Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim s. ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2006. 256 s. ISBN 82-519-2095-7."

Transkript

1 Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim s. ISBN Bokomtale ved Jes Wienberg Middelalderen i arkæologisk belysning Hvem skriver de historiske oversigtsværker? Ja, det gør historikere bortset fra oversigter over oldtiden, som skrives af arkæologer. Oversigter over middelalderen forfattes således normalt af historikere til irritation og ærgelse for mange middelalderarkæologer. Men det må være mindre vigtigt, hvem der skriver, end hvad som skrives. Her vil middelalderarkæologer så hævde, at historikernes billede af middelalderen, der bygger på skriftlige kilder, vil fokusere på politik og økonomi i samfundets øverste lag. Dagligdagen med dens kvinder, børn, trælle, dens bygninger, næring, transport og religiøsitet ignoreres (jfr. Ekroll 2006, s. 36). Det er en retorisk og delvist uretfærdig gengivelse af historikernes faktiske indsatser. For den politiske og økonomiske historie er forlængst blevet kompletteret med andre historier som Annales-skolens mentalitetshistorie, socialhistorie, kvindehistorie og biografisk historie. Et alternativ til den politiske og økonomiske historie er kulturhistorien, hvor såvel historikere som arkæologer har bidraget. Her findes omfangsrige oversigter og tesedrivende afhandlinger forfattet af individer, og brede antologier forfattet af et kollektiv (f. eks. Hildebrand ; Semmingsen ; Ingesman 1999; Roesdahl 1999; Carelli 2001; Christensson 2004). Et andet alternativ eller komplement til historikernes middelalderhistorier har været de middelalderarkæologiske lærebøger, der er udkommet siden 1980 erne i flere lande. Det begyndte med Helen Clarkes The Medieval Archaeology of England, der snart blev efterfulgt af flere andre (Clarke 1984; Steane 1985; Barry 1987; Liebgott 1989; Fehring 1991; jfr Andersson 1994). Bøgerne har alle en fælles tematisk struktur, der er inspireret af middelalderens selvopfattelse med fire stænder. Det er påfaldende, at lærebøgerne viser, hvad middelalderarkæologien er og dermed bør være, netop ved samme tid, som en yngre generation vil etablere en efter-reformatorisk arkæologi eller omdefinere faget til en bredere historisk arkæologi.

2 Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys 203 Som et tredje alternativ eller komplement kan nævnes den nye serie med velillustrerede arkæologiske guidebøger, som præsenterer Sveriges middelalderlige landskaber (foreløbig Theliander 2004; Hedvall & Lindeblad 2007). Middelalderarkæologen Øystein Ekroll, der er ansat ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim, og som tidligere har skrevet om blandt andet Norges stenarkitektur (Ekroll 1997), har nu udgivet en lærebog om Norges middelalder (Ekroll 2006). Hensigten, som fremgår af bagsidens tekst, er at vise, hvordan det norske samfund blev forandret og europæiseret. Udgangspunktet skal være de materielle kilder, særlig de senere årtiers arkæologiske undersøgelser med deres fund af bygninger og genstande, der skal kunne fortælle en egen historie og komplettere de tidligere historier, som bygger på skriftlige kilder (Ekroll 2006, s. 36, bagsiden). En anden historie Lærebogens titel er Ei anna historie - norsk mellomalder i arkeologisk lys. Bogen er på 256 sider med summeret 171 noter, 69 unummererede figurer samt 7 illustrerede opslag, der markerer begyndelsen til et nyt hovedkapitel. Det eneste farvebillede er forsidens tegning af en nu ødelagt træskulptur fra Nidaros domkirke. Ei anna historie indledes med et forord (s. 5-6), der i tre linjer nævner Ekrolls hensigter, men iøvrigt mest handler om studenten Jonas Andersson, som registrerede fortidsminder i 1600-årene. Efter indholdsfortegnelsen (s. 7-8) er teksten inddelt i følgende hovedkapitler: Oppdaginga og studiet av fortida (s ); Kjelder til kunnskap (s ); Bønder og byfolk (s ); Sekundærnæringar: jern, stein og tre (s ); Transport og kommunikasjon (s ); Konge og adel (s ); og Religion (s ). En sammenfatning eller konklusion findes ikke. Lærebogen slutter pludseligt efter nogle linjer om valfarten til Olavs - kilder (s. 248). Kundskab og humor Oversigtsværker og lærebøger er nyttige redskaber for studenten, læreren og forskeren. De skaber det nødvendige overblik i mængden af fagartikler, og de kan orientere om den aktuelle forskningsfront. Således har jeg selv gennem årene i skiftende roller haft god brug af de middelalderarkæologiske lærebøger. Ekrolls ambition om at sammenfatte og anvende den nye kundskab om middelalderen er derfor prisværdig. Og der er jo foreløbig ikke blevet udgivet egentlige lærebøger af andre middelalderarkæologer i det norske miljø. Ei anna historie samler megen ny kundskab over et bredt felt, men nok især om bygningskulturen. Kapitlet om transport og kommunikation (s. 153ff) er forfriskende

3 204 Bokomtale ved Jes Wienberg i forhold til de traditionelle lærebøger (forekommer dog hos Steane 1985). Der optræder talrige interessante detaljer, hvor jeg vil nævne forbindelsesgangene ( drombegangar ) på gårde (s. 97, 106), den nyfundne kanal ved Spangereid i Agder (s. 163) samt de to etager i Apostelkirken i Bergen med forbillede i Saint Chapelle i Paris (s. 182). Og så vil jeg sent glemme nedslaget af humor midt i kritikken: Med konsekvent brug af den retrospektive metode på rekrutters gennemsnitshøjde skulle deltagerne i slaget ved Stiklestad i Trøndelag i 1030 have været 25 cm høje (s. 36)! Fejl i bøger Ingen bøger kan være fri for fejl (jfr. Lauring 1969). Selv har jeg bare noteret tre faktafejl, hvilket er ubetydeligt for en oversigt: Christian Jürgensen Thomsen virkede ikke ved Nationalmuseet i København, men ved dets forgænger Oldnordisk Museum (s. 28f); middelalderarkæologi bedrives ikke med et eget institut i Århus i Danmark (heller ikke i Lund i Sverige), men udgør en egen disciplin sammen med flere andre, der så tilsammen danner et institut (s. 319); og middelalderens Tønsberg var ikke opført i træ bortset fra nogle monumentalbygninger i sten, for der kendes faktisk (fra skriftlige kilder) tre stenkældre i gårdbebyggelsen (s. 124, jfr. Wienberg 1992, s. 53). Men Ekrolls norske kolleger er sikkert bedre til at bedømme, om fejlene gennemgående er få, som jeg tror. Er fejlene måske få, så må Ei anna historie desværre kritiseres på en række andre områder. Kritikken gælder perspektivet, forholdet mellem det kritiske og det konstruktive, byarkæologien og massematerialet, illustrationerne, det redaktionelle samt målsætningen. Perspektiv Ei anna historie er efter min opfattelse ikke så anderledes, som titlen antyder. Tværtimod minder den om de oversigtsværker skrevet af historikere, som den vil erstatte eller komplettere. For også Ei anna historie indeholder politisk historie (s. 37ff), bygger i forbløffende stor udstrækning på skriftlige kilder og domineres af eliten og dens monumenter. Hvor er de efterlyste kvinder og børn? Hvor er trællene? Hvor er samerne bortset fra en sætning i afsnittet om jagt og fiskeri (s. 105)? Og hvor er processerne eller udviklingen som gradvist europæiserede Norge? Det, som er anderledes, er de talrige bygninger. Det er fristende lidt drillende at foreslå en udskiftning af lærebogens undertitel med norsk middelalder i bygningsarkæologisk lys. Ekrolls speciale er bygninger og bygningsarkæologi. Det præger bogen på bekostning af andre kilder og metoder. Nu beskrives bygning efter bygning med deres teknik, ruminddeling og målforhold. Ekroll skriver selv, at bygninger blev

4 Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys 205 prioriteret i studiet af middelalderen før 1900 (s. 29), men her er de stadig i centrum et århundrede senere. Kritik og konstruktion Ei anna historie redegør omhyggeligt for kildernes manglende repræsentativitet, deres vaklende troværdighed og problematiske tilgængelighed. De bevarede diplomer er en brøkdel af det oprindelige antal. Kongesagaerne er bare kendte i senere afskrifter. Såvel de skriftlige kilder som de bevarede bygninger belyser bedst de øvre lag i samfundet. Dertil kommer, at kun et fåtal af de arkæologiske undersøgelser skulle være publicerede. Og de fleste fund skulle være bortgemte i museernes magasiner (s. 34f, 51ff). De kildekritiske forbehold er i princip korrekte. Studiet af middelalderen (lige som af alle andre perioder) kræver forsigtighed, skarpsindighed og flid. Men studiet kræver også dristighed og metodisk kreativitet. Jeg forstår ikke, hvorfor kritikken ikke suppleres med konstruktive eksempler, som viser, hvad det er muligt at udrette. Hvilke er de spændende aktuelle spørgsmål? Hvilke metoder kan anvendes for at opnå svar? Hvad er den nyeste kundskab? Lærebogens kildekritik og beskrivelser af eksisterende kundskab om middelalderen bør med andre ord kompletteres med konstruktive veje til ny kundskab: Mindre kritik og mere konstruktion. Studenten, læreren eller forskeren skal med Ei anna historie få lyst til at søge videre selv. Nu vil jeg som et eksempel kommentere afsnittet om den norske byarkæologi og dens fund. Det er nemlig et felt, som jeg kender af egen erfaring. Så kan andre sikkert kommentere de øvrige dele af lærebogen. Byarkæologi og massemateriale Norge var længe ledende i udforskningen af urbaniseringen med sine store byudgravninger i Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg med deltagere fra mange lande. Kundskaben fra disse mangeårige undersøgelser kommer ikke tilstrækkelig til sin ret i Ei anna historie. Ekroll synes at mene, at materialet er relativt utilgængeligt bortset fra et fåtal synteser og populære oversigter (s. 108ff). Men nok vil jeg forvente, at Ekroll som forsker og lærebogsforfatter udnytter informationen, som er tilgængelig i disputatser, magistergradsafhandlinger, i serier som Riksantikvarens Skrifter, Riksantikvarens Rapporter, NIKU publikasjoner, The Bryggen Papers, Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen, De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Meddelelser fra prosjektet Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, Arkeologiske Rapporter fra Tønsberg samt talrige artikler i tidsskrifter. Måske er jeg ikke ajour med det seneste, men jeg skulle mene, at Folkebibliotekstomten i Trondheim - og her især Axel Christophersens analyse af bebyggelsen

5 206 Bokomtale ved Jes Wienberg og Sæbjørg Walaker Nordeides analyse af massematerialet - burde have fået større plads. For de er lysende eksempler på, hvad en metodisk bevidst middelalderarkæologi kan opnå af ny kundskab (jfr. Christophersen 1990; Nordeide 1990; Christophersen & Nordeide 1994; henvisningerne optræder delvist i noterne s. 131, men ikke i litteraturlisten.). I det hele taget er byudgravningernes fund - potteskår, læderaffald, kamme og kamaffald samt meget andet - helt ignoreret i lærebogen. Keramik nævnes sammenlagt på ca. 10 linjer over ca. 250 sider (s. 92, 98f). Så meget er allerede gjort, der burde have været medtaget i lærebogen - og så meget mere kan gøres, som en opfordring til læserne. I Ei anna historie beskrives kaupangen Veøy med 7 linjer. Brit Solli har vist både fagligt og populært, hvor meget nyt, som kan hentes fra en enkelt lokalitet (Solli 1996; 1999), men det er end ikke nævnt eller henvist til. Og sådan kunne jeg desværre fortsætte. Illustrationer Illustrationerne kunne være udnyttet mere for at præsentere nye arkæologiske undersøgelser. Illustrationerne er ofte gamle og hentet fra en ældre litteratur samt domineret af bygninger, gravsten og segl. Det er afslørende, at de eneste billeder på fund er fra en udgravning af Tautra kloster i 1882 (s. 159, 220)! Det kan vel ikke handle om begrænsninger i copyright til nyere billeder, for her lykkes andre jo langt bedre? Illustrationerne fungerer desuden dårligt sammen med teksten, da de sjældent er placeret ved den relevante omtale. Oversigtskort med vigtige lokaliteter kunne have været en hjælp til at orientere læseren, men er fraværende. Redigering Måske er redigeringen gået lidt for hurtig. I hvert tilfælde kunne der have været lagt mere omhu på dispositionen, teksten, illustrationerne og henvisningerne. Nu virker strukturen delvist uklar, som når eksempelvis kapitlet om opdagelsen og studiet af fortiden indeholder en del om kilderne og afsluttes med en traditionel kronologisk gennemgang af middelalderens historie (s. 34ff, 37ff); og når kapitlet om bønder og byfolk indeholder sider om jagt, fangst og fiskeri (s. 99ff). Der findes gennem hele bogen talrige overlapninger og gentagelser, hvor samme sag nævnes 2-3 gange. Således kan man læse om Fløan kapel i Trøndelag og dets datering til ikke mindre end tre gange (s. 55, 59, 241). Og byseglene beskrives først samlet og dernæst umiddelbart efter igen under de enkelte byer (s. 115, 118ff). Endelig viser stikprøver, at en foruroligende stor andel af henvisningerne i teksten og noterne ikke er medtaget i litteraturlisten.

6 Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys 207 Målsætning Ekroll kunne have været tydeligere med målsætningen for Ei anna historie (s. 6, 33f, bagsideteksten). Nu vakler lærebogen genremæssigt mellem at være en arkæologisk middelalderhistorie, en kulturhistorie for middelalderen og en middelalder - arkæologisk håndbog. Her er måske baggrunden for uklarheder omkring kronologien, der snart er ca og snart fra yngre jernalder til 1650 eller senere; samt uklarheder omkring geografien, hvor Bohuslän, Jämtland og de nordatlantiske områder undertiden inddrages og undertiden udelades. Og her kan muligvis findes baggrunden for overlapninger og gentagelser. Konklusion Øystein Ekrolls Ei anna historie er efter min mening ikke det alternativ, komplement eller gode eksempel, som den kunne have været. Med en tydeligere målsætning, mere stringens i dispositionen, en mere alsidig og aktiv brug af nyere forskning, med oversigtskort og registre, var Ei anna historie blevet et standardværk for fremtiden. Nu må vi vente på en tredje historie. Forhåbentlig vil flere vove udfordringen. Tak til Inge Dam (Nyborg) for revision af sproget. Litteratur Andersson, Hans Medeltidsarkeologiska handböcker. Några reflexioner. Fornvännen. Tidskrift för Svensk antikvarisk forskning 89, 1994: 3: Barry, T. B The Archaeology of Medieval Ireland. London/ New York. Carelli, Peter En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. Lund Studies in Medieval Archaeology 26. Stockholm. Christensson, Jakob (red.) Signums Svenska kulturhistoria. Medeltiden. Lund. Christophersen, Axel Dwelling Houses, Workshops and Storehouses. Functional aspects of the development of wooden urban buildings in Trondheim from c. A.D to A.D Acta Archaeologica 60, 1989: Christophersen, Axel & Nordeide, Sæbjørg Walaker Kaupangen ved Nidelva års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på Folkebibliotekstomten i Trondheim Riksantikvarens Skrifter 7. Trondheim. Clarke, Helen The Archaeology of Medieval England. A Colonnade Book. London. Ekroll, Øystein Med kleber og kalk Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo. Ekroll, Øystein Ei anna historie - norsk mellomalder i arkeologisk lys. Trondheim.

7 208 Bokomtale ved Jes Wienberg Fehring, Günter P The Archaeology of Medieval Germany: an introduction. London/ New York (1. ed. Darmstadt 1987) Hedvall, Rikard & Lindeblad, Karin Det medeltida Östergötland. En arkeologisk guidebok. Lund. Hildebrand, Hans Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring. I-III. Stockholm. Ingesman, Per m. fl. (red.) Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation. København. Lauring, Palle Om fejl, især i bøger. En apologi for skribenter. Hvad skal vi med Historien? København. S Liebgott, Niels-Knud Dansk Middelalderarkæologi. København. Nordeide, Sæbjørg Walaker Activity in an Urban Community. Functional aspects of artefact material in Trondheim from c. A.D to A.D Acta Archaeologica 60, 1989: Roesdahl, Else (red.) Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie. København. Semmingsen, Ingrid (red.) Norges kulturhistorie Oslo. Solli, Brit Narratives of Veøy. An Investigation into the Poetics and Scientifics of Archaeology. Universitetets Oldsaksamlings skrifter, Ny rekke 19. Oslo. Solli, Brit Veøyas arkeologi. Veøyboka. (Red.) Jarle Sanden. Molde. S Steane, John The Archaeology of Medieval England and Wales. Croom Helm Studies in Archaeology. London/ Sydney. Theliander, Claes Det medeltida Västergötland. En arkeologisk guidebok. Lund. Wienberg, Jes Grund og gård i Tønsberg. Arkeologiske Rapporter fra Tønsberg 9. Tønsberg. Jes Wienberg, f. 1956, er professor og fagansvarlig for historisk arkæologi ved Lunds Universitet, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, box 117, SE Lund, Sverige. E-post: Forskningsfelter: Historisk arkæologi, kirkearkæologi, pseudoarkæologi samt kulturarv. Disputerede med Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark, Lund Studies in Medieval Archaeology 11, Stockholm 1993.

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV UDDRAG FRA CARSTEN & ANNI SENNOV BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV Se forhandlere i Danmark og Norge her: http://annisennov.com/da/boger/bogforhandlerliste/ 1 Bliv bevidst leder i dit eget liv 2013, Carsten

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Tørvehuse i Thy Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy ogvester Hanherred I de senere år er der i ordvestjylland

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere