UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006"

Transkript

1 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

2 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Forsøgsprojekter Emnerne for forsøgsprojekter Hvem har ansøgt? Størrelsen på de bevilligede tilskud Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Forsknings- og informationsprojekter Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter Forsknings- og informationsprojekter Baggrund for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Forsøgsprojekter Informationsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og landdistriktsområdet Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet

3 Forord Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som er med til at skabe levende lokalsamfund i Danmarks landdistrikter. Den ene type projekter er forsøgsprojekter, der på forskellig vis skaber udvikling i et konkret lokalområde. Den anden type projekter er forsknings- og informationsprojekter, som viser nye veje for udviklingen i landdistrikterne. Denne publikation beskriver de støttede projekter i Året 2006 har været præget af forberedelserne til kommunalreformen. Blandt andet for at understøtte dette arbejde har Landdistriktspuljen lagt særligt vægt på projekter, som styrker lokalområdets kompetencer og projekter, som styrker de lokale netværk gennem borgerdeltagelse. Mange støttede projekter har taget fat i dette tema ved at oprette eller udvide lokalsamfundsfora i de nye kommuner med henblik på at styrke dialogen dels med hinanden og dels med de nye kommunalbestyrelser. Det vidner om, at man er optaget af, hvad kommunalreformen betyder for landdistrikterne. Jeg er glad for at se, at der er mange, som er gået aktivt ind i arbejdet. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister 4

4 Indledning Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistriktspuljen for I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geografiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og fordeling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og informationsprojekter. Det bemærkes, at da projekterne blev bevilget i 2006, opererer denne publikation med kommunestrukturen fra før 1. januar Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2006 fordelt på emne. Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at starte en positiv udvikling i lokalområdet. 5

5 Forsøgsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fra Landdistriktspuljen for 2006 tildelt 20,6 mio. kr. i tilskud til 170 forsøgsprojekter. 1. Emnerne for forsøgsprojekter Kategorien Tværgående initiativer rummer 42 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 1. Tværgående initiativer omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, samt projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og landdistriktspolitik. Projekter, der i lyset af kommunalreformen har haft et ønske om at koordinere landdistriktspolitik og tiltag på tværs af kommunegrænserne, udgør ligeledes en andel af denne gruppe. Kultur- og fritidsaktiviteter udgør 35 pct. og er dermed den næststørste kategori. Her gives støtten til en bred skare af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstående projekter eller som en del af længevarende projekter. De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejdspladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien Erhvervsudvikling og beskæftigelse. Denne kategori udgør i pct. af de støttede projekter. De resterende 7 pct. af projekterne er projekter inden for forsknings-, rådgivnings-, oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne. 6

6 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct. 42% 35% 7% 16% Kultur- og fritidsaktiviteter Forskning, rådgivning, oplysning, debat Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Tværgående udviklingsprojekter 7

7 2. Hvem har ansøgt? Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2 viser, at 61 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforeninger og kulturforeninger. Projekter, der er forankret i kommunalt, amtsligt eller andet offentligt regi, udgør henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksempelvis visse skoler, tegner sig i 2006 for 12 pct. af projekterne. Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i 2006 har været tilfældet for 10 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af borgere. Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct. 11% 6% 12% 10% 61% Forening Selvejende institution eller lign. Offentlig institution Enkeltperson Kommune eller amt 8

8 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistriktspuljen, men der ydes typisk ikke tilskud over kr. til forsøgsprojekter. I 2006 blev der i gennemsnit givet ca kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Herunder befandt lidt over halvdelen af projekterne sig i størrelsesordenen mellem kr. og kr. I 2006 var der således 22 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. og 33 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. 32 pct. af projekterne har modtaget støtte på under kr., og 13 pct. modtog støtte på over kr. Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte projekterne med de fulde beløb. Det er desuden Indenrigs- og Sundhedsministeriets ønske, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. Figur: 3 Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct. 13% 32% 33% 22% kr kr kr. Over kr. 9

9 4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Af figur 4 fremgår det, at alle egne af landet har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen for Nordjyllands Amt tegner sig for den største andel af projekterne, idet flere end 20 forsøgsprojekter har hjemsted her. Det fremgår videre, at flertallet af amter har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen til mellem 11 og 20 projekter. I Ribe og Vejle amter samt Bornholms Regionskommune er der givet tilskud til mellem 2 og 10 projekter. Færrest tilskud er der givet til projekter med adresse i Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amt. Figur 4: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Færre end Flere end 20 Note: Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke medtaget. 10

10 Forsknings- og informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2006 har i alt 12 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen, hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,5 mio. kr. Derudover har Landdistrikternes Fællesråd og Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne hver modtaget kr. til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet. 11

11 Oversigt over støttede projekter 1. Forsøgsprojekter Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Ansøger Afsætning af Ø-Lam Øhavets Smakkecenter Buyers and Sellers - Et forsøgsprojekt om produktive salgsnetværk for iværksættere på Nordfyn Nordfyns Erhvervsråd - Center for Erhvervsinformation En kickstarter for bosætning og turisterhverv på Norddjursland Center for Turismeudvikling i Grenaa og Nørre Djurs Kommuner Erhvervsparadis for mikrovirksomheder Vordingborg Erhvervsforening

12 Forsøgsprojekt med ny erhvervsudvikling via lokal produktion, forarbejdning, distribution og anvendelse af rapsafgrøder parallelt med at være katalysator for integrationen mellem eksisterende og Energitjenesten Sjælland nye landdistriktsborgere Fra pæreskud til æblelokomotiv Slow Food Sydhavsøerne Grenaa Tekniske Skole Djursland grønne og blå værdier - landdistriktskoordination Gudhjem Mølle - Det bornholmske madhus - til fremme af den bornholmske nicheproduktion LAG Bornholm Iværksætter i Odsherred - aktivt fremme af ikke-lokale iværksætteres beskæftigelsesskabende projekter i Odsherred Formidlingshus Odsherred Kreative iværksættere i et engageret landdistrikt Bredebro Kommune Kulinarisk Netværk Storstrømmen - katalysator for udvikling af regionale produkter og småskalavirksomheder et forsøgsprojekt Lolland-Falsters Familiebrug Lolland-Falster Free Lance, LFFL videreførelse af kompetenceudviklende netværk for enkeltmandsvirksomheder i Foreningen LFFL Storstrøms Amt Multinationalitet i lokale netværk Udviklingspark Nord (UpN) Netværk fra kyst til kyst Arbejdsgruppen Nicheproduktion i et udkantsområde - demonstration af lokale udviklingsmuligheder Foreningen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn Oplevelsesnetværk Hovslund Skoledistrikts Fremme Resultatorienteret netværksudvikling i den sydligste del af Vest-

13 Temadag i opstart af gårdbutik Sydhavsøernes Landboforening Tønder Biofuel Peter B. Nissen Udvikling af mikrovirksomheder og iværksætteri i landdistrikter på Vestsjælland Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Udvikling langs Vadehavet med regionale fødevarer som dynamo Ribe Erhvervs- og Turistråd Udviklingsværksted med fokus på regionale produkter - i et globalt samarbejde - til skabelse af nye arbejdspladser. Et pilotprojekt Svaneke Købmandshandel anno 1836 Vækst og nye arbejdspladser på Sydvestmors - Netværksdannelse og markedsføring af landdistrikternes virksomheder Erhvervsudvikling Karby Værksted for iværksættere på Landet Nordsjællands Landboforening Forskning og information Finansieringsmuligheder i landdistrikterne Center for Regional- og Turismeforskning Foredragsvirksomhed og kulturelle audiovisuelle arrangementer Femø Beboerforening Jungshovedposten Jungshoved skole, lokalråd og menighedsråd Klik på Junget og Omegn Junget-Grætterup-Thorum Motionsforening v/ Leif Just Landsbynet Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Moderne landsbyliv Sæby Museum Nærområdets virtuelle samlingssted Torben Christiansen Opgradering af Poulstrup.net Præsentation af den nordvestlige del af Ribe Amt Kirsten Jensen Træning af ressourcepersoner i landdistrikter LandboNord Udvikling af Formidlingen i NaturskoleNetværk langs Jyllands Vest Ringkjøbing Amt på vegne af NaturskoleNetværkets partne-

14 Kultur og fritidsaktiviteter Aktivitet, motion og sundhedsfremme for børn og unge i Branderup Sogn Branderup Borgerforenings Børne- og Ungdomsudvalg Aktivitetsområde Pandrup Kommunale Ungdomsskole Attraktive bevægelsesmiljøer for børn i landdistrikter Skørping og Valsgård Skole BAMOK - Båring Asperup Musik- og Kulturforening Knud Bentholm Barndommens land Sallingsund og Omegns Museum Beboerforeningsjubilæum 20 år Fjelsø-Klotrup Beboerforening Bevinget Bodil Thomsen Bjørnen arbejder Inger Bloch Borgerinddragelse om kultur- og friluftsaktiviteter i landdistriktet Vester Nebel Bent dandrade Den første landsby der holder filmfestival Mette Nielsen Den grønne kile i Biersted Elmer Bendtsen Digital Kunstfestival 2006 med lokal forankring, Samsøs nye kunstfestival går sin 2. sæson i møde Foreningen Fast Video Efter skoleklub 1-2 dage om ugen i alderen år Lillian Toft Etablering af mødreklub og petanquebane, samt kursus i sang og skuespil i Løve Løve Kulturforening Forenings- og klubaktiviteter i Klim Olav Pretzmann Foreningskalender i et landdistrikt Winnie Hansen

15 Færdiggørelse af petanquebaner Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening - Petanque Afdelingen Hemmet Aktivitets- og Kulturhus Hemmet Aktivitets- og Kulturhus Historiefortællere Rømø - Skærbæk Turistforening IDOM/RÅSTED - et lokalt kraftcenter Den selvejende institution Idom-Råsted Hallen Idræts- og kulturhus i Roager - borgerdeltagelse og borgerinddragelse i lokalt netværksregi Familieaktiviteter Roager og Spandet Roager Skole Kvik 70, Roager Beboerforening, Spandet Sogneforening, Information om idræts- og kulturaktiviteter i Vorbasse nye Fritidscenter Haludvalget for Vorbasse Fritidscentrer Kaptajn Jagd-projektet Kaptajn Jagd-projektet Kultur og samarbejde i Thyborønhallen Thyborønhallen Kulturfest Voldum Lokalråd Kulturkoordinator Fællesrådet for foreninger i Svaneke, Ibsker, Årsdale, Listed Kulturnetværket Artitide Artitide Kunst- og Kulturcenter Sølyst Foreningen til etablering af Kunst- og Kulturcenter Sølyst Landsbyfilmfestival Danmarks første Hørdum Kulturlandsby Lille Mølle Frilufts- og aktivitetssted i Ådum sogn Arbejdsgruppen "Aktivitetssted Lille Mølle" Liv i landsbyen - udvikling af Halvrimmen gennem en levende kulturel infrastruktur Halvrimmen skole Liv i lokalhistorien 23 sogne i Han Herred skriver fælles historie Jensdamsgaard Magneter i Øster Velling Øster Velling Forsamlingshus Netværkssamarbejde om udvikling af samlingssted i landsbyen

16 Onsdagsskole - et kulturelt mødested i landsbyen Nørreballe Niels Brixvold Passage Comedia Skive Ungdomsskole Pavillon i Oue s anlæg "Gåsedammen" Oue Borgerforening v/jens Andersen Projektering af Arentsminde Kulturcenter Arentsminde Kulturcenter Projektering af Multihus i Bøvlingbjerg Bøvling Borgerforening Ramsø amatørscenes 40- års jubilæum Ramsø Amatørscene "Stalden" Renovering/Fornyelse af legeplads Børnehaven Myretuen Skals Natur- & Aktivitets Park Skals Efterskole Skipper Klements Plads i Ryaa Hanne Welløv Skovsgård Multihus - Pilotprojekt til udvikling af et aktivt miljø for alle aldre i et landdistrikt Skovsgård Idrætscenter - Multihus Telte til Oue-Valsgaard spejderne Oue-Valsgaard Spejderne Udendørsaktiviteter ved Lintrup Aktivitetscenter Lintrup Aktivitetscenter Udvikling af samarbejdet mellem fritidsorganisationerne og såvel Øster Højst skole og Øster Højst Ungdoms- og idrætsforening den danske som den tyske skole i Øster Højst Uropførelse af musicalen "Baronessen fra Benzintanken" baseret på det originale filmmanuskript fra Foreningen Vindebroen Vamdrup Kultur & Fritidscenter - Driftssamspil mellem offentlige og private aktører i fritidskulturelle sammenhænge samt fælles indsats Vamdrup Kultur & Fritidscenter for nye tilgængelighedsprincipper i driften Velkommen til Grumstrup Foreningen Grumstrup Forsamlingshus Vifferdsz den vidtbefarne - udvikling af en kulturaktivitet i Himmerland Haverslev Borgerforening

17 Tværgående udviklingsprojekter Alle veje fører til Rom - fra visioner til handling i Lemvig Kommunes Landdistrikter Lokalrådet i Lemvig Kommune Bedre vilkår for institutionens brugere med særlig vægt på samfundets svage grupper kulturhus Sen selvejende institution Vilsbæk børne-, ungdoms- og Borgere, brugere og beboere i kulturmiljøet Hashøj NV Troels Brandt Borgerindflydelse i forbindelse med udvikling af Ålbæk Havn Ålbæk Havn af 1991 Byg og Bo i Øster Hornum Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening Danmarks bedste nærdemokrati. Et spil om fremtiden i det nye kommunale Danmark Gjern Kommune En rigtig Møldrup historie. Eventyret om de 11 der blev til 12 - og så bliver de mange flere Møldrup Kommune Er du med - borger? Landdistriktspolitik med handling og perspektiv Fuglebjerg Kommune Errindlevs Fremtid Errindlev-Hallen Et levedygtigt landdistrikt i en ny storkommune - kultur og natur som udviklingsfaktor Folkeforeningen Halkær Ådal Find sammen om fælles haveprodukter Østhimmerlands 4H udvalg Flere beboere til Rømø Ø-Foreningen, Rømø Forsøgsprojekt vedr. udvikling, implementering af samarbejdsmodel for Hadsund Kulturcenter, Sundhedscenter og beboerforeninger Hadsund Kommune Fortsat integration af flygtninge i lokalsamfundet ved hjælp af frivillige Lis B. Guldbæk

18 Hejnsvig på Toppen Hejnsvig på Toppen Hele Nordvestsjælland med Idéudviklingsværksteder som værktøj til vitalisering af områdets landdistrikter Leader+ Vestsjælland Helhedsplan for udvikling af blå/grøn turisme i Tambohusområdet Thyholm Kommune Hvad vil vi med ådalen? - lokale dialogfora om ådalenes fremtid Århus-Hadsten Landboforening Høst Festival Lokalrådet for Faldsled/Millinge/Svanninge I bestyrelsen, og hvad så? - et kursus for bestyrelsesmedlemmer i små landdistriktsforeninger Familie & Samfund Idéudvikling og netværksstyring på lokale betingelser Sindal Udviklingscenter Implementering af lokalsamfundspolitik i den kommende storkommune: Faaborg-Midtfyn Kommune Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Informationsprojekt til styrkelse af Lokalområdet Borbjerg-Hvam via allerede nedsatte styregrupper baseret på borgerdeltagelse Gitte Linde Inspiration, erfaringsudveksling og netværksdannelse i Rødding og Ny Vejen Kommune Rødding Landdistriktsråd v/jens Chr. Andersen Integreringsprojekt. Integrering af landkommuners frivillige sociale arbejde Frivillighedsformidlingen "Kontakt mellem Mennesker" Jels - Strategi og vision frem til Jels Lokalråd Kompetenceudvikling af ildsjæle Landsbyrådet i Ribe Amt Kompetenceudvikling i Landdistrikterne baseret på et e- learningskoncept Nørager Kommune Koordinator til landdistriktsudvikling i Ny Haderslev Kommune Fokusgruppen for landdistrikterne i Nyhaderslev Kommune Kriminalitetsforebyggende indsats i Aarup og dens landdistrikter Aarup Kommune

19 Landbokultur - bykultur i 4 udvalgte kommuner på Sjælland og Familielandbrugets Familieudvalg på Sjælland og Lolland Lolland-Falster Falster Landdistrikter i nye storkommuner Udviklingsnetværk Nordjylland-Vest Liv i landdistrikterne i fremtidens kommune Rosenholm kommune Lokalsamfundene i Ny Assens Kommune - en kompetent og visionær samarbejdspartner Kommune Foreningen for Fremtidens Landdistrikter i Ny Assens Lokalt samspil Mors-Thy Familieland Muslingebyen Løgstør Projekt Muslingebyen Løgstør Netværk i landdistrikter - workshop for landdistriktsaktører i Nordvestjylland Camilla Hvidbak Abildgaard Netværker og landdistriktsudvikling - et udviklingsprojekt om netværksdannelser Center for læring og udvikling Netværksdannelse - Landsbyerne i Hobro kommune på vej ind i en ny struktur Landsbyrådet i Hobro Kommune Netværksdannelse for organisationer og borgere ved visionsudvikling for Kolindsund - omdannelse til rekreativt vådområde med henblik på udvikling af turismeerhvervet og etablering af attraktive Grenaa Kommune bosætningsområder med store naturværdier Netværksdannelse, grundlag for engagement, udvikling og bosætning i landdistriktet Djursland Landboforening Ny på landet - New farmers H, LandboUngdom og Udvalget for deltidslandmænd Nærdemokrati i nye rammer Thyholm Kommune Nærvær, tryghed og engagement - det er nu dit samfund er på Dorit Thuehøj Rask

20 Partnerskabsprocesser på Lolland-Falster - klar til nye udfordringer og muligheder Kommunesamarbejdet Lolland-Falster, Holeby Kommune Perspektiver for fremtiden i Hammershøj Hammershøj Borgerforening Projekt Hvilsom 2010 landsbyen fra landbrugssamfundet til vidensamfundet Hvilsom Beboerforening v/peter Bak På oplevelsestur med Ida Idas Venner, støtteforening for Bogø-Stubbekøbing overfarten På sporet af den nye ungdomskultur - Ungdommen som en positiv ressource i landdistriktet Egvad Kommune På tværs af kommunegrænsen Initiativudvalget v/ Anker Lohmann-Hansen Route 26 - vejen til unges forbliven i et landdistrikt Havredal gl. Skole Sammenhæng i Døstrup - Netværk ind og ud Døstrup Idrætsforening Skygge for solens stråler på legeplads i børnehave Alfehuset Springflod - en identitetsskabende Vadehavsfællesskab Ribe Kommune Styrkelse af tværgående netværk i landsbymiljøet gennem borgerdeltagelse Jens Rasmussen Syv Sogne Samarbejdet Peter Sten Hansen Talentpleje og tiltrækningskraft i landdistrikterne - udvikling af kompetencemiljø i Landdistrikterne - et Danmark i balance Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) Trundholm Mose som ressourcer for lokal udvikling Kim Holst Udstykninger i Gludsted Landsforeningen for Gludsted og Omegn Udvikling af visioner og spilleregler for nærdemokrati samt forsøg med borger- og brugerinvolvering i Ny Svendborg Kommune Ny Svendborg Kommune

21 Vejrumbro - Liv ned til åen op til byen Vejrumbro og Omegns Borgerforening Young Island Netværket af Ungdomsråd - NAU

22 2. Forsknings- og informationsprojekter Informationsprojekter Projekttitel Beløb bevilget, kr. Ansøger Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikternes Fællesråd Liv uden vækst? Nye strategier for udvikling af Danmarks udkantområder Dansk Byplanlaboratorium Vi har brug for hinanden - fokus på landdistrikterne Varde Messerne Besøgslandbrug - den direkte formidling af viden om dansk landbrug og livet i landdistrikterne I/S LandboSjælland Antologi om aktuel landdistriktsforskning og dens sigtelinjer CFUL Informationsfolder om landboturisme Landsforeningen for Landboturisme Barrierer, udfordringer og muligheder for øget brug af IKT blandt mindre erhvervsdrivende i landdistrikter Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret PIXI-bog til gamle og nye politikere Landdistrikternes Fællesråd Afholdelse af "Nordic-Scottish University Network for Rural and Regional Development" på Rødding Højskole KVL (tidligere CFUL/IFUL) Organisering af landdistriktsindsatsen efter Strukturreformen med særligt fokus på udkantsområder Center for Regional- og Turismeforskning

23 Baggrund for Indenrigsog Sundhedsministeriets Landdistriktspulje I dette afsnit beskrives Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, ministeriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje har i perioden givet tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne. I 2006 var der afsat 23,3 mio. kr. i puljen. Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kulturog fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borgerinddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Formålet med Landdistriktspuljen er: At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne, herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt arbejde. At styrke bosætningen i landdistrikterne. At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som nydanskere. At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. At styrke de lokale kulturaktiviteter. 24

24 At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge. At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og befolkningens levevilkår. Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer. 2. Forsøgsprojekter Ved fordelingen af 2006-puljen blev der lagt særlig vægt på, at et forsøgsprojekt styrker udviklingen af lokale netværk, herunder også andre netværk på tværs af landdistrikter eller mellem landdistrikter og andre aktører. Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på: At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder. At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden. At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper. At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx børneinstitutioner og skoler) og virksomheder At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede. Hvis ansøger er en kommune eller amtskommune lægges der vægt på, om denne har formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og omfang af borgerinddragelse i projektet. Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier. Landdistriktspuljen kan støtte medfinansiering af Leader+ og Artikel 33 projekter, såfremt disse projekter falder inden for Landdistriktspuljens formål. Der lægges i så 25

25 fald særlig vægt på muligheden for gennem medfinansiering at øge synergieffekten mellem de forskellige puljer. Der ydes ikke tilskud til: Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning. Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg. Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet. Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, informationstavler eller turistbrochurer. Erhvervelse af fast ejendom. Der kan dog gives tilskud til enkeltstående anlægsaktiviteter, almindelige vedligeholdelsesopgaver, turistanlæg og faciliteter samt erhvervelse af fast ejendom, såfremt disse aktiviteter udgør en begrænset del af et bredere projekt. Der ydes kun i meget begrænset omfang støtte til inventar. 3. Informationsprojekter Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter. Der er løbede ansøgningsfrist til denne del af puljen. Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, temadage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder og udfordringer. Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område. 26

26 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kommunaladministrativt kontor Slotsholmsgade København K Telefon: Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om de projekter, som er bevilget støtte i perioden : 27

27 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og landdistriktsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til regeringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne i forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge. Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammerne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik. Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrikterne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer, som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i april Redegørelsen er tilgængelig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som afløsning for Indenrigs- og Sundhedsministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I udvalget er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø

28 Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har landdistriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne, foreslår forskningsprojekter og fungerer som forum for diskussioner på tværs af sektorgrænser. Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet består af: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 4H, der er en almennyttig forening, der har til formål at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. Formålet er også at give børn og unge indflydelse, indsigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling og aktivitet. 4H har rødder i landbruget og landbokulturen og rækker ind i det moderne bysamfund. De 4 H er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred. 4H har medlemmer i 125 klubber og 4H gårde. De Samvirkende Købmænd, der er brancheorganisation for ca købmænd i og uden for kæder. Medlemmerne har tilsammen en markedsandel på ca. 1/3 af dagligvaresalget i Danmark. Organisationen, som blev stiftet i 1907, varetager medlemmernes interesser ved at forsøge at influere lovgivning, der berører dagligvarehandlen, fx inden for butiksstrukturudviklingen og lukkeloven. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), der er hovedorganisation for lokale foreninger og 1,3 mio. medlemmer. DGI har til formål at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. DGI tilbyder medlemsforeningerne kurser, stævner, turneringer samt varetager de lokale foreningers interesser i forhold til lovgivning og idrætspolitiske spørgsmål. DGI blev dannet ved sammenslutning af to organisationer i Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 93 organisationer, der varetager friluftsinteresser i Danmark. Friluftsrådets formål er at støtte og op- 29

29 muntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Rådet har til opgave at varetage de tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i friluftsliv. Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder. Kommunernes Landsforening (KL), der er interesse- og medlemsorganisation for kommunerne i Danmark. KL opstod i 1970 som følge af den daværende kommunalreform. Det er KL s opgave at varetage kommunernes fælles interesser, bistå de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørge for aktuel og relevant information til kommunerne. Landbrugsraadet, der er erhvervsorganisation for jordbruget og fødevareindustrien og blev stiftet i Landbrugsraadet har til formål at varetage interesserne for landbrug, gartneri, akvakultur og fødevareindustri med henblik på at styrke sektorens konkurrenceevne og omdømme. Landbrugsraadet repræsenterer endvidere sektoren i fælles anliggender over for omverdenen. Landdistrikternes Fællesråd, der blev stiftet 1997 og er en paraplyorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for borgere, erhvervsliv og den offentlige og private service i landsbyerne og landdistrikterne med henblik på at styrke bosætningen. Fællesrådet virker gennem netværkssamarbejde, oplysnings- og rådgivningsvirksomhed og repræsenterer og formidler fælles holdninger for medlemmerne. Landsforeningen af Landsbysamfund, der blev oprettet i 1976 og repræsenterer ca. 500 medlemsorganisationer. Foreningen varetager lokalsamfundenes, landsbyernes, udkanternes og landdistrikternes interesser og arbejder for at influere lovgivning og planlægning samt formidle viden og rådgive om landdistriktsforhold. Medlemsbladet Landsbynyt udkommer til ca. 650 modtagere; foruden medlemsforeninger og kommuner også til abonnerende folketingsmedlemmer og ministerier. og 30

30 Sammenslutningen af Danske Småøer, der blev stiftet i 1974 og består af 27 øer fordelt over hele landet. Formålet med foreningen er at forbedre kontakten mellem øernes befolkninger, at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner samt at fremme bosætning, erhvervsudvikling og oplysning om øerne. Foreningen arbejder for at fremme øernes interesser over for myndigheder og samarbejdsorganisationer. 31

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter...6 1. Emnerne for forsøgsprojekter...6 2. Hvem har ansøgt?...8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om.

Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om. Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter...6 1. Emne...6 2. Ansøgere...7 3. Tilskuddets størrelse...8 4. Geografisk fordeling...9 5. Fokus på enkeltprojekter...11 Informationsprojekter...16 6.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn)

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) Postdistrikt 5762 (6 x 6 km) 5762 8 Landsbyer 5500 borgere 2300 boliger ---- Nær 100 foreninger i postnummeret; ca 8% af de voksne borgere

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere