I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til."

Transkript

1 Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for et aktivitetsog samværstilbud. Formålet med kvalitetsstandarden: At beskrive kommunens serviceniveau, så borgeren kan se, hvilken service der kan forventes efter servicelovens 104. Formålet med indsatsen: Formålet med indsatsen er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær, samt at give den enkelte borger mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle sociale og praktiske færdigheder. Indhold og omfang Handicapområdet I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Indholdet i et aktivitets- og samværstilbud kan eksempelvis være: Vejledning, støtte og information. Støtte til udvikling af praktiske færdigheder. Støtte til opbygning og vedligehold af sociale kompetencer. Støtte til at få struktur i hverdagen. Motivation til forbedringer af egen livssituation. Temadage, kursus og undervisning. Sansestimulation. Traditioner og aktiviteter som følger årets gang. Side 1 af 7

2 Natur- og kulturoplevelser. På handicapområdet kan et tilbud om aktivitet og samvær eksempelvis indeholde kreative aktiviteter, kunst, butiksdrift, gårddrift, dyrehold, havearbejde, montagearbejde, udendørsaktiviteter, musik, drama og idræt. Der lægges vægt på at skabe et velfungerende, trygt og tillidsfuldt miljø med fokus på relationer. Psykiatriområdet: I Skanderborg Kommune er der visiterede såvel som ikkevisiterede aktivitets- og samværstilbud. Indholdet i et tilbud om aktivitet og samvær kan eksempelvis være: Vejledning, støtte og information. Støtte til udvikling af praktiske færdigheder. Støtte til opbygning og vedligehold af sociale kompetencer. Støtte til at få struktur på hverdagen. Sundhedsfremmende aktiviteter. Kreative aktiviteter. Motivation til forbedringer af egen livssituation. Temadage, kursus og undervisning. NADA øreakupunktur. Traditioner og aktiviteter som følger årets gang. Natur og kulturelle oplevelser. Netværksopbygning. Hvad kan man ikke få hjælp til? Visitation og sagsbehandling Der foregår ikke behandling på aktivitets- og samværstilbuddene i Skanderborg Kommune. Visitationsprocedure Borgere i Skanderborg Kommune med behov for et aktivitets- og samværstilbud skal henvende sig til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Ved behandling af en ansøgning vil sagsbehandleren vurdere og beskrive borgerens funktionsevne og afklare, om borgeren er omfattet af målgruppen for aktivitets- og samværstilbud. Side 2 af 7

3 Sagsbehandleren vil også hjælpe til med at vurdere og afklare, hvilket tilbud der er det rette. Ved visitation lægges der vægt på: At borgeren som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag. At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter. At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning. At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt. En ansøgning om beskyttet beskæftigelse vil blive behandlet af en sagsbehandler i Myndighedsafdelingen Team for Specialrådgivning i Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Ved behandlingen af en ansøgning vil sagsbehandleren beskrive og vurdere borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Sagsbehandleren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes afgørelse om i hvilket omfang borgeren er berettiget til et tilbud. Borgeren får en skriftlig begrundelse for afgørelsen umiddelbart efter visitation, som indeholder grundlaget for afgørelsen, oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold. Serviceniveau for sagsbehandling Hvem leverer? Når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation, vil borgeren modtage et brev herom. Herefter vil sagen blive afgjort inden for fire uger. Tilbuddet om aktivitet og samvær iværksættes inden for 3 måneder. På handicapområdet er der fire steder med aktivitets- og samværstilbud: Skanderborg Aktivitetscenter, Skanderborg Bavnebjerg aktivitetscenter, Ry Solsikken, Voerladegaard Sølunds aktivitetscenter, Skanderborg På socialpsykiatriområdet er der 6 steder med aktivitetsog samværstilbud: Side 3 af 7

4 Der er tale om følgende tilbud med visitation: Skanvær, Skanderborg Ryhavegård, Skanderborg AUC, Bakkehuset, Hørning Det kreative værksted, Ry Der er tale om følgende tilbud uden visitation: Værestedet, Ry Klubben, Skanderborg For adresser henvises til Kvalitetsmål myndighed og udfører Det er god kvalitet i Skanderborg Kommune, at der i forhold til dokumentation er: Udarbejdet handleplaner og pædagogiske planer for samtlige borgere i tilbuddet. Handleplaner og pædagogiske planer der er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger. En klar forbindelse og sammenhæng mellem den enkelte borgers handleplan (jf. Servicelovens 141) og planen for den pædagogiske indsats i tilbuddet. Det er god kvalitet i Skanderborg Kommune, at der i forhold til brugerindflydelse er: Oprettet brugerråd i tilbuddet. Mulighed for at der i borgerens hverdag lægges vægt på, at den enkelte har størst mulig indflydelse på eget liv, og at indflydelsen er tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger. Inddragelse af borgeren i forbindelse med udarbejdelsen af 141 handleplaner og pædagogiske planer, og at dette sker under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov og forudsætninger. Det er god kvalitet i Skanderborg Kommune, at der i forhold til Sundhedsfremme er fokus på kost og motion Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har en klar politik på området. Side 4 af 7

5 Tilsyn Der gennemføres både uanmeldte og anmeldte tilsyn på de enkelte tilbud. Medarbejderkompetencer (leverandør) Handicapområdet: Medarbejderne har hovedsageligt en pædagogisk uddannelse. Der er desuden medarbejdere med social- og sundhedsfaglig og ergoterapeutisk uddannelse. Psykiatriområdet: Arbejdet udføres af medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund, ofte suppleret med håndværksmæssige, kreative, idrætsfaglige og IT-faglige kompetencer. Er der andre valgmuligheder? Opfølgning, 141 handleplaner med videre Der findes en række tilbud i andre kommuner og i regionerne, der tilbyder aktivitet og samvær. Man kan læse mere om disse tilbud på Det er sagsbehandleren i egen kommune, der visiterer til det enkelte tilbud. 141 Handleplaner og pædagogiske planer Det fremgår af Servicelovens 141, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Skanderborg Kommune arbejder systematisk med handleplaner og pædagogiske planer som metoder til at sikre sammenhæng i indsatsen. Planer og beskrivelser skal være udarbejdet i et sprog, som den enkelte kan forstå. Planerne revurderes løbende. 141 Handleplan 141 handleplanen udarbejdes af borgerens sagsbehandler i forbindelse med visitationen til et tilbud. Handleplanen udarbejdes som udgangspunkt i samarbejde med borgeren. En 141 handleplan er en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. Handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsevnevurdering. Pædagogisk plan Side 5 af 7

6 Den pædagogiske plan laves på baggrund af 141 handleplanen. Den enkelte borger og kontaktpersonen i tilbuddet aftaler mere konkret, hvordan støtten tilrettelægges. Den pædagogiske plan er derfor mere detaljeret end 141 handleplanen. Den pædagogiske plan udarbejdes som udgangspunkt i samarbejde med borgeren. Prisen Handicapområdet: For borgeren er der, som udgangspunkt, ikke udgifter forbundet med selve tilbuddet. Der skal betales for frokost i tilfælde af, at borgeren ikke har madpakke med hjemmefra. Som hovedregel skal man selv transportere sig til og fra tilbuddet. Borgerne betaler selv for de første 10 km, mens arbejdspladsen betaler for resten. For de borgere, der ikke magter at transportere sig selv, er det muligt at blive hentet og bragt. Psykiatriområdet: Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til materialer, transport samt deltagelse i arrangementer. Særlige forhold Klageadgang Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Klagen skal være modtaget inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klager er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Fagsekretariatet for Ældre og Handicap klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn: Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej 6, 6950 Ringkøbing. Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Det Sociale Nævn. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Teamleder. Side 6 af 7

7 Der er ingen klagefrist. Adresser og kontaktmuligheder Skanderborg Kommune Fagsekretariatet Ældre og Handicap Adelgade Skanderborg Telefon Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning Lovgrundlag Serviceloven 104 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 105 Kommunal bestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter 103 og 104. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsomkostninger i tilknytning til tilbud efter 103 og En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence. Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud. Side 7 af 7

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere