UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter /0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene (COM(2011)0398 C7-0000/ /0177(APP)) Ordfører for udtalelse: Paolo De Castro PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Leg_Consent PE v /6 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE De aktuelle drøftelser om den fremtidige flerårige finansielle ramme (FFR) er af overordentlig stor betydning for den fælles landbrugspolitik og de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med de lovgivningsmæssige reformforslag. Drøftelserne i Det Europæiske Råd og Rådet om forhandlingsrammen afslører på nuværende tidspunkt hverken en konkret stillingtagen eller nogen beløb for den fremtidige finansielle ramme. Nærværende udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter er imidlertid en anledning til at understrege udvalgets holdning til Budgetudvalget, navnlig for så vidt angår de nuværende bevillinger til den fremtidig finansielle ramme. Udgangspunktet for denne udtalelse er den holdning, som Parlamentet gav udtryk for i sine beslutninger af 8. juni 2011 (SURE-beslutningen) og af 23. juni 2011 (Dess-beslutningen). I begge tilfælde anmodede Parlamentet klart om, at budgettet for den fælles landbrugspolitik blev opretholdt på mindst samme niveau som i den nuværende flerårige periode. Analyse af Kommissionens forslag Da Kommissionen forelagde forslaget til FFR den 29. juni 2011, blev forslaget til budgettet for den fælles landbrugspolitik ofte betegnet som en fastfrysning i faste priser. Det er imidlertid formålstjenligt at foretage en nærmere analyse af tallene. Flerårige finansielle ramme (Kommissionens forslag) mio. EUR i 2011-priser Forpligtelsesbevillinger I alt Bæredygtig vækst: Naturressourcer heraf: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger Kilde: COM (2011)0398 Tallene, som Kommissionen har fremlagt, er anført i faste 2011-priser. Den nuværende FFR blev på tidspunktet for sin vedtagelse i 2006 på tilsvarende vis udtrykt i priser. Ved at anvende en deflator på 2 % årligt kan disse tal ændres til løbende priser (som er den måde, hvorpå de under normale omstændigheder fremlægges); jf. Ved at anvende den samme deflator på 2 % årligt kan disse ajourførte tal for FFR også udtrykkes i faste 2011-priser: PA\ doc 3/6 PE v01-00

4 Den flerårige finansielle ramme for (tilpasset i henhold til de forskellige revisioner) mio. EUR i 2011-priser Forpligtelsesbevillinger I alt Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer heraf: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger Kilde: Compendium of technical sheets, Temaafdeling D, DG IPOL Sammenligner man det samlede beløb under udgiftsområde 2 i begge tabeller, fører det til en samlet nedskæring på mio. EUR mio. EUR = mio. EUR (9 %). NB: Den oprindelige aftale fra 2006 ( mio. EUR i 2004-priser), når der bortses fra de forskellige revisioner (fødevarefaciliteten, Galileo, ITER osv.), ville repræsentere et beløb på mio. EUR i 2011-priser for udgiftsområde 2, og lægges disse tal til grund, ville Kommissionens forslag til FFR svare til en budgetnedskæring på cirka 10,3 %. Ordførerens konklusioner I overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet har givet udtryk for i sine tidligere beslutninger, bør budgettet til den fælles landbrugspolitik som minimum opretholdes på samme niveau som i FFR De nedskæringer, som Kommissionen har foreslået, bør derfor afvises, og Parlamentet bør kræve et beløb, som svarer til lofterne for den nuværende programmeringsperiode. Dette er så meget desto mere berettiget, når der henses til, at yderligere en medlemsstat vil skulle dækkes af samme beløb fra juli På baggrund af de budgetmæssige stramninger i medlemsstaterne og på EU-budgettet er det af afgørende betydning at sikre fleksibilitet for medlemsstaterne til at flytte midler mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik, direkte betalinger og udvikling af landdistrikter, så medlemsstaterne kan håndtere udfordringerne i forbindelse med deres landdistrikter på den mest optimale vis. PE v /6 PA\ doc

5 FORSLAG Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 1. understreger betydningen af den fælles landbrugspolitik med hensyn til at sikre fødevareforsyningen til borgerne i henhold til traktaterne; noterer sig, at efterspørgslen efter fødevarer stiger hurtigere end udbuddet; insisterer på, at Europa som den største importør af landbrugsprodukter er nødt til at opretholde og øge sit landbrugsmæssige potentiale med henblik på at håndtere den nuværende og fremtidige efterspørgsel efter fødevarer i EU; 2. gentager at, Parlamentet og Rådet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er de lovgivende organer, og at Det Europæiske Råd ikke kan agere lovgiver; insisterer på, at det politiske indhold i den fremtidige fælles landbrugspolitik fastlægges i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure; 3. minder om sin holdning som anført i sine beslutninger af 8. juni og af 23. juni , hvori det anføres, at budgettet for den fælles landbrugspolitik i den næste FFR bør opretholdes på mindst samme niveau, som i den nuværende flerårige periode; 4. noterer sig med bekymring, at Kommissionens forslag til den fremtidige FFR, som fastlægger et samlet loft på mio. EUR for udgiftsområde 2 og et underloft på mio. EUR for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, ville være ensbetydende med en nedskæring på mio. EUR i faste priser for dette udgiftsområde; 5. mener, at disse nedskæringer kan opvejes ved hjælp af planlagte udgifter på andre budgetposter (fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede, landbrugsforskning, fødevaresikkerhedsreserver osv.) eller ved hjælp af fleksibilitetsinstrumenter for uforudsete udgifter (reserve til landbrugskriser, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen osv.), eftersom disse er budgetreserver, som ikke indeholder forpligtelsesbevillinger; 6. opfordrer derfor Rådet til at forhøje udgiftsområde 2 og underudgiftsområdet for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter til henholdsvis mio. EUR og mio. EUR svarende til en fastfrysning i faste priser, som Parlamentet har anmodet om i sine tidligere beslutninger; 7. understreger betydningen af at sikre medlemsstaterne fleksibilitet til at flytte midler mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik med henblik på at håndtere udfordringerne i forbindelse med landdistrikterne på den bedst mulige måde. 1 P7_TA-PROV(2011) P7_TA-PROV(2011) Alle tal for forpligtelsesbevillinger ( ) er udtrykt i faste 2011-priser. PA\ doc 5/6 PE v01-00

6 ****** PE v /6 PA\ doc

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2010 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere