Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55"

Transkript

1 4400 Kalundborg CVR-nr Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver 9 Noter Budget Side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Takster pr. tilslutning for året 2014 vedtaget på generalforsamling i marts måned Kontingent - grundpakke 1.215,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - grundpakke 333,00 excl. moms Kontingent - mellempakke 1.710,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - mellempakke 52,00 excl. moms Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke) 2.932,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke) 120,00 excl. moms Strafgebyr 75,00 incl. 25% moms Tilslutningsafgift 6.995,00 incl. 25% moms Tilslutningsafgift - nye områder 9.950,00 incl. 25% moms Genslutningsgebyr 660,00 incl. 25% moms Honorar formand ,00 Honorar kasserer ,00 Medlemstal pr. 31/ Tilsluttede internet pr. 31/ Kalundborg, den 11. februar 2015 Niels-Jørgen Trælle Jørn Almdal Henning Brøgger Obsen Flemming Røen Mogens Houmølle Uno Andersen Per Kruse Side 3

4 Revisionspåtegning Regnskabet er d.d. revideret og fundet i orden. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet samt afstemt beholdninger med kontoudtog fra banken. Kalundborg, den 17. februar 2015 Sune Sjöberg Per Nykjær Side 4

5 Anvendt regnskabspraksis Generelt. Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar december 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskelle mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Resultatopgørelsen. Indtægtskriterier. Laugets indtægter er medtaget i det år hvor levering, normalt fakturadato, har fundet sted. Periodisering af indtægter og udgifter. Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Skat af årets resultat. Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Materielle anlægsaktiver. Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0-1 år, Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Fuld returvej og fiberforbindelse måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 10 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Internetudstyr måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0-3 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Tilgodehavender. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Gæld. Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld. Side 6

7 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Note: Indtægter 1 Abonnementsafgifter m.v Indtægter internet Resultat medlemsblad Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger til signalforsyning og netservice Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Renteindtægter Renteudgifter Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overført fra tidligere år Til disposition Der fordeles således: Anvendt til udbygning af antenneanlæg 0 0 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Overført resultat Side 7

8 Balance pr. 31. december 2014 Aktiver Note: Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 12 Hovedstation samt net Fuld returvej Fiberforbindelse Internetudstyr Bynet administrator Øopdeleing - projekt 2011/ Udskiftning D3 + D0 forstærkere 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Moms Beregnede renter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

9 Balance pr. 31. december 2014 Passiver Note: Egenkapital 22 Overført resultat Egenkapital i alt Henlæggelser 23 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Henlæggelser i alt Gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Kreditorer Anden gæld Skyldig moms Skyldig selskabsskat Udlægskonto Copydan/Koda Debitorer forudbetalt Forudbetalt masteleje Lejedepositum Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 9

10 Noter til regnskabet Note: Abonnementsafgifter m.v. Kontingenter m.v Rykkergebyrer Tilslutningsafgifter Gentilslutninger Abonnementsafgifter m.v. i alt Indtægter internet Internetopkobling m.v Tilslutningsgebyr Lejeindtægt fiberforbindelse Salg af routere og materialer Indtægter internet i alt Resultat medlemsblad Indtægter: Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter: Trykning Distribution Telefon og kørsel Udgifter i alt Resultat medlemsblad i alt Øvrige indtægter Masteleje Provision Energitilskud (netto) Øvrige indtægter i alt Omkostninger til signalforsyninger m.v. Signalforsyning: YouSee Signalforsyning i alt transport Side 10

11 5 Omkostninger til signalforsyninger m.v. transport Netservice mv: Service Elomkostninger Reparation og vedligeholdelse af net Reparation og vedligeholdelse af hovedstation Reparation og vedligeholdelse af udstyr Materialekøb Tilslutningsomkostninger Gentilslutningsomkostninger Filteromkostninger Fiberforbindelse Arealleje Kirke Helsinge Vedligeholdelsesabonnement m.v Konsulentarbejde Edb-udstyr - småanskaffelser Mailhotel Ændringer hovedforstærkeren 0 0 Netservice i alt Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt Andre eksterne omkostninger Salgsomkostninger Annoncer og reklame Gaver og repræsentation Salgsomkostninger i alt Lokaleomkostninger Husleje Rengøring Vedligehold af lokaler Alarm Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler IT-udgifter Info-kanal Vedligeholdelse af kontorudstyr Leasing/leje kontorudstyr Kontorinventar - småanskaffelser Møder, generalforsamling seminarer m.v Befordringsgodtgørelse Telefon Porto og gebyrer Opkrævet porto Administrationsassistance Forsikring Abonnementer m.v Kontingenter Administrationsomkostninger i alt Andre eksterne omkostninger i alt Side 11

12 7 Personaleomkostninger AM-bidragsgrundlag Refusion barselsdagpenge Personalegoder tilbageført Regulering feriepengeforpligtelse Atp-bidrag Arbejdsmarkedspension Arbejdsgiverafgifter Sundhedsforsikring og ulykkesfordikring Personaleomkostninger Personaleomkostninger m/momsfradrag Abonnementer m.v Befordringsgodtgørelse Kursusudgifter Personaleomkostninger i alt Afskrivninger Tilslutningsomkostninger Kontorudstyr Internetudstyr Fuld returvej Projekter Afskrivninger i alt Renteindtægter Pengeinstitut Skattekonto 2 0 Udbytte - værdipapirer Kursregulering - værdipapirer Beregnede renter primo Beregnede renter ultimo Renteindtægter i alt Renteudgifter Pengeinstitut Kreditorer Selskabsskat Depotgebyr Renteudgifter i alt Skat af årets resultat Skat af årets skattepligtige indkomst Skat af årets resultat i alt Side 12

13 12 Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. Anskaffelsessum: Saldo primo 0 0 Tilslutningsomkostninger Kontorudstyr Afgang Anskaffelsessum i alt 0 0 Af- og nedskrivninger: Saldo primo 0 0 Tilslutningsomkostninger Kontorudstyr Afgang Af- og nedskrivninger i alt 0 0 Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. i alt Fuld returvej Anskaffelsessum: Saldo primo Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger i alt Fuld returvej i alt Fiberforbindelse Anskaffelsessum: Saldo primo Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Afgang Af- og nedskrivninger i alt Fiberforbindelse i alt Internetudstyr Anskaffelsessum: Saldo primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger i alt Internetudstyr i alt Side 13

14 16 Bynet administrator Anskaffelsessum: Saldo primo Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Afgang Af- og nedskrivninger i alt Bynet administrator i alt Øopdeling projekt 2011/12 Anskaffelsessum: Saldo primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger i alt Øopdeling projekt 2011/12 i alt Udskiftning D3 + D0 forstærkere Anskaffelsessum: Saldo primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger i alt Udskiftning D3 + D0 forstærkere i alt Til gode moms Til gode uafregnet moms: Salgsmoms Købsmoms Til gode uafregnet moms i alt Til gode afregnet moms: Salgsmoms Købsmoms Elafgift Til gode moms primo Afregnet moms Til gode afregnet moms i alt Til gode moms i alt Værdipapirer AL Invest Obligationspleje Værdipapirer i alt Side 14

15 21 Likvide beholdninger Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Likvide beholdninger i alt Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført fra henlæggelse til udbygning af net 0 0 Henlæggelse til udbygning af net Overført resultat i alt Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Saldo primo Årets henlæggelse Årets anvendelse 0 0 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt Anden gæld Skyldig indeholdt A-skat Skyldig indeholdt AM-bidrag Skyldige arbejdsgiverafgifter Skyldige beregnede feriepenge Anden gæld i alt Skyldig moms Salgsmoms Købsmoms Elafgift Til gode moms primo Afregnet moms Skyldig moms i alt Eventualforpligtelser Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr Side 15

16 Budget vedr Pris pr. Pris pr. I alt I alt Pr. medlem medlem Afrun- incl. moms incl. moms måned Kanaler pr. måned pr. år ding Moms Mellempakken You See 136, ,39-0,19 409, , ,00 170,75 Copydan 4,33 51,96-0,96 0,00 51,00 51,00 4,25 Mellempakken i alt 140, ,35-1,15 409, ,00 Fuldpakken: You See 72,89 874,66 1,35 219, , ,00 91,25 Copydan 8,42 101,04 3,96 0,00 105,00 105,00 8,75 Fuldpakken i alt 81,31 975,70 5,31 219, ,00 Grundpakken: Budget Realiseret You See 56,26 675,17 168,79 843, Andre driftsindtægter -25, Resultat medlemsblad -8, Masteleje mv -24, Netservice 551, Salgsomkostninger 6, Lokaleomkostninger 22, Administrationsomkostninger 134, Personaleomkostninger 359, Afskrivninger 28, Renteindtægter -28, Renteudgifter 0, Skat af årets resultat 4, Andel internet -567, Grundpakken 1.296, ,80 259,20 CopyDan/Koda 360,00 360,00 90,00 Grundpakken i alt 1.656,00 Pris for grundpakke, mellem- og fuldpakke 4.956,00 Beregningen er foretaget med følgende antal medlemmer Side16

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10 CVR-nr. 44 69 76 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K Optikerforeningen, Langebrogade 5, 1411 København K, tlf.: 4586 1533 Generalforsamling 2015

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014 Terndrup Halvej 5 9575 Terndrup CVR No. 34296219 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisorernes erklæringer 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere