Biologi. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biologi. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen:"

Transkript

1 Biologi Klasse: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på f orståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi - og biologisk forskning - i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Herudover tillægges følgende stor værdi - eleverne lærer at tage noter - eleverne bliver fortrolige med at udføre eksperimenter på egen hånd Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Det er tanken med undervisningen at eleverne selv er med til at opdage og skabe den viden, der er målet for undervisningen. Dette skal ses i lyset af, at viden ikke er noget der kan overføres fra et individ til et andet. Det skal hele tiden arrangeres i forhold til den i forvejen eksisterende viden. Undervisningen vil derfor hele tiden trække tråde tilbage til den viden eleverne har med fra deres natur/teknik undervisning. Der vil i løbet af året blive arbejdet med følgende faglige områder: Kulturlandskaber, økologi, naturforvaltning, bjerge, dyrevelfærd, muskler og doping, forurening, affald og evolution Undervisningen tager udgangspunkt i følgende bøger:, Tjek på biologien Socialisering: Følgende sociale mål for klassen - at eleverne udviser respekt, forståelse og ansvar for klassen, kammeraterne, læreren og skolen - at eleverne lærer at lytte til hinanden (specielt i klassediskussioner)

2 Status og evalueringsformer: Evalueringen af biologi undervisningen vil først og fremmest finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af øvelser og forsøg. Under udførelsen af øvelserne fungerer læreren først og fremmest som konsulent, men øvelserne giver også gode muligheder for at evaluere den enkelte elevs udbytte. Det er oftest i forbindelse med øvelser, at det viser sig, om eleven har forstået teorien. Udover arbejdet med øvelser og forsøg vil der alt efter hvilket emne der arbejdes med, også benyttes andre former for evalueringsredskaber, som multiple choice test, mindmap, fremlæggelser og prøver. IT i undervisningen: Arbejdet med IT i undervisningen vil først og fremmest være karakteriseret ved brugen af biologisalens interaktive whiteboard. Der vil i løbet af året blive arbejdet med digital dataopsamling, heriblandt måling af spændingsforskelle, temperaturer og ph-værdier. I dette arbejde vil skolens PASPORT sensorer blive benyttet. Dataserierne vises direkte på biologisalens interaktive whiteboard. Der i den forbindelse mulighed for at elever med smartphones og/eller tablets frit kan downloade de producerede dataserier. Det kræver kun at de på forhånd har installeret den gratis app SPARKVUE. Herudover vil eleverne løbende gennem skoleåret blive testet på Tværfaglige forløb Op til jul arbejdes der tværfagligt med fysik/kemi med emnet Forurening Faglig læsning: Dette skoleår indfører Egelundskolen et fast læsebånd. Det betyder at hele skolen hver dag i tidsrummet arbejder med faglig læsning. Naturfagene har sine særlige faglige registre, som bl.a. er kendetegnende for teksternes opbygning, mundtlige og skriftlige formuleringer samt fagspecifikt ordforråd. En naturfaglig tekst er oftest multimodalt opbygget frem for en klassisk skønlitterær danskfaglig tekst. For 9. klasse er der følgende mål i henhold til faglig læsning i naturfagene: - Eleverne skal udvikle deres viden om førfaglig ord såvel som faglige begreber. Dette gøres gennem forskellige lege og spil med ordkort. - Eleverne skal danne naturfaglige begreber ved hjælp af repræsentationsformer. Dette gøres ved at der løbende benyttes begrebskort suppleret med tegninger. - Elevernes begrebsdannelse og perspektivering skal udvikles. Dette sker gennem samtale og aktivering af elevernes forforståels e hvad ved vi, og hvad skal vi med teksten? I arbejdet med faglig læsning er der en række såvel fagbegreber som førfaglige ord som eleverne skal kunne efter forløbet. Der er bevidst lagt vægt på at også de førfaglige ord i talesættes og forklares for eleverne.

3 Bevægelse i undervisningen: Med Skolereformen 2014 vil der være et øget fokus på bevægelse i undervisningen. I dag ved vi, at bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kogniti ve kompetencer, sociale evner samt personlige identitet. I biologiundervisningen vil det tilstræbes at eleverne så godt som hver time er aktive i udarbejdelsen af praktiske forsøg. Herudover vil der eksperimenteres med forskellige lege og fysiske opgaver inspireret af forløbene Bevægelse i undervisningen og School.

4 Kulturlandskaber s forstår forskellen på naturlandskaber og kulturlandskaber - bliver bevidste om at vi i Danmark stort set kun har kulturlandskaber - forstår betydningen af variationen i naturen - bliver bevidste om småbiotopernes betydning - får et tættere forhold til mere ukendte landskabstyper som overdrev og heder - opstille og afprøve naturfaglige hypoteser på baggrund af egne undersøgelser - læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster - anvende it til søgning af data og informationer om relevante biologiske problemstillinger Skadedyr, økologi, spalteåbning, agerland, hede, overdrev, kulturlandskab, monokultur, byttedyr, stængler, hårlag, faunapassage, frugtbar, fyg, gærde, lægeurt, løvtræ, mage, muse, mårdyr, nektarsamlere, spredningsvej, stabil, stok, urt, dominerende, lav, naturpleje, næringsfattig, vegetation Landskab, bebo, præge, eksistere, regelmæssig, dyrke, græsse, ensformig, yngle, forringe, vilkår, fuldendt, ustabile, pløje, æde, fristed, hindre, mangfoldighed, krat, læ, mejetærsker, tilskud, grøftekant, vejrabat, virksom, reserve, eftertragtet, tunnel, eftertragtet, udskiftning, speciel, betydningsfuld, opdyrke

5 Økologi s kender til energiens veje gennem økosystemerne fra Solens lysenergi til den varmeenergi, der forlader Jorden via atmosfæren - kender til vigtige stoffers kredsløb i naturen. Det gælder stoffer som kulstof, nitrogen, oxygen og vand - kender til samspil mellem arter af planter og dyr i naturen. De skal vide at planterne er primærproducenter og de skal kende til byttedyr og rovdyrs indbyrdes påvirkning - kender til forskellige økosystemer og til udviklingen af plante- og dyrearter gennem tilpasning til forskellige nicher - anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder -forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer - gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder - beskrive den biologiske betydning af energistrømme samt udvalgte kredsløb i forskellige økosystemer - beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landbrugsformer - forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed - kende nogle økologiske forskelle på udvalgte danske og udenlandske økosystemer, herunder betydningen af klimaforhold, jordbundsforhold, økosystemets alder og årstider Brakmark, inficiret, individ, livscycklus, nervesystemet, overgødskning, plantenæringsstoffer, videnskab, værter, borreliose, skovflåt, artsfæller, energikilder, evolution, gener, niche, organisk materiale, økosystem, energiindhold, fødekæde, levende væv, livsprocesser, nedbryderfødekæde, organiske forbindelser, primærproducenter, respiration, fotosyntese, algevækst, global opvarmning, grundvand, grundstof, klorofyl, nitrogen, overhud, symbiose, tørstof, ånding, artsdiversitet, opfostre, vækstbetingelser Organismer, individ, føde, infektion, lammelse, suge, bakterier, forurening, brakmarker, producere, camouflage, nuancer, sod, industri, lysmængde, forhold, kommunikere, faktorer, omgivelser, frigjort, slutresultat, formindske, omdanne, fordøje, led, afføring, fordampe, fortætte, uundværlig, udnytte, byggemateriale, global, rødder, population, formere, eksponentielt, smitsom, forandring Naturforvaltning s får en viden om, at det er nødvendigt at forvalte naturen, fordi mennesket påvirker den så meget - får et indtryk af, hvor forskelligartet naturforvaltning kan være - får kendskab til de overordnede adgangsregler til naturen - får et indtryk af, at man som almindelig borger kan være med til at forvalte naturen på mange forskellige måder - vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil - forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt - vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger Eksrementer, energi, forædling, frugt, shelter, Staten, stente, biologisk mangfoldighed, græsningstryk, habitatområde, kødkvæg, vegetation, urt, afvande, brak, delta, dige, indvundet landbrugsområde, kompakt, okker, raste, rekreativt område, tilløb Påvirke, trækrute, international, genoprette, træfældning, princip, beskytte, kysten, frede, reservat, uoverskueligt, forening, nationalpark, såkaldt, direktiv, syn, pleje, afhængig, naturpleje, kvæg, nyspire, knopper, åndehul, advarselsskilt, årrække, enge, oversvømme, udflugtsmål

6 Bjerge s Forurening s lærer om bjergenes opståen, herunder de geologiske processer der var medvirkende ved dannelsen - lærer og dyr og planters tilpasning til livet i bjergene - gennem arbejde med klimaforholdene i bjergene samt bjergenes geografiske placering opnår kendskab til forskellige kredsløb i naturen - får indsigt i samspillet mellem de abiotiske og biotiske forhold i bjergene - får viden om væsentlige faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, her fx partikelforurening af luften, høreskader forårsaget af høje lyde og forurening af vand med nitrat og hormonforstyrrende stoffer - kender til nogle af de skadelige konsekvenser for naturen som følger af fx brug af nye kemiske stoffer, af et stort energiforbrug og af landbrugets store gødningsforbrug - forholder sig til de problemer for menneskets sundhed og for miljøet, som forårsages af fx luftforurening, lydforurening og vandforurening - anvende biologiske begreber og viden om biologiske processer i forskellige sammenhænge - formidle resultater og konklusioner af arbejdet med biologiske emner og problemstillinger gennem brug af alsidige metoder - forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger, herunder hensynet til biologisk mangfoldighed - give eksempler på, hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysik-kemiske forhold - kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling - give eksempler på resultater af nyere biologisk forskning, som har betydning for menneskets erkendelse og livsvilkår Artsrigdom, kontinentalplade, terræn, epifytter, pudeplanter, tempererede, jordlevende, knolde, løvtræer, revir, roset, sociale dyr, stængel, urter, konvergente arter, murmeldyr, tahr, murløber Rager, udbrud, størkner, klima, trægrænse, frysepunktet, blomstre, gennemsnitlig, opvarme, frodig, bjergskråning, livsbetingelser, jordlag, tilpasse, snemængder, visne, nedbryde, farvestrålende, bestøve, tilpasning, højland, krævende, tørrer, isolere, optage, iltindhold, klove, lavereliggende, udkigspost, dvale, karakteristisk, oversiden Gips, kraftværker, drivhusgasser, drivhuseffekt, klima, atmosfæren. Tropiske sygdomme, vedvarende energi, syreregn, kvælstofoxider, NOx er, ph-værdi, lydforurening, fiskeyngel, brændselscelle, luftvejssygdomme, navigation, reduktion, hørenerve, lydmåling, partikelforurening, høreskade, decibel, grundvand, biotop, gødning, iltmangel, modermælkserstatning, mundhulen, nitrat, nitrit, nitrosaminer, pesticider, ukrudtsmidler, ressource, kønshormoner, hormonforstyrrende stoffer, hormonvirkende stoffer, rensningsanlæg, WHO Undvære, sammensat, gasser, restprodukt, indhold, industrialisering, smelte, usikkerhed, anstrengelse, producerer, løsning, atomkraft, vandstand, nyde, energiforbrug, udslip, forsynet, filtre, generator, fremstille, hæmme, færre, neutralisere, høreværn, ørepropper, ejendom, støj, forvirre, navigation, kur, trykluftbor, myldretid, rense, reduktion, hospitalsindlæggelser, bekæmpe, udstødningsrør, pumpe, mineralvand, sive, effektiv, mistænke

7 Muskler og doping s tilegner sig viden om muskelceller og musklernes funktion - arbejder praktisk og teoretisk med muskler og processer i muskelcellerne - arbejder med doping, dopingbrugerens konsekvenser og muligheder - opnår viden om aktuelle temaer og sætter dem ind i samfunds- og værdiperspektiver - kende forskellige celletyper og deres funktion, herunder nerve- og muskelceller - forklare sammenhænge mellem muskler, lunger og blodkredsløb under fysisk aktivitet samt væsentlige træk ved kroppens energiomsætning - forklare fødens sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer - forklare vigtige reguleringer af det indre miljø gennem hormonsystemet, herunder reguleringen af blodsukker og væskebalance - forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår Blodlegemer, cellemembran, DNA, evolution, grønkorn, genetisk bestemt, mitokondrier, nerve, pattedyr, ribosomer, sene, plantecelle, dyrecelle, muskelfibre, arterier, forbrænding, organeller, pulsåre, cellekerne, celleslim, protein, doping, gen, grænseværdi, hormon, hæmatokrit-værdi, kønshormoner, muskelfremmende stoffer, mutation, EPO, gendoping Enhed, foruden. Impulser, ballerne, pupiller, vægge, regulere, viljen, kontrol. Konkurrence, bundter, fedthinde, fibersprængning, tykkelse, hinde, binder, maraton, gennemsnit, behandling, blodprop, motion, optage, forsyne, forbrænding, udånde, frigive, streng, funktioner, genopbygge, idrætsudøver, effektivt, revidere, sprøjte, spå, injektion, alderdom, leversvigt, balance Dyrevelfærd s opnår viden om forskellige typer adfærd - forholder sig til, hvordan vi behandler vores kæle- og husdyr - forholder sig til, hvordan forskellige kulturer ser på kæleog husdyr - forholder sig til problemstillinger omkring forsøgsdyr - give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser - vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte produktionsformer, herunder konventionelle og økologiske Artsfælle, evolution, gen, nedstamme, parasit, rangorden, territorium, brunst, diskusprolaps, dominant, fremavlet, frilandsgrise, hingst, yngel, yngelpleje, forsøgsdyr, adfærd Tillært, stress, begrænse, betragte, udtryk, fangenskab, social, flokadfærd, rangorden, praksis, parasit, stereotyp, bevægelsesmønster, so, metalskure, acceptere, føreskabet, aggressivitet, forskning, bivirkninger, husdyr, overudnyttes, fysisk, trives, velfærd, race, stimulere, mistrives, forsvarligt, livstruende, ophobe, datamodel, elendig, anledning

8 Affald s opnår viden om forskellige affaldstyper og deres indvirkning på miljøet - opnår viden om behandlingen af forskellige affaldstyper - lærer om biologiske processer i rensningsanlæg - lærer om fødekæder og tungmetallers påvirkning af disse - gennem arbejdet med emnet affald bliver i stand til at forholde sig kritisk og agere fornuftigt - give eksempler på anvendelse af mikroorganismer - give forslag til biologiske eksperimenter og systematiske undersøgelser i forbindelse med spørgsmål om natur, miljø og sundhed - designe og gennemføre relevante undersøgelser og vælge udstyr, der passer hertil - formulere konklusioner på grundlag af egne og andres resultater - formulere og genkende relevante biologiske problemstillinger Bakterier, tungmetaller, deponere, drivhuseffekt, husstand, kompostering, kraftvarmeværk, sur nedbør, aktivt slam, bundfælde, metalliske grundstoffer, organisk affald, rådne, skumme væk, rensningsanlæg, batterier, fjernvarme, legering Madrester, kloakker, skraldebil, skadelig, forøge, forbrænde, forbrugere, genbrug, deponering, spildevand, moderne, bundfælde, mekanisk, materiale, forrådnelse, kemisk, iltindhold, rense, ledes, genopladelig, afspille Evolution s opnår kendskab til teorier om livets opståen og udvikling - opnår kendskab til centrale overgange i livets udvikling - forstår sig selv som en del af livets dynamiske udvikling og lærer om deres egen afstamning - kan anvende evolutionsteorien i debatmæssige sammenhænge som en del af deres almene og naturfaglige dannelse - klassificere hvirveldyr og deres gruppering inden for fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr samt udvalgte leddyr, herunder hovedgrupper af insekter - redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling - redegøre for livets opståen og evolution i en naturvidenskabelig sammenhæng, herunder artsdannelse Encellede, flercellede, prokaryot, krybdyr, celledeling, DNA, gen, mutation, padder, pattedyr, selektion, stamform Tiktaalik, art, fossil, græssteppe, hjernekasse, Homo, Lucy Amøbe, organisme, klump, fordøje, primitive, beskytte, forsyne, næring, udtørring, udvikle, specialisering, sprede, sensation, undermunden, kranie, redskaber, termitter, hjernerumfang, arvemateriale Ret til ændringer forbeholdes

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - december 2004 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Den røde tråd På Vissenbjerg skole har lærerne arbejdet i udviklingsgrupper for alle skolens fag. Der arbejdes således med at skabe større sammenhæng i

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence 2008/09 Varm vandet Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence Varm vandet Indhold 2 Indledning Varm vandet 3 Lærervejledning 7 Specifik lærervejledning 10 Varmt vand med solenergi 14

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere