Skatteministeriet J.nr Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den"

Transkript

1 Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2005) samt kommentarer til de indkomne høringssvar. Kristian Jensen /John Fuhrmann

2 Organisationernes høringssvar og Skatteministeriets kommentarer hertil Organisation Høringssvar Kommentar De Samvirkende Købmænd (DSK) Virkningstidspunkt for cigaret-, vin- og ølafgiftsændringerne DSK kan tilslutte sig udkastet udfra den argumentation, der ledsager lovforslaget men kun kæder, der på forhånd vælger at agere udfra forventet vedtagelse, vil dog kunne nå at have den nedsatte pris fra og med 9. januar Det må derfor forventes, at den fulde effekt først slår igennem i butikkernes markedsføring senere i løbet af januar Afgiftsgodtgørelse af lagre af øl og vin DSK kan tiltræde den påtænkte bagatelgrænse på 500 kr. og tilbyder i den forbindelse sin assistance i forbindelse med den kommunikation, myndighederne står overfor rettet imod butikkerne. Tidspunkt for ikrafttræden af tillægsafgift DSK vil gerne foreslå, at ikrafttrædelsestidspunktet for tillægsafgiften på alkoholsodavand bliver identisk med datoen, hvorpå emballageafgiften nedsættes, og det obligatoriske pant- og retursystem udvides; dvs. den 1. april Det vil lette butikkernes administrative arbejde, men også sikre forbrugerne størst mulig gennemskuelighed i priserne. Afgiftsgodtgørelse for lagre med alkoholsodavand DSK finder, at der burde tilbydes refusion i forbindelse med nedsættelsen af emballageafgiften, ligeledes med en bagatelgrænse på 500 kr. svarende til vilkårene ved emballageafgiftsnedsættelsen på øl og sodavand pr. 1. februar Skatteministeriet noterer sig DSK s bemærkninger om afgiftsændringernes fulde effekt. Skatteministeriet takker for tilbuddet om assistance i forbindelse med kommunikationen ud til butikkerne. Skatteministeriet vil tilstræbe at ikrafttrædelsestidspunktet for tillægsafgiften bliver sammenfaldende med nedsættelsen af emballageafgiften samt udvidelsen af pant- og retursystemet pr. 1. april Hvorvidt tidspunktet kan blive den 1. april 2005 afhænger imidlertid af, at finanslovsaftalens parter har nået at indgå en aftale om udmøntningen af provenuet fra tillægsafgiften til konkrete projekter. Skatteministeriet finder, at de to modsatrettede afgiftsændringer på alkoholsodavand nedsættelsen af emballageafgiften og pålæggelsen af tillægsafgiften til dels kan siges at opveje hinanden. Der hverken efteropkræves tillægsafgift af alkoholsodavand eller gives afgiftsgodtgørelse af afgiftsdifferencen på emballager til alkoholsodavand mv. For lagre af alkoholsodavand vil der endda være tale om en begunstigelse, som følge af at tillægsafgiften overstiger emballageafgiftsnedsættelsen. For lagre af andre gærede drikkevarer, herunder cider, vil der udelukkende være tale om en emballageafgiftsnedsættelse.

3 Skandinavisk Tobakskompagni (ST) Coop Danmark ST tager afgiftsforhøjelsen og -omlægningen til efterretning men finder det i lyset af den klare, modsatte anbefaling i Rapport om grænsehandel 2004 påfaldende, at der overhovedet sker en forhøjelse af cigaretafgiften. Med en dansk afgiftsforhøjelse som foreslået bliver der igen en mindre besparelse ved at købe cigaretter i Tyskland. Mere mærkbar og dermed af større betydning bliver imidlertid den øgede prisforskel mellem cigaretter købt i Danmark og cigaretter købt på danskernes rejsemål i Sydeuropa. Det må forventes, at den danske afgiftsforhøjelse vil føre til en betydelig vækst i denne del af grænsehandlen. Med virkningstidspunktet den 9. januar 2005 er der tale om en meget kort frist til implementering af de nye afgifter, når det tages i betragtning, dels at vi inden ikrafttræden og i en periode mellem jul/nytår skal have trykt ny emballage med nye EAN-koder ( stregkoder ) til de ganske mange varianter af cigaretpakker, og dels at vort lager af nugældende emballage rækker betydeligt ud over ikrafttrædelsesdatoen med den konsekvens, at vi må kassere ganske store mængder emballage. ST havde derfor gerne set, at afgiftsstigningen var blevet gennemført med et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder. Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften Coop er enige i, at borgernes lovlige grænsehandel ikke stimuleres mærkbart af den foreslåede afgiftsændring, hvis afgiften i Tyskland justeres tilsvarende. Tillægsafgift på alkoholsodavand Coop har sammen med DSK anbefalet, at flasker til alkoholsodavand indgår i det obligatoriske pant- og retursystem. De bifalder derfor forslaget. Coop anbefaler, at tillægsafgiften for alkoholsodavand træder i kraft den 1. april 2005, således at begge ændringer sker samtidig. Forhøjelsen af cigaretafgiften skal ses i lyset af to ting. For det første vil regeringen af hensyn til folkesundheden gerne begrænse rygning. Regeringen finder det især vigtigt, at unge mennesker ikke begynder at ryge. Den har derfor fundet det meget vigtigt at hæve afgiften for de allerbilligste cigaretter, hvilket netop vil være konsekvensen af dette forslag. Som nævnt i bemærkningerne vil forslaget have en negativ effekt på grænsehandelen med cigaretter. Men regeringen har i denne sag valgt at lade de sundhedsmæssige hensyn tælle tungest i afvejningen mellem grænsehandel og folkesundhed. For det andet blev det som en del af finansloven for 2004 besluttet, at regeringen for at neutralisere virkningerne på de offentlige finanser af den første grænsehandelspakke ville overveje initiativer i lyset af de dengang planlagte og nu gennemførte tyske afgiftsstigninger. Den danske afgiftsstigning er derfor en naturlig følge af finansloven for 2004 og udviklingen i Tyskland. Skatteministeriet har noteret sig ST s ønske. For at opnå den fulde provenumæssige effekt i finansåret 2005 foreslås både afgiftsnedsættelserne på øl og vin og afgiftsomlægningen på cigaretter at træde i kraft den 1. januar Virkningstidspunktet er dog udskudt til den 9. januar 2005 for at sikre at bl.a. detailhandelen mulighed for at foretage lageropgørelsen i weekenden uden for åbningstiden uden at dette skal foregå hen over nytåret. Skatteministeriet er enig i, at udviklingen i Tyskland har stor betydning. Som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget afhænger adfærdskonsekvenserne kritisk af afgifts- og prisudviklingen i Tyskland. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor.

4 Skatteministeriet har noteret sig Coops Bryggeriforeningen (BF) Det forekommer besynderligt, at man indfører en tillægsafgift, som er ens for alkoholstyrker fra 0-9,9 pct., og som derfor prismæssigt begunstiger alkoholsodavand med et højere indhold af alkohol. Lavere afgifter på øl og vin Coop anerkender afgiftsjusteringerne som et skridt på vejen til at reducere borgernes tilskyndelse til grænsehandel i Tyskland. Coop ser gerne en yderligere reduktion af afgifterne på øl og en markant reduktion eller afskaffelse af sodavandsafgiften, da disse varer fortsat er hovedårsag til danskernes handel over landegrænsen. Tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand Vedr. tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand er der behov for en nærmere afgrænsning af hvilke produkter, som kan omfattes af tillægsafgiften. Som teksten er i det nuværende forslag, er der risiko for, at produkter, som ikke kan karakteriseres som alkoholsodavand, vil kunne blive ramt af tillægsafgiften. Der er allerede i dag en specialøl-kategori, som vedrører øl med særlige smagsgivende stoffer, som f.eks. krydderier, urter (f.eks. porse), frugt eller frugtsaft (f.eks. grape, citron) og chokolade. BF frygter, at øl i denne kategori udover ølafgiften også vil kunne blive pålagt tillægsafgiften. Problemstillingen er relevant for både danske og udenlandske produkter. BF foreslår derfor, at teksten klargøres, således at det sikres, at specialøl ikke pålægges tillægsafgifter. Det er vigtigt, at øl, som blot er tilsat særlige smagsgivende stoffer, ikke får en tillægsafgift idet disse øl på ingen måde opfattes som værende alkoholsodavand. Afgiften er en tillægsafgift til de alkoholafgifter som allerede er pålagt alkoholsodavand. For spiritus- og maltbaserede alkoholsodavand er der tale om en glidende skala efter indholdet af alkohol, mens vinafgiften er udformet som en trinvis afgift. Der er således i den eksisterende alkoholbeskatning taget højde for, at alkoholsodavand med en højt alkoholindhold beskattes højere end alkoholsodavand med et lavt alkoholindhold. Desuden er tillægsafgiften udformet således, at hvis alkoholsodavand indeholder mere end 10 pct. vol. er tillægsafgiften højere end for alkoholsodavand med et alkoholindhold under 10 pct. vol. Den nuværende afgrænsning henviser til EU s kombinerede nomenklatur svarende til i store dele af afgiftslovgivningen for at sikre en så præcis afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde som mulig. For så vidt angår specialøl, som ikke har mistet sin karakter af øl, vil disse fortsat blive betragtet som øl. Dvs. der ikke vil blive pålagt tillægsafgift, hvis produktet aromatiseres ved hjælp af f.eks. diverse krydderier, frugter, som f.eks. kirsebær, eller tilsættes f.eks. chokolade under gæringen eller umiddelbart efter, jf. position 2203 i EU s kombinerede nomenklatur. Der vil dog blive pålagt tillægsafgift, hvis øllet tilsættes ikke-alkoholholdige drikkevarer, såsom sodavand, frugt- eller grønsagssafter/-most eller f.eks. kakaomælk, hvorved øllet mister sin karakter af øl, og der derved bliver tale om en såkaldt alkoholsodavand, jf. position 2206 i EU s kombinerede nomenklatur.

5 VSOD Virkningstidspunkt for afgiftsnedsættelserne Da forslaget først kan forventes vedtaget midt i december måned, betyder det en meget kort frist for de implicerede parter til at gennemføre nødvendige ændringer. BF anbefaler derfor, at nedsættelse af ølafgiften får virkning fra søndag den 30. januar 2005, hvilket dels vil sikre tid til at kunne varsle prisændringer og dels mulighed for at bibeholde december måned som en uændret afgiftsperiode, således at 2004 og 2005 bliver ubrudt i relation til afgiftsafregning og statistik. Ikrafttræden af tillægsafgift BF foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen bliver den 1. april 2005, således at afgiftsforhøjelsen sker samtidig med emballageafgiftsreduktionen og indførelse af pant- og returkrav, hvilket vil give mindst mulige administrative byrder for erhvervslivet. Afgiftsgodtgørelse for emballageafgiftsdifferencen BF foreslår, at virksomheder, som har et lager den 1. april 2005, kan få godtgjort afgiftsdifferencen på basis af en specificeret lageropgørelse. Bilag 2 til loven Teksten vedr. mineralvand foreslås præciseret således, at der ikke er usikkerhed om, at alle læskedrikke er omfattet af pantkrav og den volumenbaserede emballageafgift uanset om de er med smag eller uden smag. Det er med stor forundring og skuffelse, at VSOD konstaterer, at Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår en tillægsafgift på premixede drinks/ready To Drink (RTD), ikke mindst på baggrund af: Ifølge den danske del af ESPAD analysen , som ligger klar nu, er konklusionen, at der er et signifikant fald i de unges forbrug af alkoholholdige drikkevarer, at de unge drikker mindre frekvent og at debutalderen er den højeste siden Samme konklusion når Sundhedsstyrelsen i en rapport om unges alkoholvaner fra juli Dette sker på trods af, at RTD produkterne blev introduceret i 2001 og toppede på det danske marked i Der er således intet, der tyder på, at premixede drinks (RTD) har fået de unge til at drikke mere. Skatteministeriet har noteret sig BF s ønske. En udsættelse af virkningsdatoen til den 30. januar 2005 vil medføre, at provenueffekten af nedsættelsen af ølafgiften skønnes at udgøre 175 mio. kr. i finansåret En udsættelse af virkningstidspunktet vil således reducere provenutabet med ca. 15 mio. kr. i finansåret. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. Der vil i det foreslåede bilag 2 til emballageafgiftsloven fortages en klargøring af teksten vedrørende mineralvand. Høringssvaret har været forelagt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som har følgende bemærkninger: Det er korrekt, at de unges forbrug af alkohol er faldet de senere år, og at debutalderen er stigende. Den positive udvikling er sket, efter at der i 1998 blev indført forbud mod salg af alkohol til børn under 15 år. Det rokker imidlertid ikke ved, at danske unge fortsat har et højt forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande. Der er derfor behov for en forstærket indsats mod de unges alt for høje alkoholforbrug. Det er ligeledes korrekt, at salget af alkoholsodavand er meget lille i forhold til salget af øl, vin og spiritus, og at langt de fleste unge foretrækker øl frem for andre alkoholprodukter. Man skal dog være opmærksom på, at salget af alkoholsodavand er steget kraftigt, siden introduktionen af produkterne i 2001.

6 De unge piger drikker lidt mere øl end RTD produkter, men de unge drenge drikker dobbelt så meget øl som RTD produkter, jf. ESPAD analysen. RTD produkter udgør kun omkring 2 pct. af det samlede ølsalg i Danmark og under 1 pct. af det samlede salg af alkoholholdige drikkevarer og samtidig har markedet i det seneste år stabiliseret sig. Derfor undrer det VSOD, at RTD produkter foreslås pålagt en tillægsafgift, mens øl får en afgiftslettelse, hvis ønsket er at begrænse unges forbrug af alkoholholdige drikkevarer, ikke mindst når der drikkes 50 øl, hver gang der drikkes én RTD. VSOD er klar over, at de danske unge har et for højt forbrug af alkoholholdige drikkevarer, som vi meget gerne vil være med til at reducere, hvilket VSOD flere gange har givet udtryk for. Tillægsafgiften vil dog ikke føre til et lavere forbrug hos de unge, men udelukkende give øl en afgifts- og dermed prismæssig fordel frem for RTD produkter. Alkoholen i spiritusbaserede RTD er i forvejen pålagt en afgift, der er ca. 3 gange højere end alkoholen i øl, og med tillægsafgiften bliver afgiften mere end 4 gange højere, hvilket også gælder malt baseret RTD. Af lovforslaget fremgår det, at alkoholsodavand og øl er konkurrerende produkter, hvorfor den foreslåede afgift kun kan ses som et konkurrenceforvridende indgreb, til fordel for øl. Dette er i strid med EU s lovgivning om fri og fair konkurrence og kan ende med, at den danske stat bliver sagsøgt. VSOD håber derfor, at Regeringen og Dansk Folkeparti vil genoverveje denne tillægsafgift på RTD produkter, som er foreslået i Finansloven for Vedr. vinafgiftsnedsættelsen VSOD finder, at det er et skridt i den rigtige retning. Nedsættelsen er dog relativ lille, og VSOD stiller sig meget tvivlende overfor, om nedsættelsen vil få den ønskede effekt på grænsehandelen, som der lægges op til i bemærkningerne til lovforslaget. Det er endvidere for VSOD særdeles overraskende at finanslovsforslaget ikke indeholder en reduktion af spiritusafgiften, som har en meget høj selvfinansieringsgrad, og som ville hjemflage en væsentlig del af de ca. 40 pct. af spiritusforbruget, som i dag købes uden for Danmarks grænser. Der er efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ingen tvivl om, at alkoholsodavand særligt appellerer til de unge ved deres udformning og smag. Det er ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt bekymrende, at der sælges alkoholholdige produkter, som ikke smager af alkohol. Unge, der drikker disse produkter, får ikke fornemmelsen af, at de indtager alkohol, hvilket kan føre til et stort akut alkoholindtag og på længere sigt et for stort alkoholforbrug på grund af en ikke mærkbar tilvænning til at indtage alkohol. Undersøgelser viser, at unge, der drikker alkohol tidligt og har et stort forbrug, er i risiko for at få et stort alkoholforbrug senere i livet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derfor ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt tilslutte sig, at der pålægges alkoholsodavand en tillægsafgift. Det er korrekt, at alkoholen i de spiritusbaserede RTD-produkter beskattes ca. 2,5 gange højere end alkoholen i øl samt maltbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften medfører, at afgiften på alkoholsodavand uanset alkoholbasen bliver næsten 4 gange så høj som alkoholafgiften på øl. Der henvises til lovforslagets bemærkninger vedrørende konkurrerende produkter under afsnittet Forholdet til EU-retten (side 28). Af lovforslaget fremgår, at grænsehandelen med vin generelt er toppet, og er for nedadgående. Selv en mindre nedsættelse af afgiften vil have en effekt på grænsehandelen. Antagelserne vedr. beregningerne fremgår af Rapport om grænsehandel 2004, hvortil kan henvises.

7 Dansk Handel & Service (DHS) Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) Afgiftsnedsættelserne DHS ser positivt på de generelle afgiftsnedsættelser. Nedsættelsen er et skridt i den rigtige retning mod en harmonisering af afgiftsniveauet til vore nabolande, hvilket er afgørende i forhold til at komme den stigende grænsehandel til livs. Skattefrihed for rygeafvænning DHS finder forslaget positivt og til fordel for alle parter. Det vil medvirke til at forbedre folkesundheden og spare mange borgere for sygeperioder både på kort og lang sigt. Virksomhederne har derfor en særlig åbenbar driftsmæssig interesse i at sikre, at medarbejderne er ved godt helbred, så arbejdsopgaverne fortsat kan løftes. Endvidere er det glædeligt, at forslaget ikke stiller krav om administrative tunge grænsedragninger med hensyn til behandlingsform og -sted eller betalingsform, hvilket styrker såvel små som store virksomheders muligheder for at bruge ordningen og derigennem påtage sig et socialt engagement. Med forslaget sker der en tiltrængt skattemæssig ligestilling mellem medarbejdere med behov for forskellige sundhedsbehandlinger og forebyggende behandlinger, idet der nu bliver skattefrihed for medarbejderen, uanset om der er tale om alkoholafvænning, en operation eller forebyggende rygeafvænning. DHS ser derfor gerne at endnu flere forebyggende sundhedsbehandlinger gøres skattefrie. Generelle kommentarer HTS ser positivt på beslutningen om at nedsætte afgifterne på øl og vin samt afgiften på udvalgte emballager. HTS beklager dog, at finanslovsforslaget ikke indeholder en reduktion af spiritusafgiften, eftersom 40 pct. af spiritusforbruget fortsat købes uden for Danmarks grænser. HTS derimod er helt uenig i beslutningen om at indføre en tillægsafgift på alkoholsodavand. Selvom nedsættelserne på øl og vin næppe vil skabe markante adfærdsændringer i grænsehandlen er det imidlertid et fornuftigt signal om, at gevinsten ved at købe ind til lavere afgifter i udlandet bliver gradvis mindre til gavn for handelen i Danmark. Skatteministeriet har noteret sig DHS Skatteministeriet har noteret sig DHS Skatteministeriet har noteret sig HTS

8 Det er ligeledes tilfredsstillende at partierne bag finanslovsaftalen indfører skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning (såvel rygestopkursus som nikotinpræparater). HTS ser gerne at der skabes endnu større klarhed om hvilke sundhedsfremmende ydelser arbejdsgivere kan stille til rådighed for medarbejdere uden at medarbejderne bliver beskattet af ydelsens værdi. HTS er modstander af at indføre en tillægsafgift på alkoholsodavand. Tillægsafgiften forvrider konkurrencen mellem øl og RTD-produkter. HTS stiller endvidere spørgsmålstegn ved hvorvidt tillægsafgiften lever op til alkoholbeskatningsdirektivernes forbud mod særafgifter på enkeltprodukter. Der er stor sandsynlighed for, at tillægsafgiften denne gang ikke vil kunne overvæltes på forbrugerne, idet tillægsafgiften vil bringe den typiske udsalgspris op over smertegrænsen på 20 kr., hvorefter kunderne i stedet vil efterspørge mere konkurrencedygtige produkter. HTS konstaterer, at forligspartierne bag finanslovsaftalen, blot et år efter seneste afgiftsnedsættelse, nu vælger at følge det tyske eksempel og hæver tobaksafgifterne. Specifikke kommentarer Nedsættelse af øl- og vinafgifterne HTS bifalder den påtænkte bagatelgrænse på 500 kr. vedr. afgiftsgodtgørelse for øl og vin på lagre. Afgiftsnedsættelsen er prisværdig, men næppe tilstrækkelig til at sikre den ønskede effekt på grænsehandelen, som der lægges op til i bemærkningerne til lovforslaget. Rygeafvænning HTS er meget positiv overfor at Folketinget nu vil gøre det attraktivt for arbejdsgivere at påtage sig et socialt ansvar ved at have mulighed for at hjælpe medarbejderen til at holde op med at ryge. Emballageafgift HTS er indforstået med at pantsystemet udvides til at også at omfatte emballage på RTD-produkter (alkoholsodavand) samt at emballageafgiften samtidig nedsættes med 80 pct. Skatteministeriet har noteret sig HTS Der henvises til lovforslagets EUbemærkninger vedrørende pålæggelse af indirekte skatter i særligt øjemed (side 27) samt bemærkningerne vedrørende konkurrerende produkter (side 28). Skatteministeriet har noteret sig HTS Skatteministeriet har noteret sig HTS Skatteministeriet har noteret sig HTS

9 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervs- Regulering Det fremgår imidlertid ikke af lovforslaget, hvorvidt der ydes afgiftsrefusion i forbindelse med nedsættelsen af emballageafgiften, hvor der burde tilbydes refusion med en bagatelgrænse på 500 kr. svarende til emballageafgiftsnedsættelsen på øl og sodavand pr. 1. februar Alkoholsodavand Undersøgelser, blandt andet den danske del af ESPAD-analysen konkluderer derimod, at der er sket et signifikant fald i de unges forbrug af alkohol samt at debutalderen er den højeste siden Samme konklusion når Sundhedsstyrelsen i en rapport om unges alkoholvaner fra juli HTS mener således ikke, at alkoholsodavand (RTD produkter), som blev introduceret i 2001 og toppede på det danske marked i 2002, skulle have fået de unge til at øge alkoholforbruget. HTS foreslår at ministeriet sikrer en administrativ forenkling for butikker og kunder ved at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for tillægsafgiften på alkoholsodavand til 1. april 2005, hvor emballageafgiften nedsættes og det obligatoriske pant- og retursystem udvides til at omfatte alkoholsodavand. Tobaksafgifter HTS opfordrer ministeriet til løbende at overvåge grænsehandelen med cigaretter. De planlagte afgiftsforhøjelser i såvel Danmark som Tyskland indebærer, at incitamentet til mere eller mindre legal import af cigaretter fra bl.a. en række EU lande med lavere afgifter, bliver tilsvarende større. På sigt vil højere afgifter dermed kunne undergrave statens provenuindtægter fra cigaretafgifterne. Erhvervsøkonomiske konsekvenser Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften Forslaget vurderes at medføre store negative direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer cigaretter, da de skal betale mere i afgift. Den ekstra afgift kan dog i praksis forventes at blive væltet over på forbrugerne. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store negative afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer cigaretter, da der vil ske en reduktion i den danske cigaretefterspørgsel. Det samlede salg af fabriksfremstillede cigaretter forudsættes at falde med 340 mio. stk. eksklusive adfærdsændringer. Tillægsafgift på alkoholsodavand Forslaget vurderes at medføre store negative direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer alkoholsodavand, da de skal betale fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. fra VSOD ovenfor. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. Skatteministeriet har i en årrække fulgt udviklingen i grænsehandelen med tobaksvarer, og det vil ministeriet forsat gøre. Skatteministeriet har noteret sig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens

10 mere i afgift. Den ekstra afgift kan dog i praksis forventes at blive væltet over på forbrugerne. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store negative afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer alkoholsodavand, da der vil ske en reduktion i efterspørgslen. Salget af alkoholsodavand forventes at blive reduceret med ca. 6 mio. flasker inklusive adfærdsændringer. Lavere afgifter på øl og vin Forslaget vurderes at medføre store positive direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer øl og vin, da de skal betale mindre i afgift. Afgiftsnedsættelsen vil dog reelt ikke direkte påvirke virksomhedernes avance. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store positive afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer øl og vin, da der vil ske en forøgelse af efterspørgslen. Salget af øl forventes at stige med ca. 17 mio. liter, mens salget af vin forventes at stige med ca. 4 mio. liter inklusive adfærdsændringer. Samtidig vil de danske bryggeriers salg til grænsebutikkerne i Tyskland dog blive reduceret med ca. 7 mio. liter. Lavere emballageafgift, som følge af udvidelse af pant- og retursystemet Forslaget vurderes at have store negative direkte konsekvenser for producenter og importører af alkoholsodavand. Netto bliver producenter og importører belastet med ca. 10 øre pr. flaske ekskl. moms. Hertil kommer ekstraomkostninger i forbindelse med pant blandt andet i detailhandlen. På langt sigt ventes omkostningerne fuldt overvæltet i priserne, men det forventes tillige at fremskynde et avancefald. Administrative konsekvenser Forslaget vurderes at medføre små omstillingsbyrder for producenter og importører af øl og vin i forbindelse med, at nedsættelse af afgifterne giver mulighed for godtgørelse af afgiftsdifferencen. Forslaget vurderes at medføre små omstillingsbyrder for producenter og importører af cigaretter og alkoholsodavand, da der som følge af forhøjelse og omlægning af afgifterne skal ske en tilpasning af virksomhedernes afgiftshåndtering. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang og af en sådan art, der berettiger, at det bliver forelagt et

11 Forbrugerrådet Frederiksberg Kommune Miljøstyrelsen Konkurrencestyrelsen Skatterevisorforeningen Advokatrådet Foreningen af Registrerede Revisorer FRR Foreningen Danske Revisorer Dansk Industri Forsikring & Pension virksomhedspanel. Forslaget bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde dem til forslaget. Forslaget har ikke givet anledning til Lovforslaget har endvidere været sendt i høring hos følgende: AffaldDanmark, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bacardi-Martini Danmark A/S, DAKOFA, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Dagligvareleverandør Forening, Danske Drikkevare Importører (DDI), Dansk Supermarked A/S, Den Danske Skatteborgerforening, DIAGEO Denmark A/S, EmballageIndustrien, Foreningen af Danske Bryghuse, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Hjerteforeningen, HORESTA, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Kommune, Plastindustrien i Danmark, Skattechefforeningen og Tobaksindustrien.

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov.

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov. Til Folketingets tolke Skatteudvalg 29. oktober 2010 Vedr. Fedtafgiftsloven Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0173664 (Tidligere nr.: 2012-511-0092) Dato: 14. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav til billedlegitimation og til skiltning herom samt forbud

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-80-8 - 1 - Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning...4 1. Resumé...4 2. Elementer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver:

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 16 Offentligt Dagsordenspunkt 4a: Alkoholbeskatning Resumé: Kommissionen har fremsat forslag om at justere minimumssatserne for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige

Læs mere

Rapport om grænsehandel 2001

Rapport om grænsehandel 2001 Rapport om grænsehandel 2001 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Sammenfatning og anbefalinger 1. Denne rapport indeholder 2. Hovedresultaterne 3. Grænsehandelsfølsomme varer 4. Afgiftspolitiske konsekvenser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober 2003. Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet

Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober 2003. Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet Den volumenbaserede emballageafgift Oktober 2003 Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet Indholdsfortegnelse Rapport om den volumenbaserede emballageafgift

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Notat udarbejdet for Hjerteforeningen Jesper Nørregaard Dansk Sundhedsinstitut November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere