VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG"

Transkript

1 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

2 Indholdsfortegnelse: I. Indledning Grundlaget for bedømmelsesudvalgets arbejde Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale Inhabilitet... 3 II. Bedømmelsesudvalgets funktion/præmisser for udvalgets arbejde Bedømmelsesudvalget Formandens særlige opgaver... 5 III. Bedømmelsens form Bedømmelse af hver enkelt ansøger... 6 a) Præsentation af ansøgeren... 6 b) Bedømmelse af videnskabelige kvalifikationer... 6 c) Bedømmelse af undervisningsmæssige kvalifikationer... 7 d) Bedømmelse af øvrige kvalifikationskrav (angivet i det konkrete stillingsopslag)... 7 e) Konkluderende helhedsvurdering... 7 IV. Sagens afslutning Når bedømmelsen er afgivet til dekanen Vederlag til medlemmer af bedømmelsesudvalg... 8 V. Fakta om grundlaget for udvalgets arbejde... 10

3 I. Indledning 1. Grundlaget for bedømmelsesudvalgets arbejde Bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter Stillingsstrukturen 2007 (som revideret med virkning fra 1. september 2013) for videnskabeligt personale ved universiteter, jf. notat af d. 28. juni 2013 fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Det pågældende stillingsopslag. 2. Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale Syddansk Universitet er overgået til e rekruttering og afgivelse af bedømmelser for videnskabelige stillinger foregår derfor i en særlig elektronisk bedømmelsesportal. Det er formanden for bedømmelsesudvalgets opgave at sammenskrive de enkelte bedømmelser samt at afgive udvalgets endelige bedømmelse af ansøgeren som kvalificeret eller ikke kvalificeret i portalen. De enkelte medlemmer af bedømmelsesudvalget skal afgive en vurdering af hver enkelt ansøger. Vurderingen munde ud i en bedømmelse af om vedkommende er kvalificeret eller ikke kvalificeret og det er denne vurdering, der efterfølgende vil danne baggrund for om den endelige bedømmelse af ansøgeren beror på enstemmighed eller en flertalsindstilling. Når bedømmelsen gemmes inde i portalen, bliver den automatisk gjort tilgængelig for fakultetets Personaleafdeling. Ansøgnings- og bilagsmaterialet er uploadet digitalt af ansøgeren selv i forbindelse med ansøgning via SDUs hjemmeside. Såfremt det for ansøgeren ikke har været muligt at indsende materialet digitalt, fx fordi materialet ikke forefindes i en digital udgave eller fordi materialets beskaffenhed gør, at det ikke er muligt at digitalisere, kan ansøgeren efter forudgående aftale med Personaleafdelingen indsende materialet på almindelig vis. Personaleafdelingen sørger herefter for distribution af materialet til bedømmelsesudvalgets medlemmer. 3. Inhabilitet Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal selv tage stilling til spørgsmålet om eventuel inhabilitet. Det

4 påhviler formanden at sikre, at udvalgets medlemmer er orienteret herom, og at hvert medlem tager stilling til, om han/hun er inhabil i forhold til én eller flere ansøgere. Bestemmelserne om inhabilitet fremgår af Forvaltningslovens kapitel 2, 3-6. Forhold, der typisk vil kunne medføre inhabilitet, er følgende: Personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald Familie og/eller samlivsforhold Tilknytning til private virksomheder, foreninger mv., der har en særlig interesse i sagens udfald Øvrige relationer, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, fx i forbindelse med: a. Medforfatterskab b. Andet tæt fagligt samarbejde eller c. Venskab/uvenskab. Hertil bemærkes: a. Medforfatterskab: medfører ikke automatiske inhabilitet. Det afgørende for vurderingen er: Omfanget af medforfatterskabet Tidspunktet Den vægt det/de pågældende arbejder tillægges i bedømmelsen Ved betydelig tvivl kan udvalget indhente en medforfattererklæring for at vurdere medforfatterskabets betydning i forhold til habilitetsspørgsmålet. b. Andet fagligt samarbejde: Det medfører heller ikke i sig selv inhabilitet, at et medlem af bedømmelsesudvalget skal vurdere en person, som han/hun har eller har haft et kollegialt samarbejde med (fx vejledning). c. Venskab/uvenskab: For at bevirke inhabilitet skal der være tale om et nært venskab eller konstaterbart uvenskab. Almindelig kollegial sympati eller almindelig faglig uenighed medfører ikke i sig selv inhabilitet. Der er heller ikke grundlag for inhabilitet, hvis en ansøger ikke kan lide en bedømmer eller omvendt. Det er dog en betingelse, at bedømmeren i så fald kan forholde sig professionelt og upartisk til ansøgeren. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om der med rimelighed kan sættes spørgsmålstegn ved vedkommendes upartiskhed i afgørelsen af hvorvidt der foreligger inhabilitet. Såfremt det viser sig, at en person, der er udpeget til medlem af bedømmelsesudvalget, er inhabil i forhold til en eller flere ansøgere til stillingen, må denne ikke deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde og skal derfor udtræde af udvalget. Meddelelse herom skal hurtigst muligt ske til dekanen, og der vil derefter blive udpeget et nyt medlem.

5 II. Bedømmelsesudvalgets funktion/præmisser for udvalgets arbejde 1. Bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalgets opgave er ifølge ansættelsesbekendtgørelsens 4 stk. 2 at tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige faglige kvalifikationer, der er angivet i opslaget. Bedømmelsen skal udformes således, at den udgør et både sagligt og fyldestgørende beslutningsgrundlag for ledelsen. Bedømmelsesudvalget skal ikke foretage en prioritering blandt de kvalificerede ansøgere af hvem, der bør ansættes i stillingen. Samtlige ansøgere skal bedømmes af alle udvalgsmedlemmer. Det påhviler således alle medlemmer at gøre sig bekendt med det påberåbte materiale. Bedømmelsen af de enkelte ansøgere skal udarbejdes af medlemmerne i fællesskab, dog kan udkast udarbejdes af de enkelte medlemmer efter en aftalt arbejdsdeling og med udgangspunkt i en foreløbig drøftelse i udvalget. Såfremt der er uenighed om bedømmelsen af den enkelte ansøger, skal dette klart fremgå af bedømmelsen. Bedømmelsen skal dog under alle omstændigheder munde ud i én klar vurdering af ansøgerens kvalifikationer; herunder en endelig vurdering af vedkommende som enten kvalificeret eller ikke-kvalificeret. Bedømmelsen skal naturligvis affattes i en sober og velafbalanceret sproglig form, som ikke giver grundlag for tvivl om, at bedømmerne anlægger en objektiv vurdering, jf. ombudsmandsudtalelse af 16. april Det er kun bedømmelsesudvalgets medlemmer, der kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde. Bedømmelsesudvalgets medlemmer og alle andre, der i øvrigt involveres i sagen har tavshedspligt. 2. Formandens særlige opgaver Formanden har instruktionspligt over for udvalgets øvrige medlemmer og har ansvaret for, at den fastsatte frist for aflevering af indstillingen overholdes. Såfremt det viser sig, at fristen ikke kan overholdes, skal formanden straks tage kontakt til Personaleafdelingen med henblik på fristforlængelse. Det er formandens ansvar, at den endelige bedømmelse skrives ind i bedømmelsesformularen i bedømmelsesportalen.

6 Formanden skal desuden sørge for, at evt. tvivlsspørgsmål vedrørende udvalgets arbejde afklares hurtigst muligt. Formanden og/eller de øvrige medlemmer af udvalget må ikke kommunikere direkte med ansøgerne. Ønsker udvalget yderligere oplysninger, f.eks. medforfattererklæringer, skal formanden anmode Personaleafdelingen, herunder også Dekanen, om at oplysningerne indhentes. III. Bedømmelsens form Bedømmelsen skal bestå af en bedømmelse af hver enkelt ansøger. Efter bedømmelsen er indgivet til Personaleafdelingen, vil bedømmelsen af den enkelte ansøger blive distribueret til den pågældende. For hver enkelt ansøger skal alle medlemmer af bedømmelsesudvalget angive vurderingen kvalificeret eller ikke kvalificeret inde i bedømmelsesportalen. 1. Bedømmelse af hver enkelt ansøger Bedømmelsen af hver enkelt ansøger skal udfærdiges i bedømmelsesportalen og skal omfatte a. Præsentation af ansøgeren b. Bedømmelse af videnskabelige kvalifikationer c. Bedømmelse af undervisningsmæssige kvalifikationer d. Bedømmelse af øvrige kvalifikationskrav (angivet i det konkrete stillingsopslag) e. Konkluderende helhedsvurdering af ansøgeren Hertil bemærkes: a. Præsentation af ansøgeren skal indeholde: Relevante ansættelser efter erhvervelse af kandidatgraden med angivelse af art, sted og periode. Ansættelse m.v. før erhvervelse af kandidatgraden, såfremt dette er relevant i forbindelse med den søgte stilling. Andre former for relevant videreuddannelse, studieophold og lignende faglig aktivitet b. Bedømmelse af videnskabelige kvalifikationer De inddragne arbejder identificeres, karakteriseres og vurderes: 1. Identificeres: Bedømmelsen skal indeholde en fuldstændig liste over de indsendte arbejder med angivelse af titel, evt. tidsskriftsnavn, trykkested og udgivelsesår. Hvis arbejdet ikke er udgivet, angives formen hvori det foreligger. 2. Karakteriseres: Typiske karakteriseringer er: Speciale, ph.d. afhandling, doktorafhandling, populær fremstilling, paper, anmeldelse etc. 3. Vurderes: Vurdering af arbejderne er udvalgets eksklusive ansvar. Det skal fremhæves, hvilke relevante kvalifikationer ansøgeren på grundlag

7 af arbejderne har demonstreret med henblik på netop den søgte stilling, således at der reelt foretages en vurdering og ikke blot en beskrivelse af arbejderne. I vurderingen kan under hensyntagen til stillingskategorien og stillingsopslaget indgå graden af originalitet i den videnskabelige produktion, international orientering, faglig bredde og dybde, produktivitet (vurderet ud fra den vedlagte publikationsliste) mv. Faglig relevans i forhold til stillingsopslaget skal dog altid indgå. Det påberåbte materiale: Bedømmelsen af videnskabelige kvalifikationer skal foretages på grundlag af det materiale, ansøgeren har påberåbt sig. Bedømmelsesudvalget kan ikke af egen drift inddrage ikke påberåbt materiale i bedømmelsen, men udvalget kan via Personaleafdelingen indstille til dekanen, at ansøgere skal have lejlighed til at få inddraget yderligere videnskabelige materiale i bedømmelsen. Der fastsættes i så fald en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om. Medforfattererklæringer: Udvalgets formand kan anmode dekanen om at foranledige, at ansøgeren fremskaffer en medforfattererklæring, såfremt der er en eller flere medforfattere til et påberåbt materiale, og ansøgeren ikke allerede har vedlagt en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af hver enkeltes andel i arbejdet. Arbejdet indgår i bedømmelsen med den vægt, som ansøgerens andel og arbejdets beskaffenhed tilsiger. Denne vægtning skal fremgå af bedømmelsen. c. Bedømmelse af undervisningsmæssige kvalifikationer: Bedømmelsen af undervisningsmæssige kvalifikationer foretages på grundlag af ansøgerens indsendte undervisningsdokumentation. Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet lægges vægt på, at især ansøgere til lektorater og professorater har gode, veldokumenterede undervisningskvalifikationer samt har taget del i eller har planer for udvikling af undervisningen inden for fagområdet. Ved vurderingen fremhæves kvaliteten af undervisningen (teoretisk og praktisk) på grundlag af den fremsendte undervisningsportefølje, evalueringsskemaer og lignende dokumentation, og kvalifikationerne sættes i relation til den søgte stilling. d. Bedømmelse af øvrige kvalifikationskrav (angivet i det konkrete stillingsopslag) Andre kvalifikationer kan eksempelvis være forskningsledelse, evnen til at tiltrække eksterne midler, internationale forskningssamarbejder, vejledning af forskerstuderende, bestyrelsesarbejder, internationale poster, redaktionsposter og administrative kvalifikationer samt ledelseserfaringer. e. Konkluderende helhedsvurdering Den konkluderende helhedsvurdering af ansøgeren skal indeholde en opsummering af de foretagne vurderinger af ansøgerens kvalifikationer i relation til den aktuelle stilling. I forbindelse med helhedsvurderingen skal udvalget motivere og begrunde sin udtalelse om, hvorvidt ansøgeren findes kvalificeret eller ikke kvalificeret til stillingen. Under helhedsvurderingen iagttages de i opslaget anførte kvalifikationskrav

8 og stillingsstrukturscirkulærets bestemmelser om kvalifikationskravene til de enkelte stillingskategorier, herunder vægtningen af undervisningsmæssige kvalifikationer i forhold til de videnskabelige kvalifikationer. Helhedsvurderingen må ikke munde ud i en vurdering af ansøgerens almindelige kompetencer i forhold til en bestemt stillingskategori, men skal derimod forholde sig specifikt til kompetencen i relation til de krav, den konkrete stilling indebærer. Generelt gælder det, at udvalgets udtalelse om, hvorvidt en ansøger er kvalificeret eller ej, skal være entydig og ubetinget. Der må ikke foretages en graduering af kvalifikationsbedømmelsen, dog kan udtrykkene endnu ikke kvalificeret og ikke på det foreliggende grundlag anvendes. Er der ikke enighed blandt udvalgets medlemmer, skal det klart fremgå, hvem der anser ansøgeren for kvalificeret, hhv. ikke kvalificeret, og de enkeltes standpunkter skal da begrundes særskilt. Hvis der i bedømmelsesudvalget er enighed om, at en ansøger ikke er kvalificeret til stillingen, kan udvalget dog for denne indskrænke sig til kort at angive, hvilke kvalifikationskrav der ikke er opfyldt. IV. Sagens afslutning 1. Når bedømmelsen er afgivet til dekanen Bedømmelsesudvalget afgiver sin bedømmelse til dekanen, og denne påser herefter, at de formelle krav er opfyldt. Hvis bedømmelsen ikke udgør et tilfredsstillende beslutningsgrundlag og/eller ikke opfylder de formelle krav, returneres bedømmelsen til udvalget til supplering eller omarbejdelse. Umiddelbart efter en evt. omarbejdelse sender Personaleafdelingen til hver enkelt ansøger den del af bedømmelsen, som angår den pågældende. En ansøgers eventuelle bemærkninger til den konkrete bedømmelse sendes til udvalget for kommentarer. Den pågældende underrettes om disse kommentarer. 2. Vederlag til medlemmer af bedømmelsesudvalg Der ydes vederlag til eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalg; altså medlemmer, der ikke er ansat ved samme institution som den, der har nedsat bedømmelsesudvalget. Vederlaget ydes i forhold til hvilken stillingskategori bedømmelsen vedrører og antallet af ansøgere. 1 1 Jf. aftale mellem finansministeriet og akademikernes centralorganisation (tjenestemandsudvalget) om vederlag til med- lemmer af bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

9 Når bedømmelsen er afsluttet, modtager de eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget et elektronisk honorarskema fra Personaleafdelingen. Skemaet skal udfyldes og returneres til HR-Service, Lønkontoret via mail til: hvorefter der vil blive udbetalt honorar.

10 V. Fakta om grundlaget for udvalgets arbejde Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i 2012 bekendtgjort bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (den nye ansættelsesbekendtgørelse af 2012). Dette regelsæt reviderer Bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (ansættelsesbekendtgørelsen af 2008) og er som udgangspunkt gældende med virkning for alle videnskabelige stillinger på universitært niveau, der opslås og besættes efter d. 1. april 2012, jf. BKG nr , stk. 1. Syddansk Universitet arbejder imidlertid primært med afsæt i Bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. Dette skyldes, at Direktionen på Syddansk Universitet endnu ikke har vedtaget endelige regler for implementeringen af den nye ansættelsesbekendtgørelse, særligt denne bekendtgørelses 4. Ansættelsesbekendtgørelsen af 2008 er derfor gældende indtil universitetet træffer særskilt beslutning om fastsættelse af regler for bedømmelse i overensstemmelse med 4 i bekendtgørelsen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i forbindelse med revisionen af ansættelsesbekendtgørelsen vedtaget følgende: - Der stilles ikke krav om nedsættelse af eksternt baseret bedømmelsesudvalg for stillinger på post.doc/adjunkt-niveau, men der skal fortsat ske skriftlig faglig bedømmelse af ansøgere til disse stillinger i overensstemmelse med kravet i stillingsstrukturen og ansættelsesbekendtgørelserne. - Nuværende praksis for nedsættelse af eksternt baserede bedømmelsesudvalg for videnskabelige medarbejdere på lektor/professor-niveau fortsættes i øvrigt i overensstemmelse med ansættelsesbekendtgørelsernes krav herom.

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere