Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør"

Transkript

1 Klimaregnskab 2013

2 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor har vi i år valgt udelukkende at fokusere på el og varmeforbrug. Vi har fjernet udledning fra transport, som konstant har udgjort %. Vores transport er i høj grad er afhængig af eksterne aktiviteter, som vi ikke direkte har indflydelse på. Det er vigtigt, at vi fastholder vores fokus på adfærd og holdninger. I 2014 vil vi fortsat have fokus på, at husets medarbejdere tænker klima og miljø ind som en del af deres daglige rutiner. Samtidig med at vi fortsat også har fokus på miljørigtige løsninger i forbindelse med indkøb. Resultatet i dette års klimaregnskab, er en stigning på 9 % fra 2012 til 2013 fra 177 tons CO 2 til 193 tons. Forklaringen findes i en kombination af større forbrug af el på køling og en miljødeklaration på el, der er steget fra Fra 2011 til 2013 har vi dog oplevet en reduktion på 8 % fra 2010 tons CO 2. Derfor har vi også ultimo 2013 fået sat solfilm på sydvendte vinduer i domicilet, så forbruget på el til køling skulle blive reduceret fremadrettet. Dette fører os nærmere vores mål om, at blive blandt de kontor- og administrationsvirksomheder, der har den mindste CO 2 -udledning. Siden udgangspunktet i 2010 har vi allerede reduceret vores udledning med 23 %. Vores langsigtede mål er, at vi i 2015 har reduceret vores samlede udledning af CO 2 med 35 % i forhold til vores udledning i 2010 på 280 ton CO 2. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Side 2

3 Hovedtal og nøgletal 2013 Siden vi vores første klimaregnskab i 2010 har vi hvert år reduceret vores CO 2 emission betragteligt. Desværre har 2013 budt på en stigning på 9 % fra 2012 til 2013 fra 177 tons CO 2 til 193 tons. Stigningen skyldes hovedsageligt et større forbrug på el til køling og miljødeklarationen på el er steget fra 2012 til I perioden har vi også reduceret vores medarbejderantal, hvilket har stor betydning for forbrug og CO 2 emission fra el- og varme pr. medarbejder, da køling, lys og varme ikke er personafhængigt som fx transport. Stigningen er 18 % i CO 2 emission pr. medarbejder. Side 3

4 Fordeling af CO 2 emissioner Side 4

5 Klima- og miljøpolitik Klima- og miljøpolitik for Forsikring & Pension Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser, har siden efteråret 2007 arbejdet med mulighederne for at påvirke klimaudviklingen. Formålet med Forsikring & Pensions klima- og miljøpolitik er, at fastsætte de overordnede principper og mål for vores arbejde hen imod en mere klimavenlig drift af organisationen. Klima- og miljøpolitikkens ikrafttræden og vedligeholdelse Klima- og miljøpolitikken blev implementeret den 1. januar Forsikring & Pensions direktion har ansvaret for, at klima- og miljøpolitikken bliver implementeret og er ajourført. Dette skal ske én gang årligt i forbindelse med godkendelse af klimaregnskab. Visionen med klima- og miljøpolitikken Forsikring & Pensions vision er, at være blandt de kontor- og administrationsvirksomheder, der har den mindste CO 2 -udledning. Vi vil være åbne om vores klimaindsats og hvert år offentliggøre nøgletal for vores bidrag til udledningen af CO 2. Side 5

6 Aktiviteter Medarbejderne i Forsikring & Pension er en vigtig faktor for udmøntning af vores vision for klimaarbejdet. Vi har arbejdet med dette område over årene, hvorfor vores domicil, tekniske hjælpemidler samt adfærd løbende er blevet justeret til at være så klimavenlig som mulig. Vi har eksempelvis: 2. halvår 2013 er der blevet opsat film på sydsiden af huset for at minimere varmegener. Det, forventer vi, vil have en positiv effekt på vores elforbrug i forhold til køling. Vegetardage i kantinen Økologiske råvarer i kantinen, hvor det økonomisk og kvalitetsmæssigt er muligt Et begrænset udvalg i kantine for at minimere madspild Genbrugspapir i print/kopimaskiner Et begrænset udvalg af kontorartikler, der som udgangspunkt er produceret af genanvendt materiale. Firmacykler Gennemført en kontrol af, at alle vores lyskontakter fungerer optimalt således at der kun er lys, der, hvor der er medarbejdere. Fokus på miljøet i en bredere forstand, og tænke i løsninger der rækker videre end, hvad vi kan måle i vores CO 2 regnskab. Eksempelvis har vi ikke sodavand i kantinen bl.a. for at minimere transportudledningen. Vi vil i 2014 fortsat arbejde med medarbejdernes engagement og kendskab til, hvorledes den enkelte medarbejder kan bidrage til en mere klima- og miljøvenlig drift af organisationen. Vores fokus vil i 2014 være på: Papirforbrug print i særdeleshed Madspild Der udover har vi primo 2014 fået nye mere energivenlige printere og ultimo 2014 skal vi udskifte vores kaffemaskiner. Side 6

7 Resultater i 2013 Klimaregnskabet vil fremover kun omfatte kontorhold (dvs. el- og varmeforbrug). De foregående 3 år har denne post udgjort mellem 85 og 89 % af vores samlede CO 2 emission. Transport-posten indebærer i højere grad end kontorhold et element af skøn, kombineret med at ikke alle rejser pr. bil og fly er blevet registreret i klima-regnskabet. Vi har vurderet, at vi vil få et mere retvisende og overskueligt regnskab ved at minimere de poster, som vi rapporterer på. Fra 2012 til 2013 er vores CO 2 emission steget med 9 %. Alligevel har vi siden 2010 reduceret vores CO 2 emission med 23 % fra 249 tons CO 2 til 193 tons i Vi skal holde fokus på vores klimabelastning fremover, hvis vi skal nå vores mål om en reduktion på 35 % i Andre faktorer Herudover udgør papir en vigtig miljøpåvirkning, som vi arbejder på at mindske. I 2013 har vi dog oplevet en betydeligt større forbrug tidligere. Dette er derfor et sted vi vil sætte ind i Fra 2010 til 2012 har vi reduceret vores papir indkøb med 25 %. Men i 2013 har vi indkøbt ark, hvor vi i 2012 indkøbte ark. Det svarer til en stigning fra 2012 til 2013 på 13 %. Men fra vores udgangspunkt i 2010 har vi stadig reduceret forbruget med 15%. Noget af forklaringen kommer af, at de nye printere krævede en del testprint i forbindelse med opsætningen, men i efteråret 2014 vil vi lave en kampagne for at minimere printforbruget. Vi har valgt, at benytte indkøb af papir som indikator, da vi således får det totale papirforbrug og ikke kun forbrug i husets printere. Grønne erhverv Forsikring & Pension er medlem af grønne erhverv, det tidligere Københavns Miljønetværk. Selv om vi er flyttet til Gentofte, er vi fortsat medlem, da vi gennem medlemskabet får værdifuld viden og inspiration. Side 7

8 Resultatopgørelse og indikatorer Antal medarbejdere og areal Antal medarbejdere Bruttoareal Opvarmet areal , m m m m m m m m 2 CO 2 -emissioner fra elforbrug El kwh g CO 2 / kwh* CO 2 (ton) , , , ,10 * Miljødeklaration: CO 2 emissioner fra fjernvarmeforbrug Fjernvarme kwh g CO 2 / kwh* CO 2 (ton) , , , ,93 * Miljødeklaration: Side 8

9 Indikatorer Indikator CO2-emmission i alt (ton) CO2-emmission pr. medarbejder (ton) 2,02 1,88 1,56 1,83 El og varme Elforbrug pr. medarbejder (kwh) 3275, , , ,34 Elforbrug pr. m2 opvarmet areal (kwh) 109,38 108,99 103,01 108,68 Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) 3112, , , ,49 Varmeforbrug pr. m2 opvarmet areal (kwh) 103,96 94,90 107,61 104,83 CO2-emmission fra forbrug af elektricitet pr. medarbejder (ton) CO2-emmission fra forbrug af varme pr. medarbejder (ton) 1,64 1,54 1,18 1,45 0,37 0,34 0,37 0,38 * Tal for 2010, 2011 og 2012 er omregnet, så el og varme kan sammenlignes med tallene i 2013 Side 9

10 Anvendt regnskabspraksis I dette afsnit om anvendt regnskabspraksis beskrives, på hvilket grundlag klimaregnskabets data og indikatorer er tilvejebragt. Areal Antal m 2 etageareal er beregnet af Carlsberg Ejendomme/Dan-ejendomme og fremgår af vores kontrakt samt af afregninger for el og varme. Medarbejdere Antallet af medarbejdere pr. regnskabsår er opgjort som gennemsnitligt antal ansatte pr. hver den første i måneden. Aktiviteter, der er omfattet af regnskabet Vi har valgt udelukkende, at fokusere på kontorhold (elforbrug og fjernvarme), da det er disse faktorer der fylder mest i klimaregnskab (knap 90%) og det er dette område hvor vi har den største mulighed for at gøre en indsats og forbedre vores CO 2 emission. Emissioner af CO 2 Emission af CO 2 er beregnet for foreningens forbrug af elektricitet og fjernvarme Beregningerne er sket med anvendelse af offentlige kilder til emissionsfaktorer m.v. for henholdsvis 2010, 2011, 2012 og Elektricitet: Kilde: Energinet.dk, miljødeklaration 2010, 2011, 2012 og Vi benytter el-deklarationen opgjort efter 200% metoden, da denne metode er brugt i deklarationen for fjernvarme. Herudover har vi korrigeret for tab i distributionsnettet med 5 %. Forbrug af elektricitet er indregnet på baggrund af modtagne faktura og årsopgørelser fra energileverandøren om forbrug pr. måler på henholdsvis års- og månedsbasis, samt af endelig afregning af fællesudgifter modtaget fra Dan-ejendomme. Da vores It-drift er outsourcet, har vi til brug for regnskabet bedt om et estimeret tal for brugte Kwh. Fjernvarme: Kilde: CTRs varme-deklaration 2010, 2011, 2012 og 2013: Side 10 Forbrug af fjernvarme er indregnet på baggrund af årsopgørelse fra Gentofte fjernvarme samt afregning fra Dan-ejendomme for fællesforbrug.