Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer"

Transkript

1 Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007

2 Øvrige publikationer/foldere i samme serie (kan downloades fra Det gode samarbejde med frivillige sociale organisationer - en undersøgelse af danske kommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer ISBN: Læg det frivillige sociale arbejde på nettet - det kræver så lidt, men betyder så meget Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Tekst: Linnea Klarskov Pagter Layout: Lis Højrup Illustrationer: Dorte Andersson/ Tryk: Merco Print Oplag: 2000 stk. Udgivet: 2007 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal, 1450 København K Tlf.: Bestilles hos: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde ISBN:

3 DET GODE LOKALE SAMARBEJDE Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde har gennem længere tid sat fokus på samarbejdet mellem landets kommuner og frivillige sociale organisationer. Der er en naturlig tæt sammenhæng mellem arbejdet i kommunerne og arbejdet i de frivillige sociale organisationer. Kommunerne har typisk et myndighedsansvar over for de borgere, der søger støtte og rådgivning samt deltager i aktiviteter i de lokale frivillige sociale organisationer. Det er derfor ofte de samme mennesker, som kommunen og de lokale frivillige sociale organisationer er i kontakt med. Frivillige sociale organisationer har dog helt andre muligheder for at skabe trygge rammer for det enkelte menneske, og de er derfor et vigtigt supplement til kommunens sociale arbejde, både når det gælder forebyggelse og om at tage hånd om det enkelte menneske. Et tæt samarbejde er derfor frugtbart for alle parter. Selvom mange kommuner og lokale frivillige sociale organisationer allerede samarbejder, er der mange muligheder for at styrke eller udvikle samarbejdet. Det er håbet, at man lokalt vil kunne finde inspiration til at etablere, styrke og udvikle samarbejdet, og at de følgende anbefalinger til et godt samarbejde, kan bidrage til en debat af mulighederne for et styrket samarbejde. Et godt samarbejde handler ikke blot om penge, eller om hvordan den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde skal fordeles - det handler om, hvordan den frivillige sociale indsats kan udvikles 1

4 DET GODE SAMARBEJDE... Et godt samarbejde forudsætter, at der er tale om et reelt samarbejde, hvor kommunen lytter til de lokale frivillige sociale organisationer, og hvor de frivillige sociale organisationer aktivt inddrages i udviklingen af den frivillige sociale indsats i kommunen. Desuden forudsætter et godt samarbejde, at der er tale om et formelt samarbejde, hvor kommunen og de frivillige sociale organisationer sammen har defineret rammerne og indholdet i samarbejdet og i fællesskab formuleret en frivilligpolitik. Et godt samarbejde indebærer også, at samarbejdet er formaliseret, gerne i et frivilligråd, hvor igennem de frivillige sociale organisationer kan være med til at præge udviklingen af den frivillige sociale indsats i kommunen. Et frivilligråd skal sammensættes således, at det fungerer som talerør for hele den frivillige sociale verden. I de kommuner, hvor der ikke er et frivilligråd, kan der i stedet etableres et formelt samarbejde. Det er vigtigt, at kommunen og de frivillige sociale organisationer i fællesskab definerer rammerne og indholdet i det formelle samarbejde. Et godt samarbejde skal være et gennemskueligt samarbejde. Der skal være klarhed over, hvem de frivillige sociale organisationer kan kontakte, og det skal være nemt at finde frem til information om kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde. Det er derfor mange fordele ved, at den løbende kontakt til de frivillige sociale organisationer varetages af en fast medarbejder i forvaltningen, og at samtlige informationer om kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde er tilgængelige på kommunens hjemmeside. 2

5 ...ER ET FORMELT, REELT OG GENNEMSKUELIGT SAMARBEJDE! Et formelt samarbejde indebærer, at kommunen og de frivillige sociale organisationer sammen definerer samarbejdets rammer og indhold, og i fællesskab formulerer en frivilligpolitik. Et reelt samarbejde indebærer, at der fra kommunens side er reel vilje til at lytte til de frivillige sociale organisationer, og at kommunen aktivt inddrager organisationerne i beslutningerne. Et gennemskueligt samarbejde indebærer, at det er nemt at gennemskue, hvor det frivillige sociale arbejde er forankret i kommunen, og at oplysninger om kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde er let tilgængelige. OVERVEJ FØLGENDE: Hvad er et godt samarbejde for jer? Hvad forventer I jer af samarbejdet? Hvilken form for støtte forventer I som organisationer fra kommunen? Hvilken form for samarbejde forventer I som kommune af de frivillige sociale organisationer? Hvordan synes I, at samarbejdet skal organiseres? 3

6 FRIVILLIGPOLITIKKEN RAMMEN OM SAMARBEJDET En frivilligpolitik kan anvendes til at formalisere rammerne for det lokale samarbejde mellem kommunen og frivillige sociale organisationer. Frivilligpolitikken kan både være startskud til at etablere et nyt samarbejde, og redskab til at udvikle et eksisterende samarbejde ved, at der opsættes en række konkrete mål for samarbejdet. Formuleringen af en frivilligpolitik forudsætter, at kommunen og de frivillige sociale organisationer i fællesskab opstiller en række konkrete mål og handlinger for, hvordan det lokale samarbejde kan aktiveres og styrkes. Frivilligpolitikken kan desuden være med til at fastholde gode samarbejdsrelationer og traditioner, selvom der sker en udskiftning af medarbejdere og frivillige. EKSEMPLER PÅ HVAD EN LOKALT FORMULERET FRIVILLIGPOLITIK KAN INDEHOLDE: En beskrivelse af rammerne for samarbejdet, f.eks. hvordan samarbejdet struktureres Visioner og konkrete mål for samarbejdet, f.eks. tættere samarbejde og integreret opgaveløsning En beslutning om, at der er et frivilligråd eller lignende samarbejdsforum i kommunen, der kan sikre, at de lokale frivillige sociale organisationer har mulighed for at præge den sociale indsats i kommunen Retningslinjer for uddelingen af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, f.eks. målgrupper, indsatsområder og ansøgningsfrister En vejledning til ansøgning af økonomisk støtte og ansøgningsskema 4

7 EN FRIVILLIGPOLITIK FORMULERES I FÆLLESSKAB! En frivilligpolitik skal synliggøre kommunens politik i forhold til frivilligt socialt arbejde. Det primære formål er derfor at skabe en fælles forståelse af samarbejdet mellem kommunen og den frivillige verden. Derfor er det vigtigt, at frivilligpolitikken formuleres i samarbejde mellem kommunen og de lokale frivillige sociale organisationer. I kommuner, hvor der ikke i forvejen eksisterer et samarbejde, er formuleringen af en frivilligpolitik således en oplagt måde at skabe dialog på. EKSPEMPLER PÅ HVORDAN EN FRIVILLIGPOLITIK KAN BLIVE TIL: Fælles formulering af frivilligpolitikken Kommunen indbyder de frivillige sociale organisationer til en temadag eller lignende, hvor kommunen og de frivillige sociale organisationer i fællesskab formulerer frivilligpolitikken, som senere vedtages i kommunen. Fælles brainstorm om frivilligpolitikkens indhold Kommunen indbyder de frivillige sociale organisationer til en brainstorm omkring frivilligpolitikken, hvorefter kommunen udarbejder et udkast til en frivilligpolitik, som sendes til høring hos de frivillige sociale organisationer. Efter høringen revideres og vedtages frivilligpolitikken i kommunen. Fælles drøftelser omkring kommunens forslag til en frivilligpolitik Kommunen udarbejder et forslag til en frivilligpolitik, som drøftes med de frivillige sociale organisationer på en temadag eller lignende. Kommunen reviderer forslaget og sender det til høring hos de frivillige sociale organisationer, før det vedtages. Den frivillige verden kommer med udspillet De lokale frivillige sociale organisationer udarbejder et forslag til en frivilligpolitik. Forslaget drøftes med kommunen og i fællesskab formuleres et revideret forslag. Det reviderede forslag vedtages i kommunen. 5

8 FRIVILLIGRÅDET FORUM FOR SAMARBEJDET Frivilligrådet er det formelle samarbejdsforum for samarbejdet med frivillige sociale organisationer i den enkelte kommune. Frivilligråd kan være med til at sikre samspillet mellem kommunerne og de lokale frivillige sociale organisationer, og derved sikre, at den frivillige verdens interesser og erfaringer bliver inddraget i kommunernes arbejde. HVORDAN KOMMER VI I GANG? Kommunen kan tage initiativ til, at der etableres et frivilligråd i kommunen ved at indbyde de frivillige sociale organisationer til en konference eller lignende, hvor frivilligrådets sammensætning, kompetencer og arbejdsopgaver diskuteres. På konferencen kan der være mulighed for, at de frivillige sociale organisationer kan opstille kandidater til frivilligrådet. Det kan også være de lokale frivillige sociale organisationer, der tager initiativ til at oprette et frivilligråd og holder et stormøde, hvor kommunen indbydes til samarbejde. HVORDAN KAN FRIVILLIGRÅDET SAMMENSÆTTES? Frivilligrådet kan være åbent for alle frivillige sociale organisationer i kommunen eller sammensættes af udvalgte repræsentanter. Sammensætningen af frivilligrådets medlemmer er central. Frivilligrådet skal fungere som talerør for hele den frivillige verden, og bør derfor repræsentere alle målgrupper for det frivillige sociale arbejde. Der kan være en eller flere kommunale repræsentanter i frivilligrådet. Den kommunale repræsentant kan f.eks. fungere som sekretær for frivilligrådet. Fordelen er, at kommunen kan få indsigt i, hvad der sker på det frivillige sociale område, samtidig med at den kommunale repræsentant kan lette det administrative arbejde for de frivillige sociale organisationer. HVORDAN KAN FRIVILLIGRÅDETS ARBEJDE STRUKTURERES? Frivilligrådet kan afholde møder efter behov, afhængigt af de kompetencer og arbejdsopgaver, som frivilligrådet tillægges. De fleste frivilligråd holder møde fire til otte gange om året og mødes med kommunens socialudvalg to gange om året, ofte i forbindelse med uddelingen af økonomisk støtte og ved årets afslutning. Det er vigtigt, at mødestrukturen formaliseres i kommunens frivilligpolitik. 6

9 HVAD KAN FRIVILLIGRÅDET BESKÆFTIGE SIG MED? Frivilligrådet kan varetage en lang række opgaver relateret til det frivillige sociale arbejde, enten selvstændigt eller i samarbejde med kommunen. Det er dog vigtigt, at kommunen og frivilligrådet i fællesskab definerer frivilligrådets kompetencer og arbejdsopgaver. EKSPEMPLER PÅ ET FRIVILLIGRÅDS OPGAVER OG KOMPETENCER: Frivilligrådet kan fungere som kommunens formelle høringspart i spørgsmål, der vedrører den frivillige sociale indsats Frivilligrådet kan deltage i udviklingen af den frivillige sociale indsats ved f.eks. at være med til at udpege indsatsområder for den økonomiske støtte til frivilligt sociale arbejde Frivilligrådet kan indstille ansøgninger til økonomisk støtte til kommunens socialudvalg Frivilligrådet kan stå for at udarbejde en social vejviser over de frivillige aktiviteter i kommunen Frivilligrådet kan koordinere og arrangere aktiviteter og temadage for de frivillige sociale organisationer 7

10 ANDRE FORMER FOR FORMELT SAMARBEJDE Samarbejdet med frivillige sociale organisationer kan antage mange former og tilpasses strukturen i den enkelte kommune. I kommuner, hvor der ikke er et frivilligråd, kan kommunen vælge at indlede en anden form for formaliseret samarbejde med de lokale frivillige sociale organisationer. Det formelle samarbejde kan medvirke til at øge kommunens kendskab til de lokale frivillige sociale organisationer, og give de frivillige sociale organisationer mulighed for at komme med input til udviklingen af den frivillige sociale indsats. HVORDAN ETABLERES DET FORMELLE SAMARBEJDE? Kommunen kan tage initiativ til at formalisere samarbejdet med frivillige sociale organisationer ved f.eks. at invitere de frivillige sociale organisationer til et stormøde, hvor mulighederne for et formelt samarbejde diskuteres. Det er vigtigt, at kommunen og de frivillige sociale organisationer i fællesskab definerer rammerne og indholdet i det formelle samarbejde, således at alle både kommunen og de frivillige sociale organisationer - er indforståede med samarbejdets struktur. HVORDAN KAN DET FORMELLE SAMARBEJDE ORGANISERES? Via temamøder, løbende dialogmøder eller årsmøder, hvor kommunen og de frivillige sociale organisationer mødes og diskuterer den frivillige sociale indsats Via samarbejdsforum, hvor repræsentanter fra kommunen og de frivillige sociale organisationer mødes efter behov 8

11 HVORDAN KAN SAMARBEJDET FORANKRES I KOMMUNEN? EN FORVALTNING ÉN INDGANG TIL KOMMUNEN I de fleste kommuner er samarbejdet med frivillige sociale organisationer og administrationen af den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde forankret i én forvaltning, oftest socialforvaltningen. Fordelen ved dette er, at det skaber klarhed over, hvem foreningerne skal kontakte, hvormed det bliver mere overskueligt for de frivillige sociale organisationer at samarbejde med kommunen. FLERE FORVALTNINGER - ØGET SPIDSKOMPETENCE I nogle kommuner er samarbejdet med frivillige sociale organisationer derimod forankret i forskellige forvaltninger på tværs af kommunestrukturen. Her er det det konkrete indhold af det frivillige sociale arbejde, som afgør, hvilken forvaltning den frivillige sociale indsats er forankret i. Der skelnes f.eks. mellem frivilligt socialt arbejde udført blandt børn, unge, voksne og ældre. Fordelene ved at forankre det frivillige sociale arbejde i forskellige forvaltninger er, at den frivillige sociale indsats placeres der, hvor spidskompetencerne findes. Til gengæld betyder spredningen over flere forvaltninger, at det er meget svært at skabe overblik over det frivillige sociale arbejde i kommunen, og for de frivillige sociale organisationers vedkommende, kan det skabe stor tvivl om, hvilken forvaltning man skal kontakte. 9

12 FRIVILLIGKONSULENTER OG KONTAKTPERSONER En frivilligkonsulent eller kontaktperson til det frivillige sociale arbejde er bindeleddet mellem kommunen og den frivillige verden, og de frivillige sociale organisationers faste indgang til kommunen. Frivilligkonsulenten eller kontaktpersonen kan varetage mange forskellige opgaver relateret til den lokale frivillige sociale indsats. Vedkommende skal først og fremmest holde løbende kontakt til de frivillige sociale organisationer og have overblik over den frivillige sociale indsats. Desuden skal frivilligkonsulenten eller kontaktpersonen sikre, at både eksisterende og nye frivillige sociale organisationer har let adgang til kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde. HVOR MEGET TID SKAL KONTAKTPERSONEN ANVENDE PÅ DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE? Der er stor forskel på, hvor meget tid frivilligkonsulenter og kontaktpersoner anvender på at understøtte den frivillige sociale indsats. De frivilligkonsulenter og kontaktpersoner, der primært varetager kontakten til de frivillige sociale organisationer og administrerer den økonomiske støtte, anvender typisk mellem tre og ti timer om ugen. De frivilligkonsulenter og kontaktpersoner, der derudover er ansat til at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, anvender derimod op mod 30 timer om ugen eller er fuldtidsansatte på området. Erfaringer viser, at frivilligkonsulenter og kontaktpersoner med god tid til opgaven kan bidrage til at løfte den lokale frivillige sociale indsats. Det er derfor vigtigt, at kommunen overvejer, hvor højt ambitionsniveauet for samarbejdet skal være, før frivilligkonsulenten eller kontaktpersonens arbejdsopgaver og arbejdstid fastlægges. 10

13 EKSPEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER: Løbende kontakt til de frivillige sociale organisationer Administration af den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde Have overblik over frivillige sociale aktiviteter i kommunen og skabe netværk Afholde kurser for de frivillige sociale organisationer Deltage i udviklingen af det frivillige sociale arbejde ved f.eks. at udpege indsatsområder i samarbejde med organisationerne Støtte organisationerne i forbindelse med nye aktiviteter Yde krisehjælp hvis frivillige sociale organisationer har lokalemangel eller andre problemer 11

14 LÆG DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE PÅ NETTET! Et godt samarbejde mellem kommunen og frivillige sociale organisationer kræver, at det er nemt for både nye og eksisterende frivillige sociale organisationer at finde frem til praktiske informationer om kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde. Oplysninger om kommunale kontaktpersoner og kriterier for tildeling af økonomisk støtte bør derfor være let tilgængelige på kommunens hjemmeside, gerne i hovedmenuen eller gennem fritekstsøgningen. EKSPEMPLER PÅ OPLYSNINGER, SOM BØR VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE: Kommunens frivilligpolitik Kontaktoplysninger på kommunens frivilligkonsulent/kontaktperson til det frivillige sociale arbejde Ansøgningsskema til økonomisk støtte Ansøgningsfrister Kommunens kriterier og procedure for tildeling af økonomisk støtte Beskrivelse af frivilligrådet, herunder frivilligrådets medlemmer, kompetencer og arbejdsopgaver Oversigt over frivillige sociale organisationer og foreninger i kommunen (evt. links til hjemmesider) 12

15 KOMMUNALREFORMEN OG NYE MULIGHEDER FOR FREMTIDENS SAMARBEJDE Der er i dag mange eksempler på godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer. Men der er også mange eksempler på, at der stort set ingen kontakt er mellem kommunen og de lokale frivillige sociale organisationer. Og der er eksempler på, at forskellige tiltag ikke reelt er udtryk for at de frivillige sociale organisationer inddrages. Kommunalreformen kan netop være den løftestang, der kan skabe rum for udviklingen af et godt, konstruktivt og reelt samarbejde. Formuleringen af en frivilligpolitik kan være et godt udgangspunkt for etableringen af et samarbejde i den nye kommune, og en god måde at strukturere rammerne for samarbejdet på. Kommunalreformen giver ligeledes mulighed for, at der kan oprettes nye frivilligråd, som kan medvirke til at styrke den frivillige sociale indsats i de nye kommuner, ved at frivilligrådet tillægges en række formelle kompetencer. LOKALE CHARTERS Endnu en måde at sikre og udvikle et reelt samarbejde på, er at udarbejde lokale charters eller kommunale foreningskontrakter. Lokale charters er en omfattende samarbejdsaftale, som kommunen og de lokale frivillige sociale organisationer udvikler i fællesskab. Udviklingen af charteret skaber et forum, hvor parterne kan diskutere problemer og løsningsmuligheder. Det vigtigste ved charteret er således ikke selve dokumentet, men processen der indebærer, at kommunen og de frivillige sociale organisationer får diskuteret reglerne for samarbejdet. Lokale charters fremmer det gode samarbejde, idet de skaber gennemsigtighed omkring pligter og rettigheder for både kommune og frivillige sociale organisationer. HVIS DU VIL VIDE MERE Der kan findes mere inspiration til udviklingen af et fremtidigt samarbejde mellem de nye kommuner og de frivillige sociale organisationer i Socialministeriets publikation fra september 2006: Det frivillige sociale arbejde og kommunalreformen udviklingsmuligheder og barrierer. Der kan læses mere om lokale charters i Rådets publikation fra marts 2006: Lokale charters i Storbritannien en fortælling om, hvordan man styrker samarbejdet mellem frivillige foreninger og en kommune. Desuden henvises til Socialministeriets Vejledning nr. 7 til serviceloven om Kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. fra december

16 DET GODE LOKALE SAMARBEJDE Mange kommuner og lokale frivillige sociale organisationer og foreninger samarbejder i dag, men der er stadig rige muligheder for at styrke samarbejdet. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde har derfor i løbet af 2006 gennemført en undersøgelse af kommunernes samarbejde med frivillige sociale organisationer. Undersøgelsens resultater er samlet i rapporten Kommunalt samarbejde med frivillige sociale organisationer, som blev udgivet i december Det primære formål med undersøgelsen har været at indsamle en række gode eksempler på samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer, så man lokalt kan lade sig inspirere af erfaringer fra andre kommuner. Det er håbet, at man lokalt vil kunne finde inspiration til at etablere, styrke og udvikle samarbejdet, og at denne samling anbefalinger til et godt samarbejde kan bidrage til en debat af mulighederne for et styrket samarbejde. RÅDET FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde har eksisteret siden 1. juli Rådet erstattede Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde. Rådet har 12 medlemmer, der er udpeget til Rådet af Socialministeren på baggrund af deres personlige erfaring med, engagement i og viden om frivilligt socialt arbejde. Rådet skal rådgive socialministeren og Folketinget om det frivillige sociale arbejde. Rådets formål er således at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Det gode samarbejde med frivillige sociale organisationer. - en undersøgelse af danske kommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer

Det gode samarbejde med frivillige sociale organisationer. - en undersøgelse af danske kommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer Det gode samarbejde med frivillige sociale organisationer - en undersøgelse af danske kommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 Det gode

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Lov om social service 18 Godkendt af Sammenlægningsudvalget Den 25. oktober 2006 Godkendt i Udvalget for den 7. oktober 2009 Godkendt i Byrådet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune Vedrørende: Procesplan for udarbejdelse af politik for aktivt medborgerskab Sagsnavn: Ny politik for aktivt medborgerskab Sagsnummer: 00.01.00-G00-91-14 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Det frivillige sociale arbejde og kommunalreformen

Det frivillige sociale arbejde og kommunalreformen 4141_SM_vejviser_24s_tt 21/09/06 10:41 Side 1 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 434 Offentligt Det frivillige sociale arbejde og kommunalreformen udviklingsmuligheder og barrier Det frivillige sociale

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige Frivilligpolitik Orientering til ældrepolitiske frivillige Indhold 3 Frivilligpolitik ansvar for hinanden 4 Ældre Sagens frivilligpolitik 5 Fakta oplysninger Generelle fakta om frivilligpolitik Fakta om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere