REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014"

Transkript

1 DATO KONTAKTPERSON MAIL Rasmus Fuglsang Jensen REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg Sven Ø. Ladefoged, Lasse Vester, Poul-Erik Olsen, Gita Monshizadeh og Rasmus Fuglsang Jensen Dagsorden 1. Velkomst 2. Nyt delprojekt omkring modelstandard 3. Evaluering af delprojekt 4. Evaluering af koordineringsgruppen 5. Evaluering af hjemmesiden 6. Projektøkonomi 7. Eventuelt 1. Velkomst Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet, som i dagens anledning var afholdt via video. Styregruppen har besluttet at flytte deres møde fra 5. december 2014 til 4. marts 2015, for at kunne alle deltagers stillingtagen til en projektøkonomi. Vi holder fast i dette møde, og udarbejder en opsamling på vores evaluering af arbejdet omkring det digitale anlæg. Punktet omkring styringsdokumentet blev udskudt til det kommende møde. 2. Nyt delprojekt omkring modelstandard På styregruppemødet 29. oktober 2014 kom koordineringsgruppen med det forslag, at der skal oprettes et nyt projekt omkring en modelstandard. Styregruppen godkendte projektets oprettelse, og koordineringsgruppen fik til opgave at foreslå en ankermand for projektet, samt udbygge projektbeskrivelsen. Rasmus Fuglsang tilbød sig som ankermand for projektet, hvilket koordineringsgruppen godtog. Det blev foreslået, at projektet indledes med en workshop, hvor branchens parter og organisationer bliver inviteret til en workshop omkring udformning og indhold af en modelstandard. 3. Evaluering af delprojekt Har ankermand for projekterne fremsender en skriftlig evaluering af deres projekt til Rasmus Fuglsang. Evalueringen samles og fremsendes styregruppen inden kommende styregruppemøde. Format til udveksling af data Manglende opfølgning på projektet. Der er ikke procedure for hvordan kommentarer til arbejdet besvares. Der blev desuden diskuteret mulighederne for at lave en erfaringsblog op hjemmesiden, hvor indmeldinger omkring problemer med formater, råd, erfaringer osv. kan uddybes. Ved gennemførsel af projektet blev der lavet et notat omkring problematikkerne ved forskellige softwarefortolkninger af LandXML. Notatet er aldrig blevet offentliggjort på hjemmesiden. Lagnavngivning Projektet har ikke kunne gennemføres uden hjælp fra konsulent. Det er dog også det projekt, som har opnået flest resultater. Der er stigende efterspørgsel for brug af lagene, men også for udbygning af lagene. -

2 I forbindelse med høringer har det været meget svært at komme bredt ud til branchen. Fornemmelsen er, at det kun er de i projektet involverede parter, som kommenterer på høringerne. Referencekoordinatsystemer Der har på det første møde i gruppen været tvivl omkring hvad opgaven gik ud på. Gennemførselstiden for projektet har også været alt for lang. Effektivt set kunne projektet have været gennemført på to måneder i stedet for to år, hvis ressourcerne havde været til stede. Det var en rigtigt positiv oplevelse med en fysisk bestigelse og workshop. Her kom der en god dialog i gang omkring anvendelsen af referencekoordinatsystemerne. Der har været uklarhed om hvem som er en del af projektgruppen, og hvem der har bidraget til projektet. Der bør laves en principiel beslutning omkring fordelingen af personer. Eventuelt opdatering af handlingsplanen. Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 1 Projektet mistede styringen under gennemførslen. Der var to studerende tilknyttet projektet, og deres skolerapport blev set som resultatet af arbejdet. Det viste sig som en effektiv måde at dokumentere resultaterne. Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 2 Analyserne er lavet på forsøgsstrækninger som er en del af fysiske anlægsprojekter. Det er derfor meget svært at planlægge og disponere over tid i forhold til dette. Objekter Det er vigtigt at styrergruppen kommer med tilbagemeldinger på projektdeltagere. 4. Evaluering af koordineringsgruppen Der var generelt tilfredshed af koordineringsgruppens sammensætning, og det samme omkring mødefrekvensen. Videomøde mellem øst og vest blev anset som værende en god form. Der har ligget en del arbejde med arbejdet beskrivelser af organisation i handlingsplanen samt med udarbejdelse af styringsdokumentet. 5. Evaluering af hjemmesiden Ønskeliste til hjemmesiden ser ud som følger: Debatforum Tilmelding til nyhedsbreve International fane med erfaringer Fildeling Brugerprofiler Der var diskussion om anvendelse af eksempelvis LinkedIn til deling af informationer om blandt andet høringer. Dette kræver stadig at der skrives en tekst, og der skal stadig kunne henvises til hjemmesiden. Det bør overvejes om hjemmesiden skal bruges til deling omkring alle former for digitale informationer. Altså en nyhedssamling også fra andre områder eller firmaer. 6. Projektøkonomi På det kommende møde skal muligheden for at etablere en egentlig projektøkonomi diskuteres. 7. Eventuelt Side 2 af 6

3 BILAG 1. EVALUERING AF DELPROJEKTER Handlingsplanen Følgende tekst er taget fra det digitale anlægs handlingsplan og beskriver de forventninger styregruppen har til delprojekterne. DELPROJEKTER Koordineringsgruppen udvælger delprojekter inden for indsatsområderne som forelægges styregruppen til godkendelse. Herefter nedsættes en delprojektgruppe som laver en egentlig projektbeskrivelse. Projekternes omfang forsøges afgrænset således, at de kan løses inden for en tidshorisont på maksimalt ét år. Projekterne gennemføres i trinene 0 3 som vist på følgende tidsplanseksempel: Trin 0 Idé beskrivelse Koordineringsgruppen udvælger og definerer idéer til delprojekter inden for indsatsområderne. I koordineringsgruppen udpeges en ankermand samt deleprojektleder, som udarbejder en kort beskrivelse af projektidéen indeholdende et udkast for projektets tidsperspektiv samt økonomi. Vælger styregruppen at igangsætte projektet, nedsættes en delprojektgruppe som laver en egentlig projektbeskrivelse. Hver part fra styregruppen udvælger en eller flere deltager til bemanding af delprojektgruppen. Trin 0 afsluttes ved, at ankermanden indkalder til første delprojektgruppemøde. Trin 1 Analyse og planlægning Arbejdet består i at analysere mulighederne inden for den definerede idé, samt planlægge gennemførselen af projektet. Der udarbejdes en projektplan med afklaring af tidsplan, bemanding samt leverancer. Dette forelægges styregruppen, hvis stillingtagen til projektet afslutter trin 1. Trin 2 Gennemførsel På baggrund af projektplanen igangsættes gennemførsel af projektet. Projektlederen styrer projektet efter projektplanen, og holder samling på projektet. Der refereres løbende til projektets ankermand, lige som projektplanen løbende tilpasses projektet. Større ændringer forelægges styregruppen. Det er god kutyme at sende gruppens resultater i hørring hos branchen. Trin 2 afsluttet når projektet overgår til drift. Trin 3 Afslutning Evalueringen af projektet tager udgangspunkt i projektplanen samt den proces, som projektet har gennemløbet. Det vurderes ligeledes hvordan projektet er blevet modtaget af branchen, samt om der er behov for eventuelle opfølgninger/tilpasninger. Side 3 af 6

4 Evaluering Som evaluering til de enkelte delprojekter bedes hver ankermand for de projekter vi har gennemført, besvare følgende spørgsmål omkring projektet set i forhold til vores handlingsplan. Arbejdsprocessen 1. Blev projektet gennemført efter handlingsplanen? Giv eksempler på, at spillereglerne blev fulgt/ikke blev fulgt 2. Hvornår har der været tvivl om, hvad gruppens spilleregler er? 3. Er der behov for at handlingsplanen eller vores arbejdsform justeres? Projektet 4. Hvad gik godt? 5. Hvorfor gik det godt? 6. Hvad kunne gå bedre? 7. Hvad vil vi gøre anderledes næste gang? Delprojekter Delprojekt Format til udveksling af data Lagnavngivning Referencekoordinatsystemer Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 1 Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 2 Objekter Ankermand Poul Erik Gita Rasmus Poul Erik (Lone) Sven Lasse Side 4 af 6

5 2. EVALUERING AF KOORDINERINGSGRUPPEN Handlingsplanen Koordineringsgruppen Koordineringsgruppen fungerer som mellemled for styregruppen og delprojekterne. Det er op til det enkelte projekts ankermand, at holde koordinerings- og styregruppen orienteret omkring gruppens fremdrift, sikre en koordinering delprojektgrupperne imellem samt tilvejebringe beslutningsgrundlag for styregruppen. På samme måde står koordineringsgruppen også for den overordnede planlægning og koordinering af indsatsområderne. Rolle Identificere mulige delprojekter og forelægge dem styregruppen Følge status for indsatsområderne, både tid, økonomi og kvalitet Følge status for delprojekterne, både tid, økonomi og kvalitet Tilvejebringe beslutningsgrundlag for styregruppen Koordinere delprojekternes grænseflader i forhold til hinanden Tilvejebringe beslutningsgrundlag for projektejer/styregruppe i form af overblik over tid, ressourcer samt kvalitet i leverancen, kritiske problemstillinger og løsningsforslag Udpeger deltagere til delprojekterne Evaluering 1. Følger vi handlingsplanens forventer til os? Giv eksempler på, at spillereglerne blev fulgt/ikke blev fulgt 2. Hvad gik godt? 3. Hvorfor gik det godt? 4. Hvad kunne gå bedre? 5. Hvad vil vi gøre anderledes næste gang? Side 5 af 6

6 3. PROJEKTØKONOMI Der er i det digitale anlæg lagt op til, at hver enkelt deltager afholder egen udgifter ved deltagelse i arbejdet. Yderlig er der mulighed for i fællesskab, at afholde udgifter til eksempelvis indkøb af konsulentassistance, drift af hjemmeside osv. Udgifterne fordeles efter nærmere aftale ud fra hvert enkelt tilfælde. Såfremt der opstår et ønske om anvendelse af penge, er det op til hver enkelt part at undersøge om baglandet vil bidrage til dette. Ud fra tilbagemeldingerne tager styregruppen beslutning om igangsættelse af en given aktivitet. Der er lavet et budget for de aktueller aktiviteter, men opstår der uforudsete udgifter eller behov for tilføjelser, skal parterne igen tilbage til baglandet for at undersøge mulighederne for at øge det økonomiske bidrag. Praktisk set står Vejdirektoratet for betaling af de regninger som indkommer, og laver på baggrund af dette en opkrævning hos samarbejdets øvrige parter. Der er i styregruppen blevet rejst et forslag omkring oprettelse af en egentlig projektøkonomi, hvor hver af samarbejdets parter indskyder et fast årligt beløb. Dette vil lette beslutningsprocessen omkring igangsætning af nye projekter og give en fleksibilitet i forhold til mindre udvidelser og uforudsete udgifter. Regnskabsmæssigt vil det også være en lettelse for Vejdirektoratet årligt at kunne opkræve samme beløb, men også budgetteringsmæssigt har de enkelte parter mulighed for at afsætte et eksakt beløb for den kommende periode. I forslaget om projektøkonomien blev det diskuteret, at indbetalingerne skulle have en størrelse, således at det giver et økonomisk råderum til i højere grad at kunne indkøbe konsulent bistand til løsning af delprojekter. På den måde vil gennemløbstiden for projekterne kunne nedbringes, og dermed skabe plads til at gennemføre flere projekter. Desuden er der en lang række opgaver i forbindelse med vedligeholdelse, drift og udvikling af hjemmesiden for det digitale anlæg, som ville kunne løses med hjælp fra konsulentbistand. En del af koordineringsgruppen opgave er, at tilvejebringe beslutningsgrundlag for styregruppen - herunder ressourcer. Er der behov for en anvendelse af økonomiske midler til løsning af et projektet eller en opgave, skal styregruppen rejse finansieringen i forbindelse med beslutningen. Ved oprettelse af en projektøkonomi, kan koordineringsgruppen prioritere opgaverne på baggrund af de afsatte midler, og lade dette være en del af beslutningsgrundlaget. Inddragelse af konsulent bistand aftales fortsat ud fra en vurdering i hvert enkelt tilfælde, men følgende gives en række eksempler på, hvor projektøkonomien kan tænkes at komme i spil: Assistance fra fagtekniske eksperter, som ikke har mulighed for at deltage på frivillig basis Assistance til udvikling af hjemmesiden Assistance i forbindelse med kommunikation af arbejdsgruppernes resultater Assistance til opbygning af standarder i databasesystemer Punktet omkring projektøkonomi vil blive diskuteret på det kommende styregruppemøde 5. december Som forberedelse til mødet, er hver af samarbejdets parter blevet bedt om at undersøge muligheden for at bidrage med et fast årligt beløb på kroner til oprettelse af en egentlig projektøkonomi. Side 6 af 6

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere