VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012"

Transkript

1 EUROPA - PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE Forenet i mangfoldighed

2

3 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P7_TA-PROV(2011)0300 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Odense Staalskibsværft/Danmark (A7-0234/ Ordfører: Barbara Matera) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) (KOM(2011) C7-0114/ /2093(BUD))... 1 P7_TA-PROV(2011)0301 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (A7-0238/ Ordfører: Reimer Böge) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011) C7-0081/ /2060(BUD))... 5 P7_TA-PROV(2011)0302 Forslag til ændringsbudget nr. 2/2011: Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (A7-0233/ Ordfører: Sidonia ElŜbieta Jêdrzejewska) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III - Kommissionen (10522/ C7-0137/ /2065(BUD))... 8 P7_TA-PROV(2011)0303 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: LM Glasfiber/Danmark (A7-0235/ Ordfører: Barbara Matera) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danmark) (KOM(2011) C7-0112/ /2092(BUD)) PE \ I

4 P7_TA-PROV(2011)0304 Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (A7-0241/ Ordfører: Carlos Coelho) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2011 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2010) C7-0046/ /0089(COD)) P7_TC1-COD(2009) P7_TA-PROV(2011)0305 Varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden * (A7-0199/ Ordfører: Elie Hoarau) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF for så vidt angår de varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden (KOM(2010) C7-0022/ /0359(CNS)) P7_TA-PROV(2011)0306 Forsyningspligt og alarmnummer "112" (A7-0220/ Ordfører: Sylvana Rapti) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forsyningspligt og 112-alarmnummeret (2010/2274(INI)) P7_TA-PROV(2011)0307 Et mere effektivt og fair detailmarked (A7-0217/ Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked (2010/2109(INI)) P7_TA-PROV(2011)0308 Forslag til ændringsbudget nr. 3/2011: overskud fra regnskabsåret (A7-0254/ Ordfører: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska) Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III - Kommissionen (11630/ C7-0166/ /2075(BUD)) P7_TA-PROV(2011)0309 Håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (A7-0201/ Ordfører: Mitro Repo) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2010) C7-0012/ /0001(COD)) P7_TC1-COD(2011) II /PE

5 P7_TA-PROV(2011)0300 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Odense Staalskibsværft/Danmark Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) (KOM(2011) C7-0114/ /2093(BUD)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011) C7-0114/2011), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28, - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2 (EGF-forordningen), - der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0234/2011), A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, B. der henviser til, at anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise, C. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 vedrørende vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF, 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. PE \ 1

6 D. der henviser til, at Danmark har anmodet om støtte i forbindelse med afskedigelser (hvoraf 950 er tiltænkt støtte) i virksomheden Odense Staalskibsværft inden for skibsværftssektoren i Odense kommune beliggende i Region Syddanmark, E. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen, 1. anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde anvendelsen af EGF; bifalder i denne sammenhæng den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af støtte, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende fonden; håber, at der vil ske yderligere forbedringer i proceduren i forbindelse med den kommende revision af EGF, og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig; 2. minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGF og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed for de arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, EGF kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet; 3. understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer; 4. bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres via EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger; 5. bifalder det forhold, at 2011-budgettet - efter gentagne anmodninger fra Parlamentet - for første gang indeholder betalingsbevillinger på EUR på budgetpost vedrørende EGF; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af de forskellige politiske målsætninger, kan undgås; 6. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 7. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 8. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen. 2 /PE

7 BILAG EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE af xxx om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2 (EGF-forordningen), særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. (3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (4) Danmark indgav den 6. oktober 2010 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Odense Staalskibsværft og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 8. marts Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR. 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. PE \ 3

8 (5) Der bør derfor som følge af Danmarks ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF - VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand 4 /PE

9 P7_TA-PROV(2011)0301 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011) C7-0081/ /2060(BUD)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011) C7-0081/2011), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 (II A af 17. maj 2006), særlig punkt 26, - der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 2, - der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, - der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0238/2011), 1. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 2. minder om, at punkt 26 i IIA af 17. maj 2006 fastsætter, at Kommissionen, hvis der er mulighed for omfordeling af bevillinger inden for det udgiftsområde, hvor der er behov for yderligere midler, tager hensyn hertil, når den udfærdiger det nødvendige forslag; 3. pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen. 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EFT L 311 af , s. 3. PE \ 5

10 BILAG EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE af xx juli 2011 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 26, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner. (2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden med et årligt loft på 1 mia. EUR. (3) Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder bestemmelserne om fondens anvendelse. (4) Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik har anmodet om anvendelse af fonden med henvisning til katastrofer som følge af voldsomme oversvømmelser - VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EFT L 311 af , s /PE

11 Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget den På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand PE \ 7

12 P7_TA-PROV(2011)0302 Forslag til ændringsbudget nr. 2/2011: Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III - Kommissionen (10522/ C7-0137/ /2065(BUD)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, - der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1, særlig artikel 37 og 38, - der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, endeligt vedtaget den 15. december , - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 3, - der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2011, forelagt af Kommissionen den 25. marts 2011 (KOM(2011)0154), - der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2011, vedtaget af Rådet den 24. maj 2011 (10522/ C7-0137/2011), - der henviser til forretningsordenens artikel 75b, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0233/2011), A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 2/2011 til det almindelige budget for 2011 vedrører anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med et beløb på 19,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger for at afhjælpe følgerne af kraftige regnskyl i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik i august og september 2010, B. der henviser til, at formålet med dette forslag til ændringsbudget er formelt at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2011-budgettet, C. der henviser til, at der ifølge den fælles erklæring om betalingsbevillinger, der er knyttet som bilag til budgettet for regnskabsåret 2011, forelægges et forslag til ændringsbudget, EFT L 248 af , s. 1. Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0475. EUT C 139 af , s /PE

13 "hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2011 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne", D. der henviser til, at Rådet har besluttet at foretage en omfordeling af bevillingerne fra budgetposter alene på grundlag af lave gennemførelsesgrader, uden at der tages hensyn til, at afslutningen af budgetposter kræver yderligere kontrolforanstaltninger, og at ikke alle medlemsstater har truffet de nødvendige foranstaltninger til at muliggøre lukningerne; E. der henviser til, at den negative reserve, som Rådet har oprettet for ændringsbudget 1/2011, kun er pragmatisk og ikke giver en bæredygtig og økonomisk forsvarlig løsning på problemet med uventede behov for betalingsbevillinger, som det understreges af Parlamentet 1, F. der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt en løsning, der gør, at der kan trækkes på den negative reserve, på trods af både Parlamentets beslutning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2011 og Rådets opfordring til Kommissionen om at fremlægge den "så hurtigt som muligt", G. der henviser til, at de bevillinger, der er afsat til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen højst tænkeligt ikke vil være tilstrækkelige til hele 2011, og at der vil blive behov for en forhøjelse, H. der henviser til, at gennemførelsen af betalinger til nogle af de store energiprojekter i 2011 blev nedjusteret i juni 2011, hovedsagelig på grund af operationelle forsinkelser, og der henviser til, at disse bevillinger kan anvendes til andre formål; 1. noterer sig Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2011; 2. mener, at Rådets omfordelinger er i strid med den fælles erklæring om betalingsbevillinger, som det lægger vægt på og føler sig forpligtet over for 3. beslutter at ændre Rådets holdning til ændringsbudget nr. 2/2011, som angivet nedenfor, med henblik på at - dækker de behov, der følger af mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond - trække på den negative reserve - forhøje betalingsbevillingerne til Globaliseringsfonden 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med Parlamentets ændring til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter. 1 Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2011 (Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0128). PE \ 9

14 Ændring 1 SEKTION III KOMMISSIONEN UDGIFTER UDGIFTER Tal Afsnit Tekst Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 01 Økonomiske og finansielle anliggender Erhvervspolitik Konkurrence Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold , Landbrug og udvikling af landdistrikter , Mobilitet og transport Miljø og klimaindsats , Forskning Informationssamfundet og medier , /PE

15 Afsnit Tekst Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 Direkte forskning Maritime Anliggender og Fiskeri , Det indre marked , Regionalpolitik Beskatning og toldunion Uddannelse og kultur Kommunikation Sundhed og forbrugerbeskyttelse Et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed , Eksterne forbindelser , Handel Udvikling og forbindelser med lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet (AVS-lande) , Udvidelse Humanitær bistand PE \ 11

16 Afsnit Tekst Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 24 Bekæmpelse af svig Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning Kommissionens administration , Budget Revision Statistik Pensioner og dertil knyttede udgifter Sprogtjenester Energi , Reserver I alt , , /PE

17 AFSNIT 04 - BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Tal Afsnit Kapitel Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Den Europæiske Socialfond Arbejde i Europa social dialog og mobilitet Beskæftigelse, social solidaritet og ligestilling Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 1 p.m p.m Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) udvikling af menneskelige ressourcer Afsnit 04 I alt , DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL GLOBALISERINGEN (EGF) Tal Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 1.1 p.m p.m Kapitel I alt p.m p.m PE \ 13

18 Artikel Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger p.m p.m Denne bevilling skal dække Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), som skal gøre det muligt for EU at yde midlertidig og målrettet støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der skyldes globaliseringen, i tilfælde hvor afskedigelserne har betydelige negative konsekvenser for økonomien på regionalt eller lokalt plan. I forbindelse med ansøgninger, som indgives før den 31. december 2011, kan den også anvendes til at yde støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den globale finansielle og økonomiske krise. Der skal maksimalt kunne udbetales EUR pr. år via Globaliseringsfonden. Formålet med denne reserve er i overensstemmelse med punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 at yde supplerende midlertidig støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på deres reintegrering på arbejdsmarkedet. Foranstaltninger, der træffes under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, skal supplere foranstaltningerne under Den Europæiske Socialfond uden at skabe dobbelte strukturer. Den metode, der anvendes til at opføre bevillinger under denne reserve og til at anvende fonden, er fastlagt i punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af , s. 26). 14 /PE

19 Referenceretsakter Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af , s. 1). AFSNIT 13 - REGIONALPOLITIK Tal Afsnit Kapitel Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre regionale foranstaltninger Samhørighedsfonden Førtiltrædelsesforanstaltninger i tilknytning til strukturpolitikkerne Solidaritetsfonden Afsnit 13 I alt PE \ 15

20 KAPITEL SOLIRITETSFONDEN Tal Afsnit Kapitel Artikel Konto Solidaritetsfonden Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Den Europæiske Unions Solidaritetsfond medlemsstaterne Den Europæiske Unions Solidaritetsfond stater, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger med EU Kapitel I alt Artikel Den Europæiske Unions Solidaritetsfond - Medlemsstater Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger Denne bevilling skal dække anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i tilfælde af naturkatastrofer i medlemsstaterne. Der vil blive truffet afgørelse om tildeling af bevillingerne i et ændringsbudget, der kun har til formål at anvende midler fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af , s. 3). 16 /PE

21 Referenceretsakter Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, forelagt af Kommissionen den 6. april 2005 (KOM(2005)0108 endelig). Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af , s. 1). Artikel Den Europæiske Unions Solidaritetsfond stater, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger med EU Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger Denne bevilling skal dække anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i tilfælde af naturkatastrofer i stater, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger med Unionen. Der vil blive truffet afgørelse om tildeling af bevillingerne i et ændringsbudget, der kun har til formål at anvende midler fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af , s. 3). Referenceretsakter Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, forelagt af Kommissionen den 6. april 2005 (KOM(2005)0108 endelig). PE \ 17

22 Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af , s. 1). AFSNIT 32 ENERGI Tal Afsnit Kapitel Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi Transeuropæiske net Konventionel og vedvarende energi Nuklear energi Forskning vedrørende energi Afsnit 32 I alt , KAPITEL Tal Afsnit Kapitel Artikel Konto KONVENTIONEL OG VEDVARENDE ENERGI Tekst Konventionel og vedvarende energi FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Afslutning af programmet Intelligent Energi Europa ( ) Afslutning af programmet "Intelligent energi Europa" ( ) ekstern del Coopener Aktiviteter til støtte for den europæiske energipolitik og det indre energimarked Afslutning af energirammeprogrammet ( ) konventionel og vedvarende energi 1.1 p.m. p.m. 18 /PE

23 Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-plan) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation programmet "Intelligent energi Europa" Pilotprojekt vedrørende energisikkerhed biobrændstoffer 1.1 p.m p.m Pilotprojekt vedrørende Portplus en bæredygtig energiplan for havne 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Forberedende foranstaltning Investeringsfond for vedvarende energi og bioraffinaderier fra affald og restprodukter 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Europæisk agentur for Samarbejde mellem Energimyndigheder Europæisk Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder Bidrag til afsnit 1 og Europæisk Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder Bidrag til afsnit Artikel I alt Energifællesskab Pilotprojekt vedrørende et europæisk rammeprogram til udvikling og udveksling af erfaringer omkring bæredygtig byudvikling 1.1 p.m p.m Forberedende foranstaltning vedrørende europæiske øer for en fælles energipolitik 1.1 p.m p.m Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning energinet 1.1 p.m p.m Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning CO2-opsamling og -lagring (CCS) 1.1 p.m p.m Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning det europæiske net af offshorevindkraftanlæg 1.1 p.m p.m PE \ 19

24 Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel I alt p.m p.m Pilotprojekter vedrørende affaldsgenindvinding og udnyttelsen heraf til ren energi 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Sikkerhed for energianlæg og -infrastrukturer Kapitel I alt Artikel Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning Konto Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning - energinet Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger Tidligere konto p.m p.m Denne bevilling skal dække udgifter til gas- og elektricitetsinfrastrukturprojekter, der har den størst mulige merværdi for EU. Bevillingen tager sigte på tilpasning og videreudvikling af energinet, som er særlig vigtige for EU, når det gælder understøttelse af et velfungerende indre marked for energi, herunder navnlig forøgelse af sammenkoblingskapaciteten, sikring og spredning af energiforsyningen og overvindelse af miljømæssige, tekniske og økonomiske hindringer. Der er behov for en særlig EU-støtte med henblik på en mere intensiv udvikling og hurtigere konstruktion af energinettene, især hvor der ikke er ret mange forskellige forsyningsruter og -kilder. Bevillingerne skal også anvendes til at fremme sammenkobling og integration af vedvarende energikilder og til at styrke den økonomiske og sociale samhørighed med dårligt stillede regioner og ø-regioner i EU. 20 /PE

25 Denne bevilling skal finansiere anden del af den økonomiske genopretningsplan som aftalt mellem budgetmyndighedens to parter den 2. april Finansieringen forudsætter en godkendelse fra budgetmyndigheden og skal stilles til rådighed ved hjælp af midler som anført i punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, uden at dette berører bevillingsrammen til aftalte programmer og Europa-Parlamentets prioriteter. Hvis der i Kommissionens årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af den økonomiske genopretningsplan gøres opmærksom på alvorlige risici i forbindelse med gennemførelse af de prioriterede projekter, skal Kommissionen anbefale foranstaltninger, der kan afbøde disse risici, og, hvis det er relevant og i overensstemmelse med den økonomiske genopretningsplan, forelægge supplerende forslag til de projekter, der allerede er omtalt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (EUT L 200 af , s. 31). AFSNIT 40 RESERVER Tal Afsnit Kapitel Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Reserver til administrative udgifter Reserver til finansielle interventioner Negativ reserve p.m p.m. p.m. Afsnit 40 I alt PE \ 21

26 KAPITEL NEGATIV RESERVE Tal Afsnit Kapitel Artikel Konto Negativ reserve Tekst FR Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Negative reserver (udgiftsområde 3b - Unionsborgerskab) 3.2 p.m p.m. p.m Negative reserver (udgiftsområde 4 - EU som global partner) 4 p.m p.m. p.m. Kapitel I alt p.m p.m. p.m. Artikel Negative reserver (udgiftsområde 3b: EU-statsborgerskab) Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger Ny artikel p.m p.m. p.m. Formålet med denne artikel er at dække betalingsbevillinger på EUR opført under artikel Den Europæiske Unions solidaritetsfond - medlemsstater. Princippet om en negativ reserve er omhandlet i artikel 44, stk. 5, i finansforordningen. Reserven skal anvendes inden regnskabsårets udgang ved overførsel efter fremgangsmåden i finansforordningens artikel 23 og /PE

27 Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Artikel Negative reserver (udgiftsområde 4 - EU som global partner) Tal Budget for 2011 Parlamentets holdning nr. 2/2011 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Anmærkninger Ny artikel p.m p.m. p.m. Formålet med denne artikel er at dække betalingsbevillinger på EUR opført under artikel Den Europæiske Unions solidaritetsfond - lande, der forhandler om tiltrædelse. Princippet om en negativ reserve er omhandlet i artikel 44, stk. 5, i finansforordningen. Reserven skal anvendes inden regnskabsårets udgang ved overførsel efter fremgangsmåden i finansforordningens artikel 23 og 24. Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Begrundelse Se den af Parlamentet vedtagne beslutning om Rådets holdning. PE \ 23

28 P7_TA-PROV(2011)0303 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: LM Glasfiber/Danmark Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danmark) (KOM(2011) C7-0112/ /2092(BUD)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011) C7-0112/2011), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 (II A af 17. maj 2006), særlig punkt 28, - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2 (EFG-forordningen), - der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0235/2011), A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, B. der henviser til, at anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise, C. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF, D. der henviser til, at Danmark har anmodet om støtte i forbindelse med afskedigelser (hvoraf 825 er tiltænkt støtte) i virksomheden LM Glasfiber, der var aktiv inden for 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s /PE

29 NACE rev. 2, hovedgruppe 28 (fremstilling af maskineri og udstyr) i tre kommuner i Syddanmark, E. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen, 1. anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde anvendelsen af EGF; bifalder i denne sammenhæng den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af støtte, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende fonden; håber, at der vil ske yderligere forbedringer i proceduren i forbindelse med den kommende revision af EGF, og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig; 2. minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGFog derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed for de arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, EGFkan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet; 3. understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer; 4. bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres over EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger; 5. bifalder det forhold, at 2011-budgettet - efter gentagne anmodninger fra Parlamentet - for første gang viser betalingsbevillinger på EUR på budgetpost vedrørende EGF; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af de forskellige politiske målsætninger, kan undgås; 6. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 7. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 8. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen. PE \ 25

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2010 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 24.9.2012 2011/0177(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Budgetudvalget om interimsbetænkning med henblik på at opnå et positivt

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere