ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS"

Transkript

1 PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

2 Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden... 5 Praktik og den uddannelsesmæssige progression... 6 CKF for praktik... 7 Vejledende forløbsbeskrivelse for skoleperiodens gennemførelse... 8 Praktikvejledning Praktikportfolio Praktikbedømmelse Praktikdokumentationskort Bedømmelseskriterier Litteratur Bilag 3: Almene bestemmelser om praktik Bilag 2: Bestemmelser og rammer for skoleperioden Bilag 3: Børneattest Bilag 4: Praktikuddannelse og kurser Bilag 5: Timetalstabeller 2014/ Praktikleder Niels Tange Mail: Telefon: Praktikkoordinator Kirsten Bangsgaard Thomsen Mail: Telefon: Praktikkoordinator Peter Fregerslev Mail: Telefon: Praktiksekretær Tina Ellemose Vad Mail: Telefon: Praktiksekretær Heidi H. Mikkelsen Mail: Telefon:

3 Indledning I Alt om SKOLEPERIODEN finder du informationer om og vejledninger til den særlige praktikperiode, der kaldes skoleperioden. Skoleperioden er ved Læreruddannelsen i Aarhus placeret på 4. studieår. Hæftet er tænkt som en støtte til tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken på 4. årgang. Du kan danne dig et hurtigt overblik over praktikkens rammer og indholdselementer ved et kig på faktaboksen side 3. Dernæst indeholder hæftet informationer om det særlige ved skoleperioden, ckf-bestemmelserne for praktikfaget, en vejledende forløbsbeskrivelse af skoleperioden og en række informationer om praktikvejledning, praktikportfolio og praktikbedømmelse. Endelig finder du som bilag bagerst i hæftet en række bestemmelser om praktikfaget og timetalstabeller til beregning af vederlag. Alt om SKOLEPERIODEN bliver på denne måde et vejledende tillæg til bestemmelserne og beskrivelserne i Studieordningen, Uddannelseshåndbogen og Praktikhåndbogen. Andre materialer vedr. praktik ved Læreruddannelsen i Aarhus finder du på: Praktikkontorets hjemmeside: Praktik-studienet: https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/laerer/aarhus/praktik/sider/default.aspx 3

4 Fakta om skoleperioden Praktikaftale Individuel dvs. en aftale mellem praktikskole og Læreruddannelsen i Aarhus for hver enkelt studerende. Progression og fokus Ansvar og kunnen den selvstændige initiativtager i perspektivet Ny lærer på vej. Praktikfagets placering Praktik på 4. studieår forløber over perioden august til februar. Praktikperiodernes placering Praktikugernes fordeling Uge og uge se nedenstående model. Desuden besøger den studerende praktikskolen i uge 39 mhp. at lave aftaler om rammer og indhold i praktikken. Praktikugerne fordeles i 4 uger med praktiklærens tilstedeværelse og 4 ugers praktik som alene praktik. Praktiktimer Vejledning 11 praktiktimer pr. uge i alt 88 praktiktimer. 6 vejledningstimer med praktiklærer. Praktikbærende linjefag 1. linjefag alle studerende: Obligatorisk linjefag i dansk, matematik eller naturfag (afsluttet). 2. linjefag alle studerende - enten: et stort linjefag i engelsk, historie eller idræt. - eller: et lille linjefag (øvrige linjefag) (afsluttet). 3. linjefag kun studerende med lille 2. linjefag (nyt linjefag på 4. studieår): - Specialpædagogik. - Øvrige linjefag (bortset fra engelsk, historie, idræt). Praktikbedømmelse Praktikskolen og den praktikansvarlige lærer foretager hver sin indstilling til bedømmelse i februar - senest uge 9 - den 27 februar * F x x x F F x x x x x * Besøg på praktikskolen den 25. og 26. september x Praktikuger F Ferie 4

5 Det særlige ved skoleperioden Skoleperioden er en særlig praktikform. Det er den af flere grunde: Skoleperioden er uddannelsens længste praktikperiode på i alt 8 praktikuger. Skoleperioden er en individuelt tilrettelagt praktik. Det betyder, at den studerende er alene i praktik på en skole. Tilmed indgår der i skoleperioden en særlig aleneperiode, hvor den studerende uden praktiklærerens tilstedeværelse er alene med eleverne i undervisningen. Skoleperioden finder sted på flere forskellige skoletyper. Praktikperioden kan være placeret på skoler, som den studerende kun har mulighed for at møde som praktikskole i skoleperioden: specialskoler, efterskoler, 10. klassecentre m.fl. Men skoleperioden kan også være placeret på kommunale og private skoler, som den studerende har mødt gennem partnerskabspraktikken på uddannelsens første tre studieår. Skoleperioden kan knyttes tæt til den studerendes bachelorprojekt. Hvis en studerende ønsker at indgå i et særligt projekt på en skole eller hvis en skole ønsker at trække på og inddrage studerende i et særligt projekt på skolen kan den studerendes praktik tilrettelægges med fokus på netop dette projekt. Aftaler som disse skal etableres i god tid forud for praktikken på 4. studieår. Ny lærer på vej På 4. studieår er den studerende endnu ikke uddannet, men skoleperioden afspejler de uddannelsesmæssige krav og forventninger, der er til en lærer, som er næsten uddannet. For det er jo sådan, det er: Inden for et år er den studerende uddannet lærer og ny kollega på en skole. Men henblik på at forberede den studerende bedst muligt på overgangen fra uddannelse til profession vejledes den studerende derfor i at starte som ny lærer på skolen. Det er på alle måder væsentligt, at den studerende støttes i denne overgang. Aleneperioden Det er et mål med praktik i skoleperioden, at den studerende kommer så tæt på en lærers dagligdag som muligt. Aleneperioden, som er en periode på 4 sammenhængende uger, indebærer, at den studerende sættes i en situation, der tilnærmelsesvis svarer til den, praktiklæreren normalt vil være i som lærer for en gruppe elever og som kollega med andre lærere. Men selvom den studerende i skoleperioden overtager undervisningen og klasselæreropgaverne, skal det understreges, at alene ikke betyder, at den studerende ustøttet skal stå alene. I aleneperioden varetager den studerende sit lærerarbejde i samarbejde med det lærerteam, vedkommende skal være en del af. Teamsamarbejdet er derfor en central del af praktikken. Selvom aleneperioden kan minde om en lærers dagligdag, er der naturligvis kun tale om en tilnærmelse. Alle parter skal være opmærksomme på, at skoleperioden er et studium og ikke et arbejde. 5

6 Praktik og den uddannelsesmæssige progression Progression i praktik er beskrevet i syv ckf-områder. Inden for hvert af de syv ckf-områder er der en formuleret progression. Et samlet overblik over alle bekendtgørelsens ckf områder og beskrivelser findes i modellen på næste side. På alle fire studieår danner de syv ckf-områder rammen om arbejdet med praktik og den samlede uddannelse. På 4. studieår arbejdes der med alle ckf-områder, men samtidig vælger den studerende i samråd med praktikskolens praktiklærere og den praktikansvarlig underviser et særligt fokus på udvalgte områder. De valgte ckf-områder kan: bygge på studieresultater opsamlet i den studerendes praktikportfolio. afspejle en særlig opmærksomhed, der knytter sig til den studerendes bachelorprojekt. afspejle en særlig opmærksomhed på indsatsområder på praktikskolen. Progressionen i praktik er i uddannelsesbekendtgørelsen formuleret på denne måde: 22. Progressionen i den studerendes tilegnelse af lærerkompetencer i uddannelsen er forankret i faget praktik, jf Uddannelsen skal derfor tilrettelægges med praktikfaget som omdrejningspunkt for den studerendes progression, jf. 25. Stk. 2. I såvel praktik som i uddannelsens øvrige fag skal indgå den studerendes arbejde med mål for samt dokumentation og evaluering af egen læring og lærerfaglige udvikling, jf. 19, stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 6

7 Praktikkens indhold er områder, der vedrører lærerens opgave og ansvar, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, elevers sociale udvikling og samarbejde med forskellige parter. Områderne danner grundlag for samspillet med uddannelsens øvrige fag, både i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken. Områderne angiver det indholdsmæssige grundlag for et professionsbaseret samvirke mellem uddannelsens teori og praksis. 1. studieår Indblik og kundskab den medvirkende iagttager 2. studieår Indsigt og etik den undersøgende deltager 3. studieår Erfaring og forståelse den reflekterende udøver 4. studieår CKF FOR PRAKTIK Ansvar og kunnen den selvstændige initiativtager Lærerens opgave og ansvar Indholdet er arbejdet med relationen lærer elev, lærer klasse og lærerens kommunikation og formidling samt læreropgavens etik og klasseledelse. Lærerens feedback til elever, lærerens rammesætning af undervisning og af elevers læring samt lærerens opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og udvikling Læreren som deltager i kollegialt samarbejde og som deltager i skolens samlede udvikling. Lærerens samarbejde med psykologiske og specialpædagogiske resursepersoner. Lærerens arbejde med årsplaner i samspil med alle klassens fag og læreren som iværksætter af pædagogiske handlinger og udviklingsarbejder. Den studerendes selvstændige arbejde med klassens sociale liv, herunder intervention og relationsstøtte Elevforudsætninger Elevers forskellige faglige, kulturelle og sociale forudsætninger. Elevers forskellige forudsætninger som grundlag for planlægning af undervisning. Lærerens indsats i forhold til elever med særlige vanskeligheder, herunder skrive- og læsevanskeligheder. Intervention og opfølgning i forhold til elever med læringsvanskeligheder. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Lærerens forskellige måder at forholde sig på, der kan styrke klassens sociale liv og læringsmiljø. Lærerens arbejde med støtte og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø, herunder konfliktløsning. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejdet med korte undervisningssekvenser inden for en ramme sat af praktiklæreren og anvendelse af forskellige organisationsformer i undervisningen. Arbejdet med undervisningsforløb i samarbejde med praktiklæreren med variation i pædagogiske og faglige metoder, udarbejdelse af undervisningsplaner i overensstemmelse med skolens og skolefagenes bestemmelser og regelsæt. Selvstændigt arbejde med længerevarende, differentierede undervisningsforløb i samarbejde med klassens øvrige lærere, inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisnings-materialer og elevernes medvirken i planlægning af undervisning. Den studerendes selvstændige ansvar og arbejde med forløbsplaner og årsplaner samt det selvstændige ansvar for længerevarende undervisningsforløb. Evaluering af elevernes læring Kendskab til anvendte evalueringsformer på praktikskolen. Inddragelse af forskellige evalueringsredskaber, herunder test. Lærerens arbejde med individuelle elevplaner. Differentieret og formålsrettet anvendelse af evaluering på alle niveauer, herunder samspillet mellem formative og summative evalueringsformer. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Kendskab til og arbejde med skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde og kortere skriftlig kommunikation med forældre. Lærersamarbejdet om klassen. Deltagelse i planlægning af forældresamarbejde, skriftlig information af forældre om undervisningsplan samt skolens organisering af samarbejde i forskellige fora, herunder forskellige former for samarbejde mellem undervisere. Deltagelse i forældremøde og elevsamtaler, samarbejde med eleverne, samarbejde med klassens øvrige lærere samt samarbejde med forskellige ressourcepersoner, der fungerer i tilknytning til en skole. Den studerendes selvstændige ansvar for dele af forældremøder og deltagelse i skolehjemsamtaler. Den studerendes deltagelse i samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter om skoleudvikling. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. Observation, analyse og vurdering af praksisforløb og elevers læring. Observation, analyse og vurdering af praksis med begrundet valg af undersøgelsesmetode. Observation, analyse og vurdering af egen praksis med henblik på handling og udvikling.

8 Vejledende forløbsbeskrivelse for skoleperiodens gennemførelse Tilrettelæggelsen af skoleperioden finder sted i perioden fra januar til juni forud for 4. studieår. Som regel vil fordelingen mellem skoler og studerende være på plads og udmeldt fra praktikkontoret allerede i maj måned. Nedenstående forløbsbeskrivelse er vejledende og tænkt som støtte til den nærmere tilrettelæggelse af skoleperioden. Besøg på praktikskolen Torsdag den 25. og fredag den 26 september i uge 39 besøger den studerende praktikskolen. Mødet tilrettelægges med sigte på at støtte den studerende i forberedelsen af den samlede skoleperiode og på løsning af opgaver i forbindelse med den de første praktikuger. I skoleperioden bør det aftalte samarbejde baseres på, at den studerende over den samlede skoleperiode har samme skema eller følger den samme praktiklærer og/eller elevgruppe. Besøget på praktikskolen skal desuden tilrettelægges således, at den studerende introduceres til skolen, til skolens personale, til praktiske forhold og rutiner på skolen og til skolens elever. Den skal dog understreges, at den studerende ikke underviser på besøgsdagene. Forberedelse af praktikperioden Ved starten på 4. studieår har den studerende til opgave at forberede skoleperioden. Forberedelsen finder sted på flere måder: Valg af fokus Den studerende skal vælge et fokus på ét eller flere af praktikfagets ckf-områder. På alle øvrige studieår har der været fokus på 2-3 af ckf-omåderne, men på 4. studieår vælges de ckf-områder, der skal vies særlig opmærksomhed, af den studerende. De valgte ckf-områder kan desuden trække på erfaringer og studiearbejder fra uddannelsens første tre studieår og referere til problemstillinger i den studerendes praktikportfolio. Egne læringsmål, tiltag og studiearbejder I sammenhæng med de valgte ckf-områder skal den studerende formulere mål for egen læring i forbindelse med skoleperioden: Hvad har den studerende ønske om at lære i forbindelse med skoleperioden? Hvad skal forberedes og iværksættes for nå de formulerede mål? Hvilke studiearbejder kan opsamle arbejdet med målene? Hvordan kan mål, tiltag og studiearbejder forbindes til praktikopholdet på skolen, til de øvrige studier på 4. studieår og til den studerendes bachelorprojekt? Møde med den praktikansvarlige underviser i læreruddannelsen Som indledning til praktikken har den studerende kontaktet praktikskolen ultimo maj/primo juni 2014 inden studiestarten på 4. årgang. Ved studiestarten mødes de studerende med den praktikansvarlige underviser, som rammesætter og vejleder i arbejdet med planlægning, gennemførelse og efterbehandling af praktikperioden. Praktikportfolio Det er en forpligtelse for den studerende at føre praktikportfolio under skoleperioden, præcis som ved praktikken de foregående 3 år. Samtidig bliver praktikportfolioen fra de første tre studieår et hjælpemiddel i forberedelserne af skoleperioden. Relevante dele af den kan indgå i vejledningssamtalerne med skolens praktiklærer og den praktikansvarlige underviser i Læreruddannelsen. 8

9 De første tre uger I de første 3 uger før jul varetager den studerende undervisningen, men både planlægning, gennemførelse og efterbehandling foregår i tæt samarbejde med praktiklæreren. Det samme er tilfældet for de andre læreropgaver, der er aftalt i løbet af de 3 uger. I løbet af de første 3 uger forberedes de næste 4 uger aleneperioden. Forberedelsen er selvsagt en forberedelse for den studerende, men det er også en forberedelse for de lærere og elever, der vil være involveret i den studerendes aleneperiode. Desuden orienteres elevernes forældre om, at det vil være den studerende, der varetager undervisningen og de øvrige arbejdsopgaver i aleneperioden. Forberedelsen finder sted ved vejledning med praktiklæreren, og de udarbejdede undervisningsplaner for aleneperioden skal godkendes af praktiklæreren forud for perioden. Forberedelsen finder også sted i et tæt samarbejde med det lærerteam, der i øvrigt varetager undervisningsopgaver for elevgruppen og sådan, at den studerende forud for aleneperioden er klædt på til at indgå selvstændigt i lærerteamet. I praktiklærerens vejledning indgår også mere almene og generelle forhold så som: det at være lærer og studerende på skolen, det at være alene om gennemførelse af undervisning i en klasse, varetagelsen af andre læreropgaver etc. I løbet af den første uge aftaler den studerende med praktiklærer og evt. lærerteam tidspunkter og rammer for vejledning i løbet af aleneperioden. Aleneperioden i 4 uger Som det er beskrevet ovenfor, indebærer aleneperioden, at den studerende sættes i en situation, der tilnærmelsesvis svarer til den, praktiklæreren normalt vil være i som lærer for en gruppe elever og som kollega til andre lærere. Vi understreger dog, at der skal ofres en særlig opmærksomhed på at støtte og vejlede den studerende netop i aleneperioden. Det afgørende her er, at vejledningen med praktiklærer er koordineret og klart aftalt allerede forud aleneperioden. Den sidste praktikuge I skoleperioden sidste praktikuge arbejder den studerende igen tæt sammen med praktiklæreren, selvom det fortsat er den studerende, der står for undervisning og andre læreropgaver. Den studerende forsøger, sammen med undervisningsopgaverne, at få opsamlet og identificeret de lærerfaglige sagsforhold problemstillinger, udfordringer, dilemmaer og andet der har været aktuelle i den samlede skoleperiode. Af samme grund bliver vejledningssamtalen i denne uge evaluerende og opsamlende. Vi anbefaler også, at den studerende i denne sidste praktikuge samler evalueringer og andet materiale i sin praktikportfolio. Som afslutning på praktikperioden arrangeres der et statusmøde med deltagelse af den studerende, de praktiklærere, som den studerende har arbejdet sammen med og evt. skolens leder. Den studerende modtager på mødet mundtligt skolens begrundede indstilling til bedømmelse af skoleperioden. Efter praktikperioden Det samlede praktikforløb på 4. studieår afsluttes og efterbehandles i februar måned umiddelbart efter praktikperioden. Efterbehandlingen foregår i et samarbejde mellem den praktikansvarlige underviser og de studerende på linjefagsholdet, og den indebærer primært, at den studerende udarbejder dokumentationsportfolio over skoleperioden, jf. afsnittet nedenfor. Som afslutning på forløbet modtager den studerende den praktikansvarlige undervisers mundtlige og begrundede indstilling til bedømmelse af praktikken. 9

10 Praktikvejledning Praktiklæreren og den praktikansvarlige underviser har stor betydning for den studerendes læreproces i praktikken. I den forbindelse spiller vejledningen en særlig rolle. De studerende henter en masse erfaring i undervisning og lærerarbejde i klasserummet og blandt eleverne. Men skal denne erfaring fæstne sig som læring, bliver vejledningen et centralt sted i praktikken. Det er her, de studerende på kvalificeret vis skal udfordres til at begrunde deres undervisning og deres konkrete handlinger og overveje, hvordan de løser undervisningsopgaven og den generelle læreropgave: Kan den studerende instruere i en konkret opgave? Kan den studerende lytte og samtale med eleverne? Har den studerende øje for børnenes forudsætninger? Har den studerende redskaber til at gå ind i konflikter og læringsmodstand? Gennem vejledningen kan den studerende i det hele taget udvikle et grundlag for selv at svare på nogle af undervisningens grundspørgsmål: hvad, hvorfor og hvordan. Planlægning af vejledning I første omgang er det vigtigt at få aftalt, hvornår og hvor vejledningen finder sted. Og det er vigtigt at få aftalt, hvad vejledningen konkret skal dreje sig om. Hyggesnak i et frikvarter kan f.eks. ikke betragtes som vejledning. Vejledningstimernes indhold skal aftales løbende mellem de involverede praktiklærere og de studerende, men der er vejlederens opgave: at udarbejde en dagsorden til vejledningstimerne at sætte rammer for vejledningen at styre vejledningsprocessen at stille sin viden og erfaring til rådighed for den studerende. Da de studerende sædvanligvis får vejledning i grupper, har den enkelte studerende også et medansvar for sine medstuderendes læreprocesser. Det kan være vigtigt og nødvendigt, at vejlederen præciserer dette og bruger det aktivt, således at vejledningsforløbet også giver de studerende mulighed for at arbejde med egne vejledningskompetencer. Vejledningens udgangspunkt er de studerendes ønske om et særligt vejledningstema, der forholder sig til den specifikke undervisnings- og læreropgave i praktikken. Temaet bør aftales inden mødet, og det kan også med fordel afgrænses og have en undersøgende karakter, f.eks.: Eleverne virkede ret ukoncentrerede i matematiktimen i fredags. Vi vil gerne drøfte baggrunden for denne uro nærmere. Praktiklæreren kan opfordre de studerende til at fastholde deres oplevelser og overvejelser i en logbog og i deres obligatoriske praktikportfolio, som så kan danne udgangspunkt for vejledningen. Temaerne for vejledningen kan hentes inden for alle dele af undervisning og andre læreropgaver, f.eks.: elevernes forudsætninger, valg af undervisnings- og organisationsformer, differentieringsovervejelser, problemstillinger i skolefaget, valg af undervisningsmaterialer, konfliktløsning, læreransvar og motivation. Vejledning kan forstås som et samlebegreb for følgende tre kategorier: førvejledning, vejledning i løbet af praktikken og eftervejledning. Førvejledning er vejledning, før et undervisningsforløb finder sted. I førvejledningen kan praktiklæreren og den praktikansvarlige lærer spørge til de studerendes begrundelser og overvejelser. Aktuelle spørgsmål kunne f.eks. være: Hvilke intentioner har de studerende med det planlagte forløb? Hvad er målet for forløbet? Hvad skal der foregå? Hvad er elevernes forudsætninger? Hvordan skal forløbet evalueres? 10

11 Hvilke langsigtede mål har de studerende for deres arbejde i skolen? Hvad er de studerendes egne læringsmål? Vejledning i løbet af praktikken kan tage udgangspunkt i praktiklærerens observationer af de studerendes undervisning. Relevante spørgsmål kunne f.eks. basere sig på: hvad de studerende og eleverne gør og siger hvordan kontakten mellem de studerende og eleverne kommer til udtryk hvordan undervisningen forløber hvad eleverne eller enkelt elever konkret lærer. Eftervejledning er vejledning på grundlag af gennemført undervisning. Vejledningen kan f.eks. tage udgangspunkt i: de studerendes oplevelser og refleksioner af undervisningsforløbet de studerende evaluering af forløb praktiklærerens observationer hvilket omfang intentioner og mål for forløbet blev realiseret. Gode råd til praktiklæreren fra Praktiklærerforeningen Det er en stor faglig og pædagogisk udfordring at være praktiklærer. Praktiklærerforeningen giver følgende råd til lærere, der skal varetage opgaven: Vedkend dig din autoritet som leder af den studerendes praktikuddannelse, og vær bevidst om den. Sørg for afklarede forventninger mellem dig og den studerende, stil krav. Etabler et uddannelsesforhold til den studerende mere end et Jeg er din praktiklærerforhold. Sørg for en passende iscenesættelse af samarbejdets møder. Vær ikke blufærdig overfor din egen praksis. Sælg ikke din egen livsforståelse og pædagogik til den studerende. Bliv god til at lytte og til at spørge. Strukturer vejledningssamtalerne i før- og eftervejledning. Vær opmærksom på vejledningens særlige samtalemetode. Producer livsmod og positive forventninger hos den studerende. Undgå at forveksle personlige holdninger med endegyldige sandheder. Vær opmærksom på, at den rigtige undervisning nok ikke findes. Stil konkrete spørgsmål til den vejledte. Kom med ideer, men undgå at tilbyde den vejledte hele løsninger. Sarkasme er forbudt, ironi er heller ikke godt. Fasthold kravet om det skriftlige vejledningsgrundlag og lad den studerende opleve, at det bliver brugt konstruktivt og produktivt. Brug din vejledning med den studerende til udvikling af egen refleksion og didaktisk kompetence. 11

12 Praktikportfolio Ved Læreruddannelsen i Aarhus er arbejdet med den elektroniske praktikportfolio obligatorisk. Praktikportfolioen skal opfattes som et læringsredskab for den studerende og som et redskab til indsamling og præsentation af relevante studiearbejder under praktikken. Aftalte dele af portfolioen danner udgangspunkt for vejledning med praktiklæreren og underviseren i læreruddannelsen, og den indgår tillige i den praktikansvarlige undervisers bedømmelse af praktikken. Som lærings- og evalueringsredskab er portfolio-arbejde traditionelt blevet delt i to: i en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio (jf. f.eks. Olga Dysthe: Mapper som pædagogisk redskab, Klim 2005). Præsentationsportfolioen eller dokumentationsportfolioen udgør ved Læreruddannelsen i Aarhus den obligatoriske del af portfolioen, men vi anbefaler, at den studerende tillige anvender en arbejdsportfolio. Praktikkens arbejdsportfolio En arbejdsportfolio indeholder den personlig læringsdel af den samlede praktikportfolio, idet den udgør den totale samling af færdige og ufærdige materialer fra praktikken undervisningsplaner, interview, elevopgaver osv. som den studerende er i besiddelse af. Vi anbefaler, at den studerende gør det til en vane konsekvent at arkivere alle former for praktikdokumenter i den elektroniske arbejdsportfolio. Arbejdsportfolien udgør på denne måde det fyldige lager eller råmateriale, som den studerende kan bruge til vejledningssamtaler og i arbejdet med dokumentationsportfolioen. En arbejdsportfolio er også et særdeles velegnet værktøj til at målrette og skabe et klart fokus i praktikstudierne. Praktikfagets indhold er defineret ved føromtalte syv ckf-områder, og ud fra disse områder kan den studerende udarbejde egne læringsmål og handleplaner. At sætte mål er at formulere et ærinde for arbejdet med praktik. Det kan være ud fra et behov eller et ønske om at få viden om arbejdet i eller omkring en skole, om elever, lærere, ledelse eller andet. Det kan også være ud fra en intention om at dygtiggøre sig i specifikke dele af lærerarbejdet på skolen. Udvalgte dele af arbejdsportfolioen kan sammen med den studerendes læringsmål danne udgangspunkt for den studerendes vejledning med praktiklærere og lærere ved i læreruddannelsen. Arbejdsportfolioen kan altså være både personlig og samarbejdsorienteret. Eksempler på genrer og studiearbejder kan være: Noter, idéer og overvejelser: fra samarbejdet omkring praktikken, fra deltagelse i vejledninger, fra praktikforberedelse og -efterbehandling, fra besøg på praktikskolen, i klasserummet, fra samtaler med elever og lærere etc. Ufærdige og færdige udkast til iagttagelsesarbejde, interviewopgaver, spørgeskemaer, drejebøger for lyd- og videooptagelser etc.. Ufærdige og færdige udkast til undervisningsplaner, fornyede udkast til undervisningsplaner. Dagsordener og referater fra mødevirksomhed f.eks. fra møder i pædagogiske råd, teammøder, vejledningsmøder, møder med forældre og elever. Logbogsnotater, refleksionspapirer, studiearbejder og besvarelser af opgaver fra uddannelsens øvrige fag. Materialer fra skolen: skoleplaner, årsplaner, visionspapirer, undersøgelser mv., elevarbejder, lyd- og videooptagelser, forældrebreve. Praktikkens dokumentationsportfolio En dokumentationsportfolio er den obligatoriske del af den samlede praktikportfolio. Dokumentationsportfolioen er grundlag for den indstilling til bedømmelse, der varetages af den praktikansvarlige lærer. Praktikskolen har ikke nogen forpligtelse knyttet til praktikportfolioens dokumentationsdel, men dokumentationsportfolioen kan eventuelt gøres tilgængelig for praktiklærere og den studerendes øvrige lærere i læreruddannelsen. I dokumentationsportfolioen præsenterer den 12

13 studerende et repræsentativt og reflekteret udvalg af egne praktikarbejder med udgangspunkt i sit arbejde med praktikfagets mål, indhold og ckf. På 4. studieår afsluttes arbejdet med praktikportfolioen umiddelbart efter praktikkens afslutning uge 6 og afleveres til praktikansvarlig lærer senest uge 9. En dokumentationsportfolio skal indeholde en systematisk udvalgt mængde af studiematerialer fra praktikken og indeholde en refleksion over materialerne. Desuden skal den indeholde dokumentation for den studerendes arbejde med egne læringsmål. Kriterier til udvælgelse af praktikrelevante studiearbejder findes i bestemmelserne for praktikfaget i studieordningen. Det drejer sig om fagets overordnede mål og de syv ckf-områder, der er beskrevet ovenfor. Vi anbefaler, at en dokumentationsportfolio på 4. årgang som et minimum indeholder: Udvalgte dele fra egen logbogsoptegnelse eller refleksion over det at være ny lærer på en skole. Eksempel på inddragelse af årsplan som ramme for planlægning af undervisning for en elevgruppe. En didaktisk begrundet undervisningsplan, der har dannet grundlag for undervisning af en elevgruppe. Didaktisk begrundet plan for deltagelse i andre læreropgaver. Et eksempel på den studerendes deltagelse i kollegialt samarbejde på skolen. Et eksempel på en lærerfaglig problemstilling identificeret i skolens praksis, beskrevet og begrundet. Den studerendes selvstændige arbejde med læringsmål og egen lærerfaglig udvikling. Skriftlig begrundelse for valg og indhold i dokumentationsportfolioen. På 4. studieår skal den studerendes dokumentationsportfolio naturligvis afspejle skoleperiodens særlige perspektiv Ny lærer på vej og den studerendes valg af fokus (ckfområder). Studieordningens bestemmelser om arbejdet med praktikportfolio: I forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af alle uddannelsens praktikperioder udarbejder den studerende en praktikportfolio. Arbejdet med praktikportfolio er obligatorisk. Praktikportfolioen er således til brug for den studerendes arbejde med faget praktik gennem hele uddannelsen. En praktikportfolio indebærer studieprocesser med systematisk opsamling, fastholdelse og udvælgelse af og refleksion over relevante studiematerialer knyttet til praktikstudier og udarbejde af den studerende alene eller i samarbejde med medstuderende. Denne løbende dokumentation er den studerendes ansvar. Portfolioarbejdet indebærer endvidere, at den studerende sætter mål for egen læring i forbindelse med hver praktikperiode ud fra de indholdsområder, som er beskrevet for perioden. Udvalgte og aftalte dele af praktikportfolioens indhold danner grundlag og udgangspunkt for mentors, praktiklæreres og læreruddannelsens læreres vejledning med den studerende. Den studerendes praktikportfolio udgør endvidere en vægtig del af bedømmelsesgrundlaget for den lærer, der ved Læreruddannelsen i Aarhus er praktikansvarlig for den pågældende studerende. Praktikportfolioen har følgende hovedformål: at kvalificere den studerendes arbejde med faget praktik, at være forbindelsesled mellem den studerende, praktikgruppen, praktikskolens og læreruddannelsens lærere, at være forbindelsesled mellem den studerendes forskellige praktikperioder, at kunne dokumentere den studerendes arbejde med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken, herunder andre læreropgaver deltagelse i mødesteder og øvrige praktikaktiviteter. Studieordning

14 Praktikbedømmelse Den formelle praktikbedømmelse finder sted ved skoleperiodens afslutning. På praktikskolen betyder det, at den formelle indstilling til bedømmelse udarbejdes og meddeles den studerende mundtligt i løbet af den sidste praktikuge eller på et møde i umiddelbar forlængelse af praktikperioden. Praktikskolen indsender i direkte forlængelse skolens indstilling til praktikkontoret ved Læreruddannelsen i Aarhus. Indstillingen formuleres i et særligt bedømmelsesskema. Den praktikansvarlige underviser udarbejder og meddeler tilsvarende den studerende sin indstilling til bedømmelse umiddelbart efter praktikken og senest uge 9 og sender sin indstilling til praktikkontoret ved Læreruddannelsen i Aarhus på et særskilt bedømmelsesskema. Den studerendes dokumentationsportfolio udgør en væsentlig del af den praktikansvarlige lærers bedømmelsesgrundlag. For studerende i praktik på 4. årgang skal det understreges, at ingen studerende bør modtage bedømmelsen Ikke-bestået uvarslet og pludseligt i slutningen praktikken. Vi anbefaler, at den studerende løbende får tilbagemelding på praktikstudierne for at skabe størst mulig tryghed i arbejdet. Både på praktikskolen og i læreruddannelsen vil det normalt være sådan, at en såkaldt formativ evaluering naturligt indgår i en vejledningssamtale. En formativ evaluering peger fremad og sigter på at identificere, hvad den studerende kan forbedre i undervisningen af børn og i analysen af undervisning. Hvis et praktikforløb peger mod en negativ vurdering, bør den studerende snarest gennem vejledning og rådgivning af skolens ledelse/den praktikansvarlige underviser gøres opmærksom på dette og ydes den fornødne støtte. Studieordningens bestemmelser om bedømmelse af praktik: Læreruddannelsen i Aarhus udarbejder og offentliggør vejledende kriterier for at opnå bedømmelsen Bestået for hvert studieår på grundlag af de centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget praktik. Praktikstedets ledelse skal på grundlag af kriterierne hvert år afgive en skriftlig, begrundet indstilling til Læreruddannelsen i Aarhus om, hvorvidt den studerende ud fra sit faglige og pædagogiske niveau og på grundlag af den studerendes ophold på skolen er egnet til at undervise elever. Ved Læreruddannelsen i Aarhus udpeges ved hvert studieårs begyndelse en underviser, der er praktikansvarlig over for en afgrænset gruppe studerende. Den praktikansvarlige underviser skal varetage opgaver i forbindelse med praktikkens organisation, tilrettelæggelse og gennemførelse i et samarbejde med praktikstedet og Læreruddannelsen i Aarhus. Den praktikansvarlige underviser har herudover den opgave på grundlag af et samarbejde med undervisere, der varetager undervisningsopgaver i den enkelte studerendes øvrige linjefag, at udarbejde en skriftlig, begrundet indstilling til bedømmelse af praktik. Indstillingen skal redegøre for, hvorledes den studerendes præstation bør bedømmes ud fra den forberedelse og efterbehandling af praktikken, som finder sted på Læreruddannelsen i Aarhus. Praktikstedets ledelse og den praktikansvarlige underviser indstiller til bedømmelse uafhængigt af hinanden. Alle indstillinger foretages på et af Læreruddannelsen i Aarhus udarbejdet bedømmelsesskema. Udfyldte bedømmelsesskemaer skal være Læreruddannelsen i Aarhus i hænde primo april hvert studieår. I henhold til Uddannelsesbekendtgørelsens 53, stk. 3 skal endelige indstillinger, der er til ugunst for den studerende forelægges den studerende til udtalelse. Studierektor afgør herefter, om den studerende bedømmes til at bestå eller ikke-bestå praktik i det pågældende studieår. Læreruddannelsen i Aarhus udarbejder og offentliggør nærmere procedurer for bedømmelse. Studierektor kan i ganske særlige tilfælde, der er begrundet i helbredsmæssige forhold, give den studerende mere end én mulighed for at gå en praktikperiode, der bedømt ikke-bestået om jævnfør Uddannelsesbekendtgørelsens 54, stk. 2. Klageregler fremgår af Uddannelsesbekendtgørelsens kapitel Studieordning 2011

15 Praktikdokumentationskort Ved Læreruddannelsen i Aarhus følges praktikken op med et praktikdokumentationskort. Hensigten med kortet er, at den studerende får et redskab til at sikre sig praktiklærerens og den praktikansvarlige undervisers godkendelse af deltagelsen i praktikken. Kortet indeholder dokumentation for den række af områder, som den studerende under alle omstændigheder skal have deltaget i for at kunne bestå praktikken. Eller med andre ord: det er et kort, der sikrer, at det, der skal være der, også er der. Ideen med kortet er for det første, at ansvaret for dokumentationen placeres hos den studerende. Og for det andet, at praktikkens områder og omfang tydeliggøres for alle involverede partner. Men det er vigtigt at slå fast, at meningen ikke er at forøge bureaukratiseringen og arbejdsmængden vedr. praktikken. Kortet ser sådan ud: Studerendes navn: Om praktikdokumentations-kortet Kortet bruges som dokumentation for, at du som studerende har deltaget i og gennemført praktikken på den pågældende årgang. På kortet skal du påføre antallet af timer til de enkelte dele af praktikken, og du skal sørge for at få underskrifter af henholdsvis praktiklæreren og den praktikansvarlige underviser i læreruddannelsen. Du skal også i de relevante rubrikker angive, hvilke former for andre læreropgaver, du har medvirket i (i alt skal du have medvirket i mindst tre former). Praktikskolen Antal timer Underskrift Undervisning vejledning med praktiklærer Andre læreropgaver (angiv mindst 3 former) Læreruddannelsen forberedelse og efterbehandling Underskrift Praktikportfolio (Den praktikansvarlige underviser aftaler med det enkelte hold en minimumsliste af dokumenter, som skal indgå i portfolioen. Aftalen kommer i stand på grundlag af et forslag til minimumsliste, som den praktikansvarlige underviser har udarbejdet. Endvidere har den enkelte studerende mulighed for at udpege det specifikke dokument i portfolioen, der kommer til at indgå i den kvalitative bedømmelse af den studerendes praktik) 15

16 Bedømmelseskriterier for praktik Ved siden af dokumentationskortet er der ved Læreruddannelsen i Aarhus udarbejdet bedømmelseskriterier, der præciseres nedenfor, som retter sig overordnet mod to områder : at handle i praksis og at reflektere over praksis. Bedømmelseskriterier ved Læreruddannelsen i Aarhus Den studerende skal med udgangspunkt i studieordningens beskrivelser af uddannelsens progression og praktikfagets ckf-bestemmelser demonstrere viden og evne til at mestre følgende: 1. Handle i praksis. Den studerende skal kunne handle i praksis, dvs. gennemføre læringsaktiviteter på basis af en intention med undervisningen. Den studerende viser sin handlen i praksis for eksempel: i sin ledelse af elevernes læring og samvær, i sin relation til eleverne i sin formidling af fag og læringsindhold og i samarbejdet med praktiklæreren og medstuderende. 2. Reflektere over praksis. Den studerende skal på basis af beskrivelse og observation af undervisning og andre læreropgaver reflektere over sin praksis, i relation til ckf-bestemmelserne for praktikfaget. Endvidere skal den studerende være i stand til at analysere og begrunde forbindelsen mellem intentionen med undervisningsplanen og de konkrete lærings- og undervisningsaktiviteter for den enkelte klasse og elev. Endelig skal den studerende kunne anvende og diskutere didaktiske argumenter (fagdidaktiske og almendidaktiske) og vise færdigheder i at fortolke og vurdere egen undervisning og elevernes læreprocesser. Bedømmelsesarbejdet Bedømmelsesarbejdet vil for praktiklæreren og den praktikansvarlige underviser have forskellig karakter. Mens praktiklæreren vurderer på basis af den studerendes deltagelse i undervisning, andre læreropgaver og vejledning, baserer den praktikansvarlige underviser sin vurdering på den studerendes forberedelse og efterbehandling af praktikken og arbejdet med den elektroniske portfolio. Bedømmelsesarbejdet for henholdsvis praktiklæreren og den praktikansvarlige underviser fremgår af det følgende: Praktiklæreren bedømmelsesarbejde Praktiklærerens indstilling til bedømmelse beror på en vurdering af, om den studerende besidder den kompetence i arbejdet med praktikken, som forventes af studerende på den enkelte årgang, jf. studieordningens beskrivelse af uddannelsens progression og praktikfagets ckf-bestemmelser. Praktiklærerens konkrete vurdering tager udgangspunkt i, om den studerende i undervisning, vejledning og andre læreropgaver kan: handle i praksis reflektere over praksis, jf. den foranstående beskrivelse. 16

17 Den praktikansvarlige undervisers bedømmelsesarbejde Den praktikansvarlige undervisers indstilling til bedømmelse beror på en vurdering af, om den studerende besidder den kompetence i arbejdet med praktikken, som forventes af studerende på den enkelte årgang, jf. studieordningens beskrivelse af uddannelsens progression og praktikfagets ckf-bestemmelser. Den praktikansvarlige undervisers konkrete vurdering tager udgangspunkt i, om den studerende i forberedelse og efterbehandling af praktikken og gennem arbejdet med den elektroniske portfolio kan: handle i praksis (det skal betones, at den studerendes handlen i praksis kun vurderes af den praktikansvarlige underviser, hvis vedkommende har overværet dele af den studerendes arbejde på praktikskolen), reflektere over praksis, jf. foranstående beskrivelse. Den praktikansvarlige underviser tager udgangspunkt i ét udvalgt dokument i dokumentationsportfolioen, hvor den studerende i særlig grad demonstrerer sin refleksion over praksis. Den studerende har muligfor at udpege, hvilket dokument der bliver tale om. Kommentarer til bedømmelseskriterierne og -arbejdet Den studerendes forudsætninger Bedømmelseskriterierne ligger til grund for bedømmelse af alle studerende på både 1., 2., 3. og 4. årgang i den ordinære uddannelse og 1. og 2. studieår på meritlæreruddannelsen. Men der er selvsagt stor forskel på at bedømme studerende på henholdsvis 1. og 4. årgang. Derfor må enhver indstilling til bedømmelse også tage højde for den studerendes aktuelle forudsætninger og placering i studiet. Praktikfagets ckf-bestemmelser og studieordningens beskrivelser af uddannelsens progression udgør i den forbindelse det grundlag, som enhver indstilling må tage afsæt i. Begrebsanvendelse Fastlæggelse og beskrivelse af bedømmelseskriterier for praktik i læreruddannelsen er slet ikke nogen enkel sag. For det første er de pædagogiske og didaktiske begreber, der anvendes, ikke værdifrie, neutrale begreber, og for det andet er betydningen af dem ikke nødvendigvis entydig. Der kan være grund til at gøre opmærksom på, at begreber som læring, ledelse, formidling, relation, samarbejde, handlen og refleksion, der optræder i beskrivelsen af bedømmelseskriterierne, ikke anvendes i én bestemt betydning eller er udtryk for helt bestemte opfattelser af læring og undervisning. 17

18 Litteratur Andersen, Gorm Bagger og Lis Pøhler (red.): Praktik i læreruddannelsen, Kroghs Forlag Dysthe, Olga (red.): Mapper som pædagogisk redskab, Klim Fischer, Henrik: En lærer bliver til i mødet med praksis, Hans Reitzels Forlag Hansen, Jette Worm: Praktik i læreruddannelsen; En brugsbog for lærerstuderende, Gyldendal Karrierelærer.dk, Forundersøgelse, Herning Kommune UP nr. 2, Unge Pædagoger UP nr. 3/4, Unge Pædagoger Læreruddannelsen i Aarhus: o Studieordning o Studie-, Uddannelses- og Praktikhåndbogen 18

19 BILAG 1 Almene bestemmelser om praktik Praktik er et fag I læreruddannelsen er praktik et fag, der - ligesom uddannelsens øvrige fag - er beskrevet med bestemmelser om mål, indhold og centrale kundskabs- og færdighedsområder. I uddannelsesbekendtgørelsen er der formuleret følgende om fagets identitet: Faget praktik har en grundlæggende betydning for uddannelsens professionsrettede karakter, og faget har dermed den sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer. Dels praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling. Faget har derfor fokus på forholdet mellem praktiske og teoretiske erfaringsdannelser som forudsætning for den studerendes egen almene lærerfaglige læring og udvikling. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I studieordningen er der formuleret følgende om praktikkens nærmere indhold og organisation: Praktikkens indhold og organisation Den studerende skal i praktikstudiet tilegne sig kundskaber, færdigheder og holdninger som grundlag for lærerfaglig udvikling og kompetence for varetagelse af lærerens opgaver og skolens udvikling. Praktik afspejler i sit indhold tre forbundne studieområder placeret i skolen og ved læreruddannelsen: 1. Praksisstudier. 2. Teoretisk-analytiske studier. 3. Samarbejds- og refleksionsstudier. Uddannelse og studier i praktik sker i en udveksling mellem disse områder og i et aftalt og samarbejde mellem studerende, lærere på praktikskoler og ved Læreruddannelsen i Aarhus. Samarbejdet har et lærerfagligt, undersøgende og refleksivt sigte og er sags- og handlingsorienteret. Anerkendelse og værdsættelse af forskelle i udgangspunkt og perspektiver er det afgørende grundlag for samarbejdet. Samarbejdet mellem studerende og lærere på praktikskoler og ved Læreruddannelsen i Aarhus skal konkretisere og afklare indhold og forventninger i henhold til studieordningens regler og rammer for den aktuelle praktikperiode og i relation til praktikfagets mål, bestemmelser og aftaler samt evaluere forløb og udbytte i henhold til de fastlagte mål. Studieordning

20 BILAG 2 Bestemmelser og rammer for skoleperioden Mål og indhold: Ansvar og kunnen den selvstændige initiativtager Den overordnede ramme for praktikken er i uddannelsesbekendtgørelsen formuleret på følgende måde: 7, stk. 2. I praktikken indgår en sammenhængende periode på 7-9 uger, skoleperioden, der placeres på 3. eller 4. studieår, og som afsluttes med, at den studerende selvstændigt forestår undervisningen. Skoleperioden skal finde sted på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen *Målene for uddannelsens 4. år er i studieordningen 2011 formuleret på denne måde: bygger videre på og udvider studierne fra uddannelsens først tre studieår i perspektivet ny lærer på vej, med viden og kunnen agerer med selvstændighed og ansvar i studier ved læreruddannelsen såvel som i lærerfaget i skolen, opnår kompetence til at tage selvstændige, lærerfaglige initiativer af relevans for uddannelsen og for professionen. Studieordning 2011 I skoleperioden er det et mål, at den studerende kommer så tæt på en lærers dagligdag som muligt bl.a. med sigte på at skabe en konstruktiv overgang fra det at være studerende til det at være nyansat lærer på en skole. På 4. årgang tilbydes den studerende at deltage i en netværksgruppe på ca. 10 studerende med mulighed for sparring og støtte mellem studerende. I det følgende finder du oversigter over de opgaver i praktiksamarbejdet, som de enkelte parter har henholdsvis ved læreruddannelsen og på praktikskolen. Organisatorisk ramme - opgaver og forventninger til Læreruddannelsen i Aarhus Ved Læreruddannelsen i Aarhus er de studerende organiseret på linjefagshold. Til hvert linjefagshold er knyttet en praktikansvarlig underviser. Ledelsen af praktik på 4. årgang foretages af uddannelsesleder og den pædagogiske leder samt praktikkontorets praktikkoordinatorer tilknyttet ad hoc. Ledelsen ved læreruddannelsen i Aarhus Uddannelsesledelsen opgave er at udarbejde det resursemæssige grundlag og de organisatoriske rammer for samarbejdet omkring faget praktik. Endvidere planlægger ledelsen de nødvendige informationsmøder om indhold og sammenhæng i praktikuddannelsesforløbet. Ledelsen har det overordnede ansvar for bedømmelse af de studerende i praktik og må ved uoverensstemmelse træffe den endelige afgørelse. 20

ALT OM SKOLEPERIODEN 2015/2016 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2015/2016 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2015/2016 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS VIA University College Læreruddannelsen PRAKTIKHÅNDBOGEN 2014-2015 3. årgang (LU07) LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS 1 Indhold Indledning... 3 Praktikkens årsplan, indhold og progression... 4 Praktikvejledning...

Læs mere

Praktik, 2. årg

Praktik, 2. årg Orientering om praktik 2013 2014: I alt 5 uger placeret i ugerne 50 og 51, 2013 og ugerne2, 3 og 4, 2014 NB: Praktikanterne følger den aktuelle praktikskoles ferieplan - uanset de ovenfor angivne praktikuger!

Læs mere

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS

PRAKTIKHÅNDBOGEN LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS PRAKTIKHÅNDBOGEN 2012-2013 LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS Indhold Indledning... 2 Praktikkens årsplan, indhold og progression... 3 Uddannelsesorganisation og partnerskabsaftale... 5 Praktik på 1. studieår: Indblik

Læs mere

temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college

temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college temahæfte: praktikbedømmelse læreruddannelsen i Århus Via university college PRAKTIK I LÆRERUDDANNELSEN Temahæfte PRAKTIKBEDØMMELSE 2 praktikbedømmelse VIA University College Læreruddannelsen i Århus Indhold

Læs mere

Praktik på Sct. Jørgens Skole

Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til... Praktik på Sct. Jørgens Skole Velkommen til Sct. Jørgens Skole Her på Sct. Jørgens Skole er vi glade for at kunne byde dig velkommen som praktikant. Vi er en skole med næsten 800 elever

Læs mere

Praktik - 4. årgang 2016

Praktik - 4. årgang 2016 Praktik i ugerne 1,2,3,4,5 og 6 2016 i alt 6 uger NB: Uanset ovennævnte, justeres praktikken altid ind efter den aktuelle praktikskoles ferieplan! Fakta Praktikken skal omfatte 12 lektioner om ugen i 6

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse Institut for Skole og Læring 2012 Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse FÆLLES BESTEMMELSER FOR PRAKTIKKEN Dette er de overordnede retningslinjer, der gælder alle praktikforløb

Læs mere

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn

Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Evalueringspraksis for praktik på Læreruddannelsen på Fyn Nedenfor er der en oversigt over det gennemførte kvalitetsarbejde med praktik 1) Gennemførte evalueringer a) Indsamler i) Fra studerende ii) Fra

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side PRAKTIKVEJLEDNING - INDHOLD Indholdsfortegnelse Side Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg -------------------------------------- 1 1. Praktikkens elementer ---------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Holmegårdskolens TF- afdeling ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 3850 holmegaardskolen@hjoerring.dk www.holmegaardskolen.dk

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings-

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

SKOLEPERIODEN. Kære studerende!

SKOLEPERIODEN. Kære studerende! Kære studerende! Din næste praktikperiode er skoleperioden. Hensigten med skoleperioden er, at du deltager aktivt i skolens daglige praksis og derved tilegner dig viden om skolens hele virksomhed. Du skal

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Ellekærskolen. Lærerstuderende. Uddannelsesplan. 1., 2. og 3. praktikniveau

Ellekærskolen. Lærerstuderende. Uddannelsesplan. 1., 2. og 3. praktikniveau Lærerstuderende Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikniveau Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Ellekærskolens kultur og særkende:...2 Ellekærskolens opbygning:...2 Børneby Ellekær:...2 Særlige

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016.

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Grundoplysninger: Skole: Sønderbroskolen Adresse: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg Telefon: 99824750 Mail: soenderbroskolen@aalborg.dk Webadresse: www.soenderbroskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende

Grundoplysninger: Kultur og særkende Grundoplysninger: Navn: Løvvangskolen Adresse: Løvbakken 6 9400 Nørresundby Telefon: 99824060 Mail: loevvangskolen@aalborg.dk Webadresse: www.loevvangskolen.dk Kultur og særkende Løvvangskolen er en multikulturel

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen. Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke. Skoleåret

Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen. Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke. Skoleåret Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Skoleåret 2015-16 1 1. Grundoplysninger og beskrivelse af kultur og særkende. Ådalsskolen er en lys og venlig

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Studieordning 2011 for fag kurser m.m.

Studieordning 2011 for fag kurser m.m. Studieordning 2011 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt med lokalt tillæg for Læreruddannelsen i Jelling Studieordning 2011 for fag kurser m.m.... 1 Fællesfag... 6 Praktik...

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted.

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Praktiknøgle. 1. og 2. praktikperiode meritlærer

Praktiknøgle. 1. og 2. praktikperiode meritlærer Praktiknøgle 2013/2014 1. og 2. praktikperiode meritlærer Læreruddannelsen Aalborg og Hjørring Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning... 1 1. praktikperiode på meritlæreruddannelsen... 2 Målet for

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i læreruddannelsen

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i læreruddannelsen Vejledning til professionsprojekt 2012/2013 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet? 5 Professionsrettethed

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Elsted Skole Uddannelsesplan for 1., 2. og 4. studieår LU13

Elsted Skole Uddannelsesplan for 1., 2. og 4. studieår LU13 Elsted Skole Uddannelsesplan for 1., 2. og 4. studieår LU13 Praktiske oplysninger Skolens adresse: Elsted Skole Elsted Skolevej 6 8520 Lystrup Hjemmeside: www.elsted-skole.dk Mail: els@mbu.aarhus.dk Tlf:

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Grundoplysninger: Navn: VUC&hf Nordjylland Adresse: På Sporet 8, 9000 Aalborg Telefon og mail: 99 300 300 Webadresse: aalborg@vucnordjylland.dk Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere