Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å

2 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Rekvirent Rådgiver Vesthimmerlands Kommune Natur, Miljø og byggeafdelingen Frederiks IX s Plads Farsø CVR-nr.: Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektleder Jesper Madsen Kvalitetssikring Allan Mikkelsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Grove Andreasen Udgivet EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Oplysninger om indsatsen Formål, omfang og bindinger Plangrundlag, data og registreringer Tekniske anlæg og ledninger mv Projektforslag Projektbeskrivelse Projektomfang Indledende arbejder Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Fjernelse af kreaturpassage Udlægning af gydegrus Fjernelse af omløbsstryg Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning Reetablering af projektområdet Berørte lodsejere Forventede konsekvenser Nødvendige afværgeforanstaltninger OMKOSTNINGER OG TIDSPLAN KONKLUSION: PROJEKTETS GENNEMFØRLIGHED BILAGSFORTEGNELSE 1. Længdeprofil med projektforslag. 2. Længdeprofil med beregnede vandspejl. 3 / 28

4 1. OPLYSNINGER OM INDSATSEN Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatsen Indsats ID AAL Indsats type Fjernelse af spærring Vandløbets navn Lerkenfeld Å, delstrækning AAL Vandløbssystem Lerkenfeld Å vandløbssystem Nærmeste topografiske stednavn Ca. 1,9 kilometer sydøst for Svingelbjerg, ved Lerkenfeld Gods. 1.6 Vandløbsstation Stemmeværket findes i station Lerkenfeld Å Beskrivelse af indsatsen Der er i dag en opstemning i Lerkenfeld Å i forbindelse med det tidligere dambrugsanlæg ved Lerkenfeld Dambrug, hvor vandindtaget til dambruget blev foretaget ved gravitation fra Lerkenfeld Å. Dambruget er ombygget og der indvindes nu grundvand til driften, hvorfor opstemningen ikke mere er nødvendig. Passageproblemerne ved opstemningen er tidligere forsøgt løst ved først at anlægge en fisketrappe og senere et omløbsstryg. Omløbstryget er imidlertid etableret med for kraftig et fald gennemsnitligt 16, hvorved der ikke er fuld passage forbi opstemningen. Desuden giver opstemningen anledning til en lang stuvezone opstrøms, og denne stuvezone ønskes ligeledes fjernet. Opstemningen fjernes ned til eksisterende vandløbsbund. Ca. 400 m opstrøms opstemningen er der en overkørsel for Korsholmvej/Svingelbjergvej, Rødebro, hvor stenbunden er placeret så højt at der, trods fjernelsen af opstemningen, stadig vil være en betydelig stuvezone opstrøms vejen. Der foretages derfor en sænkning af bunden under broen. Der foretages desuden en opfyldning af vandløbsbunden nedstrøms opstemningen, en oprensning umiddelbart opstrøms og en udlægning af gydegrus på strækningen. Vandindtaget foretages i dag ved en grundvandsindvinding og til sikring af driften etableres der en supplerende pumpe i vandløbet i tilfælde af driftstop. 4 / 28

5 Figur 1.1 Oversigtkort med placering af indsats AAL Figur 1.2 Oversigt over indsatsområdets beliggenhed. 5 / 28

6 Figur 1.3 Opstemning set fra nedstrøms retning.i baggrunden til højre er overløbskant til omløbsstryget. Figur 1.4 Omløbsstrygets udløb nedstrøms opstemningen, hvor det ses, at vandet løber med stor hastighed. 6 / 28

7 2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, som projektet er behæftet med Formål Der ønskes etableret en faunapassage i form af fjernelse af opstemningen og omløbsstryget ved Lerkenfeld Dambrug, så der skabes bedre passage for vandrende fisk og smådyr både op- og nedstrøms. Desuden skal den nuværende stuvezone opstrøms dambruget fjernes. Gennemførelsen af projektet vill give bedre mulighed for frie vandringer til meter vandløb i Lerkenfeld Å systemet Omfang Stemmeværket og overløbskanten til omløbsstryget skal fjernes. Der fjernes sten og aflejringer og udlægges sten og gydegrus til udjævning af faldet og der etableres en pumpeløsning som supplerende indtag til dambruget Bindinger Vesthimmerlands Kommune ønsker, at vandløbsrestaureringsprojektet skal gennemføres, således det supplerende vandindtag til dambrugsdriften sikres ved en pumpeanordning, der er uafhængig af vandløbets fysiske skikkelse. 3. PLANGRUNDLAG, DATA OG REGISTRERINGER I det følgende afsnit beskrives de planmæssige forhold, som har relevans for projektet og projektområdet. Plangrundlag 3.1. Vandløbets klassifikation Offentligt vandløb Vandløbsmyndighed Vesthimmerlands Kommune Vandløbsregulativ Regulativ for Lerkenfeld Å vedtaget af Viborg Amt Vandplanens målsætning Lerkenfeld Å er i udkast 2013 til Vandplan 1.2 Limfjorden målsat med krav om god økologisk tilstand, hvor faunaklassen (DVFI-værdien) skal være 5 eller bedre. (Kilde: MiljøGIS 2013) 3.5. Miljøtilstand DVFI: Der er målt en DVFI-værdi på 5 den 23/ på følgende stationer: Stationsnummer AAL , beliggende ca. 370 meter opstrøms opstemningen. Stationsnummer AAL , beliggende ca. 690 meter nedstrøms opstemningen. DFI Der findes ingen data for fysisk vandløbskvalitet (DFI) i nærheden af indsatsstrækningen. 7 / 28

8 3.6. Vandplanens øvrige indsatser (Kilde: Danmarks Miljøportal) Fisk Strækningen, indeholdende pågældende indsatsområde, er i udsætningsplan Plan for fiskepleje i Lerkenfeld Å - Distrikt 19, vandsystem 16 betegnet som strækningen omkring station 9. Der er om strækning (9-11) følgende oplysninger: Fra Lerkenfeld Dambrug og til udløbet i Lovns Bredning øges åens dimensioner og bliver bredere og dybere. Der er mange naturlige sving, og biotopen er især egnet til større ørred. Ved Lerkenfeld Dambrug er der etableret et omløbsstryg med et særdeles stort fald. Det gamle stemmeværk består stadig på trods af, at dambruget nu udelukkende får vand fra en grundvandsboring. Det anbefales kraftigt, at de naturlige faldforhold på stedet genskabes, således at vandrefisk mv. uden problemer kan passere stedet. Opstrøms dambruget er der registreret både yngel og ældre ørred. (Kilde: Fiskepleje.dk) Der er udpeget en spærring og en mindre strækning til restaurering nedstrøms opstemningen. Desuden er der udpeget en række spærringer, rørlægninger samt restaureringer langt opstrøms i Lerkenfeld Å og i tilløbene til Lerkenfeld Å. (Kilde: MiljøGIS 2013) Registreringer 3.7. Fredninger Strækningen er beliggende indenfor arealfredningen Lerkenfeld Ådal pr. 19/ beskyttelse Lerkenfeld Å er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens 3. Arealerne langs begge sider af indsatsstrækningen er op til Svingelbjergvej/Korsholmvej omfattet af 3-mose. Opstrøms vejen er arealerne klassificerede som beskyttet mose og eng se figur 3.1. Yderligere er der udpeget sårbar natur startende kort opstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Den nærmest liggende naturtype er rigkær (7230), som det fremgår af figur 3.2. (Kilde: Danmarks Miljøportal) 3.9. Natura beskyttelse Indsatsområdet er omfattet af Natura 2000 beskyttelse, da det er beliggende indenfor EF-habitatområde nr Bilag IV-arter Der er ingen registreringer af Bilag IV-arter indenfor indsatsområdet Øvrige udpegninger og registreringer Okker: Projektområdet er registreret i okker-klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning. Jordbund: Jordbunden er i projektområdet registreret som humusjord. 8 / 28

9 Jordforurening: Der er ingen registrerede forekomster af jordforurening i projektområdet jf. Danmarks Arealinformation (af april 2014) Beskyttelseslinjer Arkæologi og kulturhistorie Nødvendige myndighedstilladelser Drikkevandsinteresser: Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Projektområdet er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen og fortidsminde beskyttelseslinjer. Der findes i projektområdet flere kulturarv og arkæologiske interesser, og projektområdet ligger indenfor beskyttelseszonen for fredningsnummer , som er Lerkenfeld Gods tilhørende voldgrav se figur 3.3. Naturbeskyttelsesloven: Indsatsen indebærer fysisk påvirkning af 3-beskyttet vandløb, og beskyttet natur. Derfor kræver indsatsen dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. desuden skal der søges dispensation efter lovens 18, da der er ændringer inden for åbeskyttelsesliniens 100 meter zone. Vandløbsloven: Projektet skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering. Fredningsnævnet: Projektet ligger indenfor fredningen Lerkenfeld Ådal, og skal forelægges Fredningsnævnet. VVM-screening: Bekendtgørelse nr af 15/12/2010, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 11 f er projekter som omhandler regulering af vandløb omfattet af VVM-screening. Supplerende data Opmålinger Der er foretaget en opmåling af Lerkenfeld Å i februar Der er opmålt strækningen fra ca. 500 m opstrøms Svingelbjervej/Korsholmvej til ca m nedstrøms opstemningen, i alt en strækning på ca m den regulativfastlagte strækning st m. Opmålingen fremgår af bilag 1 og figur 3.4. Opstemningsbygværket er beliggende mellem st og m. Selve stemmet er i st m. Der er ligeledes foretaget en opmåling af det 90 meter lange omløbsstryg, som løber fra Lerkenfeld Å i station og har udløb i station Dette er illustreret efter samme principper som Lerkenfeld Å profilet se figur 3.5. Detaljeringsgraden af opmålingen er tilstrækkelig omfattende til, at der kan foretages vandspejlsberegninger til at belyse de hydrauliske konsekvenser. Generelt er der opmålt vandløbsprofiler minimum for hvert 100 m og suppleret med profilopmålinger ved væsentlige ændringer af 9 / 28

10 3.16 Vandløbsdimensioner jf. regulativ vandløbets skikkelse. Af regulativet for Lerkenfeld Å fremgår det at projektstrækningen skal vedigeholdes efter krav til en vandføringsevne med en sammenhæng mellem vandstand og vandføring i en række kontrolstationer. Afstrømningsdata kommer fra station 13.04, som er beliggende cirka 1,6 kilometer opstrøms opstemningen. Der er i denne station målt vandføringen fra november 1983 til januar Hydrometrisk målestation 13.04, Lerkenfeld Å, 250 meter øst for Møllegård Topografisk opland km 2 Driftsperiode November 1983 januar 2008 Karakteristisk hændelse Afstrømning l/s/km Karakteristiske afstrømninger Medianminimum 7 Sommermiddel 9,6 Sommermedianmaksimum 18,4 Vintermiddel 13,4 Medianmaksimum 40,6 5-års maksimum 55,5 10-års maksimum 59,6 Manningtal m 1/3 /s Sommer 10 Vinter 25 Vandindvindingstilladelse Miljøgodkendelse I henhold til miljøgodkendelsen af 2. juli 2009, har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af 76 I/s fra boringer og dræn. Såfremt denne mængde ikke kan findes, kan der sekundært blive suppleret med vandløbsvand, der pumpes ind fra Lerkenfeld Å. Dambruget har i dag en velfungerende indvinding af grundvand, og der er som udgangspunkt ikke brug for et supplerende bidrag fra vandløbet. I projektet etabeleres således kun en nødpumpe, der, i tilfælde af driftsstop, kan løfte 76 l/s til den nuværende opstemningskote. Lerkenfeld Dambrug har en miljøgodkendelse fra 2. juli 2009, udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune. 10 / 28

11 Figur 3.1: 3 -beskyttelse i projektområdet opstrøm spærring. Brun = mose. Lysegrøn = eng. Orange = Overdrev. Kilde Miljøportalen. Figur 3.2: Oversigt over sårbare naturtyper og deres naturtilstand, hvor grøn er god, gul er moderat og brun er lav. 11 / 28

12 Figur 3.3: Fortidsmindebeskyttleseszoner i projektområdet. Figur 3.4: Længdeprofil af opmåling af strækningen omkring indsatsen i Lerkenfeld Å. Stemmeværket er i st Sort streg er opmålt bund, blå streg er opmålt vandspejl og grønne streger er opmålt terræn. 12 / 28

13 Figur 3.5 Længdeprofil af omløbsstryget. 4. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tekniske anlæg og ledninger mv. inden for undersøgelsesområdet. Disse er gengivet i nedenstående afsnit. Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. via ledningsejerregistreret LER, hvoraf det fremgår følgende ledningsejere i eller nær projektområdet: HEF GlobalConnects TDC 4.1. LER For alle tre ledningsejers vedkommende krydser deres kabler ved Svingelbjergvej/Korsholmvej. Der er følgende krydsninger: HEF: Fibernet kabel og et 0,4 kv elkabel, der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. 10 kv kabel, der krydser ca. 5 m nedstrøms vejen. GlobalConnects: Kabel der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. TDC:Kabel der krydser Lerkenfeld Å ca. 5 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Anførte kabler forventes ikke at blive berørt af indsatsen. Hvis der ved detailprojekteringen viser sig behov kan de enkelte ledninger påvises. Ud over ovennævnte ledninger, 13 / 28

14 4.2. Dræn 4.3. Bygninger og anlæg kan der desuden forekomme interne ledninger i forbindelse med stemmeværket. Iht. Orbicons drænarkiv er der ikke foretaget dræning i projektområdet. Ved opmåling af vandløbet er der heller ikke registreret drænudløb. Der er registreret enkelte åbne tilløb. Ejendommen Lerkenfeld Gods, Svingelbjergvej 106, der er beliggende opstrøms opstemningen, er omgivet af en voldgrav. Vandstanden i voldgraven er dog uafhængig af opstemningen, da denne er etableret længe før opstemningen og i øvrigt har et vandspejl, der er højere end Lerkenfeld Å og er grundvandsfødt. Broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej vil blive påvirket af projektet, men er dog opført før opstemningen i Det har ikke været muligt at få oplysnnínger på broen, men det antages, at dens fundering er tilstrækkelig til en vandspejlssænkning. Der er yderligere en ældre træbro 70 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Denne har tidligere fungeret som en kreaturovergang, men er nu i en tilstand af forfald og anvendes ikke. Derudover er der i forbindelse med selve opstemningen et større anlæg bestående af et indløbsbygværk, et stemmeværk og et udløbsbygværk samt vandindtaget til Lerkenfeld Dambrug. Endelig er der omløbsstryget med indløbsbygværk (overløbskant). 5. PROJEKTFORSLAG 5.1. Projektbeskrivelse Opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug har tidligere udgjort en fuldstædig spærring for vandrende fisk og smådyr. Der er etableret passage ved i første omgang en fisketrappe og siden et omløbsstryg. Fisketrappen er nu nedlagt. Omløbsstryget består af en bred overløbskant, der sikrer opstemningskoten ved store vandføringer og med en udskæring, der skal sikre passage og opstemningskoten ved en lille vandføring. Omløbsstryget er kort (90 m) og med et kraftigt fald på gennemsnitlig 16. Omløbsstryget er således ikke fiskepassabelt ved alle vandføringer. Den store faldhøjde gennem omløbstryget og over opstemningen skal fjernes for at sikre vandløbets kontinuitet. Opstemningen giver desuden anledning til en lang stuvezone, som skal fjernes. Der er i samråd med Vesthimmerlands Kommune arbejdet med en række forskellige løsningsmuligheder fra udvidelse af det nuværende omløbsstryg, en tilbageføring af vandløbet til dets oprindelige tracé og til en restaurering i det nuværende tracé. Resultatet af disse undersøgelser har vist, at en fuld fjernelse af stemmeværket med en restaurering i det nuværende tracé, vil være den mest kost-effektive løsning. Herefter er der arbejdet videre med to 14 / 28

15 projektforslag, der er fremlagt for lodsejerne, som begge har været meget positivt indstillet overfor begge løsninger. Fælles for de to løsninger er, at efter fjernelse af stemmeværket foretages der en restaureing med en udjævning af faldet fra broen ved Svingelbjergvej/Korsholmvej til 180 m nedstrøms stemmeværket. Derved etableres der et fuldt passabel stryg i stedet for det nuværende stemmeværk/omløbsstryg, se figur Figur Længdeprofil visende de to løsningsforslag. Ved den lilla bevares bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. Ved den røde fjernes 40 cm af bunden inde under broen. Det har vist sig, at bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej er etableret med en stenbund, der ligger ca. 40 cm højere end bunden op- og nedstrøms broen. Denne vil således stadig give anledning til en vis stuvningspåvirkning opstrøms broen, også selvom stemmeværket helt fjernes. Stenbunden under broen er undersøgt, og den består af sten i forskellige størrelser. De er minimum udlagt i en dybde på 60 cm, og det er således vurderet, at det er muligt at fjerne op til 40 cm. Dette giver en væsentlig bedre og billigere løsning, hvorfor det er besluttet at arbejde videre med denne løsning. Med det valgte projektforslag (den røde streg på figur 5.1.1) foretages der en fjernelse af hele opstemningsbygværket, og indtaget til dambruget lukkes. Der fjernes 40 cm af bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, og bundkoten udjævnes til et gennemsnitligt fald på ca. 2,8 ved opfyldning med sten og oprensning af aflejret materiale. Overløbskanten til omløbsstryget fjernes, og der opbygges en ny vandløbskant. 15 / 28

16 Figur Foto af indløbet til omløbsstryget. Indløbet består af en lang overløbskant med en udskæring til sikring af passage ved små vandføringer Projektomfang I forbindelse med etablering af faunapassage ved opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug skal følgende projektelementer gennemføres: 1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet samt eventuelt udlægning af køreplader. 2. Oprensning af eksisterende vandløbsbund opstrøms opstemningen. 3. Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe. 4. Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen. 5. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. 6. Fjernelse af kreaturpassage. 7. Etablering af stryg med gydebanker. 8. Fjernelse af omløbsstryg. 9. Etablering af pumpeanlæg til sikring af nødforsyningen på Lerkenfeld Dambrug. 10. Reetablering af projektområdet Indledende arbejder Der er adgang til den nordlige side af indsatsstrækningen fra dambrugets arealer, og til den sydlige side er der adgang via en grusvej fra Korsholmvej og ned over et markareal. Ud over disse er der adgang til begge sider af vandløbet fra hvor Lerkenfeld Å krydser Svingelbjergvej/Korsholmvej. Kørsel langs vandløbet er vanskeliggjort af rørskov på 16 / 28

17 nordsiden og skov på sydsiden af strækningen. Afhængig af årstiden i forbindelse med anlægsarbejdet og bløde områder langs projektstrækningen, kan det blive nødvendigt med udlægning af køreplader. Det anbefales at udføre anlægsarbejdet i en tør periode i sommerhalvåret, og det er besluttet, at det skal foretages fra vandløbets nordside. Ved arbejde med omløbsstryget er det nødvendigt, at arbejdet foretages fra sydsiden. Figur Skitse over adgangsforhold Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Opstemningen har forårsaget en del sandaflejringer opstrøms. Af længdeprofilet fremgår de som en pukkel på længdeprofilet, se figur Det anbefales, at få afgravet strækningen fra opstemningen og cirka 45 m opstrøms for at undgå at dette materiale aflejres nedstrøms, hvor der ligger nogle gydebanker. Sandaflejringerne skal fjernes ned til det nye bundforløb og oplægges i omløbsstryget og anvendes som en del af opbygningen af vandløbsbrinken ved indløbet til omløbsstryget. Ved afgravning bør man være opmærksom på ikke at fjerne eventuelle naturlige aflejringer af sten Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Betonanlægget ved opstemningen og fisketrappen skal nedbrydes og fjernes fra projektområdet. Det anslås, at der er cirka 35 m 3 beton. 17 / 28

18 Det kan overvejes, at undlade at nedbryde bundfundamentet ved opstemningen, idet der skal opfyldes med cm sten oven på den eksisterende bund. Efter fjernelse af bygværket skal der etableres et nyt vandløbsprofil svarende til et naturligt profil for strækningen med en bundbredde på ca. 5 m og et anlæg på a=1. Hertil kan der som sikringssten anvendes stenmateriale fra omløbstryget, ca. 80 m 3. Figur 5.4.1: Eksisterende stemmeværk med fisketrappe, der fjernes. Naturligt vandløbsprofil opbygges Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen På nedstrøm side af opstemningen er der et niveauspring i vandløbsbunden, som er dannet ved omløbsstrygets høje vandhastighed, hvor det løber ud i Lerkenfeld Å, se figur Dette skal fyldes op med stenmateriale til niveauet anvist på længdeprofilet, se bilag 2. Se desuden figur Til opfyldning anvendes bundmaterialet fra omløbsstryget, og der skal i alt anvendes ca. 100 m / 28

19 Figur 5.5.1: Udløb af omløbsstryg, der har borteroderet vandløbsbunden i Lerkenfeld Å. Bunden i Lerkenfeld Å skal på stedet opfyldes med sten fra omløbsstryget. Figur 5.5.2: Strækning opstrøms stemmeværk, der skal oprenses og strækning nedstrøms der skal opfyldes. 19 / 28

20 5.7. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Af hensyn til en genskabelse af et naturligt fald i Lerkenfeld Å og fjernelse af hele stuvezonen er det nødvendigt med en reduktion af bundkoten inde i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, beliggende i st m. Bunden består af sten i forskellig størrelse op til ca. 25 cm. Ved en undersøgelse, hvor der blevet gravet i bunden, blev det konstateret, at der som minimum er etableret en stenbund med en tykkelse på 60 cm. Der fjernes 40 cm af bunden, dog ikke i fuld bredde. Bunden bevares ca. 50 cm fra begge brosider og ud, hvorefter stenene fjernes, således profilet fremstår som et delvist trapezformet profil, se figur Bunden i broen etableres i kote 3,10 m. De fjernede sten udlægges i vandløbets meget store og dybe profil umiddelbart nedstrøms broen. Alternativ kan en del af stenene lægges yderligere op af brosiderne. Denne løsnning vil også forbedre odderens. Der fjernes i alt ca. 10 m 3 sten. Figur 5.7.1: Bund i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej afgraves i ca. 40 cm dybde. Rød streg er projektforslag. Sort streg er opmålt bund Fjernelse af kreaturpassage I forbindelse med gennemførelsen af projektet er det aftalt med lodsejer H. O. A. Kjeldsen, som et led i lodsejeraftalen, at fjerne den nuværende kreaturovergang ca. 70 m nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej, se figur Overgangen er i forfald, og anvendes ikke mere. 20 / 28

21 Figur 5.8.1: Kreaturovergang der fjernes Udlægning af gydegrus I et vandløb med en bundbredde på 4 5 meter anbefales det, at give strygene en længde på 1,5-2 gange vandløbsbredden, altså 6-8 meter. Det giver en god dynamik i vandløbet. Det anbefales, at der er etableres en afstand mellem midtpunkterne af strygene på cirka 25 m. Gydegrusset udlægges i lagtykkelser på ikke mindre end 30 cm. Stensammensætningen af gydegrus er følgende: 85 % sten på mm (nøddesten) 15 % sten på mm (singels + håndsten) Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes stenmaterialer uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (maksimalt %). Der må ikke anvendes nedknuste materialer (bortset fra evt. bundsten under sikringssten). Gydebankerne etableres fra kreaturovergangen til stemmeværket, i alt en strækning på 300 m. Der etableres således minimum 12 gydebanker. Ved placering skal der tages hensyn til lokale forhold, hvorfor den endelige placering foretages sammen med entreprenøren ved en besigtigelse. 21 / 28

22 5.10. Fjernelse af omløbsstryg Ved gennemførelse af projektet skal omløbsstryget ikke anvendes mere. Det nuværende ind- og udløb fra stryget skal lukkes så der ikke er forbindelse til Lerkenfeld Å, og der opbygges en naturlig vandløbsbrink ud til åen. Som tidligere anført genanvendes en stor del af stenmaterialet i omløbsstryget til opfyldning af eroderet vandløbsbund og opbygning af vandløbsbrinker efter fjernelse af stemmeværket. Omløbsstryget ligger i et -3 beskyttet moseareal med træer omkring. Det er i samråd med Vesthimmerlands Kommune vedtaget at omløbsstryget bliver liggende uden en opfyldning til terræn, da det er vurderet, at kørsel med maskiner og afretning af terrænet påvirker arealet væsentlig mere, end hvis omløbsstryget forbliver uberørt. Der er observeret et markvandingsanlæg ved opstemningen, hvor røret herfra passerer omløbsstryget to gange under et spang. Dette anlæg berøres således ikke af projektet Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning I henhold til miljøgodkendelse fra 2. juli 2009 har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af maksimalt 76 l/s fra grundvandsindvinding eller fra dræn. I tilfælde af at dette ikke er muligt kan der suppleres med vandindtag fra Lerkenfeld Å. Dambrugejer har meddelt, at den nuværende grundvandsindvinding er tilstrækkelig, hvorfor der ikke er behov for yderligere vandindtag, ud over ved driftsstop af grundvandsindvindingen. Det er aftalt mellem Vesthimmerlands Kommune og Aquapri, at der etableres en nødpumpe i Lerkenfeld Å, der kan sikre et vandindtag på de maksimale 76 l/s, og som kan løfte vandet op til den nuværende opstemningskote på 3,82 m (DVR90). Indvindingen foretages ved etablering af et pumpeanlæg i starten af det nuværende indløb til dambruget. Så meget som muligt af det nuværende indløbsbygværk genanvendes. Der skal desuden etableres strømforsyning og styreskab til pumpen. Styringsskabet skal placeres tæt på pumpeanlægget. Figur Principskitse af pumpeanlæg. 22 / 28

23 Den første del af indløbsbygværket uddybes, så den kan fungere som pumpesump Pumpeanlægget etableres, så det pumper vandet op fra pumpesumpen til den eksisterende fødekanal. Pumpen kan etableres i en pumpebrønd med tilløbs- og afløbsledning. Data for pumpen er angivet nedenfor: 1 stk. LM PR200/200-1/1 indpumpningspumpe. Kapacitet: Ca. 75 l/s Løftehøjde: Ca. 1 m Mellem vandløbet og indløbet til pumpen sættes en rist, som opfylder kravene i afgitringsbekendtgørelsen. Risten frasorterer grene mv., som ikke må tilledes pumpen. Ved udløbet fra pumpeledningen skal fødekanalen stensikres for at sikre mod erosion fra rørudløbet. Der foretages i øvrigt terrænregulering rundt om den nyetablerede pumpestation. Ved nedgravningen af eventuelle ledninger skal entreprenøren være opmærksom på diverse ledninger, der er ført internt på dambruget. Arbejdet skal desuden foregå i tæt kontakt med dambrugsejeren. Under anlægsfasen skal vandindtaget sikres ved en midlertidig pumpeløsning Reetablering af projektområdet Alle adgangsveje og øvrige midlertidige anlæg mv. reetableres til en standard, som før arbejderne påbegyndtes. 6. BERØRTE LODSEJERE Som led i forundersøgelsen er det undersøgt hvilke lodsejere, der direkte eller indirekte kan blive berørt af projektet. Listen over disse lodsejere fremgår nedenfor. Berørte lodsejere Matrikelnr. Ejer H.O.A. Kjeldsen og Mikkel Kjeldsen 1a, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Svingelbjergvej Farsø Aquapri Denmark A/S Durupvej 44 1am, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Glyngøre 7870 Roslev Nedenstående tabel opsummerer lodsejernes holdning til projektet. Navn H.O.A. Kjeldsen Lodsejerens holdning til projektet Holdning til projektet H.O.A. Kjeldsen etablerede dambruget i Han er positiv 23 / 28

24 Aquapri Denmark A/S indstillet overfor projektforslaget og ser fjernelse af stemmeværket og et vandspejlsfald i åen som stort plus for Lerkenfeld Å. Aquapri v. Gitte Nielsen er ligeledes meget positiv indstillet overfor projektet. De anvender i dag ikke vandindtaget fra dambruget. Så, så længe deres ret til et supplerende vandindtag til dambruget er sikret ved en pumpeløsning, er de helt indforstået med projektforslagets ændringer af vandstanden i vandløbet. Der kan søges om erstatninger i henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Ved gennemførsel af projektet mister dambrugsejer Aquapri opstemningsretten. I henhold til ovenstående vejledning er der mulighed for at søge om erstatning. Det skal understreges, at det er Naturstyrelsen, der alene afgør, om lodsejerne er berettiget til erstatning og i hvor stort et omfang i forhold til styrelsens pulje. Efter vandløbsloven er det i sidste ende taksationskommissionen, der bestemmer den eventuelle erstatnings størrelse. Ikke behov under normale omstæ 7. FORVENTEDE KONSEKVENSER Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet Fisk og smådyr 7.2. DVFI 7.3. Vandløbsplanter 7.4. Fysisk vandløbskvalitet Projektet forventes at forbedre passageforholdene, så der skabes fuld op- og nedstrøms passage for fisk og øvrig vandløbsfauna i Lerkenfeld Å systemet. Projektet forbedrer passage til en strækning på m i Lerkenfeld Å. Det er derfor vurderingen, at gennemførelse af indsatsen er vigtig for passagemulighed og indsatsen vil medvirke til at sikre fri og uhindret passage for alle forekomne vandføringssituationer. Der er såvel op- og nedstrøms projektområdet en DVFI på 5. Det forventes, at forudsætningerne for opretholdelsen af faunaklasse 5 og den gode biologiske vandløbskvalitet understøttes og bevares. Ved fjernelse af stuvezonen vil den varierende plantesammensætning, der er i Lerkenfeld Å opstrøms den nuværende stuvezone, sprede sig ned på strækningen. Indsatsen vil således påvirke plantesammensætningen i positiv retning til en mere naturlig sammensætning. Der forventes etableret en god fysisk sammenhæng mellem den opstrøms og nedstrøms strækning. Niveauforskellen udlignes, så den fremkomne hældning er i god overensstemmelse med de naturlige faldforhold for vandløbet. Den fysiske vandløbskvalitet forbedres på hele indsatsstræknin- 24 / 28

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Gydeegnet bund Gydetæthed Gydebestande Behov for gydeegnet bund Datablad Titel Havørredbestandene på Sjælland,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere