Sag: 13/ Kvalitetsstandarder hjælpemidler Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens Kvalitetsstandard - forbrugsgoder efter servicelovens Kvalitetsstandard - Boligindretning efter servicelovens

3 Kvalitetsstandarder i Skanderborg Kommune Forord Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i lov om social service. Det vil sige, at borgerens ressourcer inddrages og nyttiggøres i opgaveløsningen, så hjælpen er aktiverende og leveres efter princippet om hjælp til selvhjælp. Herved kan borgeren bevare og udvikle sin funktionsevne med mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes, til borgere i Skanderborg Kommune. Det betyder, at det er en betingelse for bevilling af hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, at behovet ikke kan løses/afhjælpes på anden måde herunder ved træning, vejledning, instruktion og brug af hjælpemidler. Hverdagsrehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt indsats, der foregår i samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. Hverdagsrehabilitering har fokus på at styrke borgerens funktions- og mestringsevne, og derved styrke borgerens evne til at klare sig selv på en værdig måde. Rehabiliteringen sker med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv og i borgerens egne omgivelser. I et samspil mellem faglig indsats og borgerens ressourcer - trænes aktiviteter fra dagligdagen med henblik på at udvikle og styrke borgerens mestringsevne. Den tværfaglige indsats kan eksempelvis være træning, guidning, fysisk eller psykisk støtte, instruktion m.fl. og vil altid være individuelt tilrettelagt med fokus på at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. I første omgang målrettes indsatsen mod at borger bliver fuldt selvhjulpen igennem træning. Har borger fortsat et behov for hjælp, kan der suppleres med hjælpemidler. Er der fortsat et behov for hjælp iværksættes indsats fra plejen.

4 Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112 Ydelse Personlige hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne og medvirke til, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling af et hjælpemiddel er det afgørende, at hjælpemidlet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendigt for at udøve et erhverv. Indhold Personlige hjælpemidler er f.eks. proteser, bleer, ortopædisk fodtøj og diabeteshjælpemidler. Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Hjælpemidler til midlertidigt brug f.eks. efter behandling på sygehus. Hjælpemidler i forbindelse med behandling/træning. Hjælp til udgifter som følge af almindeligt brug af hjælpemidlet f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Hjælp til batterier til hjælpemidlet, hvis batterierne kan købes i almindelig handel. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

5 Frit valg af leverandør Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Der ydes hjælp til reparationer og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Der kan være mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler. Borger har mulighed for at vælge anden leverandør end den kommunen benytter. Borger har ligeledes mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det Kommunen har bevilget. Hvis borger benytter sig af adgangen til frit valg, vil borger få støtte til hjælpemidlet svarende til det beløb kommunen, kan skaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til. Adgangen til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel borger ønsker at anskaffe. For at få støtte til et hjælpemiddel købt under fritvalgsordningen er det en forudsætning, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunen har opstillet. Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 12 uger. Kan fristen på 12 uger ikke overholdes, orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ansøgninger, der vurderes som akutte, afgøres indenfor 3 hverdage. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå via borgerens læge. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager

6 kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne, samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 1. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 2. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 3. Oplysningerne er til ugunst for parten. 4. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Klageadgang Der kan være en egenbetaling på personlige hjælpemidler som f.eks. fodtøj. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der være en egenbetaling svarende til differencen mellem det hjælpemiddel kommunen finder bedst egnet og billigst, og det hjælpemiddel borger ønsker fra anden leverandør. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice

7 Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Adresser og kontaktmuligheder Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: eller Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

8 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens 112 Ydelse Udlånshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Borgere i alle aldersgrupper, med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til, at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling af et hjælpemiddel er det afgørende, at hjælpemidlet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendigt for at udøve et erhverv. Hjælpemidler til udlån som eksempelvis kørestole, rollatorer, toiletforhøjere, badestole, kommunikationshjælpemidler og synshjælpemidler. Hjælpemidler til midlertidigt brug, eksempelvis efter behandling på sygehus. Hjælpemidler i forbindelse med behandling/træning. Hjælpemidler udelukkende til brug i ferier. Hjælp til udgifter som følge af almindeligt brug af hjælpemidlet. F.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Hjælp til batterier til hjælpemidlet, hvis batterierne kan købes i almindelig handel. Dækning af udgifter til dæk og slanger til kørestole ved første årlige udskiftning. Er der behov for mere end én årlig udskiftning af dæk og slanger, refunderes udgiften af kommunen. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste

9 hjælpemiddel. Borger har mulighed for at vælge anden leverandør end den kommunen benytter. Borger har ligeledes mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det Kommunen har bevilget. Hvis borger benytter sig af adgangen til frit valg, vil borger få støtte til hjælpemidlet svarende til det beløb kommunen, kan skaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til. Adgangen til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel borger ønsker at anskaffe. For at få støtte til et hjælpemiddel købt under fritvalgsordningen er det en forudsætning, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunen har opstillet. Der udlånes som udgangspunkt 1 stk. af det bevilgede hjælpemiddel. Hjælpemidler genbruges i størst muligt omfang. Hjælpemidler er til udlån, så længe behovet er til stede og skal afleveres efter endt brug. Der ydes hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Ved reparation af et bevilliget hjælpemiddel, kan der efter en konkret vurdering udlånes et andet egnet hjælpemiddel. Der kan være mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler. Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgningen indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borgeren om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ansøgninger, der vurderes som akutte sager, afgøres indenfor 3 hverdage. Ved bevillingsbrevet vil der blive angivet en forventet leveringsfrist. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau/aktivitetsproblem. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren

10 indhenter de nødvendige oplysninger herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 5. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 6. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 7. Oplysningerne er til ugunst for parten. 8. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Klageadgang Hjælpemidler udlånes gratis. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der forekomme en egenbetaling svarende til differencen mellem det hjælpemiddel kommunen finder bedst egnet og billigst og det hjælpemiddel borger ønsker fra anden leverandør. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.

11 Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Adresser og kontaktmuligheder Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

12 Kvalitetsstandard - forbrugsgoder efter servicelovens 113 Ydelse Forbrugsgoder Lovgrundlag Servicelovens 113. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Modtagere Formål Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskade. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Forbrugsgodet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne og medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ved bevilling er det afgørende, at pågældende forbrugsgode: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendig for at udøve et erhverv. Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Det kan f.eks. være: el-køretøjer og elevationssengebunde. Hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Eksempelvis almindelige stole, borde, senge, stationære computere, vaskemaskine og telefoner inkl. mobiltelefoner. Hvilke forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. Hjælp til udgifter, der følger af brug af forbrugsgoder. Eksempelvis drift, rengøring eller vedligeholdelse. Der kan normalt ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som borgeren selv har anskaffet inden en bevilling er givet. Som hovedregel bliver forbrugsgodet borgerens ejendom. Der bevilges 1 stk. af pågældende forbrugsgode. Borgeren har mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af forbrugsgoder.

13 Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borger modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgning indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Inden sagsbehandlingen opstartes vurderes det, om et genoptræningsforløb vil kunne afhjælpe borgers nedsatte funktionsniveau/aktivitetsproblem. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren som udgangspunkt skal medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Indhentning af oplysninger til brug ved sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. På baggrund af de indsamlede oplysninger, foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne samt en vurdering af oplysninger i forhold til varigheds- og væsentlighedsbegrebet. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 9. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 10. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 11. Oplysningerne er til ugunst for parten. 12. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse.

14 Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Prisen Som udgangspunkt yder kommunen et tilskud svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den type, der er behov for. Som udgangspunkt skal borgeren selv betale for udskiftning og reparation af pågældende forbrugsgode. Klageadgang Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Det Sociale Nævn. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef Der er ingen klagefrist. Adresser og kontaktmuligheder Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

15 Kvalitetsstandard - Boligindretning efter servicelovens 116 Ydelse Boligindretning Lovgrundlag Servicelovens 116. Bygningsreglementet Modtagere Formål Indhold Hvad kan man ikke få hjælp til? Serviceniveau Borgere i alle aldersgrupper med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskader. Følgerne af funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælp til boligindretning skal medvirke til: At borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. At børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i hjemmet hos familien. At borgeren bliver mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen. Hjælp til nødvendig indretning for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Det vil sige, at boligindretningen skal kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper. Mur- og nagelfaste genstande f.eks. fjernelse af dørtrin, etablering af stationære ramper, til eller ombygninger. Indretning som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering. Boligindretning som ud fra en gennemsnitsbetragtning blot anses for hensigtsmæssig. Der kan normalt ikke ydes hjælp til boligindretning, som borgeren har iværksat inden bevillingen er givet. Der kan som udgangspunkt ikke ydes hjælp til reparation og vedligeholdelse af en bevilliget boligændring eksempelvis lovpligtigt serviceeftersyn. Hjælp ydes til bedst egnede og billigste boligindretning. Borger har mulighed for at vælge anden håndværker, end den kommunen har valgt at benytte. Hvis borger vælger at benytte anden håndværker end kommunen og vælger selv at lade boligindretningen udføre, kan borger få refunderet udgifterne svarende til den pris kommunen kunne have fået

16 boligindretningen udført for. For at få udgifterne refunderet, er det en betingelse, at den håndværker som borger har valgt er faglært og momsregistreret. Det er borgers ansvar at sikre, at denne betingelse er opfyldt. På samme måde kan borger vælge andre materialer end dem, som kommunen har anvist. Hvis borger vælger at benytte andre materialer end dem kommunen har anvist, kan borger få refunderet udgifterne svarende til prisen på de materialer kommunen har anvist. For at få udgifterne dækket, er det en betingelse, at materialerne tjener til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borger. Det er borgers ansvar at sikre, at denne betingelse er opfyldt. Ved boligindretninger af mere omfattende og bekostelig karakter f.eks. elevator samt til og ombygninger påhviler det kommunen at undersøge muligheder for anden egnet bolig. For personer med fremadskridende lidelser vurderes det om boligen også på længere sigt er egnet. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til reetablering af ejerboliger. Ved udlejningsboliger reetablerer kommunen boligen efter aftale med udlejer. Serviceniveau for sagsbehandling Sagsbehandling Borgeren modtager skriftlig bekræftelse på modtagelse af ansøgningen indenfor 14 dage. I kvitteringsbrevet angives den forventede sagsbehandlingstid. Der træffes afgørelse på ansøgning indenfor 4-16 uger. Kan fristen ikke overholdes orienteres borger om, hvornår en afgørelse kan forventes. Ved bevillingsbrevet vil der blive angivet en forventet leveringsfrist. Ved større boligindretninger afhænger sagsbehandlingstiden af boligindretningens karakter. Sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren kan medvirke ved sagsbehandlingen. Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes en afgørelse. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke eller ikke vil give samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger, kan kommunen træffe en afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

17 Indhentning af oplysninger til brug for sagsbehandling vil ofte foregå ved et hjemmebesøg hos borgeren. Ved større boligindretninger kan det være nødvendigt at indhente rådgivning hos andre instanser og samarbejdspartnere. På baggrund af de indsamlede oplysninger foretager kommunen en samlet vurdering. I den samlede vurdering indgår en analyse af borgerens behov og funktionsevne med henblik på en kortlægning af aktivitetsproblemer i forhold til den daglige tilværelse i boligen. Afgørelsen tager udgangspunkt i hvilken boligindretning, der er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. Hvis kommunen ved sagsbehandlingen vurderer, at en ansøgning vil udløse et afslag, partshøres borgeren inden der træffes en endelig afgørelse, når følgende kriterier er opfyldt; 13. Parten er ikke bekendt med oplysningerne. 14. Oplysningerne vedrører sagens faktiske omstændigheder. 15. Oplysningerne er til ugunst for parten. 16. Oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 19 i forvaltningsloven. Ved partshøring får borgeren mulighed for at se og kommentere de oplysninger, der bliver lagt vægt på ved afgørelsen. Prisen Klageadgang I forbindelse med sagsbehandlingen: Kan borgeren anmode om en skriftlig afgørelse. Kan borgeren anmode om aktindsigt. Har borgeren ret til at få hjælp til at klage over afgørelsen. Har borgeren pligt til at oplyse om ændrede forhold, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Som udgangspunkt er boligindretningen gratis. Hvis borger vælger at benytte fritvalgsordningen, kan der forekomme en egenbetaling svarende til differencen mellem den håndværker eller de materialer kommunen vælger og den håndværker eller de materialer borger ønsker at benytte. Ved boligindretning i en ejerbolig, der forbedrer boligen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.

18 Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor). Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes videresendes klagen til Ankestyrelsen: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Klage over sagsbehandlingen Adresser og kontaktmuligheder Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Klagen rettes til Fagsekretariatet Ældre og Handicap (se adresse nedenfor) og attesteres Myndighedschef. Der er ingen klagefrist. Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Fysisk adresse: Rådhuspladsen Hørning

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Ledsageordning efter servicelovens 97 1 Indhold Kvalitetsstandard Ledsageordning... 4 Klageadgang... 7 Kontaktoplysninger... 7 2 Kvalitetsstandard Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET... 4 Valg af leverandør.4 Hvem indkøber dit hjælpemiddel.4 Hvem

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere