Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter"

Transkript

1 Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1

2 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø. Pjecen er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter (1). Pjecen omfatter ikke tanke til opbevaring af oliebaserede affaldsprodukter (f.eks. spildolie). Hvem har ansvaret? Det er ejers ansvar, at en tank overholder Olietankbekendtgørelsen (4), og at tanken sløjfes inden sløjfningsterminen. Derudover er det ejers ansvar at anmelde og afmelde tanke til kommunen og at tjekke ejendommens BBR-meddelelse (5) for at sikre sig, at de rigtige oplysninger fremgår. Billede 1: Tank til olieprodukter (1) Sløjfningsterminer Miljøstyrelsen har fastlagt sløjfningstermer for tanke under liter til opbevaring af olieprodukter (1). Tjek derfor din tank for at fastslå, om det snart er tid til, at den skal udskiftes. Overjordiske olietanke (både inden- og udendørs) Typegodkendt (2) ståltank med indvendig korrosionsbeskyttelse, 40 år efter fabrikationsåret. Øvrige ståltanke, 30 år efter fabrikationsåret. Enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, 25 år efter fabrikationsåret. Typegodkendte dobbeltvæggede tanke af stål, plast eller plast med udvendig væg af stål, 40 år efter fabrikationsåret. 2

3 Nedgravede olietanke Typegodkendt (2), glasfiberarmeret ståltank med indvendig korrosionsbeskyttelse, 50 år efter fabrikationsåret. Typegodkendt (2), glasfiberarmeret ståltank uden indvendig korrosionsbeskyttelse, 40 år efter fabrikationsåret. Ståltanke, som ikke er typegodkendt (2) eller med ukendt fabrikationsår, er ikke lovlige og skal sløjfes straks. Plasttanke med kendt fabrikationsår, 45 år efter fabrikationsåret. Plasttanke med ukendt fabrikationsår, senest den 31. marts Overskrides sløjfningsterminen, er tanken ikke længere lovlig. Retningslinjer for sløjfning af tanke Skal din tank sløjfes, skal den enten afblændes eller fjernes. I forbindelse med sløjfning af en tank er det ejers ansvar at sikre sig, at restindhold og skyllevand afleveres som farligt affald, også selvom det håndteres af en VVS-installatør. Hvis tanken sløjfes og afblændes skal følgende ske: Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles. Restindhold + skyllevand skal bortskaffes som farligt affald. Påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie). Det er ikke et lovkrav at en nedgravet tank opgraves. Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. en indkørsel), anbefales det, at den fyldes med sand og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav. Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen. Olietanken kan afmeldes elektronisk på kommunens hjemmeside under Selvbetjening. Her kan blanketten også printes ud. Hvis tanken sløjfes og fjernes skal følgende ske: Tanken tømmes for restindhold, hvorefter den bundsuges og skylles. Restindhold + skyllevand skal bortskaffes som farligt affald. Rør fjernes. Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tank fjernes, skal det omgående anmeldes til Faxe kommunen, Natur & Miljø på tlf Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen. Olietanken kan afmeldes elektronisk på kommunens hjemmeside under Selvbetjening. Her kan blanketten også printes ud. 3

4 Retningslinjer for etablering af en ny tank Det skal meddeles kommunen, hvis en ny tank ønskes nedgravet/opstillet. For tanke under liter er fristen 2 uger før etablering for at sikre, at tanken etableres korrekt. Olietanken kan anmeldes elektronisk på kommunens hjemmeside under Selvbetjening. Her kan blanketten også printes ud. En kopi af tankattesten (3) (eller et billede af tankpladen (6)) skal sammen med anmeldelsen indsendes til kommunen. Det er vigtigt selv at gemme tankattesten (3), da det er brugerens garanti for, at tanken overholder loven. Tankattesten (3) modtager du af forhandleren af olietanken. Krav til olietanke Tanken skal være typegodkendt (2) eller CE-mærket. Overjordiske tanke må genbruges hvis tanken er forsynet med oprindelig mærkeskilt (6). Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 meter fra andre boringer og brønde hvorfra der indvindes drikkevand. Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring. Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tankene skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. Indendørs tanke (med korrosionsmærke C1 uden udvendig korrosionsbeskyttelse) skal opstilles så de er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge. Kun udendørs tanke (med korrosionsmærke C3 med udvendig korrosionsbeskyttelse) må opstilles udendørs eller i uopvarmede rum. Vær opmærksom på at det er ulovligt at nedgrave tanke i visse områder. Kontakt kommunen for yderligere information. Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Entreprenørtanke Entreprenørtanke er beholdere til opbevaring af olieprodukter (1) på mere end 450 liter, og som er beregnet til midlertidig opstilling, eksempelvis på byggepladser. Krav til entreprenørtanke Tanken skal være typegodkendt (2) og forsynet med et særligt understel eller forstærkning, som sikre imod beskadigelse, eksempelvis ved kontakt med et evt. ujævnt underlag. Entreprenørtanke skal ikke anmeldes til kommunen. Entreprenørtanke er omfattet af sløjfningsterminerne. 4

5 Mellemstore tanke I 2010 er en række regler i Olietankbekendtgørelsen om mellemstore tanke trådt i kraft. Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem og liter og overjordiske tanke mellem og liter. Reglerne drejer sig om: Installation af forbrugsmåler eller timetæller. Inspektion og tæthedsprøvning. Nedgravede stålrør. Beholdningsregnskab Forbrugsmåler og timetæller Alle mellemstore, enkeltvæggede tanke uden elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal have påmonteret forbrugsmåler eller timetæller. For eksisterende tanke trådte reglen i kraft 1. januar Anlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør og hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig inspektion, er undtaget fra kravet om forbrugsmåler eller timetæller. Inspektion og tæthedsprøvning af mellemstore olietanke Ejere af mellemstore olietanke skal sikre, at tanke og rørsystemer inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig. I tabel 1 ses en oversigt over hvilke anlæg/tanke der er omfattet af krav om inspektion og tæthedsprøvning, og med hvilke intervaller. Anlæg, som ikke tidligere har været omfattet af krav om regelmæssig inspektion og tæthedsprøvning, skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 10. år (hvert 5. år for nogle tanktyper) efter etablering eller sidst udførte inspektion og tæthedsprøvning. Ved inspektion af mellemstore olietanke, skal der udarbejdes en tilstandsrapport. Hvis en olietank ved inspektionen renoveres, skal fabrikanten udstede et tillæg til tankattesten (3) for typegodkendte (2) tanke, eller en særskilt tankattest (3) for ikke typegodkendte (2) tanke. Tankattest (3) eller tillæg for en renoveret tank, skal af ejeren eller brugeren af tanken indsendes til Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø. Nedgravede stålrør For mellemstore olietanke skal alle nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Beholdningsregnskab Ejer af en mellemstor olietank skal ved egenkontrol kontrollere at tanken er tæt. For enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder, eller ved måling med forbrugsmåler eller timetæller. Mindst en gang om måneden skal der udføres beholdningsregnskab. For anlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør og hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned. Tidspunkt og resultat for visuel inspektion skal journalføres. 5

6 Tabel 1: Oversigt over mellemstore anlæg/tanke der er omfattet af krav om inspektion og tæthedsprøvning, samt med hvilke intervaller Inspektion og Tæthedsprøvning 42 ( indikerer hvad der skal udføres) Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse og som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og som ikke har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse og som ikke har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Plasttanke Dobbeltvæggede tanke der er tilsluttet et overvågningssystem. Overjordiske ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, og hvor hele anlægget kan visuelt inspiceres. Overjordiske ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, og hvor hele anlægget kan visuelt inspiceres. Overjordiske plasttanke som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, eller som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, og hvor hele anlægget kan visuelt inspiceres. Rørsystemer Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke indgår i overvågningen. Inspektion hvert 10. år Inspektion hvert 5. år Tæthedsprøvning hvert 10. år Tæthedsprøvning hvert 5. år Resterende rørsystemer skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. 6

7 Hvis olietanken går læk eller du spilder I tilfælde af større uheld skal der ringes 112. Ved mindre spild kontaktes Faxe Kommune, Natur & Miljø tlf For spørgsmål, kontakt Faxe Kommune på tlf Se også Faxe Kommunes hjemmeside: Ordforklaring (1) Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie. (2) Typegodkendt: Tanken er forsynet med et såkaldt godkendelsesnummer (g-nr.) Enhver typegodkendt tank skal af fabrikanten eller importøren være forsynet med et tydeligt, permanent fastgjort mærkeskilt (6). (3) Tankattest: Et dokument der indeholder følgende oplysninger: a) Fabrikantens navn og hjemsted, og såfremt tanken leveres fra en dansk importør også dennes navn og hjemsted b) En erklæring om, at den leverede tank er typegodkendt i Danmark, samt typegodkendelsesnummer c) En beskrivelse af tanken, fabrikantens typeangivelse, rumindhold og hoveddimensioner. d) Fabrikationsnummer og -år. e) Uforkortet gengivelse af evt. vilkår vedr. etablering, anvendelse, drift og vedligeholdelse, som måtte være anført i typegodkendelsen f) Fabrikantens eller importørens forskrifter for anvendelse, placering, transport, vedligeholdelse og inspektion (4) Olietanksbekendtgørelsen: Den til enhver tid gældende bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (5) BBR-meddelelse: bygnings- og Boligregisterets oplysninger om din ejendom, herunder tankoplysninger. (6) Tankplade/mærkeskilt: Permanent fastgjort mærkeskilt med følgende oplysninger: a) Fabrikantens navn og hjemsted. b) Tanktype og -rumfang c) Fabrikationsnummer og -år d) Typegodkendelsesnummer 7

8 8

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Olietankanlæg under 6000 liter Villatankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw Juli 2007 Indhold 2 Installation af olietanke - før du går i gang 3 Mærkning

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning September 2005 OLIETANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villa tankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw. Installation af olietanke - før du går i gang Mærkning

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning December 200 VILLATANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villatanke er olietanke under 6000 liter, tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning af én- og flerfamiliehuse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere