Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og senest ved lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. I 19 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:»stk. 8. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.«stk bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på sager, der er afsluttet før lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ved indgivelse af anmodning om genoptagelse inden den 1. august 2014 finder loven anvendelse på afsluttede sager, hvor en ægtefællesammenført udlænding er meddelt afslag på forlængelse eller har fået inddraget sin opholdstilladelse som følge af den i Danmark fastboende ægtefælles eller samlevers død, og hvor udrejsefristen er fastsat til den 1. februar 2012 eller senere. Det samme gælder afsluttede sager om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse vedrørende børn af en udlænding omfattet af 1. pkt. Stk. 4. Sager omfattet af stk. 3 genoptages efter anmodning. Stk. 5. Anmodning om genoptagelse af sager omfattet af stk. 3 kan indgives her i landet, uanset om udrejsefristen er udløbet inden lovens ikrafttræden. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2.1. Gældende ret 2.2. Lovforslagets udformning 2.3. Genoptagelse af afgjorte sager 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen indgik den 13. november 2013 en aftale med Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ændring af reglerne om adgangen til fortsat ophold her i landet i tilfælde af en herboende ægtefælles død. Det fremgår af aftalen, at der skal gennemføres en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udenlandsk ægtefælles eller samlevers opholdstilladelse uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælles eller samlevers død, hvis udlændingen har gjort en indsats for at integrere sig her i landet. Det følger i den forbindelse af aftalen, at der ved vurderingen af, om inddragelse skal ske, fremover vil skulle lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet. Det følger endelig af aftalen, at det skal sikres, at udlændinge, hvis opholdstilladelse inden for de seneste 2 år forud for lovens ikrafttræden er inddraget som følge af ægtefællens eller samleverens død, og hvis eventuelle børns opholdstilladelse tilsvarende er blevet inddraget, kan få deres sag genoptaget, hvis der fremsættes anmodning herom inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden. Sagen vil herefter skulle behandles på ny efter de nye regler. Formålet med lovforslaget er at gennemføre aftalen af 13. november Der foreslås i den forbindelse indsat et nyt stk. 8 i udlændingelovens 19, hvorefter der ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, skal tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet. Der henvises herom til pkt. 2.2 nedenfor. Der foreslås endvidere i lovens bestemmelse om ikrafttræden fastsat en særlig overgangsordning, som indebærer, at loven vil finde anvendelse på afsluttede sager, hvor en ægtefællesammenført udlænding er meddelt afslag på forlængelse eller har fået inddraget sin opholdstilladelse som følge af den herboende ægtefælles eller samlevers død, og hvor udrejsefristen er fastsat til den 1. februar 2012 eller senere. Det samme foreslås at gælde afsluttede sager om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse 2

3 til børn af den ægtefællesammenførte udlænding. Anmodning om genoptagelse af en sag efter den foreslåede bestemmelse vil i givet fald skulle indgives inden den 1. august Der henvises herom til pkt. 2.3 nedenfor. 2. Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død 2.1. Gældende ret Det følger af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 1, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages, når grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. En tidsbegrænset opholdstilladelse vil endvidere kunne nægtes forlænget, hvis der er grundlag for at inddrage den, jf. udlændingelovens 11, stk. 2. Udlændinge, der har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold, jf. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, vil som udgangspunkt derfor få inddraget opholdstilladelsen, hvis den herboende ægtefælle eller samlever afgår ved døden, da grundlaget for tilladelsen det faktiske samliv på fælles bopæl ikke længere er til stede. Det samme gælder udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold efter lovens 9 c, stk. 1 (ganske særlige grunde). Et barn, der er meddelt opholdstilladelse på baggrund af sin forælder efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, eller 9 c, stk. 1, vil tilsvarende som udgangspunkt få inddraget sin opholdstilladelse, hvis den forælder, som barnet er familiesammenført med, ikke længere er fastboende i Danmark, herunder fordi forælderens opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget. I forbindelse med en afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse skal der foretages en vurdering af, om inddragelse af opholdstilladelsen må antages at virke særligt belastende for udlændingen, navnlig på grund af udlændingens tilknytning til det danske samfund, alder, helbred, tilknytning til herboende personer og udlændingens manglende eller ringe tilknytning til sit hjemland mv., jf. udlændingelovens 19, stk. 6, 1. pkt., jf. 26, stk. 1. I denne vurdering indgår blandt andet hensyn til eventuelle børn, situationen i udlændingens hjemland, om ægteskabet har bestået i hjemlandet og omfanget og karakteren af eventuelt samvær med mindreårige børn bosiddende i Danmark. Også varigheden af udlændingens ophold i Danmark og karakteren af den tilknytning til Danmark i øvrigt, som den pågældende har opnået, indgår i vurderingen. Normalt indebærer den afvejning, der skal foretages efter 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6, blandt andet, at jo længere tid en ægtefælle og dennes eventuelle børn har opholdt sig i Danmark, des mere belastende må det antages at være for den pågældende og børnene at vende tilbage til hjemlandet. Afvejningen betyder samtidig, at en udlænding, der er kommet hertil ved ægtefællesammenføring, og som kun har været i Danmark i kortere tid, risikerer at miste sin opholdstilladelse, hvis ægtefællen eller samleveren dør, fordi den pågældende ikke kan siges at have opnået en sådan tilknytning her til landet set i forhold til tilknytningen til udlændingens hjemland at det vil virke særligt belastende for vedkommende, hvis den pågældendes opholdstilladelse inddrages Ved Udlændingestyrelsens behandling af sager af den omhandlede karakter har der gennem en længere årrække gjaldt en praksis, hvorefter det antages, at en udlænding, der har haft mere end to års ophold med opholdstilladelse, har opnået en sådan tilknytning her til landet, at det normalt vil virke særligt belastende for den pågældende, hvis den pågældendes opholdstilladelse inddrages (positiv formodningsregel). 3

4 For så vidt angår en udlænding, der har opholdt sig i Danmark i under to år med opholdstilladelse, har det efter Udlændingestyrelsens praksis ikke været ganske udelukket, at opholdstilladelsen blev forlænget eller undladt inddraget ud fra en konkret og individuel vurdering af, at nægtelse af forlængelse eller inddragelse af den ægtefællesammenførtes opholdstilladelse ville virke særligt belastende. Efter praksis er der i den forbindelse stillet krav om, at der forelå særlige omstændigheder. Det er Udlændingestyrelsens vurdering, at forlængelse eller undladelse af at inddrage en opholdstilladelse til en ægtefællesammenført udlænding, der har opholdt sig her i landet i under to år, kun er forekommet i meget begrænset omfang Lovforslagets udformning Efter aftaleparternes opfattelse er det ikke rimeligt, at en udlænding, der er kommet hertil ved ægtefællesammenføring, og som har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet, mister sit opholdsgrundlag, hvis den herboende ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Det samme gælder udlændingens eventuelle børn. Aftaleparterne ønsker derfor at sikre, at også udlændinge, der kun har opholdt sig her i landet i kortere tid, og deres eventuelle børn ikke mister deres opholdstilladelse, hvis den herboende ægtefælle eller samlever dør, og udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet. Efter aftaleparternes opfattelse bør det i sager om forlængelse af en opholdstilladelse og i sager om inddragelse på den baggrund ikke fremover tillægges betydning, at udlændingen kun har opholdt sig her i landet i en kortere periode Det foreslås i overensstemmelse hermed, at der indsættes et nyt stk. 8 i udlændingelovens 19, hvorefter der ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet skal tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Det vil herefter ved vurderingen af, om udlændingen kan anses for at have en sådan tilknytning til det danske samfund, jf. 19, stk. 6, jf. 26, stk. 1, at inddragelse af opholdstilladelsen kan undlades, skulle indgå med betydelig vægt, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet. Der vil i den forbindelse kunne lægges vægt på, om udlændingen f.eks. har fået arbejde her i landet, eller om udlændingen har påbegyndt eller gennemført en uddannelse her i landet. Hvis udlændingen ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der lægges særlig vægt på, om udlændingen er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv. Også aktiv deltagelse i eventuelle børns institution, skole og fritidsaktiviteter kan tillægges vægt. Udlændingens tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet skal som hidtil vurderes konkret, jf. 19, stk. 6, jf. 26, stk. 1. En udlænding med ringe tilknytning til Danmark vil således også fremover kunne få afslag på fortsat ophold, uanset at udlændingen har opholdt sig i Danmark i længere tid, mens en udlænding, der allerede efter kort tids ophold har udvist vilje og evne til at integrere sig i det danske samfund, vil kunne bevare sin opholdstilladelse, uanset at ægtefællen eller samleveren er afgået ved døden. Herudover forudsættes blandt andet hensynet til eventuelle børn, situationen i hjemlandet, omfanget og karakteren af eventuelt samvær med mindreårige børn bosiddende i Danmark samt karakteren af udlændingens tilknytning til Danmark i øvrigt fortsat at skulle indgå i vurderingen. Der lægges med lovforslaget ikke op til en ændring af den i praksis udviklede positive formodningsregel, hvorefter det anses for særligt belastende for udlændingen at skulle forlade landet i tilfælde af ægtefællens død, når udlændingen har opholdt sig her i landet i mere end to år med opholdstilladelse. 4

5 Hvis der på baggrund af en vurdering efter den foreslåede 19, stk. 8, jf. forslagets 1, nr. 1, er grundlag for at forlænge en ægtefællesammenført udlændings opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, vil der endvidere være grundlag for at forlænge udlændingens eventuelle børns opholdstilladelser. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil Genoptagelse af afgjorte sager Som det fremgår under pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det efter aftaleparternes opfattelse ikke rimeligt, hvis en udlænding, der er kommet hertil ved ægtefællesammenføring selv om opholdet her i landet kun har været af kortere varighed får inddraget sin opholdstilladelse, alene fordi den herboende ægtefælle eller samlever dør. Aftaleparterne er derfor enige om at ændre udlændingelovens regler herom med henblik på at sikre, at sådanne situationer ikke opstår fremadrettet. Aftaleparterne er samtidig af den opfattelse, at lovændringen helt undtagelsesvis bør finde tilsvarende anvendelse på det fåtal af sager, der inden for en begrænset periode før lovens ikrafttræden er endeligt afgjort. Det foreslås i overensstemmelse hermed, at udlændinge, hvis opholdstilladelse inden for de seneste 2 år forud for lovens ikrafttræden er blevet nægtet forlænget eller inddraget som følge af samlivsophør ved den herboende ægtefælles eller samlevers død, og hvis eventuelle børns opholdstilladelse tilsvarende er blevet nægtet forlænget eller inddraget, inden for 6 måneder fra lovens ikrafttræden kan anmode om og vil have ret til at få deres sag om nægtelse af forlængelse eller inddragelse genoptaget. Herefter vil udlændingemyndighederne ved behandlingen af genoptagelsessagen skulle anvende den foreslåede 19, stk. 8, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Den vurdering af udlændingens tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet, som udlændingemyndighederne vil skulle foretage i genoptagelsessagerne, forudsættes at basere sig på forholdene på tidspunktet for endelig administrativ afgørelse om at inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelsen. I forhold til medfølgende børn forudsættes det, at loven vil finde tilsvarende anvendelse på dem, uanset at de efter udrejsen af Danmark eventuelt måtte være blevet 18 år. I forhold til afgrænsningen af den periode, inden for hvilken lovændringen skal finde anvendelse på allerede afgjorte sager, har aftaleparterne lagt vægt på, at udlændingemyndighederne skal have en realistisk mulighed for at foretage den tilknytningsvurdering, herunder af udlændingens vilje og evne til integration mv., der som nævnt skal tage udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for inddragelsen. På den baggrund foreslås det, at loven skal finde anvendelse på afsluttede sager, hvori den senest meddelte udrejsefrist er udløbet den 1. februar 2012 eller senere (det vil sige 2 år før lovens ikrafttræden). Aftaleparterne har ved afgrænsningen af den omhandlede periode endvidere lagt vægt på, at en udlænding, der er udrejst til hjemlandet, og som gennem længere tid har opholdt sig der, må antages at have opnået en endnu stærkere tilknytning til dette land, ligesom udlændingens tilknytning her til landet må antages at være meget svækket. Udlændingemyndighederne vil efter forslaget som nævnt have pligt til at genoptage en sag på baggrund af lovændringen, hvis anmodning herom indgives inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden (det vil sige inden den 1. august 2014). Hermed vil de udlændinge, for hvem lovændringen vil kunne være relevant, have mulighed for at gøre sig bekendt med de nye regler. Endelig ønsker aftaleparterne bag aftalen af 13. november 2013 at sikre, at en udlænding, der omfattes af den foreslåede genoptagelsesadgang, og som uanset at den fastsatte udrejsefrist måtte være udløbet 5

6 fortsat opholder sig her i landet, skal have mulighed for at indgive anmodning om genoptagelse her fra landet. Det foreslås derfor, at der kan indgives anmodning om genoptagelse af sager omfattet af den foreslåede 2, stk. 3, under en udlændings ophold her i landet, uanset om den fastsatte udrejsefrist er udløbet inden lovens ikrafttræden. Ægtefællesammenførte udlændinge, i hvis sager der er truffet afgørelse inden den 13. november 2013, og som er udrejst, vil i det omfang de omfattes af genoptagelsesadgangen efter lovforslagets 2, stk. 3 have mulighed for at få udstedt et nationalt begrænset visum af 3 måneders varighed, hvorved de pågældende lovligt kan indrejse og opholde sig her i landet frem til lovens ikrafttræden, hvor deres anmodning kan realitetsbehandles. Det bemærkes, at der vil blive informeret om lovændringen, herunder om muligheden for genoptagelse af en sag inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden, på udlændingemyndighedernes hjemmeside, ligesom Udlændingestyrelsen vil informere Danmarks repræsentationer i udlandet med henblik på, at udlændinge kan få relevant vejledning der. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2 og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Udlændingemyndighederne træffer få afgørelser årligt, hvor der opstår spørgsmål om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af en opholdstilladelse til ægtefællesammenførte og deres børn som følge af en herboende ægtefælles eller samlevers død. Det nøjagtige antal sager herom kan ikke på baggrund af de registreringer, som foretages i udlændingemyndighedernes sagsbehandlingssystemer, trækkes elektronisk, men det er Udlændingestyrelsens vurdering, at det samlede antal sager vedrørende forlængelse og inddragelse af en udlændings opholdstilladelse, hvor udlændingens ægtefælle eller samlever er afgået ved døden, ikke overstiger sager årligt. Det er endvidere Udlændingestyrelsens vurdering, at der i langt hovedparten af disse sager som følge af den ægtefællesammenførtes tilknytning her til landet, herunder som følge af varigheden af udlændingens ophold her i landet, jf. pkt. 2.1 ovenfor meddeles forlængelse eller ikke sker inddragelse af den ægtefællesammenførtes opholdstilladelse. Det er på den baggrund Udlændingestyrelsens vurdering, at den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 19, stk. 8, alene vil få selvstændig betydning i mindre end 5 sager årligt. I forhold til forslagets 2 om genoptagelse indebærer det, at bestemmelsen vurderes at ville kunne bringes i anvendelse i 5-10 sager. Lovforslaget vurderes herefter ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. Som nævnt under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger forudsætter genoptagelse af en sag efter lovforslagets 2, at der fremsættes anmodning herom inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden. Fremsættes en sådan anmodning rettidigt, har udlændingemyndighederne pligt til at genoptage sagen. Det ville kræve en mere omfattende manuel gennemgang af samtlige forlængelses- og inddragelsessager, hvori der er meddelt afslag, at finde frem til de ganske få sager, i forhold til hvilke lovændringen vil kunne være relevant. 6

7 På den baggrund vil der i stedet blive informeret om lovændringen på udlændingemyndighedernes hjemmeside, ligesom Udlændingestyrelsen som anført under pkt. 2.3 ovenfor vil informere Danmarks repræsentationer i udlandet om lovændringen med henblik på, at udlændinge kan få relevant vejledning om muligheden og fristen for at få genoptaget en afsluttet sag. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, HK-Landsklubben Danmarks Domstole, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Danske Advokater, Amnesty International, Børnerådet, Børns Vilkår, CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Den Katolske Kirke i Danmark, DIGNITY Dansk Institut mod Tortur, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Finansrådet, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Fredsfonden, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, HK/Danmark, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, Kommunernes Landsforening, Landsforeningen Adoption & Samfund, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Red Barnet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen, SOS mod Racisme, Udlændingenævnet, Ægteskab uden Grænser og 3F. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen 7

8 Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter den foreslåede 19, stk. 8, skal der i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 1 (ægteskab eller fast samlivsforhold), eller 9 c, stk. 1 (ganske særlige grunde), tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den herboende ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet. Forslaget medfører, at der ved den afvejning, der skal foretages efter den foreslåede 19, stk. 8, og 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6, skal lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at lade sig integrere i det danske samfund. En udlænding, der har opholdt sig i Danmark i en kortere periode og derfor typisk ikke vil have opnået samme tilknytning til det danske samfund som en udlænding, der har opholdt sig her i adskillige år, forudsættes med forslaget således at kunne bevare sin opholdstilladelse, hvis den pågældende f.eks. har fået et arbejde i Danmark eller er under eller har gennemført en uddannelse her i landet mv. At udlændingen har opholdt sig i Danmark i kortere tid, forudsættes således ikke tillagt nogen selvstændig betydning ved vurderingen af, om den pågældende kan siges at have opnået en sådan tilknytning til det danske samfund, at en inddragelse af opholdstilladelsen må antages at virke særlig belastende. Der vil i den forbindelse således kunne lægges vægt på, om udlændingen f.eks. har fået arbejde her i landet, eller om udlændingen har påbegyndt eller gennemført en uddannelse her i landet. Hvis udlændingen ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der lægges særlig vægt på, om udlændingen er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv. Også aktiv deltagelse i eventuelle børns institution, skole og fritidsaktiviteter kan tillægges vægt. Herudover forudsættes som hidtil blandt andet hensynet til eventuelle børn, situationen i hjemlandet, omfanget og karakteren af eventuelt samvær med mindreårige børn bosiddende i Danmark samt karakteren af udlændingens tilknytning til Danmark i øvrigt fortsat at skulle indgå i vurderingen. Det vil således i overensstemmelse med grundlæggende forvaltningsretlige principper bero på en konkret og individuel vurdering af samtlige omstændigheder i den konkrete sag, herunder af den pågældendes tilknytning til det danske samfund i øvrigt, om udlændingen må anses for at have udvist vilje og evne til integration. For udlændinge, der på tidspunktet for ægtefællens død har opholdt sig i Danmark i mere end to år med opholdstilladelse, vil opholdstilladelsen som det klare udgangspunkt blive bevaret, såfremt den pågældende har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund. Der henvises til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. 8

9 Forslaget indebærer samtidig, at den udenlandske ægtefælles børn i det omfang inddragelsen af hensynene i det foreslåede 19, stk. 8, fører til, at forælderens opholdstilladelse forlænges tillige vil få deres opholdstilladelser forlænget. Der henvises til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. En tredjelandsstatsborger, der har opnået ret til ophold her i landet som familiemedlem til en EU-statsborger i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), mister ikke retten til fortsat ophold ved ægtefællens død, hvis den pågældende opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 14, stk. 2. Efter 14, stk. 2, i EU-opholdsbekendtgørelsen, der gennemfører artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (EU-opholdsdirektivet), betinges fortsat ophold til en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en EU-statsborger, af, at den pågældende har opholdt sig her i landet i mere end 1 år forud for ægtefællens død, og at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav. Det følger af Danmarks EU-retlige forpligtelser, at en EU-statsborger og dennes familiemedlemmer uanset nationalitet ikke må stilles ringere end en dansk statsborger og dennes familiemedlemmer i en tilsvarende situation. Tredjelandsstatsborgere som nævnt ovenfor, der ikke opfylder betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsens 14, stk. 2, forudsættes derfor at kunne bevare deres ret til ophold her i landet, i det omfang de pågældende må antages at ville have fået forlænget deres opholdstilladelse i medfør af den foreslåede 19, stk. 8, såfremt de havde haft en opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1. I sådanne tilfælde vil de pågældende udlændinge blive meddelt en opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c. Til 2 Det foreslås i 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. februar Det følger af forslagets 2, stk. 2, at alle sager om forlængelse eller inddragelse af en opholdstilladelse, der ikke er afsluttet den 1. februar 2014, i relevante tilfælde skal behandles efter den foreslåede 19, stk. 8. Sager, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er påklaget til Udlændingenævnet, og hvor den foreslåede bestemmelse i 19, stk. 8, er relevant, forudsættes efter lovens ikrafttræden hjemvist til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i 1. instans. Det foreslås i 2, stk. 3, at loven tillige skal finde anvendelse på endeligt afsluttede sager om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, hvori den senest meddelte udrejsefrist er fastsat til den 1. februar 2012 eller senere, når inddragelsen mv. skyldes den herboende ægtefælles eller samlevers død. Lovens anvendelse er i disse tilfælde dog betinget af, at der indgives anmodning om genoptagelse inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden (det vil sige inden den 1. august 2014). 9

10 Forslagets 2, stk. 4, indebærer, at en udlænding, hvis sag er omfattet af lovens 2, stk. 3, og som anmoder om at få sagen genoptaget inden den 1. august 2014, har krav på at få sagen genoptaget. Anmodning om genoptagelse indgives til den myndighed, der i dag har kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Udlændingens eventuelle børn, der har fået inddraget deres opholdstilladelse som en konsekvens af, at den ægtefællesammenførte forælder har fået inddraget sit opholdsgrundlag, vil endvidere være omfattet af overgangsordningen efter forslagets 2, stk. 3 og 4. Udlændingemyndighederne har som nævnt efter anmodning pligt til at genoptage en sag og vil i forbindelse med sagsbehandlingen skulle vurdere sagen efter den foreslåede 19, stk. 8. Ved vurderingen, herunder af udlændingens vilje og evne til integration, skal vurderingen basere sig på forholdene på tidspunktet for den endelige administrative afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse. Hvis vurderingen efter den foreslåede 19, stk. 8, fører til, at der ikke er grundlag for at inddrage eller nægte at forlænge udlændingens opholdstilladelse, vil udlændingen og udlændingens eventuelle børn generhverve det oprindelige opholdsgrundlag efter 9, stk. 1, nr. 1 (eller 9 c, stk. 1), og for børnenes vedkommende efter 9, stk. 1, nr. 2 (eller 9 c, stk. 1). Forlængelse af en opholdstilladelse vil efter omstændighederne kunne nægtes, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens 19, stk. 2, nr. 1-3, eller 19, stk. 3 eller 4. Eftersom der er tale om forlængelse af et oprindeligt opholdsgrundlag, skal der ikke foretages en fornyet vurdering af betingelserne for at erhverve opholdstilladelsen. Der vil således ikke skulle foretages en (fornyet) integrationsvurdering af barnet, stilles krav om økonomisk sikkerhed eller andre af de supplerende betingelser i udlændingelovens 9, stk En ægtefælle eller samlever vil som altovervejende hovedregel som betingelse for familiesammenføring have stillet en økonomisk sikkerhed på kr. (2012-niveau) til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. I de tilfælde, hvor den økonomiske sikkerhed ikke er blevet frigivet, vil sikkerhedsstillelsen fortsat bestå, indtil de almindelige betingelser for frigivelse heraf er opfyldt. I de tilfælde, hvor den økonomiske sikkerhed er blevet frigivet, og genoptagelsessagen fører til, at den udenlandske ægtefælle meddeles forlængelse af sit oprindelige opholdsgrundlag, vil der eftersom der ikke er tale om en førstegangstilladelse ikke skulle stilles krav om, at den nu frigivne økonomiske sikkerhed retableres. Det tidsrum, som en udlænding har opholdt sig i udlandet, efter den pågældende har fået inddraget eller nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse i Danmark som følge af den herboende ægtefælles død, vil ikke senere skulle indgå ved beregningen af de tidsmæssige krav for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 11, stk. 3, nr. 1, og 11, stk. 3, nr. 8. På baggrund af den politiske aftale af 13. november 2013, som et politisk flertal i Folketinget står bag, skal konkrete sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse til ægtefællesammenførte udlændinge og deres eventuelle børn, hvor den foreslåede 19, stk. 8, vurderes at være relevant, og som på aftaletidspunktet var, eller som senere, men inden lovens ikrafttræden, kommer under behandling hos udlændingemyndighederne, stilles i bero, indtil den foreslåede lovændring træder i kraft. 10

11 Sager, hvor der efter de gældende regler kan meddeles forlængelse af udlændingens og dennes eventuelle børns opholdstilladelse, færdigbehandles i overensstemmelse hermed. Berostillede sager vil efter lovens ikrafttræden blive færdigbehandlet i overensstemmelse med de foreslåede ændringer. Sager, hvor der inden den 13. november 2013 er truffet endelig administrativ afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse, er ikke omfattet af berostillelsen. I disse sager vil udlændingen imidlertid, hvis den pågældende anmoder herom inden den 1. august 2014, kunne få genoptaget den pågældendes og eventuelle børns sager, jf. forslagets 2, stk. 3 og 4. En ægtefællesammenført udlænding, der inden den 13. november 2013 måtte være blevet meddelt afslag på forlængelse eller have fået inddraget sin opholdstilladelse som følge af den i Danmark fastboende ægtefælles eller samlevers død, vil have fået fastsat en udrejsefrist. Det foreslåede stk. 5 indebærer, at udlændinge, der eventuelt fortsat måtte opholde sig her i landet, og hvis sag vil kunne genoptages efter det foreslåede stk. 3, kan anmode om genoptagelse, uanset at den udrejsefrist, der blev fastsat i forbindelse med udlændingemyndighedernes inddragelse eller nægtelse af forlængelse af deres opholdstilladelse, er udløbet. Ægtefællesammenførte udlændinge, i hvis sager der er truffet afgørelse inden den 13. november 2013, og som er udrejst, vil i det omfang de omfattes af genoptagelsesadgangen efter lovforslagets 2, stk. 3 have mulighed for at få udstedt et nationalt begrænset visum af 3 måneders varighed, hvorved de pågældende lovligt kan indrejse og opholde sig her i landet frem til lovens ikrafttræden, hvor deres anmodning kan realitetsbehandles. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 19 ( ) I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og senest ved lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. I 19 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke: Stk. 8. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet. Stk bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på sager, der er afsluttet før lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ved indgivelse af anmodning om genoptagelse inden den 1. august 2014 finder loven anvendelse på afsluttede sager, hvor en ægtefællesammenført udlænding er meddelt afslag på forlængelse eller har fået inddraget sin opholdstilladelse som følge af den i Danmark fastboende ægtefælles eller samlevers død, og hvor udrejsefristen er fastsat til den 1. februar 2012 eller senere. Det samme gælder afsluttede sager om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse vedrørende børn af en udlænding omfattet af 1. pkt. Stk. 4. Sager omfattet af stk. 3 genoptages efter anmodning. Stk. 5. Anmodning om genoptagelse af sager omfattet af stk. 3 kan indgives her i landet, uanset om udrejsefristen er udløbet inden lovens ikrafttræden. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 12

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag.

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. 2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-966-0039 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2015-1097 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2015/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-9300-0024 Fremsat

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/2 LSF xxx Offentliggørelsesdato: xx-yy-2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den fulde tekst Fremsat den 20. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret ved [ ], foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret ved [ ], foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Dato: 13. december 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Mette Kjølby Miller- Harris Sagsnr.: 2012-960-0007 Dok.: 592367 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til 2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016-5066 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. maj 2016 af Udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 L 11 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.)

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2014/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0013 Fremsat den 28. januar 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 5 Offentligt 12. januar 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 13. november 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.:

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 119 Folketinget 2016-17 Fremsat den 25. januar 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om inddragelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2011/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0003 Fremsat den 11. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere