Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 216 Folketinget Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. 1) (Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften) 1 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret ved 97 i lov nr af 19. december 2008, 30 i lov nr af 19. december 2008, 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 4 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 3 B, nr. 1, ændres»8,35«til:»8,60«. 2. I 3 B, nr. 2, ændres»14,80«til:»15,05« C affattes således:» 3 C. For varer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ved ikke-alkoholholdige drikkevarer forstås drikkevarer henhørende under position 2009, 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur. Tillægsafgiften udgør: kr. pr. liter 1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder: 7,50 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.: «2 15,00 I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007, som ændret ved 92 i lov nr af 19. december 2008, 27 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 2, 2. pkt., ændres»2,90«til:»3,15«. 3 I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 20. december 2000, 1 i lov nr af 17. december 2002, 1 i lov nr af 20. december 2004, 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved 3 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således:»der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. stk. samt 22,49 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Skattemin., j.nr AN010401

2 2 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 618,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 668,50 kr. pr. kilogram.«4 I lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsumis, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om øl, vin og frugtvin m.m., foretages følgende ændring: 1. 6, stk. 4, ophæves. 5 Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, som efter ikrafttrædelsen udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Stk. 3. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. juli 2010 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. stk. samt 21,65 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 602,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 652,50 kr. pr. kilogram. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed. Skattereformen er fuldt finansieret uden medregning af dynamiske virkninger. På kort sigt styrker reformen de disponible realindkomster, mens de offentlige finanser forbedres fra 2013 og frem. Dertil kommer, at reformen styrker arbejdsudbuddet mv. Det øger vækstmulighederne i dansk økonomi, og giver en markant styrkelse af den offentlige økonomi på sigt. Reformen øger det finanspolitiske råderum med omkring 5½ mia. kr. (varig virkning). Regeringen og Dansk Folkeparti har gennemført et serviceeftersyn af Forårspakke 2.0, som har vist, at enkelte elementer af skattereformen er mere vanskelige at gennemføre end først antaget. Det gælder den nye grønne kørselsafgift på lastbiler og den nye afgift på mættet fedt. Det er afgørende, at finansieringen af reformen er på plads også på kort sigt. Aftaleparterne har derfor besluttet at introducere nye finansieringselementer, som styrker de offentlige finanser i årene frem mod 2013 i forhold til den oprindelige aftale. Dette forslag udmønter følgende finansieringselementer: Afgiften på tobak forhøjes svarende til ca. 2 kr. pr. 20 stk. pakke cigaretter i gennemsnit og 3 kr. pr. 20 stk. pakke for de billigste cigaretter. Afgiften på røgtobak forhøjes tilsvarende. Det samlede merprovenu skønnes til 200 mio. kr., og afgiftsforhøjelserne indføres 1. juli Der indføres tillægsafgift på cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, herunder cider. Samtidig forhøjes tillægsafgiften på alkoholsodavand. Det samlede merprovenu skønnes til 100 mio. kr. årligt, og indføres 1. juli Lovforslagets formål og baggrund Kostvaner og rygning er vigtige faktorer bag risikoen for at udvikle livsstilssygdomme og dermed på sigt også udviklingen i den gennemsnitlige levetid. Det fremgår af regeringens arbejdsprogram, at Danmark skal være et af de 10 lande, hvor den forventede levetid er højest. Det vil kræve nye initiativer, herunder ikke mindst i forhold til rygning og kostvaner. Forskelle i indtag af tobak mv. er f.eks. en medvirkende årsag til, at svenskere i gennemsnit lever 2½ år længere end danskere. Afgifter kan medvirke til at nedbringe forbruget af sundhedsskadelige fødevarer og nydelsesmidler. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve afgifterne på tobak. Afgiften på cigaretter hæves med gennemsnitligt ca. 2 kr. pr. pakke, mens afgiften på rulletobak forhøjes tilsvarende. I Forårspakke 2.0 blev det aftalt at hæve tobaksafgiften med 3 kr. pr. pakke, og denne forhøjelse er trådt i kraft 1. januar I alt bliver afgiften derfor sat op med 5 kr. pr. pakke. Hertil kommer den vedtagne forhøjelse på ca. 40 øre pr. pakke i Finansministeriets og Skatteministeriets analyser viser, at det vil være forbundet med betydelig risiko for faldende provenu og fremkomsten af et større parallelt marked at øge tobaksafgifterne ud over dette niveau. Det understreges bl.a. af de britiske erfaringer med meget kraftige forhøjelser af tobaksafgifterne. Stykafgiften forhøjes fra 62,98 øre pr. stk. til 67,5 øre pr. cigaret, og værdiafgiften forhøjes fra 20,8 pct. af detailprisen til 21,65 pct. pct. af detailprisen. Samtidig forhøjes minimumsafgiften fra 91,65 øre pr. stk. til 103,65 øre pr. stk. Afgifterne på røgtobak forhøjes svarende til 2 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Merprovenuet skønnes at udgøre omkring 200 mio. kr. årligt. Realisering af målsætningen om øget levetid forudsætter også, at forbruget af alkohol mindskes. Det gælder særligt blandt unge. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forhøje tillægsafgiften på alkoholsodavand og udvide afgiften til også at omfatte cider og ciderbaserede drikke. Dermed er alle alkoholsodavand og cider omfattet af tillægsafgift. Samlet set skønnes merprovenuet fra elementerne vedrørende tillægsafgifterne til ca. 100 mio. kr. årligt. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Afgiften på øl og vin følger af lov nr. 890 af 17. august 2006 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven). Afgiften på spiritus følger af lov nr af 22. oktober 2007 om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven).

4 4 Udover den almindelige afgift for henholdsvis øl, vin og spiritus opkræves der endvidere tillægsafgift for henholdsvis mousserende vin og frugtvin m.m., samt malt-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften for mousserende vin og frugtvin m.m. udgør kr. 3,06 pr. liter, mens tillægsafgiften for spiritusbaserede alkoholsodavand udgør 2,90 kr. pr. liter. De resterende tillægsafgiftssatser er differentieret ud fra den konkrete blandings indhold af alkohol. For så vidt angår tillægsafgift for vinbaserede alkoholsodavand følger det af loven, at der ikke opkræves tillægsafgift af cider og frugtvin. Der er tale om blandingsprodukter, som opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (cider), og af frugtvin, som opfylder bestemmelserne i Anordning nr. 17 af 22. januar 1930 om Frugtvin og Rosinvin. Tillægsafgiften for alkoholsodavand efter såvel øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger. De gældende afgifter på cigaretter og røgtobak følger af lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Cigaretter er i dag pålagt en stykafgift på 62,98 øre pr. stk. samt en værdiafgift, der udgør 20,8 pct. af detailprisen inkl. moms, dog minimum 91,65 øre pr. stk. Afgiften af 20 stk. cigaretter til 37 kr. udgør således i alt 20,29 kr. bestående af 12,60 kr. i stykafgift og 7,70 kr. i værdiafgift. Røgtobak til brug for hjemmerullede cigaretter og piber er i afgiftsmæssig henseende opdelt i henholdsvis pladetobak og anden røgtobak. Afgiften er udformet som en kiloafgift. For pladetobak m.v. er afgiften 522,50 kr. pr. kg, og afgiften for anden røgtobak er 572,50 kr. pr. kg. Der er ca. 1 gram tobak i en cigaret. Det følger endvidere af lov nr. 635 af 21. august 2008 om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), at afgifterne pr. 1. januar 2014 stiger, og herefter udgør 62,98 øre pr. stk. og 21,5 pct. af detailprisen inkl. moms, dog minimum 91,65 øre pr. stk. Endvidere stiger afgiften for pladetobak m.v. samt afgiften for anden røgtobak tilsvarende med 14 kr. pr. kg. Denne afgiftsforhøjelse blev vedtaget i forbindelse med regeringens Forårspakke 2.0., nærmere betegnet som en del af lov nr. 524 af 12. juni 2009, fordi der på dette tidspunkt i EU-regi foregik forhandlinger om forhøjelse af de EU-retlige minimumsafgifter for tobak. Der blev derfor i bemærkningerne til loven anført følgende:»det er forventningen, at en eventuel vedtagelse af et kompromisforslag (i Rådet for de Europæiske Fællesskaber) med de foreslåede minimumsafgifter på 118 EUR vil indebære, at gennemsnitspriserne i Syd- og Østeuropa vil stige med ca. 2 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Det vil gøre det mindre fordelagtigt for danskerne at grænsehandle cigaretter i disse lande. Grænsehandlen forventes derved at blive reduceret og danskerne forventes at købe flere cigaretter i Danmark. Forhøjelsen af minimumsafgifterne giver derved mulighed for at forhøje de danske afgifter svarende til en prisstigning på 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter og stadig opnå en omtrent neutral effekt på grænsehandlen. Denne neutrale effekt opnås imidlertid kun under forudsætning af, at de foreslåede minimumsafgifter på 118 EUR får virkning. Sker dette ikke, vil en isoleret dansk forhøjelse kunne give anledning til en betydelig grænsehandel, hvilket bør undgås. Opnås der således ikke enighed mellem medlemslandene om en minimumsafgift for cigaretter på mindst 118 EUR pr. 1. januar 2014, eller vedtages direktivforslaget i en væsentlig ændret udgave, vil regeringen senere fremsætte lovforslag med henblik på tilpasning af de danske afgiftsregler af hensyn til den forventede grænsehandel.«medlemslandene nåede efterfølgende til enighed om en minimumsafgift på 115 EUR pr. 1. januar 2014, jf. Rådets direktiv 2010/12/EU af 16. februar Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås det at forhøje tillægsafgiften for alkoholsodavand. Samtidig udvides tillægsafgiften, så den fremover ligeledes omfattet cider og frugtvin, og hermed ligeledes cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand. Endvidere indeholder forslaget forhøjelser af tobaksafgiften. Det foreslås nærmere, at tillægsafgiften for alkoholsodavand, hvad enten de er malt-, vin eller spiritusbaserede, forhøjes med 0,25 kr. pr. liter. Cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand foreslås underlagt samme tillægsafgift som andre vinbaserede alkoholsodavand. Det betyder, at ciderbaserede og frugtvinsbaserede produkter afgiftsmæssigt bliver ligestillet med andre typer alkoholsodavand fremstillet på basis af malt, vin eller spiritus. Derudover foreslås det i tobaksafgiftsloven at forhøje afgiften for cigaretter med ca. 2 kr. pr. pakke i gennemsnit og 3 kr. pr. pakke for de billigste cigaretter. Dette svarer til, at 20 stk. cigaretter til 37 kr. stiger til 39 kr., mens de billigste cigaretter stiger fra 27 kr. til 30 kr. Forslaget medfører, at den hidtidige planlagte afgifts-

5 5 stigning for cigaretter og anden røgtobak pr. 1. januar 2014, erstattes med en tilsvarende forhøjelse, som er tilpasset dette forslags 2010-afgiftssatser. Således fastholdes det oprindelige provenu fra 2014-afgiftsforhøjelserne i lov nr. 524 af 12. juni Det er Skatteministeriets forventning, at grænsehandlen med cigaretter stiger med ca. 230 mio. cigaretter og ca. 150 mio. gram røgtobak, som følge af den forslåede forhøjelse pr. 1. juli Såfremt grænsehandelsvurderingen i 2013 viser, at grænsehandlen med cigaretter og røgtobak er steget væsentligt ud over det i lovforslaget forventede niveau, vil regeringen derfor fremsætte lovforslag med henblik på, at 2014-afgiftsforhøjelserne ikke gennemføres. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1 Forhøjelse af cigaretafgiften Provenuet fra de gældende tobaksafgifter skønnes til 7,5 mia. kr. i Forslaget om forhøjelser af afgiften på cigaretter skønnes på den baggrund at give staten et varigt provenu på 830 mio. kr. årligt ekskl. moms, jf. tabel 1. I 2010 skønnes det umiddelbare provenu at udgøre 420 mio. kr. ekskl. moms, dvs. 530 mio. kr. inkl. moms. I 2011 skønnes det umiddelbare provenu til at udgøre 840 mio. kr. ekskl. moms, dvs mio. kr. inkl. moms. Forhøjelsen fra 1. januar 2014 skønnes at medføre et yderligere umiddelbart provenu på 110 mio. kr. om året. Denne provenugevinst går lige op med provenutabet på 110 mio. kr. som følge af, at den foreslåede afgiftsstigning pr. 1. juli 2010 ophæver den umiddelbare provenugevinst, der blev budgetteret i forbindelse med afgiftsstigningen pr. 1. januar 2014 i Forårspakke 2.0. Forhøjelsen af afgiften på tobak forventes imidlertid at nedsætte forbruget. Desuden forventes danskernes køb af tobak i udlandet at stige, mens udlændinges køb i Danmark forventes at falde. Samlet skønnes disse adfærdsændringer at reducere det varige provenu til ca. 200 mio. kr. Finansårseffekten i 2010 skønnes til ca. 130 mio. kr. for tobaksafgifterne ekskl. moms og inkl. adfærd og ca. 40 mio. kr. i 2010 for momsen, som følge af øget grænsehandel. Tabel 1. Provenuvirkninger af forhøjelse af tobaksafgifterne Mio. kr. og 2010-niveau Varig virkning Finansårs virkning 2010 Provenu ekskl. moms Provenu inkl. moms Provenu efter tilbageløbskorrektioner Provenu efter tilbageløbskorrektioner og adfærd Forslaget forventes at have en gavnlig effekt på folkesundheden. Cigaretforbruget ventes at falde med ca. 90 mio. stk., og forbruget af røgtobak forventes at falde med ca. 10 mio. gram, således at forbruget af tobak reduceres med ca. 1 pct. De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke for cigaretter og røgtobak samt 3 kr. pr. pakke for de billigste cigaretter fremgår af nedenstående tabel 2. Statens nettoprovenu på 170 mio. kr. er sammensat af en stigning i provenuet fra tobaksafgiften på 210 mio. kr., og en reduktion i momsindtægterne på ca. 40 mio. kr. Tabel 2. Samfundsøkonomiske konsekvenser ved forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak ved uændrede avancer, svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke Mio. kr. 1) Provenu ved uændret adfærd +830 Provenukonsekvenser ændret adfærd -660 Statens nettoprovenu +170

6 6 Borgerne m.v Samfundsøkonomi netto ) opgjort ekskl. moms. 4.2 Omlægning og forhøjelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand Provenuet fra den gældende tillægsafgift på alkoholsodavand skønnes i 2010 at udgøre 10 mio. kr. Den foreslåede ophævelse af fritagelsen for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, samt en forhøjelse af tillægsafgiften med 25 øre pr. liter, indebærer, at der opnås et umiddelbart merprovenu på 70 mio. kr. i 2010, jf. tabel 3. Inklusiv tilbageløb og moms skønnes merprovenuet i 2010 at udgøre 80 mio. kr. I 2011 skønnes det umiddelbare provenu at udgøre 130 mio. kr. ekskl. moms, og inklusiv moms og tilbageløb skønnes merprovenuet at udgøre 160 mio. kr. Den varige virkning skønnes til 160 mio. kr. Forhøjelsen og omlægningen forventes at indebære, at forbruget reduceres. Herudover forventes grænsehandlen med alkoholsodavand, herunder cider, at stige som følge af ændringen. Det varige provenu med tilbageløbskorrektion og adfærdsændringer kan således skønnes til ca. 100 mio. kr. Tabel 3. Provenuvirkninger af ændringer og forhøjelser af tillægsafgiften på alkoholsodavand Mio. kr. og 2010-niveau Varig virkning Finansårs virkning 2010 Provenu ekskl. moms Provenu inkl. moms Provenu efter tilbageløbskorrektioner Provenu efter tilbageløbskorrektioner og adfærd Forslaget om at fjerne fritagelsen for tillægsafgift på vin- og ciderbaserede alkoholsodavand skal ses i lyset af et ønske om at fremme folkesundheden, herunder særligt at mindske de unges alkoholforbrug. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget indebærer udgifter til systemtilretninger mv., der skønnes til en engangsudgift på kr. Forslaget har herudover ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forhøjelsen af tobaksafgifterne forventes at medføre en reduktion i efterspørgslen efter tobak. Reduktionen vil være sammensat af mindre forbrug af tobak, mere dansk grænsehandel med cigaretter og røgtobak i udlandet samt mindre udenlandsk grænsehandel i Danmark. Ændringen af tillægsafgiften på alkoholsodavand, herunder cider, forventes ligeledes at indebære en reduktion i efterspørgslen. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). Det er Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget vil have meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det skyldes for det første, at der vedrørende tobaksafgifterne alene er tale om afgiftsforhøjelser, og for det andet at ændringerne vedrørende tillægsafgiften på alkoholsodavand vedrører virksomheder, der i forvejen betaler øl-, vin- eller spiritusafgift. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/ EF (Informationsproceduredirektivet) med senere æn-

7 7 dringer, særligt som følge af ændringer af tillægsafgiften for så vidt angår cider og frugtvin. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udover relevante ministerier og styrelser sendes lovforslaget samtidig med fremsættelsen i høring hos Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bryggeriforeningen, CEPOS, Dansk Dagligvareleverandørforening, Dansk Erhverv, DI, Danske Advokater, Danske Regioner, De Samvirkende Købmænd, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Dagligvare Grossister, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Horesta, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landsskatteretten, Nærbutikkernes Landsforening, Skatteministeriets retssikkerhedschef, Skatterevisorforeningen, Tobaksindustrien og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.). 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindre udgifter Forslaget skønnes at give staten et varigt provenu efter adfærd og tilbageløb på omkring 300 mio. kr. årligt fordelt med henholdsvis 200 mio. kr. fra tobaksafgiften og 100 mio. kr. fra tillægsafgiften på alkoholsodavand. Ingen nævneværdige konsekvenser Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). Negative konsekvenser/ merudgifter Udviklingsomkostninger på ca kr. Forslaget vil reducere forbruget og dermed omsætningen af de varer, der er omfattet af afgiftsændringerne. Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). Det er Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget vil have meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. Ingen Administrative konsekvenser for Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget skal notificeres overfor kommissionen i henhold til informationsproceduredirektivet (direktiv 98/34/EF). Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1-2 Til 1 Efter øl- og vinafgiftsloven opkræves der en tillægsafgift af malt- og vinbaserede alkoholsodavand (blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med malt- eller vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur). Tillægsafgiften er differentieret efter alkoholindhold, og udgør for maltbaserede alkoholsodavand, jf. 3 B: 8,35 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 14,80 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

8 8 For vinbaserede alkoholsodavand udgør tillægsafgiften, jf. 3 C: 7,25 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 14,75 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. Der opkræves ikke tillægsafgift af cider og frugtvin, som opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (cider) eller Anordning nr. 17 af 22. januar 1930 om Frugtvin og Rosinvin. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.1. Det foreslås, at tillægsafgiften for malt- og vinbaserede alkoholsodavand forhøjes med 0,25 kr. pr. liter. Tillægsafgiften vil for maltbaserede alkoholsodavand herefter udgøre: 8,60 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 15,05 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand vil herefter udgøre: 7,50 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 15,00 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.2. Til nr. 3. Det foreslås, at cider og frugtvin, og hermed cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand bliver omfattet af tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand i øl- og vinafgiftsloven. Derfor fjernes fritagelsen i 3 C, 2. pkt., for blandingsprodukter, der er omfattet af bestemmelserne i frugtsaftbekendtgørelsen eller frugtvinsanordningen. Den foreslåede ændring medfører, at alle varer under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer omfattet af position 2009, 2201 og 2202 med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, omfattes af tillægsafgiften. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfattet af de nævnte positioner er eksempelvis frugtog grøntsagssafter, most o.l., drikkevarer med eller uden kulsyre, f.eks. almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk. I tabellen nedenfor er vist eksempler på afgiftsændringen på alkoholsodavand i forskellige prisklasser. Prisstigningen vil være størst for de vinbaserede alkoholsodavand, som følge af ophævelsen af fritagelsen for tillægsafgiften. Tabel 5. Priselementer for forskellige alkoholsodavand før og efter afgiftsændring Billige 4,5 pct. alkohol Mellem 4,5 pct. alkohol Dyr 4,7 pct. alkohol Spiritusbaseret alkoholsodavand 4 pct. alkohol før efter før efter før efter før efter Pris pr. flaske 9,95 13,04 13,95 17,04 16,50 19,59 16,95 17,04 literpris 30,15 39,53 42,27 51,65 50,00 59,38 61,64 61,95 -heraf moms 6,03 7,91 8,45 10,33 10,00 11,88 12,33 12,39 -heraf afgift 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 6,00 6,00 -heraf tillægsafgift - 7,50-7,50-7,50 2,90 3,15 -afgift i alt 3,90 11,40 3,90 11,40 3,90 11,40 8,90 9,15 -pris uden afgift 20,22 20,22 29,92 29,92 36,10 36,10 40,41 40,41 Til nr. 1. Til 2 Efter spiritusafgiftslovens 2 opkræves der tillægsafgift af spiritusbaserede alkoholsodavand (blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur), hvis blandingens alkoholindhold er på under 15 pct. vol. Afgiften udgør 2,90 kr. pr. liter. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.1. Det foreslås, at tillægsafgiften for spiritusbaserede alkoholsodavand forhøjes med 0,25 kr. pr. liter, således at den herefter udgør 3,15 kr. pr. liter. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.2.

9 9 Til nr. 1 Til 3 Den foreslåede bestemmelse udgør en yderligere forhøjelse af tobaksafgiftssatserne pr. 1. januar 2014, og svarer til, at en pakke med 20 stk. cigaretter i gennemsnit stiger med ca. 0,40 kr. Se nærmere herom i bemærkningerne til 5, stk. 3, samt i afsnit 3.1. og 3.2. Til nr. 1. Til 4 De gældende tobaksafgiftssatser fremgår af 6, stk. 4, i lov nr. 524 af 12. juni Det foreslås, at denne bestemmelse ophæves. Tobaksafgiftssatserne pr. 1. juli 2010 vil herefter fremgå af forslagets 5, stk. 3, og pr. 1. januar 2014 af tobaksafgiftslovens 1, stk. 1, jf. forslagets 3, nr. 1. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.1. og 3.2. Til 5 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Det foreslås i stk. 2, at loven finder anvendelse på varer, som efter ikrafttrædelsen udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Der opkræves afgift af cigaretter og anden røgtobak efter følgende satser, jf. 6, stk. 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009: Det foreslås i stk. 3 at forhøje den samlede afgift på cigaretter pr. 1. juli 2010, så en pakke med 20 stk. cigaretter i gennemsnit stiger med godt 2 kr. sammenlignet med de gældende afgiftssatser. Det foreslås desuden, at minimumsafgiften forhøjes til 103,65 øre pr. cigaret. Dette bevirker, at lavpriscigaretter stiger med 3 kr. for en pakke med 20 stk. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.2. Der opkræves i dag afgift af cigaretter og anden røgtobak efter følgende satser, jf. 6, stk. 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009: For cigaretter: 62,98 øre pr. styk + 20,8 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 91,65 øre pr. styk. For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 522,50 kr. pr. kilogram. For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 572,50 kr. pr. kilogram. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.1. I den følgende tabel er vist eksempler på afgiftsstigninger på cigaretter i tre forskellige prisklasser ved uændrede avancer. Tabel 4. Priselementerne for forskellige cigaretmærker før og efter afgiftsstigning Mest efterspurgte Billigt mærke Lavprismærke prisklasse før efter før efter før efter kr. pr. 20 stk. kr. pr. 20 stk. kr. pr. 20 stk. Detailpris 37,00 39,09 31,00 33,11 27,00 30,00 -heraf moms 7,40 7,82 6,20 6,62 5,40 6,00 -heraf stykafgift 12,60 13,5 12, heraf værdiafgift 7,70 8,46 6, heraf minimumsafgift ,73 18,33 20,73 Samlet punktafgift 20,29 21,96 19,04 20,73 18,33 20,73 Pris uden afgifter 9,31 9,31 5,76 5,76 3,27 3,27

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret ved 97 i lov nr af 19. december 2008, 30 i lov nr af 19. december 2008, 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 4 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 3 B. For varer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af 1, stk. 1, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position Tillægsafgiften udgør 1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 8,35 kr. pr. liter 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 14,80 kr. pr. liter 3 C. For varer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Der opkræves dog ikke tillægsafgift af cider, som opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om frugtsaft m.v., og af frugtvin, som opfylder bestemmelserne i Anordning om Frugtvin og Rosinvin. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position Tillægsafgiften udgør 1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder 7,25 kr. pr. liter 1. I 3 B, nr. 1, ændres»8,35«til:»8,60«. 2. I 3 B, nr. 2, ændres»14,80«til:»15,05« C affattes således:» 3 C. For varer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ved ikke-alkoholholdige drikkevarer forstås drikkevarer henhørende under position 2009, 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur. Tillægsafgiften udgør: kr. pr. liter 1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder: 7,50 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.: 15,00«.

11 11 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 14,75 kr. pr. liter I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007, som ændret ved 92 i lov nr af 19. december 2008, 27 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: Stk. 2. Af blandinger som nævnt i 1, stk. 1, 2. pkt., betales der ud over afgiften efter stk. 1 tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Tillægsafgiften udgør 2,90 kr. pr. liter. 1. I 2, stk. 2, 2. pkt., ændres»2,90«til:»3,15«. 3 I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 20. december 2000, 1 i lov nr af 17. december 2002, 1 i lov nr af 20. december 2004, 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved 3 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. Der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 62,98 øre pr. styk + 21,5 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 91,65 øre pr. styk. 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 536,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 586,50 kr. pr. kilogram. Stk , stk. 1, affattes således:»der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. stk. samt 22,49 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 618,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 668,50 kr. pr. kilogram.«4 I lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov

12 , stk. 4, ophæves. Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 62,98 øre pr. stk. + 20,8 pct. af detailprisen, jf. 28 i lov om tobaksafgifter, dog minimum 91,65 øre pr. styk. 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 522,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 572,50 kr. pr. kilogram. om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om øl, vin og frugtvin m.m., foretages følgende ændring: 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, som efter ikrafttrædelsen udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Stk. 3. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. juli 2010 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. stk. samt 21,65 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 602,50 kr. pr. kilogram. 3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 652,50 kr. pr. kilogram.

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0049 Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 47 Bilag 4 Offentligt J.nr. 13-0161737 Den 28. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2940 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2940 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2940 - Økofin Bilag 2 Offentligt 23. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. april 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 216 Bilag 8 Offentligt Navn Høringssvar Bemærkninger Advokatrådet Advokatsamfundet Bryggeriforeningen (BF) Generelt: BF deler ikke Skatteministeriets opfattelse af, at cider, der

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) 1 Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast)

Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast) Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 41 Offentligt Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast) Rapport 27. oktober 2017 Status over grænsehandel 2017 (udkast) Indhold 3 Indhold 1. Alkohol... 1 1.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 109 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 109 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 109 Bilag 9 Offentligt 8. december 2017 J.nr. 2017 7264 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 109 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 404 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 404 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 404 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190008 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 404 af 20. januar 2015

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr.

Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr. ANALYSE Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr. Resumé Dansk Erhverv har i denne analyse gennemgået lovforslag, politiske aftaler og svar til Folketinget og kortlagt omfanget af afgiftsændringer

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Maj 2010 Maj 2010 Status over grænsehandel Status over grænsehandel Udgiver: Skatteministeriet København maj 2010 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skm.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 197 Offentligt J.nr. 2005-202-004444 Dato:29-06-2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Til orientering fremsendes sammenfatningen af den status for grænsehandlen, som

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt 8. marts 2018 J.nr. 2018-618 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 197 af 23. januar 2018

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere