36

29 Journal nr.: Sag nr. 125 Projekt Grønne Oplevelser Lovgrundlag: Lokalplan nr. 15 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej, Frederikssund. Lokalplan nr. 72 for en bebyggelse ved den gamle station. Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr af den 3. november Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 26. juni 2013 blev der meddelt en anlægsbevilling på kr. til Projekt Grønne Oplevelser. På Projekt Grønne Oplevelsers aktivitetsliste indgår en befæstet sti ved Lille Blødevej på det gamle jernbaneterræn, som ønskes anlagt. Det foreslås, at der anlægges en grussti fra Kalvøvej og til Stationsparken jf. Lokalplan 15 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej. Herved skabes der mulighed for at bevæge sig ad mere tilgængelige stier rundt i Frederikssund og komme fra de lokale stier til de regionale stier herunder de nyanlagte stier i Sillebro Ådal. Iflg. redegørelsen i Lokalplan 72 står der anført, at der skal sikres offentlig stiadgang gennem Stationsparkens gadeforløb, således at Sillebro Ådal og havneområdet forbindes i et sammenhængende stinet. Derudover har de samvirkende idrætsorganisationer foreslået en oplyst sti på banelegemet med mulighed for bl.a. rulleskøjteløb og langrendskiløb. Det foreslåede stiforløb kobler sig på de eksisterende stiforbindelser i øst og vest, der bl.a. går igennem Stationsparken. Det vil sige, at del af den private fællesvej Stationsparken kommer til at fungere som offentlig sti. Vej, Trafik og Affald har derfor gennemført en partshøring, da etablering af stien formodes at medføre en øget aktivitet i Stationsparken. Der har været afholdt et møde med Grundejerforeningen Stationen den 12. november Grundejerforeningen Stationen er positiv i forhold til at der etableres en sti på det gamle jernbaneterræn, og at stien forbindes med Stationsparken og stien langs Sillebro Å. Grundejerforeningen gav dog udtryk for en vis bekymring for at knallerter vil benytte stien via Stationsparken - dette spørgsmål drøftes med Politiet. Endvidere mente Grundejerforeningen at kommunen skal bidrage til vedligeholdelsen af Stationsparken når der etableres en offentlig sti på denne. Ud fra den trafikale belastning som fodgængere og cyklister medfører på Stationsparken bør kommunen bidrage til vedligeholdelsen. Dette forudsættes aftalt nærmere. Stien anbefales opbygget med 20 cm bundsikringsgrus, 15 cm stabilt grus og 5 cm slotsgrus. Rabatterne etableres med muldjord og græs. 29 / 36

30 Overskudsjord planeres ud på arealet. Stien udlægges med en bredde på 3,5 m og anlægges med en belægningsbredde på 2,5 m og 2 rabatter med en bredde på 0,5 m. Stien anlægges på nuværende tidspunkt alene med grus. De samlede anlægsudgifter til grusstien beløber sig til ca. kr , finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr En evt. fremtidig asfaltering af stien vil ca. beløbe sig til kr og belysning til ca. kr , men disse beløb er ikke afsat i projektet. Asfalt og belysning vil der blive taget særskilt stilling til på et andet tidspunkt. Den nye sti forventes først at skulle vintervedligeholdes på det tidspunkt, hvor den bliver asfalteret og der bliver opsat belysning. Stien forventes først at kunne anlægges i foråret Til vedligeholdelse af stien anbefales der afsat et beløb på kr pr. år i kommunens driftsbudget til stier. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Der reserveres et beløb på kr kr. til finansiering af stien, af den frigivne anlægsbevilling på kr. der blev givet af Byrådet den 26. juni Da stien først forventes at kunne anlægges i foråret 2014 skal beløbet på kr overføres til Til vedligeholdelse af stien anbefales der afsat et beløb på kr pr. år i kommunens driftsbudget til stier. Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: 1. Der anlægges en grussti på det gamle jernbaneterræn imellem Kalvøvej og Stationsparken, jf. lokalplan nr Et beløb på kr. reserveres til finansiering af stien, af den frigivne anlægsbevilling på kr. der blev givet af Byrådet den 26. juni Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Indstillingen tiltrådt. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Ny sti på det gamle jernbaneterræn i Frederikssund. 30 / 36

31 Journal nr.: Sag nr. 126 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Søgårdsvej 8, 3550 Slangerup. Natur og Miljøklagenævnet har givet kommunen delvist medhold i afgørelse om bolig. Beckersvej 43, 4050 Skibby. Natur og Miljøklagenævnet har givet kommunen medhold i afgørelse om hønsehus. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Taget til efterretning. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: Afslag - en ekstra bolig kræver en landzonetilladelse Afgørelse fra NMKN - Det er en medhjælperbolig, men det kræver en LZ pga. størrelsen 9. Afgørelse - Afslag på landzonetilladelse NMK / 36

32 Journal nr.: Sag nr. 128 Fjordstien, fra Sønderby til Møllekrogen Lovgrundlag: Vejlovens kap. 5 og 97 Sagsfremstilling: Der blev den 5. november 2012 besluttet i udvalget for Teknik-, Miljø- og Erhverv at færdiggøre Fjordstien fra Østby havn og til Skibby. Strækningen fra Østby havn og til Sønderby er færdig. Team Natur har i samarbejde med vejafdelingen undersøgt alternativ stitrace fra Sønderby og til Møllekrogen der følger Sønderby Bro og Selsøvej. Anlæg af stien vil kræve arealerhvervelser fra 4 lodsejere, enten som frivillige aftaler eller ved ekspropriation. Der er en lang række forhold der skal tages hensyn til ved anlæg af en ny sti langs vejen, herunder: Store jordarbejder hvor den eks. vej ligger i en afgravning. Blødbundsarbejder ved passage af Selsø. Fjernelse af vejtræer. Meget snævre pladsforhold ved Selsø Kirke. Arealerne er fredede og ligger i natura 2000 område Krydsning af sideveje. Evt. skift af tracé ved passage af bygninger der ligger helt ud til vejen. Udgifter til arealerhvervelse vil beløbe sig til ca og det er anslået at anlægsudgifterne vil blive ca. 3,5 mill. Trace er markeret med pink på bilag Team Natur har tidligere foreslået et trace på den private vej Bredviggårdsvej 900 meter og med 140 meter ny sti over matr nr. 8q Sønderby by Selsø,til Selsø Gods jorde, denne løsning ligger uden for fredningen og ikke i natura 2000 område. Traceet er markeret med grønt på bilag. Der kan ikke opnås enighed med 2 lodsejere om en frivillig aftale. Der er indgået aftale med Selsø Gods om trace til Møllekrogen. 32 / 36

33 Alternativ 1 Ekspropriationsudgifter ca anlæg af 140 m ny sti kan afholdes indenfor det allerede givet budget. Alternativ 2 vil kræve en ekstrabevilling på 4 mill. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Valget af alternativ 1 i indstillingen som løsning vil kræve en tillægsbevilling på 4 mio. kr., der skal tiltrædes af byrådet. Delvis finansiering kan tilvejebringes ved at disponere af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje, der udgør 3,529 mio. kr. i Af anlægsbudgettet til fjordstien på 0,841 mio. kr. i 2013 er 0,464 mio. kr. uforbrugt. Der er yderligere afsat et anlægsbudget på 1,327 mio. kr. i 2014 og 0,612 mio. kr. i 2015 til fjordstien. Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervudvalget at: 1. Der arbejdes videre med afklaring og detailprojektering samt forhandling med lodsejere for gennemførelse af Fjordstien ad Sønderby Bro og Selsøvej, eller 2. Der indledes ekspropriationsforretning for gennemførelse af Fjordstien ad Bredviggårdsvej og over matr. 8q sønderby by, Selsø og der udpeges et medlem fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til at lede åstedsforretningen i forbindelse med en ekspropriation. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013 Udvalget ønsker, at muligheden for en sydligere linjeføring langs Bredvigvej undersøges. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede. Bilag: kort til udvalg den 2.dec / 36

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-51- 15 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 15.4.2016 Indstillingsnotat Overskrift Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård. Beslutningstema Udvalget for Teknik skal tage

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 4. februar 2013 kl. 18.00 i F 2, Frederikssund Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2015 J.nr.: NMK-31-01696 KlageID: 84533 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Byrådet. Referat fra møde Onsdag den 18. december 2013 kl. 19.00 (Lukket møde kl. 18.30) i Byrådssalen. Mødet slut kl. 21.

Byrådet. Referat fra møde Onsdag den 18. december 2013 kl. 19.00 (Lukket møde kl. 18.30) i Byrådssalen. Mødet slut kl. 21. Byrådet Referat fra møde Onsdag den 18. december 2013 kl. 19.00 (Lukket møde kl. 18.30) i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.30 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Mandag den 10. januar 2011 kl. 14.00 i Sct. Michael, Slangerup Mødedeltagere: Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

12. juli / Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg Gråsten

12. juli / Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg Gråsten 12. juli 2014 14/25757 Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg 12 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til rundbuehal, redskabs hus, garage, ridebane og 4 belysningsmaster på ejendommen matr.nr.

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jørgen Engel Dons Landevej 123 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til overdækning af hundegård samt afslag på lovliggørelse af læskur til heste og udhus. Kolding Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted. David Frederiksen Roligheden 6 4100 Ringsted Sendt på mail: daf@ebteknik.dk Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune DISPENSATION i henhold til 7 stk. 1 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Landzonetilladelse. Plan. Nete Linnemann Overdrevsvejen Køge. Overdrevsvejen 88, 4600 Køge

Landzonetilladelse. Plan. Nete Linnemann Overdrevsvejen Køge. Overdrevsvejen 88, 4600 Køge Returadresse: TMF - Plan Torvet 1, 4600 Køge Nete Linnemann Overdrevsvejen 88 4600 Køge Dato Sags nummer Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 18. december 2015 2015-008052 Landzonetilladelse Overdrevsvejen

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 )

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Placering af bygningerne Lyseblå = oprindelig bolig Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Gul = gammel stald som nu søges lovliggjort til boligareal (76m 2 ) Lilla = udhus (2001-180 m 2 ) Hvid = garage

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre en bygning, der skal rumme hestestald, fyrrum og carport, på ejendommen matr.nr. 11 Stovgård, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning att.: Peter Lindhard Birch Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. juli 2016 Journalnr.: 208545 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Casper Tækker Brandt Hæstvej 25 8380 Trige Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 5 i, Hæst By, Trige Adresse: Hæstvej 25, 8380 Trige Vedrørende:

Læs mere

Landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, campingtilladelse og VVM screening

Landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, campingtilladelse og VVM screening Landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, campingtilladelse og VVM screening Frederikssund Golfklub Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris Campingplads ved Skovnæsvej 9, 3630 Jægerspris Frederikssund kommune

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej Kirke Saaby Sendt på mail:

Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej Kirke Saaby Sendt på mail: Saabye & Partners Aps Att: Barbara Bojsen-Møller Fynsvej 13 4060 Kirke Saaby Sendt på mail: bbm@saabye-partners.dk Dato: 8. april 2016 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus på ejendommen matr.nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. maj 2013 J.nr.: NMK-31-00826 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere