Agenda 21 Grøn Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 Grøn Nørrebro"

Transkript

1 Agenda 21 Grøn Nørrebro Projekt Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning. Indhold 1. Projekttitel 2. Projektformål 3. Ansøger og underskriftansvarlig 4. Oplysninger om projektansvarlig og andre deltagere 5. Finansiering 6. Projektbeskrivelse 7. Projektets relevans 8. Dokumentation af projektets mål og resultater samt virkning på længere sigt 9. Sucess kriterier! 10. Projektansvarliges erfaring og kvalifikationer 11. Samarbejde og synergi med andre energispareaktiviteter 12. Formidlingsplan, offentliggørelse og forankring af projektets resultater. 13. Budget 14. Projektfaser Projektansøgning

2 1. Projekttitel: Energibesparelser og bærerdygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning 2. Projektformål: Agenda 21 Grøn Nørrebro ønsker med udgangspunkt i boligselskabet AKBs Lundtoftegade at udvikle et koncept til adfærdsændring mht. energiforbrug samt større miljø og klimabevidsthed blandt de enkelte beboere. Samt være med til at fremme besparelser og en bæredygtig udvikling i Lundtoftegadeafdelingen i samarbejde med bestyrelsen, beboere, ansatte og boligselskabet. Bl.a. effektivt affaldssortering, (der er affaldsskakte), samt miljørigtige indkøb af hårde hvidevarer (hårde hvidevarer hører til lejemålet) 3. Ansøger: Agenda 21 Grøn Nørrebro, Blegdamsvej 4B N 4. Oplysninger om projektansvarlig og andre deltagere Lisbeth Simonsen, Peter Kjøler 5. Finansiering Ansøgte beløb Bemærkninger til finansiering Agendacentrets løn- og personale politik er, at alle projektleder/koordinatorer får samme løn, og at arbejdsopgaverne ikke opdeles i for eksempel akademisk/administrativ, men alle kan udføre foreliggende opgaver naturligvis med hensyn til hvor der kræves specielle faglige kvalifikationer. Således udfører de to projektledere/koordinatorer alle opgaver i forbindelse med projektets aktiviteter. Det er planen at gennemføre en studietur for de to projektkoordinatorer til Tyskland eller Østrig, hvor de har stor erfaring med energibesparelse i byggeri; ved endelig beslutning om rejsemål vil der også blive lagt vægt på, at der i projektet indgår sociale elementer. Det planlægges, at der rejses med tog for at spare på CO 2. Under posten materialer indgår eventuelt indkøb af udstyr af måleudstyr. Til de faglige møder og rådgivning vil blive udført i tæt samarbejde med Københavns Energitjenesten, KABs Energidriftområde. Hvis relevant vil der blive brugt andre eksterne konsulenter. Litteraturstudier af undersøgelser af energiforbrug i privatboliger, set i relation til lejlighedsstørrelse, antal beboere i husstanden og husstandsindkomst.. detaljeret beskrivelse af AKB Lundtoftegade i samarbejde med bestyrelse etc. ejendommens forbrug af el vand, varme. Nøgletal Undersøge muligheder for at optimere affaldssortering og genbrug. Kontakt til boligselskabet hvordan der samarbejdes med de enkelte afdelinger om energibesparelser og miljøtiltag og hvordan samarbejdet kan udbygges. Befolkningens viden og holdning til klimaspørgsmål I følge Det har vist sig at el- og varmeforbrug afhænger af bygninger såvel som beboere. Forskelle i varmeforbrug skyldes væsentligst bygningsmæssige forskelle (rapport ) forskelle i elforbrug afhænger af hvor mange apparater den enkelte husstand har, og hvor meget de bruges, men ikke af apparaternes energieffektivitet. Rapporten viser desuden at beboernes holdning til forbrug er afgørende for størrelsen af deres energiforbrug, men denne holdning er langtfra altid begrundet i en bestemt holdning til miljø. Data systematiseres og der udarbejdes en midlertidig kampagnestrategi. Projekt: Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning.

3 Projektbeskrivelse 1. fase forprojekt januar medio marts Litteraturstudier af undersøgelser af energiforbrug i privatboliger, set i relation til lejlighedsstørrelse, antal beboere i husstanden og husstandsindkomst. Detaljeret beskrivelse af AKB Lundtoftegade i samarbejde med bestyrelse og ansatte samt Nøgletal. Undersøge muligheder for at optimere affaldssortering og genbrug. Kontakt til boligselskabet hvordan der samarbejdes med de enkelte afdelinger om energibesparelser og miljøtiltag og hvordan samarbejdet kan udbygges. Undersøgelser af befolkningens viden og holdning til klimaspørgsmål. Ifølge Kirsten Gram-Hanssens undersøgelse Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle har det bl.a. vist sig, at beboernes holdning til forbrug er afgørende for størrelsen af deres energiforbrug, men denne holdning er langtfra altid begrundet i en bestemt holdning til miljø. Det har vist sig at el- og varmeforbrug afhænger af bygninger såvel som beboere. Forskelle i varmeforbrug skyldes væsentligst bygningsmæssige forskelle. Forskelle i elforbrug afhænger af hvor mange apparater den enkelte husstand har, og hvor meget de bruges, men ikke af apparaternes energieffektivitet. Data systematiseres i forhold til Lundtoftegade, og der udarbejdes en midlertidig kampagnestrategi Indsamling af eksisterende oplysningsmateriale: foldere, pjecer, video/film hjemmesider, 1 ton Mindre Kampagnen og Københavns Kommune Klimakampagne, Al Gores film: The Incovenient Truth! Udarbejdelse af spørgeskemaer vil naturligvis bygge på eksisterende spørgeskemaundersøgelser men tilpasses de faktiske forhold i lundtoftegadebebyggelsen. Opsamling og evaluering af første fase. 2. fase aktiviteter omkring samarbejdet: marts juni. Fase 2 starter med det der bærer hele projektet: Kontakt til beboerne, med indkaldelse af fællesmøder. Besøg i lejligheder. Etablering af fokusgrupper : ældre, unge (ungdomsklubben) børnefamilier, beboere på forskellige former for overførselsindkomst: dagpenge- og bistandshjælpsmodtagere og førtidspensionister, folkepensionister, eller hvordan det viser sig mest hensigtsmæssigt at opdele beboerne. Den midlertidige formidlings strategi justeres og udvikles i takt med at beboernes ønsker og viden kommer frem: Hvilken formidlingsstrategi der vil være den mest effektive over for de forskellige grupper. Der oprettes evt. en slags sekretariat med frivillige, der kan informere om projektet, som kan registrere og i samarbejde med A21koordinere beboernes ønsker og ideer. Samt når det er relevant have kontakt til medier og relevante organisationer. Derudover nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, ejendomsfunktionærer, blok ansvarlig og andre frivillige samt personale fra bebyggelsens institutioner, med tæt tilknytning til AKBs Energidrift, om muligheder for implementering af energibesparelser og miljøtiltag i bebyggelsen. Planlægning af det videre arbejde.

4 Der arrangeres udflugter til ex. Energi- og Vandværkstedet i Rødovre, Affalds- og Energiværkstedet på Nørrebro, Avedøreværket, Danfoss. Dette er vigtigt for forståelsen af sammenhængen mellem energiforbrug klima og miljø og til inspiration, at beboerne kommer ud og ser nye måder at gøre tingene på, samt at de får visuelle/fysisk oplevelser for at kunne være med til at udvikle kampagnen. Derudover afholdes filmforevisning med debat, informationsmøder om energibesparelser, affaldssortering og hvad affald kan bruges til: F.eks. kommer 4 % af el-produktion fra affald, hvorfor er økologi godt i forhold til CO 2- balancen: Meget humus i jorden binder C-atomer. Møder om en generel forståelse af sammenhængen mellem forbrug, personligt energiforbrug og miljø og klimaproblemer. (Folk er ofte ikke klar over sammenhængen mellem miljø og klimaproblemer og energiforbrug. Og pga. betalingsservice er folk ofte ikke bevidste om hvor meget de betaler for el.( Gram-Hanssen)) Samt naturligvis hvad beboerne måtte have af emner, de ønsker belyst og diskuteret. Det er vigtigt at så mange så muligt mødes og diskutere og udveksler erfaringer: at det hele ikke blot formidles via det interne tv - net, beboeravisen og omdelte pjecer. Som udgangspunkt kan møderne afholdes blokvis (Lundtoftegade bebyggelsen består af 4 blokke med 12 etager og 3 med 5 etager). Oplysning om 1 ton Mindre kampagnen og København Kommunes Klimakampagne og hvordan kampagnerne kan tilpasses og bruges i boligforeningen og institutionerne. De forskellige aktiviteter dokumenteres ved video/dvd, foto. Evaluering af fase 2 i samarbejde med fokusgrupper/beboerne og arbejdsgruppen. 3. fase kampagne august oktober Med udgangspunkt i de foregående måneders arbejde, udarbejder beboere og ansatte i samarbejde med A21 en Klima- og Miljømanual, rådgivningsvejledning og kampagnemateriale. Bebyggelsen har internt tv og beboerblad, hvilket giver gode muligheder for formidling specielt til læsesvage grupper. Men den personlige kontakt er dog den vigtigste. A21 foretager 70 (10 %) lejlighedsbesøg i samarbejde med Energitjenesten fordelt på de forskellige beboergrupper. Det sikres at relevant materiale omdeles til alle husstande. På nuværende tidspunkt er der et ønske fra beboerrådgiveren om udvikling af piktogrammer, som vil være forståelige for alle. Hvilket vil kunne blive en sjov og givende proces for både børn og voksne. Beboere der ønsker det kan oplæres til miljøambassadører og fortsætte arbejdet efter 2009 med fortsat tilknytning til Agendacentret. Deltagelse i Københavns kommunes Miljøfestival. Evaluering af fase 2 i samarbejde med beboere og arbejdsgruppen. 4. fase formidling udadtil oktober medio december. Forløbet og det udviklede materiale lægges på Lundtoftegades- og Agendacentrets hjemmeside. Der udarbejdes en publikation om forløbet. De foreliggende videooptagelser redigeres til en video der kan bruges i kampagner i almennyttigbyggeri. Hvis beboere og ansatte ønsker det, omvisning i Lundtoftegade.

5 Pressemeddelelser. Eventuelt kan AKB Lundtoftegade også bruges som besøgssted for deltagere og gæster i forbindelse med COP 15. Evt. med start allerede efter sommerferien. Som opvarmning til topmødes. Evaluering, afrapportering. Pressemøde 7. Projektets relevans I Vedvarende Energi & Miljø blev direktør Hans Duus, Dansk Energi spurgt, om det var ligegyldigt om fru Larsen sparede på el, når kvoten bare blev solgt til andre EU lande, Han sagde: Jeg vil svare fru Larsen, at hun skal fortsætte med at spare på energien, for jo mere hun sparer på de fossile brændstoffer, jo billigere bliver kvoterne, og dermed bliver det lettere for politikerne at lave en skrap reduktion. Kyoto-protokollen vedtaget i Japan 1997 indeholder bl.a. bestemmelser om international handel med kvoter. Kvotesystemet, der kan være svært at overskue for borgerne, og det indebærer en fare for ansvarsforflygtigelse. Men systemet er kun et redskab, der giver økonomiske incitamenter for at nå de nødvendige reduktioner. Der er fortsat brug for at alle sparer alt hvad de kan på energien. Hver eneste sparet liter olie, kilo kul og kilowatttime har en gavnlig virkning på det globale klima. Sekretariatschef, Göran Wilke, foreslog i Politiken d , at staten belønner en ekstra spare-indsats fra borgernes side ved at opkøbe et tilsvarende antal EU-kvoter. Ikke for at bruge dem, men for at destruere dem. Den samlede mængde af kvoter i EU og senere på globalt plan - bestemmes nemlig på længere sigt af forbrugernes og virksomhedernes faktiske adfærd. Jo mere det lykkes at spare på energien i dag, jo bedre kan politikerne i Danmark, i EU og på FN s klimamøder (COP ) sænke loftet i morgen. Men på trods af økonomiske incitamenter, har man måtte erkende, at der også brug for kampagner og oplysning. Jo lavere energiforbruget er i EU jo mere ambitiøst kan EU arbejde for en global aftale. EU kommissionen har vedtaget en Handlingsplan for energieffektivitet ( ) og målet er at nedbringe energiforbruget med 20% inden udgangen af I meddelelse fra kommissionen af 19. oktober 2006, står der bl.a. Hvis der skal opnås markante og og vedvarende energibesparelser, skal der udvikles mere energieffektive teknologier, produkter og tjenesteydelser, og der skal ske en adfærdsændring så vi bruger mindre energi (min kursivering), uden at det går ud over livskvaliteten. Endvidere: Forbrugernes købsbeslutninger er afgørende for, at handlingsplanen lykkes. For at oplyse offentligheden om betydninger af energieffektivitet ønsker kommissionen at udarbejde en række uddannelsesforanstaltninger om energi og klimaforandringer. Og i meddelelse fra Kommissionen af 10. januar 2007: Klimastrategi: Foranstaltning til bekæmpelse af klimaændringer frem til 2020: En reduktion af CO 2 -emissionerne vil desuden bidrage til at forbedre luftkvaliteten, hvilket giver enorme sundhedsfordele. De fleste undersøgelser viser desuden, at klimapolitikken vil få en positiv indvirkning på beskæftigelsen på områder som f.eks. vedvarende energi og fordelene ved at bekæmpe klimaændringerne rækker ud over EU s grænser. Og Strategien hviler hovedsagelig på eksisterende politikker og bevidstgørelse af borgerne. Igen og igen fremhæves det at det er nødvendigt med en adfærdsændring, bevidstgørelse, oplysning til borgerne. Men de fleste kampagner er ikke målrettet socialt svage borgere, der er mere eller mindre marginaliseret måske fordi man ikke skønner at de forbruger specielt meget energi? Og fordelene ved at bekæmpe klimaændringerne : øget beskæftigelse og ikke mindst sundhedsfordele vil have stor betydning for disse grupper. Ved en målrettet oplysnings indsats, vil disse grupper integreres i miljø- og klimadebatten og udvikling af deres boligområde til gavn for det nære såvel som det globale klima.

6 I februar 2008 nedsætter regeringen en klimakommission i den forbindelse udtaler Connie Hedegaard: Klimakommissionen er et led i Danmarks ønske om at fremme løsningerne på klimaforandringerne, Derfor håber jeg at kommissionen løbende sørger for en bred folkelig debat om fremtidens klimapolitik. Og at eksperterne vil tænke ind hvordan deres viden når ud til os andre. Igen bliver der udtrykt behov for formidling og debat! Men formidlingen og debatten, når ofte ikke ud til store dele af de grupper der bor i socialt boligbyggeri. De føler sig udenfor, de føler ikke der bliver talt til dem, de forstår ikke middelklassens sprog. Hvis man for eksempel tager Københavns Kommunes Klimakampagne for københavnere foreslås der arrangementer som økologiske gourmetmiddage med klimaoplæg, vinsmagning krydret med klimaoplæg! Kampagnen kan naturligvis godt bruges, men kræver lidt justering, personlig kontakt og opfølgning. Det samme gælder for 1 ton Mindre kampagnen, hvor for eksempel lån af materiale, kunne være en god ide til klimadage/uge aktiviteter i lundtoftegade. Boligselskabet AKB Der er identificeret potentialer for betydelige energibesparelser i den almene boligsektor, primært gennem tekniske installationer,, men også gennem adfærd. Det viser et projekt, der blev ledet af Rambøll og udført i et samarbejde med Statens byggeforskningsinstitut, Boligselskabernes landsforening, danske Almennyttige boligselskaber, KAB (Bygge og bolig administration). Boligselskabet AKB og afdelingen Tåstrupgård deltog i perioden i det europæiske projekt SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe Bæredygtig renovering i Europa) Formålet med projektet var at udvikle værktøjer, der kan styrke beboerdemokratiet og fremme en bæredygtig renovering af større, yngre bebyggelser. SUREURO definerer bæredygtighed som summen af økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske elementer med fokus på beboernes trivsel og helbred. AKB ønsker overordnet at arbejde så miljø- og energirigtigt som muligt i takt med den teknologiske udvikling. Miljøpolitikken dækker syv områder, der ikke kun er rettet mod det fysiske miljø, men også mod udvikling af holdninger, beboerinddragelse partnerskab. De enkelte afdelinger i AKB er relativt autonome og Lundtoftegade har ikke et nævneværdigt samarbejde omkring energibesparelser og miljø med AKB. AKBs miljøpolitik indeholder bl.a. følgende målsætninger: forbedre og støtte afdelingernes muligheder for at udarbejde lokale miljøplaner - arbejde for at opnå miljøcertificering af afdelingerne udvikle adgang til afdelingernes grønne regnskaber på AKBS hjemmeside arbejde for at udvikle lokale partnerskaber, der sikrer afdelingers og lokalområders grønne kvalitetsudvikling ved at tage initiativ til eller indgå i lokale tiltag for fremme af affaldssortering og genanvendelse indgå i udviklingsprojekter for fjernlæsning af målere med henblik på forbrugsbegrænsning. I Lundtoftegade er der mange aktive beboere, der arbejder frivilligt, men ikke med energibesparelser og miljø. Projektet mål er at indtænke klima - og miljø i deres aktiviteter og i deres boligforening. Dette projekt ønsker at formidle og udvikle SUREUROs målsætninger i Lundtoftegade. Succes kriterier for projektet Der laves aftaler med konkrete beboere om sparetiltag samt blive klimaborger. Der gennemføres interview med 10 % af lejemålene og spørgeskemaer til alle lejemål Mål at alle beboere har fået udførlig information om mulighederne for at spare el vand varme vand samt motiverer til adfærdsændring. Måling

7 el (varme forbrug) på forbrug ved besvarelse af spørgeskema. Ejendommen forbrug dokumenteres. At beboerne får ejerskab til energibesparelser og miljørigtig adfærd. At der nedsættes et miljøudvalg i afdelingen, som i samarbejde med de ansatte kan sikre kontinuiteten i de igangsatte initiativer. At ansatte og bestyrelser får kendskab til ejendommens forbrug og dermed i samarbejde AKB kan tage initiativer spareplaner for at reducere boligforeningens samlede forbrug. AKB Lundtoftegade har et virksomt netværk med flere frivillige grupper. Projektet skal dels bygge på dette netværk men kan også være med til at styrke netværket gennem de fælles projektaktiviteter i boligforeningen, samt være med til at bringe stafetten videre til andre boligforeninger. 9. Projektansvarliges erfaring og kvalifikation Projektansvarlige er Agenda 21 Grøn Nørrebro er en selvejende institution under Københavns Kommune. Agenda 21 Grøn Nørrebro har eksisteret siden Arbejdet er organiseret rundt om følgende hovedtemaer temaer: Affald, Resurser: el, vand, varme, vedvarende energi, Det Grønne, Trafik og Mad. Arbejdet organiseres således, at det er de tilknyttede projektkoordinatorer der har ansvar for projektudvikling dvs. ansøgning, implementering af projektaktiviteter og afrapportering, samt regnskab. Det overordnede ansvar påhviler centerlederen. En væsentlig del af Agenda 21 Grøn Nørrebros er: borgerinddragelse, dialog, kommunikation, kampagner, beslutningsprocesser, motivering, rådgivning, støtte ildsjæle, samarbejde med kommunen om deres miljøtiltag, hjælp og rådgivning i forbindelse med energibesparende forbedringer og andre miljøtiltag. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med andre organisationer f.eks. Energitjenesten, Københavns Energi og Miljøkontor (KMEK), Det Økologiske råd, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), borgere og lokale foreninger. Se i øvrigt vedhæftede Lokal Agenda 21 Plan Dobbeltklik for at skrive i feltet. OBS! Maks. Tekstmængde som feltets nuværende størrelse! Tæt samarbejde med Københavns Energitjeneste og udvikling af erfaringer med energitjek i privat boliger. Fokusgrupperne vil blive orienteret om lejlighedsbesøg af repræsentant fra Energitjenesten. Beboere skal klædes så godt på, at de kan foretage lejlighedsbesøg og orientere om energibesparelser. Samarbejde med projekt Fra A til Mimersgade om uddannelse af miljøambassadører og energibesparelse og miljøformidling til indvandrere. Der er dog ikke planlagt en direkte uddannelse af miljøambassadører I det generelle samarbejde med Københavns Kommune vidensdeling omkring miljøoplysning til socialt svage grupper. Formidling af København kommunes klimakampagne samt 1 Ton Mindre kampagnen.

8 Samarbejde med boligselskabet AKB om udvikling implementering af SUREUROs målsætning for bæredygtigudvikling og AKBs miljøpolitikker. (se under projektets relevans) Hvis det viser sig relevant samarbejde med socialforvaltningen omkring inddragelse af bistandsmodtagere, førtidspensionister og starthjælpsmodtagrere i aktiviteterne. Evt. inddragelse af en miljøvinkel i det sociale arbejde. Der kunne evt udvikles projekter i et samarbejde mellem A21 og socialcentret, hvor energibesparelser, klima og miljø indgår som et væsentligt element bl.a. i Nørrebros to boligsociale projekter: Rabarberlandet og Jagtvejsprojektet (er under omstrukturering). Fremadrettet: samarbejde mellem AKB og Lundtoftegade og andre almennyttige boligforeninger om energibesparelser og andre miljøtiltag. Der har været kontakt til de forskellige samarbejdspartnere, men der er ikke udregnet hvor meget de indgr med i budgettet Formidling af projektresultaterne formuleres både målrettet til AKB Lundtoftegade og til brug for andre lignende sociale boligbyggerier. AKB Lundtoftegade har et velfungerende kommunikationsnetværk f.eks. har de intern tv-kanal, beboerblad osv. Det vil projektet benytte sig af i den interne formidling til beboerne. Bl.a. skal der fremstilles små videoer til brug for den lokale Tv kanal. Manual til energibesparelser og adfærdsændring. En publikation der beskriver projektforløbet. Video der produceres af beboerne, som kan distribueres til de andre almennyttige boligbyggerier, samt vises i lokal-tv Fremstilling af piktogrammer. Det er et stort ønske fra beborådgiver Anker Pedersen, at der fremstilles piktogrammer, som han kan bruge i det daglige arbejde. Deltagelse i København Kommunes Miljøfestival Projektresultaterne vil også kunne indgå som aktivitet i forbindelse med COP 15. Hvor en gruppe beboere evt. kan deltage og fortælle om erfaringer og resultater. Konkret aktivitet kan være deltagelse med en bod, video- og plancheudstilling. Eventuelt kan AKB Lundtoftegade også bruges som besøgssted for deltagere og gæster i forbindelse med COP 15. Evt. med start allerede efter sommerferien. Som opvarmning til topmødes. Pressemøde

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING

LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING SENDES TIL: Skov- og Naturstyrelsen, Presse- og Informationskontoret, Haraldsgade 53, 2100 Ø, sns@sns.dk Oplysninger om ansøger Navn: Navn: Agenda 21 center Indre

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Kvartalsafrapportering med sammenfatning

Kvartalsafrapportering med sammenfatning Kvartalsafrapportering med sammenfatning 1. Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttige boligbyggerier med blandet beboersammensætning 2. 6604-00-34 3. Projektperiode 01.01.09 31.12.09 4.

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere