Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)"

Transkript

1 BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til forskriften BEK nr 305 af 28/03/2014 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I medfør af 2, stk. 4 og 5, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 18. august 2010, samt 2, stk. 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved hovedperson forstås i denne bekendtgørelse en EU-statsborger, der her i landet har en selvstændig opholdsret efter EU-reglerne. Stk. 2. En EØS-statsborger og en schweizisk statsborger sidestilles i denne bekendtgørelse med en EUstatsborger. 2. Ved familiemedlem forstås i denne bekendtgørelse 1) en hovedpersons ægtefælle, 2) direkte efterkommere under 21 år enten af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle, 3) direkte efterkommere over 21 år enten af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen eller af ægtefællen, 4) personer, der er beslægtet i opstigende linje enten med en hovedperson eller med en hovedpersons ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen eller af ægtefællen, 5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller 6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende. Stk. 2. Med ægtefælle sidestilles i denne bekendtgørelse en registreret partner. Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse om ægtefæller finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person over 18 år samlever på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en hovedperson over 18 år. Kapitel 2 Personer med selvstændig opholdsret Arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdssøgende 3. En EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder tjenesteyder, her i landet, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1. Stk. 2. En EU-statsborger, der hidtil har været omfattet af stk. 1, men nu ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, 1

2 1) hvis EU-statsborgeren er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, 2) hvis EU-statsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter at have haft lønnet beskæftigelse eller været selvstændig erhvervsdrivende i mere end 1 år, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, 3) hvis EU-statsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, 4) hvis EU-statsborgeren i løbet af de første 12 måneder uforskyldt har mistet sit arbejde eller uforskyldt ikke længere er selvstændig erhvervsdrivende, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, eller 5) hvis EU-statsborgeren enten påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse eller er uforskyldt arbejdsløs og påbegynder en hvilken som helst erhvervsuddannelse. Stk. 3. En EU-statsborger, der er omfattet af stk. 2, nr. 3 eller 4, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i 6 måneder. Stk. 4. En EU-statsborger, der er rejst ind i landet for at søge beskæftigelse, har ret til ophold som arbejdssøgende i indtil 6 måneder fra indrejsen. Herefter har den pågældende ret til ophold som arbejdssøgende, så længe det kan dokumenteres, at den pågældende fortsat søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat. Udstationerede 4. En EU-statsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1. Stk. 2. En tredjelandstatsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 2. Studerende 5. En EU-statsborger, der er indskrevet ved en privat eller offentlig institution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige, med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1. Det er dog en betingelse, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er endvidere betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven. Personer med tilstrækkelige midler 6. En EU-statsborger, der råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven. Pensionerede m.v. 7. Følgende personer har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1: 2

3 1) En EU-statsborger, der ophører med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, efter at den pågældende har opnået den i lov om folkepension fastsatte alder for oppebærelse af folkepension eller ophører med lønnet beskæftigelse og går på førtidspension, forudsat at den pågældende har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i de sidste 12 måneder forud herfor samt uafbrudt har haft fast ophold her i landet i de sidste 3 år forud herfor. 2) En EU-statsborger, der på grund af vedvarende arbejdsudygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, såfremt den pågældende i de sidste 2 år forud herfor uafbrudt har haft fast ophold her i landet. Der stilles dog ikke krav til opholdets varighed, hvis arbejdsudygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der giver ret til en vedvarende ydelse, der helt eller delvis udredes af en dansk myndighed. 3) En EU-statsborger, der efter 3 års fast ophold og lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder sin bopæl her i landet, hvortil den pågældende som regel vender hjem mindst en gang om ugen. Stk. 2. Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af jobcentret, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse. Stk. 3. Beskæftigelses- eller virksomhedsperioder, som en person, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, har haft i en anden medlemsstat, betragtes med henblik på erhvervelse af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 2, som tilbragt her i landet. Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, stilles der ikke krav til opholdets varighed eller varigheden af den lønnede beskæftigelse eller den selvstændige erhvervsvirksomhed, hvis arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes ægtefælle har dansk indfødsret eller har mistet denne ved indgåelse af ægteskabet. Kapitel 3 Familiemedlemmers ret til ophold Familiemedlemmer til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdssøgende 8. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 3, stk. 1 eller 2, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Stk. 3. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 3, stk. 4, har ret til ophold her i landet, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende. Stk. 4. Opholdsret efter stk. 3 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EUstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til udstationerede 9. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 4, stk. 1, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Familiemedlemmer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 1-4, og er familiemedlemmer til en tredjelandsstatsborger omfattet af 4, stk. 2, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af 3

4 udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 3. Opholdsret efter stk. 1 og 2 for familiemedlemmer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren henholdsvis tredjelandsstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til studerende 10. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 5, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EUstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler 11. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 6, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EUstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til pensionerede m.v. 12. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af 7, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til danske statsborgere 13. I det omfang det følger af EU-retten, har familiemedlemmer til en dansk statsborger ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1 og 2. Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter hovedpersonens død eller udrejse 14. En EU-statsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter 8, stk. 1, eller 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark. Stk. 2. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter 8, stk. 1, eller 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i mindst 1 år inden hovedpersonens død. Opholdsretten vil dog herefter være betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav. 4

5 Stk. 3. En EU-statsborger henholdsvis tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter 8, stk. 1, eller 9-11, har ret til tidsubegrænset ophold, jf. 20, hvis hovedpersonen var omfattet af 3, stk. 1, og 1) hovedpersonen ved sin død havde opholdt sig her i landet uafbrudt i mindst 2 år, 2) dødsfaldet skyldtes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller 3) familiemedlemmet var ægtefælle til hovedpersonen og mistede sin danske indfødsret ved indgåelse af ægteskab med hovedpersonen. Stk. 4. En EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger, der er barn til en hovedperson eller til hovedpersonens ægtefælle, mister ikke retten til ophold her i landet ved hovedpersonens død eller udrejse af landet, hvis barnet opholder sig her i landet og er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Retten til ophold bevares, indtil barnet har afsluttet sin uddannelse. Den forælder, der faktisk tager sig af barnet, har ret til ophold sammen med barnet uanset nationalitet. Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab 15. En EU-statsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter 8, stk. 1, eller 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse. Stk. 2. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter 8, stk. 1, eller 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis 1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet, 2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, 3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller 4) ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet. Stk. 3. Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav. Fast samlivsforhold 16. Opholdsret for en samlever, jf. 2, stk. 3, er betinget af, at hovedpersonen påtager sig et forsørgelsesansvar over for ansøgeren i overensstemmelse med forsørgelsesansvaret for ægtefæller i dansk ret. Kapitel 4 Andre bestemmelser vedrørende ret til ophold 17. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, der uden tilladelse kan indrejse og opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens 1, erhverver rettigheder efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt de opfylder betingelserne herfor. 18. En person, der har ret til ophold her i landet efter denne bekendtgørelse, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. udlændingelovens 14, stk. 1, nr. 2. 5

6 Kapitel 5 Tidsubegrænset ophold 19. En EU-statsborger, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet. Ingen af de bestemmelser, der er nævnt i kapitel 2 og 3, kan begrænse denne ret. Stk. 2. En EU-statsborger, hvis ret til ophold her i landet følger af 14, stk. 1, eller 15, stk. 1, erhverver dog først de rettigheder, der følger af retten til tidsubegrænset ophold her i landet, når den pågældende tilvejebringer et selvstændigt opholdsgrundlag efter 3, stk. 1-3, 4-6, 8, stk. 1, eller Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet efter 4, stk. 2, uafbrudt i 5 år. Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet som familiemedlem til en hovedperson uafbrudt i 5 år og i hele denne periode har opholdt sig sammen med hovedpersonen. Stk. 5. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har ret til ophold her i landet efter 14, stk. 2, eller 15, stk. 2, jf. stk. 3, når den pågældende har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år. Stk. 6. Ophold som nævnt i stk. 1-5 anses ikke for afbrudt ved midlertidige ophold uden for landet, der ikke tilsammen overstiger 6 måneder om året, fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt, eller ét fravær af højst 12 måneders varighed, som skyldes vægtige grunde. Stk. 7. Ophold som nævnt i stk. 1-5 anses for afbrudt ved en gennemført udsendelsesafgørelse vedrørende den pågældende. Stk. 8. Et opholds uafbrudte karakter, jf. stk. 1 og 3-6, kan godtgøres med ethvert egnet bevismiddel. 20. Personer, der har ret til at opholde sig her i landet efter 7, 12 eller 14, stk. 3, har uden yderligere betingelser ret til tidsubegrænset ophold. Kapitel 6 Bestemmelser vedrørende opholdsdokumenter Tidsbegrænset ophold 21. EU-statsborgere med ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse skal ansøge om registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. EUstatsborgere med ret til ophold efter 3, stk. 4, eller 8, stk. 3, skal dog ikke ansøge om registreringsbevis. Stk. 2. Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis en EU-statsborger ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt registreringsbevis. 22. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 3, stk. 1-3, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og enten fremlægger bevis for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller fremlægger en bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev som dokumentation for at have lønnet beskæftigelse her i landet. Stk. 2. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 4, stk. 1, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, og for sit arbejde her i landet. Stk. 3. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 5, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at være tilmeldt en institution som nævnt i 5, stk. 1, erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, samt dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i 5, stk. 2. 6

7 Stk. 4. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 6, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, og dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i 6, stk. 2. Ved bedømmelsen af, hvilke indtægter og midler der må anses som tilstrækkelige, skal der tages hensyn til EU-statsborgerens personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis EU-statsborgeren råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 5. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1-4 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. 23. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, og 9-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas, registreringsbevis eller opholdskort for den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af registreringsbeviset betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, og 9-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 2. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Stk. 3. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 10, jf. 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og EU-statsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Stk. 4. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-10, jf. 2, stk. 1, nr. 3-5, 11 eller 12, jf. 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 5. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-12, jf. 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende. 24. En tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold efter 4, stk. 2, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes»opholdskort for udstationeret tredjelandsstatsborger«og udstedes for varigheden af den pågældendes påtænkte ophold. Hvis tredjelandsstatsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort. 25. Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere og har ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Tredjelandsstatsborgere med ret til ophold efter 8, stk. 3, skal dog ikke ansøge om opholdskort. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes»opholdskort for familiemedlem til en unions- 7

8 borger«og udstedes for 5 år fra udstedelsestidspunktet eller for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold, jf. dog 3. pkt. Opholdskortet efter 1. pkt. til en tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold som familiemedlem til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 4, stk. 2, benævnes»opholdskort for familiemedlem til en tredjelandsstatsborger«og udstedes for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold. Hvis et familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger, ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort. 26. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 4, stk. 2, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, dokumentation for sit arbejde her i landet, dokumentation for sin ret til ophold og arbejde i det land, hvori tjenesteyderen er etableret, og dokumentation for sin mulighed for at vende tilbage til hjemlandet eller til det land, hvori tjenesteyderen er etableret, efter levering af tjenesteydelsen. Udstedelse af opholdskort efter 1. pkt. kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Stk. 2. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas, registreringsbevis eller opholdskort for den person, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af opholdskortet betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Stk. 3. Udstedelse af opholdskort efter stk. 2 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Stk. 4. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 10, jf. 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og tredjelandsstatsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Stk. 5. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-10, jf. 2, stk. 1, nr. 3-5, 11 eller 12, jf. 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 6. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 8, stk. 1, eller 9-12, jf. 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende. 27. Indtægter og midler som nævnt i 22, stk. 4, 3. pkt., 23, stk. 4, 3. pkt., og 26, stk. 5, 3. pkt., opgøres uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag. Tilsvarende gælder for beregningen af ydelser efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik som nævnt i 22, stk. 4, 3. pkt., 23, stk. 4, 3. pkt., og 26, stk. 5, 3. pkt. I det omfang indtægter er finansieret ved danske offentlige tilskud, medregnes de ikke ved opgørelsen af den pågældendes indtægts- 8

9 forhold, medmindre der er tale om arbejdsløshedsdagpenge, som den pågældende godtgør at være berettiget til at modtage her i landet, eller offentlige ydelser, der er udtryk for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, afgiver efter anmodning fra den myndighed, der efter 33 skal træffe afgørelse i sagen, en udtalelse om, hvorvidt en person, der er omfattet af 22, stk. 4, 23, stk. 4, eller 26, stk. 5, råder over indtægter eller midler, der mindst svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der anmodes normalt kun om en udtalelse efter 1. pkt., hvis det ikke kan udelukkes, at den pågældende ville kunne modtage ydelser efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Tidsubegrænset ophold 28. Der udstedes efter ansøgning bevis for ret til tidsubegrænset ophold til en EU-statsborger, der opfylder betingelserne herfor efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes bevis for ret til tidsubegrænset ophold, når et sådant bevis udstedes til forældremyndighedens indehaver. 29. Der udstedes efter ansøgning tidsubegrænset opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne for tidsubegrænset ophold efter denne bekendtgørelse. Det tidsubegrænsede opholdskort fornys automatisk hvert 10. år. Stk. 2. Ansøgning om tidsubegrænset opholdskort efter stk. 1 skal indgives, før den pågældendes opholdskort udstedt efter 24 eller 25 udløber. Stk. 3. Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes tidsubegrænset opholdskort, når et sådant tidsubegrænset opholdskort udstedes til forældremyndighedens indehaver. Kapitel 7 Ophør af opholdsret og inddragelse af opholdsdokument 30. Tidsbegrænset opholdsret efter 3-6, 8-11, 14, stk. 2 og 4, og 15, stk. 2, jf. stk. 3, ophører, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne, der er nævnt i disse bestemmelser. Modtagelse af offentlig forsørgelse medfører ikke automatisk, at tidsbegrænset opholdsret efter 1. pkt. ophører. Stk. 2. Tidsbegrænset opholdsret efter 14, stk. 1, og 15, stk. 1, ophører, hvis den pågældende opgiver sin bopæl her i landet eller har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 3. Tidsbegrænset opholdsret ophører, hvis der er tale om misbrug af rettigheder, hvis grundlaget for udstedelsen af en persons registreringsbevis eller opholdskort var urigtigt, eller den pågældende har opnået registreringsbevis eller opholdskort ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab. 31. Tidsubegrænset opholdsret efter ophører, hvis den pågældende har opholdt sig uden for landet i mere end 2 på hinanden følgende år. Stk. 2. Tidsubegrænset opholdsret ophører, hvis der er tale om misbrug af rettigheder, hvis grundlaget for udstedelsen af en persons registreringsbevis eller opholdskort var urigtigt, eller den pågældende har opnået registreringsbevis eller opholdskort ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab. 32. Hvis en persons opholdsret ophører efter 30-31, træffer rette myndighed, jf. 33, afgørelse om, hvorvidt den pågældende bibeholder sit opholdsgrundlag. Bestemmelsen i 39 og i udlændingelovens 26, stk. 1, finder anvendelse. Opholdskort for udstationerede tredjelandsstatsborgere, jf. 24, og opholdskort for familiemedlemmer, jf. 25 og 29, inddrages, hvis der træffes afgørelse om, at indehaveren ikke længere har ret til at opholde sig her i landet. Stk. 2. Det kan efter ansøgning bestemmes, at en opholdsret ikke skal anses for ophørt i de tilfælde, der er nævnt i 30, stk. 2, og 31, stk. 1. 9

10 Kapitel 8 Kompetence- og klageregler m.v. 33. Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse træffes uden for de af stk. 2 omfattede tilfælde af statsforvaltningen på det sted her i landet, hvor udlændingen bor eller opholder sig. Har udlændingen ikke bopæl eller ophold her i landet, træffer statsforvaltningen på det sted, hvor det må antages, at udlændingen vil tage eller har haft bopæl eller ophold her i landet, afgørelse i sagen. Kan det ikke fastslås, hvor udlændingen vil tage eller har haft bopæl eller ophold her i landet, træffer Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse i sagen. Udlændingeservice kan i særlige tilfælde bemyndige en anden statsforvaltning til at træffe afgørelse i de nævnte sager. Stk. 2. Afgørelse om udstedelse og inddragelse af registreringsbevis og opholdskort efter 13 træffes af Udlændingeservice. Stk. 3. Udlændingeservice kan beslutte, at visse typer af sager om opholdsret efter bekendtgørelsen behandles af Udlændingeservice. Stk. 4. Ansøgning om registreringsbevis eller opholdskort indgives til den myndighed, der træffer afgørelse i sagen. 34. Statsforvaltningens afgørelse efter 33, stk. 1, kan påklages til Udlændingeservice. Påklages en afgørelse efter 33, stk. 1, inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil klagesagen er afgjort. Stk. 2. Udlændingeservices afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 35. Udlændingeservices afgørelse efter 33, stk. 2, kan påklages til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Påklages en afgørelse efter 33, stk. 2, inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil klagesagen er afgjort. 36. Udlændingeservice kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af de sager, der er nævnt i 33, stk. 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af de sager, der er nævnt i 33, stk Afgørelsen om, hvorvidt et registreringsbevis efter 21 og et opholdskort efter 24 bør udstedes eller afslås, træffes straks efter ansøgningens indgivelse. Stk. 2. Afgørelsen om, hvorvidt et opholdskort efter 25 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse. Der skal straks udstedes kvittering for ansøgningens indgivelse. Stk. 3. Afgørelsen om, hvorvidt et bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter 28 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt efter ansøgningens indgivelse. Stk. 4. Afgørelsen om, hvorvidt et tidsubegrænset opholdskort efter 29 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse. Stk. 5. Afgørelser om afslag og om ophør af opholdsret skal meddeles skriftligt og skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Afgørelser, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, skal begrundes, medmindre hensynet til statens sikkerhed er til hinder herfor. Kapitel 9 Hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed 38. Afgørelser truffet efter udlændingeloven eller denne bekendtgørelse i forhold til EU-statsborgere eller deres familiemedlemmer, jf. 2, af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. Der må ikke lægges økonomiske betragtninger til grund. En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde en sådan afgørelse. Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig 10

11 alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes. 39. Ved afgørelse om ophør af opholdsret i medfør af denne bekendtgørelse eller ved afgørelse om afvisning eller udvisning efter udlændingeloven af EU-statsborgere eller deres familiemedlemmer, jf. 2, af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, skal der tages hensyn til varigheden af den pågældendes ophold her i landet, den pågældendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation, samt sociale og kulturelle integration her i landet og tilknytning til hjemlandet samt andre relevante hensyn. Stk. 2. Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en EU-statsborger eller dennes familiemedlemmer, jf. 2, når de har opnået ret til tidsubegrænset ophold her i landet, medmindre det skyldes alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed. Stk. 3. Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en EU-statsborger, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, hvis den pågældende: 1) har haft ophold her i landet i de 10 forudgående år, eller 2) er mindreårig, medmindre udvisningen er nødvendig af hensyn til barnets tarv som fastlagt i De Forenede Nationers konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder. 40. Ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen, kan alene indgå sygdomme, der er potentielt epidemiske ifølge Verdenssundhedsorganisationen, samt andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme, der er truffet beskyttelsesforanstaltninger mod i forhold til danske statsborgere. Stk. 2. Sygdomme, der opstår efter de første 3 måneder efter indrejsen, kan ikke indgå ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af sager efter udlændingeloven om afvisning, udvisning eller udsendelse af udlændinge, der er omfattet af EU-rettens regler om fri bevægelighed. Kapitel 10 Generelt vedrørende opholdsdokumenter 41. Besiddelse af registreringsbevis, opholdskort, bevis for ret til tidsubegrænset ophold, tidsubegrænset opholdskort eller kvittering for indgivelse af ansøgning herom kan ikke stilles som betingelse for udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en administrativ handling, idet EU-statsborgeren og dennes familiemedlemmer uanset nationalitet med ethvert egnet bevismiddel kan godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder. Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj Stk. 2. Bekendtgørelsens 23, stk. 1, pkt., og 26, stk. 2, pkt., finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. oktober For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2008, jf. bekendtgørelse nr. 300 af 29. april

12 Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), ophæves. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 12. maj 2011 SØREN PIND / Merete Milo 12

13 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EU-Tidende 2004 nr. L 229, side

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 2/15 26. november 2015 Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om ophold i Danmark

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retlige Anliggender 1 Denne vejledning hjælper dig med at

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Europa-Kommissionen Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere