Agenda 21 Grøn Nørrebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 Grøn Nørrebro"

Transkript

1 Agenda 21 Grøn Nørrebro Projekt Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning. Indhold 1. Projekttitel 2. Projektformål 3. Ansøger og underskriftansvarlig 4. Oplysninger om projektansvarlig og andre deltagere 5. Finansiering 6. Projektbeskrivelse 7. Projektets relevans 8. Dokumentation af projektets mål og resultater samt virkning på længere sigt 9. Sucess kriterier! 10. Projektansvarliges erfaring og kvalifikationer 11. Samarbejde og synergi med andre energispareaktiviteter 12. Formidlingsplan, offentliggørelse og forankring af projektets resultater. 13. Budget 14. Projektfaser Projektansøgning

2 1. Projekttitel: Energibesparelser og bærerdygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning 2. Projektformål: Agenda 21 Grøn Nørrebro ønsker med udgangspunkt i boligselskabet AKBs Lundtoftegade at udvikle et koncept til adfærdsændring mht. energiforbrug samt større miljø og klimabevidsthed blandt de enkelte beboere. Samt være med til at fremme besparelser og en bæredygtig udvikling i Lundtoftegadeafdelingen i samarbejde med bestyrelsen, beboere, ansatte og boligselskabet. Bl.a. effektivt affaldssortering, (der er affaldsskakte), samt miljørigtige indkøb af hårde hvidevarer (hårde hvidevarer hører til lejemålet) 3. Ansøger: Agenda 21 Grøn Nørrebro, Blegdamsvej 4B N 4. Oplysninger om projektansvarlig og andre deltagere Lisbeth Simonsen, Peter Kjøler 5. Finansiering Ansøgte beløb Bemærkninger til finansiering Agendacentrets løn- og personale politik er, at alle projektleder/koordinatorer får samme løn, og at arbejdsopgaverne ikke opdeles i for eksempel akademisk/administrativ, men alle kan udføre foreliggende opgaver naturligvis med hensyn til hvor der kræves specielle faglige kvalifikationer. Således udfører de to projektledere/koordinatorer alle opgaver i forbindelse med projektets aktiviteter. Det er planen at gennemføre en studietur for de to projektkoordinatorer til Tyskland eller Østrig, hvor de har stor erfaring med energibesparelse i byggeri; ved endelig beslutning om rejsemål vil der også blive lagt vægt på, at der i projektet indgår sociale elementer. Det planlægges, at der rejses med tog for at spare på CO 2. Under posten materialer indgår eventuelt indkøb af udstyr af måleudstyr. Til de faglige møder og rådgivning vil blive udført i tæt samarbejde med Københavns Energitjenesten, KABs Energidriftområde. Hvis relevant vil der blive brugt andre eksterne konsulenter. Litteraturstudier af undersøgelser af energiforbrug i privatboliger, set i relation til lejlighedsstørrelse, antal beboere i husstanden og husstandsindkomst.. detaljeret beskrivelse af AKB Lundtoftegade i samarbejde med bestyrelse etc. ejendommens forbrug af el vand, varme. Nøgletal Undersøge muligheder for at optimere affaldssortering og genbrug. Kontakt til boligselskabet hvordan der samarbejdes med de enkelte afdelinger om energibesparelser og miljøtiltag og hvordan samarbejdet kan udbygges. Befolkningens viden og holdning til klimaspørgsmål I følge Det har vist sig at el- og varmeforbrug afhænger af bygninger såvel som beboere. Forskelle i varmeforbrug skyldes væsentligst bygningsmæssige forskelle (rapport ) forskelle i elforbrug afhænger af hvor mange apparater den enkelte husstand har, og hvor meget de bruges, men ikke af apparaternes energieffektivitet. Rapporten viser desuden at beboernes holdning til forbrug er afgørende for størrelsen af deres energiforbrug, men denne holdning er langtfra altid begrundet i en bestemt holdning til miljø. Data systematiseres og der udarbejdes en midlertidig kampagnestrategi. Projekt: Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning.

3 Projektbeskrivelse 1. fase forprojekt januar medio marts Litteraturstudier af undersøgelser af energiforbrug i privatboliger, set i relation til lejlighedsstørrelse, antal beboere i husstanden og husstandsindkomst. Detaljeret beskrivelse af AKB Lundtoftegade i samarbejde med bestyrelse og ansatte samt Nøgletal. Undersøge muligheder for at optimere affaldssortering og genbrug. Kontakt til boligselskabet hvordan der samarbejdes med de enkelte afdelinger om energibesparelser og miljøtiltag og hvordan samarbejdet kan udbygges. Undersøgelser af befolkningens viden og holdning til klimaspørgsmål. Ifølge Kirsten Gram-Hanssens undersøgelse Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle har det bl.a. vist sig, at beboernes holdning til forbrug er afgørende for størrelsen af deres energiforbrug, men denne holdning er langtfra altid begrundet i en bestemt holdning til miljø. Det har vist sig at el- og varmeforbrug afhænger af bygninger såvel som beboere. Forskelle i varmeforbrug skyldes væsentligst bygningsmæssige forskelle. Forskelle i elforbrug afhænger af hvor mange apparater den enkelte husstand har, og hvor meget de bruges, men ikke af apparaternes energieffektivitet. Data systematiseres i forhold til Lundtoftegade, og der udarbejdes en midlertidig kampagnestrategi Indsamling af eksisterende oplysningsmateriale: foldere, pjecer, video/film hjemmesider, 1 ton Mindre Kampagnen og Københavns Kommune Klimakampagne, Al Gores film: The Incovenient Truth! Udarbejdelse af spørgeskemaer vil naturligvis bygge på eksisterende spørgeskemaundersøgelser men tilpasses de faktiske forhold i lundtoftegadebebyggelsen. Opsamling og evaluering af første fase. 2. fase aktiviteter omkring samarbejdet: marts juni. Fase 2 starter med det der bærer hele projektet: Kontakt til beboerne, med indkaldelse af fællesmøder. Besøg i lejligheder. Etablering af fokusgrupper : ældre, unge (ungdomsklubben) børnefamilier, beboere på forskellige former for overførselsindkomst: dagpenge- og bistandshjælpsmodtagere og førtidspensionister, folkepensionister, eller hvordan det viser sig mest hensigtsmæssigt at opdele beboerne. Den midlertidige formidlings strategi justeres og udvikles i takt med at beboernes ønsker og viden kommer frem: Hvilken formidlingsstrategi der vil være den mest effektive over for de forskellige grupper. Der oprettes evt. en slags sekretariat med frivillige, der kan informere om projektet, som kan registrere og i samarbejde med A21koordinere beboernes ønsker og ideer. Samt når det er relevant have kontakt til medier og relevante organisationer. Derudover nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, ejendomsfunktionærer, blok ansvarlig og andre frivillige samt personale fra bebyggelsens institutioner, med tæt tilknytning til AKBs Energidrift, om muligheder for implementering af energibesparelser og miljøtiltag i bebyggelsen. Planlægning af det videre arbejde.

4 Der arrangeres udflugter til ex. Energi- og Vandværkstedet i Rødovre, Affalds- og Energiværkstedet på Nørrebro, Avedøreværket, Danfoss. Dette er vigtigt for forståelsen af sammenhængen mellem energiforbrug klima og miljø og til inspiration, at beboerne kommer ud og ser nye måder at gøre tingene på, samt at de får visuelle/fysisk oplevelser for at kunne være med til at udvikle kampagnen. Derudover afholdes filmforevisning med debat, informationsmøder om energibesparelser, affaldssortering og hvad affald kan bruges til: F.eks. kommer 4 % af el-produktion fra affald, hvorfor er økologi godt i forhold til CO 2- balancen: Meget humus i jorden binder C-atomer. Møder om en generel forståelse af sammenhængen mellem forbrug, personligt energiforbrug og miljø og klimaproblemer. (Folk er ofte ikke klar over sammenhængen mellem miljø og klimaproblemer og energiforbrug. Og pga. betalingsservice er folk ofte ikke bevidste om hvor meget de betaler for el.( Gram-Hanssen)) Samt naturligvis hvad beboerne måtte have af emner, de ønsker belyst og diskuteret. Det er vigtigt at så mange så muligt mødes og diskutere og udveksler erfaringer: at det hele ikke blot formidles via det interne tv - net, beboeravisen og omdelte pjecer. Som udgangspunkt kan møderne afholdes blokvis (Lundtoftegade bebyggelsen består af 4 blokke med 12 etager og 3 med 5 etager). Oplysning om 1 ton Mindre kampagnen og København Kommunes Klimakampagne og hvordan kampagnerne kan tilpasses og bruges i boligforeningen og institutionerne. De forskellige aktiviteter dokumenteres ved video/dvd, foto. Evaluering af fase 2 i samarbejde med fokusgrupper/beboerne og arbejdsgruppen. 3. fase kampagne august oktober Med udgangspunkt i de foregående måneders arbejde, udarbejder beboere og ansatte i samarbejde med A21 en Klima- og Miljømanual, rådgivningsvejledning og kampagnemateriale. Bebyggelsen har internt tv og beboerblad, hvilket giver gode muligheder for formidling specielt til læsesvage grupper. Men den personlige kontakt er dog den vigtigste. A21 foretager 70 (10 %) lejlighedsbesøg i samarbejde med Energitjenesten fordelt på de forskellige beboergrupper. Det sikres at relevant materiale omdeles til alle husstande. På nuværende tidspunkt er der et ønske fra beboerrådgiveren om udvikling af piktogrammer, som vil være forståelige for alle. Hvilket vil kunne blive en sjov og givende proces for både børn og voksne. Beboere der ønsker det kan oplæres til miljøambassadører og fortsætte arbejdet efter 2009 med fortsat tilknytning til Agendacentret. Deltagelse i Københavns kommunes Miljøfestival. Evaluering af fase 2 i samarbejde med beboere og arbejdsgruppen. 4. fase formidling udadtil oktober medio december. Forløbet og det udviklede materiale lægges på Lundtoftegades- og Agendacentrets hjemmeside. Der udarbejdes en publikation om forløbet. De foreliggende videooptagelser redigeres til en video der kan bruges i kampagner i almennyttigbyggeri. Hvis beboere og ansatte ønsker det, omvisning i Lundtoftegade.

5 Pressemeddelelser. Eventuelt kan AKB Lundtoftegade også bruges som besøgssted for deltagere og gæster i forbindelse med COP 15. Evt. med start allerede efter sommerferien. Som opvarmning til topmødes. Evaluering, afrapportering. Pressemøde 7. Projektets relevans I Vedvarende Energi & Miljø blev direktør Hans Duus, Dansk Energi spurgt, om det var ligegyldigt om fru Larsen sparede på el, når kvoten bare blev solgt til andre EU lande, Han sagde: Jeg vil svare fru Larsen, at hun skal fortsætte med at spare på energien, for jo mere hun sparer på de fossile brændstoffer, jo billigere bliver kvoterne, og dermed bliver det lettere for politikerne at lave en skrap reduktion. Kyoto-protokollen vedtaget i Japan 1997 indeholder bl.a. bestemmelser om international handel med kvoter. Kvotesystemet, der kan være svært at overskue for borgerne, og det indebærer en fare for ansvarsforflygtigelse. Men systemet er kun et redskab, der giver økonomiske incitamenter for at nå de nødvendige reduktioner. Der er fortsat brug for at alle sparer alt hvad de kan på energien. Hver eneste sparet liter olie, kilo kul og kilowatttime har en gavnlig virkning på det globale klima. Sekretariatschef, Göran Wilke, foreslog i Politiken d , at staten belønner en ekstra spare-indsats fra borgernes side ved at opkøbe et tilsvarende antal EU-kvoter. Ikke for at bruge dem, men for at destruere dem. Den samlede mængde af kvoter i EU og senere på globalt plan - bestemmes nemlig på længere sigt af forbrugernes og virksomhedernes faktiske adfærd. Jo mere det lykkes at spare på energien i dag, jo bedre kan politikerne i Danmark, i EU og på FN s klimamøder (COP ) sænke loftet i morgen. Men på trods af økonomiske incitamenter, har man måtte erkende, at der også brug for kampagner og oplysning. Jo lavere energiforbruget er i EU jo mere ambitiøst kan EU arbejde for en global aftale. EU kommissionen har vedtaget en Handlingsplan for energieffektivitet ( ) og målet er at nedbringe energiforbruget med 20% inden udgangen af I meddelelse fra kommissionen af 19. oktober 2006, står der bl.a. Hvis der skal opnås markante og og vedvarende energibesparelser, skal der udvikles mere energieffektive teknologier, produkter og tjenesteydelser, og der skal ske en adfærdsændring så vi bruger mindre energi (min kursivering), uden at det går ud over livskvaliteten. Endvidere: Forbrugernes købsbeslutninger er afgørende for, at handlingsplanen lykkes. For at oplyse offentligheden om betydninger af energieffektivitet ønsker kommissionen at udarbejde en række uddannelsesforanstaltninger om energi og klimaforandringer. Og i meddelelse fra Kommissionen af 10. januar 2007: Klimastrategi: Foranstaltning til bekæmpelse af klimaændringer frem til 2020: En reduktion af CO 2 -emissionerne vil desuden bidrage til at forbedre luftkvaliteten, hvilket giver enorme sundhedsfordele. De fleste undersøgelser viser desuden, at klimapolitikken vil få en positiv indvirkning på beskæftigelsen på områder som f.eks. vedvarende energi og fordelene ved at bekæmpe klimaændringerne rækker ud over EU s grænser. Og Strategien hviler hovedsagelig på eksisterende politikker og bevidstgørelse af borgerne. Igen og igen fremhæves det at det er nødvendigt med en adfærdsændring, bevidstgørelse, oplysning til borgerne. Men de fleste kampagner er ikke målrettet socialt svage borgere, der er mere eller mindre marginaliseret måske fordi man ikke skønner at de forbruger specielt meget energi? Og fordelene ved at bekæmpe klimaændringerne : øget beskæftigelse og ikke mindst sundhedsfordele vil have stor betydning for disse grupper. Ved en målrettet oplysnings indsats, vil disse grupper integreres i miljø- og klimadebatten og udvikling af deres boligområde til gavn for det nære såvel som det globale klima.

6 I februar 2008 nedsætter regeringen en klimakommission i den forbindelse udtaler Connie Hedegaard: Klimakommissionen er et led i Danmarks ønske om at fremme løsningerne på klimaforandringerne, Derfor håber jeg at kommissionen løbende sørger for en bred folkelig debat om fremtidens klimapolitik. Og at eksperterne vil tænke ind hvordan deres viden når ud til os andre. Igen bliver der udtrykt behov for formidling og debat! Men formidlingen og debatten, når ofte ikke ud til store dele af de grupper der bor i socialt boligbyggeri. De føler sig udenfor, de føler ikke der bliver talt til dem, de forstår ikke middelklassens sprog. Hvis man for eksempel tager Københavns Kommunes Klimakampagne for københavnere foreslås der arrangementer som økologiske gourmetmiddage med klimaoplæg, vinsmagning krydret med klimaoplæg! Kampagnen kan naturligvis godt bruges, men kræver lidt justering, personlig kontakt og opfølgning. Det samme gælder for 1 ton Mindre kampagnen, hvor for eksempel lån af materiale, kunne være en god ide til klimadage/uge aktiviteter i lundtoftegade. Boligselskabet AKB Der er identificeret potentialer for betydelige energibesparelser i den almene boligsektor, primært gennem tekniske installationer,, men også gennem adfærd. Det viser et projekt, der blev ledet af Rambøll og udført i et samarbejde med Statens byggeforskningsinstitut, Boligselskabernes landsforening, danske Almennyttige boligselskaber, KAB (Bygge og bolig administration). Boligselskabet AKB og afdelingen Tåstrupgård deltog i perioden i det europæiske projekt SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe Bæredygtig renovering i Europa) Formålet med projektet var at udvikle værktøjer, der kan styrke beboerdemokratiet og fremme en bæredygtig renovering af større, yngre bebyggelser. SUREURO definerer bæredygtighed som summen af økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske elementer med fokus på beboernes trivsel og helbred. AKB ønsker overordnet at arbejde så miljø- og energirigtigt som muligt i takt med den teknologiske udvikling. Miljøpolitikken dækker syv områder, der ikke kun er rettet mod det fysiske miljø, men også mod udvikling af holdninger, beboerinddragelse partnerskab. De enkelte afdelinger i AKB er relativt autonome og Lundtoftegade har ikke et nævneværdigt samarbejde omkring energibesparelser og miljø med AKB. AKBs miljøpolitik indeholder bl.a. følgende målsætninger: forbedre og støtte afdelingernes muligheder for at udarbejde lokale miljøplaner - arbejde for at opnå miljøcertificering af afdelingerne udvikle adgang til afdelingernes grønne regnskaber på AKBS hjemmeside arbejde for at udvikle lokale partnerskaber, der sikrer afdelingers og lokalområders grønne kvalitetsudvikling ved at tage initiativ til eller indgå i lokale tiltag for fremme af affaldssortering og genanvendelse indgå i udviklingsprojekter for fjernlæsning af målere med henblik på forbrugsbegrænsning. I Lundtoftegade er der mange aktive beboere, der arbejder frivilligt, men ikke med energibesparelser og miljø. Projektet mål er at indtænke klima - og miljø i deres aktiviteter og i deres boligforening. Dette projekt ønsker at formidle og udvikle SUREUROs målsætninger i Lundtoftegade. Succes kriterier for projektet Der laves aftaler med konkrete beboere om sparetiltag samt blive klimaborger. Der gennemføres interview med 10 % af lejemålene og spørgeskemaer til alle lejemål Mål at alle beboere har fået udførlig information om mulighederne for at spare el vand varme vand samt motiverer til adfærdsændring. Måling

7 el (varme forbrug) på forbrug ved besvarelse af spørgeskema. Ejendommen forbrug dokumenteres. At beboerne får ejerskab til energibesparelser og miljørigtig adfærd. At der nedsættes et miljøudvalg i afdelingen, som i samarbejde med de ansatte kan sikre kontinuiteten i de igangsatte initiativer. At ansatte og bestyrelser får kendskab til ejendommens forbrug og dermed i samarbejde AKB kan tage initiativer spareplaner for at reducere boligforeningens samlede forbrug. AKB Lundtoftegade har et virksomt netværk med flere frivillige grupper. Projektet skal dels bygge på dette netværk men kan også være med til at styrke netværket gennem de fælles projektaktiviteter i boligforeningen, samt være med til at bringe stafetten videre til andre boligforeninger. 9. Projektansvarliges erfaring og kvalifikation Projektansvarlige er Agenda 21 Grøn Nørrebro er en selvejende institution under Københavns Kommune. Agenda 21 Grøn Nørrebro har eksisteret siden Arbejdet er organiseret rundt om følgende hovedtemaer temaer: Affald, Resurser: el, vand, varme, vedvarende energi, Det Grønne, Trafik og Mad. Arbejdet organiseres således, at det er de tilknyttede projektkoordinatorer der har ansvar for projektudvikling dvs. ansøgning, implementering af projektaktiviteter og afrapportering, samt regnskab. Det overordnede ansvar påhviler centerlederen. En væsentlig del af Agenda 21 Grøn Nørrebros er: borgerinddragelse, dialog, kommunikation, kampagner, beslutningsprocesser, motivering, rådgivning, støtte ildsjæle, samarbejde med kommunen om deres miljøtiltag, hjælp og rådgivning i forbindelse med energibesparende forbedringer og andre miljøtiltag. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med andre organisationer f.eks. Energitjenesten, Københavns Energi og Miljøkontor (KMEK), Det Økologiske råd, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), borgere og lokale foreninger. Se i øvrigt vedhæftede Lokal Agenda 21 Plan Dobbeltklik for at skrive i feltet. OBS! Maks. Tekstmængde som feltets nuværende størrelse! Tæt samarbejde med Københavns Energitjeneste og udvikling af erfaringer med energitjek i privat boliger. Fokusgrupperne vil blive orienteret om lejlighedsbesøg af repræsentant fra Energitjenesten. Beboere skal klædes så godt på, at de kan foretage lejlighedsbesøg og orientere om energibesparelser. Samarbejde med projekt Fra A til Mimersgade om uddannelse af miljøambassadører og energibesparelse og miljøformidling til indvandrere. Der er dog ikke planlagt en direkte uddannelse af miljøambassadører I det generelle samarbejde med Københavns Kommune vidensdeling omkring miljøoplysning til socialt svage grupper. Formidling af København kommunes klimakampagne samt 1 Ton Mindre kampagnen.

8 Samarbejde med boligselskabet AKB om udvikling implementering af SUREUROs målsætning for bæredygtigudvikling og AKBs miljøpolitikker. (se under projektets relevans) Hvis det viser sig relevant samarbejde med socialforvaltningen omkring inddragelse af bistandsmodtagere, førtidspensionister og starthjælpsmodtagrere i aktiviteterne. Evt. inddragelse af en miljøvinkel i det sociale arbejde. Der kunne evt udvikles projekter i et samarbejde mellem A21 og socialcentret, hvor energibesparelser, klima og miljø indgår som et væsentligt element bl.a. i Nørrebros to boligsociale projekter: Rabarberlandet og Jagtvejsprojektet (er under omstrukturering). Fremadrettet: samarbejde mellem AKB og Lundtoftegade og andre almennyttige boligforeninger om energibesparelser og andre miljøtiltag. Der har været kontakt til de forskellige samarbejdspartnere, men der er ikke udregnet hvor meget de indgr med i budgettet Formidling af projektresultaterne formuleres både målrettet til AKB Lundtoftegade og til brug for andre lignende sociale boligbyggerier. AKB Lundtoftegade har et velfungerende kommunikationsnetværk f.eks. har de intern tv-kanal, beboerblad osv. Det vil projektet benytte sig af i den interne formidling til beboerne. Bl.a. skal der fremstilles små videoer til brug for den lokale Tv kanal. Manual til energibesparelser og adfærdsændring. En publikation der beskriver projektforløbet. Video der produceres af beboerne, som kan distribueres til de andre almennyttige boligbyggerier, samt vises i lokal-tv Fremstilling af piktogrammer. Det er et stort ønske fra beborådgiver Anker Pedersen, at der fremstilles piktogrammer, som han kan bruge i det daglige arbejde. Deltagelse i København Kommunes Miljøfestival Projektresultaterne vil også kunne indgå som aktivitet i forbindelse med COP 15. Hvor en gruppe beboere evt. kan deltage og fortælle om erfaringer og resultater. Konkret aktivitet kan være deltagelse med en bod, video- og plancheudstilling. Eventuelt kan AKB Lundtoftegade også bruges som besøgssted for deltagere og gæster i forbindelse med COP 15. Evt. med start allerede efter sommerferien. Som opvarmning til topmødes. Pressemøde

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Hållbar Udveckling Väst, 29. maj 2012 Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Agenda 14:00 14:45: Albertslund Kommune, miljø- og klimaprojekter 14:45 15:00: Walk and talk 15:00 15:45:

Læs mere

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting Indhold Kort om undersøgelsen De fire hypoteser Opsamling Formål Projektets overordnede formål er at skabe

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Sikring af en energirenovering BOLIGENERGISKOLE Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Projektet er støttet af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Frederikshavn Boligforening. BoligEnergiSkole

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15)

Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15) Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15) Vi skal bruge EU's energi-og klimapolitik Gunnar Boye Olesen International Network for Sustainable Energy International Network for Sustainable Energy Netværk

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi indsatsen Fredensborg Kommune Hvordan lige pludselig så stor fokus på energi og klima i Fredensborg? Politikere og ildsjæle i forvaltningen insisterer på at gøre en forskel. Stor ledelsesmæssig opbakning

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Beboerdemokrati. Vidste du

Beboerdemokrati. Vidste du Beboerdemokrati Når du flytter ind i en almen bolig, så flytter du samtidigt ind i en boligforening, der er demokratisk opbygget. Det er Jer der bor til leje, der er med til at bestemme i boligforeningen.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse

www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse Den 1.november 2012 træder en ny europæisk forordning (EF) nr. 1222/2009 i kraft. Nye dæk skal fra og med den dato mærkes med en label, så en forbruger bedre har mulighed

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen indeholder projektbeskrivelser for de miljøindsatser, som ønskes igangsat, videreført eller gennemført i administrationen og de

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Mødedato 3. november 2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, Blåt lokale Mødetidspunkt kl. 13.00 Forventet sluttidspunkt kl. Steen Rosvang Andersen

Læs mere