Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden"

Transkript

1 Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 1999, og 2 i lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet, fastsættes: Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål i samspil med den internationale forskningsverden at uddanne forskere på internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning. Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen tager sigte på at opfylde nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i relation til universiteter, andre institutioner, virksomheder og organisationer samt til andre offentlige og private funktioner, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. 2. De uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af universitetsloven eller af lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, kan tildele ph.d.-graden inden for de fagområder, hvor den enkelte institution driver forskning. Stk. 2. Den enkelte institution fastsætter formålet med ph.d.-uddannelsen inden for bekendtgørelsens rammer. 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en ph.d.-uddannelse, jf. dog 15, stk. 2, og ved en afhandling, som er forsvaret ved en offentlig forsvarshandling, har dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet en forskningsindsats svarende til international standard for ph.d.-grader inden for fagområdet. Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d. 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier, jf. dog stk. 3, ud over niveauet for et gennemført kandidatstudium, men kan efter regler fastsat af institutionen tilrettelægges som deltidsuddannelse. Stk. 2. Et års heltidsstudier svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

2 Stk. 3. Institutionen kan godkende, at ph.d.-uddannelsen har et mindre omfang for studerende, der på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer. Kapitel 2 Adgang til ph.d.-uddannelsen m.v. 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført forudgående kandidatstudium. Stk. 2. Efter regler fastsat af institutionen kan studerende, der endnu ikke har afsluttet en uddannelse svarende til en kandidatuddannelse, indskrives som ph.d.-studerende, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i 1 og 4. Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, har ret til samtidigt med indskrivning på en ph.d.- uddannelse tillige at være indskrevet på en kandidatuddannelse og skal i så fald have mulighed for at afslutte denne. 6. Institutionen træffer selv afgørelse om, hvem der kan indskrives som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af de af institutionen fastsatte regler, jf. 30, hvilke kriterier institutionen lægger til grund for indskrivning. Stk. 2. Institutionen skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.- studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan, jf. 10. Kapitel 3 Ph.d-uddannelsens indhold m.v. 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter regler fastsat af institutionen inden for ph.d.-programmer, som kan være: 1. Generelle programmer, der er knyttet til større enheder, f.eks. fakulteter. 2. Mere specifikke programmer, f.eks. knyttet til forskerskoler eller forskeruddannelsesnetværk. Stk. 2. Programmer kan etableres i nationalt eller internationalt samarbejde med offentlige og private institutioner og virksomheder m.v. 8. Uddannelsen omfatter:

3 1. Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet). 2. Udarbejdelse af ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. 3. Gennemførelse med tilfredsstillende resultat af forskerkurser (ph.d.-kurser), der er godkendt af institutionen. Kursernes samlede omfang skal svare til ca. 30 ECTS-point. 4. Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ved ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner eller på anden måde. 5. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt. Stk. 2. Institutionen kan træffe aftale med nationale og internationale samarbejdsparter om oprettelse af ph.d.- kurser, som pointsættes med ECTS-point. 9. For hver ph.d.-studerende udpeger institutionen efter regler fastsat af institutionen: 1. En hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.- uddannelse, og som skal være ansat ved institutionen, jf. dog stk En projektvejleder, der er ansvarlig for vejledning i ph.d.- projektet. Projektvejlederen kan være identisk med hovedvejlederen. Gennemføres ph.d.-projektet uden for institutionen, skal projektvejlederen normalt være ansat ved den institution m.v., hvor projektet gennemføres. 3. Eventuelt en eller flere andre vejledere, der kan være ansat ved eller uden for institutionen. Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde udpege en person, der ikke er ansat på institutionen, til hovedvejleder. I dette tilfælde skal der indgås en skriftlig aftale mellem den indskrivende institution og hovedvejlederens ansættelsessted, der sikrer, at den indskrivende institution i forhold til det pågældende vejlederhverv kan udøve de samme beføjelser over for hovedvejlederen, som hvis denne var ansat på institutionen. Stk. 3. Vejledere skal af institutionen godkendes som kvalificerede vejledere inden for vedkommende område, og hovedvejlederen og projektvejlederen skal have kvalifikationer svarende til professor-, lektor- eller seniorforskerniveau. Kriterierne for godkendelse af vejledere skal fremgå af institutionens regler, jf. 30.

4 Stk. 4. Institutionen kan efter ansøgning fra den ph.d.-studerende udskifte eller udpege yderligere vejledere under ph.d.-uddannelsen. Kapitel 4 Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen 10. For hver ph.d.-studerende fastsætter institutionen krav med hensyn til tilfredsstillende gennemførelse af ph.d.-uddannelsen i en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen), indeholdende mindst: 1. idsplan 2. Aftale om vejledningens form. 3. Plan for ph.d.-projektet. 4. Plan for ph.d.-kurser. 5. Plan for evt. ophold ved andre, herunder udenlandske, forskningsinstitutioner. 6. Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling. 7. Aftaler om ophavsret, hvis ph.d.-uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem flere parter. 8. En finansieringsplan (budget). Stk. 2. Tidsplanen efter stk. 1, nr. 1, skal sikre, at der er afsat den fornødne tid til at gennemføre ph.d.-planens enkelte dele, herunder udarbejdelse af afhandlingen, og til evt. at afslutte en kandidatuddannelse, jf. 5, stk. 3. Stk. 3. Planen skal fastsættes snarest efter og senest 6 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt. 11. Institutionen vurderer hvert halve år, om den ph.d.-studerende opfylder de krav, der er fastsat i ph.d.- planen, og justerer i fornødent omfang planen. Stk. 2. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.-studerende og øvrige vejledere ved sin underskrift bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for foretagne justeringer heri. Ved vurderingen af, om forløbet er tilfredsstillende, skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom, til barselsperioder og til anden godkendt orlov. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist af mindst to uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

5 Stk. 3. Lever den ph.d.-studerende ikke op til kravene i ph.d.-planen, skal den pågældende gives et tilbud om inden for tre måneder at rette op på forholdet. Den ph.d.-studerendes svarfrist på dette tilbud skal være mindst en uge. Har den ph.d.-studerende taget imod tilbuddet, skal der ved udløbet af de tre måneder foretages en bedømmelse inden for en måned. Stk. 4. Er bedømmelsen efter stk. 1 eller den ny bedømmelse efter stk. 3 negativ, kan den ph.d.-studerende inden for en frist på mindst en uge forlange, at sagen forelægges det organ på institutionen, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, til endelig afgørelse. Stk. 5. Tilbud efter stk. 3 om at rette op på forholdet i forbindelse med en halvårsvurdering kan kun gives en ph.d.-studerende én gang under den samlede ph.d.-uddannelse. 12. Den ph.d.-studerende udskrives ved månedens udgang i følgende tilfælde: 1. Institutionen vurderer, jf. 11, stk. 3, at den ph.d.-studerende ikke opfylder de krav, der er fastsat i ph.d.-planen, og den ph.d.- studerende tager ikke inden for fristen imod tilbuddet om at rette op på forholdet. 2. Institutionen vurderer efter udløbet af de tre måneder, jf. 11, stk. 3, at den ph.d.-studerende fortsat ikke opfylder kravene, og den ph.d.-studerende anmoder ikke inden for fristen om, at den negative bedømmelse forelægges det organ, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, jf. 11, stk Det organ, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, vurderer, at den ph.d.-studerende fortsat ikke opfylder kravene. Stk. 2. Institutionen underretter et eventuelt andet ansættelsessted om udskrivningen. 13. Hovedvejlederen afgiver senest samtidig med indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. 10. Hovedvejlederen inddrager en eventuel projektvejleder og andre vejledere i udformningen af udtalelsen. Stk. 2. Institutionen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, om den samlede ph.d.- uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Finder institutionen, at dette ikke er tilfælde, kan den ph.d.- studerende inden for en frist af mindst en uge forlange sagen forelagt for det organ, der træffer afgørelse om tildeling af ph.d.-graden. Kapitel 5

6 Ph.d.-afhandlingen 14. Institutionen fastsætter regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, herunder om på hvilke sprog, afhandlingen og et resumé heraf kan være affattet. Stk. 2. En afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Stk. 3. Institutionen kan godkende, at der i en afhandling kan indgå manuskripter til eller allerede publicerede artikler. Er sådanne dele af afhandlingen udarbejdet i samarbejde med andre, skal der følge erklæringer med fra hver af forfatterne om den ph.d.-studerendes andel i arbejdet. 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis institutionen, jf. 13, vurderer det samlede ph.d.- forløb som tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Kapitel 6 Bedømmelsesudvalget 16. Senest umiddelbart efter indlevering af afhandlingen nedsætter institutionen et sagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer. Samtidig udpeger institutionen udvalgets formand, og der fastsættes en frist på højst to måneder for udvalgets foreløbige indstilling. Stk. 2. Udvalgets medlemmer skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer. Mindst to af medlemmerne skal være udefrakommende, gerne fra udlandet. Den ph.d.- studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af udvalget, men hovedvejleder og projektvejleder er tilforordnede udvalget uden stemmeret. 17. Bedømmelsesudvalgets sammensætning meddeles forfatteren, som inden for en frist af mindst en uge kan gøre indsigelse mod medlemmerne. Stk. 2. Udvalgets endelige sammensætning meddeles forfatteren, som herefter inden for en frist på mindst en uge har mulighed for at trække afhandlingen tilbage fra den foreløbige bedømmelse. Kapitel 7

7 Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen 18. Bedømmelsesudvalget afgiver en foreløbig, begrundet enig indstilling eller flertalsindstilling, om afhandlingen i den foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. 19. Er afhandlingen efter indstillingen i 18 egnet, meddeles dette forfatteren, der tilsendes en kopi af indstillingen. Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets formand kan, hvis det ikke medfører forsinkelse af forsvaret, i begrænset omfang tillade ændringer eller suppleringer af afhandlingen forud for eller i forbindelse med forsvaret. 20. Er afhandlingen efter indstillingen i 18 ikke egnet, skal indstillingen tillige omfatte en enig indstilling eller en flertalsindstilling, der kan danne baggrund for institutionens afgørelse, om afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist, der skal være på mindst tre måneder. Stk. 2. Institutionen meddeler snarest forfatteren, at afhandlingen ikke i den foreliggende form kan danne baggrund for et forsvar, og hvilken afgørelse, institutionen har truffet i henhold til stk. 1. Afhandlingen returneres til forfatteren. Stk. 3. Såfremt afhandlingen indleveres igen i revideret form, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Kapitel 8 Forsvar af ph.d.-afhandlingen 21. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved et offentligt forsvar. Institutionen skal sørge for, at afhandlingen er tilgængelig for interesserede i rimelig tid før forsvaret. 22. Institutionen fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar. Stk. 2. Forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling og senest fire måneder efter indleveringen af afhandlingen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af reglerne om offentliggørelse i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner eller i lov om arbejdstageres opfindelser eller særlige forhold gør sig gældende, kan institutionen beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en gensidig aftale mellem parterne, herunder om, hvornår forsvaret kan finde sted.

8 23. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Den, der leder forsvarshandlingen, kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret. Kapitel 9 Tildeling af ph.d.-graden 24. Bedømmelsesudvalget skal umiddelbart efter forsvaret afgive indstilling om, hvorvidt ph.d.-graden bør tildeles, jf. 3, stk Er udvalgets medlemmer ikke enige om at afgive indstilling om, at ph.d.-graden bør tildeles, underretter institutionen straks forfatteren herom. Stk. 2. Udvalget afgiver herefter snarest en foreløbig indstilling, som forfatteren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge, hvorefter udvalget afgiver endelig indstilling. 26. Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling om tildeling af ph.d.-graden fra mindst to af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Stk. 2. Indstiller kun et af medlemmerne, at ph.d.-graden tildeles, kan det organ, der træffer afgørelse om tildeling af ph.d.-graden, med et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren anmoder herom inden for en frist af mindst en uge. Stk. 3. Foreligger der ikke indstilling herom fra nogen af bedømmelsesudvalgets medlemmer, kan afhandlingen ikke tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 27. Afgørelse om tildeling af ph.d.-graden træffes snarest muligt, efter at bedømmelsesudvalget har indgivet endelig indstilling. 28. Institutionen udsteder bevis for ph.d.-graden. Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområdet og emnet for afhandlingen, samt oplysninger om gennemført ph.d.-uddannelse. 29. Til ph.d.-studerende, som ikke får tildelt ph.d.-graden, udsteder institutionen efter anmodning fra den ph.d.-studerende dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

9 Kapitel 10 Institutionens regler 30. Institutionen fastsætter nærmere regler om: 1. Adgang til ph.d.-uddannelsen, jf. 5, stk. 2, og 6, stk Formålet og de enkelte ph.d.-programmer, jf. 2, stk. 2, og Ph.d.-uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, jf. 10, herunder regler for deltid og orlov, jf. 4, stk. 1, og 11, stk Godkendelse af og retningslinier for vejledere, jf Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. 14, stk Forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf Overgangsordninger, jf. 34, stk. 5. Stk. 2. Det skal af reglerne fremgå, at institutionen, når det er begrundet i særlige forhold, kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af institutionen. Stk. 3. Reglerne og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Stk. 4. Gældende regler samt ph.d.-programmer skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Kapitel 11 Andre regler 31. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold eller er som led i forsøg. I sidstnævnte tilfælde fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsform. 32. Rektor kan, hvis der i enkelttilfælde foreligger ganske særlige forhold, godkende fravigelser fra bekendtgørelsen efter forslag fra det organ, der tildeler ph.d.-graden. 33. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst to uger. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

10 Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsregler 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992 om Ph.D.-graden, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ph.d.-studerende, der er begyndt på ph.d.-uddannelsen før 1. maj 2002, har ret til at fuldføre ph.d.- uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992, men indlevering, bedømmelse og forsvar af afhandlingen samt afgørelse om tildeling af ph.d.-graden sker efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 4. Forfattere, der har indleveret afhandling før 1. maj 2002, har ret til at få bedømmelse, forsvar og tildeling af ph.d.-graden foretaget efter bekendtgørelse nr. 989 af 11. december Stk. 5. Institutionen fastsætter overgangsregler for ph.d.-studerende og forfattere, der er omfattet af stk. 3 og 4, men som ønsker at fuldføre ph.d.-uddannelsen henholdsvis at få afhandlingen bedømt m.v. efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 8. marts 2002 Helge Sander /Karen Moestrup Jensen Du kan finde relaterede love og bekendtgørelser via Videnskabsministeriets hjemmeside.

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Godkendt af Skolerådet, den 18. juni 2002 Danmarks Biblioteksskole 2002 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Ph.d.-uddannelsens

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet D E T H U M ANI S T I S K E F A KUL T E T KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet Vedtaget af dekanen den 2. februar 2009. Revideret den

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold

Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold Notat Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet Indhold 0. Regelgrundlag 1 1. Nedsættelse af bedømmelsesudvalget 2 2. Bedømmelsens formål og målgrupper 2 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet.

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet. KØBENHAVNS UNIVERSITET Ledelsesteamet 14.2.07 Pkt. 3 KØBENHAVNS UNIVERSITETS REGLER OM PRISOPGAVER 5. APRIL 2006 I henhold til bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER

BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER Gældende BEK nr 750 af 14/08/1996. Bekendtgjort i Lovtidende A. Senere ændringer og relaterede forskrifter Kapitel 1 Fælles bestemmelser om doktorgrader og æresdoktorgrader

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Regler for ph.d.- uddannelsen

Regler for ph.d.- uddannelsen 06-09-2016 ARKITEKTSKOLEN AARHUS OG DESIGNSKOLEN KOLDING Regler for ph.d.- uddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding 2013, rev. 2016 Indhold Indledning... 3 Organisation... 3 1. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Danske Universiteter. Høring over udkast til ny ph.d.-bekendtgørelse 12. MAJ 2013

Danske Universiteter. Høring over udkast til ny ph.d.-bekendtgørelse 12. MAJ 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Danske Universiteter Høring over udkast til ny ph.d.-bekendtgørelse 12. MAJ 2013 Københavns Universitet takker for høring over udkast til ny ph.d.- bekendtgørelse.

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Studieordning for ph.d.-uddannelsen ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Studieordning for ph.d.-uddannelsen ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Indledning I henhold til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 114 af 8.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere