Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å

2 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Rekvirent Rådgiver Vesthimmerlands Kommune Natur, Miljø og byggeafdelingen Frederiks IX s Plads Farsø CVR-nr.: Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektleder Jesper Madsen Kvalitetssikring Allan Mikkelsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Grove Andreasen Udgivet EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Oplysninger om indsatsen Formål, omfang og bindinger Plangrundlag, data og registreringer Tekniske anlæg og ledninger mv Projektforslag Projektbeskrivelse Projektomfang Indledende arbejder Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Fjernelse af kreaturpassage Udlægning af gydegrus Fjernelse af omløbsstryg Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning Reetablering af projektområdet Berørte lodsejere Forventede konsekvenser Nødvendige afværgeforanstaltninger OMKOSTNINGER OG TIDSPLAN KONKLUSION: PROJEKTETS GENNEMFØRLIGHED BILAGSFORTEGNELSE 1. Længdeprofil med projektforslag. 2. Længdeprofil med beregnede vandspejl. 3 / 28

4 1. OPLYSNINGER OM INDSATSEN Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatsen Indsats ID AAL Indsats type Fjernelse af spærring Vandløbets navn Lerkenfeld Å, delstrækning AAL Vandløbssystem Lerkenfeld Å vandløbssystem Nærmeste topografiske stednavn Ca. 1,9 kilometer sydøst for Svingelbjerg, ved Lerkenfeld Gods. 1.6 Vandløbsstation Stemmeværket findes i station Lerkenfeld Å Beskrivelse af indsatsen Der er i dag en opstemning i Lerkenfeld Å i forbindelse med det tidligere dambrugsanlæg ved Lerkenfeld Dambrug, hvor vandindtaget til dambruget blev foretaget ved gravitation fra Lerkenfeld Å. Dambruget er ombygget og der indvindes nu grundvand til driften, hvorfor opstemningen ikke mere er nødvendig. Passageproblemerne ved opstemningen er tidligere forsøgt løst ved først at anlægge en fisketrappe og senere et omløbsstryg. Omløbstryget er imidlertid etableret med for kraftig et fald gennemsnitligt 16, hvorved der ikke er fuld passage forbi opstemningen. Desuden giver opstemningen anledning til en lang stuvezone opstrøms, og denne stuvezone ønskes ligeledes fjernet. Opstemningen fjernes ned til eksisterende vandløbsbund. Ca. 400 m opstrøms opstemningen er der en overkørsel for Korsholmvej/Svingelbjergvej, Rødebro, hvor stenbunden er placeret så højt at der, trods fjernelsen af opstemningen, stadig vil være en betydelig stuvezone opstrøms vejen. Der foretages derfor en sænkning af bunden under broen. Der foretages desuden en opfyldning af vandløbsbunden nedstrøms opstemningen, en oprensning umiddelbart opstrøms og en udlægning af gydegrus på strækningen. Vandindtaget foretages i dag ved en grundvandsindvinding og til sikring af driften etableres der en supplerende pumpe i vandløbet i tilfælde af driftstop. 4 / 28

5 Figur 1.1 Oversigtkort med placering af indsats AAL Figur 1.2 Oversigt over indsatsområdets beliggenhed. 5 / 28

6 Figur 1.3 Opstemning set fra nedstrøms retning.i baggrunden til højre er overløbskant til omløbsstryget. Figur 1.4 Omløbsstrygets udløb nedstrøms opstemningen, hvor det ses, at vandet løber med stor hastighed. 6 / 28

7 2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, som projektet er behæftet med Formål Der ønskes etableret en faunapassage i form af fjernelse af opstemningen og omløbsstryget ved Lerkenfeld Dambrug, så der skabes bedre passage for vandrende fisk og smådyr både op- og nedstrøms. Desuden skal den nuværende stuvezone opstrøms dambruget fjernes. Gennemførelsen af projektet vill give bedre mulighed for frie vandringer til meter vandløb i Lerkenfeld Å systemet Omfang Stemmeværket og overløbskanten til omløbsstryget skal fjernes. Der fjernes sten og aflejringer og udlægges sten og gydegrus til udjævning af faldet og der etableres en pumpeløsning som supplerende indtag til dambruget Bindinger Vesthimmerlands Kommune ønsker, at vandløbsrestaureringsprojektet skal gennemføres, således det supplerende vandindtag til dambrugsdriften sikres ved en pumpeanordning, der er uafhængig af vandløbets fysiske skikkelse. 3. PLANGRUNDLAG, DATA OG REGISTRERINGER I det følgende afsnit beskrives de planmæssige forhold, som har relevans for projektet og projektområdet. Plangrundlag 3.1. Vandløbets klassifikation Offentligt vandløb Vandløbsmyndighed Vesthimmerlands Kommune Vandløbsregulativ Regulativ for Lerkenfeld Å vedtaget af Viborg Amt Vandplanens målsætning Lerkenfeld Å er i udkast 2013 til Vandplan 1.2 Limfjorden målsat med krav om god økologisk tilstand, hvor faunaklassen (DVFI-værdien) skal være 5 eller bedre. (Kilde: MiljøGIS 2013) 3.5. Miljøtilstand DVFI: Der er målt en DVFI-værdi på 5 den 23/ på følgende stationer: Stationsnummer AAL , beliggende ca. 370 meter opstrøms opstemningen. Stationsnummer AAL , beliggende ca. 690 meter nedstrøms opstemningen. DFI Der findes ingen data for fysisk vandløbskvalitet (DFI) i nærheden af indsatsstrækningen. 7 / 28

8 3.6. Vandplanens øvrige indsatser (Kilde: Danmarks Miljøportal) Fisk Strækningen, indeholdende pågældende indsatsområde, er i udsætningsplan Plan for fiskepleje i Lerkenfeld Å - Distrikt 19, vandsystem 16 betegnet som strækningen omkring station 9. Der er om strækning (9-11) følgende oplysninger: Fra Lerkenfeld Dambrug og til udløbet i Lovns Bredning øges åens dimensioner og bliver bredere og dybere. Der er mange naturlige sving, og biotopen er især egnet til større ørred. Ved Lerkenfeld Dambrug er der etableret et omløbsstryg med et særdeles stort fald. Det gamle stemmeværk består stadig på trods af, at dambruget nu udelukkende får vand fra en grundvandsboring. Det anbefales kraftigt, at de naturlige faldforhold på stedet genskabes, således at vandrefisk mv. uden problemer kan passere stedet. Opstrøms dambruget er der registreret både yngel og ældre ørred. (Kilde: Fiskepleje.dk) Der er udpeget en spærring og en mindre strækning til restaurering nedstrøms opstemningen. Desuden er der udpeget en række spærringer, rørlægninger samt restaureringer langt opstrøms i Lerkenfeld Å og i tilløbene til Lerkenfeld Å. (Kilde: MiljøGIS 2013) Registreringer 3.7. Fredninger Strækningen er beliggende indenfor arealfredningen Lerkenfeld Ådal pr. 19/ beskyttelse Lerkenfeld Å er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens 3. Arealerne langs begge sider af indsatsstrækningen er op til Svingelbjergvej/Korsholmvej omfattet af 3-mose. Opstrøms vejen er arealerne klassificerede som beskyttet mose og eng se figur 3.1. Yderligere er der udpeget sårbar natur startende kort opstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Den nærmest liggende naturtype er rigkær (7230), som det fremgår af figur 3.2. (Kilde: Danmarks Miljøportal) 3.9. Natura beskyttelse Indsatsområdet er omfattet af Natura 2000 beskyttelse, da det er beliggende indenfor EF-habitatområde nr Bilag IV-arter Der er ingen registreringer af Bilag IV-arter indenfor indsatsområdet Øvrige udpegninger og registreringer Okker: Projektområdet er registreret i okker-klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning. Jordbund: Jordbunden er i projektområdet registreret som humusjord. 8 / 28

9 Jordforurening: Der er ingen registrerede forekomster af jordforurening i projektområdet jf. Danmarks Arealinformation (af april 2014) Beskyttelseslinjer Arkæologi og kulturhistorie Nødvendige myndighedstilladelser Drikkevandsinteresser: Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Projektområdet er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen og fortidsminde beskyttelseslinjer. Der findes i projektområdet flere kulturarv og arkæologiske interesser, og projektområdet ligger indenfor beskyttelseszonen for fredningsnummer , som er Lerkenfeld Gods tilhørende voldgrav se figur 3.3. Naturbeskyttelsesloven: Indsatsen indebærer fysisk påvirkning af 3-beskyttet vandløb, og beskyttet natur. Derfor kræver indsatsen dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. desuden skal der søges dispensation efter lovens 18, da der er ændringer inden for åbeskyttelsesliniens 100 meter zone. Vandløbsloven: Projektet skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering. Fredningsnævnet: Projektet ligger indenfor fredningen Lerkenfeld Ådal, og skal forelægges Fredningsnævnet. VVM-screening: Bekendtgørelse nr af 15/12/2010, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 11 f er projekter som omhandler regulering af vandløb omfattet af VVM-screening. Supplerende data Opmålinger Der er foretaget en opmåling af Lerkenfeld Å i februar Der er opmålt strækningen fra ca. 500 m opstrøms Svingelbjervej/Korsholmvej til ca m nedstrøms opstemningen, i alt en strækning på ca m den regulativfastlagte strækning st m. Opmålingen fremgår af bilag 1 og figur 3.4. Opstemningsbygværket er beliggende mellem st og m. Selve stemmet er i st m. Der er ligeledes foretaget en opmåling af det 90 meter lange omløbsstryg, som løber fra Lerkenfeld Å i station og har udløb i station Dette er illustreret efter samme principper som Lerkenfeld Å profilet se figur 3.5. Detaljeringsgraden af opmålingen er tilstrækkelig omfattende til, at der kan foretages vandspejlsberegninger til at belyse de hydrauliske konsekvenser. Generelt er der opmålt vandløbsprofiler minimum for hvert 100 m og suppleret med profilopmålinger ved væsentlige ændringer af 9 / 28

10 3.16 Vandløbsdimensioner jf. regulativ vandløbets skikkelse. Af regulativet for Lerkenfeld Å fremgår det at projektstrækningen skal vedigeholdes efter krav til en vandføringsevne med en sammenhæng mellem vandstand og vandføring i en række kontrolstationer. Afstrømningsdata kommer fra station 13.04, som er beliggende cirka 1,6 kilometer opstrøms opstemningen. Der er i denne station målt vandføringen fra november 1983 til januar Hydrometrisk målestation 13.04, Lerkenfeld Å, 250 meter øst for Møllegård Topografisk opland km 2 Driftsperiode November 1983 januar 2008 Karakteristisk hændelse Afstrømning l/s/km Karakteristiske afstrømninger Medianminimum 7 Sommermiddel 9,6 Sommermedianmaksimum 18,4 Vintermiddel 13,4 Medianmaksimum 40,6 5-års maksimum 55,5 10-års maksimum 59,6 Manningtal m 1/3 /s Sommer 10 Vinter 25 Vandindvindingstilladelse Miljøgodkendelse I henhold til miljøgodkendelsen af 2. juli 2009, har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af 76 I/s fra boringer og dræn. Såfremt denne mængde ikke kan findes, kan der sekundært blive suppleret med vandløbsvand, der pumpes ind fra Lerkenfeld Å. Dambruget har i dag en velfungerende indvinding af grundvand, og der er som udgangspunkt ikke brug for et supplerende bidrag fra vandløbet. I projektet etabeleres således kun en nødpumpe, der, i tilfælde af driftsstop, kan løfte 76 l/s til den nuværende opstemningskote. Lerkenfeld Dambrug har en miljøgodkendelse fra 2. juli 2009, udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune. 10 / 28

11 Figur 3.1: 3 -beskyttelse i projektområdet opstrøm spærring. Brun = mose. Lysegrøn = eng. Orange = Overdrev. Kilde Miljøportalen. Figur 3.2: Oversigt over sårbare naturtyper og deres naturtilstand, hvor grøn er god, gul er moderat og brun er lav. 11 / 28

12 Figur 3.3: Fortidsmindebeskyttleseszoner i projektområdet. Figur 3.4: Længdeprofil af opmåling af strækningen omkring indsatsen i Lerkenfeld Å. Stemmeværket er i st Sort streg er opmålt bund, blå streg er opmålt vandspejl og grønne streger er opmålt terræn. 12 / 28

13 Figur 3.5 Længdeprofil af omløbsstryget. 4. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tekniske anlæg og ledninger mv. inden for undersøgelsesområdet. Disse er gengivet i nedenstående afsnit. Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. via ledningsejerregistreret LER, hvoraf det fremgår følgende ledningsejere i eller nær projektområdet: HEF GlobalConnects TDC 4.1. LER For alle tre ledningsejers vedkommende krydser deres kabler ved Svingelbjergvej/Korsholmvej. Der er følgende krydsninger: HEF: Fibernet kabel og et 0,4 kv elkabel, der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. 10 kv kabel, der krydser ca. 5 m nedstrøms vejen. GlobalConnects: Kabel der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. TDC:Kabel der krydser Lerkenfeld Å ca. 5 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Anførte kabler forventes ikke at blive berørt af indsatsen. Hvis der ved detailprojekteringen viser sig behov kan de enkelte ledninger påvises. Ud over ovennævnte ledninger, 13 / 28

14 4.2. Dræn 4.3. Bygninger og anlæg kan der desuden forekomme interne ledninger i forbindelse med stemmeværket. Iht. Orbicons drænarkiv er der ikke foretaget dræning i projektområdet. Ved opmåling af vandløbet er der heller ikke registreret drænudløb. Der er registreret enkelte åbne tilløb. Ejendommen Lerkenfeld Gods, Svingelbjergvej 106, der er beliggende opstrøms opstemningen, er omgivet af en voldgrav. Vandstanden i voldgraven er dog uafhængig af opstemningen, da denne er etableret længe før opstemningen og i øvrigt har et vandspejl, der er højere end Lerkenfeld Å og er grundvandsfødt. Broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej vil blive påvirket af projektet, men er dog opført før opstemningen i Det har ikke været muligt at få oplysnnínger på broen, men det antages, at dens fundering er tilstrækkelig til en vandspejlssænkning. Der er yderligere en ældre træbro 70 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Denne har tidligere fungeret som en kreaturovergang, men er nu i en tilstand af forfald og anvendes ikke. Derudover er der i forbindelse med selve opstemningen et større anlæg bestående af et indløbsbygværk, et stemmeværk og et udløbsbygværk samt vandindtaget til Lerkenfeld Dambrug. Endelig er der omløbsstryget med indløbsbygværk (overløbskant). 5. PROJEKTFORSLAG 5.1. Projektbeskrivelse Opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug har tidligere udgjort en fuldstædig spærring for vandrende fisk og smådyr. Der er etableret passage ved i første omgang en fisketrappe og siden et omløbsstryg. Fisketrappen er nu nedlagt. Omløbsstryget består af en bred overløbskant, der sikrer opstemningskoten ved store vandføringer og med en udskæring, der skal sikre passage og opstemningskoten ved en lille vandføring. Omløbsstryget er kort (90 m) og med et kraftigt fald på gennemsnitlig 16. Omløbsstryget er således ikke fiskepassabelt ved alle vandføringer. Den store faldhøjde gennem omløbstryget og over opstemningen skal fjernes for at sikre vandløbets kontinuitet. Opstemningen giver desuden anledning til en lang stuvezone, som skal fjernes. Der er i samråd med Vesthimmerlands Kommune arbejdet med en række forskellige løsningsmuligheder fra udvidelse af det nuværende omløbsstryg, en tilbageføring af vandløbet til dets oprindelige tracé og til en restaurering i det nuværende tracé. Resultatet af disse undersøgelser har vist, at en fuld fjernelse af stemmeværket med en restaurering i det nuværende tracé, vil være den mest kost-effektive løsning. Herefter er der arbejdet videre med to 14 / 28

15 projektforslag, der er fremlagt for lodsejerne, som begge har været meget positivt indstillet overfor begge løsninger. Fælles for de to løsninger er, at efter fjernelse af stemmeværket foretages der en restaureing med en udjævning af faldet fra broen ved Svingelbjergvej/Korsholmvej til 180 m nedstrøms stemmeværket. Derved etableres der et fuldt passabel stryg i stedet for det nuværende stemmeværk/omløbsstryg, se figur Figur Længdeprofil visende de to løsningsforslag. Ved den lilla bevares bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. Ved den røde fjernes 40 cm af bunden inde under broen. Det har vist sig, at bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej er etableret med en stenbund, der ligger ca. 40 cm højere end bunden op- og nedstrøms broen. Denne vil således stadig give anledning til en vis stuvningspåvirkning opstrøms broen, også selvom stemmeværket helt fjernes. Stenbunden under broen er undersøgt, og den består af sten i forskellige størrelser. De er minimum udlagt i en dybde på 60 cm, og det er således vurderet, at det er muligt at fjerne op til 40 cm. Dette giver en væsentlig bedre og billigere løsning, hvorfor det er besluttet at arbejde videre med denne løsning. Med det valgte projektforslag (den røde streg på figur 5.1.1) foretages der en fjernelse af hele opstemningsbygværket, og indtaget til dambruget lukkes. Der fjernes 40 cm af bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, og bundkoten udjævnes til et gennemsnitligt fald på ca. 2,8 ved opfyldning med sten og oprensning af aflejret materiale. Overløbskanten til omløbsstryget fjernes, og der opbygges en ny vandløbskant. 15 / 28

16 Figur Foto af indløbet til omløbsstryget. Indløbet består af en lang overløbskant med en udskæring til sikring af passage ved små vandføringer Projektomfang I forbindelse med etablering af faunapassage ved opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug skal følgende projektelementer gennemføres: 1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet samt eventuelt udlægning af køreplader. 2. Oprensning af eksisterende vandløbsbund opstrøms opstemningen. 3. Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe. 4. Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen. 5. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. 6. Fjernelse af kreaturpassage. 7. Etablering af stryg med gydebanker. 8. Fjernelse af omløbsstryg. 9. Etablering af pumpeanlæg til sikring af nødforsyningen på Lerkenfeld Dambrug. 10. Reetablering af projektområdet Indledende arbejder Der er adgang til den nordlige side af indsatsstrækningen fra dambrugets arealer, og til den sydlige side er der adgang via en grusvej fra Korsholmvej og ned over et markareal. Ud over disse er der adgang til begge sider af vandløbet fra hvor Lerkenfeld Å krydser Svingelbjergvej/Korsholmvej. Kørsel langs vandløbet er vanskeliggjort af rørskov på 16 / 28

17 nordsiden og skov på sydsiden af strækningen. Afhængig af årstiden i forbindelse med anlægsarbejdet og bløde områder langs projektstrækningen, kan det blive nødvendigt med udlægning af køreplader. Det anbefales at udføre anlægsarbejdet i en tør periode i sommerhalvåret, og det er besluttet, at det skal foretages fra vandløbets nordside. Ved arbejde med omløbsstryget er det nødvendigt, at arbejdet foretages fra sydsiden. Figur Skitse over adgangsforhold Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Opstemningen har forårsaget en del sandaflejringer opstrøms. Af længdeprofilet fremgår de som en pukkel på længdeprofilet, se figur Det anbefales, at få afgravet strækningen fra opstemningen og cirka 45 m opstrøms for at undgå at dette materiale aflejres nedstrøms, hvor der ligger nogle gydebanker. Sandaflejringerne skal fjernes ned til det nye bundforløb og oplægges i omløbsstryget og anvendes som en del af opbygningen af vandløbsbrinken ved indløbet til omløbsstryget. Ved afgravning bør man være opmærksom på ikke at fjerne eventuelle naturlige aflejringer af sten Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Betonanlægget ved opstemningen og fisketrappen skal nedbrydes og fjernes fra projektområdet. Det anslås, at der er cirka 35 m 3 beton. 17 / 28

18 Det kan overvejes, at undlade at nedbryde bundfundamentet ved opstemningen, idet der skal opfyldes med cm sten oven på den eksisterende bund. Efter fjernelse af bygværket skal der etableres et nyt vandløbsprofil svarende til et naturligt profil for strækningen med en bundbredde på ca. 5 m og et anlæg på a=1. Hertil kan der som sikringssten anvendes stenmateriale fra omløbstryget, ca. 80 m 3. Figur 5.4.1: Eksisterende stemmeværk med fisketrappe, der fjernes. Naturligt vandløbsprofil opbygges Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen På nedstrøm side af opstemningen er der et niveauspring i vandløbsbunden, som er dannet ved omløbsstrygets høje vandhastighed, hvor det løber ud i Lerkenfeld Å, se figur Dette skal fyldes op med stenmateriale til niveauet anvist på længdeprofilet, se bilag 2. Se desuden figur Til opfyldning anvendes bundmaterialet fra omløbsstryget, og der skal i alt anvendes ca. 100 m / 28

19 Figur 5.5.1: Udløb af omløbsstryg, der har borteroderet vandløbsbunden i Lerkenfeld Å. Bunden i Lerkenfeld Å skal på stedet opfyldes med sten fra omløbsstryget. Figur 5.5.2: Strækning opstrøms stemmeværk, der skal oprenses og strækning nedstrøms der skal opfyldes. 19 / 28

20 5.7. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Af hensyn til en genskabelse af et naturligt fald i Lerkenfeld Å og fjernelse af hele stuvezonen er det nødvendigt med en reduktion af bundkoten inde i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, beliggende i st m. Bunden består af sten i forskellig størrelse op til ca. 25 cm. Ved en undersøgelse, hvor der blevet gravet i bunden, blev det konstateret, at der som minimum er etableret en stenbund med en tykkelse på 60 cm. Der fjernes 40 cm af bunden, dog ikke i fuld bredde. Bunden bevares ca. 50 cm fra begge brosider og ud, hvorefter stenene fjernes, således profilet fremstår som et delvist trapezformet profil, se figur Bunden i broen etableres i kote 3,10 m. De fjernede sten udlægges i vandløbets meget store og dybe profil umiddelbart nedstrøms broen. Alternativ kan en del af stenene lægges yderligere op af brosiderne. Denne løsnning vil også forbedre odderens. Der fjernes i alt ca. 10 m 3 sten. Figur 5.7.1: Bund i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej afgraves i ca. 40 cm dybde. Rød streg er projektforslag. Sort streg er opmålt bund Fjernelse af kreaturpassage I forbindelse med gennemførelsen af projektet er det aftalt med lodsejer H. O. A. Kjeldsen, som et led i lodsejeraftalen, at fjerne den nuværende kreaturovergang ca. 70 m nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej, se figur Overgangen er i forfald, og anvendes ikke mere. 20 / 28

21 Figur 5.8.1: Kreaturovergang der fjernes Udlægning af gydegrus I et vandløb med en bundbredde på 4 5 meter anbefales det, at give strygene en længde på 1,5-2 gange vandløbsbredden, altså 6-8 meter. Det giver en god dynamik i vandløbet. Det anbefales, at der er etableres en afstand mellem midtpunkterne af strygene på cirka 25 m. Gydegrusset udlægges i lagtykkelser på ikke mindre end 30 cm. Stensammensætningen af gydegrus er følgende: 85 % sten på mm (nøddesten) 15 % sten på mm (singels + håndsten) Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes stenmaterialer uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (maksimalt %). Der må ikke anvendes nedknuste materialer (bortset fra evt. bundsten under sikringssten). Gydebankerne etableres fra kreaturovergangen til stemmeværket, i alt en strækning på 300 m. Der etableres således minimum 12 gydebanker. Ved placering skal der tages hensyn til lokale forhold, hvorfor den endelige placering foretages sammen med entreprenøren ved en besigtigelse. 21 / 28

22 5.10. Fjernelse af omløbsstryg Ved gennemførelse af projektet skal omløbsstryget ikke anvendes mere. Det nuværende ind- og udløb fra stryget skal lukkes så der ikke er forbindelse til Lerkenfeld Å, og der opbygges en naturlig vandløbsbrink ud til åen. Som tidligere anført genanvendes en stor del af stenmaterialet i omløbsstryget til opfyldning af eroderet vandløbsbund og opbygning af vandløbsbrinker efter fjernelse af stemmeværket. Omløbsstryget ligger i et -3 beskyttet moseareal med træer omkring. Det er i samråd med Vesthimmerlands Kommune vedtaget at omløbsstryget bliver liggende uden en opfyldning til terræn, da det er vurderet, at kørsel med maskiner og afretning af terrænet påvirker arealet væsentlig mere, end hvis omløbsstryget forbliver uberørt. Der er observeret et markvandingsanlæg ved opstemningen, hvor røret herfra passerer omløbsstryget to gange under et spang. Dette anlæg berøres således ikke af projektet Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning I henhold til miljøgodkendelse fra 2. juli 2009 har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af maksimalt 76 l/s fra grundvandsindvinding eller fra dræn. I tilfælde af at dette ikke er muligt kan der suppleres med vandindtag fra Lerkenfeld Å. Dambrugejer har meddelt, at den nuværende grundvandsindvinding er tilstrækkelig, hvorfor der ikke er behov for yderligere vandindtag, ud over ved driftsstop af grundvandsindvindingen. Det er aftalt mellem Vesthimmerlands Kommune og Aquapri, at der etableres en nødpumpe i Lerkenfeld Å, der kan sikre et vandindtag på de maksimale 76 l/s, og som kan løfte vandet op til den nuværende opstemningskote på 3,82 m (DVR90). Indvindingen foretages ved etablering af et pumpeanlæg i starten af det nuværende indløb til dambruget. Så meget som muligt af det nuværende indløbsbygværk genanvendes. Der skal desuden etableres strømforsyning og styreskab til pumpen. Styringsskabet skal placeres tæt på pumpeanlægget. Figur Principskitse af pumpeanlæg. 22 / 28

23 Den første del af indløbsbygværket uddybes, så den kan fungere som pumpesump Pumpeanlægget etableres, så det pumper vandet op fra pumpesumpen til den eksisterende fødekanal. Pumpen kan etableres i en pumpebrønd med tilløbs- og afløbsledning. Data for pumpen er angivet nedenfor: 1 stk. LM PR200/200-1/1 indpumpningspumpe. Kapacitet: Ca. 75 l/s Løftehøjde: Ca. 1 m Mellem vandløbet og indløbet til pumpen sættes en rist, som opfylder kravene i afgitringsbekendtgørelsen. Risten frasorterer grene mv., som ikke må tilledes pumpen. Ved udløbet fra pumpeledningen skal fødekanalen stensikres for at sikre mod erosion fra rørudløbet. Der foretages i øvrigt terrænregulering rundt om den nyetablerede pumpestation. Ved nedgravningen af eventuelle ledninger skal entreprenøren være opmærksom på diverse ledninger, der er ført internt på dambruget. Arbejdet skal desuden foregå i tæt kontakt med dambrugsejeren. Under anlægsfasen skal vandindtaget sikres ved en midlertidig pumpeløsning Reetablering af projektområdet Alle adgangsveje og øvrige midlertidige anlæg mv. reetableres til en standard, som før arbejderne påbegyndtes. 6. BERØRTE LODSEJERE Som led i forundersøgelsen er det undersøgt hvilke lodsejere, der direkte eller indirekte kan blive berørt af projektet. Listen over disse lodsejere fremgår nedenfor. Berørte lodsejere Matrikelnr. Ejer H.O.A. Kjeldsen og Mikkel Kjeldsen 1a, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Svingelbjergvej Farsø Aquapri Denmark A/S Durupvej 44 1am, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Glyngøre 7870 Roslev Nedenstående tabel opsummerer lodsejernes holdning til projektet. Navn H.O.A. Kjeldsen Lodsejerens holdning til projektet Holdning til projektet H.O.A. Kjeldsen etablerede dambruget i Han er positiv 23 / 28

24 Aquapri Denmark A/S indstillet overfor projektforslaget og ser fjernelse af stemmeværket og et vandspejlsfald i åen som stort plus for Lerkenfeld Å. Aquapri v. Gitte Nielsen er ligeledes meget positiv indstillet overfor projektet. De anvender i dag ikke vandindtaget fra dambruget. Så, så længe deres ret til et supplerende vandindtag til dambruget er sikret ved en pumpeløsning, er de helt indforstået med projektforslagets ændringer af vandstanden i vandløbet. Der kan søges om erstatninger i henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Ved gennemførsel af projektet mister dambrugsejer Aquapri opstemningsretten. I henhold til ovenstående vejledning er der mulighed for at søge om erstatning. Det skal understreges, at det er Naturstyrelsen, der alene afgør, om lodsejerne er berettiget til erstatning og i hvor stort et omfang i forhold til styrelsens pulje. Efter vandløbsloven er det i sidste ende taksationskommissionen, der bestemmer den eventuelle erstatnings størrelse. Ikke behov under normale omstæ 7. FORVENTEDE KONSEKVENSER Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet Fisk og smådyr 7.2. DVFI 7.3. Vandløbsplanter 7.4. Fysisk vandløbskvalitet Projektet forventes at forbedre passageforholdene, så der skabes fuld op- og nedstrøms passage for fisk og øvrig vandløbsfauna i Lerkenfeld Å systemet. Projektet forbedrer passage til en strækning på m i Lerkenfeld Å. Det er derfor vurderingen, at gennemførelse af indsatsen er vigtig for passagemulighed og indsatsen vil medvirke til at sikre fri og uhindret passage for alle forekomne vandføringssituationer. Der er såvel op- og nedstrøms projektområdet en DVFI på 5. Det forventes, at forudsætningerne for opretholdelsen af faunaklasse 5 og den gode biologiske vandløbskvalitet understøttes og bevares. Ved fjernelse af stuvezonen vil den varierende plantesammensætning, der er i Lerkenfeld Å opstrøms den nuværende stuvezone, sprede sig ned på strækningen. Indsatsen vil således påvirke plantesammensætningen i positiv retning til en mere naturlig sammensætning. Der forventes etableret en god fysisk sammenhæng mellem den opstrøms og nedstrøms strækning. Niveauforskellen udlignes, så den fremkomne hældning er i god overensstemmelse med de naturlige faldforhold for vandløbet. Den fysiske vandløbskvalitet forbedres på hele indsatsstræknin- 24 / 28

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 Thisted Kommune Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR FJERNELSE AF SPÆRRING I GETTRUP BÆK, ID: AAL-1154, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Att.

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Thisted Kommune. Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å

Thisted Kommune. Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å Thisted Kommune Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å Thisted Kommune Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Vandløb ved Gretehøje rørlægning

Vandløb ved Gretehøje rørlægning Thisted Kommune Vandløb ved Gretehøje rørlægning AAL-1165 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR ÅBNING AF RØRLAGT STRÆKNING I VANDLØB VED GRETEHØJE, ID: AAL-1165, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune

Læs mere

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å.

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å, AAL-1129 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 Brønderslev Kommune: Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF TO SPÆRRINGER I SKOVMØLLEBÆK, ID. AAL-382 OG 393 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å.

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1128 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555 Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å/FALD BÆK. REF. NR. 555, SAMT SPÆRRING AAL-1271 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur-

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr.

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr. Tilladelse i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser, okkerloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til fjernelse af stemmeværket ved Kølskevad Dambrug og etablering

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3 Indhold 1. Indledning og formål med projektet... 4 2. Eksisterende forhold... 5 2.1 Datagrundlag... 5 2.2 Planmæssige forhold... 6 2.3 Naturbeskyttelsesloven... 6 2.4 Okkerloven... 7 2.5 Ledninger... 7

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 17-11-2014 Sagsnr. : 106233 Version : 1.0 Projektleder : EAKR Udarbejdet af : HERO, ANGA, EAKR Godkendt

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9200 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Thisted Kommune - Forundersøgelse

Thisted Kommune - Forundersøgelse Thisted Kommune - Forundersøgelse December 2013 OPSTEMNING I KOUSTRUP Å (AAL-1306) PROJEKT Forundersøgelse Opstemning i Koustrup Å (AAL-1306) Thisted Kommune Projekt nr. 211751 Version 20.12 2013 Udarbejdet

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Til de høringsberettigede Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Baggrund Favrskov Kommune

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum.

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum. Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1686 08-07-2016 / 06.02.10-P20-7-15 hwl@randers.dk www.randers.dk Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1 Indledning... 1 2 Formål... 3 3 Forundersøgelser... 3 3.1 Plangrundlag... 3 3.2 Tekniske forundersøgelser... 3 3.3 Hydrologi...

Læs mere

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk 4. marts 2015 Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle.

Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af vandløb op- og nedstrøms Halkevad Mølle. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb.

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb. 15. august 2016 Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup Østre Vandløb Skive Kommune ønsker at omlægge eksisterende drænledning med udløb i Mogenstrup Østre Vandløb samt

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen,

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen, »IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder Af Kasper Rasmussen, kara@alectia.com » Disposition Hvad er det gode projekt? Vandløbsprojekter anno 2013 Interessenter/projektdeltagere

Læs mere