BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI"

Transkript

1 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI Stk. 2. Borgerrådgiveren skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører Københavns Kommune samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening (Vedtægt for Borgerrådgiveren) VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

2 1 OM STRATEGIEN Kommunikationsstrategien er et sæt af overordnede retningslinjer for Borgerrådgiverens kommunikation, der sikrer, at vi kommunikerer i overensstemmelse med institutionens vision og mål. Kommunikationsstrategien omhandler både den interne og eksterne kommunikation, herunder branding af Borgerrådgiveren. Strategien skal styre og være med til at sikre kvalitet i Borgerrådgiverens kommunikation. Kommunikationsstrategien er et dynamisk dokument, forstået på den måde, at fokus- og indsatsområder for kommunikationen løbende skal tilpasses Borgerrådgiverens behov, kapacitet og generelle udvikling. Borgerrådgiverens Kommunikationsstrategi bygger på de rammer for kommunikation, der ligger i Københavns Kommunes kommunikationspolitik. Kommunens kommunikationspolitik gælder for alle områder, der ligger under Borgerrepræsentationens beslutningskompetence. Således også for Borgerrådgiveren. Politikken danner fælles udgangspunkt for al decentral kommunikationspolitik og for de strategier, som kan fastlægges i kommunens forvaltninger, institutioner, virksomheder og kontorer. Borgerrådgiverens Kommunikationsstrategi er udarbejdet med henblik på at opstille retningslinjer, der gælder specifikt for Borgerrådgiveren, og som sikrer: at kommunikationen er klar og entydig at kommunikationen underbygger og baserer sig på Borgerrådgiverens vision og mål. STRATEGIEN ER INDDELT I FIRE HOVEDOMRÅDER: Vision og mål Intern kommunikation Ekstern kommunikation Kommunikationsprodukter/interaktioner BILAG Sprogpolitik (under udarbejdelse) Kommentar [abr1]: Sprogpolitikken foreligger i udkast. Det videre arbejde samt implementeringen er udskudt pga. arbejdet med Målrettet Indsats. Det foreslås, at sprogpolitikken ikke indgår som en del af strategien, men i stedet bliver en selvstændig udgivelse, der på samme vis som strategien bliver tilgængelig på Borgerrådgiverens hjemmeside. 2

3 2 VISION OG MÅL Borgerrådgiverens vision, vedtaget på Borgerrådgiverudvalgsmøde den 28. januar : Borgerrådgiverens brugere skal opleve Borgerrådgiveren som løsningsorienteret og som en nyttig vejviser samt en garant for en uvildig vurdering af kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiverens viden om sagsbehandling og god forvaltningsskik skal være eftertragtet af forvaltningerne. Samarbejdet med forvaltningerne skal være baseret på åbenhed og dialog. Borgerrådgiverens arbejde skal være omgærdet af Borgerrepræsentationens tillid og opbakning, Borgerrådgiveren skal have en høj grad af troværdighed sammenlignelig med den, som nydes af Folketingets Ombudsmand. Københavns Kommunes borgerrådgiver skal stå som forbillede for andre kommuners ønsker om en borgerrådgiverfunktion. MÅL Borgerrådgiverens kommunikation skal understøtte visionen. Borgerrådgiverens kommunikation skal sikre, at kommunens forvaltninger og ansatte samt byens borgere har kendskab til Borgerrådgiveren og Borgerrådgiverens arbejde. Synliggørelsen af Borgerrådgiveren gælder derfor såvel internt i kommunen som udadtil over for borgerne. Borgerrådgiverens kommunikation skal til enhver tid loyalt forholde sig til det saglige og dokumenterede. Endvidere er det målet, at Borgerrådgiverens 1 Borgerrådgiveren har siden visionen blev vedtaget i 2005 undergået en del forandringer, herunder har Borgerrådgiveren bl.a. fået egen driftkompetence, ligesom Borgerrådgiveren nu i højere grad har målrettet indsatsen for at skabe fokus på forbedringer i forvaltningerne, herunder bl.a. med øget fokus på den fremadrettede konstruktive konsulentfunktion. 3

4 kommunikation til enhver tid og i enhver sammenhæng skal være tilgængelig, saglig og entydig. OFFENTLIGHED Borgerrådgiverens kommunikation skal i formidling og sprog understøtte den kvalitetsforbedrende indsats på konstruktiv, tilgængelig, saglig og entydig vis. 24. Borgerrådgiverens arbejde er underlagt størst mulig åbenhed. Borgerrådgiverens undersøgelser er således offentligt tilgængelige med de begrænsninger, der følger af regler om tavshedspligt mv. Stk. 2. Borgerrådgiveren offentliggør på eget initiativ rapporter o.l. om inspektioner og konkrete og generelle egen driftundersøgelser (vedtægt for Borgerrådgiveren) Formålet med Borgerrådgiveren er at medvirke til at skabe forbedringer, hvor undersøgelser mv. viser behov, ved at agere talerør for borgerne og ved at sætte fingeren på de steder, hvor der er plads til forbedringer. Borgerrådgiveren har ingen særskilt interesse i at omtale kommunen negativt. I forhold til synliggørelse må Borgerrådgiveren dog erkende, at det, der er en god historie i pressenfor Borgerrådgiveren og en oplagt historie at positionere sig på for Borgerrådgiveren for at højne kendskabsgraden, ofte er en dårlig historie for en anden del af kommunen. Borgerrådgiverens interesse i at positionere sig og øge kendskabsgraden via en kritik af kommunen skal derfor afvejes i forhold til den pågældende forvaltnings interesse i ikke at blive hængt ud. Af ressourcehensyn, men også for at imødekomme afvejningen mellem interesserne er det Borgerrådgiverens sædvanlige praksis at være tilbageholdende og afventende i forhold til pressen. Borgerrådgiveren medvirker dog normalt i alle tilfælde, når pressen henvender sig og søger oplysninger og i nogle tilfælde beder Borgerrådgiveren om en udtalelse til en sag, Borgerrådgiveren er involveret i. Borgerrådgiveren må samtidig erkende, at vinklingen af omtalen af enkelte undersøgelser, årsberetninger eller andet i pressen kun i begrænset omfang er påvirket af Borgerrådgiverens oplæg. Borgerrådgiverens synliggørelse skalmå til enhver tid tilpasses Borgerrådgiverens kapacitet, således at kapaciteten står mål med antallet af henvendelser. 4

5 3 INTERN KOMMUNIKATION Intern kommunikation dækker i denne sammenhæng både over kommunikation internt hos Borgerrådgiveren og kommunikation internt i kommunen med forvaltningernes centrale og decentrale enheder og politikerne i kommunen. Det er væsentligt, at den interne og eksterne kommunikation ses i sammenhæng. Den eksterne kommunikation skal afspejle, hvad der foregår internt, og relevante interne målgrupper skal inddrages i, hvad der formidles eksternt. MEDVIRKEN TIL FORBEDRINGER 16. Borgerrådgiveren skal i konkrete og generelle sager medvirke til at forbedre forholdene for brugerne af Københavns Kommune. Borgerrådgiveren skal i denne forbindelse yde konsultativ bistand til forvaltninger og medarbejdere i kommunen, herunder ved 1) at sikre tilbagemelding til kommunen om sine overordnede konstateringer, jf. 6, 2) at tilbyde undervisning til medarbejdere i kommunen, 3) at yde vejledning om spørgsmål vedrørende sagsbehandling og forvaltningsret mv., 4) at yde bistand i forbindelse med projekter o.l. til forbedring af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne og 5) på anden måde bidrage til konstruktive, fremadrettede initiativer, der kan forbedre sagsbehandlingen og betjeningen af borgerne (vedtægt for Borgerrådgiveren) Borgerrådgiverens interne kommunikation skal 2 : sikre, at kommunens medarbejdere har kendskab til og viden om Borgerrådgiveren sikre, at medarbejderne har adgang til information om Borgerrådgiveren og Borgerrådgiverens arbejde hjælpe til med at kvalitetssikre, understøtte og forbedre kommunens sagsbehandling ved at være retningsvisende medvirke til at udvikle og styrke åbenhed og dialog, således at forvaltningerne ikke alene ser Borgerrådgiveren som en tilsynsfunktion, men også som en konsulentfunktion, hvor det er muligt for medarbejdere og forvaltninger at søge råd og vejledning i konkrete sager sætte fokus på retssikkerhed 2 Ikke prioriteret rækkefølge. 5

6 KOMMUNENS FORVALTNINGER OG MEDARBEJDERE Intern kommunikation om Borgerrådgiveren er en væsentlig forudsætning for, at også medarbejderne i kommunen kender til Borgerrådgiverens kompetence og opgaver. Dette er en forudsætning dels for medarbejdernes brug af Borgerrådgiverens konsulentfunktioner, dels for deres forståelse for og accept af Borgerrådgiverens rolle som tilsynsmyndighed. Dertil kommer, at oplyste medarbejdere kan videreformidle viden om Borgerrådgiveren til borgerne. Borgerrådgiverens kommunikative udfordring i forhold til forvaltningerne er, at vi har en form for dobbeltrolle. Vi behandler klager over og kritiserer forvaltningerne for eventuelle fejl, de har lavet, og skal samtidig gerne opretholde et godt samarbejde baseret på ligeværdighed, respekt, dialog og tillid. Borgerrådgiveren er neutral i sagsbehandlingen og formidler loyalt, sagligt og veldokumenteret. Borgerrådgiveren tilstræber et løsningsorienteret samarbejde med forvaltninger og medarbejdere for at hjælpe den enkelte borger i den konkrete sag og for mere generelt.at synliggøre en evt. problemstilling og via dialog finde konstruktive og effektive løsninger til gavn ikke kun for den enkelte borger, men for borgerne og dermed også for kommunen. I forhold til offentliggørelse af undersøgelsesresultater sikrer Borgerrådgiveren sig altid, at rapporter, udtalelser mv. er modtaget hos den undersøgte forvaltning forud for den eksterne offentliggørelse via nyhedsbrev, på hjemmesider mv. Forvaltningerne er således bekendt med resultatet og offentliggørelsen og har på den måde mulighed for at være forberedt, hvis resultatet omtales i Borgerrådgiverens nyhedsbrev eller på anden måde videreformidles til pressen. BORGERREPRÆSENTATIONEN OG DE STÅENDE UDVALG Borgerrådgiverens funktion og arbejde bør være kendt af kommunens politiske ledelse. Borgerrådgiveren står derfor til rådighed for Borgerrepræsentationen, udvalg og andre fora, hvor politikere deltager, med information om Borgerrådgiverens virke og konstateringer. I begyndelsen af en ny valgperiode deltager Borgerrådgiveren i informationsarbejdet for at klæde nye (og gamle) medlemmer af Borgerrepræsentationen på. Oplysning af nye medlemmer af Borgerrådgiverudvalget udgør en særlig opgave i denne sammenhæng. Borgerrådgiverens undersøgelser skal formidles til udvalgene for de relevante fagområder, hvilket bl.a. sker via Borgerrådgiverudvalgets medlemmer og ved, at Borgerrådgiveren sender udvalgte undersøgelsesresultater til orientering direkte til de enkelte udvalg. BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiveren sekretariatsbetjener Borgerrådgiverudvalget. Udvalgssekretæren sørger for indstillinger, beslutningsprotokoller og øvrig udvalgsbetjening. Kommunikationen til Borgerrådgiverudvalget går via Borgerrådgiveren eller 6

7 udvalgssekretæren. INTERNT HOS BORGERRÅDGIVEREN Internt hos Borgerrådgiveren formidles viden til medarbejderne på faste møder, via Borgerrådgiverens interne nyhedsbrev og ved strategiske statusmøder. 7

8 4 EKSTERN KOMMUNIKATION Borgerrådgiverens eksterne kommunikation dækker over kommunikation rettet mod borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen samt styrelser, retshjælpe, interesseorganisationer, kommuner og andre borgerrådgivere i Danmark samt pressen og øvrige interessenter. Det er væsentligt, at den interne og eksterne kommunikation ses i sammenhæng. Den eksterne kommunikation skal afspejle, hvad der foregår internt, og relevante interne målgrupper skal inddrages i, hvad der formidles eksternt. Borgerrådgiverens eksterne kommunikation skal: synliggøre Borgerrådgiverens identitet (branding) sikre kendskab til Borgerrådgiverens funktion, kompetence og arbejde sikre, at borgere og øvrige har tillid til Borgerrådgiverens faglighed og uafhængighed medvirke til, at Borgerrådgiveren bliver kendt for og anvendt som ekspert på sine kerneområder (øget kendskab/branding) tiltrække kvalificerede medarbejdere BORGERNE Borgerrådgiverens kommunikation med borgerne bygger på kommunens værdigrundlag, som siger, at: kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Borgerrådgiveren er neutral, lyttende og spørgende i sin kommunikation med borgerne og kan aldrig fungere som partsrepræsentant for hverken borgere eller forvaltning. Borgerne har, når de kontakter Borgerrådgiveren, ofte en dårlig oplevelse med kommunen frisk i erindring. Det er derfor afgørende, at vi i vores kommunikation er præcise i forhold til, hvad vi kan hjælpe med, således at der tidligt i forløbet sker en forventningsafstemning, og at vi i rådgivningen, af hvilke muligheder borgeren har, ligeledes er præcise, således at borgeren ikke stilles noget i udsigt, der ikke reelt er en mulighed. Alle borgere, der henvender sig til Borgerrådgiveren, får den samme behandling uanset sagens karakter.når Borgerrådgiveren modtager en klage ved personligt fremmøde eller skriftligt, undersøger vi, om den forvaltning, klagen vedrører, har haft mulighed for at svare på klagen. Hvis ikke det er tilfældet, vejleder vi i første omgang borgeren om at forsøge at få problemet løst via dialog med forvaltningen. I særlige tilfælde hjælper vi med at udarbejde klagen og/eller videreformidle klagen til rette forvaltning. Vi har ikke mulighed for at yde denne hjælp til alle borgere, så det er alene et tilbud til de borgere, som ikke selv kan gå videre med en klage og 8

9 ikke har adgang til anden hjælp. Hvis borgeren klager til Borgerrådgiveren efter at have fået svar fra forvaltningen, fordi borgeren fortsat er utilfreds, eller fordi borgeren ikke får svar, og ønsker en uvildig vurdering af sin sag, overvejer Borgerrådgiveren hvilke løsninger, der kan være i forhold til den konkrete klage. Nogle problemer kan løses hurtigt og uformelt, mens andre kræver, at klagen bliver behandlet på skrift. Det er Borgerrådgiveren, der afgør, om en klage giver grundlag for en undersøgelse og hvilke dele af klagen, undersøgelsen skal omfatte. Borgerrådgiveren kan således beslutte at undersøge en sag, hvis det forventes at kunne hjælpe borgeren videre og/eller føre til forbedringer i kommunen. Ved beslutningen om, hvorvidt en sag skal undersøges, lægger Borgerrådgiveren dels vægt på klagens betydning, bl.a. aktualitet, væsentlighed og kompleksitet og på, hvad borgeren kan opnå ved, at vi undersøger sagen. Dels lægger Borgerrådgiveren vægt på, om en undersøgelse af klagen kan føre til forbedringer i kommunen. Det er altså en samlet vurdering af, om undersøgelsen giver mening for både borgeren og for kommunen. Der kan således være forskel på den hjælp, vi konkret tilbyder, men alle borgere, der henvender sig til Borgerrådgiveren, bliver mødt med samme faglighed, og kommunikation er grundlæggende set ens i alle typer af sager og al kommunikation med borgerne. En alvorlig sag, der f.eks. vedrører borgerens eksistensgrundlag, vil dog kunne prioriteres over andre, men kommunikation skal grundlæggende være ens i alle typer af sager og al kommunikation med borgerne. Borgerrådgiveren skal dog til enhver tid sikre sig, at kommunikationen er vellykket, forstået på den måde at kommunikationen tilpasses borgeren. Er der f.eks. tale om en borger, der ikke forstår og taler dansk eller engelsk, rekvirerer Borgerrådgiveren en tolk, ligesom Borgerrådgiveren, hvis borgeren er ordblind eller andet (og dette er oplyst), sikrer sig, at kommunikationen er tilgængelig for borgeren. Borgerne skal have tillid til Borgerrådgiverens faglighed og uafhængighed. INTERESSEORGANISATIONER, STYRELSER, RETSHJÆLPE OG ØVRIGE INTERESSENTER Idet Borgerrådgiverens bemyndigelse er begrænset til kun at behandle klager over Københavns Kommune, sker det ofte, at Borgerrådgiveren i sin rådgivning af borgerne henviser til rette myndighed, retshjælpe og vedrørende diskriminationsspørgsmål også til interesseorganisationer. Henvisningerne går ofte begge veje, og derfor er det væsentligt at opretholde en god kontakt og gensidigt være opdaterede på ændringer mv. Borgerrådgiveren har i forhold til arbejdet med Borgerrådgiverens Diskriminationshotline et samarbejde med en række interesseorganisationer (ngo Fællesinitiativet og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). Borgerrådgiveren sender årligt trykt informationsmateriale i form af foldere og andet (f.eks. postkort med oplysninger om Borgerrådgiverens 9

10 Diskriminationshotline) ud til disse instanser, ligesom de modtager Borgerrådgiverens Beretning elektronisk. Desuden er det er muligt for alle, der har interesse i Borgerrådgiveren og Borgerrådgiverens arbejde, at benytte vores hjemmesider, tilmelde sig Borgerrådgiverens nyhedsbrev samt downloade Borgerrådgiverens Beretning og de enkelte udgaver af KlarRet. eller rekvirere den på print ved henvendelse til os. En særlig gruppe af interessenter er landets øvrige kommuner, herunder også de kommuner, som har deres egen borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren deltager i et borgerrådgivernetværk, hvorvis formålet det er at skabe forum for at sparre og dele erfaringer kommunerne imellem. Kommentar [abr2]: Borgerrådgiveren har bl.a. af økonomiske årsager ikke fået opdateret og genoptrykt informationsfolderen om Borgerrådgiveren samt om Borgerrådgiverens sagsbehandling. Vi henviser i stedet til Borgerrådgiverens hjemmeside, som er blevet udbygget med information og vejledning samt et klageskema i en pdf- og formularversion. En række større kommuner har desuden aftale med Borgerrådgiveren om, at de skal have Borgerrådgiverens Beretning tilsendt. PRESSEN Henvendelser fra pressen besvares i hovedreglen af Borgerrådgiveren. I Borgerrådgiverens fravær besvares pressens henvendelser af chefkonsulenten. Vedrører henvendelsen faktuelle forhold, kan juristerne udtale sig efter aftale med Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren kan være opsøgende over for pressen og sender pressemeddelelser og nyhedsbreve ud når det skønnes at være i Borgerrådgiverens interesse at få sagen, beretningen, rapporten eller andet omtalt i medierne. Borgerrådgiveren overvåger pressedækningen af Københavns Kommune og kan, hvis det vurderes relevant, tage afsæt i pressens historier om forhold i Københavns Kommune og iværksætte undersøgelser af egen drift, ligesom Borgerrådgiveren kan være opsøgende i forhold til at udtale sig om forhold, som omtales i pressen. Borgerrådgiveren skal i sin servicering af pressen være særlig opmærksom på balancen mellem ønsket om åbenhed om kommunens forhold og kommunens interesse i at undgå unuanceret negativ omtale. Borgerrådgiveren skal derfor hvor det er muligt medvirke til at give et nuanceret billede af kommunale udfordringer i opgaveløsningen. 10

11 5 KOMMUNIKATIONS- PRODUKTER/INTERAKTIONER Borgerrådgiverens allerede kendte kommunikationsprodukter og interaktioner listes i dette kapitel, og den kommunikative strategi for hver situation beskrives kort. Oversigten over kommunikationsprodukter og interaktioner gennemgås årligt og revideres ved behov, således at den til enhver tid er tilpasset Borgerrådgiverens aktuelle status, behov for synliggørelse, kapacitet mv. Oversigten er fleksibel og ikke nødvendigvis udtømmende forstået på den måde, at Borgerrådgiveren i forhold til synliggørelse løbende vil udnytte opståede muligheder for at markere sig. BORGERRÅDGIVERENS BERETNING Det fremgår af vedtægten, at Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Borgerrepræsentationen. 6. Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Borgerrepræsentationen, hvor Borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for Borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmestre eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres (vedtægt for Borgerrådgiveren). Beretningen anvendes til at synliggøre Borgerrådgiveren både internt i kommunen for medarbejdere, direktioner og politikere, for byens borgere og uden for kommunen. Beretningen offentliggøres, og der udsendes pressemeddelelse. Beretningen og pressemeddelelsen sendes i elektronisk form til de syv forvaltningers administrerende direktører og presseansvarlige, ligesom beretningens og en nyhed om denne sendes til redaktørerne på de syv forvaltningers intranetalle centrale og decentrale enheder i kommunen med henblik på deres videreformidling til de enkelte medarbejdere. samt til andre myndigheder, interesseorganisationer, retshjælpe, kommuner mv. 11

12 Beretningen bliver desuden sendt ud med Borgerrådgiverens nyhedsbrev til samtlige abonnenter, ligesom den er offentlig tilgængelig og omtales i nyhed på og eromtalt på de syv forvaltningers intranet, ligesom den er offentlig tilgængelig på Borgerrådgiverens egen hjemmeside., hvor den kan downloades som PDF eller læses direkte som netpublikation. Netpublikationen sikrer, at informationen er tilgængelig for alle borgere. Blinde kan få læst publikationer op via skærmoplæsere, svagtseende kan få forstørret teksten, og alle andre grupper får en lettere adgang, da det ikke kræver, at man har særlige programmer eller andet installeret. KLARRET Borgerrådgiveren udgiver tre gange årligt en rapport: KlarRet, som er særligt målrettet kommunens ansatte. Indholdet i KlarRet baserer sig på de iagttagelser, Borgerrådgiveren løbende gør sig, og rapporterne vil samle op på og være deciderede værktøjer i forhold til, hvordan kommunen fremadrettet kan undgå at begå de samme fejl eller lave de samme uhensigtsmæssige procedurer. KlarRet tager afsæt i borgernes retssikkerhed og ervil være en guide til, hvordan de fejl, Borgerrådgiveren har iagttaget, kan minimeres eller undgås. Borgerrådgiveren vil ved lanceringenoffentliggør af de enkelte udgaver af KlarRet ved dels at sende KlarRet og en nyhed om den konkrete udgivelse til redaktørerne for de syv forvaltningers intranet for at nå ud til flest mulige medarbejdere og skabe opmærksomhed omkring Borgerrådgiverens tilbud til medarbejderne og dels ved at sende KlarRet ud til samtlige abonnenter på Borgerrådgiverens nyhedsbrev. KlarRet offentliggøres ligeledes ved nyhed på og er tilgængelig på Borgerrådgiverens egen side på KKintra samt på Borgerrådgiverens hjemmeside.sikre sig, at kommunens medarbejdere bliver opmærksomme på, at der er nyt fra Borgerrådgiveren. Det kan eksempelvis ske ved at sætte nyheder på de respektive intranets eller ved på anden vis at skabe opmærksomhed omkring Borgerrådgiverens tilbud til medarbejderne og derigennem også til KlarRet, eksempelvis med at lave en elektronisk blog på kk.net, hvor det er muligt for medarbejderne at stille spørgsmål til Borgerrådgiveren (Hot Seat). FOLDER OM BORGERRÅDGIVEREN Informationsfolderen, Har du fået en fair behandling?, er primært rettet imod borgerne. Folderen, der genoptrykkes ved behov, er oversat til 5 forskellige sprog. Sprogene er valgt ud på baggrund af statistiske oplysninger om hvilke befolkningsgrupper, der er stærkest repræsenteret i København. Kommentar [abr3]: Tilrettet i forbindelse med generel opdatering, da praksis for offentliggørelse af Borgerrådgiverens beretning er ændret som følge af, at beretningen nu ikke alene får mere og bredere pressedækning, men også får mere omtale på de enkelte forvaltningers intranet og ligger som nyhed på kk.dk (på forsiden), ligesom der har været en stigning i antal af abonnenter på Borgerrådgiverens nyhedsbrev (nu ca ). Borgerrådgiveren vurderer derfor, at det ikke står mål med den relativt store arbejdsindsats, der ligger i at opdatere lister over hovedpostkasser og sende beretningen ud til alle centrale og decentrale enheder i KK samt til eksterne interessenter, når beretningen allerede nyder stor opmærksomhed internt og eksternt (heri ligger desuden et hensyn til det administrative arbejde, forvaltningerne har ved at skulle videredistribuere beretningen til de medarbejdere, som den vurderes at være relevant for, og som ikke allerede på anden vis formodes at være bekendt med den og dens indhold). Kommentar [abr4]: Tilrettet i forbindelse med generel opdatering. Borgerrådgiverens forsøg med en elektronisk blog, hvor medarbejderne kunne stille spørgsmål til Borgerrådgiveren blev ikke anvendt. Formateret: Normal Kommentar [abr5]: Se kommentar 3. Folderen indeholder information om, hvad Borgerrådgiveren kan hjælpe med, hvad man som borger selv kan gøre og en kort beskrivelse af sagsgangen ved indgivelse af en klage til Borgerrådgiveren. Folderen indeholder desuden oplysning om, hvad Borgerrådgiveren ikke kan hjælpe med. Folderen sendes årligt ud til centrale og decentrale enheder, biblioteker, medborgerhuse, retshjælpe mv. med henblik på videreformidling til borgerne. 12

13 INFORMATION OM BORGERRÅDGIVERENS SAGSBEHANDLING (DIN SAG) Informationsfolderen om Borgerrådgiverens sagsbehandling udleveres ved borgermøder og sendes med kvitteringsbrev og persondataunderretning ud til borgere, der har skriftligt har henvendt sig til Borgerrådgiveren via brev eller e- mail. Kommentar [abr6]: Se kommentar 3. Folderen indeholder en beskrivelse af sagsgangen og de forskellige sagsbehandlingsskridt. Folderen beskriver ligeledes forskellen på en klagesag og en undersøgelse. Folderen er udarbejdet med henblik på at give borgerne en forståelse af Borgerrådgiverens rolle i processen og for at give borgeren en fornemmelse af, hvad der vil ske og i hvilken rækkefølge, hvis de vælger at indgive en klage. BREVE TIL BORGERNE Borgerrådgiverens breve udarbejdes altovervejende over faste skabeloner udarbejdet til forskellige formål. Brevene tilpasses naturligvis den enkelte sag, mens stil, struktur og genkendelighed sikres ved brug af skabelonerne. Skabelonerne revideres løbende og er tilgængelige for alle medarbejdere. Skabelonerne sikrer endvidere, at vi efterlever kommunens designguide. Det tilstræbes at undgå fagudtryk, ligesom det tilstræbes at holde brevet kort og let tilgængeligt. For yderligere oplysning om procedure ved oversendelsessager, realitetssager mv. henvises til Borgerrådgiverens interne forskriftssamling. BREVE TIL FORVALTNINGERNE Borgerrådgiverens breve udarbejdes altovervejende over faste skabeloner udarbejdet til forskellige formål. Brevene tilpasses naturligvis den enkelte sag, mens stil, struktur og genkendelighed sikres ved brug af skabelonerne. Skabelonerne revideres løbende og er tilgængelige for alle medarbejdere. Skabelonerne sikrer endvidere, at vi efterlever kommunens designguide. Det tilstræbes at præsentere de enkelte klagepunkter så tydeligt og forståeligt som muligt, så forvaltningernes arbejde med at besvare klagepunkterne lettes, og den eventuelle læring er tydelig. UNDERVISNING OG KONSULENTBISTAND INTERNT I KOMMUNEN Borgerrådgiveren står til rådighed for ønsker om undervisning i forvaltningsretlige emner, oplæg om Borgerrådgiveren mv. Borgerrådgiveren har udarbejdet undervisningsmateriale til dette formål. Borgerrådgiveren vil også i sine øvrige forbindelser til forvaltningerne i forhold til konsulentfunktionen søge at synliggøre institutionen. TELEFONISK BETJENING 13

14 Vores tilgang til borgerne er: Venlig og imødekommende Tålmodig Forstående (dvs. empatisk, men ikke sympatiserende vi er neutrale i konflikten) Professionel (dvs. i respekt for, at vi repræsenterer en offentlighed myndighed) Engageret Klar og tydelig i sprogbrugen Præcis eller ærligt tvivlende, hvor tvivl eller usikkerhed forekommer (f.eks. om hvorvidt der kan være tale om diskrimination, eller om en videre klage kan føre til et bestemt resultat). Vi tilbyder et personligt møde med en tolk, hvis det er nødvendigt. Vi kan i borgerens interesse afbryde samtalen kortvarigt eller med henblik på at ringe tilbage, hvis der er komplicerede spørgsmål, som kræver drøftelse med en kollega. Vi hjælper borgeren ved: At lægge øre til borgerens historie Eventuelt at hjælpe borgerens sag på sporet gennem hurtig og målrette indsats i samarbejde med forvaltningerne Eventuelt at behandle henvendelsen som en klage (hvis vi har bemyndigelsen) Eventuelt at vejlede om klagemulighederne Eventuelt at henvise til andre, som bedre kan hjælpe netop denne borger. Ved betjening af Borgerrådgiverens Diskriminationshotline er tilgangen den samme, og her hjælper vi ved: At lægge øre til borgerens historie Eventuelt at vurdere, om der kan være tale om ulovlig diskrimination Eventuelt at vejlede om klagemulighederne Eventuelt at henvise til andre, som bedre kan hjælpe netop denne borger Eventuelt at behandle henvendelsen som en klage (hvis vi har bemyndigelsen) At sikre os, at borgeren er klædt på til aktiv selvhjælp, hvis han/hun ønsker det. KOMMUNIKATION VED BORGERMØDER/ANDET FREMMØDE Tilgangen og hjælpen er den samme som ved telefonisk betjening. EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Afsluttende rapporter i egen drift- undersøgelser inspektioner og generelle egen drift-undersøgelser udarbejdes efter særlige skabeloner udviklet til formålet. Skabelonerne er med til at sikre ensartethed og genkendelighed. Skabelonerne sikrer endvidere, at vi efterlever kommunens designguide. Skabelonerne er tilgængelige for alle medarbejdere. 14

15 Alle væsentlige egen drift-undesøgelser offentliggøres på borgerradgiver.kk.dk, og de egen drift-undersøgelser, som vedrører diskrimination, offentliggøres ligeledes på kk.dk/diskrimination. HJEMMESIDER Borgerrådgiveren har to hjemmesider. Dels som indeholder relevante, dækkende og let forståelige oplysninger om Borgerrådgiverens opgaver og kompetence samt kontaktoplysninger, information om Borgerrådgiverens egen drift-virksomhed og undersøgelser. Desuden er Borgerrådgiverens beretninger tilgængelige både som download og til at læse direkte på siden, ligesom Borgerrådgiverens vedtægt og oplysninger om Borgerrådgiverudvalget er at finde. Borgerrådgiverens hjemmeside opdateres løbende. Dels som henvender sig til borgere eller andre, som ønsker viden om klagemuligheder og rettigheder i sager om diskrimination. Hjemmesiden er bygget op, så den fungerer som en guide til, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis man har oplevet diskrimination, og er rettet mod borgere såvel som personale, der i rådgivningssituationer vil kunne anvende siden til opslag. Borgerrådgiverens egen drift-undersøgelser vedrørende diskrimination er tilgængelige, ligesom der er links til relevante instanser og til kommunens rapporter og øvrige hjemmesider vedrørende diskrimination. opdateres løbende i nødvendigt omfang. KKINTRANET Kommunens intranet KKintrakknet anvendes til at informere om nyheder, Borgerrådgiverens Beretning, KlarRet og andet, som vurderes relevant at informere kommunens ansatte om. Informationen sendes i hovedreglen til de syv webredaktører, som sætter nyheden på forvaltningernes respektive intranet. Borgerrådgiveren har desuden sin egen side under Økonomiforvaltningens side, som er tilgængelig via alle forvaltningernes forsiderden fælles intranetside for alle forvaltninger. Her findes information om den service, Borgerrådgiveren tilbyder henholdsvis kommunens borgere og ansatte, ligesom Borgerrådgiverens seneste beretning og samtlige udgaver af KlarRet kan tilgås. NYHEDSBREVE Når Borgerrådgiveren afslutter en sag/undersøgelse, skal der foretages en konkret vurdering af, om Borgerrådgiverens resultat skal videreformidles til offentligheden i form af et nyhedsbrev. Kriterier for hvilke sager der skal laves nyhedsbreve om: større sager og undersøgelser sager der har offentlighedens interesse 15

16 sager med alvorlig kritik sager som viser, at kommunen har handlet, som den skulle sager som viser, at Borgerrådgiverens mellemværende har ændret situationen for borgeren/borgerne og har forbedret kommunens indsats på området sager som kan synliggøre Borgerrådgiverens funktion og virkemåde SAMARBEJDE MED EKSTERNE INTERESSENTER Borgerrådgiveren har i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen etableret et samarbejde med en række ngo er (ngo Fællesinitiativet, herunder foreninger som samler borgere fra fremmede kulturer). Samarbejdet er etableret i forlængelse af styrkelsen af Borgerrådgiverens diskriminationstilsyn og konkret i forbindelse med etableringen af Borgerrådgiverens Diskriminationshotline. Samarbejdet har gensidig nytteværdi og styrker kendskabsgraden generelt og specifikt i forhold til diskriminationstilsyn og hotline. Organisationerne videreformidler information om Borgerrådgiveren til medlemmer m.fl., ligesom de anvender og henviser til hjemmesiden til statistikføring af henvendelser vedr. diskrimination i København. Borgerrådgiveren udsender Nyhedsbrev fra Borgerrådgiverens Diskriminationshotline til ngo Fællesinitiativet, hvori der orienteres om antallet af henvendelser, karakteren af disse mv. EKSTERNE FOREDRAG OG GÆSTER Borgerrådgiveren står i et vist omfang til rådighed for relevante ønsker om foredrag og lignende fra myndigheder, organisationer mv. BRANDING AF BORGERRÅDGIVERENS DISKRIMINATIONSHOTLINE Borgerrådgiveren vil via en række nålestiksoperationer søge at udbrede kendskabet til Borgerrådgiverens Diskriminationshotline. Formålet med at lave en række minikampagner er, at vi herved har mulighed for at ramme forskellige grupper inden for de potentielt diskriminerede, som er en meget uhomogen gruppe. ANDEN FORM FOR BRANDING Borgerrådgiveren anvender i det omfang, det skønnes relevant, økonomisk muligt og foreneligt med Borgerrådgiverens kapacitet kommunens plakatsøjler til ophængning af plakater i byrummet. Kommunen råder over 224 plakatsøjler fordelt rundt om i byen. Plakatsøjlerne forudbestilles ugevis et år forud i tiden. Det er således muligt at indgive ønske om at få stillet søljerne til rådighed i en bestemt uge. Det er gratis at anvende søjlerne, men design, grafisk opsætning og tryk skal bestilles og betales af Borgerrådgiveren. Kommentar [abr7]: Borgerrådgiverens diskriminationstilsyn består, jf. også drøftelse i udvalget, primært i en intern konsulentfunktion i relation til diskriminationsspørgsmål og problemstillinger mv. Borgerrådgiveren vejleder fortsat borgere, der henvender sig, men anvender pga. tidligere sparsomme resultater ikke længere økonomiske midler på at synliggøre hotlinen. Borgerrådgiveren har desuden i flere sammenhænge (diskriminationskampagne, offentlig høring) benyttet sig af opsætning af plakater (A2-format) på borgerservicecentre, jobcentre og socialcentre, hvor der er stort borgerfremmøde. PRESSEMEDDELELSER 16

17 Borgerrådgiveren sender pressemeddelelse ud i forbindelse med offentliggørelse af beretningen, samt når der er nye tiltag, arrangementer eller lignende, som Borgerrådgiveren ønsker, at pressen skal dække. Som det fremgår under Vision og mål er det Borgerrådgiverens sædvanlige praksis at være tilbageholdende og afventende i forhold til pressen. Det skyldes ressourcehensyn, men også afvejningen mellem interesserne i at få omtale af Borgerrådgiveren og Borgerrådgiverens arbejde over for det at give kommunen dårlig omtale i pressen. Formålet med Borgerrådgiverens tilsyn er ikke at kritisere, men at medvirke til at skabe forbedringer, hvor undersøgelser mv. viser behov, ved at agere talerør for borgerne og ved at sætte fingeren på de steder, hvor der er plads til forbedringer. Borgerrådgiveren har således ingen særskilt interesse i at omtale kommunen negativt. Borgerrådgiverens kommunikation forholder sig til enhver tid loyalt til det saglige og dokumenterede. Udformningen af pressemeddelelser sker i overensstemmelse med Københavns Kommunes designguide efter skabelon udviklet særligt til dette formål. Pressemeddelelser sendes generelt bredt ud til pressen. I nogle tilfælde kan det være en fordel at målrette pressemeddelelsen og forankre nyheden lokalt. 17

18 6 BILAG SPROGPOLITIK Borgerrådgiverens sprogpolitik er under udarbejdelse. 18

19 19

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

fejludbetalinger af sociale ydelser

fejludbetalinger af sociale ydelser Punkt 6. Fejludbetalinger af sociale ydelser. 2014-19434. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At fejludbetalinger af sociale ydelser kan skyldes

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere