Montage og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og vedligehold"

Transkript

1 Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, Software Ret til ændringer version forbeholdes Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Sikkerhed... 4 Compact P... 5 Anlægsopbygning... 5 Opstilling af Compact P... 6 Kondensafløb/vandlås... 9 VVS EL-montage Kanaltilslutninger Suppleringsvarmelegeme Fejlfinding Drift og vedligehold Energispareråd GEO 3 + GEO Anlægsopbygning Tilslutning af varmepumpe Drift og vedligehold Start af varmepumpen Tryk i jordvarmekreds (jordslange) Påfyldning af brine på jordslangekreds Vandtryk i centralvarmekredsen Påfyldning af vand i centralvarmekredsen Snavsfilter i centralvarmekreds og jordvarmekreds Vedligehold og garanti Funktionsbeskrivelse Varmepumpens kompressor Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Jordslange og brine Kondensator og varm cirkulationspumpe Tilladt indsatsområde for varmepumpen Suppleringsvarme Centralvarme Frostsikring Forvarme af brugsvand Menuen Information Hændelseslog Højtryksalarm Lavtryksfejl Lækage Installation EL-tilslutning, GEO EL-tilslutning, GEO Gulvvarmekreds Jordslangekreds Tæthedsprøvning: Påfyldning af brine Sikkerhed jordslangesystem Isolering af rør Afløb og opsamlingsbakke Bortskaffelse af varmepumpen Checkliste til væske/vand varmepumpeanlæg før opstart Tilbehør/reservedele Ret til ændringer forbeholdes Side 2 af 40

3 Generelle oplysninger før montage Kontroller at følgende papirer er leveret med anlægget: - Montage- og vedligehold (dette dokument) - Brugervejledning - EL-diagram Hvis du har yderligere spørgsmål til montagen af anlægget efter at have læst vejledningen, kontakte din nærmeste Nilan-forhandler, som du finder på Betjening af anlægget foretages med en CTS 700 styring, der tilbyder en lang række funktioner. Compact P er et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der kan yde op til 330m 3 /h ved 100Pa ekstern modtryk. Som først prioiteret prioriteres varmepumpen, en 180 l varmvandsbeholder, dernæst indblæsningsluften. Jordvarmepumpen GEO er beregnet til opvarmning af boliger med lavtemperatur centralvarmeanlæg med fremløbstemperaturer på op til 45 C. Inden etablering af et jordvarmeanlæg skal eventuelle tilladelser og godkendelser indhentes hos relevante myndigheder. Anlægget leveres med G4 pladefilter og fugtføler indbygget. Herudover kan anlægget forsynes med pollenfilter som ekstra tilbehør. I denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter, der ikke er til stede på Deres anlæg. VIGTIGT: Får anlægget skader eller på anden måde bliver beskadiget skal skaden tilses og udbedres af en autoriseret person Ret til ændringer forbeholdes Side 3 af 40

4 Sikkerhed Afbryd altid strømforsyningen til varmepumpen, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælpes via betjeningspanelet. Forekommer der fejl på EL-førende dele på varmepumpen, skal en autoriseret ELinstallatør altid kontaktes for udbedring af fejlen. Undgå direkte berøring af rørene til varmesystemet i varmepumpen, da de kan være meget varme. Mange typer frostsikring er sundhedsskadelige, farlige ved indtagelse og skal opbevares utilgængeligt for børn. For at sikre varmepumpen imod skader er den forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Ekspansionssystemer for centralvarme og brine-/jordkreds. Sikkerhedsventiler for centralvarme og brine-/jordkreds. Lav- og højtryksafbryder for kompressor Trykvagt brine-/jordkreds (lovpligtig miljøpressostat mod lækage) Minimum/frosttermostat (afbryder varmepumpen hvis temperaturen bliver for lav i brinekredsen) Varmepumpen skal underkastes passende serviceeftersyn i henhold til gældende love og regler således, at anlægget holdes i forsvarlig stand, så krav til sikkerhed og miljø er overholdt. Ansvaret for vedligeholdelse af varmepumpen påhviler ejeren/brugeren. Jordvarmekredsen indeholder frostvæske, der kan skade grundvandet ved udslip. Kontakt straks en autoriseret servicemontør ved mistanke om utætheder i dit jordvarmesystem. Ret til ændringer forbeholdes Side 4 af 40

5 Compact P Anlægsopbygning Installation af anlægget bør foretages af autoriseret servicemontør eller af en montør med særligt kendskab til varmepumper. EL-montage/strømforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af autoriseret ELinstallatør. Anlægget tilsluttes i henhold til det medleverede EL-diagram. Compact P er en totalløsning, der ventilerer boligen og sikrer et godt indeklima. Compact P producerer ydermere varmt brugsvand. Anlægskomponenter (funktion) Compact P består af en modstrømsveklser efterfulgt af en varmepumpe med reversibel kølekreds. Aggregatet suger den varme og fugtige luft ud fra fugtbelastede rum, badeværelser, køkken og brygges. Varmen i udsugningsluften løber igennem modstrømsveksleren, hvor den opvarmer den friske udeluft, der blæses ind i opholdsrum, værelser og stue. Den energi der ikke udnyttes i modstrømsveksleren genvindes i varmepumpen til at producere varmt brugsvand. Når der ikke er behov for produktion af varmt brugsvand, kan varmepumpen bruges til at opvarme tilluften efter behov. Om sommeren kan varmepumpen bruges til at køle og affugte den varme udeluft, så der også om sommeren opnås et behageligt indeklima. Figur 1: Anlægsopbygning Ret til ændringer forbeholdes Side 5 af 40

6 Opstilling af Compact P Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der kræves en minimum friplads foran anlægget på 60 cm målt fra Compact P s forplade. Ved løft af anlægget med påmonterede stropper skal stropper overholde en vinkel på max. 45 i forhold til lodret. For at lette montagen er de enkelte studse mærket op fra fabrikken. Bemærk venligst de påsatte mærkater. Forbindelse mellem anlæggets studse og kanalsystemet udføres med fleksibel overgang (flexslange/lydflexslange eller anden type). Figur 2: Kanaltilslutning 1. Ø160 Afkastluft Fortluft Discharge air Air extrait 2. Ø160 Fraluft Abluft Exhaust air Air repris 3. Ø160 Tilluft Zuluft Inlet air Air pulsè 4. Ø160 Udeluft Aussenluft Fresh air Air frais Ret til ændringer forbeholdes Side 6 af 40

7 Figur 3: Skitse af anlæg Anlægget opstilles i vater på fast og vibrationsfrit underlag. Der skal være min. 10mm afstand til bygningsdele og øvrigt fast inventar. Anlægget er i sig selv støj- og vibrationssvagt, alligevel skal der tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig ud i bygningsdele. Den bagerste vinkelskinne på anlæggets fodramme kan afmonteres, så det er muligt at skubbe anlægget op mod væggen og dermed skjule tilslutninger til vand og evt. jordvarmepumpe. Dog skal man være opmærksom på overførsel af vibrationer fra varmepumpen til bygningen under kompressordrift og anlægget må derfor IKKE være i direkte berøring med bygningsdele. Det er vigtigt, at der etableres kondensafløb fra Compact P til afløb. Der i anlægget indbygget vandlås ved levering. Afløbet føres frostfrit, med jævnt fald, til nærmeste afløb. Ligeledes føres overløbet fra sikkerhedsventilen til afløb. Såfremt der monteres inddækning over Compact P, skal denne let kunne demonteres. Ret til ændringer forbeholdes Side 7 af 40

8 TPanel T1: Udeluft T2: Tilluft T3: Fralut T4: Afkast T5: Kondensator T6: Fordamper T7: Tilluft (efter varmeflade) T8: Udeluft (før forvarme) T9: På eftervarmeflade T11: Top af beholder T12: Bund af beholder TPanel: CTS700 betjeningspanel T13: Brine, fremløb T14: Brine, retur T16: Centralvarme, før kondensator T17: Centralvarme, fremløb T18: Buffertank, fremløb T20: Udetemperatur T21: Varmtvandsbeholder, top T22: Varmtvandsbeholder, bund T23: Fordampertemperatur TPanel: CTS700 betjeningspanel Figur 4: Placering af temperaturfølere. Ret til ændringer forbeholdes Side 8 af 40

9 Kondensafløb/vandlås Compact P leveres med 20mm kondensafløb. Der er i anlægget indbygget vandlås ved levering Kondensafløbet føres, med en jævn hældning på mindst 1cm pr. meter, frostfrit til nærmeste afløb. Ligeledes skal overløbet fra sikkerhedsventilen føres til afløb. For at opnå sikkerhed mod tilisning kan det være nødvendigt at forsyne kondensafløbet med et varmekabel, indtil det er indenfor klimaskærmen. Det er installatørens ansvar at frostsikre kondensafløbet. Ret til ændringer forbeholdes Side 9 af 40

10 VVS Beholderen er emaljeret indvendigt og udstyret med magnesium offer anode. Alle tilslutningsstudse er med 3/4 gevind. Anode tilgangen er 5/4 muffe. Alle vandforbindelser tilsluttes i bunden og skal udføres med fleksible slanger. Såfremt det ønskes, kan der etableres varmtvandscirkulation, ved at der monteres en kontraventil på beholderens cirkulationsstuds. Hvis der ikke etableres varmtvandscirkulation, skal studsen forblive lukket med den monterede afblændingsprop. Ved varmtvandscirkulation kan der opstå et betydeligt varmetab i rørene, hvilket kan bortlede en stor del af varmepumpens ydelse. For at imødegå dette, skal cirkulationsrør og varmtvandssløjfen isoleres med mindst 30mm mineraluld eller rørisolering. Figur 5: Placering af offeranode Ret til ændringer forbeholdes Side 10 af 40

11 Figur 6: Tilslutninger 1. Tilslutning for cirkulationsrør ¾ Anschluss für zirkulationrohr ¾ Circulation pipe connection ¾ Branchement à tuyeau de circulation ¾ 2. Fremløb suppleringsspiral ¾ Vorlauf Sol ¾ Inlet supplementary coil ¾ Alimenration échangeur supplémentaire ¾ 3. Varmtvandsudtag ¾ Warm Wasser ¾ Hot water connection ¾ Sortie eau chaude ¾ 4. Koldt vandsindtag ¾ Kalt wasser ¾ Cold water connection ¾ Alimentation eau froide ¾ 5. Retur suppleringsspiral ¾ Rücklauf Sol ¾ Return supplementary coil ¾ Retour échangeur supplémentaire¾ Suppleringsspiral er kun standard i Compact P Sol og Compact P Køl Sol modellerne Ret til ændringer forbeholdes Side 11 af 40

12 EL-montage EL-montage/strømforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af aut. ELinstallatør. Anlægget tilsluttes i henhold til det medleverede EL-diagram. Anlægget leveres med 3 m testkabel til CTS 700 panelet. Panelet forbindes med CTS 700 styringen i anlægget med parsnoet kabel type cat 5e (maks. længde 20m). CTS 700 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelet bør placeres 1,5m over gulvniveau og min. 0,5m fra evt. hjørner. Såfremt det er mulig, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. Figur 7: CTS 700 betjeningspanel Hvis der er monteret vandvarmeflade på anlægget, skal reguleringsventil tilsluttes elektrisk i henhold til de medleverede EL-diagrammer. Ret til ændringer forbeholdes Side 12 af 40

13 Kanaltilslutninger Det anbefales, at anvende kanalrør og fittings med gummipakning, som opfylder tætningsklasse B samt at tilslutningerne til Compact P udføres med ca. 1m lydisoleret flexslange af hensyn til lyddæmpning. Kanalrør afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og udlægges i henhold til arbejdstegning. Kanalrørene udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Undgå arealformindskelser og unødige knæk på rørføringen. Det anbefales at placere afkastshætten og udeluftshætten med minimum 3 meters afstand. Kanalrørene skal isoleres i nogle tilfælde med den almindelige loftisolering. Alle kanaler skal isoleres med mineraluld, for at undgå varmetab og kondensdannelse. Dette gælder også for evt. lydflexslange. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Hvis kanalrørene er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales, at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer. Figur 8: Isolering af kanaler Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget ar anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. Det er vigtigt, at taghætten/risten som minimum har samme friareal som kanalen umiddelbart inden. En indsnævring her vil medføre unødigt tryktab, hvilket kan medføre en mindsket ventilationskapacitet. Huller for indblæsnings- og udsugningsventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer, hvorefter ventilen anbringes. Placeringen af ventilerne bestemmes ud fra rummets konstruktion samt anvendelse. Eksempelvis kan det ikke anbefales, at montere indblæsningsventiler over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. Ret til ændringer forbeholdes Side 13 af 40

14 Suppleringsvarmelegeme Der er installeret et suppleringsvarmelegeme på 1,5kW i varmtvandsbeholderen. Varmelegemet kan kobles til eller fra via CTS 700 styringen, se menuen Indstillinger Compac Varmtvand. Herudover indstilles temperaturen for hvornår varmelegemet indkobles, (T11) via menuen Indstillinger Compac Varmtvand, se brugervejledningen. Ret til ændringer forbeholdes Side 14 af 40

15 Fejlfinding Såfremt der skulle opstå driftsforstyrrelser, bør følgende undersøges inden service tilkaldes: Kontroller om alarmmærke på CTS700 panelet bliver vist. Hvis dette er tilfældet aflæses alarmen og fejlen rettes. Kontakt evt. Deres lokale servicecenter. For oversigt og nulstilling af alarmer se brugervejledningen for CTS700 styringen. - Compact P fungerer men med nedsat effekt. Kontroller om Compact P får tilført tilstrækkelig luft. Filtrene efterses og det kontrolleres at ventilerne er tilstrækkeligt åbne. I 98% af tilfældene stammer fejlen fra tilstoppede filtre. Indstil evt. ventilatorerne på et højere trin. - Compact P fungerer men intet varmt vand. Kontroller om beholderen er tømt for varmt vand. Hvis anlægget er forsynet med cirkulationspumpe og cirkulationsstrengen er uisoleret, kan dette medføre et stort varmetab med deraf følgende nedsættelse af Compact P s kapacitet. Er vandtemperaturen (T12) (Ikke direkte T12) i CTS styringen indstillet korrekt? Temperaturen skal normalt indstilles til mellem C. Se brugervejledning for CTS700 for aflæsning og justering af vandtemperaturen. Er lufttilførslen for kold eller luftmængden for lav? Kontroller filtre og ventiler. Kontroller om kanalernes isolering er tilstrækkelig og tæt. - Compact P fungerer ikke. Kontroller om sikringen er sprunget. Kontroller om sikkerhedstermostaten for varmt vand har afbrudt strømmen. Hvis dette er tilfældet trykkes der på knappen og termostaten indkobles når vandtemperaturen er faldet C. Hvis termostaten gentagne gange afbryder strømmen skal De kontakte Deres lokale servicecenter. Ret til ændringer forbeholdes Side 15 af 40

16 Drift og vedligehold Mindst hver 3. måned: - Filtrene rengøres og udskiftes efter behov, normalt skal filtrene udskiftes hver 3 måned. - For overvågning af serviceintervallerne kan filtervagten i CTS700 styringen benyttes. Figur 9: Filter skifte Filterskift: 1. Løsn fingerskruer 2. Fjern filterlågen 3. Træk de to filterrammer ud for skift/rengøring af filtrene. Mindst hvert år: - Offeranoden efterses for at sikre at overvågningen af anoden er intakt. o Ledning gul/grøn demonteres, ved anode. Herved fremkommer Anodefejl. Skift anode o Ledning gul/grøn monteres igen på anode. Slet alarm i hændelseslog (nulstil). Slet er kun for installatør. Hvis dette undlades, kan beholderen blive udsat for korrosion. - Luftindtaget efterses og evt. urenheder fjernes. - Fordamperfladen efterses og rengøres for evt. urenheder. - Det kontrolleres, at kondensvandet fra fordamperfladen har fri passage gennem vandlås og kondensafløb. - Sikkerhedsgruppen for varmtvandsbeholderen kontrolleres. - Det anbefales at der tegnes et serviceabonnement hos installatøren Ret til ændringer forbeholdes Side 16 af 40

17 Tilbehør Zubehör Accessories Accessoires Figur 10: Placering af sikkerhedsgruppe og anode Ret til ændringer forbeholdes Side 17 af 40

18 Energispareråd - Hold en lav temperatur på det varme vand. Prøv f.eks. med 45 C. - Suppleringsvarmen afbrydes og anvendes kun ved ekstremt store varmtvandsbehov. Se brugervejledning for CTS700 styringen. - Blæserhastigheden indstilles ikke højere end nødvendigt. - Varmtvandscirkulering undlades. - Fordel badetidspunkterne, da Compact P kræver 6-7 timer, for at opvarme de 180L varmtvand. - Isoler kanalerne efter forskrifterne. - Anvend aldrig køling i vinterhalvåret. Ret til ændringer forbeholdes Side 18 af 40

19 GEO 3 + GEO 6 Anlægsopbygning EL-montage/strømforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af en autoriseret EL-installatør. Anlægget tilsluttes i henhold til det medleverede EL-diagram. Figur 11: Eksempel på anlægsopbygning Jordvarmanlæggets funktion Jordvarmepumpen GEO er beregnet til opvarmning af boliger med lavtemperatur centralvarmeanlæg med fremløbstemperaturer på op til 45 C, f.eks. gulvvarmesystemer. Anlægskomponenter (funktion) Jordvarmeanlægget henter varme fra jorden gennem jordslangerne (3). Jorden er et varmelager der akkumulerer varme fra solen om sommeren og afgiver varmen til jordslangekredsen (3) om vinteren. Temperaturen i vand-/frostsikringblandingen (=brine) fra jordslangerne (1). Brinen skal frostsikres til et frysepunkt fra -20 C til -18 C. For at udnytte energien i brinen anvendes en varmepumpe som transporterer varmeenergi fra en lav temperatur i brinemediet til en højere temperatur i centralvarmevandet. Cirkulationspumper (8) sørger for væsketransporten i både jordslangekredsen (3) og centralvarme/gulvvarmekredsen (10). Varmepumpen består af en fordamper(4), kompressor (5), kondensator (6) og en ekspansionsventil (7) som er forbundet med et kølemiddel i en såkaldt kredsproces i et lukket system. Frostvæsken i jordvarmekredsen opvarmes af jorden og nedkøles i fordamperen. Efter fordamperen komprimeres kølemidlet i kompressoren og temperaturen og tryk af kølemidlet øges. Ved varmeveksling i kondensatoren afgiver kølemidlet varmeenergi til centralvarmevandet, og centralvarmevandstemperaturen stiger. Efter kondensatoren sænkes kølemiddeltrykket i ekspansionsventilen, og kølemidlet fortsætter over i fordamperen, hvor det nedkøler brinen før retur til jordslangekredsen (2). I centralvarmekredsen er der installeret et suppleringsvarmelegeme (9), som kan supplere jordvarmeanlægget ved særligt højt varmebehov. Ret til ændringer forbeholdes Side 19 af 40

20 Tilslutning af varmepumpe Label vedhæftet på varmepumpe Ret til ændringer forbeholdes Side 20 af 40

21 Drift og vedligehold Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran anlægget på minimium 1 m. Start af varmepumpen Før start af varmepumpen kontrolleres følgende: Trykket i centralvarmeanlægget, se 13, punkt 17 Trykket i jordslanger, se 13, punkt 17 At både centralvarmekredsen og jordvarmekredsen er udluftet. At centralvarmekredsen har en overstrømsventil eller andet omløb, som sikrer gennemstrømning, se 13, punkt 28 Checkliste til væske/vand varmepumpeanlæg før opstart skal gennemgås før opstart. Varmepumpen kan herefter slås til på sikkerhedsafbryderen. Varmepumpen stoppes på sikkerhedsafbryderen. Figur 12: GEO monteret i Compact P 1 fremløb centralvarme - (3/4 ) 2 returløb centralvarme - (3/4 ) 3 fremløb brine fra jordslange - (1 ) 4 returløb brine til jordslange - (1 ) 5 sikkerhedsventil - brinekreds 6 manometer brinekreds For GEO 6, leveres løst sikkerhedsventil og manometer for centralvarmekreds Ret til ændringer forbeholdes Side 21 af 40

22 Tryk i jordvarmekreds (jordslange) Trykket skal kontrolleres op til flere gang dagligt de første dage. Om nødvendigt skal der efterfyldes brine på anlægget. Se Figur 13, punkt 17 Brinetrykket vil stabiliseres efter nogle dage og kontrollen kan herefter indskrænkes til én gang om måneden. Det er vigtigt, at brinetrykket er korrekt, da for lavt tryk i jordvarmekredsen kan/vil medføre at jordvarmeanlægget går i alarm tilstand. Der skal muligvis fyldes brine på et par gange det første år i forbindelse med udluftning af jordvarmekredsen. Påfyldning af brine på jordslangekreds Brinen i jordvarmekredsen består af vand iblandet frostvæske (Ethanol, IPA sprit, ethylenglykol eller propylenglykol). Varmepumpen er udstyret med en lavtrykspressostat, der sikrer, at brinen aldrig bliver så kold, at den fryser til is, og dermed sikres jordvarmepumpens varmeveksler mod frostsprængning. Frostsikringen er tilpasset drifttemperaturerne i jordvarmekredsen. Det er meget vigtigt at frostsikringen blandes grundigt inden væsken fyldes i jordvarmekredsen, idet der ingen opblanding sker i jordslangerne. Hvis ikke kan varmepumpen risikerer at fryse med deraf følgende frostsprængninger. Påfyldning af brine må kun foretages af en autoriseret installatør. Inden påfyldning skal det kontrolleres, at jordslangerne er tætte. Påfyldning af brine på jordvarmekredsen udføres således før opstart: Varmepumpen og cirkulationspumpen slås fra på hovedafbryderen inden der fyldes brine/frostvæske på anlægget Der afspærres på den ene ventil ved cirkulationspumpen i brinekredsen Figur 13, punkt 18 Ved hjælp af en kombineret blande- og udluftningstank udstyret med en kraftig påfyldningspumpe fyldes brine på jordvarmekredsen via påfyldningshanerne Figur 13, punkt 13, indtil jordvarmeslangen er udluftet. Varighed minimum 1 time. Afspærringsventilen ved cirkulationspumpen i brinekredsen Figur 13, punkt 18, åbnes igen og varmepumpedelen fyldes og udluftes nu, som jordkredsen Hvis der skal fyldes brine på jordvarmekredsen flere gange tyder det på lækage i jordslangerne. Kontakt ALTID straks en autoriseret servicemontør/installatør hvis De har mistanke om lækage. Vandtryk i centralvarmekredsen Vandtrykket i centralvarmekredsen skal kontrolleres nøje de første dage endda op til flere gange dagligt. Om nødvendigt efterfyldes vand på anlægget, se Figur 13, punkt 13 Vandtrykket vil stabiliseres efter nogle dage og kontrollen kan herefter indskrænkes til én gang om måneden. Hvis der udover i opstartsfasen skal fyldes vand i centralvarmekredsen, bør det efterses for utætheder. Ret til ændringer forbeholdes Side 22 af 40

23 Påfyldning af vand i centralvarmekredsen Varmepumpe og cirkulationspumpe skal afbrydes på hovedafbryder. Der fyldes vand på centralvarmekredsen via påfyldningshanen, Figur 13, punkt 13, indtil vandtrykket er korrekt, Figur 13, punkt 17 Der er automatisk udlufter på varmebeholder, centralvarmekreds m.v. som aktiveres automatisk, når der påfyldes vand på anlægget. Der efterfyldes vand på anlægget indtil vandtrykket er korrekt. Hvis vandtrykket forsvinder helt under udluftningen skal påfyldningen af vand gentages helt fra start. Varmepumpen startes igen ved at slå hovedafbryderen til. Snavsfilter i centralvarmekreds og jordvarmekreds Umiddelbart efter, at varmepumpen er sat i drift, kan der dannes en del snavs i de 2 kredse. Snavsfilteret er placeret i centralvarmestrengen og i jordslangestrengen uden for varmepumpen, som vist på Figur 13. Filterne skal kontrolleres og renses flere gange dagligt lige efter idrifttagelsen af varmepumpen, indtil filterne forbliver rene. Ved normal drift af varmepumpen er det tilstrækkeligt at kontrollere filteret 2 gange årligt. Rensning af snavsfiltererne: Varmepumpen slås fra på hovedafbryderen. Afspærringsventilerne på hver side af filteret lukkes. Filteret trækkes ud og skylles rent. Filteret sættes på plads og afspærringsventilerne åbnes før varmepumpen slås til på hovedafbryderen. Vedligehold og garanti Varmepumpen skal underkastes passende serviceeftersyn i henhold til gældende love og regler således, at anlægget holdes i forsvarlig stand så krav til sikkerhed og miljø er overholdt. Det anbefales, at ejeren/brugeren straks efter ibrugtagning af anlægget rådfører sig med en autoriseret servicemontør om omfang og frekvens af serviceeftersyn. Ansvaret for vedligeholdelse af varmepumpen påhviler ejeren/brugeren. Jordvarmekredsen indeholder frostvæske, der kan skade grundvandet ved udslip. Kontakt straks en autoriseret servicemontør ved mistanke om utætheder i dit jordvarmesystem. Installatøren af varmepumpen er forpligtiget til at yde garanti til ejeren/brugeren i henhold til gældende love og regler. For specifikke garantibetingelser henvises til ejerens/brugerens aftale med sin leverandør. En forudsætning for garantiforpligtelsen er, at service og vedligehold er gennemført, som beskrevet. Ret til ændringer forbeholdes Side 23 af 40

24 Funktionsbeskrivelse Varmepumpens kompressor Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater, der kan stoppe kompressoren og udløse en alarm. Ved varmebehov startes varmepumpens kompressor, når temperaturen er faldet til setpunktet minus neutralzonen. Når kompressoren er i drift hæves centralvarmetemperaturen op til det respektive setpunkt, før den slukkes. Neutralzonen er med til at undgå hyppige start/stop. Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Frekvensen styres af en PI regulator. PI regulatorens parametre indstilles i GEO menuen. For at undgå hyppige ON/OFF koblinger på kompressoren på grund af stor hysterese på centralvarmetemperaturen starter kompressoren først når PI regulatorens kapacitet kommer over 30 %. Kompressoren stopper, når PI regulatorens kapacitet kommer under 1 %. Hvis der stadig optræder hyppige start / stop af kompressoren kan det være nødvendigt at anvende en større neutralzone. Varmepumpestyringen har en genstartstid og en minimumstid (se under GEO) som ligeledes begrænser antal start/stop af kompressoren. Jordslange og brine Brinepumpen kører altid sammen med kompressoren og starter 1 minut før og har et efterløb på 1 minut. Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at forhindre blokering. Der er tilsluttet en miljøpressostat, der giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker. Kondensator og varm cirkulationspumpe Anlægget har en vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe. For højt kondensatortryk med udfald af højtrykspressostat modvirkes ved at cirkulere varmt vand i centralvarmesystemet, indtil temperaturen er under den indstillede max. værdi for kompressoren, før kompressoren startes. Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. Herudover har pumpen disse driftsformer, der afhænger af den overordnede styringstilstand: - Vinterdrift: Pumpen kører konstant. - Sommerdrift: Pumpen er standset, når der ikke motioneres. Ret til ændringer forbeholdes Side 24 af 40

25 Tilladt indsatsområde for varmepumpen - Brinetemperatur til fordamperen fra jordslangerne -5 C til +20 C - Centralvarme, fremløbstemperatur +24 C til +52 C Det anbefales, at anvende GEO til centralvarmesystemer med en fremløbstemperatur på 30 C til 45 C, for at opnå en energirigtig drift og mindre slid på varmepumpens kompressor. Opstillingssted: - Rumtemperatur 5 C til 35 C og en relativt fugtighed på 30-70% Suppleringsvarme Der er tilsluttet en 2,0 kw el-vandvarmer, som supplement til varmepumpen i de tilfælde, hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning, f. eks i koldt og blæsende vejr. Suppleringsvarmen skal frigives til drift af brugeren. Suppleringsvarmen aktiveres, hvis fremløbsvandet falder under den indstillede minimumsværdi (minus neutralzone). På denne måde sikres det, at varmepumpen leverer den største andel energi samtidig med, at brugeren selv ved ekstraordinære behov er sikret en veldefineret komfort. Varmepumpen leveres med suppleringsvarme slået fra (FRA) som fabriksindstilling. Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i situationer, hvor varmepumpen er ude af drift på grund af montagearbejde, defekter eller lignende. I disse tilfælde overtages kompressorens setpunkter, så suppleringsvarmen her ikke styrer efter minimumsværdier. Centralvarme I almindelig varmepumpedrift tilpasses kompressorkapaciteten således, at der holdes en forudbestemt temperatur på husets centralvarme. Den nødvendige temperatur på centralvarmen afhænger af husets varmebehov, hvilket afhænger af størrelse, isolering og udetemperatur. Der kan vælges flere forskellige former for temperaturkompensering, der kan være aktive hver for sig elle samtidigt. Pumpestyring: Det er vigtigt, at der er et fysisk omløb i centralvarmekredsen, og at dette virker sammen med pumpestyringen. Indgang T9 En trykstyret ventil f.eks. Danfoss AVDO virker kun, hvis der køres konstant RPM-styring. Sørg for at centralvarmesystemet (f.eks. gulvvarmestyringen) anvender potentialfri indgang på CTS 700 til start/stop af varmepumpen. Hvis indgang ikke anvendes, skal CTS 700 alene styre varmepumpen. Gulvvarmestyringen må ikke starte/stoppe centralvarmepumpen direkte! Nedenfor er vist eksempler med pumpekurver for en Grundfos Alpha pumpe ved forskellige opsætninger af pumpestyringen. Ret til ændringer forbeholdes Side 25 af 40

26 Fast hastighed: Kør trin 3, eller konstant RPM-styring i det trin som sikrer minimum omløb på 20% af design flow, når der ikke er varmebehov fra centralvarmesystemet. AUTO. Kan kun bruges hvis der er fast omløb. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Proportionalt tryk. Kan kun bruges hvis der er fast omløb. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Konstant tryk. Kan kun bruges hvis der er fast omløb.. Virker ikke til trykstyret omløbsventil. Omløb indstilles med minimum flow på 20 % af design flow. Ret til ændringer forbeholdes Side 26 af 40

27 Frostsikring For at modvirke eventuelle frostskader, er der indbygget et antal afværgefunktioner i anlægget, der altid vil være aktive uanset hvilke driftsformer og indstillinger, der måtte være valgt (også OFF). Eventuelle manglende eller defekte temperaturfølere eller andre anlægskomponenter vil naturligvis kunne ødelægge denne sikring: - Hvis udetemperaturen falder til under 2 C startes centralvarmens cirkulationspumpe. Herved sikres eventuelle skunk- og loftsrum samtidig med, at vandtemperaturen kan overvåges. - Hvis centralvarmen falder til under 2 C startes alle cirkulationspumper sammen med varmepumpe og suppleringsvarme og hæver de berørte temperaturer til 5 C, hvis dette er muligt. Forvarme af brugsvand Når der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender fremløbsvandet fra kompressor kondensator og suppleringssystem gennem varmtvandsbeholderen. I denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanlægget. Prioritering mellem brugsvand og centralvarme foretages altid således at brugsvand skal være tilfredsstillet før der kan produceres rumopvarmning. Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den ønskede vandtemperatur for aktivering af kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor også tilskudsvarmen træder i kraft. Ved denne virkemåde opnås at varmepumpen leverer energien sålænge der ikke tappes større mængder brugsvand fra beholderen. Ret til ændringer forbeholdes Side 27 af 40

28 Menuen Information Hændelseslog Menuen Hændelseslog viser eventuelle hændelser samt alarmoversigt for de seneste hændelser. I tilfælde af alarm vises et alarm icon på dispalyet. Menu: Information Hændelseslog Sammen med alarmen vises en alarmtekst For at kvittere for en alarm trykkes, der på godkend på den enkelte alarm eller godkend alle alarmer. Alarmer kan ikke kvitteres, før systemet har registreret, at alarmårsagen ikke længere er til stede. Der findes 3 alarmniveauer: INFO : IKKE KRITISK : KRITISK : Generel information til brugeren, der ikke påvirker driften. Gives ved alarmer, der tillader fortsat drift med mindre ulemper. Denne type alarmer medfører, at drift stopper helt eller nedsættes væsentligt. Højtryksalarm Kølemiddeltrykket er for højt i kondensatoren, hvilket skyldes at varmepumpen ikke kan komme af med den varme, den producerer. Centralvarmevandet cirkulerer for langsomt. Mulige årsager: 1. Snavsfilteret i centralvarmeanlægget er stoppet til. 2. Der er luft i centralvarmeanlægget udluft anlægget. 3. Der mangler vand på centralvarmeanlægget. 4. Varm pumpe til centralvarmeanlæg kører ikke. Pumpen skal summe en smule ved drift. Kontroller 1-4 og ret fejlen. Kvitter for alarmen ved tryk på betjeningsknappen i undermenuen alarmer, når alarmen vises. Lavtryksfejl Kølemiddeltrykket er for lavt i fordamperen, hvilket skyldes, at der ikke kommer varme nok fra jordvarmekredsen. Enten cirkulerer brinen for langsomt eller også er brinen for kold, når den kommer retur fra jordslangerne. Mulige årsager: 1. Der er luft i jordslangerne udluft jordvarmekredsen /jordslangerne 2. Der mangler brine i jordslangerne 3. Brinen er frosset i varmeveksleren. Kold pumpe vil føles meget varm 4. kold pumpe til jordslanger/ jordvarmekredsen kører ikke. Pumpen skal summe en smule ved drift Kontroller 1-4 og ret fejlen. Kvitter for alarmen ved tryk på betjeningsknappen i undermenuen alarmer, når alarmen vises. Kontakt en servicemontør, hvis lavtrykspressostaten afbryder igen efter få minutter. Der er fare for at frostsprænge varmepumpens fordamper, hvis man gentagne gange forsøger at starte anlægget. Ret til ændringer forbeholdes Side 28 af 40

29 Lækage Trykket er blevet for lavt i jordslangerne/ jordvarmekredsen. Det kan evt. betyde at jordslangerne er blevet utætte. Kontroller følgende: 1. Er alle haner, der skal være åbne, åbne. 2. Er der brine nok på anlægget. Efterfyld eventuelt. Kontroller 1-2 og ret fejlen. Kvitter for alarmen ved tryk på betjeningsknappen i undermenuen alarmer, når alarmen vises. Tilkald en servicemontør, hvis De ikke selv kan finde fejlen Ret til ændringer forbeholdes Side 29 af 40

30 Installation GEO Ret til ændringer forbeholdes Side 30 af 40

31 Compact P SHW GEO Føler T2 placeres i dykrør i toppen af SHW Ret til ændringer forbeholdes Side 31 af 40

32 Compact P Solar GEO Føler T2 placeres i dykrør i toppen af Compact beholder ved siden af T11 føler Figur 13: Principdiagram for anlægsopbygning af jordvarmepumpe. Ret til ændringer forbeholdes Side 32 af 40

33 EL-tilslutning, GEO 3 Varmepumpen skal tilsluttes EL-installation af en autoriseret EL-installatør. 2x400V, 2L+N+PE, 13 A, 50 Hz Tilledning: 4x min.1,5 mm², HO5W-F 3x230V, 3L+PE, 13 A, 50 Hz Tilledning: 4x min.1,5 mm², HO5W-F 1x230V, L+N+PE, 20 A, 50 Hz Tilledning: 3x min. 2,5 mm², HO5W-F Standard Option Option Tilledning skal dimensioneres i henhold til gældende lokal lovgivning. Som standard leveres tilledning 4x1,5 mm² og tilslutning for 2x400 V, 2L+N+PE Det medfølgende eldiagram viser hvordan anlægget skal tilsluttes elnettet Variabel centralvarmetemperatur, er baseret på udetemperatur målt af udeføler T20. Kablet til T20 kan forlænges om nødvendigt med f. eks 2x0,75 mm². Husk nordvendt placering af føleren. Udekompensering stilles fra PC program. EL-tilslutning, GEO 6 Varmepumpen skal tilsluttes EL-installation af en autoriseret EL-installatør. 400/230 V 2L+N+PE, 16 A, 50 Hz Tilledning: 4x1,5 mm², HO5W-F Det medfølgende eldiagram viser hvordan anlægget skal tilsluttes elnettet Gulvvarmekreds VIGTIGT: Der skal monteres en overstrømningsventil, Figur 13 punkt 28, i gulvvarmekredsen med cirkulationspumpen med fast hastighed. Alternativt afmonteres der enkelte termostater, således der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Det er muligt at tilslutte et eksternt køresignal til varmepumpestyringen (se el-diagram) fra f.eks. et gulvvarmesystem. Styringen kører når Indgang T9 er sluttet. Herefter tændes og slukkes for pumpen til centralvarme. Ret til ændringer forbeholdes Side 33 af 40

34 Jordslangekreds Ved etablering af jordvarmekredsen er der en række afstandskrav, som skal overholdes for at anlægget får en effektiv og problemfri drift. Endvidere stiller de lokale myndigheder krav til installation og godkendelse af anlægget inden ibrugtagen. Ret til ændringer forbeholdes Side 34 af 40

35 Figur 14: Eksempel på udlægning af jordslanger i samlebrønd. Figur 15: Eksempel på udlægning af jordslanger med samling inden for sokkel. Ret til ændringer forbeholdes Side 35 af 40

36 Tæthedsprøvning: Det er vigtigt at trykprøve rørene for tæthed enkeltvis umiddelbart før tildækning med jord da der under håndtering/transport kan være opstået revner i rørene. Tæthedsprøven udføres i henhold til gældende regler. Påfyldning af brine Efter udført og påvist tæthedsprøvning kan der fyldes brine på anlægget. Påfyldning af brine bør udføres af en autoriseret installatør. Brine kan købes færdigblandet med korrosionsinhibitorer eller kan blandes umiddelbart før påfyldning. Det anbefales at anvende færdigblandet brine, som indeholder korrosionsinhibitorer. Hvis brinen blandes selv skal vandkvaliteten være egnet til brine og materialerne anvendt i anlægget. Ved færdigblandet brine medfølger sikkerhedsdatablad, som dokumenterer sammensætning af brinen. Brine og vand skal blandes grundig inden påfyldning, hertil kan feks anvendes en palletank. Anvend en kraftig pumpe til at tømme jordslangerne for luftlommer inden påfyldning med brine. Beregn pumpetiden for fyldning af anlægget ved et fastlagt pumpetrin, det skal tage den beregnede pumpetid at fylde anlægget med brine. Vær opmærksom på at der ikke kommer luft i jordslangerne under påfyldning. Sikkerhed jordslangesystem Jordvarmerørene er udstyret med en lavtryksperssostat der giver alarm ved faldende tryk i jordslangen. Ved alarm skal anlægget afkobles og må ikke kunne starte automatisk igen. Jordslangesystemet skal være dimensioneret som et lukket system med hviletryk på 1,5-2,5 bar. Isolering af rør Alle rør til og fra jordslanger/ jordvarmekredsen skal isoleres helt ind til varmepumpen, så der ikke kommer kondensvand på de kolde rør. Afløb og opsamlingsbakke Der kan med fordel etableres afløb til kondensvand fra varmepumpen og vand fra sikkerhedsventilen under varmepumpen. Der skal etableres opsamlingsbakke ved sikkerhedsventil på brinesiden. Bortskaffelse af varmepumpen Kontakt deres kommune eller autoriserede installatør, når varmepumpen skal bortskaffes, da varmepumpen og brine skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Ret til ændringer forbeholdes Side 36 af 40

37 Checkliste til væske/vand varmepumpeanlæg før opstart Checkliste skal anvendes ved opstart og aflevering af anlægget, og bør altid udfyldes. Der henvises også til manualens øvrige afsnit for yderligere uddybning. Før anlægget startes skal følgende kontrolleres og noteres: Brinekreds Kontrol Ja / Nej Notat Dato Brinekreds / jordslanger er tætte? Brinetype N/A Brinekoncentration % N/A % Brinekoncentrationen, frysepunkt (anbefalet -20 C til - 18 C) N/A C Brinen er opblandet grundigt inden påfyldning? Brinekredsen er udluftet efter påfyldning? Brinekreds tryk, overtryk N/A bar Evt. væske fra sikkerhedsventil brinekreds kan ikke løbe uhindret i kloak? Brinekreds er forbundet korrekt til varmepumpen (der ellers kan tage skade)? Design flow brinekreds N/A m 3 /time Indreguleret flow brinekreds N/A m 3 /time Der er risiko for lavtryksfejl og frostsprængning af varmepumpens fordamper, hvis disse betingelser ikke er opfyldt. Ret til ændringer forbeholdes Side 37 af 40

38 Centralvarmekreds Kontrol Ja / Nej Notat Dato Centralvarmekredsen er tæt? Centralvarmekredsen er udluftet efter påfyldning? Centralvarmekredsens tryk, overtryk N/A bar Sikkerhedsventil centralvarmekreds er monteret korrekt og har korrekt åbningstryk? Der findes omløb, der sikrer flow gennem kondensator (forebygger højtryksfejl)? Cirkulationspumpen er dimensioneret til den givne installation? Cirkulationspumpen er i konstant drift, eller styres af varmepumpen? Snavsfilter monteret? Snavsfilter er renset, efter cirkulation? Design flow centralvarmekreds N/A m 3 /time Indreguleret flow centralvarmekreds N/A m 3 /time Flow omløb med lukket centralvarme kreds N/A m 3 /time Ret til ændringer forbeholdes Side 38 af 40

39 Eltilslutning og styring Kontrol Ja / Nej Notat Dato Forsyningen er tilsluttet og sikret i henhold til eldiagram og manual? Valgt reguleringsform i styring, fast eller variabel centralvarmetemperatur? N/A Fast Variabel Valgt reguleringsform i styring, fast eller variabel centralvarmetemperatur? N/A C kurve Valgt setpunkt Valgt kurve for centralvarmetemperaturen Udeluftføler er monteret ved udekompensering (krav ved variabel centralvarmetemperatur)? Centralvarmetemperaturen overholder krav om max. 45 C? Evt. køresignal fra centralvarmesystemet er monteret og valgt i styringen? Suppleringsvarmelegeme aktiveres om ønsket, når anlægget er vandpåfyldt og i drift? Indstillinger i styringen er kontrolleret mod manualen og evt. ændringer noteret? Ret til ændringer forbeholdes Side 39 af 40

40 GEO 3 ved 3 kw varmeydelse (iht. EN14511, 0/35 C) Fordamper (brinekreds) Kondensator (centralvarmekreds) Design flow ca m3/h (0.20 l/s) 0.52 m3/h (0.14 l/s) Tryktab varmeveksler ca. 10 kpa 5 kpa Temperaturændring ca. 3 C 5 C Flow omløb min 20% af designflow N/A 0.10 m3/h (0.03 l/s) GEO 6 ved 6 kw varmeydelse (iht. EN14511, 0/35 C) Fordamper (brinekreds) Kondensator (centralvarmekreds) Design flow ca. 1,4 m3/h (0.39 l/s) 1,0 m3/h (0.29 l/s) Tryktab varmeveksler ca. 15 kpa 15 kpa Temperaturændring ca. 3 C 5 C Flow omløb min 20% af designflow N/A 0.20 m3/h (0.06 l/s) Tilbehør/reservedele Filtre Type Antal Nilan varenummer Filter (1sæt = 2 stk.) Pollenfilter F7 (for indbyg i tilluftfilterinsats) Figur 16: Tilbehør Ret til ændringer forbeholdes Side 40 af 40

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

TVP 3-10 vari-speed vv

TVP 3-10 vari-speed vv Salling Vaske og køleservice A/S Teknisk for Varmepumpe TVP 3-10 vari-speed vv Med variabel kapacitet (Behovsstyring) I.flg. DS/EN 14511 gældende for: TVP 2-7 vari-speed vv : ydelse fra 2 til 7,5 kw.varme

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere