Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å

2 Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Rekvirent Rådgiver Vesthimmerlands Kommune Natur, Miljø og byggeafdelingen Frederiks IX s Plads Farsø CVR-nr.: Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektleder Jesper Madsen Kvalitetssikring Allan Mikkelsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Grove Andreasen Udgivet EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Oplysninger om indsatsen Formål, omfang og bindinger Plangrundlag, data og registreringer Tekniske anlæg og ledninger mv Projektforslag Projektbeskrivelse Projektomfang Indledende arbejder Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Fjernelse af kreaturpassage Udlægning af gydegrus Fjernelse af omløbsstryg Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning Reetablering af projektområdet Berørte lodsejere Forventede konsekvenser Nødvendige afværgeforanstaltninger OMKOSTNINGER OG TIDSPLAN KONKLUSION: PROJEKTETS GENNEMFØRLIGHED BILAGSFORTEGNELSE 1. Længdeprofil med projektforslag. 2. Længdeprofil med beregnede vandspejl. 3 / 28

4 1. OPLYSNINGER OM INDSATSEN Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatsen Indsats ID AAL Indsats type Fjernelse af spærring Vandløbets navn Lerkenfeld Å, delstrækning AAL Vandløbssystem Lerkenfeld Å vandløbssystem Nærmeste topografiske stednavn Ca. 1,9 kilometer sydøst for Svingelbjerg, ved Lerkenfeld Gods. 1.6 Vandløbsstation Stemmeværket findes i station Lerkenfeld Å Beskrivelse af indsatsen Der er i dag en opstemning i Lerkenfeld Å i forbindelse med det tidligere dambrugsanlæg ved Lerkenfeld Dambrug, hvor vandindtaget til dambruget blev foretaget ved gravitation fra Lerkenfeld Å. Dambruget er ombygget og der indvindes nu grundvand til driften, hvorfor opstemningen ikke mere er nødvendig. Passageproblemerne ved opstemningen er tidligere forsøgt løst ved først at anlægge en fisketrappe og senere et omløbsstryg. Omløbstryget er imidlertid etableret med for kraftig et fald gennemsnitligt 16, hvorved der ikke er fuld passage forbi opstemningen. Desuden giver opstemningen anledning til en lang stuvezone opstrøms, og denne stuvezone ønskes ligeledes fjernet. Opstemningen fjernes ned til eksisterende vandløbsbund. Ca. 400 m opstrøms opstemningen er der en overkørsel for Korsholmvej/Svingelbjergvej, Rødebro, hvor stenbunden er placeret så højt at der, trods fjernelsen af opstemningen, stadig vil være en betydelig stuvezone opstrøms vejen. Der foretages derfor en sænkning af bunden under broen. Der foretages desuden en opfyldning af vandløbsbunden nedstrøms opstemningen, en oprensning umiddelbart opstrøms og en udlægning af gydegrus på strækningen. Vandindtaget foretages i dag ved en grundvandsindvinding og til sikring af driften etableres der en supplerende pumpe i vandløbet i tilfælde af driftstop. 4 / 28

5 Figur 1.1 Oversigtkort med placering af indsats AAL Figur 1.2 Oversigt over indsatsområdets beliggenhed. 5 / 28

6 Figur 1.3 Opstemning set fra nedstrøms retning.i baggrunden til højre er overløbskant til omløbsstryget. Figur 1.4 Omløbsstrygets udløb nedstrøms opstemningen, hvor det ses, at vandet løber med stor hastighed. 6 / 28

7 2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, som projektet er behæftet med Formål Der ønskes etableret en faunapassage i form af fjernelse af opstemningen og omløbsstryget ved Lerkenfeld Dambrug, så der skabes bedre passage for vandrende fisk og smådyr både op- og nedstrøms. Desuden skal den nuværende stuvezone opstrøms dambruget fjernes. Gennemførelsen af projektet vill give bedre mulighed for frie vandringer til meter vandløb i Lerkenfeld Å systemet Omfang Stemmeværket og overløbskanten til omløbsstryget skal fjernes. Der fjernes sten og aflejringer og udlægges sten og gydegrus til udjævning af faldet og der etableres en pumpeløsning som supplerende indtag til dambruget Bindinger Vesthimmerlands Kommune ønsker, at vandløbsrestaureringsprojektet skal gennemføres, således det supplerende vandindtag til dambrugsdriften sikres ved en pumpeanordning, der er uafhængig af vandløbets fysiske skikkelse. 3. PLANGRUNDLAG, DATA OG REGISTRERINGER I det følgende afsnit beskrives de planmæssige forhold, som har relevans for projektet og projektområdet. Plangrundlag 3.1. Vandløbets klassifikation Offentligt vandløb Vandløbsmyndighed Vesthimmerlands Kommune Vandløbsregulativ Regulativ for Lerkenfeld Å vedtaget af Viborg Amt Vandplanens målsætning Lerkenfeld Å er i udkast 2013 til Vandplan 1.2 Limfjorden målsat med krav om god økologisk tilstand, hvor faunaklassen (DVFI-værdien) skal være 5 eller bedre. (Kilde: MiljøGIS 2013) 3.5. Miljøtilstand DVFI: Der er målt en DVFI-værdi på 5 den 23/ på følgende stationer: Stationsnummer AAL , beliggende ca. 370 meter opstrøms opstemningen. Stationsnummer AAL , beliggende ca. 690 meter nedstrøms opstemningen. DFI Der findes ingen data for fysisk vandløbskvalitet (DFI) i nærheden af indsatsstrækningen. 7 / 28

8 3.6. Vandplanens øvrige indsatser (Kilde: Danmarks Miljøportal) Fisk Strækningen, indeholdende pågældende indsatsområde, er i udsætningsplan Plan for fiskepleje i Lerkenfeld Å - Distrikt 19, vandsystem 16 betegnet som strækningen omkring station 9. Der er om strækning (9-11) følgende oplysninger: Fra Lerkenfeld Dambrug og til udløbet i Lovns Bredning øges åens dimensioner og bliver bredere og dybere. Der er mange naturlige sving, og biotopen er især egnet til større ørred. Ved Lerkenfeld Dambrug er der etableret et omløbsstryg med et særdeles stort fald. Det gamle stemmeværk består stadig på trods af, at dambruget nu udelukkende får vand fra en grundvandsboring. Det anbefales kraftigt, at de naturlige faldforhold på stedet genskabes, således at vandrefisk mv. uden problemer kan passere stedet. Opstrøms dambruget er der registreret både yngel og ældre ørred. (Kilde: Fiskepleje.dk) Der er udpeget en spærring og en mindre strækning til restaurering nedstrøms opstemningen. Desuden er der udpeget en række spærringer, rørlægninger samt restaureringer langt opstrøms i Lerkenfeld Å og i tilløbene til Lerkenfeld Å. (Kilde: MiljøGIS 2013) Registreringer 3.7. Fredninger Strækningen er beliggende indenfor arealfredningen Lerkenfeld Ådal pr. 19/ beskyttelse Lerkenfeld Å er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens 3. Arealerne langs begge sider af indsatsstrækningen er op til Svingelbjergvej/Korsholmvej omfattet af 3-mose. Opstrøms vejen er arealerne klassificerede som beskyttet mose og eng se figur 3.1. Yderligere er der udpeget sårbar natur startende kort opstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Den nærmest liggende naturtype er rigkær (7230), som det fremgår af figur 3.2. (Kilde: Danmarks Miljøportal) 3.9. Natura beskyttelse Indsatsområdet er omfattet af Natura 2000 beskyttelse, da det er beliggende indenfor EF-habitatområde nr Bilag IV-arter Der er ingen registreringer af Bilag IV-arter indenfor indsatsområdet Øvrige udpegninger og registreringer Okker: Projektområdet er registreret i okker-klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning. Jordbund: Jordbunden er i projektområdet registreret som humusjord. 8 / 28

9 Jordforurening: Der er ingen registrerede forekomster af jordforurening i projektområdet jf. Danmarks Arealinformation (af april 2014) Beskyttelseslinjer Arkæologi og kulturhistorie Nødvendige myndighedstilladelser Drikkevandsinteresser: Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Projektområdet er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen og fortidsminde beskyttelseslinjer. Der findes i projektområdet flere kulturarv og arkæologiske interesser, og projektområdet ligger indenfor beskyttelseszonen for fredningsnummer , som er Lerkenfeld Gods tilhørende voldgrav se figur 3.3. Naturbeskyttelsesloven: Indsatsen indebærer fysisk påvirkning af 3-beskyttet vandløb, og beskyttet natur. Derfor kræver indsatsen dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. desuden skal der søges dispensation efter lovens 18, da der er ændringer inden for åbeskyttelsesliniens 100 meter zone. Vandløbsloven: Projektet skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering. Fredningsnævnet: Projektet ligger indenfor fredningen Lerkenfeld Ådal, og skal forelægges Fredningsnævnet. VVM-screening: Bekendtgørelse nr af 15/12/2010, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 11 f er projekter som omhandler regulering af vandløb omfattet af VVM-screening. Supplerende data Opmålinger Der er foretaget en opmåling af Lerkenfeld Å i februar Der er opmålt strækningen fra ca. 500 m opstrøms Svingelbjervej/Korsholmvej til ca m nedstrøms opstemningen, i alt en strækning på ca m den regulativfastlagte strækning st m. Opmålingen fremgår af bilag 1 og figur 3.4. Opstemningsbygværket er beliggende mellem st og m. Selve stemmet er i st m. Der er ligeledes foretaget en opmåling af det 90 meter lange omløbsstryg, som løber fra Lerkenfeld Å i station og har udløb i station Dette er illustreret efter samme principper som Lerkenfeld Å profilet se figur 3.5. Detaljeringsgraden af opmålingen er tilstrækkelig omfattende til, at der kan foretages vandspejlsberegninger til at belyse de hydrauliske konsekvenser. Generelt er der opmålt vandløbsprofiler minimum for hvert 100 m og suppleret med profilopmålinger ved væsentlige ændringer af 9 / 28

10 3.16 Vandløbsdimensioner jf. regulativ vandløbets skikkelse. Af regulativet for Lerkenfeld Å fremgår det at projektstrækningen skal vedigeholdes efter krav til en vandføringsevne med en sammenhæng mellem vandstand og vandføring i en række kontrolstationer. Afstrømningsdata kommer fra station 13.04, som er beliggende cirka 1,6 kilometer opstrøms opstemningen. Der er i denne station målt vandføringen fra november 1983 til januar Hydrometrisk målestation 13.04, Lerkenfeld Å, 250 meter øst for Møllegård Topografisk opland km 2 Driftsperiode November 1983 januar 2008 Karakteristisk hændelse Afstrømning l/s/km Karakteristiske afstrømninger Medianminimum 7 Sommermiddel 9,6 Sommermedianmaksimum 18,4 Vintermiddel 13,4 Medianmaksimum 40,6 5-års maksimum 55,5 10-års maksimum 59,6 Manningtal m 1/3 /s Sommer 10 Vinter 25 Vandindvindingstilladelse Miljøgodkendelse I henhold til miljøgodkendelsen af 2. juli 2009, har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af 76 I/s fra boringer og dræn. Såfremt denne mængde ikke kan findes, kan der sekundært blive suppleret med vandløbsvand, der pumpes ind fra Lerkenfeld Å. Dambruget har i dag en velfungerende indvinding af grundvand, og der er som udgangspunkt ikke brug for et supplerende bidrag fra vandløbet. I projektet etabeleres således kun en nødpumpe, der, i tilfælde af driftsstop, kan løfte 76 l/s til den nuværende opstemningskote. Lerkenfeld Dambrug har en miljøgodkendelse fra 2. juli 2009, udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune. 10 / 28

11 Figur 3.1: 3 -beskyttelse i projektområdet opstrøm spærring. Brun = mose. Lysegrøn = eng. Orange = Overdrev. Kilde Miljøportalen. Figur 3.2: Oversigt over sårbare naturtyper og deres naturtilstand, hvor grøn er god, gul er moderat og brun er lav. 11 / 28

12 Figur 3.3: Fortidsmindebeskyttleseszoner i projektområdet. Figur 3.4: Længdeprofil af opmåling af strækningen omkring indsatsen i Lerkenfeld Å. Stemmeværket er i st Sort streg er opmålt bund, blå streg er opmålt vandspejl og grønne streger er opmålt terræn. 12 / 28

13 Figur 3.5 Længdeprofil af omløbsstryget. 4. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tekniske anlæg og ledninger mv. inden for undersøgelsesområdet. Disse er gengivet i nedenstående afsnit. Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. via ledningsejerregistreret LER, hvoraf det fremgår følgende ledningsejere i eller nær projektområdet: HEF GlobalConnects TDC 4.1. LER For alle tre ledningsejers vedkommende krydser deres kabler ved Svingelbjergvej/Korsholmvej. Der er følgende krydsninger: HEF: Fibernet kabel og et 0,4 kv elkabel, der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. 10 kv kabel, der krydser ca. 5 m nedstrøms vejen. GlobalConnects: Kabel der krydser Lerkenfeld Å på indløbsside af Svingelbjergvej/Korsholmvej. TDC:Kabel der krydser Lerkenfeld Å ca. 5 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Anførte kabler forventes ikke at blive berørt af indsatsen. Hvis der ved detailprojekteringen viser sig behov kan de enkelte ledninger påvises. Ud over ovennævnte ledninger, 13 / 28

14 4.2. Dræn 4.3. Bygninger og anlæg kan der desuden forekomme interne ledninger i forbindelse med stemmeværket. Iht. Orbicons drænarkiv er der ikke foretaget dræning i projektområdet. Ved opmåling af vandløbet er der heller ikke registreret drænudløb. Der er registreret enkelte åbne tilløb. Ejendommen Lerkenfeld Gods, Svingelbjergvej 106, der er beliggende opstrøms opstemningen, er omgivet af en voldgrav. Vandstanden i voldgraven er dog uafhængig af opstemningen, da denne er etableret længe før opstemningen og i øvrigt har et vandspejl, der er højere end Lerkenfeld Å og er grundvandsfødt. Broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej vil blive påvirket af projektet, men er dog opført før opstemningen i Det har ikke været muligt at få oplysnnínger på broen, men det antages, at dens fundering er tilstrækkelig til en vandspejlssænkning. Der er yderligere en ældre træbro 70 meter nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej. Denne har tidligere fungeret som en kreaturovergang, men er nu i en tilstand af forfald og anvendes ikke. Derudover er der i forbindelse med selve opstemningen et større anlæg bestående af et indløbsbygværk, et stemmeværk og et udløbsbygværk samt vandindtaget til Lerkenfeld Dambrug. Endelig er der omløbsstryget med indløbsbygværk (overløbskant). 5. PROJEKTFORSLAG 5.1. Projektbeskrivelse Opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug har tidligere udgjort en fuldstædig spærring for vandrende fisk og smådyr. Der er etableret passage ved i første omgang en fisketrappe og siden et omløbsstryg. Fisketrappen er nu nedlagt. Omløbsstryget består af en bred overløbskant, der sikrer opstemningskoten ved store vandføringer og med en udskæring, der skal sikre passage og opstemningskoten ved en lille vandføring. Omløbsstryget er kort (90 m) og med et kraftigt fald på gennemsnitlig 16. Omløbsstryget er således ikke fiskepassabelt ved alle vandføringer. Den store faldhøjde gennem omløbstryget og over opstemningen skal fjernes for at sikre vandløbets kontinuitet. Opstemningen giver desuden anledning til en lang stuvezone, som skal fjernes. Der er i samråd med Vesthimmerlands Kommune arbejdet med en række forskellige løsningsmuligheder fra udvidelse af det nuværende omløbsstryg, en tilbageføring af vandløbet til dets oprindelige tracé og til en restaurering i det nuværende tracé. Resultatet af disse undersøgelser har vist, at en fuld fjernelse af stemmeværket med en restaurering i det nuværende tracé, vil være den mest kost-effektive løsning. Herefter er der arbejdet videre med to 14 / 28

15 projektforslag, der er fremlagt for lodsejerne, som begge har været meget positivt indstillet overfor begge løsninger. Fælles for de to løsninger er, at efter fjernelse af stemmeværket foretages der en restaureing med en udjævning af faldet fra broen ved Svingelbjergvej/Korsholmvej til 180 m nedstrøms stemmeværket. Derved etableres der et fuldt passabel stryg i stedet for det nuværende stemmeværk/omløbsstryg, se figur Figur Længdeprofil visende de to løsningsforslag. Ved den lilla bevares bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. Ved den røde fjernes 40 cm af bunden inde under broen. Det har vist sig, at bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej er etableret med en stenbund, der ligger ca. 40 cm højere end bunden op- og nedstrøms broen. Denne vil således stadig give anledning til en vis stuvningspåvirkning opstrøms broen, også selvom stemmeværket helt fjernes. Stenbunden under broen er undersøgt, og den består af sten i forskellige størrelser. De er minimum udlagt i en dybde på 60 cm, og det er således vurderet, at det er muligt at fjerne op til 40 cm. Dette giver en væsentlig bedre og billigere løsning, hvorfor det er besluttet at arbejde videre med denne løsning. Med det valgte projektforslag (den røde streg på figur 5.1.1) foretages der en fjernelse af hele opstemningsbygværket, og indtaget til dambruget lukkes. Der fjernes 40 cm af bunden i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, og bundkoten udjævnes til et gennemsnitligt fald på ca. 2,8 ved opfyldning med sten og oprensning af aflejret materiale. Overløbskanten til omløbsstryget fjernes, og der opbygges en ny vandløbskant. 15 / 28

16 Figur Foto af indløbet til omløbsstryget. Indløbet består af en lang overløbskant med en udskæring til sikring af passage ved små vandføringer Projektomfang I forbindelse med etablering af faunapassage ved opstemningen ved Lerkenfeld Dambrug skal følgende projektelementer gennemføres: 1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet samt eventuelt udlægning af køreplader. 2. Oprensning af eksisterende vandløbsbund opstrøms opstemningen. 3. Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe. 4. Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen. 5. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej. 6. Fjernelse af kreaturpassage. 7. Etablering af stryg med gydebanker. 8. Fjernelse af omløbsstryg. 9. Etablering af pumpeanlæg til sikring af nødforsyningen på Lerkenfeld Dambrug. 10. Reetablering af projektområdet Indledende arbejder Der er adgang til den nordlige side af indsatsstrækningen fra dambrugets arealer, og til den sydlige side er der adgang via en grusvej fra Korsholmvej og ned over et markareal. Ud over disse er der adgang til begge sider af vandløbet fra hvor Lerkenfeld Å krydser Svingelbjergvej/Korsholmvej. Kørsel langs vandløbet er vanskeliggjort af rørskov på 16 / 28

17 nordsiden og skov på sydsiden af strækningen. Afhængig af årstiden i forbindelse med anlægsarbejdet og bløde områder langs projektstrækningen, kan det blive nødvendigt med udlægning af køreplader. Det anbefales at udføre anlægsarbejdet i en tør periode i sommerhalvåret, og det er besluttet, at det skal foretages fra vandløbets nordside. Ved arbejde med omløbsstryget er det nødvendigt, at arbejdet foretages fra sydsiden. Figur Skitse over adgangsforhold Oprensning af vandløbsbund opstrøms opstemningen Opstemningen har forårsaget en del sandaflejringer opstrøms. Af længdeprofilet fremgår de som en pukkel på længdeprofilet, se figur Det anbefales, at få afgravet strækningen fra opstemningen og cirka 45 m opstrøms for at undgå at dette materiale aflejres nedstrøms, hvor der ligger nogle gydebanker. Sandaflejringerne skal fjernes ned til det nye bundforløb og oplægges i omløbsstryget og anvendes som en del af opbygningen af vandløbsbrinken ved indløbet til omløbsstryget. Ved afgravning bør man være opmærksom på ikke at fjerne eventuelle naturlige aflejringer af sten Nedbrydning og fjernelse af opstemning og fisketrappe Betonanlægget ved opstemningen og fisketrappen skal nedbrydes og fjernes fra projektområdet. Det anslås, at der er cirka 35 m 3 beton. 17 / 28

18 Det kan overvejes, at undlade at nedbryde bundfundamentet ved opstemningen, idet der skal opfyldes med cm sten oven på den eksisterende bund. Efter fjernelse af bygværket skal der etableres et nyt vandløbsprofil svarende til et naturligt profil for strækningen med en bundbredde på ca. 5 m og et anlæg på a=1. Hertil kan der som sikringssten anvendes stenmateriale fra omløbstryget, ca. 80 m 3. Figur 5.4.1: Eksisterende stemmeværk med fisketrappe, der fjernes. Naturligt vandløbsprofil opbygges Opfyldning med stenmateriale nedstrøms opstemningen På nedstrøm side af opstemningen er der et niveauspring i vandløbsbunden, som er dannet ved omløbsstrygets høje vandhastighed, hvor det løber ud i Lerkenfeld Å, se figur Dette skal fyldes op med stenmateriale til niveauet anvist på længdeprofilet, se bilag 2. Se desuden figur Til opfyldning anvendes bundmaterialet fra omløbsstryget, og der skal i alt anvendes ca. 100 m / 28

19 Figur 5.5.1: Udløb af omløbsstryg, der har borteroderet vandløbsbunden i Lerkenfeld Å. Bunden i Lerkenfeld Å skal på stedet opfyldes med sten fra omløbsstryget. Figur 5.5.2: Strækning opstrøms stemmeværk, der skal oprenses og strækning nedstrøms der skal opfyldes. 19 / 28

20 5.7. Fjernelse af bundmateriale i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej Af hensyn til en genskabelse af et naturligt fald i Lerkenfeld Å og fjernelse af hele stuvezonen er det nødvendigt med en reduktion af bundkoten inde i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej, beliggende i st m. Bunden består af sten i forskellig størrelse op til ca. 25 cm. Ved en undersøgelse, hvor der blevet gravet i bunden, blev det konstateret, at der som minimum er etableret en stenbund med en tykkelse på 60 cm. Der fjernes 40 cm af bunden, dog ikke i fuld bredde. Bunden bevares ca. 50 cm fra begge brosider og ud, hvorefter stenene fjernes, således profilet fremstår som et delvist trapezformet profil, se figur Bunden i broen etableres i kote 3,10 m. De fjernede sten udlægges i vandløbets meget store og dybe profil umiddelbart nedstrøms broen. Alternativ kan en del af stenene lægges yderligere op af brosiderne. Denne løsnning vil også forbedre odderens. Der fjernes i alt ca. 10 m 3 sten. Figur 5.7.1: Bund i broen for Svingelbjergvej/Korsholmvej afgraves i ca. 40 cm dybde. Rød streg er projektforslag. Sort streg er opmålt bund Fjernelse af kreaturpassage I forbindelse med gennemførelsen af projektet er det aftalt med lodsejer H. O. A. Kjeldsen, som et led i lodsejeraftalen, at fjerne den nuværende kreaturovergang ca. 70 m nedstrøms Svingelbjergvej/Korsholmvej, se figur Overgangen er i forfald, og anvendes ikke mere. 20 / 28

21 Figur 5.8.1: Kreaturovergang der fjernes Udlægning af gydegrus I et vandløb med en bundbredde på 4 5 meter anbefales det, at give strygene en længde på 1,5-2 gange vandløbsbredden, altså 6-8 meter. Det giver en god dynamik i vandløbet. Det anbefales, at der er etableres en afstand mellem midtpunkterne af strygene på cirka 25 m. Gydegrusset udlægges i lagtykkelser på ikke mindre end 30 cm. Stensammensætningen af gydegrus er følgende: 85 % sten på mm (nøddesten) 15 % sten på mm (singels + håndsten) Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes stenmaterialer uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (maksimalt %). Der må ikke anvendes nedknuste materialer (bortset fra evt. bundsten under sikringssten). Gydebankerne etableres fra kreaturovergangen til stemmeværket, i alt en strækning på 300 m. Der etableres således minimum 12 gydebanker. Ved placering skal der tages hensyn til lokale forhold, hvorfor den endelige placering foretages sammen med entreprenøren ved en besigtigelse. 21 / 28

22 5.10. Fjernelse af omløbsstryg Ved gennemførelse af projektet skal omløbsstryget ikke anvendes mere. Det nuværende ind- og udløb fra stryget skal lukkes så der ikke er forbindelse til Lerkenfeld Å, og der opbygges en naturlig vandløbsbrink ud til åen. Som tidligere anført genanvendes en stor del af stenmaterialet i omløbsstryget til opfyldning af eroderet vandløbsbund og opbygning af vandløbsbrinker efter fjernelse af stemmeværket. Omløbsstryget ligger i et -3 beskyttet moseareal med træer omkring. Det er i samråd med Vesthimmerlands Kommune vedtaget at omløbsstryget bliver liggende uden en opfyldning til terræn, da det er vurderet, at kørsel med maskiner og afretning af terrænet påvirker arealet væsentlig mere, end hvis omløbsstryget forbliver uberørt. Der er observeret et markvandingsanlæg ved opstemningen, hvor røret herfra passerer omløbsstryget to gange under et spang. Dette anlæg berøres således ikke af projektet Etablering af suplerende vandindtag til dambrug ved pumpeløsning I henhold til miljøgodkendelse fra 2. juli 2009 har Lerkenfeld Dambrug tilladelse til indvinding af maksimalt 76 l/s fra grundvandsindvinding eller fra dræn. I tilfælde af at dette ikke er muligt kan der suppleres med vandindtag fra Lerkenfeld Å. Dambrugejer har meddelt, at den nuværende grundvandsindvinding er tilstrækkelig, hvorfor der ikke er behov for yderligere vandindtag, ud over ved driftsstop af grundvandsindvindingen. Det er aftalt mellem Vesthimmerlands Kommune og Aquapri, at der etableres en nødpumpe i Lerkenfeld Å, der kan sikre et vandindtag på de maksimale 76 l/s, og som kan løfte vandet op til den nuværende opstemningskote på 3,82 m (DVR90). Indvindingen foretages ved etablering af et pumpeanlæg i starten af det nuværende indløb til dambruget. Så meget som muligt af det nuværende indløbsbygværk genanvendes. Der skal desuden etableres strømforsyning og styreskab til pumpen. Styringsskabet skal placeres tæt på pumpeanlægget. Figur Principskitse af pumpeanlæg. 22 / 28

23 Den første del af indløbsbygværket uddybes, så den kan fungere som pumpesump Pumpeanlægget etableres, så det pumper vandet op fra pumpesumpen til den eksisterende fødekanal. Pumpen kan etableres i en pumpebrønd med tilløbs- og afløbsledning. Data for pumpen er angivet nedenfor: 1 stk. LM PR200/200-1/1 indpumpningspumpe. Kapacitet: Ca. 75 l/s Løftehøjde: Ca. 1 m Mellem vandløbet og indløbet til pumpen sættes en rist, som opfylder kravene i afgitringsbekendtgørelsen. Risten frasorterer grene mv., som ikke må tilledes pumpen. Ved udløbet fra pumpeledningen skal fødekanalen stensikres for at sikre mod erosion fra rørudløbet. Der foretages i øvrigt terrænregulering rundt om den nyetablerede pumpestation. Ved nedgravningen af eventuelle ledninger skal entreprenøren være opmærksom på diverse ledninger, der er ført internt på dambruget. Arbejdet skal desuden foregå i tæt kontakt med dambrugsejeren. Under anlægsfasen skal vandindtaget sikres ved en midlertidig pumpeløsning Reetablering af projektområdet Alle adgangsveje og øvrige midlertidige anlæg mv. reetableres til en standard, som før arbejderne påbegyndtes. 6. BERØRTE LODSEJERE Som led i forundersøgelsen er det undersøgt hvilke lodsejere, der direkte eller indirekte kan blive berørt af projektet. Listen over disse lodsejere fremgår nedenfor. Berørte lodsejere Matrikelnr. Ejer H.O.A. Kjeldsen og Mikkel Kjeldsen 1a, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Svingelbjergvej Farsø Aquapri Denmark A/S Durupvej 44 1am, Lerkenfeld hgd, Svingelbjerg Glyngøre 7870 Roslev Nedenstående tabel opsummerer lodsejernes holdning til projektet. Navn H.O.A. Kjeldsen Lodsejerens holdning til projektet Holdning til projektet H.O.A. Kjeldsen etablerede dambruget i Han er positiv 23 / 28

24 Aquapri Denmark A/S indstillet overfor projektforslaget og ser fjernelse af stemmeværket og et vandspejlsfald i åen som stort plus for Lerkenfeld Å. Aquapri v. Gitte Nielsen er ligeledes meget positiv indstillet overfor projektet. De anvender i dag ikke vandindtaget fra dambruget. Så, så længe deres ret til et supplerende vandindtag til dambruget er sikret ved en pumpeløsning, er de helt indforstået med projektforslagets ændringer af vandstanden i vandløbet. Der kan søges om erstatninger i henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Ved gennemførsel af projektet mister dambrugsejer Aquapri opstemningsretten. I henhold til ovenstående vejledning er der mulighed for at søge om erstatning. Det skal understreges, at det er Naturstyrelsen, der alene afgør, om lodsejerne er berettiget til erstatning og i hvor stort et omfang i forhold til styrelsens pulje. Efter vandløbsloven er det i sidste ende taksationskommissionen, der bestemmer den eventuelle erstatnings størrelse. Ikke behov under normale omstæ 7. FORVENTEDE KONSEKVENSER Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet Fisk og smådyr 7.2. DVFI 7.3. Vandløbsplanter 7.4. Fysisk vandløbskvalitet Projektet forventes at forbedre passageforholdene, så der skabes fuld op- og nedstrøms passage for fisk og øvrig vandløbsfauna i Lerkenfeld Å systemet. Projektet forbedrer passage til en strækning på m i Lerkenfeld Å. Det er derfor vurderingen, at gennemførelse af indsatsen er vigtig for passagemulighed og indsatsen vil medvirke til at sikre fri og uhindret passage for alle forekomne vandføringssituationer. Der er såvel op- og nedstrøms projektområdet en DVFI på 5. Det forventes, at forudsætningerne for opretholdelsen af faunaklasse 5 og den gode biologiske vandløbskvalitet understøttes og bevares. Ved fjernelse af stuvezonen vil den varierende plantesammensætning, der er i Lerkenfeld Å opstrøms den nuværende stuvezone, sprede sig ned på strækningen. Indsatsen vil således påvirke plantesammensætningen i positiv retning til en mere naturlig sammensætning. Der forventes etableret en god fysisk sammenhæng mellem den opstrøms og nedstrøms strækning. Niveauforskellen udlignes, så den fremkomne hældning er i god overensstemmelse med de naturlige faldforhold for vandløbet. Den fysiske vandløbskvalitet forbedres på hele indsatsstræknin- 24 / 28

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk Tilløb til Halkær Å Forundersøgelse - restaurering Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Identifikation af projektet...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag H E L S I N G Ø R K O M M U N E KOMMUNALT PROJEKT VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Genåbning af - projektforslag Indholdsfortegnelse 0 Resumé... 4 1 Indledning... 5 1.1 Formål med projektet... 6 1.2 Beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Elling å udløb i Kattegat Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 1 Fremtidens ådale og forslag til at bevare,

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kopi til vedlagt høringsliste Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Kathrine.Mortensen

Læs mere

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

KV MiljøFormidling 1

KV MiljøFormidling 1 Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D indenfor miljøteknik fra Aalborg Universitet Adjunkt og ekstern lektor på Aalborg Universitet (1988-1996) Kursusudvikler og kursuschef på Ferskvandscentret (1993-2001)

Læs mere

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV Biolog, cand.scient. Kasper Rasmussen Agronom, ph.d. Casper Szilas ALECTIA Aqua ATV JORD OG

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juni 2013 J.nr.: NMK-510-00309, NMK-501-00072 og NMK-43-00326 Ref.: JCH AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg. Att. Projektleder Tove Urup Madsen

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg. Att. Projektleder Tove Urup Madsen Postadresse Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att. Projektleder Tove Urup Madsen Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. november 2014 Sags id 14/27246 Sagsbehandler

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere