Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik. Revideret august 2011"

Transkript

1 Kommunikationspolitik Revideret august 2011

2 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når du kommunikerer med borgerne, brugerne og dine kolleger. Vores kommunikation tager udgangspunkt i kommunens værdigrundlag, der har fire hjørnestene: Borgeren i centrum Helhed i opgaveløsningen Trivsel Læring og udvikling 2 Vi har alle et fælles ansvar for at kommunikere kort og klart i dagligdagen. Kommunikationspolitikken er en hjælp, der skal gøre ordene til virkelighed. Curt Sørensen Borgmester

3 Mål Kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune skal understøtte kommunens vision og værdier. Den skal være rammen for, hvordan vi kommunikerer. Den skal sikre, at borgerne og brugerne er er velinformerede. Den skal være med til at sikre åbenhed og lydhørhed. Den skal kunne forstås af modtageren. Den skal være en naturlig del af dagligdagen hos hver enkelt medarbejder. Ansvaret Kommunikationspolitikken gælder for alle ansatte i Svendborg Kommune. Kommunikation og information er en naturlig del af enhver opgave på alle arbejdspladser under Svendborg Kommune. Direktionen og den enkelte leder har ansvaret for at kommunikationspolitikken bliver fulgt i dagligdagen. Enhver leder har pligt til at udtale sig om en sag inden for sit eget område. Det gælder både i forhold til borgeren, brugeren, samarbejdspartnere og pressen. Enhver medarbejder har ret til at udtale sig om en sag inden for sit eget område. Det gælder både i forhold til borgeren, brugeren, samarbejdspartnere og pressen. Kommunikationsafdelingen har ansvaret for rådgivning og vejledning om kommunikationspolitikken. 3

4 1. God intern kommunikation og information er en forudsætning for god ekstern information og kommunikation Information, kommunikation og vidensdeling er nøgleord i Svendborg Kommune. Alle ansatte skal være informerede både om beslutninger og baggrunden for beslutninger for at kunne yde den mest kvalificerede service til borgerne. God intern information sker før eller samtidig med en offentliggørelse. Ledelsen skal sørge for at skabe rammerne for god kommunikation, så enhver medarbejder kan yde god kommunikation og information. 4 Hvordan gør vi Svendborg Kommunes kommunikationspolitik bygger på en række principper for kommunikation, der skal være med til at underbygge visionen og de fire grundlæggende værdier. 2. Kommunikation og information er en naturlig del af enhver beslutning Alle ledere og medarbejdere har ansvar for at tænke information ind i dagligdagen. Hvem skal have information om hvad, hvordan og hvornår? Budskabet skal være præcist og målrettet. Kort og klart. Både i form, forståelse, indhold samt tidspunktet, hvor det skal afleveres. Information er kun noget værd, hvis den kan forstås og anvendes af brugeren og borge-ren. Troværdig kommunikation kræver, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. 3. Svendborg Kommunes kommunikation og information følger en fælles designlinje Al information og kommunikation skal være med til at styrke kommunens profil udadtil og skabe fælles identitet indadtil. Den skal tage udgangspunkt i designguiden. Den skal også gøre det let for borgerne og brugerne at orientere sig og bruge den. 4. Kommunikation er dialog med brugerne og borgerne Når brugerne og borgerne inddrages i dialog og debat, skal de have en klar og præcis information om, hvilke rettigheder og muligheder de har for at få indflydelse.

5 Indsatsområder Vi arbejder med seks indsatsområder på kommunikationsområdet. Intern kommunikation og information Ekstern kommunikation og information Pressepolitik Digital kommunikation Sprogpolitik Designpolitik Generelt for kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune gælder: At det er ledelsens ansvar at skabe rammerne for god kommunikation og information, mens den enkelte medarbejder har ansvaret for at kommunikation og information er en naturlig del af de daglige opgaver. At god kommunikation og information kræver tid og penge. At kommunikation og information skal planlægges, så den kan praktiseres og være i overensstemmelse med kommunens vision og mål. At ansvaret for kommunikation og information ligger decentralt i de enkelte direktørområder, afdelinger og institutioner. Kommunikationsafdelingen fungerer som rådgiver og står til rådighed i det omfang, det er nødvendigt. At erfaringer både gode og dårlige med information og kommunikation deles med kolleger, så alle kan lære af hinanden. Ansvaret for at videreformidle erfaringer ligger hos kommunikationsafdelingen. 5

6 Intern kommunikation og information Både ledelsen og medarbejderne har ansvaret for at den interne information og kommunikation fungerer. Det betyder, at den interne information og kommunikation skal klæde den enkelte medarbejder på, således at vedkommende er velinformeret om hvad der sker i Svendborg Kommune. På den måde kan medarbejderne fungere som ambassadører for Svendborg Kommune. Intranettet fungerer som den interne informationskanal, ligesom den enkelte leder har ansvaret for at informere medarbejderne i vedkommendes afdeling eller institution. Succeskriterier: Medarbejderne er tilfredse med den interne kommunikation og information. Det måles via en spørgeskemaundersøgelse hvert andet år. Ekstern kommunikation og information Borgerne og brugerne skal opleve Svendborg Kommune som en åben kommune med en troværdig og klar kommunikation og information. Udgangspunktet for information og kommunikation med borgerne er, at den tager udgangspunkt i deres situation. Det betyder, at den målrettes til den enkelte borgers og brugers behov. Den skal være præcis og letforståelig. Succeskriterier: Borgerne og brugerne skal opleve at kommunikationen og informationen er professionel, troværdig og letforståelig. Det måles via en spørgeskema-undersøgelse hvert andet år i et borgerpanel. levere de gode og positive historier. Alle medarbejdere er ansvarlige for at være opmærksomme på de gode historier. Og medarbejderne har samtidig ansvar for at formidle dem videre til medierne. Kommunikationsafdelingen kan være behjælpelig med råd og vejledning. Succeskriterier: Medierne skal opleve, at de får en professionel behandling når de henvender sig til Svendborg Kommune. En gang årligt inviteres lokale journalister til et møde med kommunikationsafdelingen, hvor de evaluerer deres opfattelse af kommunen som samarbejdspartner. Papirkommunikation Henvender en borger sig til kommunen via brev, har vedkommende krav på at modtage svar pr. brev. Breve, der sendes fra kommunen, skal som al anden information være målrettet modtageren. Samarbejde med pressen Medierne skal opleve Svendborg Kommune som en åben, troværdig og professionel samarbejds partner. Det gælder både i forhold til de positive og de negative historier. Svendborg Kommune skal optræde offensivt i forhold til medierme. Svendborg Kommune skal

7 Det vil sige, at brevene skal være skrevet i et letforståeligt sprog, være korte og præcise og overholde kommunens design. Er modtageren ældre eller synshandicappet, skal kommunen anvende en større skrifttype i brevene. Succeskriterie: At modtageren forstår og kan bruge infomationen via papir. Digital kommunikation Den digitale information og kommunikation foregår bl.a. via Svendborg Kommunes hjemmeside og kommunens intranet. Men også , SMS, storskærme, sociale netværk, som f.eks. Facebook, LinkedIn, Myspace og lignende elektroniske kommunikationsmidler kan anvendes i det omfang, det er nødvendigt. Svendborg Kommune udnytter de muligheder som teknologien stiller til rådig hed. Eksternt er Svendborg Kommunes hjemmeside den primære kommunikationskanal. Hjemmesiden skal fungere som lettilgængelig, nem at finde rundt på og med et klart og letforståeligt sprog. Internt er intranettet intranet.svendborg.dk den primære kommunikationskanal. Alle medarbejdere har pligt til at holde sig underrettet via intranettet. Men i visse sammenhænge kan anden skriftlig kommunikation anvendes. Succeskriterier: Brugerne skal opleve, at hjemmesiden altid er opdateret og nem at finde rundt på. Brugerne skal opleve at de finder den information de har brug for. Det gælder både på hjemme siden og på intranettet. Det måles en gang årligt af et borgerpanel og et politikerpanel. 7

8 8 Sprogpolitik Vi skal skrive og tale i et letforståeligt og entydigt sprog. Sproget både skriftligt og mundtligt skal være tidssvarende og moderne. Budskaberne skal prioriteres i logisk rækkefølge for modtageren. Vi skal skrive kort og klart og vi bruger som udgangspunkt tiltaleformen du, I og jeres i vores kommunikation med brugerne og borgerne. Kommunikationsafdelingen udbyder sprogkurser. Succeskriterier: Modtagerne skal opleve, at de forstår sproget. Det skal være målrettet modtageren. Designpolitik Al skriftlig kommunikation i Svendborg Kommune skal tage udgangspunkt i designguiden. Det gælder kommunikation både i trykte medier og digitale medier. Designguiden kan findes på intranettet. Grafisk Afdeling er hovedansvarlig for at alt skriftligt materiale både i trykt og elektronisk form overholder designguiden. Markedsføring Svendborg Kommunes markedsføring har som mål at gøre området kendt som attraktiv bosætningskommune. Samtidig skal markedsføringen også være med til at gøre Svendborg Kommune tiltrækkende som arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere. En væsentlig del af markedsføringen af Svendborg Kommune handler om Cittaslow. Målinger Kommunikationspolitikken er udarbejdet, så effekten af den skal kunne måles for at sikre, at vi lever op til målsætninger og når vores succeskriterier. Det betyder, at der foretages målinger og evalueringer af de enkelte indsatsområder. Den interne og den eksterne kommunikation måles blandt medarbejdere og brugere samt borgere som udgangspunkt hvert andet år. Udviklingen af kommunikationspolitikken samt evalueringerne sker løbende på dialogmøder i samarbejde mellem kommunikationsafdelingen og de enkelte direktør områder. Kommunikationsafdelingen, juli 2011 Succeskriterier: Designpolitikken skal være kendt af medarbejderne og samarbejdspartnere. Brugen af designpolitikken skal sikre, at der er kendskab til Svendborg Kommunes visuelle identitet.

9 Sådan gør du intern kommunikations og information i praksis Emne Vi forventer at du: Handling/værktøj/overvejelse søger den fornødne information. spørger igen, hvis du er usikker på svaret. taler og skriver så andre kan forstå det. giver en konkret tilbagemelding på det, du hører og læser. fortæller hvor du er og i hvilken anledning, når andre kan have nytte af at vide det. informerer din leder, hvis du mener, du udfører en uhensigtsmæssig opgave. 9

10 Sådan gør du intern kommunikation og information i praksis 10 Emne Du har ret til: Dagsordener og referater: Sammenhæng mellem intern kommuni - kation og kommunikation til pressen: Handling/værktøj/overvejelse at informere andre om dine opgaver - og som udgangspunkt vil det være en god ide at gøre det. at eftersøge information om andres ansvarsområder. at sende ikke-forståeligt materiale retur: Læst, men ikke forstået. når du giver en tilbagemelding, at sige din mening om det, du hører og læser. at foretage de nødvendige aftaler for at løse dine opgaver. at have en kritisk holdning til informationsmægden, både internt og eksternt. En stor del af den interne kommunikation foregår via mødevirksomhed. Det er derfor nødvendigt at der er nem adgang til dagsordener og referater, og at disse er tilgængelige i rimelig tid før og efter mødet. Det skal af mødets referat fremgå, hvordan beslutninger og/eller indsatser kommuni - keres videre. Hver gang du informerer pressen via pressemeddelelser, skal du også informere internt. Det sker for at undgå at medarbejdere via medierne hører om emner, som de burde have været informeret om internt. Når du sender pressemeddelelser ud af huset sendes altid cc til byråd, direktionen, kommunikationsafdeling samt andre relevante personer.

11 Sådan gør du ekstern kommunikation og information i praksis Emne Tydelig kommunikation om kommunens mål og service: De gode historier og lysten til at fortælle dem er nøglen til fremtiden: De dårlige historier: Ingen beslutning er gyldig, før det er besluttet, hvordan den kommunikeres ud: Der skal kommunikeres målrettet: Det er ledelsens pligt at skabe rammer for god kommunikation: Handling/værktøj/overvejelse Afpas information til den målgruppe, der skal nås, så der skelnes mellem brugere og borgere samt tages afsæt i, hvilket medie (hjemmeside, foldere, annoncer m.m.) du benytter. Vær proaktiv i forhold til brugere, borgere og samarbejdspartnere. Der skal 10 gode historier til at opveje en dårlig historie. Ingen virksomhed undgår at lave fejl. Erkend dem over for de involverede og lær af dem. Lav en kommunikationsplan i forbindelse med beslutninger/ handlinger, der berører borgere, brugere og samarbejdspartnere. Kommunikation skal foregå i et klart og letforståeligt sprog, der skal målrettes modtagerne afhængig af alder, uddannelse, handicap m.m. Ledelsen skal i sin strategi sikre at der afsættes den fornødne tid og økonomi til at alle ansatte kan yde god kommunikation. 11

12 Sådan gør du presse- og mediepolitik i praksis 12 Emne Pressen skal opleve Svendborg Kommune som åben og troværdig: Offentligt ansattes ytringsfrihed: Hvem udtaler sig på kommunens vegne? Handling/værktøj/overvejelse Svendborg Kommune skal være offensiv og åben i samarbejdet med pressen. Pressesamarbejdet er en del af hvedagen. Som offentligt ansat er du som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte pesonlige meninger og synspunkter. Dette gælder også emner, der vedrører dit eget arbejdsområde. Det er som regel borgmesteren, udvalgsformændene, direktørerne eller ledere, der udtaler sig til pressen. Men den enkelte medarbejder har også ret til at udtale sig til pressen. Ledelsen skal være villig til at svare på spørgsmål fra pressen. Medarbejderne skal være parat til at levere de nødvendige oplysninger til ledelsen. Som medarbejder må du udtale dig om emner inden for dit fagområde. Det er en ret du har ikke en pligt. Ønsker du ikke at udtale dig, skal du sørge for at journalisten kommer i kontakt med en som kan og vil svare. Hvis du som medarbejder udtaler dig til pressen på kommunens og/eller din afdeling/institutions vegne, skal du orientere din nærmeste leder. Som medarbejder kan du udtale dig om alle områder, hvis udtalelsen sker på egne vegne. Enhver medarbejder har initiativpligt: Medarbejderen skal i hverdagen være opmærksom på, om en sag har en pressemæssig vinkel. Er det tilfældet, skal du gøre din nærmeste leder opmærksom på det.

13 Sådan gør du digital kommunikation i praksis Emne E-post: Handling/værktøj/overvejelse E-post er en kommunikationsform, der skal behandles som almindelig papirpost. Der er ikke udarbejdet særlige svarfrister for e-post, men det forventes at disse besvares efter de samme retningslinjer som almindelig papirpost. Brugen af e-post kan medføre hurtigere svar, der kan fortolkes på flere måder. Det bør undgås. Vær lige så omhyggelig med sprogbrugen i e-post som i almindelige breve. Det er tilladt at modtage og afsende privat e-post i begrænset omfang i arbejdstiden. E-post er underlagt de samme arki verings regler som almindelig papirpost. E-post er ikke personlig. Du skal sikre dig at mindst en kollega kan åbne din post. Husk at etablere automatisk svarfunktion, når du er fraværende, på kurser, ferie m. m. 13

14 Sådan gør du sprogpolitik i praksis Emne Et letforståeligt sprog: Handling/værktøj/overvejelse Al skriftlig og mundtlig kommunikation skal være venlig og let forståelig. Sproget skal være tidssvarende og signalere god service. Modtageren skal hurtigt kunne danne sig et overblik over budskabet: Borgernes forskellige forudsætninger: Tiltaleform i skrift og tale: De vigtigste budskaber skrives først. De formuleres i logisk og forståelig rækkefølge for modtageren. Vort sprog skal tage hensyn til modtagerens alder, sociale baggrund, etniske tilhørsforhold m. m. Som udgangspunkt anvendes i Svendborg du, I, jer og jeres som tiltaleformerne frem for De, Dem og Deres ifald afsenderen benytter disse former. 14

15 Sådan gør du designpolitik i praksis Der er udarbejdet en manual omhandlende Svendborgs designlinje. Den kan hentes via en hjemmesideadressen http//designguide.svendborg.dk Her kan du finde svar på hvilke logoer, skabeloner, farver, typografier og andre grafiske virkemidler der må bruges, når vi kommunikerer skriftligt i Svendborg Kommune. kan dateres tilbage til 1300-tallet. De tre tårne over bølgende vand samt månen og stjernen er bibeholdt fra det oprindelige våbenskjold. Symbolet er blåt, men den særlige blå nuance er dannet med et forløb fra en lys blå til en mørkere blå. Typografien i navnetrækket er gjort mere tidssvarende. Symbolet og navnetrækket udgør tilsammen Svendborg Kommunes logo. Svendborg Kommunes logo er sammensat af et symbol og et navnetræk. Symbolet er et redesign af Svendborgs gamle byvåben, der 15

16 svb 1868

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere