ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE"

Transkript

1 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2 KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 5 3. OPFØLGNING 6 4. KONSEKVENSER 7 5. UDDYBNING, BISTAND MV BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA 9 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT HEROM 10 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 3

4 1. INDLEDNING Borgerrådgiveren kan af egen drift iværksætte undersøgelser af konkrete og generelle forhold samt gennemføre inspektioner i Københavns Kommune. Kompetencen til at iværksætte undersøgelser fremgår af vedtægt for Borgerrådgiveren, 12, og lyder således: Borgerrådgiveren kan af egen drift optage en konkret sag til undersøgelse, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan af egen drift gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget. Borgerrådgiverudvalget og Borgerrådgiveren drøftede den 29. november 2013 en plan for udmøntningen af egen drift-kompetencen i Planen var holdt i overskrifter, da valget af nærmere undersøgelsestemaer, undersøgelsernes genstand og den nærmere tilrettelæggelse er Borgerrådgiverens eget. Undersøgelserne planlægges således dels ud fra generelle kriterier som administrationsområdernes omfang, væsentlighed og betydning for borgerne samt repræsentativitet med henblik på at bidrage til generel vejledning, dels ud fra eventuelle konkrete indikationer på utilfredsstillende forhold. Denne rapport som indeholder mine endelige vurderinger vedrørende forvaltningernes orientering om sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside er en udmøntning af drøftelsen i Borgerrådgiverudvalget. Rapporten har i en foreløbig udgave været sendt til forvaltningen med henblik på dennes eventuelle bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Borgerrådgiveren maj 2015 Johan Busse Borgerrådgiver SIDE 4 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

5 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING Mit formål med denne undersøgelse er at undersøge, om borgerne har mulighed for at orientere sig om forventede sagsbehandlingstider i det omfang, gældende ret forudsætter, og i overensstemmelse med deres behov. Jeg har indhentet oplysninger fra alle syv forvaltninger og kan overordnet konkludere, at der generelt er styr på de sagsbehandlingsfrister, som forvaltningerne i kraft af retssikkerhedsloven 3, stk. 2 er forpligtiget til at fastsætte og offentliggøre. Flere steder har jeg dog henstillet til, at de enkelte forvaltninger offentliggør sagsbehandlingsfrister, som er fastsat i lov eller følger af god forvaltningsskik, da jeg mener, at borgerne skal have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne. Jeg finder det beklageligt, at sagsbehandlingsfristerne ikke er offentliggjort i alle tilfælde. I min foreløbige rapport skrev jeg følgende omkring mulighederne for borgerne for at orientere sig i sagsbehandlingsfristerne på Københavns Kommunes hjemmeside: Jeg har i mit arbejde med rapporten besøgt kk.dk for ved selvsyn at iagttage mulighederne for at fremsøge diverse sagsbehandlingsfrister. Min erfaring med dette er ikke positiv, idet det er min oplevelse, at det i rigtig mange tilfælde ikke er muligt. Jeg er via denne undersøgelse blevet bekendt med, at der i forvaltningerne arbejdes med at lave en samlet side med sagsbehandlingsfrister for alle forvaltningerne. Jeg synes, at dette er et rigtig godt initiativ, som i væsentligt omfang vil bidrage til at styrke den retssikkerhed, der er forbundet med, at det er muligt på en nem måde at fremsøge sagsbehandlingsfrister. Det skal i forbindelse med mine bemærkninger om mulighederne for at fremsøge oplysninger om sagsbehandlingsfrister på kk.dk også bemærkes, at jeg er bekendt med, at der i er planlagt lancering af nye hjemmeside for Københavns Kommune i uge ni, med forbedrede muligheder for at søge på hjemmesiden. Det er med stor tilfredshed at jeg kan konstatere, at der i forbindelse med lancering af den nye hjemmeside den 24. februar 2015 er kommet en mulighed for borgerne for ganske nemt at orientere sig i alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister med udgangspunkt i en fælles side, som det er muligt at fremsøge ganske nemt. I forbindelse med udarbejdelse af denne rapport, som har vist, at mange sagsbehandlingsfrister offentliggøres digitalt, har jeg overvejet, om det, af hensyn til de borgere, som ikke kan bruge de digitale platforme, var hensigtsmæssigt, at forvaltningerne på samme måde som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i publikationen Ældre i København offentliggør deres sagsbehandlingsfrister på en anden måde, som også er tilgængelige for disse borgere. Det kunne eksempelvis være i en trykt folder, som kan udleveres i forvaltningerne og findes hos eksempelvis Københavns Borgerservice og på bibliotekerne. Da det i sidste ende er et politisk valg at træffe beslutning om måden, der sker offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne på, vil jeg alene bede de enkelte forvaltninger om at overveje, om det er relevant at offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på en anden måde end den digitale. Jeg har kunnet konstatere, at der arbejdes på en harmonisering af sagsbehandlingstiderne mellem de forvaltninger, som har snitflader. Jeg finder dette positivt, da det er i overensstemmelse med mine anbefalinger i min rapport om Mulig forskelsbehandling i Socialforvaltningen og Sundhedsog Omsorgsforvaltningen. Jeg henviser i øvrigt til mine forvaltningsspecifikke bemærkninger i bilagsrapporten Bilag 1. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 5

6 3. OPFØLGNING Jeg beder Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen orientere mig om deres overvejelser i forbindelse med min henstilling om at offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Jeg beder endvidere alle forvaltningerne, bortset fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (som i forbindelse med bemærkningerne til den foreløbige rapport har orienteret mig om deres overvejelser), om at orientere mig om deres overvejelser om et eventuelt behov for offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på anden måde end digitalt. Endelig beder jeg Kultur- og Fritidsforvaltningen om at fremsende eventuelle forskrifter, der er udarbejdet, eller aftaler, der er lavet mellem forvaltningerne omkring vedligeholdelse og løbende opdatering af den fælles side med sagsbehandlingsfrister. Når jeg modtager ovenstående materiale, vil jeg vurdere, om der er grundlag for, at jeg foretager yderligere. SIDE 6 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

7 4. KONSEKVENSER Konsekvenserne af utilstrækkelig og/eller mangelfuld orientering af borgerne om sagsbehandlingsfrister er, at borgerne stilles dårlige i forhold til at varetage deres retssikkerhedsmæssige rettigheder. Sagsbehandlingsfrister bør derfor alene som følge af god forvaltningsskik offentliggøres på en for borgerne hensigtsmæssig måde. Dette er gældende uanset, om kommunen er forpligtiget til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister, således som det er gældende inden for retssikkerhedslovens område, eller om der er tale om sagsbehandlingsfrister, som følger af lov, eller er fastsat på andet grundlag. Der er ikke i retssikkerhedsloven mulighed for sanktioner, hvis en kommune overtræder retssikkerhedslovens 3. Ankestyrelsen vil således alene kunne foretage en konstatering af den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister, men vil ikke kunne træffe afgørelse om en sanktion som følge af den manglende overholdelse af sagbehandlingsfristen. Hvis en kommune undlader at fastsætte sagsbehandlingsfrister eller ikke offentliggør disse, er der mulighed for at klage over dette til tilsynsmyndighederne, herunder Borgerrådgiveren, som har mulighed for at udtale kritik af en eventuel manglende overholdelse af fastsatte og/eller offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 7

8 5. UDDYBNING, BISTAND MV. Borgerrådgiveren uddyber gerne undersøgelsen samt vurderinger mv. på et møde, såfremt dette ønskes. Et sådant møde kan eventuelt afholdes i forbindelse med forvaltningens modtagelse af den endelige rapport. Forvaltningen bedes i givet fald kontakte jurist ved Borgerrådgiveren Rikke Gredal for en nærmere aftale herom. Borgerrådgiveren hjælper også meget gerne til med intern opfølgning på undersøgelsen herunder i form af undervisning, vejledning og andet. Forvaltningen bedes i givet fald kontakte samme medarbejder herom. SIDE 8 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

9 6. BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA Uheldigt Fejl Beklageligt Meget beklageligt Kritisabelt Meget kritisabelt Stærkt kritisabelt Laveste kritikniveau Højeste kritikniveau Kritikskalaen spænder fra konstatering af forhold, der ikke er, som de bør være, uden at nogen konkret bebrejdes herfor (uheldigt) over kritik af forhold, der er mere eller mindre almindeligt forekommende i offentlig forvaltning, men ikke bør forekomme og til kritik af helt utilstedelige og uacceptable forhold (stærkt kritisabelt). Konstateringer af, at noget er uheldigt, registreres ikke som en egentlig kritik i Borgerrådgiverens statistik. Det bemærkes, at Borgerrådgiveren udover ovennævnte kritikskala naturligvis supplerende kan uddybe og kvalificere sin kritik i almindeligt sprog. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 9

10 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT HEROM Bilag 1 Borgerrådgiverens observationer og vurderinger Bilag 2 Metode Bilag 3 Vurderingsgrundlag Bilag 4 Borgerrådgiverens høringsbrev Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar SIDE 10 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

11 ENDELIG RAPPORT Redaktion Borgerrådgiveren Kontakt Københavns Kommune Vester Voldgade 2A 1552 København V Foto Borgerrådgiveren Tryk Oplag ISBN Udgiver Borgerrådgiveren

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Telefax:

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere